geven gevoel van en dankbaarheid Resultaten voldoening Rosario met „Danzas de Espana veroverden Schiedam j! Huisvestingsprobleem nog niet opgelost Vijf leden van oude Raad keren niet terug Verloop tennistournooi ongunstig beïnvloed t j Kleurenprenten naar werk van oude meesters BURGEMEESTER PEEK TOT SCHEIDENDE GEMEENTERAAD DE A VONTUREN DIA KAPITEIN ROB KERKDIENSTEN ALS HET MAAR NIET REGENT.... Revue-artisten vroeg Leer tJw kind met geld 001 le gaan o AGENDA Wervelende kleurrijke show houdt duizenden in de ban Door gas bedwelmd gehuldigd Bloempotten halen Roy Rogers heeft „Circusbloed" Expositie in Sted. Museum 2 Zaterdag 29 Augustus 1953 .,Nu de raad voor de laatste maal in zijn huidige samenstel ling bijeen is, gaan vanzelfsprekend ons aller gedachten uit naar hetgeen \wj in die vier jaren in deze kring hebben beleefd en naar datgene wat tot stand is gebracht. En wanneer wij te rug zien, kunnen wij zulks doen met een gevoel van dankbaar heid en voldoening." aldus zei burgemeester, mr J. W. Peek tot de leden van de Schiedamse gemeenteraad, die gisteravond voor de laatste maal in deze samenstelling bijeen was. Er is én in de Raad én in de Commissie hard en met toewijding gewerkt In deze zittingsperiode kon het gemeentelijk apparaat op volle toeren draaien en met energie is de grote taak van uitbouw en organisatie van onze gemeentelijke samenleving aangevat. Er is niet alleen geploegd en gezaaid, wij hebben ook een rijke oogst mogen binnen halen. Talrijke ingrijpende en belangrijke besluiten zijn genomen en als uitvoering hiervan zijn vele im ponerende werken tot stand gekomen, die tot in lengte van dagen de stad en de burgerij tot zegen zullen zijn." 155 „Het zou my, te ver. voeren cn U zult zulks ook niet van mij ver wachten zo vervolgde de burge meester z'n rede. ..een volledige op somming te geven van alles, wat m deze vier jaren is behandeld: slechts het belangrijkste wil ik hier reieve- ren. Bij Uw beëdiging heb ik U er des tijds op gewezen, dat uw voornaam ste taak zou zijn de opïcssing van het moeilijke en benauwende probleem van de Volkshuisvesting. Wij hebben op dit terrein gedaan wat in ons ver mogen lag. Da; het gestelde doel slechts gedeeltelijk is bereikt, is te wijten aan de ongunstige omstandig heden, die telkens wéér onze rede lijke t verwachtingen te bodem heb ben ingeslagen, Er zijn in de verstreken vier jaren 2374 woningen gebouwd, terwijl er nog 601 in aanbouw zijn. tezamen 1975 woningen; wanneer - "ij echter in aanmerking nemen, dat de bevol king met ongeveer 3000 zielen is toe genomen, blijft het resultaat onbe vredigend. Dat toch nog van een ver betering in de toestand kan worden gesproken, is grotendeels te danken aan een zo efficiënt mogelijke ver deling van de beschikbare ruimte en de nauwkeurige voorfoei*eiding van de toewijzing van de vrü2ekomen z.g. opschuifwoningen. Maar al zijn op het terrein van de Volkshuisvesting niet alle desiderata in vervuiling gegaan, de algemene ontwikkeling en de bloei der stad zijn verblijdend gunstig geweest. Niciiivhoiiu' De bebouwing van Oud Ma the nes- se is thans bijna geheel voltooid; het industrieterrein in Nieüw Mathenes- ee is volledig in gebruik genomen; bet monumentale bouwwerk aan de Rotterdamseri ijk geeft het entree der stad een imponerend ca> K°t: de win- keJgalerij aan de Oranje, raat en het toekomstige bankgebouw aan de Gerrit Ver boonstra at zullen het grootsteedse karakter van onze ge meente onderstrepen; rondom het Slachthuis zijn vele woningblokken verrezen en een nieuwe stadswijk is in wording in het vroeger landelijke gebied van Nieuwland. In voorn mali ge gemeente Ke- thel k men de planhen voor de aanleg van een tuindorp tot uitvoe- l ring, terwijl op het nog in ontwikke ling verkerende industrieterrein be westen de Schie de eerste bedrijven zich vestigden. Het recreatiegebied werd door uw Raad ingrijpend gewijzigd; het Ster- rebos werd voor het grootste gedeel te verkocht, maar daartegenover ver schenen een weids volks*uinenccim- plex en een sport vel den complex, werden de aanleg van de Maasboule vard en het Stadspark mogelijk ge maakt en kreeg de 'ijdelijkc bestem ming als recreatieterrein van een ge deelte van het Volkspark een defini tief karakter. Als dringend Eevolg van df stadsuitbreiding werd het rio- leringssielscl ingrijpend gewijzigd en verrezen het centrale rioolgemaal i aan het Marconiplcin met zijn hutp- j gemalen in Kei hel en Nieuwland, te- i zamen vormend ons kostbaarste na oorlogse object. I l 'alksprzonclhfid Voor de belangen van de Volksge zondheid had uw Raad een open oog; het bevolkingsonderzoek op tubercu lose bracht een intensieve bestrijding van deze gevreesde ziekte; gezins verzorging, zuigelingenzorg, schooi- tand verzorging. rhcu ma-best rijding en de arbeid der Kruisverenigingen werden gesteund; het Ziekenhuis werd uitgebreid, o.a- niet eon nieuw kinderpaviljoen en een röntgenafde- ling. en in vele andere opzichten be langrijk verbeterd. Onderwijs Op het gebied van het onderwijs werd medewerking verleend aan de oprichting van drie nieuwe Techni sche Scholen, daarmede tevens tege moet komend aan de dringende eis van industrialisatie; 5 schold voor gewoon lager onderwijs zijn tot stand gekomen of zullen binnenkort in ge bruik worden genomen; drie scholen voor buitengewoon lager onderwijs en een R.K. Huishoudschool zullen eerlang in Nieuwland verrijzen. Onvermeld mogen tenslotte niet blijven de plannen voor een open- luchtbad, de bouw van de watergas- installatic van de Gasfabriek, de Stichting Recrcatieplan BriclscMaas. de bouw van een nieuwe brun over de Poldervaart, de ingebruikneming van de Oooipvaarsbrug. de uitbrei ding van de Algemene Begraafplaats, de verkoop van het Cost er hoofd. Definitief nfscheid Waar wij op een zo aangename en succesvolle wijze hebben mogen sa menwerken. zal ieder uwer het met mij betreuren, dat een vijftal leden vanavond voor het laatst in ons mid den is. de heren Van der Kraan, £1- sing, Van der Laan, Scholten en Van de Water. In een vorige vergadering hebben wij van de heer Van der Kraan als Wethouder afscheid genomen; thans wordt ook verbroken rie band met de Raad. Waarvan hij sinds 1923 lid is geweest. Het spijt mij. dat hij van avond hier niet aanwezig kan zijn. Ik ben er echter van overtuigd na mens de gehele Raad tc sproken als ik de heer Van der Kraan dank voor de uitnemende verdiensten, die hij zich ook in deze kring voor onze ge meente heeft verworven. Wij zullen zijn grote toewijding en liefde voor onze stad niet vergeten en steeds met erkentelijkheid terugdenken aan bet geen hij voor Schiedam heeft bete kend. Ook de overige heren, die even eens, hoewel korter, van dit lichaam deel hebben uitgemaakt, wil ik be danken voor hetgeen zij voor onze gemeente hebben verricht. Wij z.ul- len aarl uw persoon en uw werk goe de herinneringen bewaren. En ik ben er van overtuigd, dat u zelf ook dik wijls nog zult terugdenken aan uw werkzaamheid in ons midden en dat het wel en wee van Schiedam u na aan het hart zal blijven liggen." Voprdat de burgemeester deze rede uitsprak heeft de raad nog een aantal agenda-punt en afgewerkt. Er lag nu een voorstel van B. en W. ter tafel, waarin om e i aan vulling van 63.900.— werd ge vraagd. De hém* «I- Weergang (P. v.d.A.) vottd dit weinig aanlokkelijk. ..Hoe zit dat nu." vroeg deze spreker zich af. ..Eerst een kwart miiUoen. daarna nog f 100.000,— en nu weer 63.900.Heeft de architect dan zo'n slechte begroting gemaakt, dat hij stcedf weer tekort komt? Het zou in dat geval dan zeer wense lijk zijn. wanneer een deskundige de raming verricht to". De heer Weergang wilde niet togoru stem men. omdat dr. kinderafdeling er al is on men voor een voldongen feit staat, maar in het. vervolg wenste hij eerst een ere diet- aan vraag in be handeling te zic.n, alvorens tot bou wen, cd- verder bouwen, wordt over gegaan. Ook de heren J. Son- neveld fC.H.l en A. v. Lith (P.v.d. AA sloten zich bij het betoog van de hoer Weergang aan. Burgemeester Pook :ette uiteen, dat men met overmacht te kampen heeft gehad en noemde in dit ver band do Korea-kwestie, die ecu gro te prijsstijging tussen credielverle- ning én aanbesteding had teweeg gebracht- Verder gaf mr. Peck toe. dat de architect enkele for ten had gemaakt en o.a. geen re kei ing had gehouden met het loon van de op zichter. Iieim en stenen Nauwelijks waren deze storm én rond hetziekenhuis geluwd ai de heer Willemse tR.K.) maakte zich bijna) kwaad over een voorstel van E. en W., dat inhield de huizen in Klein Babbespoldcr, laan de Slacht huislaan enz. nabij Wilton) eens nauwkeuriger tc willen bekijken. Het was echt geen gezicht, zoals zij daar nu staan! Bij onderzoek door het T.N.O. uit Delft was gebleken, dat er zeer zachte stenen bij het bouwen zijn gebruikt en dat de wit te beschermende laag. waarmee de muren zijn besmeerd van minder goede kwaliteit was. De zachte ste nen er uit bikken en dan een goede vochtwerende keirolaag er op, zo luidde het T.N.O.-advies. En om het geheel een representatief karakter te geven, wilden B. en W. hier wel toe overgaan, maar dan moesten eerst de kosten bekend zijn. Dat is niet te ramen en daarom stelde het college voor drie woningen als ..proefkonijn" tc gebruiken. Maar dat wilde de heer Willem- se niet. Deze had een prospectus meegebracht van een goede keim- fabrikant, waardoor het verwijderen van de zachte stencil wellicht over bodig zou zijn. Want als men dat uitbikken van deze inferieure ste nen wilde uitvoeren, dan zou dit volgens globale schatting de ge meente op 100.000,komen te staan. En dat vond de heer Wil lemse toch wel een beetje erg veel, Neem- het voorstel terug en bekijk de zaak nog eens met die niéuwe keim-leverancier. Zo luidde des he ren Willemse's advies aan B. en W. Hierin werd hij gesteund door de heren H. v. Nieuwkerk (VVD). W. v. Schooneveld (A.R.), J. Sonneveld (C.H.) en mr. H. B. Engelsman (P. v.d.A.). Al deze heren voerden ver der aan. dat het toch ook heel goed mogelijk was op kleinere schaal proeven te nemen. De heer van Schooneveld betreurde het boven dien. dat er geen advies was ge vraagd aan het Rotterdamse Bouw centrum. Wethouder mr. M. v. Kinderen zei t.a.v. dit laatste, dat het Bouw centrum had verwezen naar het T.N.O. in Délft. dat ter zake kundig is. Mr. van Kinderen was voorts van mening, dat het absol nood zakelijk was, dat de zachte stenen werden verwijderd, omdat deze aan het verpulveren zijn en ook wan neer er een goede keimlaag op de muren zou worden gesmeerd, het vcrpulveringsproces door zou gaan. Wel wilde de wethouder de nieuwe prospectus van de heer Willemse nader bekijken en warm eer deze vochtwerende laag gegarandeerd coed zou zijn. dan had ook hij geen bezwaar tegen experimenten op kleine schaal door het opzetten van enkele proefvlakken. In de garantie geloofde mr. van Kindei-en niet zo één twee. drie, omdat de leveran cier wel zijn product kan garande ren. maar niet kan instaan voor de houdbaarheid, wanneer dit procédé wordt gesmeerd op een ondeugde lijke ondergrond. Ook in tweede instantie waren de heren het niet met elkaar eens. waarbij de heer Van Schooneveld zich vierkant tegen het voorstel ver klaarde. Totdat wethouder mr. P. v. Bochove vertelde, dat het toch eigenlijk niet juist was van de raad om van B. en W. een voorstel te verlangen, dat indruist tegen de deskundige adviezen die door het T.N.O. zijn gegeven. Dit werkte ver helderend en met de verzekering, dat ales nog eens goed zou worden bekeken, kon burgemeester Peek het vo >rstel toch als aangenomen weg- ha .neren. JMisdie Zondagsdienst In spoedgevallen zal van Zaterdag middag l uur tot en met Zondagnacht 12 uur d.o. medische dienst worden waargenomen door de volgende artsen W H. F. Meyer. Swammerdamsingel 43, tel dSJfiM; F. Jungerlus, Vondellaan 2. tel. 67355: P. J. W. Beukers. BK.-laan 76. tel. 68004, Geopend is apotheek C. I. Janseri. Swam merriamsln gel 41. hoek van Musschenbroekstraet. die ook ge durende de volgende week de nacht- til enst waarneemt. 2238. Wanneer beide mannen aan boord van de „Vrijheid" komen, mer ken zij, dat er toch nog een passagier aan boord is: Skip, die grommend op de mannen afkomt. „Een kwaadaardig beest je," zegt Freddie, die zich de hond slechts met moeite van het lijf houdt. „Ja," zegt Stevens, „ik heb hem al jaren, maar ik geloof, dat hij dol is geworden. Het beste lijkt mij, wanneer wij het beest over boord gooien." „Precies mijn idee, kapi tein." zegt Freddie, die meteen korte metten maakt, Skip in zijn nek vel pakt en de hond in het water gooit. Dan maken zij los, hijsen de zei- nu eens handig gedaan; En wat zal die Rob straks ver op zee zijn en een knappe jongen, die hem ïen en varen met een gunstige wind de haven uit.op zijn neus kijken. Natuurlijk zal hij jdann ma-dan nog innaait. -- j- J11-" ken, maar voor het zover is, zal de „Vrijheid al i Stevens wrijft zich in de handen. Dat heeft hij I ■i Herv. Gem. Grote Kerk 10 u ds A. Hofman: 5 u ds P. VV. Spruyt. Nieuwe Kerk. lil m ds j, g. Jansen en 5 u üs H. W. Hemmes: West er kerk 9 en 10.30 u ds J. D. Smids; Vredeskerk g en 10.45 u ds H. \v. Hemmes. Ned. Pret. Bond kerkgebouw West- vest, 10.30 u ds J. B. Schouw ink. Evang. Luth. Gem., kerk L. Nieuw- straat 10 u as J. v. Leeuwen. Oud Kzth. kerk, kerk Dam. 10 u Hoogmis. Ned, Herv. (Gcref.) Evang. gebouw Tivoli 10 en 4 u de heer v. d. Hoeven. Chr. Ger. Gem., kerk Warande io en 5 u ds I. v. d. Knijff. Ger. Kerk, Oosterkerk 10 u ds G. Brinkman. 5 u ds G. oomkes: Plantage- kerk, 10 u ds w. A. Kr li ger. 5 u ds G. Brinkman: Julianakerk. 10 u ds E. J. COmkes, 5 u ds W. A. Krijger; Kethel 9.30 u ds H. J. Heida. 2.30 u ds C. Brink- Oud-Geref, Gemeente, Geref. Jeugd huis. Lange Haven lü en. 8 ds F. Luijtjes. Leger des Heils, 10 u Hnligincssa- rr-enkomst 10 30 u OpenluchtprediKing aan de Gerrit Verboortstraat, 19.30 u V erlossingssa m enkomst. Evang. Gem.. Kerkzaal Broersvest 53: 10 cn 7 u pred. J. Se ga ar. K«rk (art. 31), kerk Westvest 80: 7 en 4 u C. Vonk. Chr. Ger. Cem.. Volkscebouw Tuir.- laan 50, 10 en 4 u ds H. Visser. Evangelisatie, geb. Broersvest achter de Molen 10 u ere-dienst. 4.30 u Dienst des V. oords. Kerk van Jezus Christus van de Hei ligen der Laatste Dagen. Lange Haven 59: 5 u Godsdienstoefening. Gem. Godsd. „Pinkstergemeente", geb, Astoria Ketheistraat 45 L0 u de heer L. Danial. Den Haag. Kruisleger, geb. Tulnlaan 50. 10.30 u Wijdingsdienst. 3 u Samenkomst o.l.v. adjudant T. Suzers. Uitvoering in Plantage Ter gelegenheid van het 100-ja- rig bestaan van tie C.J.M.V, in Ne derland zullen de muziekverenigin gen van het Schiedamse CJ-M.V.. t.w. het tamboers- en pijperkorps „Harmonie", het muziekensemble „Centra*", de mond accordeon vereni ging „Bravo", alsmede de Chr. gym nastiekvereniging „D.O.K." Woens dag 2 September 's avonds om 8 uur een uitvoering geven op het concert-podium in de Plantage. De puzzle- en stempelt acht voor de jeugd is beslist een groot suc ces geworden. Hoeneef jeugdige stadsoutdekfcers er can de speur tochten hebben deelgenomen, valt nog niet met zekerheid vast te stellen. ïn ieder getuil becirafi.pt het aantal over de duizend. Dc laatste puzzle voor de jongelui was het Zak ken drogers h ui sje a a n de Oude Sluis. Daar zat tevens de eindcottttófe, die meteen toekeek of de opgaven juist op de lijsten tsaren ingevuld. En wanneer dit zo teas, dan kregen de jongelui een gratis toegangsbewijs voor de tentoonstelling „Jen pri-B loom p?i- vmigd" en een /lesje Coca Cola. Waren dc opr/acen niet helemaal goed, dan kregen de jongelui toch een /lesje limonade, die dóór de Coca Coin beschikbaar trrcren ge steld. Op ds foto staat, er meer een groen troor de conlrólc-tafel, reeds gewapend met een /lesje Coca Cola Carillon-bespelin Door dc Stadsbeiaardier. rfe heer Timmermans, zullen op Maandag 31 Augustus a.s. van 11 tot 12 uur op het carillon liederen, ten gehore worden gebracht. KOSTELOZE INENTING Op Dinsdag 1 September 1953 des namiddags van 2 tot 3 uur be staat gelegenheid tot kosteloze in enting tegen pokken in het gebouw van de Cïcm. Geneesk. en Gezondh. Dienst. Tuinlaan 80. Trouwboekjes der ouders of ge boortebewijzen der kinderen me debrengen. Helaas zijn de weersomstandigheden het tournooi om de Park titels van de tennisbaan Spieringshock niet gunstig gezind geweest, waardoor het op papier zo keurig georganiseerd tournooi niet zo vlot kon verlopen als de leiding zich had voorgesteld. Het is misschien nog mogelijk, dat Zondag alle eindstrijden af se werkt kunnen worden, doch dan moet het weer heden en Zondag bijzonder mee7verken. Oorspronkelijk zou het in Juli slaat mevrouw* Van der Schee 36 plaatsvinden. Op de data, die aan 6—3 61. het begin van het seizoen voor het tournooi Spiering?hoek waren gere serveerd werd later evenwel een internationale wedstrijd vastge steld, waardoor het Schiedams Tennistournooi naar latere datum moest worden verschoven en de lange Juli-avonden niet voor het tournooi konden worden uitgebuit. Hoe jammer dit is, bleek ons gis- Keren enkel: Van Lingen dwtt Smit 6—0 3—6 6—2. Dames dubbel: msj. Meijer en me vrouw Piruersen slaan n.^vroUw Platschart en mevrouw Timmer 10—8 6—2. Heren dubbel: Smit en Van Dort slaan Schilpevoert en Schuyboldt 6-^-2 75. gemengd dubbel mevr. Pietersen cn Jansen slaan mevrouw teravond opnieuw. In de eerste Zoetemancn De Boer 60 60, mej. p^ats kunnen nu niet zoveel par- j De Ronde cn Van der Meer slaan tijen per avond worden vastgesteld i mevrouw Meyer en Van Riel 61 en voordat de laatste match, een j slaan mej. Roodenburg en Mecnks gemengd dubbelspel, was beëindigd 61. de heer en mevrouw Van Dort kan men nauwelijks meer zien dat i 63 36 61. In afdeling If de tennisballen wit waren Doordat Maandag cn Dinsdag het j weer spelbreker was werd Woens dagavond pas begonnen. Deson- j dar.ks hopen de heren Hofman en j Blaisse Zondagavond gereed te ko- j men want het is na l uur lijk niet zo j leuk wanneer het tournooi niet 1 achter elkaar afgewerkt kan wor- den. Doch, om dit doel te realise- j ren. zal hef, niet alleen heden en 1 morgen prima tennisweer moeten i zijn doch bovendien de deelnemers vroeg present. 'ond één partij gemengd dubbel plaatst de heer en mevrouw Blasse wormen van me vrouw Van Asten en Wagenaar 6—4 6—3. Vvtr hen is het laatste geen be- zwaar, want zonder uitzondering is 1 de animo bij iedereen groot, j Omtrent de afloop valt nog wei- nig" te zeggen, natuurlijk, zoivei in j afdeling II ais bii de C-klasscrs j zijn er favorieten doch 't tournooi i> nog met zover gevorderd. dat J men reeds aan finale? toe is. waar- i door verrassin een mogelijk blijven. De totale inschriivinc was: vo«r j afdeling I,[ zeg heren enkel, vier da. enkel, vier ge meng vie>- hc duhbel. Bh dames rnP bel. zestien dubbel. Lwa De uitri in e C-kl I zeven iron enkel, f gemengd dubbel. gistera nd gespeelde partijen waren: dames enkel mej. De Ronde slaat mej. v. Gelderen 73 en 86. mej. Meijer (Advertentie LM.) f PW# Pin Ji' fj«ispa ti rhnrsk hvsfftat pi7.p iiw^i spa*trfj4>i SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM Hoofdkantoor: Xangchaven 80 Wat men moet weten* Apoih tk era -nac htd l enst: C. I. Jansen, Swammerdam- singel 4!. hoek van Musschen- broekstraat. Bellen bU ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 89. T*W®o« Bioscopen: Monopoie. 2a. en Zo, 1, 3, 7,9 u: „Circusbloed". Passage, Z». en Zo. 2, 4.15, 7, 9 uur; Bureau Zedenpolitie. Mantic! de Falia. De grote Spasnsp componist van wie iedereen dc ..Vuurckiits" kent. F;u>wi maakte in dertijd bij d:t ballri wereldberoemd geworden decors. Beiden trachtten toer. Spaanse volksmuziek er. dons gieter, die bon geschikt het toneel. Ko- dnnstr er ..Farraca dvl Mohncro" uit o:i bleek ecu danser \an groot formaat, vol felheid on j met hier rn daar cm bijna onbesuis- j rie drift, die er mede dr oorzaak van zal zijn. dat hij met die fijnheid in af werking bereikt die die andere gran dioze partner van Rosario. Antonio, tot zo'n fenomenaal kunstenaar maakt. Het is jammer dat dc humor op deze avond te veel ontbrak. Het is een van de boste middelen voor een levend contact tussen zaal en pu bliek. De Inca-dans „Huaino" gaf er genoeg gelegenheid voor. die echter niet werd uitgebuit, evenmin trou wens als „El Puerto" op muziek van Alben is, waarin Rosario net te kort S schoot. Goed. hst grandioze spel van span- mct m grote ledmWt m ntneen. met de allereenvoudigste i de knepen van het vak te goed ken- m id delen opgeroepen, dc Spaanse nrncu bereikte_ zeker met_ de hoogte Dans als hoge kunstvorm, de virtuo- toen Spaanse vi Een feest van kleur, klank en castognettcngeklepper besloot gisteravond de Plantage Parade. Acht dagen v^n intens ge nieten zijn daarmee voor ettelijke duizenden Schiedammers voorbij gevlogen. In een roes van Spaanse fierheid, in dans en muziek, is de feestfakkel gedoofd en nu zullen we toch gelei delijk weer tot het normale leven terug moeten keren. Rosario en haar „Danzas de Es pana". die in andere delen van het land met minder ?t:cccs zijn opgetre den. hebben Schiedam op «lag ver- Td. danser die op kale planken, ge heel alleen, zonder muziek en in een volkomen stilte een hele schouwburg z;<ni aan zijn voeten logt of de guita rist m wicits handen een guitaar haar gewicht in goud waard wordt, dat alles moesten we gisteren mis sen. Het was een feest, een werve lend e siiow. zonder problemen en voorzover zij geen pretenties had. een reriijk cn prachtig slot van een goede ..Plantagr-Paradc". Iglesias. Zij gaf te dikwijls de indruk een zekere bezetenheid tc j missen die haar dansen boven „show" 1 uit zou mnetcn tillen. Haar voetcn- v erk irt ..Tanquillo de Cadiz", na rie pauze, maakte vrel goed. Wc hadden graag tglesias eens zonder bcgelci- ding willen zien cn horen. Van do andere dansers noemen we 1 nog Juan Alba die ons met Inéde Juan, deed genieten van een mooie zigeunerdans ..Zambra". De eerste guitarist Juan Garcia de Toen gistermorgfTe familie R. bestaande uit vader, moeder en vier kinderen, die aan de Buy? Ballotstraat 75 wonen, wakker wer den voelden aller, zich omvol door een gas lucht, die er in de woning hing. Terstond werden alle ramen en deuren van het huis opengezet. Dr Meijer, die inmiddels was ge alarmeerd. adviseerde de familie een poosje in de frisse lucht, te j gaan wandelen en inderdaad knapte men daar van, op. Nadelige gevol gen heeft de familie II. van deze gasbedwe lining niet meer onder vonden. Technici van het G T.B, hebben toch dc hoofdgasleiding maar afgesloten om een onderzoek in te stellen naar de lekkage. Voor de vijfde en laatste maal ging gisteravond wederom voor een uitverkocht Passagetheater de ge meenschapsrevue „Daar gaan we weer Maar voor het doek voor de laatste maal viei sprak de voorzit ter van de Schiedamse Gemeen. ?chap de heer wl. Holl naar voren om alle artisien hulde en dank te brengen voor wat geboden en ge presteerd is. De medewerkers (allen amateurs) hebben getuigenis afge legd ven grote gemeenschapszin zij hebben de vijf avonden 45.000 an- dubbe). 1 here stadgenoten vermaakt. De heer im'cs jh.'h bood regisseur Lcu de Groot, dien 1 hal Iet leidster mejuffrouw Durar.g, iVb- zangeres mevrouw Leijthe, de heren orkestdirigent Joop Walvis en to neelmeester Hannes "Visser ges cn en ken en bloemen aan. Bovendien dankte hij dc directeur van het Pas sagetheater de heer C. Jansen en zijn staf van personeel voor de goe de zorgen waardoor de zeventien kindervoorstellingen en de vijf revue.avonden zonder stagnatie zijn verlopen. De kinderen, die potten met bloe men inzond or. bij Jeugd Bloemen- vretiad. worden verzocht, hun pot ten nn Maandag a.s. te komen halen 0r dezelfde urén a's waarop zij de potten hebben gebracht. Do ten toonstelling is nog te bezichtigen lot Zondagavond cn vooral wordt de aandacht nog eens gevestigd op het middenplein van de Beurshal, ingericht door de Gemeente Plant soendienst. en door bloemisten, die in het büzondrti met gladiolen, an jers cn dahlia's hebben seëxpo- «•?»f>rd. Vnor.s zi.in er dan ook r.oj do aquaria mot veelal tropische vis sen. Rtirjirrlijke Stand GEBOREN: Nicolass z. j. N. van Ger ven en F. J, Meijer; Nico] aas z- V C. H, Meijer cu H. G. dc Graaft; Yvonne M. d. v. J. M. Middeldorp en E. G. Lcmnpihan; Adriana a, v. J. Hoogstad en M. D. Borst: Linda d. v. C. F. Marmus en C. Th oen. OVERLEDEN: C, v. d. Fiji, 49 j. weduwe van. F. v. Delft. Dp minister van verkeer en Water staat. mr J. Algera, beeft gisteren een bezoek gebracht aan het s,s- „Nieuw Amsterdam", met welk schip gistermid- rtsg zi.in collega, de minister van Finan cien, de heer J. v. d, Kiert, naar Ame rika js vertrokken om daar de jaar vergadering van het Internationale Monetaire Fonds by te wonen. nen'nlè „Jota Een complete circus-uitvoering krijgt men te zien in „Circusbloed", de rolprent, die t.m. Maandag op het programma van het Monopole-thea- tei* staat. Roy Rogers is hierin de grote man en dat cr behalve jhow irt deze western weer voldoende spanning zit. moge blijken uit het van Het heiver lichte podium daverde ]a ai5 intermezzo een goe onder hot voetenwerk. Bonte costu- fie hoewel wat tamme. „Jota" va:, mes vooral veel costumes (fa- j 'farrega. De pianisten waren vee! ven het geheel een warm aanzien. siPrdiger dan gewenst was. ook op fejt de sheriff en Ho S rui an «o trots en gratie vierden er j rnecr Op ..feest" dan op „kunst"' Muziek cn zang deden de j inC(,steide avond. Sontaclla BI «lft I M"**1 wd vlot Chopin war er. vertegenwoordigd. i Voor we het wisten doofden He lich* Farruca dei Molinoro" uit het bal- j ten en was er een eind gekomen aan sfiUl- t. Albënlz de Falls Rosario en Rohrr'n Tplssias dan sen het .J&entimcjito". een van ac drie Andalusisehc druisen. ..cl Sombrero de Tres Pico?" van Ar- „n errfaift door Roberto I Ig'esias vormde een der hoogtepu:- t*>n vóór rie pauze. „Huaine". een i dsns van de Inca's, was een ander. „El Sombrero de Tre; Ficos" („de i driekantige hoed") is r-'ii van de best bekend, geworden Cadetten van een prachtige avond en dankte een enthousiast publiek vol overge slagen Spaans? vuur de mensen aan de andere kant van het voet licht. die hierop antwoordden met enige toegiften- niet op één stoel zitten. Maar wan neer het er om gaat om een bende misdadigers de pas af to snijden, werken Roy en dc sheriff nauw sa men. Het is ten slotte het wonder paard Trigger, dat Hoy de na righeid kom* redden. Behalve de moedige Roy kunt U voorts Dale j Evans Fat Brady. Gordon Jonc? en „the riders of the purple Sage" aan- 1 schouwen. 1 Na de tentoonsïcllinf kleurenpremen, gewijd kunstenaars van naam na I86l heeft de Unesco thans aan he4, gemeentemuseum een reeks reproducties beschikbaar ge steld, waarmede een expositie kon ingericht, welke tot u :'t het tverk van beroemae meesters vóór lShO onder de aandacht van het pu bliek te brengen. Dergelijke tentoonstellingen heb ben uiteraard beperkingen, omdat kunstenaars voor het forum tc ha len. Dc ongeveer vijftig reproduc ties geven desondanks een vrij om vangrijk beeld van de kunst in vier eeuwen. Het ia duidelijk, dat men zich. geen overdreven voorstellingen moet maken van deze kleurenprenten. Wie in de gelukkige omstandigheid heef; verkeerd een of meer van de gereproduceerde kunstwerken in buitenlandse mujca tc zien. zal .t:vh vermoedelijk oen weinig te leurgesteld vuekui. Van de kracht aa*l 1 van k-cljr cu van ae gloed van dc kleur gaat bij het reproduceren altijd wc] iets verloren cu men kan, dit iri aanmerking nemende, alleen nog maar verbaasd zijn. dat de hoogte van de druktechniek het moe rink mankt nog zulke gave prenten vim rit; pers te halen. Met ck:>:e ropi'oducticï wordt het origi ne le kunstwerk ongetwijfeld zeer dicht benaderd. He* doel van de Unesco i? dan ook, dat vele mil- liooimn. die ver van dc kunstcentra leven, door middel var, de kleuren- ropiodue'te in staat worden gesteld van dc grote kunstuitingen kennis te nemen Het gaat dus in de eerste plaats om de cpvicdende waarde Op deze tentoonstelling is- om eon grewo tf» door. werk tc be- wondu.cn' van Bellini. Breughel, Cranacb. Daummr. van Erck. Ei Oreer Ing ros, H«mbrandr Rubens, Tintoretto, Velasquez en Vermeer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1