GBSlOm Kleurrijke sterren straalden over Schiedam MOKGBH C MËMMRSÜS mm, Groots vuurwerk besloot vacan tie-feesten Burgemeester blies in park lichtjes uit Cultureel Cen trum in voormalig Gildehuisje c3 WM «ga)R£N! J Dansschool B. Schiiperoord Dinsdag 1 September 1953 DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Gemeente leent een millioen Bur eerlijke Stand AGENDA ,.De weg naar de hel'' Wie heeft iets verloren Postzegel-actie van Rode Kruis Kinderfeest van ..Gusto" Hoeveel mensen ivaren er? turn*® Kosteloze inentinp Geen spreekuur N.S.K.-Sportdag op Excelsior-terrein Vice-admiraal Stam plotseling overleden Ongewenste gasten in Blij dorp Polynorm met ondergang bedreigd BU DE KLERK .„SSSss DEKLERKeZN Treinverkeer Utrecht- Amsterdam ruim drie uur gestremd SCHIEDAM Dr F. Qnispel JONGSTE BEDIENDE flInkBstagersbediends Krsriersters September luist NU adverteren 2 2290. Het telefoontje heeft onverwachte gevol gen, want nu pas blijkt, dat de patient Stevens spoorloos is verdwenen De zuster herinnert zich. dat hu enkele uren ge leden verlof heeft ge vraagd even de stad in te gaan, maar hu is met te ruggekomen Even bluft het stii. maar dan gnipr Hob zijn pet cn rent naai de deur. „Hij ts er van- doors" roept hij. ..en ik heb zo'n idee dat hu mun boot heeft gestolen' Dok ter, wilt u onmiddellijk de politie waarscnuwen'' Die man is een grote schurk en hij staat voot nietsRob rent het zie kenhuis uit en spoedt zich naar de haven fn de verte hoort hij de sirene va.i een politie-auto loeien. Ah. de dokter heeft er dus direct werk van gemaakt; Daar is de haven.... Maar waar is omdat hi] zo beet is g dc „Vrijheid"? Verdwenen, nèt wat Rob al ver- j zijn gebleven? Kijk, tnoedde. Even staat bij van woede te stampen, i op de kade en daar si 1 En waar zou Skip een kleine oploop da politie-auto. Voor de verschillende dit jaar uit T-,. t i --1 l 'te1 voeren werken zal een bedragbe- Duizenden kleurrijke sterren straalden gisteravond overlnodlfid Z])n van /10qoooo,_. Het fechiedam en tientallen donderslagen doorkliefden de lucht. En j gemeentebestuur heeft een aanbie- dit alles diende als sluitstuk van de Vacantiefeesten 1953, Een d;ns gekregen van twee geldlenin- waardig sluitstuk, waarvan de tienduizenden, die de Vlaardin- gen, elk van vijfhonderd duizend gerdijk en de straten in polder Nieuwland bevatten, een pre'- j gulden, koer? a pan, tegen een rente tige herinnering hebben meegekregen. Want de verschillende I van 3,3 r* per ■'aar en met sellJk „stukken" vuurwerk waren verrassend leuk gekozen, voor el het bijzonder pakkende slot, waarin nog eens duidelijk het vijf jarig bestaan van de Schiedamse Gemeenschap knallend en sis send werd uitgebeeld. Al vei- voor het moment, dat de perste vuurpul werd losgelaten, ver zamelde. zich de Schiedamse burgerij langs de taluds van de Vlaardingcr- dijk en de straten in de Nieuwland- polder. Naar mate hel „ontstokings- uur" naderde stroomden de belang stellenden toe. die ten slotte bij vrienden en kennissen met recht op dak konden gaan zitten om toch maar niets van dit spel van vuur en kleur te missen. Al deze mensen hebben hun moeite rijkelijk beloond gezien, want dit vuurwerk, cat een jaarlijkse traditie begint te worden, was bijzonder fraai, ruet alleen, maar ook amusant. Ook deze avond kon men duidelijk constateren, dat de techniek m de wereld van de vuurwerkmakers niet stil staat, want behalve de draaien de zonnen en molens, zagen we o mee mee. dat toen op een keer enke le vuurpijlen wat doffe ploffen lie ten horen, enkele fanatieke jongelui „harder" schreeuwden, waarop prompt een aantai knetterslagen volgden, die herinnerden aan lucht afweergeschut m de oorlogsdagen De samenstelling van dit vuur werk-programma. die ongelwijfeld met zorg is geschied. is b-| zonder ge lukkig geweest. De Schiedamse Ge meenschap had zich geen beter pro gramma kunnen voorstellen. Het i« maar heel goed, dat dit kostbar" programma-onrlprdeel Zaterdagavond tijdens de regen geen doorgang heeft Eevond' matige aflossingen. Aangezien verlangde rente en de verdere voor waarden in overeenstemming zijn met de richtlijnen die door Gede puteerde Staten voor leningsbeslui- ten in acht worden genomen stel len B en W de raad voor deze aan bieding te accepteren. „Vanavond zijn wij hier bijeen gekomen om de Vacantiefees- ten te sluiten, vacantiefeesten, die grandioos genoemd mogen worden, die allerwege zeer zijn gewaardeerd, waarmee de Schiedamse Gemeenschap alle eer heeft ingelegd en die zijn ge worden tot een groots succes. De Schiedamse Gemeenschap heeft aan de burgerij negen dagen van ontspanning, cultureel verantwoord, geboden; de organisatie was voortreffelijk. Er is geen wanklank gehoord." Met deze woorden sloot gisteravond zo tegen het middernachtelijk uur burgemeester, mr J. W Peek, op de rotonde in h^t Julianapark de Vacantie-week 1953 en blies daarna figuurlijk de lichtjes in het park uit. De burgemeester vond het een voorrecht, namens het Gemeentebe stuur en namens de ganse burgerij de Schiedamsp Gemeenschap te mo gen coin phm en leren met hel succes. Maar bovendien wilde hu daaraan toevoegen woorden van dank en »r- kentelnkheid. Niet alleen gans Schiedam heeft genoten, ook velen van buiten de stad zun naar hior icknmc'i nm met de Schicdamme-s feest te vieren Een der gpslaagdste onderdelen van de feestviering noemde de burgemeester het Julia napark. omgetoverd in „Bloemen weelde in Sorooki"«licht", door de firma Aleman en Hennsbroek. Ruim 70 000 belangstellenden passeerden de contróle en als het weer de laat- Geboren; Gustaaf L. z.v. F. Ga- licher en S. C. Hoogendam; Johan nes P. Mz v. P. M. van Hassel en M. J. Blom; Helena G., dv H. Th. L. Scholfe en E. A. Bleiksloot; Mo nica C„ d.v. L. van Vliet en S F. D. A. Eottner; Johanna M. J. d.v. J. A. Ham en M. Over de Vest Overleden A. de Koek. 60 j.: D. ant dan zou er wellicht Yc,rinP1T,eler« 70 3 C. A. B. Vreezen niemand naar de Vlaardingerdyfc zijn gekomen De vele tienduizenden die er gisteravond waren, hebben naar hartelust kunnen Eemeten van fantast.sch gekleurde en feeeriek nu een vader, die zijn zoontje over j verlichte watervallen, zonnen, go ti de knie heefl en hem zo'n pak slaag gaf, dat zoonhefs onderlichaam er helemaal rood van werd Een van de geslaagdste stukken was voorts de turner, die zun salto's aan het hoo{i- rek maakte. Het waren bijzonder suggestieve uitbeeldingen, dip te recht met een hartelijk applaus wer den beloond Trouwens het „ach", ..oh", „oen" en „wat mooi" was een feil In zo graadmeter van „hoe het publiek het wel vond". Men leefde er zo intens Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: C. L Jansen, Swammerdam singel 41, hoek van Musschen- broekstraat. Bellen bij ongeval: G.G en G.D Tumlaan 89 Telefoon 69290 Stadhuis, S uur: Gemeenteraad. B 1 oscopen: Passage, 2 en 8 uur: Zedenpolitie. Mnnopnle. 2, 7 uur: naar de hel". De v/tg De bekoorlijke liane Windsor en. haar secondanten William Elliot en Forrest Tucker staan m Monopolp klaar U „De weg naar de hel" te wijzen. Figuurlijk gesproken. In werkelijkheid heeft Wiliiam. wiens leven aoor een predikant wordt ge red, op zich genomen m ruil daar voor een kerk te o ouwen. Maar daar zijn centen voor nodig, die William met heelt. Wel rtaat er een groot bedrag op het hoofd van de bende- leidster Marip Windsor Hoewel de pecunia dus voor het grijpen liggen, valt het helemaal met mee de hel le voeg M?ne tB pakken te krijgen Nadat Marie eerst haar talenten aK lady-crooner heefr geripmonsti rei d gaat het wat vuriger door de vele pistoolschoten, die zt1 haar belagers toezendt Het eind van het liedje is. dat zij toch irt het gevang terecht komt en Wiiham zyn belofte kan inlossen. Te bevragen hu het Hnofdbmrau van Politie tussen 9—1239 uur en 2'6 uur: halsketting, motor-i-tof bui. étui met 10 sleutels, lipssleutel. ro zenkrans. 2 r ine en met sleutels," vis hengel in foudiaal. Te hevrage.i bij vinders: zwart le. deren motorhandschoen W Vijfwin kel Hoogstraat 76c; vollen shawl, v. Waak. Futtershocksestraat 47; da- mespolshorlogc. J Mande. Sw am mo r dams ingel 15c: heren polshorloge Prins. Prof Aalbei sclaan 45 na 20 00 uur: vulpen. J Kcoyman p a To renvliet B K T.aan v U 1ede- ren kindertasje W Popermg, Kreu rlen regens en hoe al die stukken mogen heten, die sputterend, sissend en knallend aan hun einde kwamen en daarmee tevens de vacantiefees ten 1953 tot historie maakten. Het bestuur van de afdeling Schiedam van het Nederlandse Rode Krui5 vraagt de bijzondere aan dacht van de Schipdamse ingezete nen voor de Rode Knus Postzegel - ac.ie die ook hier ter slede met medewerking van het Jeugd Rode Kruis gaat beginnen Het hoofddoel van deze actie is aanvulling van de kas, die lelyk leeg is geraakt als gevolg van de hulp. verleend na de watersnoodramp m Februari j 1 Ter gelegenheid van de verjaar dag van H K H Prinses Wilhelmma het ft het bestuui v«m de Oianje- buurtver omging Gusto, zoals ge bruikelijk. op de avond van 31 Augustus aan de kinderen van de ieden een feestavond aangeboden m Irene. Dit feest werd o.m. bijge woond door de onderscheidene da mps en heren .die als ere-gasten nimmer bij de Gusto-feesten ont- hreken AN nieuweling in dit gezel schap mocht de voorzitter, de heer J, M. van Putten, de commissaris van politie, de heer K. Ktipma. verwelkomen, die intussen was be noemd tot ere-lid. Het programma v.ercl verzorgd door het gezelschap Bartly, dat de \ele aanwezigen kos- telnk wist te amuseren. De heer Jan Rakkert verzorgde het muzika le gedeelte. De tentoonstelling Negei kust" in het Stede]uk Museum is in totaal bezocht door 3 7 32 be langste! lenden. Bovendien hnbbrn nog ruim 2000 menden de filmvoorstellingen m de aula hu gewoond. Bloemenweelde in Spronkjoslirbt m het Julianapark werd bezocht door ruim 70 000 toeschouwers P" fenlnonsteUmg Jeugd Blne. mPimcugd gehouden m de Beurs door de Vete inging Srhoolweik tui nen in hef kader van de Schiedam se Varsntieforsten is bezocht door ruim 6000 neraonen GEMEENTE tSillI?SCHIEDAM rOFFICIËÊL NIEUWS") Op Vrijdag 4 September 1933 des namiddags van 2 tot 3 uur be- rf?*n trj; i:cgtcloze men tegen diphth- rie. of togen J. (.1 de1 M.) 'n PELUWTJE van malliet mos. Dat is een heel leuk hedie met een aardig melodietje, maar 's avonds vlijt U zich toch liever in zo'n heerlijk bed van Kroes Onze 30-jarige ervaring waar borgt dat wij ook voor U het meest geschikte bed hebben: BROERSVEST 64-66, SCHIEDAM Het voormalige Gildehuisje aan de Lange Kerkstraat 34 heeft sinks enkele weken nieuwe bewoners gekregen en mez die bewoners een nieuwe bestemming. Boven de deur is een uithangbord aangebracht met de letters C.C.C. die op de eerste aanblik een weinig raadselachtig aan doen, dnch die spoedig duidelijker worden, wanner men voor het ven ster met dc kleine ruitjes staande naar binnen kijkt. Hef is een kunst handel geworden onder de degelijke naam Cultureel Contact Centrum. Een kunsthandel met moderne kunst Men zal er vergeefs zoeken naar oude meesters of. om niet zo ver terug te gaan, naar vertegen woordigers van de Haagse School, eventueel naar navolgers van die School of naar schildcis m het ge ijkte naturalistische genre Maar toch U er ook weer geen straffe gerichte ld op slechts enkele facet ten van de moderne kunst De dif ferentiatie is zelfs .*eer aantrekke lijk Men hoeft niet per «e het werk van ïongeren ak Bas v d Smit of H J Sey te waarderen om zich in OCC op zjjn gemak te voelen, want naast hun abstracte schilde rijen valt al dadelijk een gevoehg fn kiachtig grmodelecrd bronzen heclrhc van Jules Vermairp op en v pi der kan men zijn genoegen be leven aan enkele lang met onver- diPnptelnkr doeken van C Kievit, een bleuw-gj ijs werkje van Dolf Henkes <-^»n vnnihoffelijke ets van Miehnl Cirv. cn ppIJ reeks kiemen- htho's van Krummgen A] deze uitingen van kunstenaar- van vei - «tlullende k'asse hangen of znn ep. qrstrld in een <maak\ol mteneur. At rondkijkend krt|gt men de nei ging even een schaal of pul, voort brengselen van originele potten- hikkersknnst m de handen te ne men of lp de rus met antiek eer. kon houten beelnie uit de Belgi sche Congo te betast ui Al pelsfraaf 62: 'gebreid popie." W v. i dlphlhcrte en kinkhoest gecombi Pe't. Singel 10. rode autoshop, J nerd voor nvt schoolgaande kindc- Vnorwald. v Sm a!e veld straat 4~.\ i-en \an 1 jaar en ouder m het ce- rode au'ostep, rncvr v. Biezen, K'«'.bouv. van de GG. en G D Tmn- Haven 233, laan 80, •Jöze kunsti ooi werpen zijn ae- \an de heer Harig van Hijk. die samen met zijn vrouw Ellen het drHft Jarenlang is nu reeds het vprzampipti van kunstvoorwer pen een hnbhv van de heer Van Dijk. Hij begon er al mee in zijn Een kijkje in rlp p.rpositie-rTiim- 1e ran het Cultureel Contact Centrum aan dc Lange Kerk straat nr 34. jeurd Schilderijen hadden zijn voor- liefde, doch van het. een kwam het ander. Het verzamelen, dat vaak met gmte fmanerele opofferingen gepaard ging. werd een roes Wan neer het slechts even mogelijk was, legde hij beslag op een schildenj. een plastiek, een antiek voorwerp, een fraai stuk aaidewerk of Clu- ni-o norselcm Naarmate zijn ver zameling grneifip. nam nnk de be hoefte toe haar te tonen en per soonlijk actief decj tp nemen aan de hande] m kunst Toen het gilde- huisje te koop Ftond, greep hij met zuil vrouw dp gelegenheid am pi' zich te vestigen en een Cultureel Contact Centrum te stichten Plannen heeft hjj genoeg Hij wil er regplmatig tentoonstellingen hou den van het werk van modernp kunstenaars in binnen- en binten- land, vooral van jongeren. Voor de a s. wintermaanden wi] hu een wedstrijd organjspton van kinder tekeningen Ook staan er contact avonden met lezingen op het pro gramma Thans is hij gestart met ®en expositie van werk uit eigen bezit Voor het culturele leven van ^chtp^am kan indien de plannen van de heer Van Duk slagen, het f"CC van grote betekenis worden Fnn 'O'ttVrf i1* het rijric daarom zeker woidcn toegejuichl Hpt getuigt niet alleen van moed en ondernemingsgeest, maar ook \an hoop en vertrouwen m de be zielende kracht van dp kunst L. W. SCHMIDT ste dagen gunstig was geweest, dan had men zeker de 75.000ste bezoe ker tsteri kunnen huldigen. Een aan tal van ruim 70.000 ligt overigens 20 000 hoger dan was verwacht. Wol een bewijs, dat dit onderdeel een volledig succes is geworden. ,.De Schiedamse Gemeenschap kan terugzien op een geslaagd feest. De et'kentolykheid van gans de bur ger y is haar deel geworden. De her innering aan dit feest zal lang blij ven voortleven en wit rekenen allen op even mooie, mogplijk nog mooi et- feesten m 1954 Mogp dan ais onder deel van die nieuwe feesten reek 5 het Julianapark wederom worden lot een sprookjestuin en feestlicht" Aldus besloot, mr Peek zijn rede. De wethouder van Onderwijsza ken, de heer H, Sabel ig verhin derd om op Woensdagmiddag 2 Sep tember 19o3 spreekuur te houden. Zoals wij -eeds eerder berichtten, zal de Nederlandse Katholieke Sport bond op Zondag 6 September een sportdag organiseren op het Sport park Excelsior aan de Oude Dijk "Wy zijn tnans m staat nadere bijzonder heden over deze Sportdag mede te delen. De dag zal worden gpopend met een H. Mis in de openlucht om half negen en wel op het hoofdterrein van Excelsior. De adviseur van de N K S. Schiedam, de Zeereerwaarde Rector van Houten, zal deze H. Mis celebreren. Het zangkoor van de Eer waarde Broeders \c bereid gevonden te asissteren. De wedstrijden en demonstraties zullen om 12 uur aanvangen. Er zal worden begonnen met epn handbal wedstrijd lussen UVG Here.i I tegen ,.St Lodewijk" uit Rotterdam. Daar na volgt de hockey-wedstrijd „Spi rit" heren I tegen de sterke eerste klasser „Ringpass" uit Delft. Tijdens deze beide wedstrijden zal via luidsprekers een deskundige toe lichting worden gegeven. Dit is dus een prachtige gelegenheid om eens nader kennis te maken met deze in teressante takken van sport Het slotnummer van de middag zal zijn rie voetbal-wedstrijd „Excelsior" 1 tegen „De Hollandiaan" Vlaardin- gen Tussen de wedstrijden en tijdens ae rust zal de gymnastiekvereniging Excelsior" zeer aantrekkelijke de monstraties geven. Men zal dus kunnen genieten van een aantrekkelijk en gevarieerd pro gramma. Bovendien zal het voor ve len een welkome gelegenheid zijn om het prachtige terreinen-complex van „Excelsior" te bewonderen. In het Sportpark is een grote fietsen stalling. DEN HAAG Geheel onver- v acht is gistpren de vlag-officier materieel van het ministerie van Marine, vice-admiraa] F. Stam op 55-jarige' leeftijd overleden vrijwel onmiddellijk nadat hij terugko mende van pen \ergadering on wel werd in de auto welke hem naar huis bracht Vice-admiraal Stam die een lang durige marine-carrière achter de rug heeft hu werd m 1917 adelborst hepft zich hoewel zijn gezond heid de laatste tijd duidelijk te wensen overhel, steeds bijzonder veel van zichzelf geeist in zijn werk voor de Kon. Marine. Nog geen week geleden verzekerde een ma- nne-arig hem dat. hij als hij op deze wijze doorging, hij teveel risico's liep. Hij antwoordde daarop, dat van hem als marine-officier nu eenmaal werd verwacht dat hij risico's durf de te lopen, en zei geen mogelijk- hpid Ie zien daarin verandering te brengen. Vice-admiraal Stam is verscheide ne malen onderscheiden door de Nederlandse regennE, Ook de rege ringen van Engeland, de Verenigde S4aten Frankrijk en Zweden ken den hem hoge onderscheidingen toe. Ongewenste gasten hebben inge broken in de woning van J H. W. ■van H aan de Sta ten weg. Alle ver trekken werden doorzocht, maar zo- un- ka» worden nagegaan ia l, mets gestolen Vermoedelijk door dezelf de mbrekerp is later een bezoek ge bracht aan de woning van de bouw kundige A. G J M. aan de Van Aerssenlaan. Het lukte de indrin gers echter niet binnen te komen. AMERSFOOR8. De N.V. Poly norm, te Amersfoort en Bunscho ten, die zich toelegt op nieuwe bouwmethodes cn «j.a, geprcfabri. eeerde huizen, onderkomens etc. maakt, veelal voor export, wordt ernstig met opheffing bedreigd. Het is thans zo ver gekomen, dat de Hcrstclbank alle credieten heeftop- gezegd, zodat dc geleende bedragen iedere dag opgevraagd kunnen wor den en terugbetaling dan wel niet mogelijk zal zijn. Als men weet. dat aan Polynorm. volgens mededelingen van prof Diettinck in Maart 1952. een credict is verleend van f25.9 millioen. waarvan f24.3 millioen voor reke ning van het rijk komt, krijgt men enigszins een indruk van de de bacle. die luer dreigt en die reeds lang werd gevreesd. De research-afdeling, onderge bracht in de N.V Ontwikkeltngs- maatschappy te Amersfoort, heeft gisteren haar gehele personeel, gro tendeels technici op maandloon en omvattende ongeveer zestig man, ontslag aangezegd De eigenlijke fabriek is onderge bracht in de N V. Bouwmaatschap pij en de N.V. Nederlandse Metaal- indstrie „Polynorm". Men werkt hier nog door m verkorte arbeids duur. Er zijn nog enkele orders, die op uitvoering wachten, maar grote nieuwe opdrachten blijven uit Een der directeuren, ir J van der Hulst, is dezer dagen met spoed naar Tur kije gereisd om daar te trachten alsnog een grote order (van 27 millioen gulden) te krijgen, waar op men had gehoopt, doch die men met heeft gekregen. De directie stelt nog diverse pogingen m het werk om het bedrijf te redden, doch het wordt hoogst waarschijnlijk ge acht, dat dezer dager, ook een deel van het eigenlijke, ongeveer vijf honderd man omvattende fabrieks- personeel ontslag zal worden aange zegd. (Advertentie LM.) noNDERDAG 'ZOU ONZE MAGAZIJNEN WALENBURSER WEG— (wiNlftlSTAn-BLUDORP) ï>n Jcwarttpr v«rtreelne HM ente ren b«»t tramverkeer op de Schiedam- seweg doordat «en tramwagen van lyn 8 defect raakte. 7V& ON2.E (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT. Vanmorgen om tien voor half negen is het trein verkeer tussen Utrecht en Amster dam gestremd. Een defecte stroom afnemer van de trein, die om S.07 uur uit Utrecht vertrok, veroor zaakte bil Abcoude een storing in de leiding boven beide sporen. En kele tremen zijn onderweg ge strand. De reizigers zijn terugge bracht naar Amsterdam en Utrecht en konden vandaar via Hilversum hun reis vervolgen. Ook de D-trein werd over Hilversum geleid. De storing was om ongeveer half twaalf geheel opgeheven. "Vrouwenarts te Schiedam heeft de PRAKTIJK hervat Gevraagd: (mnl.) voor eenvoudige kantoor werkzaamheden Pers. of schriftelijk aanmelden; N.V. Int. Techn- Iïandel Mij v/h fa F. J- Cleton Nieuwe Haven 147 Schiedam - Tel. 65111 Voor spoedig gevraagd een of halfwas tegen hoog loon. C. LENSVELD Hoofdstraat 209 Onderwyzeres zoekt zlt- Flaapkamer met pens Week ends en vacanties afwezig Huiselijk verkeer geen be zwaar. Brieven no. S 930 bur. van dit blad. Vonr liefhebber: Spaanse concertguitaar te koop aan- geb. Na 7 uur; Gordonstr. 34a Te koop: een herenfiets, 40.J Koning. West Frankelandsestraat 89 Aanvang nieuwe r l'ibs SECRETARESSE Correso -Steno-typlBUc>l Talen-Steno-typi«t<e) Aanvang 1 September blind en Sept. rjpen rhythm. 3 Sept. en 1 Sept. vr talen 3 Sept. Verier! corr beS 7 Sept' corr. gev -j sept. Frans beginner» Z Sept. Fra"s coriesp 2 Sept. nul*. beginners 1 Sept. Dllits corr esp 1 Sept. beginners Ense,s 1 en 2 Sept. corresp 3 en i Sept. MIDDENSTANDS CURSUS 2 September imchriUuv: daeetiiks instituut VOOR BETER ONDERWIJS SINGEL 72 TEL. *j83H SCHIEDAM ili'iiin'i'|i|i|i|!|'jui'!'ii|i!i||« DANSLESSEN Heden inschrijving WALVIS STRAAT 4, hoek Vismarkt TELEF. 66265 Inlichtingen en inschnjving dagelijks Onverwagt, De Pater en Meyers Aanmelding men we cursus vanaf heden bij- J de Pater, St. Lidumastr 52c, Schiedam. Tel 6765S H. Meyers. West-Fr str. 137. Schiedam. Tel. 66465, P. F. Maas. Nassaulaan 21, Schiedam 's Avonds van 7 tot 9 uur. VRAAG LIJSTEN VAN GESLAAGDEN SLAGERIJ NOORD E GRAAF - Singel 122 - Sell VRAAGT FLINKE SLAGERSBEDIENDE en WERKSTER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1