O ver een jaar moet nieuw bouw HAY Bank klaar zijn C 3 Het raadsel van het Atlasgebergte Koningin Juliana bezocht „Kust en Branding'' AGENDA Personeel- verdu bbeling maakt uitbreiding noodzakelijk KERKDIENSTEN DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Goed nieuws voor onze lezers Leer €w kind vroeg met geld om te gaan „Captain Scarlett" in Monopole Het ei en de kip Schoolmelk kost een kwartje DRZ gaat naar Oud-Beyerland CJMV in de Plantage TELKENS ALS IK SLAPEN GA... KflQES%ièfAuN Redders voorgesteld aan de vorstin Man tuimelde uit slaapkamerraam Damclub Schiedam Eerste paal op Pier 8 (Waalhaven) Uitslagen van Parktournooi Havenarbeider van hoge stapel geduwd SCHIEDAM {DAN 9 EEN KOERIERSTER Gemeentel. Nijverheidsavondscheoi 2 Zaterdag 5 September 1933 In de tweede helft van deze maand wordt de eerste van een serie van 56 zware betonnen palen in de grond gedreven aan de Tuinlaan, waar een vleugel aan het pand van de N.V. Le vensverzekering Maatschappij HAV Bank wordt gebouwd. •„Over een jaar moet de nieuwbouw gereed zijn," vertelde ons een der leden van directie. Deze uitbreiding voorziet in een dringende behoefte, omdat de huisvestings-toestand, waaronder het personeel nu moet werken op zijn allerzachtst gesproken, hoogst onbevredigend' is. Alle beschikbare ruimten zijn in be slag genomen. Er is vrijwel geen spreekkamer meer over, de recreatiezaal is kantoorzaal geworden, terwijl op de grote ad ministratie-zalen het personeel dicht op elkaar is gedrongen. Vandaar, dat behalve de uitbreiding van het gebouw ook het dakterras, dat langs de voorzijde van het bestaande pand aan de Gerrit Verboonstraat loopt, wordt overkoepeld, waardoor er een nieuwe recreatie-zaal ontstaat. Enkele weken geleden, kort voor de vacantiefeesteri, kwamen slopers met pneumatische hamers en boren naar de Tuinlaan Ï18. het pand. waai tot voor kort het advocatenkantoor van mrs Van Velzen en Van Kinde ren was gevestigd. Spoedig lag dit oude patriciërshuis tegen de vlakte. Na het vertrek van de „steenbeuien" meldden zich zware draglines, die nu al enkele dagen bezig zijn zwarte modder uit te graven, waardoor er een diepe put ontstaat voor de bouw van de kelder. Tijdens dit graafwerk bleek, dat onder de fundering van het voormalige pand van mrs Van Velzen cn Van Kinderen zich nog een fundering van een pand bevond. De bouwmeesters van vroeger be kommerden zich blijkbaar met om „zo'n vuiltje" cn plantten hun schep ping boven op de oude rommel van een ander. Onder mp«>r kwam er een regenput te-voorschijn. Architect Av. M. Dudok, de «ian van de „gele .steentjes", die met de bouw van het tegenwoordige pand van de HAV Bank, het stadhuis in Hilversum en de AVRO-studio zo wel in binnen- als buitenland opzien baarde, gaat gefundeerder te werk. Alvorens er ook maar één arbeider een. hand uit zal steken om Dudoks idee gestalte te geven,.is eerst de grond afgetest om precies te bepa len waar cn hoe de betonnen palen zullen worden geslagen. Tol op de vierkante centimeter nauwkeurig iö de druk, die op de palen komt te staan, uitgerekend en daarbij bleek, dat de palen, waarop de voorzijde van de vleugel komt te rusten, niet zo lang behoefden te zijn alsdie, welke het achterste deel van de nieuwbouw moeten gaan dragen. Wanneer deze betonnen steunen in de grond zijn gedreven, waarmee nog deze maand wordt begonnen, wordt het gehele geraamte van de nieuwbouw in een betonskelet opge trokken. Daarna wordt het geheel afgewerkt cn wordt de buitenzijde bekleedt met de fraai geglazuurde fele steentjes, die speciaal door „De 'orceleyne Fles" in Delft worden gemaakt. - In 1935, het jaar waarin het tegen woordige pand van HAV Bank in gebruik werd genomen, telde deze verzekeringmaatschappij samen met de N.V. Assurantie Mij. Nieuwe HAV Bank circa 100 personeelsleden, die zich in het nieuwe kantoor vrij en frank konden bewegen, Nu is dit aantal meer dan verdubbeld, terwijl bovendien de administratie steeds meer wordt gemechaniseerd. Bebal- I ve voor het meerdere personeel is j ook voor de kantoor-machines ruim te nodig. En die kon het bestaande gebouw" niet meer opbrengen. Alles, wat in gebruik genomen kon wor den. werd benut, doch op het laatst zat men toch echt tegen ..de rode streep"'. Plannen, die bij de bouw in 1935 nog in portefeuille werden gehouden, moesten nu echter in uit voer worden gebracht. Dit had tot gevolg, dat mrs. Van Velzen en Van Kinderen aanzegging kregen hun kantoorpand, dat eigendom is van de HAV Bank, te verlaten om plaats te maken voor de nieuwe vleugel, waarin het personeel wat ruimer zou Hcrv. Gcoi,, Grote Kerk, 10 uur ds. J, G. Jansrn en 5 uur ds. H- W. Hemmes: Nieuwe Kerk 10 uur ds. J. D. Smids en s uur ds. J- J. Hietkamp; Westerkerk 9 en 10 30 uur dr- L-. J. Cazemier, 5 uur vicaris v. d. Ban: Vredeskerk 9 cn 10.45 iiur ds- J. Gras. 7 uur ds- J. D. Smids- Ned. Prot. Bond, kerk Westvest. 10.30 Uur dr. P- J. Barnouw. Evans. Lutïi. Gom., kerk L. Nieuw- straat, 10 uur, ds J. v. Leeuwen Oud Kath. Kerk, kerk Dam, 8.30 uur Hoogmis. Ned. Herv. Geref. Evans-, zaal Tivoll, 10 en 4 uur dc heer Matsen. Chr. Gcr. Gem., kerk Warande, 10 cn 5 uur ds. A. Zwiep. Ger. Kerk, Oosterkcrk, 10 uur ds. J- Oomkes. 5 uur ds. J. J. v. Wagenmgcn: Plantagekcrk 10 uur ds G. Brinkman. 5 uur ds, E, -T. Oomkcs; Julianakork 10 uur ds. J. J, v. Wapeningen, 5 uur ds G. Brinkman: Kethel 9.30 uur ds. D. Drentb. 230 uur ds. E. J. Oomkcs. Oud-Geref. Gemeente, Geref. Jeugd huis. Lange Haven, 10 cn 5 uur ds. F. Luijtjes. Leser des lieils, 10 uur heibemassa- menkomst. jo 30 uur opciiluchtpredikmg aan de Gerrit Verboonstraat, 19 30 uur verlossingssa menkomst. Evang. Gcm„ Kokzaal Broersvest 53. 10 en 7 uur pred, J- Scgaar. Geref. Kerk (art. 3l), kerk Westvest 60, 8-30 en 4 uur C. Vonk. Chr. Ger. Gom., Volksgebouw Tuin laan 50, 10 en 4 uur ds. M. J. Middel koop. Evangelisatie, geb. Broersvest achter de Molen: 10 uur ere-dienst, 4 30 uur Dienst des Wcords. Kerk van Jezus Christus van de Hei ligen der Laatste Dagen, Lange Haven 59, 5 uur Godsdienstoefening, Gem. Gods. „Pinkstergemeente", geb. Astoria Keihelstraat 45. 10 uur de heer L. Danial. Den Haag. Kruisleger, geb. Tuinlaan 50, 10 30 uur Wijdmgsdienst. 8 uur samenkomst o.Lv. adjudant T- Suzers. Burgerlijke Stand - Geboren: Marlies dochter van H. J. van der Klugt en. A. C. Wijs man. Overleden; Marie L, Kalkhoven, 51 jaar weduwe van C. Overheul. Deze foto geeft een duidelijk beeld, hoe tic de bouw van de rechter vleugel het gebouui van de HAV Bank er uit komt te zien. kunnen ademen. En zo staan we dan aan dc vooravond van de verwezen lijking van architect Dudoks nieuwe schepping, die en daar wordt sterk naar gestreefd half Augus tus 1954 zijn beslag moet hebben. In deze nieuwbouw wordt in de kelder de garderobe ondergebracht. De tegenwoordiger garderobe wordt bij het archief getrokken. Op de be gane grond worden de grote en klei ne kantoormachines opgesteld. De drie étages zijn bestemd voor admi nistratie-ruimten, waaraan zo'n drin gende behoefte bestaat. Deze zalen worden uiterst modern ingericht. Zij zijn air-condltioned en krijgen precies zoals dit nu in het „oude" pand het geval is een verwarming via het plafond, zodat men nergens verwarmings-radiatoren zal kunnen ontdekken. De huidige - recreatiezaal, die nu als kantoorlokaal dienst doet, blijft deze nieuwe bestemming houden. Het dakterras wordt overkoepeld, waardoor er een nieuwe recreatie zaal ontslaat, die in theater-opstel ling plaats biedt aan 350 personen. Deze zaal wordt uitermate geschikt voor kleine personeelsbijeenkomsten. De uitbreiding van het kantoorge bouw betekent voor de HAV Bank, die kortgeleden het vijftig jarig be staan herdacht, 'n bekroning van het werk van de onderneming, waartoe in 1903 de 24-jange G. W. van Ber gen Walraven de stoot gaf. Het jaar 1953, het jubileum-jaar, waarin de groei en bloei van deze verzekering maatschappij zo duidelijk tot uiting komt, zal ongewtijfeld met grote let ters worden beschreven in het gul den boek van de gouden HAV Bank. 2294 Freddie heeft geen enkele kans en wanneer de politie hem sommeert bij te draaien, gehoor zaamt hij dat bevel. Even later staat Rob weer aan boord van zijn schip en dan ziet hij welk drama er zich hééft afgespeeld. I.eeft Stevens nog? Dc man is er in elk geval verschrikkelijk aan toe. „Ik kon er niets aan doen", verontschuldigd Freddie zich: „hu kwam op mij toe met een pi stool en toen moest ik mij wei verweren". „En jij had natuurlijk helemaal geen Interesse in die kist met kostbaarheden, hè?" zegt de politie-inspcctcur sarcastisch. Freddie wordt geboeid en naar de politie boot overgebracht. „Ik verzoek U wel te rug te zeilen naar de haven", zegt de inspecteur tegen Fob, „want wij zullen Uw verklaringen ook nodig hebben voor het onderzoek. En ik zal daar beslag moeten leggen op Uw boot, want U be- i grijpt wel, dat alles nauwkeurig moet worden i onderzocht". Rob begrijpt het en belooft de po liticboot to zullen vol; hu het dek van de voeten heeft i*en Hij is al lang blij, dat Vrijheid" weer onder zijn Deel 29 van de bekende Kapitein Rob-serie is thans verkrijgbaar. Zorg er voor dat Uw collectie compleet blijft en bestel nog heden dit mooie boekje. Ook voor degenen, die we teleur moesten stellen, omdat de eerste vier deeltjes He Avonturen van het sseifschip Vrijheid"* 2. Met Scheepsjournaal ran Peer den Schutjnter 3. Met Pinyuinland van Prof. Cupardi 4. Kapitein Poh in China waren uitverkocht, hebben we een prettige mededeling. De 4e druk van deze hoekjes komt weldra klaar. Geef nu reeds op welke deeltjes graag wilt hebben. Wij zullen dan zorgen, dat ze direct na het verschijnen thuis worden bezorgd. Nog uit voorraad leverbaar: deel 9, 22, 33, 24, 25, 26, 27, 28 PRIJS SLECHTS 75 CENT PER DEEI. Verkrijgbaar bij agenten, bezorgers en administratie van ons blad en bij boekhandel en kiosken. f Advertentie 1. M.) Op school en Jcugdspaarbanh beslaat elke week spaargelegenheid SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM Hoofdkantoor: Langehaven 80 Het woelige Frankrijk van de eer ste jaren der negentiende eeuw, na de nederlaag van Napoleon en zijn verbanning, vormen de achtergrond van de opwindende en speetuculaire Technicolor-productie „Captain Scar lett" de ridder zonder vrees. Onder het nieuwe regime trokken vele edelen en konmgsgezinden. die voor dc revolutie gevlucht waren, het land weer binnen om opnieuw een plaats m de zon te zoeken. Het waren, zoals m dit verhaal blijkt, veelal niet dc besten van hun soort en sommigen maakten alweer en thousiast een aanvang met dc onder drukking en uitbuiting van de boe ren. Het was tevens een goede lyd voor grotere en kleinere roverben den, die rustig overvallen pleegden onder het mom van koningsgezinde:!. De voornaamste „edele" boef in 2uid-Frankrijk was de hertog van Corlaine. die hij zijn uitbuitingsmc- thoden dapper bijgestaan werd door graaf Villiers. Onder de aangenomen naam kapi tein Scarlett keert een jong edciman terug met het doel zich zelf en zijn vrienden de oude bezittingen, weer te verschaffen. Onderweg krijgt hij gelegenheid prinses Maria uit de handen van cm drietal rovers tc redden; maar hij ontdekt te laat, dal hij haar daarmee terugspeelt in dc macht van graaf ViUiers, die vastbe sloten is prinses Maria tot zijn echt genote te maken. Graaf Villiers blijkt tevens dc man le zijn. die Scarletts kasteel geconfiskeerd heeft onder een of ander voorwendsel. Na heel veel omzwervingen komt voor Captain Scarlett toch alles op dc bekende pootjes terecht, want op de laatste centimeters celluloid komt tot uiting, dat Maria slechts met de moedige Scarlett haar leven verder wil slijten. De jonge Engels-Amerikaanse Richard Greene speelt op overtui gende wijze de titelrol in dit opwin dende avonturenverhaal. Hu wordt daarbij op waardige wijze bijgestaan door de .schone en talentvolle Brazi liaanse actrice Leonora Am ar. „De Woeste Hoogte" Het Passage-theater geeft deze week een reprise van de film „De Woeste Hoogte" met in de hoofd rollen Merle Oberon, Laurence Oli vier en David Niven. Vorige week publiceerden wjj een foto van een kippenei, dat 95 gram woog. Nadien hebben wij van ver schillende kanten berichten ontvan gen van kippenhouders, die eieren van een dergelijk gewicht van hun kippen kregen gepresenteerd. Voor zover wij konden nagaan was hier bij het zwaarste ei 115 gram, dat was gelegd door een witte leghoorn (2e leg) van de heer P. Soeters, Hoofd straat 87. Gezien het feit, dat er voor deze grote eieren belangstelling blijkt te bestaan, wiilen wij kippenhouriers uitnodigen ons te willen berichten, wanneer zij een ei i pen, dat zwaar der is dan. 115 gram. Op die manier kunnen we een wedstrijd organise ren. welke kip kampioen van Schie dam wordt. Voorlopig staat de kip van de heer Soeters bovenaan. Portefeuille verloren De 27-jarige K. C. Z. deed bij de politie aangifte dat hij vermoede lijk op de weekmarkt m het Broers- veld zijn portefeuille met 50. had verloren. Het Plaatselijk Schoolmeik-Comité heeft besloten de prijs van de schoolmelk te brengen op 25 cent. Met de vaststelling van deze prijs hoopt zij alle verdere verhogingen te kunnen vangen. De kinderen worden verzocht a.s. Maandag een kwartje mede te bren gen. dan kunnen zij Maandag 14 Sep tember beginnen te drinken. De eerste wedstrijd van DRZ is te vens een verre uitwedstrijd. Zondag om half drie zal dc strijd worden gestreden tussen twee oude rivalen Oud-Beverland en DRZ. Meerdere malen hebben beide clubs met eikaar om de bovenste plaats gestreden en met interesse zal er dus nu weer naar deze nieuwe ontmoeting worden uil- gekeken. Oud-Beyerland beschikt over een zeer sterk team en de pun ten zullen dus wel niet naar onze stad gebracht worden. DRZ 2 speelt ook in Oud-Boycrland en wel om twaalf uur tegen het tweede elftal van deze club. Een grote DRZ-grocp vertrekt Zondagochtend kwart voor elf voor hot oostkant oor per bus naar Oud-Beyerland. DRZ 3 speelt om twaalf uur thuis tegen ook al een oude bekende n.l. DOK 3. De overige elftallen zijn vrij. De junioren gaan nog een uitstapje maken. Blijkbaar hebben ze de smaak te pakken na het geslaagde tiendagenkamp in Vier houten. Dit keer wordt het een week end in Oostvoorne. Raadslid Sonneveld stelt vragen Door het lid van de gemeente raad. de heer A. Sonneveld (CHU) zijn 'bij schrijven van 4 September 1953 de volgende vragen aan Bur gemeester en Wethouders gesteld: le Znn dc persberichten juist, dat ondanks de van Gemeentewege verstrekte vergun ningen, de viering van het honderd jarig bestaan der CJMV, wegens de grote ravage in de Plantage bij het Concertpodium, niet heeft kunnen doorgaan? A, Sonneveld 2e. Zo ja, zijn waarom? Burgemeester en Wethouders dan niet van mening, dat voortaan de verhuur van dit terrein en podium aan andere instanties moet worden opgedragen dan aan de huidige? 3e. Hebben Burgemeester en Wet houders reeds maatregelen genomen of met de CJMV besprekingen ge voerd. zodat de herdenking van het honderdjarig bestaan der CJMV als nog op deze plaats kan plaats vin den? Medische Zondagsdienst Tn spoedgevallen wordt van Zater dagmiddag 1 uur tot en met Zondag avond 12 uur de medische dienst waargenomen door de volgende art sen: L. H, Geerdes, Veenlan'straat 2, tel. 68357; L. B. E. v. Hoogenhuyze, Nassaulaan 59, tel. 68067; W. A, de Ridder, Stadhouderslaan 46, telef. 67590. Geopend is apotheek Gouka Co„ Groenelasn 127. die gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt. (Advertentie l.M.) Denk ik er weer over na Want Kroes heeft me toch maar voor een belangrijk deel van die slapeloze nachten afgeholpen. De laatste tijd heb ik soms hat gevoel of ik wel vijf kwartier in een uur heb geslapen! Broersvest 64-66 Schiedam Koningin Juliana heeft gister middag een officieus bezoek ge bracht aan de tentoonstelling „Kust en Branding", die ten bate van de Koninklijke Zuidhollandse Redding Maatschappij in Hock van Holland wordt gehouden. Een hoogtepunt van het bezoek der Koningin was wel. Wn zij zich aan boord van de reddingboot „President Jan Leis" begaf en kennismaakte roet de bemanning. De koningin, die werd ontvangen door de heer D. van den Burg, voorzitter van de Wijkraad en de heer T. de Bie voorzitter van de stichting „Kust en Branding", werd in de wachtkamer van het loods- commissariaat voorgesteld aan het Stichtingsbestuur en aan de man nen van de „Leis". De heer F. Ben- ningen stichtingssecretaris hield vervolgens terwijl Koningin Juliana de thee gebruikte een inleiding over opzet en deel van „Kust en Bran ding". Meer, dan een uur duurde de tocht die de vorstin maakte over de tentoonstelling. Zij liet zich uitvoe rig inlichten over de problemen voor dc kustbeveiliging en het loods- en reddingswezen. Ook kreeg zij een volledig beeld van de Faus- tus-ramp eind verleden jaar in de mond van de Waterweg. Met de commissaris van het loods- Aan verwondingen overleden Woensdagnacht wilde de 73-jarige J. D. K, het raam van zijn slaapka mer in zijn woning aan de Jac. Cats! aan openen. Daarbij verloor hij zijn evenwicht want dc man tuimelde voorover uit het inmid dels geopende rami. Dr In T Veld die terstond ter plaatse was con stateerde dat de man, die -in de tuin voor zijn woning ierocht was gekomen zware inwendige kneu zingen had opgelopen. Per ambu lance-auto is het slachtoffer naar het gemeente-ziekenhuis vervoerd waar hu de volgende dag aan de bekomen verwondingen is overle den. De uitslagen van de borden wed strijden van de Damclub Schiedam luiden: M. v. NoordennenT. Visser 20. D. ZonneveldI. Vissers 11. J. LeveringC. Sleeu wen hoek 1—1, J v. WalsumM. v. Noordennen I1 D. ZonneveldA. Struik 0—2, B. v. d. HulW. Heuvelman 02, C. Ha- ibermehl-J. Levering 02, J. v. Wal sum—A. Struik 02, A, v. Ötterloo— C, Sleeuwenhoek 0—2. De heer G. A. Soeteman, referen daris van de hulpsecretarie der ge meente Rotterdam te Pernis heeft vanmorgen op Pier 3 aan de Waal haven de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van de constructie- werkplaats en het scheepsreparatie bedrijf P. Veerbeek. De heer Soete man herinnerde in een toespraak aan de geschiedenis van hun bedrijf aat van een smederijtje 105 jaar ge leden uitgroeide tot het grote be drijf, dat nu wordt gebouwd. Dc spreker betreurde het, dat de firma Veerbeek Per nis nu verlaat. Het be- - "jf moest oa. van de Pastoriedijk cn d._ Eemhaven weg in verband mei havcnplanncn van de gemeente Rotterdam. Tijdens een bijeenkomst in Cour- zand heelt de directeur van het Havenbedrijf der gemeente Rotter dam ir. N Th. Koomans. de firma Veerbeek dank gebracht voor de medewerking verleend door het be drijf te wil]en verplaatsen. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co, GrnencJaan 127 Reilen bü ongeval: G.G en G.D Tuinlaan 89 Telefoon 69299. Bioscopen: Passage, Za. en Zo. 2, 4.15. 7, 9 uur: „De woeste hoogte" Monopole, Za. cn Zo. 3, 5, 7, 9 u: „Captain Scarlett". De uitslagen van de gisteravond in het Parktournooi gespeelde wedstrij den op het tennispark ..Spierings hock" zijn: Afd. C: Gemengd dubbel: Mar ter Veer en H. Buter sl. mevr. Pietersen en M. Jansen 61 57 62. Afd. II: Dames dubbel: mevr. van Asten en mevr. Blaisse sl. mevr. Drukker en mej. Legem 6—3 6—4. wezen, de heer G. C. de Hondt, ging de Koningin aan boord van de „Leis". Koningin Juliana werd tij dens haar bezoek ook voorgesteld aan de Hoek van Hollandse heer P. Hoogenraad, een der oudste redders van Nederland. Bij haar vertrek kreeg zij zijden hoofddoekjes voor dc vier prinsessen aangeboden. Onder het gejuich van ccn grote menigte onder wie de schooljeugd onder leiding van het Onderwijzend personeel, vertrok de Koningin om kwart over vijf, De 51-jarige havenarbeider J. Leins uit de Tweebosstraat is van morgen aan boord van het in de Maashaven liggende ss „Lauren- tian Lake" door een hijs van een vier meter hoge stapel baien ge duwd. De man is naar het Haven ziekenhuis vervoerd. De winkelier A. M., wonende Zwaanshals, werd vannacht uit zijn bed gebeld door een bewoner van de Wolstraat die hem mededeelde dat een van zijn etalageruiten was vernield. De winkelier miste zeven dames- en vier heren horloges. Van de dader noch van net tijdstip waarop de ruit sneuvelde is iets be kend. Met grote vreugde geven de Heer en Mevrouw A. J. VOORTMAN-DE JONG kennis van de geboorte van hun dochter "WÏLLEMINA HELENA Rotterdamsedijk 195 a, Schiedam. lil* ZOEKT Koeriersters Voor pasfoto's naar K. van. Vuuren, Hoogstraat 106, tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Voor feestjes, bruiloften, vergaderingen en vereni- glngsavondcn natuurlijk de Ruiter, Broersveld 55. Vraagt condities. O. D£ BïUIN ORANJESTRAAT 9 SCHIEDAM TEL ««11 Huishoud- en Industrie school, Prins Maiiritsstr. 9. Schiedam, tel. 68403. Aangif ten vóór 10 Sept. Begïncur- sU5 koken Maandag- cn Don derdagavond. Bcgincursus naaien Maandagav. Cursus stof versieren Donderdagav. H. J. Ybes, directrice. St. LID UI N A S TRA AT 35 SCHIEDAM inschrijving van nieuwe leerlingen op Dinsdag 8 en Woensdag 9 September a.s, des na middags van 6.309 uur In het Schoolgebouw OPLEIDINGEN voor: CURSUS A 3-jarige opleiding (diverse vakrichtingen). Vooropleiding Lagere School. CURSUS B 2-jarige opleiding (diverse vakrichtingen). Vooropleiding diploma Ambachtsschool; di ploma Nijverheidsavondschool Cursus A. CURSUS V,E.V.-adspirant-monteur, hulpmonteur, mon teur. installateur, radiomonteur etc. CURSUS B.O V.A.G., Gezel schilderen en Vestigingswet Kleinbedrijf, theorie electrisch lassen, scheeps bouw voor volwassenen. Aanvang van de nieuwe cursussen: 1 OCTOBER 1953. Leerlingen, die reeds de vorige cursus bezochten, moeten zich opnieuw laten inschrijven. VERPLICHT inschrijfgeld 5.—, dat DIRECT BIJ DE INSCHRIJVING MOET WORDEN BETAALD, komt in mindering van de schoolgcldaanslag. Degene, die in het bezit is van een GELDIGE leerovereenkomst, is vrijgesteld van de betaling van schoolgeld. DEZE LEEROVEREENKOMST MOET BIJ DE AAN GIFTE WORDEN GETOOND. TIJDIGE AANGIFTE NOODZAKELIJK. Na 15 September worden GEEN leerlingen meer ingeschreven. van de Kon. Ned. Vereniging E.H.B.O., afd. Schiedam uur begint MAANDAG. 21 SEPTEMBER, 's avonds lokaal ingang Wcstmolcnstraat 28 Aanmelden: Secretariaat Nic. Beetsstraat 48 a, Oude Maas straat 21 en L. Singelstraat 25. en 's avonds aan de zaal. HET bestuur FLINKE BIJVERDIENSTE aangeboden door grote financiële maatschappij, voor nette dame of heer, leeftijd 25—40 jaar, die over veel vrije tijd goede rrlaties be schikt. voor het plaatsen van spaaraandelen tonder rijkscontrole). Prettig werk Hoge vergoeding Brieven onder no. S 937 aan het bureau van dit blad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1