I V „Europa is toetssteen voor wereldvrede55 Politieagent met volle vaart omver gereden oorts. SCHUMAN IN HIL VERSUM: Grotewohl prijst „ruime hand" van Sowjet-Unie Smalle en spitse leest en naalddunne hakjes GELEZEN- Amerikaanse verlofganger in Amsterdam beroofd NIEUWE WrAPENS Zijn de oude nog doelmatig? Meisjes bij Organon 23 uur op fabriek en 20 uur naar school Kannibalen actief op Australisch NwGuinea Nederlander in vrij heid gesteld in Hongarije Nieuwe verzorgder der prinsessen benoemd Dader hoort eert jaar en negen maanden tegen zich eisen [Nederlandse nam deel aan grot,-expeditie Regeringsaandelen in N.V. Fokker verkocht aan combinatie Slachtoffers van de watersnood West-Duitsers bedreigd met ..grote toorn van alle vredelievende volken,. NIEUWE SCHOENENMODE: Chefarine „4" doei wonderen! en gewogen Brits vakverbond tegen onberaden naastingen Verontwaardigde officier van Justitie eist zware vrijheidsstraffen j Woensdag 26 Augustus 19,ïS 3 (Van onze correspondent) HILVERSUM, Dinsdag:. „Ik geloof in Kurnpa en in zjjn toekomst", aldus hesloot dc Franse oud-minister van buitenlandse zaken. Robert Schuman, zyn toespraak gistermorgen tot de Europese federalisten, die bun eerste bijeenkomst hielden in de schouwburgzaal van theater Gooi land. „Wij moeten de jeugd van Europa dit geloof zien te hergeven!" De heer Schuman begon met te Zeggen voor alles rnnlist le zijn, maar daarom ook dergelijke bij eenkomsten als hier in Hilversum zeer nuttig en zelfs noodzakelijk te vinden, teneinde eventuele suc cessen en vooruitzichten van de Europese federalisten te wegen cn na te gaan. De gedachte aan een verenigd Europa is destijds door Napoleon getracht te verwezenlij ken, maar dat is, aldus de heer Schuman, voor ons geen voorbeeld. Wij zijn thans, gezien do jongste historie in Duitsland en Itaüë door het egoïstische, agressieve, nationa listische stadium van Europa heen. op weg naar een vrij verenigd Europa, georganiseerd volgens cn onderworpen aan democratische re gels. Daarvan zijn reeds sympto men zichtbaar. „Wij streven naar een Europa, waarin de staten inderdaad iets van hun souvereiniteJt willen af staan, doch alleen om hun eigen bestaan te, verzekeren. Dat Europa is de toetssteen voor de wereld vrede, die niet alleen een volgende, ïnaar alle volgende oorlogen moet voorkomen". De bijeenkomst werd geopend door dr J. E. baron de Vos van Steenwijk. commissaris van de Ko ningin in Noord-Holland, die o.a. de noodzaak bepleitte van een fe deratie. niet alleen van grote maar (Advertentie LM.) Miïlioenen dames zeggeni Voor de handen niets beter dan HAMEA-GELEI. ook van de kleine machten in Europa, „opdat wij in onze open huizen in vrijheid en zekerheid kunnen leven". De vergadering werd onder meer bijgewoond dooi de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, mr M. A. Reinalda, en burgemeester J. J. G. Bont van Hilversum. x.r zijn veri>*.riein^!!f te trekken uit d die d T~ 1,-f 1 wedijver tussen d in net l gro*c nioeendht zoeklicht j den bij de ontwil' J keling van steer weer machtiger vei AMERIKA heeft ri? waterstof bom. Rusland heeft de water stofbom. Engeland heeft misschien «en waterstofbom. In ieder geval heeft laatstgenoemd lar.d een wa- pen ontwikkeld, dat het mogelijk maakt vliegtuigen, beladen met een H-bom en elke andere hom j onschadelijk te maken, voor deze hun doel hebben bereikt. Niet be kend is of er reeds wapens 2Ün geconstrueerd, ongeveer gelijk aan de Duitse V-2. maar dan voorzien Van een atomiscne springlading. "Wanneer het niet het geval mocht zijn hr:i. iocn zeker eens sebeu- rer. Daartegen zulle.1 weer nieuwe afweermiddelen mreten worden ge vonden. Er zijn verscheidene conclusies ■V-ken uit de de de gendhe- twik- teeds ver- ii et ig in cswa pe ns «n steeds weer se perfection neerder afweermiddelen totnogtoe heeft op geleverd. Zo zal geen mogendheid er meer op kunnen rekenen, haar bijzonder wapen te kunnen gebrui ken tot het afdwingen van een in hoofdzaak haar passende oplossing der wereldproblemen. Aan de ande re kant. zo mas men aannemen, zal de verwoestende kracht der nieuwe wapens de staatslieden dubbel voor zichtig maken bij het overwe gen van een oorlog als mtiddel ter oplossing van conflicten. dringt zfch ook een vraag op. vooral van belang voor de kleine mogendheden. dus ook Nederland, die niet in staat zijn. enorme kapi talen cn energieën, te steken in de ontwikkeling van nieuwe wapens, maar zich toch zeer aanzienlijke in spanningen getroosten op het 20- bied der defensie met conventionele wapenen. In hoeverre zi.in deze uit gaven nog verantwoord, of met an dere woorden, in hoeverre is de op bouw van een verdediging met de gebruikelijke middelen nog doelma tig? Militairp experts hebben nes geen eensluidend antwoord oo deze vraag kunnen seven, Maar een grondig onderzoek ernaar moet een afdoende antwoord mogelijk maken. Inderdaad mag een. dergelijk on derzoek ook r.iet \sns lïiCer worden uitgesteld. Pp belastingbetaler h"»r «n elders, heeft, er recht ot>, te we ten of het geld. dat hij rrpt zoveel i moeite opbrengt. al of niet met nut j wordt besteed. „Duitsland kiest Adenauer". „Redt I het V'aderjcjiri". roepen de rerfcie- zhipsplakknfcn in de West-Duitse steden. De activiteit ran de poli- tieke partijen wordt steeds proter. hoe dichter verkiezingsdag. 6 September, nadert. Maar zó hard kunnen de aanplakbiljetten niet j schreeuwen of ze leggen het. af tegen de duiven op bet plein in j Miivchen. Die trekken al tijd nop j meer belong stellino dan alle hü- j feiten by elkaar. 1 Vlootoefening der VS Granaten ontploften bij KLM-toestel „Kralendijk" WILLEMSTAD (Curasao). De KLM heeft een communiqué uitge geven waaruit blijkt, dat een van haar toestellen, de „Kralendijk", woensdag 19 Augustus in gevaar heeft verkeerd door oefeningen van Amerikaanse marine-onder de len. Op weg van Aruba naar King ston (Jamaica) zag de bemanning op ongeveer een kilometer voor het vliegtuig een luchtdoelgranaat ontploffen. Gezagvoerder Van der Werf trok daarop zijn toestel, dat op een hoogte vanongeveer 2550 meter vloog, in een bocht naar rechts. Toen zag de bemanning schepen van de Amerikaanse mari ne. Nog vier ontploffingen van gra naten werden waar gen omen. Het vliegtuig bevond zich op honderd kilometer afstand van de aangege ven gevaarlijke zone en vloog de normale route. De passagiers van de ..Kralen dijk" hebben van het incident niets gemerkt. De vlucht werd normaal volbracht. Uit Washington wordt gemeld, j dat een onderzoek heeft uitgewe- j zen. dat. bij een vuuroefening der j Amerikaanse vloot de ontploffende I granaten no? drie kilome.ter van j het vliegtuig verwijderd waren, i Toen dit bemerkt werd. is het vu- i ren gestaakt. j O SS De N.V. Organon te Oss streeft er naar.per 15 September a.s. te beginnen met een experi ment: zij wil dan overgaan tot ge deeltelijke tewerkstelling van een aantal meisjes van 14 en 15 jaar op dc afdeling „confectionnerinp". Zij zullen per week gemiddeld 23 uren in het bedrijf werkzaam zijn. Voorts krijgen zij twintig uur huishouden- derwijs aan de plaatselijke Mgr. Zwijsen-huishoudschool. De N.V, Organon bedoelt dit plan niet als een monopolie voor het eigen bedrijf. Zij hoopt, dat andere bedrijven deze methode van tewerk stelling en scholing zullen overne men. Zy is tr>t dit experiment geko men. omdat steeds meer meisjes direct na het overschrijden van de leerplichtige leeftijd naar de fabriek gezonden worden. PORT MORESBY. Een Austra. lische politiepatrouille in het Zui delijk bergland van Australisch Nieuw Guinea, heeft met geweer schoten een troep kannibalen ver jaagd. De politiemannen vonden lijken van verminkte inheemse vrou wen en kinderen en resten van een jongeman, die was geslacht en ge kookt. De verdreven kannibalen is door de patrouille zodanig de schrik op het lijf gejaagd, dat zij zich. volgens de patrouiilecommandant. ..wel eni. ge tijd behoorlijk zullen gedragen". Hij beval dan ook aan geen verdere actie tegen de kannibalen te onder nemen. Verleden week rapporteerde een andere patrouille-leider, dat in het gebied van het Koetoeboemeer, eveneens in het Zuidelijk bergland, kannibalisme algemeen voorkwam. ("Advertentie I. M.) BOEDAPEST. Leonard Jacobus van Aerde, een 24-jarige Nederlan der, die in December 3951 veroor deeld werd tot twee en een half jaar gevangenisstraf omdat hij illegaal de Hongaarse grens had overschreden, is Dinsdagavond uit een Hongaarse gevangenis ontslagen. Van Aerde was tot 1951 chauffeur van de toenmalige Nederlandse ge zant in Hongarije. Hij werd naar Nederland teruggestuurd maar be sloot, in Wenen aangekor. n, in ver band met persoonlijke banden naar Hongarije terug te keren. Herhalingsoefeningen marine DEN HAAG Binnenkort zal een aantai dienstplichtigen van de Koninklijke Marine voor een her halingsoefening van ten hoogste ne gen dagen worden opgeroepen. Het betreft hier ca. 150 manschap pen. die gedurende hun diensttijd o.a. een speciale opleiding voor de mijnen-uitkijkdienst hebben gehad. De betrokkenen zijn reeds ge waarschuwd. AMSTERDAM. Mejuffrouw E. F. Mees. hist. dra., die in 1952 tijdelijk werd aangesteld als verzorgster van de prinsessen, zal in September haar functie verlaten, om haar vroegere werkzaamheden aan het secretariaat van dr Albert Schweitzer in de Ei- zas te hervatten. In haar plaats zal, eveneens tijdelijk, worden benoemd mejuffrouw A. A. Broers alhier. Mej. Broers is vele jaren werkzaam ge weest als onderwijzeres aan de Frans-Nederlandse ..Jul ia naschool" te Clarcns-Montreux in Zwitserland. Na de oorlog was zij werkzaam op een van de tijdelijke afdelingen van de Nederlandsche Bank. Naar mej. Broers mededeelde, geldt haar be noeming uitsluitend de prinsessen Beatrix en Irene. AMSTERDAM. Tegen een verdachte, die ondanks alle voor hem be zwarende getuigenverklaringen hardnekkig bleef ontkennen, heeft de offi cier van Justitie Dinsdag een jaar en negen maanden zonder aftrek van voorarrest geëist. H|j is de 23-jarige Amsterdamse kantoorbediende H. Chr, van B. en moest terechtstaan wegens een poging een agent van politie om het leven te brengen door deze met een auto omver te rijden. Bovendien was hem diefstal van ruim 430.— ten laste gelegd. Rode Kruis zendt corned- heef naar Griekenland DEN HAAG Het Nederlandsche Ronde Kruis heeft 10.000 blikjes corned beef aangekocht ten behoeve van de slachtoffers van de aard bevingsramp op de Griekss eilan den in de Ionische zee. De blikjes 2ullen za spoedig mogelijk naar Griekenland worden gezonden. In de nacht van 23 op 24 Juni 1 sommeerde de Naardense politie agent C. J. H. Sta liman door hand opsteken een Buick. die zich op ver dachte wijze bij een deurenfabriek had opgehouden, stil te houden. Even hield de Buick in. doch toen drukte de bestuurder het gaspe daal in en kwam met volle vaart op de agent inrijden. Deze sprong op zij. maar werd no? geraakt en liep zulke ernstige verwondingen NITOHO (Sardinië». Een Ne. der lands e. mevrouw Mulder. d:e ais employe van de V.N. op Sardinië we*-kt. heett deelgenomen aan een exneriitio. rii» voor rie eerste maal is oinnrrigedrongen in de z g. ,.Bu» Marino". (d.w.z. Zee-os) die mis schien wel de grootste grot aan de Middellandse Zee zal blijken te zijn. Hun tocht, die 23 uur duurde en zich uitstrekte over een afstand van zes kilometer, bracht de expe ditieleden in reusachtige onder grondse „kathedralen" met enorme stalagtieten en vonden ondergrondse rivieren en een ondergronds meer. De ingang van de grot ligt bij Dro- gali aan de'golf van Orosei, aan de oostkust van het eiland. En dit ts dan de DC-6 A Lifrntas- 10T PH-TGA van de KLM, die on der commando van (vierbander) gezagvoerder Kooper de Neder landse kleuren zal verdedigen bü de Christchurchraee, die op 3 October in Londen begint. Zal deze Li.ftma.ster, die op z'n romp de naam „Dr Ir M. D. Datnme" draagt geschiedenis maken, roats de Uiverhet tri 1934 heeft ge daan? DEN HAAG. De regering heeft besloten het aaudelerrp^kket van de staat in de N.V. Fokker Vliegtui- genfabrick te verkopen aan een combinatie, bestaande uit de Ned. Hand elm ij ïn Amsterdam en Wilton Fijenoord N.V. in Schiedam. Dit heeft de minister van Economische Zaken ter kennis van de Tweede Kamer gebracht. DEN HAAG. Het Rode Kruis publiceert de volgende namen van slachtoffers van de watersnood, die geborgen of geïdentificeerd zijn: MEUWERKERK: Den Haan. Pieter Anthonie. geboren 20 Januari 1906 te Dreischor; Tim merman. Cornelia Adrians, geboren 10 Juli 1952 te Nïeuwerkerk. OtrWERKERK Van. der Bijl. Lena, geboren 24 Mei 1923 te Bruinisse; Pannekoek-Kuij- per, Adriana pietemella, geboren 19 November 1902 te Ouwerkerk. (Van onze correspondent"» BONN. De minister-president van de ..Duitse Democratische Re- puoueK" oost-U uitstand)orote- wnhl. heeft gisteren voor het „par lement" van de Oostzóne. de Volks kamer. een rpde gehouden, waarin hij verslag uitbracht over het be zoek van een Oostduitse delegatie aan Moskou. uroicwohi meenae. dat de Sowjet-Unie een hyzonder ruime hand ten aanzien van Oost- Duitsland bad gehad en dat zich nu een unieke kans voor het land voordeed, weer tot de rang van een grote mogendheid terug te keren! Met veeï waardering sprak Grote wohl over de bereidheid van de Snwjet-Unie om pen aantal Duitse krijgsgevangenen vnj te ïafn.want dec enen. die nu nog werden vast gehouden. moesten toch werkelijk beschouwd worden als ..werktuigen van de Hitier-politiek" waarmee dus Grotewohl de mogelijkheid uit sluit. dat de Sowjet-Unie mensen, die nites anders hebben gedaan dan alleen maar soldaat zijn. acht jaar na de oorlog nog zou vasthou den, Verder meende Grotewohl, dat de economische steun, die zijn volksrepubliek in het vervolg zal krijgen van de Sowjet-Unie. voor waarde is vnm* het scheppen van betere levensvoorwaarden. Aan zijn. naar toehoorders mede deelden nogal matte uiteenzet tin- ad" Grotewohl een dreige- adres van de West toe. ..Een grote toorn rt alle vredelievende tor maker." als de op 6 September aan» Adenauer-politiek on- n zij (dat wil zeggen endo volken""' willen ;r r p.-ti dergelijke uit- Twre jaar grrpist tejrrn Dtwu ratio houder, die /óO.OOO opmaakte AMSTERDAM Geen woord van sniit of verontschuldiging kwam Dinsdagmiddag over de lippen van de 38-jarige procuratiehouder M. B. uit Bvissum. nadat hij voor de rechtbank had terecht gestaan we gens verduistering van ruim fóO.OfKI uit de kas van zijn werkgever, een kantoor in assurantie-en bankzaken. Na de ets van de officier van Jus titie twee jaar met aftrek en hot pleidooi van zijn raadsman sprak hij slechts over een detail van de zaak. Hij bekende wel. Hij verdiende f 275 per maand, Naar aanleiding varteen ojjrncr- toch wel een laag inkomen had. zei z'n patroon: „Ik kon het mij niet permitteren hom moor te betalen. Hij vroeg bovendien zelf met meer." (Van onze moderedactrice WAALWIJK. „SLEM" heet de internationale tentoonstelling, die tot en met 31 Augustus valt te bewonderen in Waalwijk, dat hier mee zijn zeshavderdvijftiqste ver jaardag niert. De. SLEM mag m de eerste plaats een unkbc?)r.<; cijn. m.aar oofc voor de leek is er op deze expositie heel 1 cat te bewon deren. Op aantrekkelijke mode shows laten de Nederlandse schoenfabrikanten riet», dat zij niet achterblijven b'j hut' collega*.'? in. Frairkryfc, Italië en Spanje en de nieuwe schoe.ncnm.ode polpen. Die is: een smallere, spitsere leest, eerj dunnere hak. kortom een lichte» sierlijke schoen, die de vnet fijner doet schijnen. Onze industrie heeft geaarzeld, of zij met deze mode mee zou doen. omdat men vreesde, dat het pvoliek er niet aan zou willen. Maar gelukkig is er nu een kentering gekomen en zijn op de dagelijkse SLEM-show uiterst sierlijke pumps en sanda- ïettes te zien in Italiaanse en Fran se stijl. De vrouwen hoeven heus niet bang te zijn. dat zij deze schoe nen niet aan zul I'm kunnen, want de leest schiint wol '-mal. maar is I in werkelijkheid heel ruim! Aesthetisch hebben de Neder- landse fabrikanten een flinke stap vooruit gezet, want wii kunnen ons i niet voorstellen, dat èen vrouw on- gevoelig zal blüven voor dp ele- gance van de fijne smalle numps met naalddunne hakies. Hakjes. die vaak niet eens bijzonder hoog zijn -een centimeter of zes maar "hoog lijken, omdat ze zo smal 1 zijn. Hukken zijn het «rotp nieuw? in de schoenen mode. Soms ziin d°ze rond en naalddun, dan weer drie- hoekig of vierkant, j Voor de avond worden ze be- strooid met glinsterende stpentjes j of als een i tl vogelkooitje opge- 1 botiwri uit zilvermetal'm staafjes. Naast de hooggehakte modellen werden zeer buigzame flats ge- j bracht, een klassieke molière met leren hak voor de vrouw, die he- j hoefte heeft aan "n degelijke wan- del schoen, ho^g gesloten, met las- tex gevoerde pumps met een halve hak voor hen. die graag een schoen dragen die veel steun geeft. Deze winter zat er weer een rijke keus in laarsje? zijn, waarbij ook de „shoelip-ieest*", die deze zomer in lage schoenen en sandalen werd gebracht, za] worden toegepast. Modekleuren zijn behalve z.wr*t „cognac" (een warm vrij lirht bruin), donkergrijs, donkerbruin en donkerrood. Voor sportschoenen worden dadde en gekrompen leer soort e*? gebruikt, voor geklede j schoenr*»i glacé en suède: lakleer en tr^alHsé's zitn eruit. Een grote j verfnmng heeft de Nederlandse j schoenindustrie ook hereikt op het gebied van de avondschoenen, die I merendeels zeer luchtig zi.in en be- I staan uit enkele bandjes of hooa- j stens uit nylon vlecht werk. Een nieuwtje on ciit gebied zijn san- i daaltjes met wat ouderwets aan- doende t-vormige bandjes. Een ander nieuwtje zijn „gas- light-hallerinas" een half open schoen met een half hoge hak, die vrij ver naar voren is geplaatst en van achteren heel sterk is uitge hold. (Advertentie LM.) OVER hft lever, der dieren, en heet speciaal van minder bekende dier soorten waaronder vele ..grieze lige". bestaan vele fabeltjes voortgeko men uit. halve waarheden, foute waarne ming en wanbegrip. In zijn boek „De hoelende dierwereld" brengt de schrij ver Alan Devne a! die verhaaltjes tot hun ware proporties terug, wat vaak een bondig ..ntks van 4n" betekent, maar vaker nog even verklaard en toe gelicht wordt. Kunnen vissen horen? Heeft c sn duizendpoot 1000 poten? Kan slangengif een boom doder»? Zijn er vo gels met tanden? En zo maar door, van 't pantoffeldlertje tot en met. de vissen en een VARÏArubr tekje. hor-derden vragen worden er beantwoord, zeer boeiend en dikwijls geestig. Als u ws:t weten wat voor zotte vragen er gesteld kunnen worden, pak dit boek dan ook. dat bijzonder goed en uitvoerig is ge ïllustreerd door W. A. v. d Walle. (Vftg. Hollandta Burn f 7.30 geb.i. Bewerkt door dr P, J, Velsen. Tn Boom en struik fn bos en veld be handelt M. C. Blóte»obbes vnl. d«* folklore die om bekende en minder be kende boomsoorten ts geweven in de loop de- tilden. Voor hen die Hierin be lang stellen een interessant boek. Bti de folklore alleen blijft. het niet. want 00 de vragen hoe en waar te pfanten en 't gebruik van Hrv.it. vruchten e d. wordt ook antwoord gegeven. Zelfs de plaats in geschiedenis en litteratuur wordt aangegeven, waardoor dit. boek wat Uj- vig is geworden, wat door de koper wel op prijs gesteld zal worden Natunrge- neesmiddelt.ies en schoonheids..preaDa- raten" staan er ook in en hebt u tand pijn. spuug dan even onder de bast van een wilg. w»g pjjn maar als de hr>"*n dood gant dan krijst ge de pijn wpt teruer. Hoe u nol en moet opbergen om re goed te houden en dit u om schoonheid er» kracht te verknigen slechts berken wijn behoeft te drinken staat er in. De tekeningen in de tekst ziin als determinaticmiddel goed *1» bruiken; waarom tekenaar ,T. F. Ohh»5 de gekleurde en zwart-witte gevette! ;es aan dit beek moest toevoegen is o"s e»n raadsel. N»e. dan de foto's van N' co Jesse die alle epn eigen 1 dichter Ink. I karakter bezitten! tt-'itg. Ml) w. de Haan S.V.). op. dat hij nog steeds rust moet hnurlen.. De agenc had het nummer van de auto genoteerd en zo kwam uit dat beklaagde de Buick in Am sterdam gehuurd harl. Hoewel verdachte voor de pol»te aanvankelijk voor wn groot deel bekende, trok hij enkele weken la ter alles in cn beweerde, dat «er» zekere Toon die avond met hem en de twee vrienden was uitgeweest. Niet hij. verdachte, was met de ar.- dere jongens naar Maarden gered* doch deze Toon. De bedoeling- wss ..een kraakje te zetten" in de deu renfabriek. Hijzelf was tn een café aan het Rem bran dtplein in Amsterdam ge bleven. zei. hij. Du alibi bleek on- bewijsbaar. j Een hoteleigenaar uit Amsterdam 'i bii wie verdachte alg hulpportier had gewerkt, deed ciaagg^ na hot 1 gebeurde in Na arden bovendien i aangifte, dat verdachte zich f 430 i had toegeëigend, die hij hem de vorige dag had meegegeven om ze j bij het girokantoor te storten. I De twêe vrienden, werden als ?e- tuigen gehoord. Geen van beiden. had ooit van Toon gehoord. De officier noemde Toon. „het mannetje in de maan". De raadsman concludeerde tot vrijspraak aangezien volgens hem niet bewezen is, dat verdachte ge poogd heeft opzettelijk de agent dood te rijden- Uitspraak 8 September. OOK WANNEER U ZICH LANbgglG" VOELTl Zakkenrolstpr ti^nn kaar ..carrière" al op 10-jarige leeftijd i AMSTERDAM. Een jaar en i dne maanden heeft, de officier van justitie. Dinsdag geëist tegen de veel berouw tonende 47-ja- j rige «n BeTsié geboren Nederlandse vrouw H. van B.. die door haar le- ven sloop blijk heeft gegeven, een vrijwel onverbeterlijke zakkenrol- ster te z i,in Haar strafblad vermeldt de mpest i uiteenlopende veroordelingen voor dit feit. de eerste in 1916. tr>en ze i pa? tier» jaar oud was. Het voris jaar nr»c is ze betrapt in de Bijenkorf te l RoTtecriarn Haar raadsman, mr Alfred Levy verzocht de rechtbank, haar te 1st en onderzoeken in de observatiekliniek van 'net Huis van Bewaring te Utrecht. Uitspraak 8 September. Erg handig is het. natuurlijk niet zo'n horloge en je knnt eigenlijk ook. niet meer spreken van een pols horloge, maar ze lopen vel gelijk, der» twee rev zenuurwerken- Ze zijn bestemd voor de Hor lope- en. Bi/O'/tPrie tentoonstelling dte op de Jnnrbeuts in Frankfort zal wor den pp houden. Het de. bedoeling dat. U. r'- U die hours beropfct. vol bewondering uitroept: „Kijkt een# var een grote horloges!" Dat is tem- trrine'e do bedoeling ran de fabri kant en och. irnarnm sou tj die man «te; een plezier doen? Vo< d cekk» dineer» and set?p;.-ee ze LONDEN. - Het bestuur van het Britse vakverbond heeft zich in een rapport tegenstander verklaard van (le door de Labourparttj voor gestelde naasting van bepaalde be langrijke industrieën, reals vlieg tuig bouw en chemische industrie. Het beval voorzichtigheid cn eer» nieuw onderzoek naar dp proble men van dc naastingen aan. Het plan van de Labimrpartu tot naasfiog van d» d rinkwater vnor- ziërunu werd door het vakverbond gesteund. „Bij de beoordeling van de vraag rif in een bepaalde tak van het be drijfsleven staatsbeheer of staats eigendom dient te worden >nge- vufvd. dient in de eerste plaatj t- iVan onre correspondent) i AMSTERDAM. ..Het is ontoelaatbaar dat vreemdelingen op een der- gelijke manier worden afgetuigd en niet i'eilig zouden zijn voor het groep. je mensen dat denkt dat deze buitenlanders naar ons land komen om door i hen geplukt te worden. Ik eis derhalve tegen W', B. 3'? nar voor afpersing en beroving en tegen J. B. U5 jaar voor afpersing", zei Dinsdag de officier van Justitie In een zaak lreen drie verdachten, die een Amerikaanse verlof ganger geld zouden hebben afgeperst. emlrdum was bezig v»ii een sruk.ie on der zijn kunstgebit kreeg, Hu legde zyn peb»r pven op tafel en voor Hij Het kan '■-eihinderen vloog de hond er op af mi flikte rle vreemde kluif ir- van pinda"# el en i* mets meer .gekomen. Tn ee»» gr Huur!'e achter een huls la een van de hutienwijken van Freetown, i Zuid-Afri>a Heeft de politie een pak:« srei onder diamanten ter '.vaarde van eer» ïrti'lioen «ruiden waren be stemd om naar het Midd®«.-Oosten t« wnrden csmokkeld, tr.a3r dat gaat oa- uunr De ee'perdep U» al tw peril ii sterke plant zt Hamburg te zien, ♦epische kas »»t* rieden rtnor archer ut*-.* werd opgeera- ,ha,»en toen, dat het ■rd iaar oud was. po. de schilde-, heeft besloten "■echten te gaan organiseren, in o'an een voetbalveld bu zitn V^aurt-, iFrankritki te laten ise rtmp.ksurd sonde noodzaak te van de Britse een no vc-rbetoi'' ische positie ■lp 7 Juli vond vort acont .mr politie epn zijn roes UltsUpr'U'i0 Amerikaanse soldaat ann op rif» WVesperziJde Eenmaal wakker, ver klaarde de man de vorige avond een juffrouw te hebben ontmoet, die bent tegen imd'l >*rn-ichi meenam naar pen klem hotel aan de Wees- pem.ide. Deze juffrouw hleek te zijn de 27-ifirice M. v. B uit Oudeshns. Ir. het hotel aangekomen, bracht zij hem naar epn kamer, waar zij werden verwelkomd door de 22-ja- rice Amsterdamse schilder J. B., die al? kellner fungeerde, en de 24-jan- ge coupeur W. B„ eveneens uit Am- 1 «rprriam Tegen twee uur wilde de Amerikaan naar huis. maar omdat hij moert- ,im iiitr^-*ivti!"i? ,»-r>i u—«I- Kii óp nota van 20 dollar te betalen, j i Toon fluisterde één der aanwezigen ereïd." aldus het bestuur hem in; ..You better pay". De Ame- van het vakverbond. nkaan liep naar de deur waar hy i werd vastgepakt door de twee mnnnrn. oie hem dwongen een travelierchéoue te tekenen. De verdachten ontkenden ge wel d te hebben gebruikt. De coupeur en j de juffrouw zijn de Amerikaan nog acht".-op gegaan, zij probeerden i hem mee terug re lokken naar het hotel. Hu voelde niets voor hun voorste F v waarop de man hem tegen d»' i -A smeet cn de juf- I frotiv iujn -i iuebock roofde. In i het chequebook zaten nog enig» on- getekende cheques ter waarde van 90 dollar De coupeur gaf de beroving toe.de I juffrouw verklaarde onder druk te hebben gehandeld. De officier heeft haar zaak doen, aanhouden voor het De verdediger meende de bero- j vi na te moeten terugbrengen tot i ,<k t> bMptcmber, afsr-h»- f moord re o er "D rie'kf (k Had mu - van de Bnt-e rolitle- Li:Ja»Cd. da? Hf? zr> mee:- re.-ru*en t* krnc-n Dat ?il"i er. de radio rert ervelendc kereJ*, die t# rtraceo ,-i;»n bur* ootlo- 'fle ser.ichten hebben en Daar kar. de film bet irloc was de Engelsman ■onder e*rr srbra.mroetj» 'oewel bn bij de hevigst# i^iirma bad meegedaan, werd bij in het zieken.» rijn :':g. o-adu Hij was getroffen door rond'ree rule s^her ven van een mor- Merbor-- rlif riji r»-"i oefe».iterrein in «t» buur? on f plofte Albert was op dat mo ment m zon rozentuin aan hat wart Van eek

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2