Amateurs zetten in de hun beste beentje voor Plantage Basketball veroverde Schiedam Minimale deelname van Schiedamse clubs mmBÊUSÊ Het ei en de kip G.T.B. ontvangt Zaterdag Belgische collega's AGENDA Kantoorbediende bestal zijn eigen ouders Arbeider viel in bouwdok DE A VO NT CR VN VA KAPITEIN ROB Volkstuinders... opgelet f' Weeskinderen naar de kermis Fiets gestolen Een foto van uw baby- mevrouw f Vacan tie-agenda Donderdag n Katholieke Sportdag DUIVENSPORT „IK BEN VAN DE GEHEIME DIENST Fantastische verhalen van „een verschrikkelijk moeilijke jongen" Kellner maakt f 500 van de baas op Woensdag 26 Augustus 1 "S3 Het is een zeer goede gewoonte om in de avondenreeks van de Plantage-parade één avond te reserveren voor Schiedamse verenigingen. Zo was het dan gisteravond zo ver, dat Schiedam se amateurs op het grote Plantage-podium hun beste beentje voor konden zetten. In tegenstelling tot vorig jaar. toen het een grootse manifestatie werd van al datgene, wat Schiedam op het gebied van sport, muziek, zang en dans te bieden had, werd nu slechts de helft van het programma door bewoners van de Schiekant gevuld. Voor het overige waren het Rotterdam mers. die er met onze stadgenoten gemeenschappelijk voor heb ben gezorgd, dat het duizend-koppige publiek toch aan zijn trek kwam. Het wss ..Crescendo", dat voor Hpf eerst in haar nwuwe frisse unifor men, na een muzikale wandeling door de stad. met enkele fikse mar sen en een wals-pntpourrj dit ama teur-programma vlot introduceerde. En ook het slot van ric avond, was voor rekening van dit arbeiders- - muziekgezelschap. dat onder com- man do van de heer D. v. Seuren, i de Schiedamse muzikale stand fier hoos hield. Ook het gemengd koor „Het Westen" bewees weer enis. a at we aan snede 33 n s koren seen se- bïek heb hen. On der leiding van 2ijn dirigent, de heer J. Lucas en met pia rob esr lei ding van de beer C. Hagendoorn, zong bet koor o.m. de „Bruiloftsmars" en Nederland en Oranje". Na de pauze volgden in het lichtere genre enkele walsen van Johann Strauss. De laatste groep, die de stadskleu ren vertegenwoor digde. was een da mes-team van THOR. Ria v. d. Waal. Truus de Wolf er. Tonny Maas gaven onder het toeziend oog van de heer F. Schonk een demon stratie op de even- wichtsbalk; een balanceer-nummer van hoog gehalte. De dame? paarden elegance. souplesse en gratie aan char- me. waardoor zij de harter. van het enthousiaste pu bliek stalen en daardoor een be langrijk stuk pro pagandistisch werk voor de tumsport verrichtten. De gem een schapsgedachte ginc ze avond heel erg ver. Zij reikte ver buiten de stadsgrenzen en kwam bet. dat een aantal Rnt' dammers en Rotterdamsen her heel kwamen completeren. Voor eerst naar we weten werd in Schiedam in de openlucht een scherm-demonstratie gegeven. Zij werd vi?rzpr2d door leerlingen van üt- schermschool Van der voort. De leider van deze school gaf een bij zonder heldere uiteenzetting, waar door hel publiek, dat schermen al leen in films wel eens beef* gezien, een diepere klik op deze excellente sport heeft gekregen. En Heinier Links: Leerlingen van de sportschool Rpinier Ffutsker lieten zien. dat men met Jiu Jitsu en Judo-men- sen beter geen ruzie kan maken. Rechts: Onverv-aIstp folklore bracht een volksdansgroep, die daarvoor spe ciaal nitRotterdam naar het Plan- rape-podia»t tras gekomen. Nederlandse folklore op het podium zette. Hoewel deze avond qua uitvoering (ondanks de regen) volkomen slaag de. is het toch spijtig dat de mede werking van Schiedamse verenigin gen zo miniem was. En zo moet het voor de uitvoerenden, die zo dapper hun best deden, ongetwijfeld weer sneu zijn geweest, dat. behoudens een.lid van het Vacantiecomité. geen enkel bestuurslid van de organise rende ..Schiedamse Gemeenschap" aanwezig was. Gistermiddag om half vier is de vijftigjarige los werkman H. v, d. S. un SUerirecht, dip werkzaam is aan het in aanbouw zijnde bouwdok van de scheepswerf Wilton Fijenoord van een hoogte ven vijf meter in dit dok getuimeld. De man wilde va een ladder naar de bodem van het bouwdok afdalen. Deze ladder. d*e twee meter lang is. stond op eon platvorm, dat drie meter boven de dok bodem was opgebouwd. Toen de man twee reden van de ladder was afgedaald, sloes deze achter over. De arbeider stortte omlaag, kwam eerst met zijn rug on uitste kende balken van het platform te recht. en viel daarna op uit de grond stekende halken in het bouw dok. Een ambulance wagen van de scheepswerf heeft de man in be wuste loze toestand naar het zieken huis in SIiedrecht gebracht. 2285. Stevens gaat snel naar zijn kamer om nog enkele bezittingen te ha len. zet zijn hoed op en vraagt de verpleegster, of hij nog even de stad in kan gaan om iets te kopen. „Jawel, menect Stevens", zegt de zuster. „als U tenminste direct terugkomt, want met een half uur is het etenstijd" Stevens belooft, dat hij binnen twintig minuten terug zal zijn. mfsr wan neer hij de poort uit loopt. slaakt hij een zucht van verlichting Wat nu? Hij heeft al eon vaag plan in zijn hoofd en zo snel als hij kan loopt hij naar de haven. Ja, daar ligt de „Vrijheid" van kapitein Rob. Even staat de havenwijk binnen. Hij zoekt een café, waar al teruggekeerd, want nu zal hij hij na te denken. Ja, ja, dat is zijn kans. Maar hij geregeld veel zeelui komen. Allicht vindt hij zien diè" bemoeial van een Rob moet vlug handelen. Hij draait zich om en gaat daar, wat hij nodig heeft. Zijn goede humeur is te draaien toch nog kans een flinke loer Op uitnodiging van de Vereniging van voikstuinhouders Klein Bab. berspolder heeft de heer Joh. Bergsma dezer dagen voor leden en niet leden der vereniging een demonstratie oculatie gegeven. Daarvoor bestond grote belangstel ling. Zaterdag a.s. houdt wederom op verzoek van Klein Babberspol- der. de heer Bergsma een inspectie tocht over de tuinen van het volks tuinen com pies Vijfsluizen. Zowel leden als niet-leden van Klein Bab. berspolder kunnen zich dan met hun moeilijkheden en problemen tot deze deskundige wenden, die dan gaarne bereid is. inlichtingen te verstrekken en voorlichting te geven. De leden van Klein Babberspol- der zullen Donderdagavond naar Scheveningen gaan en daar om. het vuurwerk gaan zien. Op 6 Sep tember wordt een bezoek gebracht aan de tentoonstelling De gouden poort in het Ral-gebouw te Amster dam. Donderdagnrddaz zullen d® kin deren ui» het Weeshuis aan. de Lan ge Achterweg en die uit her BK. j Weesnuis de ga?'en zijn van de ex- j pleitanlen op het attractiecertrum i Onder ee'eide zullen z:i de verschil- i lende attractie? bezoeken. De twintigjarige leerling-model- maker W. v.~ W. deed bij dé politie aangifte van diefstal van zijn fiets, die hij gisteravond op slot tegen de muur van een pand in de Eerste Tuinsingel had gezet. Een kip, die itt de rampnacht vierd geboren en die toebehoorde aan de heer F. van Eekelen, Fabristraat, 3, heeft de bijzonder (goede) gewoonte, telkens een -i te leggen, dat twee dooiers bevat. Op zich is riaf niets vreemds, doch U kunt zich wel voorstellenhoe jyerbaasd merronyj Van Eekelen op een morgen keek, toen zij pen ei uif het hok van „die" kip haalde, riat abnormale afmetingen 7:prtnnnde. 7.p heeft het. ge- va m tot. 93.73 gram. Dat is bijna het. een normaal ei (47,34 gr.), dat U hier :alh ziet lippen. Zonden er drie dooiers i-rnegr men zich af, want dp famiiie. Van enkele dagen geleden in. onze krant een 'an een gebakken ei met drie „ogen". We zijn er gisteren bij geweest, toen het ei in de pan werd geslagen. De spanning was groot, evenals de teleurstelling. Er zaten maar twee dooiers in. Nee, die kip voelde blijkbaar niets voor publiciteit. Maar haar ei staat toch in de krant. Toen het nog «:ogen f» dubbele «aas; d- in ziffr>; Eekelen foto gezien heel en het dooiervraagstuk.nog 'n probleem, teas.... DUIVENSPORT Zondag hield De Blauwe Doffer een wedvlucht vanuit Oldenzaal. Een afstand van 180 km. Gelost werd om 8 uur. De eerste duif ar riveerde om 11 uur 6 min. 5 sec. De laatste prijswinnende duif kwam binnen 1 uur 27 min. 13 sec. De uitslag was: 1 12 ALint borg; 2 5 8 11 Leeuwen en. Co.; 3 v. Rost; 4 14 15 19 v. d. Steen: 6 H. J. Brokking; 7 18 v. Oort; 9 J. Wenteler; 10 18 Breur en Co; 13 "Wijnstekers; 17 B. de Jong; 20 Gebr. v- Gogh. Zaterdag; komt een gezelschap Belgen naar Schiedam, die de gast zullen zijn van de sportvereniging van de Gemeente Technische Bedrijven. Het zjju db collega's van de Stadsdiensten Lier. Om circa 2 uur worden het. uit 45 personen bestaande gezelschap aan de grens van de stad. bij "net benzine station „Brandaris". ver we!- komd door het bestuur van G T, B. Tegelijker! ijd start dan vanuit de Gorzen bet muziekkorps „Harpe Davids", dat vrolijk marsen blazend naar het sportterrein in Volkspark marcheert. Na de begroetingen gaat het sport programma komisch van start. Dan is de beurt aan de zotten en de dwa zen om tijdens een gecostumeerde voetbalwedstrijd de lachspieren van het publiek te kietelen. Om circa half vier wordt het. ernst, wanneer de eerste elftallen van G.T.B. en Stadsdiensten Lier het veld betreden voor de officiële ontmoeting. ..Harpe Davids" zal de volksliederen spelen en ook tijden? de pauze wordt dit voetbaltreffen muzikaal opgeluisterd. Nadat om zes uur de gasten een broodmaaltijd is aangeboden wordt de dag besloten reet een gezellig samenzijn in „Tivoli". ROTTERDAM In het politiebureau Rochussen- straat is de los werkman L. den E. opgesloten, die zich aan op lichting heeft schuldig gemaakt. Hij maakte kinderfoto's, die be stemd zouden zijn voor een dames weekblad. Men kon voor f 1.50 een vergroting bestellen. Het geld in casseerde "hij we! maar van afleve ren kwam niets. Bovendien gaf hij een vals adres op. Ook zijn andere beweringen klopten niet. Drie be nadeelden hebben aangifte gedaan, maar het aantal slachtoffers is ver moedelijk veel groter. /-■ "36 1 en 3 30 urir Papc-thea ter Bell?» tier Lege Landen roor de jeugd. 5 to; 12 en 2 tot 5 uur Puzzle- en srnnpelt.oc.hi voor ric jenpd- 10 tot J C7I 7 tot IJ uur: Beurs „Jeugd-Blnemenvreugd" 110 en 2 ttnr; Kurk- en Capsule- fnbrick fa, r. d. Too-vEx cursie. 2 !Of 5 en 7 rot 10 uur .StedfUj* A?iise>tm: ..Negprknnst" 7 uur Fwklin&raat: V'agerispel. S.4.5 uur Rozer.burgerpletn: Wc- omspel. 7-j'O tof 12 'hir Jyliarnpark'. „Bloemenweelde i« Sprookjes- ft uur Pcssagptheater Revue. uur Plnvtage-mdrym Dn', f r. d. Ut>dev èn - -i Kndw-orkrst. 2 tnr 12 tKir p'-■•'soest: Attrac tie-centrum, Ton nfi Maas, was ren re?» dc dn? T'nor-riames. rite ern roorhrphhge demonstratie op de evenivwhts- ba'k paren. Hul?ker was eveneens m®t enkele j leerlingen naar het Plantage- podium gekomen, om een? precies te laten zien. hop men zich met enkele kunst. grepen tegen onver hoede aanvaller? kan verdedigen. Ook hier .rullen ric toeschouwers tot de overtuiging ?nn gekomen, dat m*t lieden, die de Ju» Jitsu. of de Judo-kunst verstaan, be ter geen ruzie kan worden gezocht En ten. slnt.te was er dar. nog do volksdansgroep var» Jpi Steym-n uit Botterdam, dié een onvervalst brok Rinus de Jong In het dagelijks leven misschien gewoon kantoorbedien de. maar Dinsdagavond werd hij bejubeld door een wild enthousiast pu bliek van wel duizend koppen. Hij speelde mee in het B-team van Rotter dam. dat op het Svhiedamw E*H*onj»Ië-in evö demonstratie basketbal! gaf tegen een versterkt team van R.O.V.S. uit Vlaardlngen. Hef Erfisonpteiw was gis f era rond herschapen in een basketbal 1-ter- rein. Groot was de publieke be langstelling voor deze sportdie Schiedam met één slag veroverde. Het flegma ;eke spel van de rij zige Rinus beviel de Schiedammers en het duurde niet lang of h:.i had het geheel gevulde Edi?onp!ein 'fi guurlijk) op zijn hand. Als Rinn? de ha! had. rn hij werd nogal eens in het 5pel betrokken. zwol het ru mor- in ri*- ri.wn aan en vond meestal zijr. climax m een oorverdo vend gejuich, terwijl de bal hotsend uit hrt netje te voorschijn kwam. Want pup:en fabriceren wa5 Kimie.' sterkste zurio in complete Harlem- stiil v.'.-rnrjoVie hi.i eenvoudig over he? veld nm net een uitermate nonchalani gebaar de bal in de mand ibasket» te deponeren o? met een uiterst geraffineerde sehijnb®- wesir.s n medespelers 'ook nipt voor de poes"» een doel Dunt. rijpe kan? te crh"nkon Wi? schrijven d't alles met om het spel van. de Wat men moet weteot Apotheker*-nachtdien»t: Fa Gouka, Hoogstraat 29 Bellen bij ongeval: G-G. er G.D Tuinlaan 89- Telefoon 69290. Bloeropen: nen van Koning Salomo". Mennpole- Da, 2, 7, 9 uur: „De slavin van Haroea". i Vïaardingers te kleineren, integer- I deel, zij waren enthousiaster, zaten feller f'P de bal. waren zcJs fanatie- i ker dan de RotterrUmmevs. mwav j hun optreden was niet zo voj rtd'fi- j nement als dat van de cro^n-witten. Hun nummers drie en vier biivnor- j bteld vormden met Rinus de Jong een ideale combinatie. Het geluk j was echter nok niet met de blauw- ".■it*tnn. Vele fraaie uitgebalanceerde 1 schoten draaiden nog maar juist tiit de basket en dat gaat op dm duur punten kosten bi; zon .<nei spel. Bij de rust was de stand 11—6 voor de Rotterdammers. Daarna werd het almaar spannender. Bij het invallen -in de duisternis bereikte het zijn hoogtepunt. Het ene punt na het andere werd gescoord aan weerszij den Het gejuich was niet van de lucht en wij kunnen met een gerust hart -eggen. dat basketbal hier Schiedam veroverde door znn srel- heid en h«t enthousiasme waarmee het gespeeld werd. De einduitslag werd 2418. De Nederlandse Katholieke Sport- bond. distnrt Schiedam, orcamsrert i Zondag 6 September een sportdag op het JExcrlPitv'-tcrrein". aan de Oude Dijk. Medewerking verlenen de RK. Schiedamse voldsnnrtver- onsEingcn. alsmede de gymnast:<-k- afdeling van Excelsior. De dag wordt begonnen niet een H. Mi? in de open lucht op het hoofdterrein van Excelsior. Zaterdag heefr ..De Jonge Henge laar" een onderling concours gehou den in de Scht®. De vangst was heel goed. Ef werden '241' stuks maatvis- sen gevangen. De prijzen werden gewennen door: 3 G. Onverwacht 4 A. Sanristra. H Degel.mg. 6 A Somir.er. 7 D. de Bruin, 8 A. Wiese. 9 P. de Bruin. De uitslagen van de wedvlucht van de Schiedamse con cours vereni ging luiden: 9 ,Tnb. rhristen: 2 2 14 16 !9 24 L. Bovrani; 6 25 D. Bakker; 7 23 J, Doei aaien; 8 10 11 21 22 Gebr. v. Harmeien; 12 J. Brand; 13 C. de Tuinder; 14 J. dc Waard; 15 -V Hee- xen; 17 J, Frev; 18 26 Th. Weel ie: 20 F. Gouweleeuw: 27 J. v. d. Windt; 28 3! Lancer: 29 32 K. Brou wer: 3fl J. v. d. Buk Kr Co.; 33 L. Toutijn; 34 L. Crama; 33 C. Verlin de Voorts wonnen prijzen: Gebr. v. d. Kant; A. de Dunnen; R. Dalhui zen; J, Schaap: Chartenier: H. Blom; Korencevel; C. de Graaf; A. Vis; A. v. d. Grijp; K. Mt'i.ilwijk: C. v. Tricht; H. Donks; J. Westerholt: A. "Mooy; D Rim: J. Twenboom: J. Simons; E. SmirrenG. Kiela: N. in Hof; A. Wagtendonk: J. v. d. Blom; H. Crama: C. Grijp: Th. Schermer; D. Weelie: A. v. d. Tuyn: A. v. Dongen; Zoutendijk: P. v. d. Os: P. Hinten; Th. Jansen. Demos saat Zondag: naar Tilburg Zondagmorgen om half acht ver trekken van h«t parkeerterrein voor het postkantoor vier touring-cars met leden en donateurs van DE MOS. die een dagje-uit gaan naar Tilburg, Aan dit gezellige reisje worden ook nog voetbalwedstrijden gekoppeld. Drié elftallen treden in het vp ld te zen eenzelfde aantal van de sterke vierde klasser RK- SVG. Burgerlijke Stand Geboren: Karei L. z. v. J. J. Ho ÜerhoPk en J, H. Hoenderop. Wini fred H. d. v. L. A. de Haas en D. W, Ncordegrsaf Engelbertus z. v. J. I.eliveld en M. A. van Wijk. Corne F. d. v G. de Jong en C J. H. Zon dag Jacobus A. H. z v G M. M. van Nieien. en S M. Waalwijk Aliria d. v. A J Molenaar en E. J. Rehers. Thomï.- r. Th. v d^^Kuijl en A. Niem.ei.ier en E. A. van Uden. Overleden: J. J. van Meur». 75 J. J. van den Berg, 66 j. „Eelt verschrikkelijk moeilijke jongen", noemde de Officier van Justitie de 24-Jarjge kantoorbediende \V. W., die voor de Rotterdamse rechtbank gisteren was gedagvaard wegens diefstal van een aantal geldsbedragen uit de ouderlijke woning in de Boreeistraat. „Sinds vele jaren moeten we alles achter slot en grendel stoppen." verklaarden de ouders. W. zag echter kans om met behulp van valse sleutels die hij liet maken, toch een geld kistje van ouders te openen. Hij nam er In totaal drie biljetten van honderd gulden uit. By een andere gelegenheid nam hU 23 uit een spaar- busje. W.'s vader diende een klacht in bij de politie, waardoor de jonge man tenslotte voor de rechtbank kwam. Het was echter niet zijn eerste contact met de justitie. Hij beschikt over zeer veel fan tasie die hij op de verkeerde wijze aanwendde Zo vertelde hij eens aan een sigarenwinkel!t op de Oude rlijk dat hij bij de ..Geheime Dienst" van het Nederlandse leger was. Om dit verhaal geloofwaardig te maken trok hij een kapiteinsuniform aan. De. zoon van de sigarenwinkelier maakte hij wijs dat hij werd ge- scbaduwd door Russische agenten, j De bedoeling van W. was. met ziin fantastische verhalen geld los te krijgen, wat hem ook gelukte. Bij een kleermaker trachtte hij zich een duur uniform te later» aan meten. ..Ik moet voor de Neder landse regering naar Amerika." vertelde hij hier. De kleermaker vertrouwde de zaak echter met ten voile en wilde informaties over \V. inwinnen bij diens vader. Dp jon geman verdween daarop ijlings om niet meet terug te keren. Ook tegenover een gramofoonpla- tenhatidelaar liet hij zijn fantasie cie vrije loop. Hier gaf hij zich uit voor advocaat en procureur en be stelde een tape-recorder blus een aantal langspeelplaten. Toen het j ding echter ;n de Va" Aerssenlaan 1 werd bezored bleek op het opgeüe- j ven adres geer W te wonen, s ..Deze verdachte citiet sira^»; iïuVn j en du:merkte d® president op. De R K. RecUssermssver imsing. die een rapport "ver W. luid uitge bracht. zag de toekomst somber in. Een psychiatrisch rapport sprak noch van een gebrekkige ontwikke ling noch van een geestelijke afwij king. „Het ouderlijk huis is voor dc2e jongen ongeschikt.." verklaarde de Officier van Justitie. „In de maat schappij is hij 't te handhaven." De Officier eiste tenslotte een ge vangenisstraf van zes maanden met aftrek en een voorwaardelijke ter beschikking stelling van de regering i met een proeftijd van drie jaa?- i W.'s raadsman bepleitte plaatsing j in een ander milieu na de straftijd. ..Als hij te reclasseren is. is dat zeker niet in de omgeving waarin hij de laatste jaren heeft verkeerd," i merkte de advocaat op. Op 8 Sep- j tember zal de rechtbank uitspraak i doen. Eergisteren sloot de 26-jarige kell ner J S. A. N. het café van zijn patroon op Ka tend recht, stak de f 129,— uit de caspa in zijn zak. be stelde een taxi en ging m Alblas- ?erriam kwitanties innen ten bedra ge van 383 's Middag* dook hij weer op in een café m de binn-r- de Hij had i politiebureai. opgesloten, f ver. In h<T Sandelingplein is hij

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1