f Vc Hoe komen twee grote Duitse partijen uit de stembus? Regering toont ernst bij cultuurspreiding 5 Italiaanse prinsessen leidden een dubbel leven oorts. Grote vraagteken van 6 September: Adenauer: Ollenhauer: Ondeugdelijk vlees werd bij slachthuis verwerkt Westduitser moet Zondag twee stemmen uitbrengen Een versje Symbool van kracht Partij boodschapper in contact met communistisch China V. DUITSLAND Nieuw initiatie gevraagd ALLES 1ST DRIN" Generaal Dean werd 68 uur aan één stuk verhoord VLEESKNOEIERS VOOR RECHTER Grote ivorstfabriek was afnemer Noe 2 maanden nodig om stroomgat te dichten r' Burgemeester babysitter VJ ARNHEMS BURGEMEESTER MATSERt HOE WORDT DE BONDSDAG GEKOZEN? 0 In Arnhem kwamen de philatelisten samen Gevoelige straf voor dronken wegpiraat Twsede arrestatie in zaak van Franse juwelendiefstallen In Rolls Royce op roof uit in Zwitserland Gevangenisstraf tegen Zweeds kapitein geëist Usselmuiden blijft maar procederen Hittegolf in de VS loopt ten einde Pleven verzoekt Juin voorzichtig te zijn met verklaringen saterdag 5 September 1953 3 (Van onze correspondent) BONK. Morgen is de verkiezingsdag voor West-Dui island, Ruim dertig millioen kiezers stellen vast wat het politieke gezicht van de bondsrepubliek de komende vier jaar zal zijn. Het grote vraagteken van deze zesde September is hoe de twee grote partijen, de christen democraten (CDU) en de socialististen (SPD) het er zullen afbrengen. De verkiezingscam pagne spitste zich de laatste dagen toe tot een politieke en persoonlijke strijd tussen Adenauer en Ollenhauer. Adenauer is het symbool van de regeringspolitiek, dllenhauer dat van de op positie. Maar behalve dat deze twee figuren een verschillende politiek vertegenwoordigen, zijn zij ook twee in bijna ieder opzicht verschillende persoonlijkheden. Adenauer heeft Ollenhauer is ren zelfbewust anders. Hij Iaat gebruik ge- de politieke pro- maakt van het blcmcn voor zich- gftwicht dat zyn zelf spreken, hy ambt als bonds- groepeert ze, ana- kanselier en bet Jyseert ze en trekt gezag dat hy de er zijn conclusies bondsrepubliek uit, maar hy "'ijnuniuiiuiruciv uit, maar nu zijn redevoeringen heeft hy het voilé profijt getrokkt,. van de omstandigheid, dat de toestand, waarin Duitsland 1"53 bevindt, een hemel op aarde is vergeleken by die van 1049. ^cnauer is het natuurlijk bekend dal hem de wind m deze jaren in bijna ieder opzicht heeft meege zeten. Adenauer is een merkwaardig spreker. Hij heeft niets van de grote orator, hij besteedt geen bijzondere aandacht aan zinsbouw of dictie, Wat hij zegt is droog, helder en koud zoals de man zelf. Hij maakt zichzelf, zijn overtuiging, zijn wil tot het mid delpunt van alle problemen. Met dat niet ijdele, maar wel hautaine zelf vertrouwen trekt hij meer aan dan hij afstoot: de Duitse burger ziet in Adenauer de garant van zijn eigen burgerlijk zelfvertrouwen. Adenauer appelleert niet aan de mensen op grond van een bijzondere warmte in een persoonlijk contact neen, hij werkt in zekere zin langs een omweg, namelijk vaa de dingen waarvan hij het symbool is: zelfbe wustzijn en kracht. En dat zijn din gen die in Duitsland sterker spreken dan het „vader-Drees-achtige". Koreaanse conferentie yS treden via Zweden WASHINGTON De V.S. heb- ben formeel in een nota de Zweedse regering verzocht communistisch China te vragen, of het de Ko reaanse vredesconferentie op 15 Oc tober wil bijwonen. Zweden werd verzocht de communisten, wat de plaats betreft, de keuze te laten uit Genève, San Francisco of Ho- noloc'oe. Voor het geval China alle drie voorgestelde plaatsen onaan vaardbaar vindt, is Amerika bereid communistische voorstellen voor een andere vergaderplaats in overwe ging te nemen. Men acht het waarschijnlijk, dat Fciping alle drie plaatsen van de hand zal wijzen en cidi zu..cl legen de yoorbereidingen voor de confe rentie als tegen de afwezigheid van India zal keren. I In het I zoeklicht Wafc de uitslag ook mag zijn van de verkiezingen, die morgen in West-DuitsJand worden gehouden, vast staat, dat de Duitsers zolang hun land ver-de eld is. zullen blijven streven naar hereniging. De nota- wisseling tussen het Kremlin en het Westen, van weerszijden bedoeld om het kiezerscorps te beïnvloeden, heeft niets wezenlijks bijgedragen tot de oplossing van dit vraagstuk. De Amerikanen staan nog steeds op het standpunt, dat door Truman— Aeheson in de herfst van 1950 werd ingenomen, dat de veiligheid van west-Europa staat of valt met de Europese Defensiegemeenschap, waarin West-Duitsland zou moeten worden opgenomen. Sindsdien is door de snelle opeenvolging van belangrijke gebeurtenissen dé we reldpolitiek „op drift" geraakt cn de regering-Eisenhower heeft zich, wat Europa betreft, langzaam het initiatief en het Amerikaanse lei derschap zie tl ontglippen. In vele Europese ogen lijkt het. alsof de Verenigde Staten bang zijn voor een oplossing voor het verdeel de Duitsland die een terugtrekken van Amerikaanse troepen van Duits grondgebied on een herziening van de organisatie van de EDG met zich mee zou brengen. Maar waarom, vraagt de Amerikaanse commentator Stewart Alsop, zouden de Ver. Staten niet het grote risico durven nemen hun troepen terug te trekken, wanneer zij daaraan de voorwaarde verbin den. dat de Russen hetzelfde doen in Oost-Duitsland en de satelliet staten? Ka de gebeurtenissen van 17 Juni is het duidelijk, dat de communistische macht m Oost- Duitsland vrijwel uitsluitend steunt op Russische troepen. Na ecu her eniging hoeft men er niet aan te twijfelen, welke kant de Oostduit- sers zullen kiezen. Een pasklare oplossing voor Duitsland is or niet. maar door een nieuw, gedurfd initiatief zouden de Amerikanen gemakkelijker de be schuldiging kunnen weerleggen dat zij het zijn die Duitsland verdeeld houden. In dit verband is het van het grootste belang, dat Adenauer's laatste voorstel zorgvuldig wordt bestudeerd. De Bondskanselier wil. dat de zes EDG-landen met de regionale verbonden van de satel lietstaten onder supervisie van de V.N. een non-agressiepact sluiten en dat de gemeenschappelijke West- Euro pese markt die nog in een eerste ontwikkelingsstadium ver keert nauwe economische bind in. gen zal aangaan met Oost-Europa. De details zouden geregeld moeten worden op een viermogendheden- conferentie. Het voordeel van deze oplossing voor zover het schema tische karakter er van toelaat te beoordelen is, dat zij tegelijker tijd uitgaat van de gedachte dat Duitsland op den duur een plaats moet vinden in het geintregreerde Europa en dat daarbij de koop op hereniging niet wordt prijsgegeven. Een blijvende scheiding zou immers in de toekomst niet houdbaar blij ven. JMWfc,. inli'iij j j; i iw ,i iLblrmiSblU' IdrUluV IMiUmi Een prognose de maximale hoop van de socialisten is det rij ais sterkste partij met enkele procen ten voorsprong op de CDU uit de bus zullen komen. Zelfs a!s dat. zou gebeurendan nog zou dal niet be- tekenen dry het „roer" in Duitsland omgaat. Want om een regering tc vormen heeft de SPD coalitiepart ners nodig. Zelf gelooft zij niet dat zij die zon kunnen vinden. Zoals de zaken nu staan zijn so cialisten en regeringspartijen het over één ding eens: namelijk dat voorzetting van een Adenauer-be- ieind. tvellicht iets anders samen- gesteld dan op het ogenblik maar met de socialisten in de oppositie, het meest waarschijnlijlk is. Maar verkiezingen zijn vare dingen en daarom voeg ijc mijn prognose aan die van de twee belangrijkste te genstanders maar niet toe: „Alles ist ffrin" zeggen de voorzichtigste voorspellers hier en riat lijkt nog niet het onverstandigste zich rle woordvoerder van een beweging. Hij spreekt levendiger en vlotter dan Adenauer, maar zonder goedkope demagogie. Hy Is meer woordvoerder dan leider. Zijn kracht ligt in het zakelijke, ongepas- sionneerde van zijn optreden, in het vertrouwenwekken de van zijn gezonde rondheid. Maar daarmee is ook zijn zwakte gegeven: hij drukt te weinig stem pel op de politieke organisatie, waarvan hij de voorzitter is. In zo verre verschilt hij hemelsbreed van zijn voorganger Schumacher, die nu juist in ieder opzicht do politiek van zijn partij eigenhandig modeleerde. Daarom is Ollenhauer er niet in geslaagd werkelijk Schumachers op volger te worden. Hij staat in zeke re zin naast de dode Schumacher aan het hoofd van de partij. Zo moet Ollenhauer het tenslotte hebben van het vertrouwen in de socialistische beweging. Adenauer vraagt votum voor zyn" persoon. Ol lenhauer wil overtuigen, Adenauer respect afdwingen. De Duitsers heb ben een goede neus voor de auto riteit.. Liever onderwerpen 21 j zich aan zich aanbiedend gezag dan de gecompliceerder weg van het zich laten overtuigen te gaan. Dat is een pre voor Aadcnauer. Nijmegen wil ook mee doen met de helieopterdiensten NIJMEGEN. In de Donderdag gehouden vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken werd door de voorzitter meegedeeld dat Nijmeegse industriëlen stappen heb ben gedaan bij dc Sabena in Brus sel om ook in Nymegen 'n station te krijgen voor de hclicopterdicnst. De eerste besprekingen hebben een vrij gunstig resultaat gehad. Half September zal er een tweede be. sprekmg in Brussel volgen. Men worden opgenomen in de hclicop- lerdicnst BrusselLuikMaastricht naar Nijmegen of dat de lijn Brus selRotterdam naar Nijmegen zal worden doorgetrokken. PANMOENDJON De Ameri kaanse generaal Dean.' de hoogste geallieerde officier die door de communisten in Korea gevangen werd genomen, heeft Vrijdag na zijn vrijlating gezegd, dat hij dadelijk na zijn gevangenneming 6S uur ach tereen was ondervraagd. Daarna had hij mogen rusten en vervolgens werd hij vier uur lang ondervraagd. Hij zeidc niet geslagen te zyn, maar de communisten hadden er wel mee gedreigd. Na October 1951 werd hij niet meer ondervraagd, aldus de gene raal. In Januari van vorig jaar v-"; rd hen"- tergestscn te 1"- zen. Het grootste deel van de tijd had hij doorgebracht met het uit het hoofd oplossen van wiskundige pro blemen „om niet krankzinnig te worden." DORDRECHT. Enige tijd gele den licefl in Dordrecht cn omgeving een vleesknoeiery veel stof doen op waaien. De politie arresteerde de Slïedrcehtcnaren C. O. cn M. M. en de Dordtcnaar K. C. S., resp, firman ten en bedrijfsleider van een vlees- vvarcnfabrickje gevestigd op de ter reinen van de gemeentelijke slacht plaats. De verdachten werden er van beschuldigd vlees aan de verplichte sterilisatie te hebben onttrokken, raardoor gevaar voor de volksge zondheid zou zijn ontstaan. Voorwaardelijk goedgekeurd vlees i-erd onttrokken aan het toezicht ran de slachtplaats en verwerkt in liet vleesfabriekje. Dc consumenten liepen gevaar om tuberkelbacillen en lekziektcbactericn binnen te krij gen. Een van de grootste Nederland se worstf abri eken was afnemer van het bedrijf. Tegen de voornaamste verdachte. C. O., eiste de officier van Justitie, twee jaar en ontzetting uit het slagersberoep voor de lijd van zeven jaar. De officier wees er op. dat verdachte zich ook schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke concurrentie door zich te Specialiseren in minder waardig vlees, nat tegen lage prijs verkocht kon -vorden. Dc ver ried i,_ jr bestreed, dat ver dachte schuldig zou zijn. Hij vond de grondoorzaak liggen bij He ge meente Dordrecht, die nooit had mogen toestaan, dat een vtees- rarenfabrickic op de terreinen van ae slachtplaats werd gevestigd. Aan de tweede verdachte was ten laste gelegd, dat hy mergpijpen on •undertongen had verkocht, die voorwaardelijk goedgekeurd waren O O O DEN HAAG De dienst dijks- hcrstel droogmaking Schouwcn- Dmvoiand deelt mede. dal dc te genslag. ondervonden bij het dich ten van het laatste stroomgat bij Ou werker k genoopt heeft het oor spronkelijke dichtingsplan tc her zien in dier voege, dat er voorlopig van wordt afgezien het gat, waai de tegenslag werd ondervonden, te dichten. Besloten is. eerst de nieuwe af sluiting nabij de oorspronkelijke dykrinnrhi-aak tot stand te brengen, waarna het genoemde gat. dat dan stroomloos zal zijn geworden, kan worden gedicht, Met de reeds aan gevangen uitvoering van dit her- zit plan zal een tijdsduur van an derhalf tot twee maanden zyn ge moeid. cn dus slechts gesteriliseerd in de handel mochten worden gebracht. De officier eiste drie maanden. Tegen de bedrijfsleider R. C. S, uit Dordrecht, die O. opzettelijk behulp zaam zou zijn geweest bij zijn hande lingen, eiste dc officier zes maanden mei aftrek. Over veertien dagen vonnis. FINSTERWOLDE Toen bur gemeester Tuin van Finster wol de voor de zoveelste keer 'n vrouw, die vergezeld was van haar moe der en een paar maanden oude baby, moest meedelen, dat ze niet voor een woning m aanmer king kwam. besloten de dames uit protest tegen de afwijzing de burgemeester de zorg voor dc baby over te dragen. Toen hij even afwezig was. schoven zij de kleine met wagen en al de burgemeesterskamer in. waarna zjj zich snel verwijderden. De politic moest tegen sluitingstijd dc vrouwen thuis sommeren dc baby weg tc halen. De kleine bleek bij controle door oma dryfnal tc zijn cn werd ten gemeentehui ze nog eerst van een droge lmer voorzien waarna men met de zuigeling huiswaarts toog. Gcnercial-majoor William Dean, die in Augustus 1950 in Korea, door dc communisten krijgsgevan gen werd pemaafcf, is Vnjdap te Panmoendjon uitgewisseld. Dean droeg de door de communisten verst rekte krijgsgeva >1 pen en-uni form met blauwe pet en rode das toen hij per vrachtwagen arri veerde. I hierin de ontwikkeling van 't sprei- 1 van onze correspondent) dingsvraasstuk, dat zich o.tn. mam- ARNHEM. ,.Dc premie» Am hct ontstaan van steeds de toneelgroep Theater is het eerste nieuwe groepsverbanden. Het regio- bewys (lat het dc regering ernst is f naIjsme dat ontstaan is als gevolg bij de uitvoering van een program i Vfm de 'ontsluiting van de gewesten, van cultuurspreiding. Dit zet vooral j nQg lang uitgewerkt, zei spr., de provincies aan de Peripherie van dip het foutief achtte te denken, dat het Westen des lands in beweging."* de" pl.ovjncje jets is. dat „bemesting zei Arnhems burgemeester Ch. G. met kunst uit het Westen" zou nodig Matser Vrijdagavond tot de deelne mers aan het congres, dat onder de titel „Cultuur en Gemeenschap" in het Gemeentemuseum wordt gehou den. Aan het congres, dat georganiseerd is door het Nederlands Cultureel Contact, dc Arnhemse Kring 1950 en het Comité Gewestelijke Culturele Manifestaties met medewerking van het Prins Bernhardfonds ne men vele burgemeesters en vooraan staande figuren uit het culturele le ven der „randpro vinei es" deel. De openingsavond werd o.a. bijgewoond door minister Cals. Vrijdagmiddag hield prof. dr. W. M. A. Asset bergs f Anton van Duin kerken) een causerie over de „Be tekenis van de kunst in het kader van dc gemeenschap,'' Hij belichtte esttsre >TOt/tr$£ BONVSOAG AuquUa» 1949 pcnaq;4ó2 u™ïZ////////////M~ cd u EElii l S P D I3t ?«ttl« 0 'jséxÖzè JL N'Ct/ws wesrou/TSE eoNosoAe-staitntt' wsa -48* er ctn. Chr onuu |SPQ-S«Ocmcc FOP tlbrr*"" i M>D Cs^fiuftrsii BONN. Voor dc op aanstaan de Zondag tc houden Bondsdag verkiezingen in IV cst-D uitstand zijn 33.2 millioen stemgerechtig den, mannen en vtouwen, inge schreven. ZeveJtticn partijen en groepen hebben tezamen 2800 cavdidatcn gesteld. Onder dc can- didatcn zijn ren driehonderdtal vromern cn 23 Bonds- cn Lands- mini iters. Evenals vier jaar geleden wordt ook nu een gedeelte der afgevaar digden rechtstreeks gekozen in de districten, volgens relatieve meerder heid, en de rest komt via landslijsten, volgens evenredigheidssystecm, in het parlement. Iets nieuws ten opzichte van het in 1949 gevolgde systeem is, dat elke kiezer thans niet één. maar twee stemmen heeft uit te brengen. Met de eerste stem kiest hij de distriets- candidaat zijner keuze persoonlijk. Dc tweede stem brengt hij uit op dc landslijst van een partij, die niet identiek behoeft te zijn met de partij van dc rechtstreeks door hem geko zen districtscandidaat. De tweede-stemmen worden in elk MORGEN RIEST de West-Duitse bevolking een nieuwe Bondsdag De verkiezing zal ditmaal anders georganiseerd worden dan in Au gustus 1949. Zoals uit bypaand kaartje blijkt is het aantal be schikbare zetels tot 484 vergroot. Verder cal iedere kiezer twee stemmen moeten uitbrengen, één op de candidaat persoonlijk, ëért op de partij. Van iede-e 242 kies districten uiordt de candidaat met de meeste persoonlijke stemmen, als uerkocert beschouwd. De ande re 242 zetels morden via de partij- lyslen bezet, naar euenredige ver- te genw 00 rdigin g. ARNHEM. De algemene jaar vergadering van de Ned. Bond van Postzegelverzamelaars, die Vrijdag te Arnhem werd gehouden, bracht een aantal interessante eyfers en gegevens over onze philatelic naar voren. Thans heeft de Bond 46 aangeslo- - -1 ten verenigingen met totaal 11666 land, naar de partijen verdeeld, op-i jeCjen, Onze ruilrelatie met Duits- geteld. Volgens de aldus gebleken sterkte-verhouding worden dan de Bondsdagzetels procents ge wijze over de partijen verdeeld. De bij de recht streekse stemming aan een partij toe gevallen zetels worden afgetrokken van het aantal dat de partij op grond van het aantal verkregen tweede- stemmen zou toekomen. De zogenaamde „Spcrrclausule" bepaalt, dat een partij minstens vijf procent van het aantal stemmen in l:e' Bonrlsgöbied of een districtsman daat moet behalen om bij de verde ling naar evenredigheid in aanmer king te komen. ASSEN De rechtbank heeft Vrijdag een koopman uit Em men. die op 15 Mei de plaats zijner in woning in beroering gebracht door 'n zeldzaam wilde autorit veroordeeld tot één jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk en ontzegging van het rijbewijs voor de tijd van vijf jaar. Verdachte zat op die dag dronken in zijn wagen, waarmede hy met een vaart van SO km door Emmen reed. Slingerend reed de auto door de straten, memand en mets ontziend, zelfs niet gestuit donr de schoten uit de revolvers van de agenten Uiteindelijk raakte de auto vast in een zandweg, waarna dc bestuurder kon worden gearresteerd. land is het grootst (499), daarna vojgt die met de V.S. (455) terwijl de ruïlzendingcn met Frankrijk en Engeland resp. 247 en 235 bedragen. De Unie van Z.-Afrika is onze be- la ngnjkste ruilpartner buiten Euro pa (147). Ook bestaat op dit punt van zaken vrij intensief contact met landen achter het ijzeren gordijn. Arnhem, zo werd meegedeeld, krijgt de Bondsbibhotheek binnen haar wallen, voorts hoopt men een begin te kunnen maken& met het vormen van een centraal archief en er flordt reeds hard gewerkt aan een nieuw handboek van de Neder landse postzegels. Vandaag werd de Nederlandse JPhïlafehstendag gehou den en het congres „Jeugd en Phi latelic''. MARSEILLE, De politie van Marseille heeft do 21-jarige mevr. Mimoz aangehouden, in verband met de diefstal van 700.000 francs van een eigenaar van een restau rant te Ban do] op 31 Augustus j.l. Dit is de tweede arrestatie sedert de vele juwelen- cn gelddiefstal- len, die de laatste 10 dagen aan de Franse zuidkust zijn gepleegd. BERN. - Heel Bern spreekt op het ogenblik over een reeks merkwaar dige misdrijven, begaan door twee geboren prinsessen in een aantal mondaine Zwitserse vacantie-onr- dcn. De twee dames worden op het ogenblik nog steeds door dc politie ondervraagd. Zij hebben reeds een gedeeltelijke bekentenis afgelegd- Maria cn Hortense, prinsessen van Mignano in Italië, en door haar hu welijk met welgestelde Engelse xa- woon door Zwitserland te reizen in kenheden thans van Britse nationals haar Rolls Royce met chauffeur. Zij teit, hebben bekend juwelen, porce- wordt er ook van beschuldigd andere len bij de bejaarde officiersweduwe. Zy ontkenden toen echter hardnek kig cn werden weer op vrije voeten gesteld. Na een nieuwe arrestatie be kenden zij echter. Maria schijnt steeds de leiding tc hebben gehad bij de diefstallen. Zu was van plan de ontvreemde artike len in Italië tc verkopen. Dit alles bleek uit haar dagboek, dat door de politie gevonden is en waarin zij nauwkeurig alle feiten uit haar dub bele leven optekende. De prinsessen, door hun vriendin- lcin cn zilverwerk te hebben gesto- diefstallen te hebben gepleegd in non Meine cn Titi genoemd, waren len tot eert waarde van 50.000 Zwit- luxc-hoteis cn in de beroemde kunst- bekende figuren in dc Berner society, serse francs. Het slachtoffer van deze galerij van Fischer tc Luzcrn. Nog Hortense schijrit steeds alleen maar diefstallen was de 92-jange weauwe aageltjks komen bij de politie uien- etm undvi geschikte iol te hebben ge- van een vooi-malige hoge officier in we aangiften binnen van diefstallen speeld. De beide dames zyn zelf al het Zwitserse leger. De gestolen goe- die door een van de zusters, of door met jong meer: omstreeks dc 60. Vol- deren zijn door de politic teruggc- beide, gepleegd zouden zyn. pens de politie zal het nog weken vonden in de woning \'an één der Op 29 Augustus heeft de politie dc duren eer is uitgezocht wat de da- zusters. twee prinsessen voor het eerst gear- mes nog meer op haar geweten heb- Mavta, thans mrs Guineas, was ge-ïcsteerd m verband met de diefstal- ben. hebben. Na de opening van het congres door de voorzitter van het Neder lands Cultureel Contact, dr J. A. de Koning, hield prof, dr J. E, dc Quay, commissaris der Koningin in Noord- Brabant een inleiding over „De plaats van de cultuur m de gewes telijke gemeenschap." De heer S. de Jong, burgemeester van Zutfen. belichtte hetzelfde on derwerp. maar dan geprojecteerd ir. de stedelijke gemeenschap waarbij hij tot de conclusie kwam, dat dc stedelijke overheden tot taak hebben door 'bewuste versterking van de burgerzin een nieuw cultureel leven te doen opbloeien en d?\ H. G. W van der Wielen, voorzitter van de Friese Cultuurraad. liet zijn licht schijnen over de cultuur m de plat telandsgemeenschap, Hij wees er op, dat het culturele leven daar zich met rustig kan ontplooien door te snelle bevolkingsaanwas of vermindering der bevolking, terwijl ook de snelle industrialisatie verstorend werkt. STAMBOEL. De Turkse open bare aanklager in het geding be treffende de aanvaring tussen het Zweedse vrachtschip „Ngboland" en de Turkse duikboot „Dumlupi- nar" in üe Dar da nellen heeft Vrij dag te Tsjanak Kale twee tot vijf jaar gevangenisstraf geëist voor dc Zweedse kapitein. De aanklager beschuldigde hem van onachtzaam heid en het niet in acht nemen van internationale reglementen, waar door bijna alle opvarenden van de „Dumlupinar" omkwamen. Hij sprak zich uit voor vrijspraak van dc Turkse kaptein. Op verzoek van do Zweedse kapitein wordt de zitting op 23 September voortgezet. ZWOLLE. Dc president van de Zwolse rechtbank, uitspraak doende in het derde korte geding in hot geschil bij do Vrij Hervormde Ge meente tc IJsselmuidcn, heeft de eiser, ds T. Wakker, niet ontvanke lijk verklaard. Dc eis hieid in. dat de ontslagen ouderling J. Boer en kele kerkattributen moest afgeven aan de nieuwe kerkeraad. De presi dent overwoog, dat dc functie van zakelijk leider, die het beheren van gelden en het voeren van de pen inhield, niet verbonden is aan het lidmaatschap van de kerkeraad. Sinds 1935 trad de heer Boer al op als secretaris van de gemeente, De_ eiser werd veroordeeld tot betaling van de kosten van het ge ding. Aan de processen in de Vrij Her vormde Gemeente te IJsselmuiden schijnt geen eind te willen komen. Nu heeft de oude kerkeraad weer hoger beroep aangetekend tegen de beslissing van de president van de arrondissements-rechtbank te Zwol le van 19 Augustus, waarbij de schorsing van ds Wakker en 35 le den der gemeente tot onrechtmatige daad werd verklaard. De oude kerkeraad heeft ds Wak ker en de 35 leden laten dagvaar den om door het hof dit vonnis te laten vernietigen. Behalve 3 korte gedingen, waar van er reeds 2 door ds Wakker c.s. zijn gewonnen en hefe derde nog lopende is. zijn cr nu nog twee zaken welke in hoger beroep door de oude kerkeraad tegen ds Wak- ker zijn ingesteld. Een buurjonge'je, dat in het te- A-' ven van mijn zoon eert onbe duidende pa ge-rol vervult, kwant vanmiddag m(?n kamer binnen en vroeg om pen en inkt of hij een laatste wilsbeschikking ging treffen. „Moet Je papier vroeg ik. Neen, dat was niet nodig. Hij wil de een prentbriefkaart verzenden aan zijn broer Kees op het inter naat in Brabant. Zó'n leuke kaartmeneer. Ik heb '7it zelf gekocht irt een klein win keltje." Toen hij het ding liet zien, schrok ik er ee7t beetje van. Het was een komische kaart van Vlaamse her komst, waarschijnlijk in Benelux- verband om weerloos land binnen gedrongen. Een tekenaar, die beter voor het Vreemdelingenlegioen had kunnen, tekenen, bleek op dc aardi ge inrol te zijn gekomen, een klein jongetje en een klein meisje af te beelden in een „galante situatie', waarbij heren vit de tachtiger jaren zouden hebben gelikkebaard. Het meisje stond op een stoof achter een kamerscherm en reikte een buste- houdenje aan de jongen die, blij kens een krans van uit zijn hoofd, schietende pijltjes, door de gift da rn g in verlegenheid werd gebracht. „Leuk hè meneer?'' zei mijn klei ne bmtnnun trouwhartig. „Nou", riep ik „Maar weet je ze ker dat Kpcs zulke plaatjes ook leuk vindt? En de broeders van het internaat?" „O ja'\ sprak hij met t:olstrekt vertrouwen, ,Jk stuur altijd lach- kaarten. Hu hangt ze op riet U. bo ven zijn kastje," F,+ p»l: ine ireiitip aa?t te doen. Trouwens met medeplichtigheid a(tu ait scabrf-itrc poststukbleef be perkt 'ol pen en inkt. Eu het afvloeien! Want dat moest ik voor hem doen. toen hij uitgeschreven was. „Ik heb er een versje op gezet**, zei hij trots. hi, zijn moeizame hanevoten had kij onder het plaatje geschreven: „Omdat die jongen in de verte kijken vnf. Krygt bii i'a» z'jn zus bril," „Leuk he?" ''tmd hy alweer. „Heel leuk" zet ik. Misschien mag Kees *m toch wel ophangen, Boven zijn kastje. KRONKEL. NEW YORK, De langdurigste hittegolf, dto de Verenigde Staten in twmtïg jaar hebben gekend, loopt ten einde. Voor de eerste maal sinds elf dagen wezen -de New Yorkse thermometers Vrijdag temperaturen beneden de 80 gra den Fahrenheit aan. Om 13 uur 's middags was het kwik tot '85 graden opgelopen om vervolgens jn het volgende uur een graad te dalen. Er wordt koudere lucht uit Canada aangevoerd en deze heeft in sommige delen van de streek waar de hittegolf heerste reeds verlichting gebracht. Tn totaal hebben 119 mensen tiet leven verloren. Duizenden anderen zyn door de warmte bevangen ge weest. Aan de oogst en de veesta pel is voor millioenen dollars scha de aangericht. PARIJS. De Franse minister van Defensie, Pleven, heeft maar schalk Juin, opperbevelhebber der Nato-strijdkrachten in Midden- Europa, Vrijdag in een onderhoud verzócht zich te onthouden van verklaringen in het openbaar, die aanleiding kunnen geven tot on enigheid. President Aurïol had Woensdag op een kabinetsvergadering be zwaar gemaakt tegen een uitlating van Juin, dat hij onder de huidige grondwet geen president zou wil len zi.in wegens „allerlei vervelen de karweitjes", die deze functie met zich mee zou brengen. Een goede rubyspeler houdt het midden tussen een circusacrobaat, een icorstelaar, en een hardloper. De jongens v,a)i dc Penn Slate dub, een ploeg uil Pennsi/it'fiiwi. ryit aan het massaal kopje duikelen of hun leven er van afhangt. Hun leren is misschien wat overdreven, maar wel de overwinning van de laatste wed strijd van het seizoen, die zij op 2t> Septe?nber tegen Wisconsin zullen spelen. Op de voorgrond liggen hun helmen, die ze htj het duikelen niet konden gebruiken. Henri Delgove, is een Fransman die de wedstrijd voor het beste essay over Nederland heeft gewonnen. De wed strijd was uitgeschreven door 007e am bassade in Parijs. De schryver komt Maandag naar Nederland. De Britse dommee Wipp heeft ge constateerd. dat het jongenskoor zich verveelt onder zijn preken. lit) heeft nu de gemeente gevraagd dc lieverdjes een boek n?ee te geven, dat zij onder de preek kunnen lezen. Het hoeft geen godsdienstig boek te zijn, zei dc domi nee, maar een beeldroman is nu ook weer met nodtg, Uit de staatsgevangenis van Noord- Da kota is eert gevangene on Unapt, die zich m een vuilnisvat had verstopt. De gevangene werd met vat cn al door gevangenisemployees buiten de poort gereden. Een 20-jarige Amerikaanse metselaar viel deze xveek van een steiger in Mant. gomery (Alabama) Hy maakte een va: \an acht meter en kwam ongedeerd 00 zijn voeten terecht. Maar op het mo ment dat hij de grond raakte, trapte hij 00 de steel van een voorhamer, die m zyn gezicht sprong. Met een gat m zijn kin en een paar losse tanden werd tl* metselaar naar het ziekenhuis gebracht. Op een proefstation in Prince George in Brits Columbia, bloeit ecu roos. dm half rood, half wit is Toen de 17-jange Dolly Far ringt on uit Richmond, Virginia, haar rijproef voor een rijbewijs moest afleggen reecl zu een van de examinatoren onder?'e boven. De man werd gewond aan rug, heup en schouder Dat rijbewijs is met doorgegaan. Een vy f jarig Oostenrijks longctie klopie Woensdag zijn pijpje uit in dc schuur van de buurman. De rchuur, hooimijten, stallen en het huis gmgtn m vlammen op Het jongetje ""id o'j zun derde raar van znn grootvader ro ken geleerd omdat dc man dacht dat rle ingewanden van het kind dan vrij van wormen zouden bin ven. Dc Russen hebben drie d 1 menston a V films gemaakt, waarnaar men zender speciale bril kan kijken. LONDEN, Voor de kust vaa hot Engelse graafschap Suffolk is een Britse Meteoor-straaljager in zee gestort. De Britse schepen „Loch Garth" en „Cormain" meld den kort na het ongeval, dat zij zich met volle kracht naar de plaats van het ongeval spoedden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2