Daar gaan we weer" bi jzonder charmant kijkspel C Scliiedamse zweniploes; overtreft Engelse vrienden J Faroek had veel bekijks in bakfietsenrace r RKO onder Ketting gaf concert in de Plantage GEMELNSCHAPS-REVl E LX PASSAGE-TIIEATER Balletten, decors en cosfuums zeer goed verzorgd - - :„L>e Witte Vogel met jeugd-toneel DE A VONTEREN VA A KAPITEIN ROB 3 C:^ Orsrlronrrrl ii Grule Kerk Martijn.se en v. d. Meer ook nu weer de sterksten 1 amiilii-api'iula 11 (H'IIStfttfi Reddingsbrigade gaf enkele geslaagde dein ons tra ties Wie heeft iets verloren? V_ AGENDA SCHIEDAM September VRIJ WOONHUIS DANSSCHOOL B. SCHILPEROORD VROUWELIJKE BEDIENDE *-•" \n^us)iis J'Jöo Vonr de derde maai 11 Het vijf-jarig bestaan dat i finale als pen vort rpffehike deel a- matriee. Al? zangyoliste kan zij met haar Rir Helmie-stem dp zaai met j voldoende vullen Dan ren le een is de j soliste mt het „Zeemanslied". ..De j verliefde behanger" en „Krnnw 7. i ga - nv" van bijzonder goede klasse. H-t i koor. dat haar enkele malen assis- teerde behoeft nog wel enige ver- s-erismj;. De revue is rijk aan reeds bestaan- de populaire melodieën. waarop tek- sten zijn geschreven, die nauw met *"°ft Schiedam zijn eigen r°vijp brlppfd Schiedam verband houden Het or- van ..De Schiedam!* Gemeviwhap" SS, v.r>rot er fits m uitgebeeld en dit is eigenlijk de enige wijze d^srdti heeft heel vee* bijgedragen waarop ruchth««ri.jid aan het eerste lustrum wordt gegeven, JS*1*, S,?™. En we kunnen niet anders "*.*ggen, dan dat op een charmant?ren verassend knan, terwiji de cos- manier het werk van de S.Ü. wordt belicht. De revue ..Daar Th'"* Tr CH*d w*svfr7-OT*' gaan we weer", die door amateurs ten tonele van het Passage. mlddenTTcT rcvEe^rir t.«~kruoe theater word; gebracht, is een manifestatie van gemeenschap^- ..Bietbouwers" ais Beiers-kapri zin en hm-pnd.en een kijkspel, dat bijzonder goed is geslaagd, oBk feST"«KSS Hee enthousiasme, waarmee gisteravond het publiek de me- Kaan vvr v'frr" naar ecn succesvol dewerkendon dankte, moet voor a! degenen, die maar iets rcsI"''"t bla— met deze rente uitstaande hebben, ongetwijfeld een stimulans r, yr,--,. ViPi- voorsteHingen waren propvol j uitverkocht voor de toneel-uitvoe- i ringen, die het gezelschap ..De Witte Vogel" gisteren jn het Passage-thca- ter voor de jeugd heeft gegeven. Dit gezelschap, dat van bhzonder goed gehalte is. w«H»t op dc juiste wijze het kmd verantwoord toneel i v<x>r te zetten Het brengt geen spel j van nozr hek«*n. waarmee do kirt- deren de stuipen o;> pof Jjif vorder, gejaagd. ïntecmdoel, He npvwn!>- gen van -De Witte Vogel" ?yn terr pacdagogsirhe en geven het kod j w-at men noemt wat mee. „Het sprookje van de wilde zwa nen" zo'n voorbeeld. Hierin wordt de jongelui bijgebracht, dat men t*i het donker bang be hoeft te r-_m Hrp man- geen ancst. want de naai: en op sterren waken over de wereld. Vet overgave werd het sprookje vonr het. vneflicht ge. bracbf door de dame? F.lty Prinsen Geer hors—Bakker. Ta one Wier*?. Ankie Smit. Tul Dennes. Pun Ma- don en de heren A'b*rt van Vest' Piet Rörner. Kee? Waterbeek en Ed. I 2284. Ka een dag of zes is Stevens zo ver opge- j knapt, dat bü het bed i mag verlaten, tnaar hy i zal nog enige tijd rust j moeten houden Hu zit nu urenlang in een tig- stoel en ziet er vergele- i ken pij een Paar weken geleden. onherkenbaar uit, want hii heeft zich nu nok in nieuwe kleren cestoken De tweede dan 1 wordt zijn aandacht ge trokken door een zinken- 1 auto, die voor dp dein stort Een me uwe oa- i itrnl? Ja. er wordt een brancard uit de auto ge- haald. waarop pen man i ligt Nieuwsgierig kijkt Stevens door de glazen deur, maar dan deinst hy snel terug Het gezieht van de patient heeft hii zo gauw niet herkend. maar des te beter ziet hij wie de twee zyn, die achter de brancard aanlopen: Rosemarie en ka pitein Rob Dat is een bijzonder vervelende com plicatie, want als die twee hem herkennen...... „Ik moet er zo gauw mogelijk vandoor", fluistert Stevens in zich zelf. Maar hoe? Zijn schip is ge zonken en tot wie zal hij zich moeten wénden? gewest zijn om op tie ingeslagen weg te blijven voortgaan. Zonder de ande ren ook maar irts te doen. v- een hoof. het geheel all karak'e cru cache; ga Vooral He ,,Shu tssen". ..Fspana' .7 ba lief" '.vare voer*: - mochten 7 t, A h>iic. oeeff prbrach f^che op*de r,n r' En d geluk Mam aat de heeft pi i zonder hoe kn ierere t iedereei dat 7 teerde n Hat d-" Esperanlo wint velrl c»ven van een speciale Esperanto- h«t ncre? Bij bet open*' den klaagde de verslags ven: een speciaal stempel werd bo vendien geplaatst. Deze werk had grote polotm.irr.ooi p!a»t; V?" de verslagen den kloagde de vi Nijmegen he* fn éen w*d?tri>- '*laEE« geven. De s'art w a? vlo', doch daar- na zakte Vir>r tempo D» meeste sav. rierins hebben «e v-or hef ...Zinge-od décor en het ..Riwcoco Ballet", j p«s ege n Spoel ster tn de «ketches n Spit en Spat. ontjKipr zich in de ,>p<jr; féndsenhad. de tal. Da>ss daarna hoeveel rir train bepaalde ploeg was. Jammer!nk. moest ring de volgende s'ksmdi gsuren >an die verk'a- herroepeo daar men v»ee-«7jrde*t het Duits niet voldoende beheer?'e of bezreep. Wanneer zat rr-eu eindelijk Espe ranto Snvceren or imirnoctm enz. De transport- en bakfietsenrsce die langzamerhand Ingeburgerd scheen te geraken In het vacsntleprocramma. wordt met ondergang bedreigd. 4Vie zich Maandagavond op het parcours rond de Plantage had opgesteld, zal dat niet zo zeer bemerkt hebben, want van de zijde van het pnbllek was er animo voldoende. De oorzaak iiït typisch genoeg bij de renner». De be langstelling van hnn kant was dit jaar at zo gering, dat men slagersjongen» uit Rotterdam heeft moeten inschakelen om aan een goed bezet veld ,e komen. De reden ligt hoogstwaarschijnlijk verscholen In het feit. dat er Hrh maar geen concurrenten voor de winnaars van de vorige races voor doen. Zo heeft Cock Maritime rich ontpopt als Schiedams onbetwiste rijder op de bakfiets. Twee maal had hij de races al gewonnen, doch moest één keer worden gediskwalificeerd. Maandag verscheen hjj weer aan de start en wederom ging hy zonder al te ernstige bedreiging met de erepalm i stryken. Rij de transportfietsers was het *1 evenzo. Jfac van der Meer. de i winnaar van vorig jaar, ging ook nu als eerste over de eindstreep. Belde Schledam«e jongens kregen hiermee de wisselbeker definitief in hun bezti .Tarrmrw. rist niet meerderen hun kans hebben segrenen om ook een prs's m de wacht fe slepen De iury had namelijk dp vrolijkheid van de ronde wat op willen voeren, door eek de costumes van do heren rijders te W-Banjeren. Er kwam zeg- gp en schrijve één werkelijk ver- k'ede renner aan de start en dat was de zestigG»jarige heer Vroon die r.-cb onherkenbaar had ver- m.i-ijTiri ^)s ex-koning Faroek, Dit r'.-rrcrt had dc rondp nietm- leven. •n kunnen blaren. Reed; deze ene man zorgde er voor, dat de toe schouwers zich kostelijk amuseer den, w-ant emit D voor de corpu lente Faroek op zon oerdegelijke transportfiets is toch een even grote onmogelijkheid als het bekende mopje dat vertelt d»t ztin figuur met op een smal fiim pari! Het komt ons voor. dat men door het volg-nr. jaar meer het accent te joggen op rip aankleding van de rijder en ziin voertuig het. voort- 5instaan van de ronde vonr rond kan verzekeren. aroek ging nu natuurliik met het eMra prijsje strijken. G KleiDekeort. en J. de Valk déd<-n dit in de bakfte*?enrace. Hier waren er enkelen die hun wagen haddpn opgetooid met. fcloe- rv-'-n. torwyl de winnaars rich res- pert i eve] ;jk hadden gestoken in jacquet en een Velipvs boerencos- fuu m. pp wedstrijd»n zptf hadden niet veel om het bjf, In de transport- f'.ptsettrace nani Jac van der Meer ir de eerde ronde <fe leiding, samen met G. Boer en Brok? De volgende ronde wa? Jac er reeds ell»en *u«- «i'iiuit om zijn voorsprong geleide lijk aan te vergroten tot een hele ronde. N'.err and kon hem toen meer be reiken en de bloemen plus de beker waren voor Jac. G. Boer werd tweede en C. Broks zaf hemin Herd.* positie nauw op de hielen. G. Scha offer kw am als vierde bin nen. H. A Kc-klaan finishte al? nummer vijf. 7cs werd C. L. v. d. Pot. zeven ,T.. Wie'honwer en acht A l usr-enberc De winnaar had zijn twa.sif rnndm samen vijftien kilo- 1 TX- >cd 54 ie bakfie'^er? Saf mice aan Mik. Diver-e wa- warrn raa' V'ers'erd. Ook 1 eigen lók reeds *n dc eer- le de beslissing Cock Mar- net rugnummer 5? kwam. rtig rre;or voer sprong door ronrjt» hn tel? van k-.viit gpraak» tan A. van der Berg doch daarna Hep hij weer verder iit" om ruim twee honderd meter voor Van der Berg te ein digen. omringd door dc goede zor gen van een van trots geluk stra lende va tier. C van Katwijk werd derde, G. Schelle beek vierde en J. tn Valk vijfde. De wedstrijd werd verreden over vijf ronden. Alvorens winnaar Martynse aan zijn ere ronde kon beginnen, kreeg hij een hiiflii's» h^nddruk van zun »ch- olgrr V-m der Berz. v e'k so^r- ticf gebaar de toeschouwers met applaus !">oloonden po* publiek werd van en door po r'.mhiv.ahrs var» dp SZC. Start en U"j.itnn Fijpnnord *.vnn- pfn "■-1 .ujnda^-'nond. tn het S'.iortfondsenhad met ruim verschil va:i htm F.nurisp tPï'Tisidndr.rs, dr veertig m.ir> sterke Wan ga Su-irntmng riuh mt Wandsworth. Schiedam deed de gerameo :i|ke at standen in eOOO.7 secendep. Wansa deed er precies dl'hh soo" id en nvor Het was de vijfde keer dat de wedstrijden wer- 1 de hoogte gestold an do Pa root-report asi Burgerlijke Stand oen grorganiï-e Schiedam het p ei de vijfde keer in successie wou Sicrhts mot OJ <$7.c 15 1 EstAf vruotUS Tr«i« szc 12 2»-. szc n 2.2! ivum». J V L«»V ia n* Kw iW* TV I n mnct w t e D Apethekcï» «uc htdlenst F* Gouka. Honjïnra-t "29 Bellen b|i ongevjh G G on G D TmnlaanSy Te'efoon M29Q Bln*c«pen: Pi»*4«e. D^i I'r uur De mij nen van Koning Salomo" Mono pole. Da 9 uur: ..Dc «ldvin van liarocdi". rth Hi 11 37.» Ve-.v C' e a0 dr iv Z C rle o. ■<f !V>,< eb lag me} re-t:en jaar _i dc tod val 1 49 erd W,l r>d> W< Tweede v 4-:"V i 1 M. Bmn-r.» j C J r.»*nh!« iWlMti 45-; i!?ZC i IX I. tuf vrn##!ag oenm l S?1'.'' Wans» i 2 4—. 3 SZC II i meisje» m 1« n-r »*s iS7C» 33». 2 J v d 3t3. 3 A de Kok "PZC' 1 5 Wans* t 2 té t; 3 Sla.H iJft tr 89 ir: Cr. en A. S. v. E K-u- arrfeti; Go. J c Th r* d. V A ho; Job -j M. F'« M j.t-uen met 5-3 I'!i?--en de bod1:' Schiedam*e Redo ."•1 door C^f de r C G a meter veel ovrider pt»ri mg behaalde he} :e.3. S Willott 2.18.3. d*mes ve I, R. HO Ma Fli/.'ibrth A V ri v G. tT. V« r- wic) t?n E. v. Iporen; Eli/abortbii? t,v A. Jongste en M. van Filk; Gevarda H.. d. v. A T. ,T. J v H r.nrrirn en T. T. J. A Nh-uw- j huurt: Ah M, d v. M van Bode- gom en M Berkhout; Yvonne D. d v C F de Vo« Rurchart en j H M Beukers; leven 1. kind van j P J. v, d. Meer en 0. H Gebbe. j ïevenl. kind vun P. M Offerman I er, G Teltorru j Geboren; Herdnkus z. v. H van Ks en H. Vmk. Mmkc d v T. Kalk- slag. By do jori- Het bad be.T«it De \- 59 m K r r., is 2 2 SZC IT; 2 B Kramer-Frak' i P Schippeii z v J Krnm I d. iWvr-i I G. Hulhiwpi Timmer* Eddv 4 .*n A G P. v A d v J W A. M. He i j man.. Hoewel het weer Maandagavond op het concert in de Plantage niet als spelbreker optrad: een mede werkende factor in het vacantie- feest is het ditmaal toch zeker ook niet geworden. Het was nogal fris zo in de openlucht en de pauze zal. hoe goed er rok werd gemusiceerd de enige honderden toehoorders even een welkom moment geweest zijn. Dat de publieke opkomst in ver houding tot verleden jaar schraal was. is dus wel verklaarbaar, en bovendien jammer voor het Rotter dams Kamerorkest, dat zoals ge zegd onder leiding van zijn diri gent Piet Ketting goed voor de dag kwam. Natuurlijk moest men soms een onduidelijke passage voor lief nemen, want hoe aantrekkelijk het ruisen van de wind door de bomen ook op zichzelf moge zijn, nu over stemde het zo nu en dan het piano en ook het straatrumoer sprak wel een? een woordje mee. Overheer send w-aren de ongewenste gelui den overigens gelukkig niet en de muziekminnaars hebben zich dus nochtans kunnen verlustigen in de vertolking van orkestwerken van Purcell, Cimarosa en Beethoven, Het solistisch aandeel in het pro gramma was ditmaal aanzienlijk. De fluitisten Thomas Meyer en Knp? Verheul, drnegen hot. vrien delijk en charmant klinkende Con certante van Cimarosa voor en toonde zich uitmuntendo musici, die hun plaats m het orkest waard zijn. Henk Bagendaal wa> de solist, in hel. eerste pianoconcert van Beet hoven. Wel verspreidde de piano- klank zich veelal wel wat al te zeer en bezat in de zachte passages niet altijd voldoende draagkracht. maar dit terzijde gelaten leverde de pianist met de virtuoze uitvoe ring ervan a) met al een mooie prestatie. Hem evenals de beide andere solisten heeft het niet aan warme bijval ontbroken. Dat hier in ook de djrigent en zijn musici deelden was verdiend, want de be geleidingen kionken volgzaam en muzikaal. Nogmaals de Ponvbaan De inspecteur var, de dierenbe scherming te Schiedam verzoekt ons mede te willen delen, dat het goede getuigschrift voor de exploi tant van de ponybaan niet doorhem, maai- door zijn collega uit Leeuwar den is verstrekt. De Schiedam»? af deling van de ..Ver. tot Bescherming van Dieren" blijft rich tegen het exploiteren van dieren op kermis sen verzetten. Expositie reproducties van meesterwerken De Unesco heeft een tweede rei zende tentoonstelling van reproduc ties van schilderijen van bekende meesters ineericht. Bestond de eer ste uit werken van schilder?, die leefden en werkten na I860; nu be vat de expositie werken van mees ters \an v-oor die tijd- Deze reizen de tentoonstelling is m.i in het Ste delijk. Museum, waar zij in de 2aal lings van de aula een plaats heeft eekregen. Er worden 51 reproducties getoond van o.a. de volgende mees ters: Blake, P. Breugel. Chardin. Co- r<u. Durer, Van Eek. Holbein. Loc'n- ner. Massys. Rembrandt, Ruber.-. Turner, Vermeer. De h®er en mevrouw De Haas Noortierrxaf geven hierbij met blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter WINIFRED HELEN Schiedam. 24 Aug. 1953 B.K.-iaan 192A. Dn 29 Augustus hopen mijn geliefde ouders M. K. VERHOECKSE SE- EMSE WILLEMSF de dag te herdenken, dat S zij 35 jaar geleden in de echt zun verhonden. Hun dankbare zoor HANS Receptie van 1-3 uur Vlaardingerdyk 165. Heiion overleed tot onze diepe drnefheid rrt:in lie ve vrouw en onze lieve moeder HE LM A -XRNOl'DA BREEKAART echtgenote van J. Albrerht op de lepftijd van 48 jr. J. Albr?Tbt Do ro thee G-'-t-.Tan Herman Schiedam, 22 Aus. De i toorn lu nat: 1953 plaat* Westerveld op komst van trein 11.30 Geen bezoek. Gee»i bloemen, Enigr algemene kennisgeving. W. Hoekstra Zenuwarts, Schiedam PRAKTIJK HERVAT Aanvang nieuwe clubs SECRETARESSE Cor re «n?t e n o-typi t e J taie 1 Sept. 3 Sept. f Sept 1 Sept Sept. Sept.. Sept. Z Sept. beginners sevord. cert, beg corr. gev. ben i com tie ginr era t Sept cor re «p. I Sept. beginners t en J Sept. corr esp. 3 en S«pt, MIDDENSTANDS CURSUS 2 september tn sell ry Vine d.vrelijks INSTlTlFT Engels voot? BETER OHOERWUS ?I.Nr,tL ft TEE. >K5*T SCHIEDAM Té koop np nette stand: te Schiedam, desgewenst leeg op te leveren. Br. no S 922 bar. v. d. blad. iPnn* /parten Heden inschrijving W A LVISSTR A AT 4. hoek Vismarkt TE1.EF. 662S5 Inlichtingen en inschrijving dagelijks AMSTERDAMSE BANK N V. INC Ar» SO BANK N.V, KANTOOR SCHIEDAM v ra a at éc n j eu gdi z M u In-dipl oma ér eist. A- 4, rfi 4» -4. *4» aÉfc Ad Jki Naaister vraagt thuiswerk, lir-fst .«tuk werk. regelmatig vast werk. Br. no. s 821 bu reau van dit blad. per I Sept rit-slaapkamer, met ware maaltnH. Br. aan A. de Jong. Ompagnonstr. 29. Heeremecn, Goed tehuis gezorht voor mooi zindel;; k r<>esje, ca 3 mnd. oud. Te bevr. Juliana- laan 19. Een kinderwagen met veel chroom te kopp aangeb. ook als wandelwagen te gebr aangpb. net plank en gor- dijnen. W, Piek. P Potter straat 54B, Schiedam Te koop: in goede staat ziin» de kinderwagen f 30—W. v Donrn. Zuaar.steeg 2. Schieddfu.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1