Regen bezorgt Vacantieweek een staartje X Vuurwerk wordt vanavond om 9 uur afgestoken Laat kinderen op school beginnen met sparen HET PAROOL-H.D. CRITERIUM Wim Rusman winnaar van door regen bedorven wielerronde Drie nieuwe scholen voor Christelijk onderwijs Daverend succes van SVV in „generale Asvion beschikt nu over een eigen home AGENDA TIMCO S. La Lac van „Succes5' won hardloop-wedstrijd Ook de kermis draait nu een avond extra H.L.O.-examens Tennistournooi uitgesteld Jong geleerd, oud gedaan DE AVONTVREN VAi\ KAPITEIN ROB Lange Haven afgesloten v. d. Leij de beste nieutveling Fnuikende regen Elinkwijk mei 9 1 verslagen geheel gratis te kopen. Programma HBSS Hoeveel mensen waren er? Esperanto wint veld Verhoeven: stormrijp Maandag 31 Augustus 1953 De regen, die Zaterdag onophoudelijk neerviel heeft er voor gezorgd dat de Vacantieweek nog een staartje krijgt. Nadat 5s middags de hardloopwedstrijd in de Plantage was gehouden en in stromend hemelwater de wielrenners de Konde van Schie dam hadden verreden, was hiermee gelijk de koek voor d»e vacantiedag op. Het vuurwerk, dat sissend en knallend voor het sluitstuk zou moeten zorgen, werd uitgesteld tot vanavond. En omdat ook de kermis-exploitanten het slechte weer met lede ogen aanzagen, werden deze lieden verblijd met de toezegging- dat ook zij een avondje langer mochten draaien. De wagenspelen zijn er nog het slechtst afgekomen dit jaar. Want nadat Zaterdagmiddag de eerste op voering in de Van Östadelaan was gegeven, werd van verder spelen afgezien, Er werd tevens helemaal een streep or\der dit werk gezet, zodat men op de Grote Markt en in de Perenlaan in Kethel geen wa genspelers zullen komen, die „een quaet wijf" temmen. De regen heeft heel wat roet in het vacantie-eten gegooid want Za terdagavond en ook Zondagavond was er heel weinig belangstelling voor het verlichte Julianapark, waardoor de illusie van de leiding van „De Schiedamse Gemeenschap" om vanavond de 75.000stc bezoeker te kunnen verwelkomen, eveneens de bodem werd ingeslagen. Moed en bewondering moet men overigens hebben voor de wielren ners, die Zaterdagmiddag de weer goden trotseerden en toch hun rondjes rond de Plantage draaiden. Bij de nieuwelingen deden zich nog al wat valpartijen voor. In het bij zonder waren die op het zeer slech te weggedeelte tussen de Lange Nieuwstraat en de Tuïnlaan nabij de Hoofdbrug. Het verdient aanbe veling. dat het gemeentebestuur dit eens laat bekijken want al doet „De Schiedamse Gemeenschap" nog 7.0 haar best feesten en sportwedstrij den te organiseren, het moet deze organisatie ook mogelijk worden ge maakt dit te doen. De „Ronde van Schiedam" Is een jaarlijks wederke rend wieier-evenement geworden, waarvoor in wielerkringen (ver buiten onze stad) grote belangstel ling bestaat. En dan kan het niet anders dan reclame voor onze stad »ijn, wanneer men deze sportmen sen een parcours kan bieden, dat „af* is. Dil is heel makkelijk ..mo gelijk. wanneer de klinkers b'i de Hooikade door een vlakkere bestra ting worden vervangen. Nu kostte - Degenen, die zich hebben aange meld voor deelname aan de HLO- examens (examens, die worden af genomen door de Bond voor Har monische Lichaamsontwikkelmg) zullen het examenprogramma Dins dag beginnen op Boshoek, 's avonds om half zeven, met hardlopen en athletjek. Woensdagavond om half zeven volgt in het Gemeente zwem bad voor heren de zwemproef; Donderdagavond om half zeven komt op Boshoek athletiek aan de beurt Vrijdagavond om half zeven snoeten de wielerpro^ven worden afgelegd in de nieuwe garage van het hoofdbureau van politie, waar na de klimproef zal volgen in de gymnastiekzaal IJsselmondesestraat. Tenslotte zullen de candidaten Za terdag a.s, '5 middags om 2 uur bij het hoofdbureau van politie starten voor de wandelproef. De wedstrijden om het parkkam pioenschap Spierïngshoek konden Zatercag en gisteren geen doorgang vinden. Het ligt thans in de bedoe ling om deze week de wedstrijden te vervolgen zodat aanstaande Zater dag en Zondag de halve eindstrijden en de finales kunnen worden ge speeld. het heel wat renners niet alleen duur materiaal, maar ook lichame lijk letsel. De amateurs, die eerst de capriolen van de nieuwelingen hebben kunnen aanzien, deden net mede op verzoek van de jury-voor zitter wat kalmer aan. En deze wedstrijden, die een mi nimum aan publieke belangstelling hadden, betekenden voor zaterdag het «lot van het vacantie-festijn. Want het gemeenschapsbestuur heeft na een korte vergadering besloten het vuurwerk uit te stellen tot van avond om negen uur. Het vuur werk dat in het weiland bjj de Vlaardingerdijk al gedeeltelijk staat opgesteld, heeft hoegenaamd geen last van het regenwater. De kruit- ladingen zijn dik ingevet, hetgeen voldoende bescherming voor de nat tigheid is. Toen deze vuurwerk-beslissing was gevallen, heeft men tevens de exploitanten van de kermis vergun ning gegeven een avondje langer te draaien. Want behalve dat deze mensen hierdoor wellicht enigszins schadeloos worden gesteld voor een verregende Zaterdagavond, een avond, die het voor de beheerders van de attracties toch moet „doen", zou het voor de Schiedamse bevol king weinig feestelijk zijn, wanneer zij na de laatste vuurpijl heel schuchtertjes naar huis zou moeten gaan. Dif is nu niet nodig, want de muziekkorpsen gaan vooraf naar de Gorzen, naar het Julianapark, waar de lichtjes voor het laatst branden en naar het stadscentrum, waar de draaimolens nog volop draaien, het hoofd-van-jut bereid is zich op zijn kop te laten slaan en de poffertjes in de pan liggen te sissen „Van sparen leert een kind „voor 't leven. Die las kunt Gij Uw kind ook geven!" Met dit rijmpje vraagt de Spaarbank Anno 1820 de aandacht voor het zo gewichtige ogenblik in het gezinsleven, waarop de jongens en meisjes van zes jaar de eerste klas van de „grote" school zullen binnen gaan. Aldus wordt in enkele woorden ge wenen op de betekenis, die het sparen voor de karaktervorming van het kind heeft. 2289 Terwijl de „Vrij- heid" buitengaats dob belt. bevindt Rob, nog onwetend van da streek, die Stevens hem heeft ge leverd, zich in het zie kenhuis, waar de doktej het been van Jan Smit nauwkeurig onderzoekt „Ik kan u geruststellen.** zegt de dokter tenslotte. „uit de rönteentoto is ge bleken, dat het been met ernstig is beschadigd en met een paar dagen bent U Weer de oudeDan zegt de dokter: ,.U bent Hollanders, nietwaar? Wij hebben hier niet vaak buitenlandse pa tiënten en het is wel toe vallig, dat wij tios een Hollander hier hebben iemand met een oog ont steking Rob springt verrast overeind. „Heet die man soms Stevens, dokter?" vraagt hy Ja, 20 heet bij- Of Rob die man dan kent? „Of ik hem ken," zegt Rob grimmig. ..en ik zou hem heel graag even spreken De dokter zegt. dat dat wel kan, want Stevens is lopend patiënt Hij zal direct de zuster van de afdeling, pleegd, opbellen met het te sturen. waar hu wordt ver- •erzoek Stevens even In verband met werkzaamheden ter vernieuwing van een gedeelte van de kademuur zal de Lange Ha ven O.Z., van de Appelmarkt tot de Korte Dam, met ingang van Woens dag 2 September 1953, voor de duur van 40 weken of zoveel langer of korter als nodig mocht blijken, voor alle verkeer, dus ook voor het door gaande voetgangersverkeer, afgeslo ten zijn. Sedert 1906 werken in Schiedam scholen en Spaarbank samen om bij de kinderen vanaf hun eerste schooljaar de spaarzin aan te kwe ken. Bij het sparen verkrijgen zij een practische les in het omgaan met geld. die voor heel hun léven van groot belang zal zijn. Enerzijds doordat zij de waarde van het geld in onze samenleving leren begrijpen anderzijds doordat het bereiken van een spaardoel. trouw, geduld en standvastigheid vraagt. Welke ouders zouden niet wenspn dat hun kinderen deze karakter- deugden deelachtig worden? School en Spaarbank weten dat het schoolsporen al deze deugden tot Ontwikkeling kan brengen. Van daar hun hechte samenwerking om de kinderen tot flinke mensen in de maatschappij te maken. Ho© dit schoolsparen in de prac- tijk in zijn werk gaat? Elke week bezoekt de bode van de Spaarbank de school en kunnen de kinderen in de klas spaarzegels van 10 en 25 cent kopen. Beginnen zij met sparen dan ontvangen zij tevens een blauw zegelblad, waarop de zegels worden geplakt. Volge plakte zegelbladert kunnen op de Jeugdspaarbank worden aangeboden als inleg op een jeugdspaarbank- boekje. Let er eens op hoe dit jeugdgpa- ren is opgezet! Hst kuid brengt het spaargeld naar de school, op het spaarzegel- blad groeit van week tot week het gegoed. Dan volgt ce gan?, naar de bedienden de jeugdboekjes bijwer ken. Het gaat bij dit sparen toe net als bij de grote mensen, maar alles speelt zich af in de sfeer van het kind, zegels kopen in de klas, ze gels plakken in de huiskamer, ze gels inleveren op de Jeugdspaar bank. waar de kinderen gezellig on der elkaar zijn. Alleen voor het op nemen van het geld moet er een getekend briefje van vader of moe der zijn. maar dan kan het kmd zelf het geld halen. Is het wonder, dat de kinderen in dit sparen pleger hebben? Bijna 1500 kinderen in cnz« stad henben een jeugdboek;.', zij hebben, zich een spaardoel m het hoofd gezo* en ^p«.ren er .vooy Trouw, eik- week een kleinigheid En bereik",! hun doel .omdat aanhouder wmt. De ouders «sn deze kinrVr-ni hebben begrepen waar het om gaat. Door hun kinde.cn tike week wat Spaargeld mee i? geven, geven 7ij z-» in wezen eer. kostelijke levensles mee. Laten de ouders eer eerste kli«- sers lot het v-ibcnd van ouder-, school en JeugcL.r'aarbanktoetr?d,,,V De kinderen kunnen niet vroeg rp- nocf! met de spanriersen beginnen. Uiteindelijk kan Nederland 3lleen bij <,vn dergelijk ecgroeiersd ge slacht wel vaaer. H.B.S.S.H.-D.V.S. 1—2 De wedstrijd tussen H.B.S.S. en een combinatie van H.D.V.S. is ge ëindigd in een 21 overwinning voor H.D.V.S., behaald na een spor tieve en aantrekkelijke wedstrijd. Vooral van de zijde der gasten werd goed voetbal vertoond en de spelers van H.B.S.S. werden wel eens van het kastje naar de muur gestuurd. Toch wisten de gastheren stand te houden en zelfs de leiding te ne men. Maar voordat gedraaid werd, had H.D.V.S. reeds gelyk gemaakt en na de rust volgde daar nog een doelpunt op. zodat met 21 gewon nen werd. Voor H.B.S.S. was het een leerzame oefenparty, vooral nu H.D.V.S. met een sterk elftal uit kwam. Namen als"Tap, v, d. Stahlie, v. d. Most en Schenk zijn bij H.D. V.S. geen onbekende. Het stemt tot voldoening, dat er niets onregel matigs zich voordeed, waardoor de band tussen beide verenigingen weer eens goed bewezen werd. Scheidsrechter De Reeder had het niet moeilijk en leidde goed. Tijdens het nemen van de laatste voorbereidingen begonnen ae reeds de gehele morgen dreigende wolken zich te ontlasten van hun. voor een wielerfestijn fnuikende vracht» de regen. Toen de nieuwelingen zich dan ook voor hun veertig km-wed strijd aan de startlijn meldden, was reeds alles en iedereen doorweekt. Vooral funest was dit voor het pla- De Vereniging ter bevordering van Chr. onderwU» te Schiedam gaat niet minder dan drie scholen openen. Op Vrijdag, 11 September as., s avonds om 3 uur zal m de Prin- 5? Asvion heeft haar eigen clublokaal. Zaterdag is het op een wel zeer fees telijke wijze geopend. En al mocht het slechte weer misschien velen weer houden de straat op te gaan, er waren ondanks de regen talrijke sport- liefhebbers naar de Oude Dijk getogen, om de opening, waaraan een lange tijd van hard werken is voorafgegaan, bij te women. Een groot aantal tele grammen en een minstens even groot aantal bloemstukken, getuigden van de grote sympathie voor deze mixed-hockeyclub, die nog niet zo lang ge leden haar vijftien-jarig bestaan v-ierde. In 1947 was men aanvankelijk be- waarvan Zaterdag, zo dankbaar is {Van «en onzer verslaggevers) Voor het eerst in dit seizoen pre tenteerde Elinkwijk zich voor eigen publiek, maar die laatste wapen schouw voor de competitie is wei nig succesvol geweest, Het berokken de SW zegevierde namelijk met niet minder dan 9—1. Een verdiende beloning voor de x'cel betere tech niek en spelopvatting, welke de Schiedammers op de doorweekte grasmat vol plassen demonstreerden. Of Elinkwuk de defensie jn dezelf. de samenstelling als gisteren zal handhaven, wagen wy te betwijfe len. Kreyermaat stond thans op de spilpiaatx inplaats van Verhoef en hoewel hij wel eens knappe dingen j öediging, die Verhoef meestal is. ontbrak thans. Er zat weinig ver band in die Zuilense achterhoede, 1 men dekte de tegenstanders niet consequent en hiervan profiteerden j k N H B rnn gelukwensen gonnen met de bouw van. negen sporvelden aan de Oude Dijk. Door tal van omstandigheden moest dit aantal echter worden teruggebracht op zeven terreinen, die thans zijn verdeeld over de verenigingen As vion. DWS en Excelsior. Het „geluk kige Asvion" speelt nu reeds gerui me tijd op haar twee velden, maar nog steeds ontbrak er de warmte, die een eigen clublokaal een vereniging kan verschaffen. In September van het vorige jaar ging men over tot de bouw van een dergelijk gebouw en na maanden van hard werken is men dan nu tot een dankbaar resultaat gekomen. Een resultaat dat respect afdwingt, want keurig verzorgd ziet het clublokaal, waarvan Zaterdag.de cJubvlaggen in de regen en wind wapperden, er thans uit. Voor dit gebouwtje gereed kwam, zijn er overigens nog heel wat noot jes gekraakt moeten worden, doch dankzij de voortreffelijke medewer king van B. en W., en in het bijzon der die van de heer Schipper chef van de Plantsoenendienst is het dan toch gekomen, tot wat het nu is. Dat Asvion niet alleen de belangstelling heeft in Schiedam, maar dat yaar reputatie bijna nationaal is, bleek wel uit de openingsrede, van de heer D. M. Hofmann. voor deze aangele genheid uit Den Haag overgekomen, die namens het hoofdbestuur van de bood de kwieke en schotvaardige Sthie- iqc heer Hofmann bleek zeer goed op dammers in ruime mate. Reeds in de de hoogte met de situatie waarin zich eerste minuut kon linksbinnen Van de Schiedamse hockeyclubs bevinden pelt ongehinderd tot in het Zmlonse strafschopgebied doordringen, waar na v. d, Schilden geen kans meer kreeg. tO1>. Midvoor Kon em arm onvermoeid zwerver passeerde daarna enkele tegenstanders en bond Van Pelt npnicuw pen .scorings, kans i—2>. Ook Etmkwyk pnocde wel e, <ele aanvallen op te zetten, maar qc voorhoede speelde weinig groots, pok omdat Wint de Jongh (die ruet fit was) ontbrak Jan Vonk speelde ver teruggetrokken en be perkte zich tot het lossen van verre vruchteloze schoten. Toen een half uur Kreyermaat enkele foutjes deed. de centrale figuur van de ver- j maakte, was Konemann er als da kippon bij om cr 0—-3 van te maken Na een corner slaagde invaller Piet de Jongh er in met een kopbaJ de stand op 1—3 te brengen. Van Kils- dnnk wilde kort voer rust een be narde situatie oplossen door de bal terug te spelen, doch hij schoot zuiver m de hoek van zyn eigen doel SVV heeft na de pauze door knap spel Elinkwijk geen enkele kans meer gegeven. Jan van Schyndel als linkshalf kon zich rustig bepalen tot het opbouwen van aanvallen, waar van er diverse tot goede doelpunten leidden Van Pelt en Van Geel brachten da stand ojj 1—<5, waarna Konemann rechtsbuiten Schrumpf de kans faood ook eens te scoren (1—7). Fraai individueel werk van Van Geel leidde weer tot een goal van Van Pelt en Könemann bracht kort voor het emde de stand op 1—9. "Wat men moet weten: Apothekera-nachtdienatj C- I. Jansen, Swammerdam singel 41, hoek van Musschen- broekstraat. Bellen bU ongeval: G.G. en GJ5 Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Monopole. Za. en Zo, 1, 3, 7.8 u; CirnisWctd". Passage, Za. en Zo. 2, 4.15, 7, 9 uur: Bureau Zedenpolitie. Monopole. Da. 2, 7, 9 uur: ..Cir. cusbloed". Passage, 2 en 8 uur: Bureau Zedenpolitie. en dat hy. zoals hij zeide „Asvion een warm hart toedraagt", geloven wy graag. Veel belangstelling toonde hy voor het nieuwe clublokaal, dat een zeer verzorgde indruk maakt. Naast de gebruikelijke douchecellen, kieed- cn ontvangkamers bevindt er zich ook een gezellig ingenchtte bar. gebruik gemaakt. In een slotwoord dankte de heer J. Berger, voor de belangstelling. Daarna maakte de genodigden, on der wie wethouder mr P. v. Bochove namens het gemeentebestuur, de commissaris van politie, de heer K. Rijpma. en tal van vertegenwoordi gers van zusterverenigingen van de gelegenheid gebruik, het bestuur te complimenteren. (Van onze wlelermedewerker) SCHIEDAM, Zaterdag. Wel bijzonder slecht heeft rennersclub „Schie dam" het dit jaar getroffen met de wielerronde, het traditionele sluitstuk van de va cautie-week. Traag en treiterend drensde een motregentle neer, dat alleen de betiteling „permanent" ontging, doordat het bywyien letter lijk bakken van de hemel goot. Alle respect daarom voor het, onder deze omstandigheden nog vry grote aantal toeschouwers, die in zeverre voor hun moeite werden beloond, dat de aanhoudende regen het werk van de renners zeer bemoeilijkte en de opgave voor vele renner» zelfs te zwaar bleek. Slechts zestien van de ongeveer 90 gestarte renners volbrachten deze opgave, van wie tien op de kopgroep en bij wie ook de Schiedammer De Kievleth. De snelste van het tiental bleek de Haarlemmer Rusman, die zegevierde voor Hofland (Beverwijk), Vermast (Assendelft) en de ove rigen. veisel aan de overzijde van de finish, waar de geglazuurde steen tjes spekglad waren geworden en de Zuidelijke bocht van het parcours was herhaaldelijk het toneel van omver tuimelende renners. Geluk kig bleven deze valpartijen voor namelijk beperkt tot de, overigens voor de renners dikwijls niet min der te betreuren, materiele schade. Overigens vermocht de nattigheid de strijdlust met te doven en reeds de eerste ronde voelde v. d. Ley zijn tegenstanders aan de tand. Suc ces had deze poging niet. maar on middellijk werd een nieuw offen sief ingezet, waar behalve Van Wet ten Noord wykerhout) en Gelder mans (Beverwykj ook de Rotter dammer v. d. Leij weer deel van uitmaakten. De slag kwam aan en m de reactie, die in het peloton op deze ontsnapping volgde, viel dit peloton in twee groepen uiteen. Kaptein (Lisse), die het eerste pe loton de rug toekeerde, jaagde ver scheidene ronden in z'n eentje ach ter de weglopers aan. zonder even wel succes te behalen en kort voor het einde werd hij weer door het inmiddels tot dertien renners te ruggebrachte hoofdpeloton ingere kend. Bij de koplopers gaf Van Wetten de indruk enigszins ver moeid te zijn. maar in de laatste fase bleek dit slechts camouflage te zijn geweest, want herhaaldelijk probeerde hij zijn concurrenten van zich af te schudden. Hij slaagde evenwel niet en in de eindsprint bleef V. d. Leij royaal te baas over de beide anderen. Blijkbaar om de moed erin te houden, regende het bij de start van de amateurs wat minder hard. maar nauwelijks waren de eerste ronden van het bord verdwenen, of opnieuw gingen de sluizen boven de Plantage verder open. Voor Ge luk bleek dit geen beletsel reeds in de tweede ronde een aanval in te ses Julianaschool aan de Oostsingel de nieuwe VGLO-school met twee klassen, een 7e en een 3e leerjaar, worden geopend. Deze VGLO-school wordt voorlopig in de Prinses Julia- nascnool van genoemde vereniging ondergebracht. Er zijn overigens geen halve maatregelen genomen, want alles, wat voor het practisch onderwys, waaruit de lessen op de VGLO-scholen goeddeels bestaan, nodig is. is aanwezig. Tot hoofd van de eerste Chr, VGLO-school hier ter stede is benoemd de heer L. Groeneweg. eeds als onderwijzer tn dienst bij de Vereniging ter bevor dering van Chr. onderwijs te Schie dam, evenals de onderwijzeres voor de nieuwe scnool, mejuffrouw A. de Groot. Dinsdagavond om 8 uur wordt in het Gebouw voor Chr. Soc. Belan gen de nieuwe lagere schooi offi cieel geopend, welke school wordt gedeeld met de school voor open baar lager onderwijs m Nieuwland. Tot hoofd van deze school is be noemd de heer De Weerd uit Oud Beijerland. die echter niet dadeliik zyn functie kan aanvaarden. Als voorlopig schoolhoofd «zal optreden de heer Klapwijk. Tenslotte komt er dan, in Oud Mathenesse, een nieuwe kleuter school. Heeds had de vereniging m de Prinses Margarietschool een kleuterafdelmg met e«n klasje. Nu komt er een echte kleuterschool met voorlopig twee klassen. (Advertentie l. M.) 3 DAGEN... GRATIS KOPEN Wii stellen onze cliënten in de gelegenheid in het tyavak van 31 AUGUSTUS tot en met 19 SEPTEM BER GEDURENDE 3 DAGEN Mocht U tot de gelukkigen behoren, dan ontvangt U tegen inlevering van uw cassabon het door U bestede bedrag IN CONTANTEN TERUG! Dit geldt nok voor onze afdeling confectie. HERENMODEMAG AZIJN RROERSVEST 56 TELEFOON 69642 Het programma van de Te helft van het nieuwe seizoen 19,13—1964 is voor HSSS bekend Het luidt als volgt: 5 September: Zuidland—HBSS; 12 Sep. HBSS—NSW; 19 Sept.: RVVH—HBSS: 26 Sept.: HBSS— DOTO. 3 October* ESSKHBSS: 10 Oct HBSS—VVGZ; 17 Oct: HBSS vry; 25 OctSHO—HBSS; 31 Oct. HBSS --Excelsior F- 7 November. HBSS vry: 14 Nov.: HBSS—Groote Lindt. HBSS zal dit smzoen uitkomen met 6 senior- en 4 juniorelf tallen. De competitie begint as Zaterdag. Burgerlijke Stand Geboren: Stoffelma M.. d. van W. Bos en A. Overgoor; Hendrikus M. J7. van C. N. Lansbergen en C. Bibberend van een allesdoor- drengende regen stonden acht en veertig mannen in dunne sport- trientje» Zaterdagmiddag klokslag twee uur voor het gymnasium aan de Lange Nieuwgtraat klaar voor de start van de drie kilometer hard- loopwedstryd Het was al direct te zien. dat de lopers het koud had den, want om de bloedsomloop maar weer normaal op gang te krijgen vertrokken ze met vliegen de start. In razend tempo legde men de honderden meters af, die Ipidden naar de felbegeerde eind streep. Te snel ging het eigenlijk, dat zou by de finish wel blijken Twee hele ronden moesten de kerels nog door de regen zwoegen toen ze voor de eerste maal de jury passeerden, D« winnende ploeg van vorig jaar het wit-blauwe Suc ces "-as ook nu weer favoriet. Al direct lag er een groepje van hen aan de kop. De belangstelling achter de lij nen was niet er groot dit jaar. maar de stryd was er des te vuriger om. aj-.oewel de best getramde zich Aantallen bezoekers aan: Julianapark tot Zondagavond pl.m. 68.000. Negerkunst tot Zondagavond 5550. Jeugd Bloemenvreugd (Zon dagavond gesloten) pl.m. 8000. Op Maandag 28 September a s. wordt in gebouw „De Lantaarn" te Rotterdam door „La verda masito" (het groene masker) opgevoerd het bekende toneelstuk „De xvereld heeft geen wachtkamer" van Mauri ts Dekker. Van het internationaal Esperan- to-congres. dat begin Augustus in Zagreb (Joego-Slavie) werd gehou den. was de President van genoemd land erevoorzitter. Hy. dr Vladimir Bakanc was niertoe gekomen, aan gezien hij tijden? zijn afvaardiging bij de Verenigde Natias de nood- zakehikheid van één algemene laai duidelijk voelde. De gemeenteraad van Zagreb heeft uit z>Jn midden twee ledpn aange wezen. die geregeld met het con gres-comité overleg pleegden over te netnpn maatregelen om het congres te doen slagen Esperanto-agenrlo Merkredon. la 12an de sept: la unva kun veno post la ferio Venu civjn kaj rakontu la travivajojn dum via ferio. Estoj amuza vespem zetten op de beschikbaar gestelde leidersprys. Zeven r den ging hy alleen aan de kop. om daarna voor het waakzame peloton het hoofd te buigen. Van 't Oever nam zyn taak een moment over. maar Bruggen- kamp (die wat verder door zijn fiets zou gaan). Vassena, Veldho ven cn oa. Rol dirigeerden de spits van bet peloton cn brachten alles veer bijeen, zeer tot genoegen van Geluk, die nu de kans kreeg door telkens op het gepaste moment naar voren te schuiven zijn leiderspositie te verstevigen. Van 't Oev t. Rol -n Veldhoven waagden nog.nsais e«n pogmkje, maar het gezelschap van Frans Ver sluis. de leider in Het ParoolH.D.- criterium. doemde hun poging reeds bij voorbaat tot mislukken, daar zijn aanwezigheid in de kopgroep hef tige reactie van De Vos, nummer twee op de ranglijst van het crite rium, uitlokte. Nadat nog pogingen van Geluk. Muilwijk, Huizer en De Ruiter en wat later een poging van Rusman en Hamelink waren teniet gedaan, achtte Wout Verhoeven in de zes tigste ronde het peloton stormryp en in gezelschap van Frans Ver sluis werd het grote gevecht, dat eerst op de eindstreep zou worden gestaakt, ingezet. Rondenlang voch ten deze twee renners met een voor sprong schommelend tussen 15 en 20 seconden voor het peloton, dat het in de jacht op de vluchtelingen zwaar te verduren had. Oorspronkelyk waren het vijf ren ners geweest, die aan de kop gin gen, Van 't Oever, De Ruiter en Vink waren de andere drie, die. waarschijnlijk door een val. spoedig terugvielen. De Vos, die de grote animator was bij de achtervolging, slaagde er in samen met Hofland aansluiting te verkrijgen. Ook Hof land maakte echter kennis met het wegdek en hy mocht opnieuw pro beren aansluiting by de koplopers te krijgen. Aanleiding om dit te be proeven was er voldoende voor handen. want alles wat benen had, repte zich om deze beslissende slag 111 een gunstige positie te beëindi gen. Van Vliet en Rol waren de eersten, die zich bij de kop voegden, gevolgd door Rusman. Vermaat. Muilwijk. De Ruiter en Hofland, die na zijn val direct weer paraat was. Vooraan moest Wout Verhoeven tol betalen aan de gedane inspanningen «n hy verdween int de strijd. Met nog circa tien ronden te rijden be stond de kopgroep dus uit Frans Versluis. De Vos. Rusman. Hofland, Muilwijk, Vermast. De Ruiter, Van Vliet en Rol. De Schiedammer De Kievieth vocht met een kleine ach terstand, die hij echter fraai weg werkte. Verder in de achtergrond streden Atblas, Geluk. Hamelmk, Bravenboer en De Vlaam ieder af- zonderlyk. een verloren strijd. Alle pogingen ten spyt, kwam er in de laatste ronden aan de kop geen ver andering meer en ging een compacte groep van tien renners bij de bel de laatste ronde in. Breed waaierden deze tien renners in de laatste hon derden meters m een felle sprint op de finish af. Rusman. zoals reeds gezegd, bleek de snelste benen te hebben. De uitslagen waren: Amateurs, 100 km in 2.45.56 1. Rusman (Haarlem). 2. Hofland (Beverwijk). 3 Vermast (Assen delft), 4. De Vos (Den HaagL 5. Rol (Alkmaar). 6 Muiiwyk Rotter dam). 7. F. Versluis (Waddmxveen), 8 De Kievieth (Schiedam), S. De Ruiter (Beverwijk), 10. Van Vliet (Rotterdam), Nieuwelingen, 40 km in 1.04.13.- 1. V. d. Leij (Rotterdam). 2. Gel dermans (Beverwijk), 3. Van Wet- ton Noordwijkerhouti, 4. Post (Am sterdam'. 5 Kaptein (Lisse'. 6. V. d. Putten (Den Haag', 7. Kouwen- hoven (Rotterdam 1. 8. Groot «Be verwijk). 9 Van Dienst (Oud-Beyer. land', 10. Knegt (Rotterdam'. Hpt Parnol-H D.-critcrmm. Stand na de Ronde van Schiedam met nog vier wedstrijden. (*s-Gra- venzande. Katendrecht. Poeldijk en Oud-Beyerland) te rijden: 1. F Versluis. 60 punten. 2 De Vo"s. 59 p.. 3- Rusman. 34 p., 4. Van Stepnselen. 28 p.. 5, De Korte. 26 p.. 6. Veldhoven 24 p.. 7. Bruagen- kamp, Bravenboer en Muilwijk, ieder 20 p„ 10 Van Sas en Bos, jpder IS p.. 12 Kuitwaard 17 p., 13, Vreeswijk 15 p., 14. Geluk en V, d. Putten, ieder 14 p. Tydeiw de wedstrijd kwam het nog tot geunarlyke ualparfyen. natuurlek het minst behoefde m te spannen. Dat kwam wel duidelyk naar voren bij de eindspurt Aad dc Koning van S V.V -athletirk. die buiten mededinging meeliep, kwam zonder concurrentie als eerste bin nen De officiële winnaar werd S. La Lac van Succes, p de voet ge volgd door zyn clubgenoot F. Rusp- ler. M van der Ven van de K.A.J. finishte als derde en Andries Aan- dewtel van Hermes DVS werd nummer vier. Als vijfde kwam bin nen: N van Kleef (K.A.J.), 6 F. Baas (Succes). 7 J Boer (Wilton Fnenoord', 8. A. van Dam (N.F.). 9. G. A. de Lange (individueel) en J0. C. Krommenhoek (DH.S.L Dui delyk was te zien. dat de start veel te hard was aangetrokken Vrijwel alle deelnemers waren geheel „op" waarbij natuurlyk ook de regen csn grots rol hss't gsjpcsld. dié voor de moedige hardlopers veel heeft bedorven. Maar zij genoten aan de finish tenminste de bewon derende blikken van lieftallige dochters uit het bovenraam en dat was al heel wat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1