„Bureau Zedenpolitie waarschuwing in houdt I „Ballet der Lage LanderL bracht publiek in verrukking Plantage-Podium werd Sprookjes-Podium Circus „Elleboog trad oj in de Plantage Deense film is Zaterdag in Passage-theater AGENDA w&!#ri§y Parktournooi is gestart Hardlopen rond de Plantage Vara ril if -agen d a 1 rijdag Metropole-orkest DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB BP KINDEREN VERMAKEN KINDEREN Luchtvaartmensen bij De Kuyper E.H.B.O. is bij het vuurwerk Roeiboot vernield k._ J Druk Lezoek aan de tentoonstellingen Grote verbouwing iP.. H.B.S.S. -nieuws Nog enkele dagen Toon Hermans Dodelijk ongeval op Nassaukade Biervat op het hoofd gekregen 2 Donderdag 27 Augustus 1933 Wij de veld speelde het klaar met Rossini's orkestmuziek „Romeo en Julia", bewerkt door de Franse cho reografe M. GuiÜaumin op muziek van Tschaïkovski werden door Mascha Stom en Martin Scheepers goed gedanst. Het ballot lijkt ons vooral aan het slot iets te lang. Martin Scheepers kwam hier en daar niet helemaal los. Met 'n enthousiast applaus dank te het publiek aan het slot van dc avond een hardwerkend hsUet-en- semble en niet enkel om haar op- oedende waarden, waarop Neder- »n dankbaar. En zo is dan ook deze avond weer voorbij. Een avond waarop enkele duizenden Schiedammers genoten van de prestaties van j land trots mag zijn het Ballet der Lage Landen, dat ons met een goed programma voerde naar een van de hoogtepunten van het Schiedamse Ge- j V£ln ot/nnd meenschapsfeest. Zo'n avond waar de feestgoden het met de V dUd V UlIiX muzen op een accoordje gooien en kunst en ontspanning, in de beste zin van het woord, eerst werkelijk samengaan. Hst Nederlandse publiek dat na de oorlog de schroom en vrees voor de ballctrevue een beetje opzij heeft gezet en iets is gaan voelen van de bevrijding die dé dans kan bieden, dankt deze verruiming van haar horizon niet in de laatste plaats juist aan avonden als deze. Het is een van de grote verdien sten van het Ballet der Lage Lan den dat het. met of zonder subsidie (en helaas komt het. in de practijk op het laatste neer) doorgaat met dit werk. Nu a1 zeven jaren lang. Vaak onder ie moeilijkse omstan digheden. Het heeft zijn bestaans recht ton volle bewezen door de volle zalen die het steeds weer trekt en daarmee het recht op steun, niet alleen van de kant van het publiek, maar ook van die van de overheid. IVe hebben ons de laatste wateri ge dagen hernaaldelijk afgevraagd ..hoe het Woensdag zou moeten." Gisteren echter waren de weergo den ons genadig en bleef het onder een schone hemel volkomen droog. Het podium was te gelegenheid van het festijn voorzien van een houten vloer. Helaas nogal onregel matig en iets te laag zodat men op .grote gedeelten van het terrein wei nig van het voetenwerk te zien kreeg. Overigens was deze houten dansvloer een grote verbetering, want hout „leeft" en is een veel dankbaarder tegenspeler dan de te gelvloer van het vorig jaar. waar ettelijke schoentjes op verloren gin- jgen. Een suite van dansen uit de Ro cocotijd „Les Retits Riens" ooende het programma. Mascha ter Weeme, de leidster van de groep danste met Johan Mittertreiner het edelpaar. Wolfgang Wijdeveld. die achter de piano, het muzikale gedeelte voor zijn rekenine nam alle lof voor dit vaak zo ondankbare werk - was tn de Mozart begeleiding niet zo gelukkig maar kwam in Chopin's muziek voor het beroemde baliet ..Leg Sylphides" van Fokine beter Omdat Maandag en Dinsdag door de vele regenbuien niet begonnen kon worden met bet Parktournooi Cp de banen van het tennispark ^Spieringshnek" werd gisteren ge- Êtart met de wedstrijden. De re- snltaten waren: Dames enkelspel: mej. B. van Gelderen sl. mevr. Van Driel 63 63; mevr. Pietersen sl. mevr. fervus 6—4 75; mej. C. van Gel der en sl. mevr. Hofman 16 7—-5 6S: mej. v. d. Made sl. mej. Ro denburg 61 6I; mevr. 'v. d. Schee sl. mej. Bruinhof 6—4 62; mevr. Wever sl. mej. Boer 75 9—7. Heren enkelspel: Van Lingen sl. Bruinhof 60 6—2; Meenks sl. Reens ™—3 64. Dames dubbelspel: mej. P. en C. van Gelderen sl. mevr. Van Drie! en mevr. v. d. Linden 62 62. Gemengd dubbelspel: Hr en mevr. Soetens sl. mevr. Staal en J. Smit T5 6—4. In het kader van de Schiedamse Vacantieweek wordt Zaterdag we derom de jaarlijkse 3 km.-loop ge- houder» voor de Schiedamse vereni gingen, Het parcours is gelegen rondom de Plantage en wordt ge houden vóór de te houden wieler wedstrijden. Aanvang du.* wratijd is 2 uur n.m., terwijl de. ki eed ge legenheid is in de school naa®! net Gymnasium. Diverse Schiedamse verenigin gen hebben reeds in geschreven toör deze jasrlijk.-e fta -d.'eopwed strijd. waaraan een fiv.aio* wjssel- bokaai is verbonden v w-r d:e ver eniging met de dii^ be.:: geplaatste lopers. Wintiaar van vorig jaar is cie Schiedamse korfbalvereniging „Suc. ces". Deelnemer? aan deze wedstrijd kunnen nog worden opgegeven 81 n het wedstnjdsecretamat van de SW-athletiek-afdeling: Nieuwe Maasstraat 36a. en Zatprdag vóór de wedstrijd aan de wedstrijdleider de heer D. Scheepmeker. 8 30. J0.45. 1.45 en 4 «nr Possajjp- thenrcr. Ansferifnmsr Cpm.'•die m.f.' „Morie in Ven et té". Jeugd- '•oorj'efiingen. S for 12 en - Of 5 nw: Puzzle- en stempel tochten foor de jeugd. 10 int 5 en T tot 11 uur Beurs ,Jpru8d-Bloemenvrengd". 2 rm 4 uur Grote Kerk; Toren- bek Hnvmen. 2 tor 5 en 7 tot 10 uur Sredelyk AfiifPtim: „SCpcrkyits*". 7.30 ter 13 uur Julian apart: ..BlnrmenijvpiGr in Sprookjes- licht". 8 uur Passage-theater: Revue. 8 uur PJan'npe-podtun?Rosaria en haar Spaanse dautgropp, 2 tot IJ uur Broersvest: Attrac- naar voren. Er waren prachtige momenten, vooral in de pas de deux van Ine Rietstap en Martin Scheepers, die met Andrine de Clerq dit ballet voor het voetlicht brach ten en daarmee, in het verlichte groen van de Plantage, van ons onvolprezen podium een werkelijk sprookjes-podium bouwden. Karei Poons, de kunstschilder en Greetje Donker, het model, zorgden voor de humoristische noot. meteen jschetstje op muziek van de Franse componist George Auric, van wie we enkele dagen geleden de muziek hoorden voor het filmpje „Het open venster".en die verder o.m. bekend is door zün muziek bij films als „La Bella et la Béte" en Moulin Rouge". Het humoristische element blijkt steeds weer een sterke troef te zijn op avonden als deze. .,Le Foyer de la Danse". geïnspi reerd op .schilderijen van Degas en met muziek van Rossini was daar ook eer» voorbeeld van evenals „De witte weven" waarvan de choreo grafie was van Pieter van der Sloot, wiens Pieter Stastok verieden jaar zo'n enthousiast slot van de avond vormde en die sinds enige tijd weer terug is gekeerd uit het warme Zuiden. Hans Leer ink bewerkte de legen de uit de Achterhoek en schreef er de muziek bij. waarin we enkele Oud-Hollandse liedje? ontdekten wat het alles tot eeri vrolijk folklo ristisch geheel maakte. „Le Foyer de la Danse" kunnen we toen beter waarderen in een zaal. Ine Rietstao en Andrine de Clerq brachten echter ee»i levens echte strijd tussen twee ballerina's. Als voorlaatste avond van de Plantage-Parade zal hedenavond het befaamde Metropole-orkest van Dolf van der Linden naar Schiedam ko men. Dit orkest, in 1945 in het leven geroepen, heeft zich binnen enkele jaren een zeer goede reputatie ver worven en dirigent Van der Linden, wiens familie aan de Lange Haven woont, is al vele malen in het bui tenland als gastdlrigent opgetreden, Het orkest telt veertig man. van wie de meeste meerdere instrumen ten virtuoos bespelen. Er wordt vandaag in de Plantage hard ge werkt aan de ophoging van het podium, want het grote orkest zal amphitheatersgewijze worden opge steld. Bovenin komt de drummer, wiens batterij een oppervlakte van twee vierkante meter beslaat. Vot op het podium zal de vleugel staa waarop Manny Oets o.a. het War- sawconcerto zal spelen en Van der Linden zal zelf staande op de tegels de touwtjes in handen houden. De grote populariteit van het or kest. dat nog nimmer binnen de Schiedamse Stadsgrenzen in levenden lijve werd gezien, heeft al z'n stem pel gedrukt op de voorverkoop van kaartjes, hoewel er uiteraard heden avond nog voldoende aan het open lucht-theater te verkrijgen zullen zijn. Wel is waar heeft men de toe gangsprijs een kwartje hoger gesteld dan voor de andere avonden, maar dit komt door de grootte van het orkest en de programmasamenstel lers meenden onze burgerij na de Ramblers. Accordeola. Malando. Vrij en Blij en andere radio-orkesten een optreden van dit orkest niet te mo gen onthouden. Het uitvoerige programma biedt songs en melodieën voor elke smaak en gezien het nu vrij redelijke Va- car.tieweek-weer wordt een bers tensvolle Plantage verwacht. 2286, Achter de bar van het café staat een stevig uit de kluiten gewassen barkeeper, die Stevens een goed gJas Dier tapt „Zeg eens", zegt Stevens. ,.ik zoek een zeeman, die mi.i wil helpen eeit .jacht weg te brengen naar Ca racas. Weet jij iemand?" Natuurlijk weet ris bar keeper wel een manne tje. „Een jaent wegbren gen? Nou, dan moet je Zoute Freddie nemen" zegt hij; „dat is een pri ma matroos, daar zit-ie" De barkeeper roept de man. die Zoute Freddie wordt genoemd, een po tige zeeman met een nicl zo erg gunstig uiterlijk, maar daar Iet Stevens niet op. „Ik denk", zegtpolitie". Zoute Freddie is een vlotte jongen Ja. de barkeeper fluisterend, „dat hij best met je hij drinkt graag een glas bier met die vrermde- mee wil. want hij heeft nog al s last met de Ling. En moet er een jacht worden weggebracht naar Caracas? Nou, dan is hij nét de man. die meneer zoekt. Wanneer moet dat gebeuren? Di rect? O, dat kan. En wat is er aan te verdienen? De ruim twee dni- rend kinderen heb- ben het gistermid- dag in de Planta- ge niet zo gemerkt •ni nar het heeft maar aan een zö- rien draadje ge hangen of de voor stellingen rara het kin der circus Elle boog" waren niet doorgegaan. Op de tijd, dat er gestart moest morden, kwam de touring car met medewer kenden en attribu ten uit Amsterdam de Plantage inrij den. Er zou nog wel een klein half iLUr mee heen gaan, voordat de uoor- sfeiling kon be girt nert. Daarom be klom Karei Scftol- fen. dc leidp.r vart het clubhuis rat? cie ongeorganiseer de jeugd het po dium. Met leuke versjes en aardige spelletjes heeft hij jeugdig Schiedam een half uur in dc ban gehad. Maar toen het een maal begon en de „arttsfen" hun en tree hadden ge maakt. waren de kleinen zoals op Je folc duidelijk blijkt) vol aandacht voor 't gebod ene... Ter afwisseling van het IATA- congres. dat in Scheveningen wordt gehouden en waaraan een groot aantal afgevaardigden van lucht vaartmaatschappijen over de gehe le wereld deelnemen, maakten de deelnemers een tochtje door Zuid- Holland. Hierbij deden zij ook Schiedam aan en gevolg gevend aan de vriendelijke uitnodiging kwamen circa 60 buitenlanders een kijkje nemen in de distilleerderij van Johs. de Kuyper en Zn. Zij zijn. door enkele directie-leden rondge leid en hebben zich daarna tegoed kunnen doer» aan het drankje, dat Schiedam zo'n bekende naam heelt bezorgd. Nadat olie artistcn zich hadden voorgesteld, gaf de sprcekstai- meestcr (het ging allemaal in stijl van het grote circus) een uiteen zetting van wat de jongelui zou den laten zien. Het ging uiter aard allemaal geïmproviseerd, maar dof deerde de jeugdige toe schouwers allerminst Een van de „eigen" nummers van „Elleboog" sprccksfflkneesTer "-as ftp;, 'fioge- schoolrijdcn, waarvan we U hier ccn detail laten zien.... Ö«l ook de zieken mee te la feu genieten van dp racat? tie feesten, heeft ee« amateur-goochelaar de belde ziekenhuizen bezocht, en de partënren onthaald op een qenoeo- iyk partijtje hnkns-pnkus. De mensen, die noodgedwongen aan hun twee vierkante Trieter laken zü" pekhnsferd (ook al moeftten er»ke|r patiënten op een stoel zit- fend de roorst filing volgen) heb ben genoten van het aebodene en de amateur-anïst met een harte lijk applaus bedankt- Zoals bekend zullen de Vacantic- feesten 1953 Zaterdagavond om 9 uur worden besloten met een groot vuurwerk, dat zal worden afgesto ken op de Vlaardingerdijk. In verband met de te verwach ten enorme drukte zijn voor even tuele kleine ongelukjes voorzorgs maatregelen genomen. De EHBO zal die avond een gro te verband post inrichten in de zaal Schilperoord op de hoek van de Vlaardingerdijk en de Rembranrit- laan. Vóórts zullen kleine verbartd- posten worden ingericht op alle hoeken en straten, die op de Vlaar- dingerdijk uitkomen en bovendien zullen vele EHBO'ers. kenbaar aan hun armbanden, zich tussen het pu bliek bewegen. Dé roei boten verhuürder Van der B. aan de Have-ndijk kwam tot de ontdekking, dat onbe\'oegden van nacht een roeiboot van de steiger hadden weggenomen. De Haven dienst vond de boot later zwaar beschadigd en onbeheerd op de Maas terug. Na onderzoek bleek, dat opvarenden van het stoomschip „Polarsol" ermee waren gaan spe levaren. Zii hehben de botenver huurder schadeloos gesteld. Burgerlijke Stand Geboren: Arie z. v. J. D. Kruiis en C. P. Sonne veld. Monica L. H. d, v. H, J. Ca Ion en B, D Crathern. Yvonne d. v. J. C. Akkerman en C. Meijers. Hoffelijke Engelsman Op een terrasje aan de Breers- t vest zat gistermiddag een 17-jarige Engelsman, die vroliik wilde zijn j en daarom een glas chocolade»nelk gooide naar zijn juist passerende ivriend. In plaats van die vriend j raakte hij een voorbij gangster, die puts chocolademelk over "haar jas i kreeg. De Engelsman was echter I zeer hoffelijk, want nadat hij eerst zijn excuses had aangeboden be- I taalde h»i de schade. Wat men moet weten» Apothekers nachtdienst; Fa Gouka. Hoogstraat 29 Bellen bij ongeval: G.G. en G.D TuinJaan 89 Telefoon 69290. Bioscopen: Monopcle. Da. 2. 7, 9 uur: „Ve "'avin van Karoea". Het komt nogal eens voor. dat jonge meisjes uit de provincie naar de grote stad trekken om daar een betrekking te aan- vaarden, die absoluut ongeschikt voor hen is: buffetjuffrouw in een bar bijvoorbeeld. Aldus vertelde ons mej. C. M. Post ma i te Amsterdam, ambtenaresse der afdeling Vrouwen- en Meis- i jesbescherming van het Nederlands Genootschap tot Reclasse- ring. welke afdeling zich richt op de hulp aan en de bescher- ming van meisjes, die in zedelijke en andere moeilijkheden i dreigen te raken of reeds geraakt zijn, 1 Zulke mé is- j jps, aldus ging •mej- Post ma voort, moeten in een bar ..vriendelijk" zijn voor de bezoekers en dan rijn ze weldra eet» heel eind c»P de ver- j keerde weR. I Dikwijls weten de ouders hclf- maal niet. »n wat voor soort betrekkinp hun dochter werkt. De Deense film Bureau Zeden politie acht 'k daarom als waarschuwing van bijzondere betekenis Is het aantal meis; <t<» vrrkporde wojj d rei ff: inderdaad zo «mnt? O ja valt mej. C. Laman haar collega i. v.'h kunnen het werk niet V.j knieren zóveel adressen van fi r-]o?;e?, aan wie we aandach* rrpsge Zedenpo Bureau nu in de eerste plaats die gevallen uit. waarin de meisjes zelf geholpen willen worden en we dus ook de meeste mogelijkheden zien om tot verbetvnn. te komen. Wat. de oorzaken zijn van de meestal onvoldoende voorbereide trek naar de grote stad? Meestal ruzie thuis!, menen beide sociale werksters, moeilijk heden met de ouders. De meisjes willen er dan uit en naarmate ze jonger zijn is dat des te gevaarlij ker. Natuurlijk hoeft 't in de srole stad niet altijd mis te lopen, maar dikwijls gebeurt dat wel. omdat de kinderen onervaren zijn, ofwel om dat ze at uit een verkeerd milieu kwamen, dikwijls ook omdat door verkeerde opvoeding hun karakters misvormd werden. Wij voelen hij ons w de opvoedingsfouten zo ontstf duidelijk! L ook zeggen, uit welke milieu kinderen, met wie het mis dr<- v: te lopen, meestal afkom stig zijn" Heel vaak uit gezinnen, die in hun buurt goed bekend staan, maar die een geestelijke achtergrond mis sen. AJC-sters, .Tong-Hervormden, meisjes van de Katholieke Jeugd beweging e.d. Zullen niet spoedig bij ons terecht komrn; die houden zich ook »n de grote stad wel staan de. Daarentegen krijgen we wèl dikwijls te maken met meisjes, die tè streng zijn o pep voed. De film Bureau Zedenpolitie, die nu in ons land rouleert en Zaterdag in het Passage-theater in vertoning komt. behandelt in alle openhartig- heid de gevaren, die meisjes uit de de ongeorganiseer de grote stad bed rei- j dc Jeugd bezocht. krin- j Het spet ging zo ..Jeugd Bloemenvreugri". De bloe mententoonstelling. die thans in de Beurs wordt gehouden, is reeds be zocht door ruim 5000 belangstellen den. De tentoonsteilingsleiding heeft besloten, de tentoonstelling ook nog Zondag a.s. geopend te houden om hen. die nog een bezoek willen brengen in de gelegenheid te stel len. de expositie te bezichtigen. „Nccerkunst". Gisteravond is de 4000ste hezoeker de controle van de lemoonsteUinp: Negerkunst, die In het Stedelijk Museum wordt ge hou den. gepasseerd. Niri alleen legt men grote belangstelling aan de dar voor de tentoon*-telling, ook de doorlopende filmvoorstellingen, die *s avonds in de aula worden gege ven, worden druk bezocht. Op verbouwingen wordt meestal door de zakenman de aandacht ge vestigd met als oogmerk reclame voor "zijn zaak. Bovendien wordt de zaak feestelijk heropend. De klan ten zien als het ware wat de zakenman met zijn winst doet en kweekt tevens goodwill. Hce anders is het met oon Rijks gebouw gesteld. Thans vindt er een grote verbouwing plaats in het nand Lange Haven 67. De bedoeling is dat er meer ruimte voor het per soneel en publiek wordt verkregen. Bezien we deze verandering van binnen wat beter (en een ieder is daarvoor in de gelegenheid) dan vraagt hij 2ich af waarom moet dit i zo lang duren? Och. tl komt in ieder geval tot de ontdekking wat er zoal met Uw i weggebrachte geld gebeurt. Tevens wordt U tz.t, sneller geholpen. Tm<?emaal heeft ci-rct;? FAleboog voor een t»üna "R- t'p.rfcocht huis het programma afge draaid. daarbij ge assisteerd door een „orkest", dat de gr a m ofaonmuziek. rb.yrhmisch bege leidde. Kinderen vermaken kinderen en <ie „Schiedam se Gemeenschap" had voor d" geen gelukkiger greep kunnen doen. Her kirt dercircus „Elleboog" dat on der leiding staat van mevrouw Last, j is ontstaan uit een i groep j 7 jongehi dat i?t. Amsterdam Ihej clubhuis van Een zevenjarige jongeling ver- loonde de balance-arr en hij deed dit met. zoveel overgave, dat een „erhtc" cnUcgn het hem niet zou hebben vt.:rbet"r:l HBSS wilde jl. Zaterdag het nieuwe seizoen openen met een wedstrijd tegen het Rotterdamse Dindua. Maar op die Zaterdag in de maand Augustus werd het veld af gekeurd. ondanks dat het bij de aanvangstijd best bespeelbaar was. De afkeuring was echter in de ochtenduren geschied. Het 2e elftal speelde wel en verloor met 3-1 van. WF 2. HBSS 3 speelde eveneens tegen WF en won met 3-2. Voor a.s. Zaterdag heeft HBSS weer enkele wedstrijden op het programma staan en de week daar op begint de competitie. Ket is daarom wel te hopen, dat a.s. Zater dag wel gespeeld kan worden, want het toch beter enigszins veorbe- L'id b<"t nieuwe seizoen in le gaan. De worf.stnjd van Zaterdag g3at teiwn een sterke KNVB-cmvbimlie van Hermes DVS. Dat kan eer. nut tige oefenpartij worden voor HBSS. Een combinatie van de andere elf tallen van HBSS speelt in Kethel te een oen G SS-com bi natie. De wed strijd van H3SS 1 begint «m 4.15 uur en zal op het terrein Spierings hoe k gespeeld worden. andelvrienden* hebben nieuw bestuur De Schiedamse wandelsport'ver eniging „Wandelvrienden" heeft rfe- zer'daaen een n'euvfrjMstum- trekr»- son. He! vooriopig.,- besiuursco'Iese. ciat vanaf de ópr'rhting de zaken heeft geleld, is vervangen door de volgende heren J. P. Boender, voovz., B. v. Uarlingen. 2e vnnrz, D. v. Gendrren. perm.. C J. Oers, Aart v Nesstraat 24. Vlaardingen, socr. en Joh. Tenviel. 2e 5eer. Be sloten werd om toe iP treden tot de Wa:i del sporthond en tevens in te schrijven voor een mars, die de Rot terdamse wandelsportver. ter gele genheid van zilveren jubileum uit schrijft. Als marsleider zijn aangesteld voor de juniores mevr. Oers en de heren D. v. Genderen en J. Boender. Bij de senioren heeft de heer C. J, Oers de leiding. Dc wilde dieren tri ld al? fti<n aa» veronderstellen. He: af cenioedelijfc aan KOTTKKUAM De grote belangstelling voor Toon Hermans' Balolt de oorzaak, dat tof. oeden toe alle voorstellingen in Luxor zo goed als uitverkocht waren. Ondanks dit heuglijk feit -s het ,helaas onmogelijk te pro longeren. omdat op 1 September de première In Amsterdam plaats vindt. De laatste voorstelling in de Maasstad valt dus op 31 Augustus. Het ligt in de bedoeling om er eon traditie van te maken, dat Toon Hermans in de toekotnst zijn nieu we shows altijd te Rotterdam zal uitbrengen, zodat het volgend jaar de landelijke première van de nieu- wp show „Ballot 1954" wederom in Luxor zal worden gehouden. vei run ging zou ging er nog- tóe te raken. erkers uit i van de bevolking hebben warm aanbevolen, in dc ov»r riff. dat haar waarde voor Ne 'snd even groot is als voor Dc ;'.;='ken. waar zij. in overleg met j Kopenhaagse zedenpolitie, werd j v.-fSfdigri, Ge'tikkig zijn er in land vele instellingen, die zich J vrouwen en meisjes en rip correc tieve zorg voor de redelijk ywak- zouden dienen te schenken, daf we 1 stasnden onder hen .Juist omdat dit moeten selecteren: we zouden an- werk nog stpprD nodig blijkt, is rirrs vier koer zoveel medewerk- het goed dat dc film hen daarnji -jors moeien hebben! Wc kiezen dus door haar voorlichting komt helper.. i poed. dat voorstcl- j 'iftgen buiten het i clubhui* volgden. 'Nu irns ook dit joflr Schiedam tveer aan de be«/r?. Reikhalzend kijken de Schiedamse lie- het. Cfltlf! dan •nlgende v>*« 'eest. Wan' zo hopen zii ;a' het circus „Elleboog" teel tvcer terugkomen. Bejaarde vrouw gegrepen- door takelimgen Op de Nassaukade nabji het Stieltjesplein is gistermiddag de 31- jarige weduwe E. Wiebenga-Varx Wijnsberghe. die in de Van der Tak- straat gewoond heeft, dodelijk ver ongelukt. Zij stak tussen een wach tende file over. De bestuurder van een 10-wielige takelwagen kon haar van zijn hoge zitplaats niet zien en ging rijden toen de Koninginne- brag voor het verkeer opengesteld werd. Door hrt geroep van de om standers werd hij op het ongeluk attent gemaakt. De vrouw viel tus- .-rr. de voorwielen en werd door de achterwielen overreden. Het li. chaam werd deerlijk verminkt, zo- d it ze n.iffrr.oeg op .<*.ag dood ee- wrest moet zijn. Het stoffelijk over. schot is naar het CooJsmgelzieken- huis vervoerd. Tn de kelder van een café aan de Nieuwe Binnen wee legde van morgen de 24-jarige chauffeur W. D. v. d. Vreugde van de Dordtse- straatweg een kusser» klaar om een b;cr*."2t .>i'. irtirn vallen. Zijn lmlp_ verstond hem verkeerd en liet. hrt vat door het raam vallen. De chauffeur kreeg het op zijn hoofd en moest met een zware» her senschudding en wonden aan het hoofd en zijn enkel naar het. Wi\>- terziekenhuis vervoerd worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1