Libel e-verrassingen slaai enorm in! Tbeofemts dedeethwfc! I GRATIS iedere week het kleurrijke GRATIS iedere maand volledige, Kinderblad TOMBOLA spannende Romanbijlage rijkspostspaarbank: COUPON Gratis Kinderblad en Romanbijlage groot succes Ziet als tegen er tegen een berg? Stroom van nieuwe abonné's meldt zich aan! Groeiende vraag Raar LIBELLE's patronen Voor een vol jaar uit de zorgen! VIJFTIENDUIZEND GULDEN aan prijzen in LIBELLE's GROTE PRIJSVRAAG De Goede Sint brengt U de prijzen Bonderden jonge meisjes vragen Libelie om raad U hebt het maar voor het kiezen: - Nü overtreft LIBELLE alles F Verkeer op de voorrangsweg gaai voor 10 Zaterdag: 5 September 1953 De extra's, die Libelie nu haar abonné's biedt, een enorm succes gebleken. De Nederlandse vrouwen begrijpen, dat dit werkelijk waardevolle geschenken ziin. En bovendien blijvende geschenken. Want wat Libelie biedt, komt telkens terug! Daar profiteert men elke week of elke maand weer opnieuw van. Het is begrijpelijk, dat de nieuwe abonné's met duizenden binnenstromen, uit alle delen van het land. Al die duizenden haasten zich om direct te profiteren van wat Libelie nu extra geeft. GRATIS iedere week het frisse en pittige kinderblad TOMBOLA of GRATIS iedere maand een complete Roman-bijlage. Kans op een jaar leven zonder zorgen en meer dan 1900 andere prijzen in nieuwe Libelie prijsvraag, waaraan alle abonné's mogen meedoen. Gratis patronen van schitterende modellen. Iedere week 6 a 7 vlotte breimodellen, De beste wenken op het gebied van koken, opvoeding, gezondheid, verzorging van planten, enz. enz. De gratis service van „Libelie weet 't". Alle abonné's mogen vragen en krijgen gratis antwoord. Elke week 2 vervolgverhalen en 2 com plete verhalen. Altijd boeiende, actuele reportages, film rubriek, vrouwenlevens in woord en beeld. Libelie is de beste gids in het rijk der Mode. HET HELE GEZIN PROFITEERT VAN LIBELLE Zo profiteert het gehele ge zin van Libelie. Moeder ge niet van alle 96 pagina's. Vader smult door de recep ten in Libelie. De dochter is verzot op de rubriek voor jonge meisjes en vindt nog veel meer in Libelie, vooral ook de ver halen. De jonge zoon geniet van Tombola. En hoe! En als er geen jonge zoon of dochter is, dan hebben Moeder en Vader iedere maand gratis een spannende roman om te lezen. Door de prachtige inhoud en de vele extra's zegt de ge hele familie: Nü overtreft Libelie allea. Laat U wgezin ookprofiteren en vul direct onderstaande coupon in. Dit is ket pas verschenen nummer van de verjongde Libelie. Een geweldig nummer! Het m dare ook met enorm veel enthousiasme ontvangen. Omdat U méér extra krijgt, daarom overtref Libelie alles Iedere treek: 16 pagina's breimodellen en patronen èn nog Regina Iedere week vindt U m LIBELEE 16 pa gina's, die U helpen zelf Uw- garderobe aan te vullen en uit te breiden. AUyd 6 7 breimodellen en dan nog o.a twee fraai gekleurde mode-pagina's en een uitgezet patroon. Bovendien brengt L133 ELLE dezer dagen 2 zeer fraaie uitgaven. Allereerst: REGINA MODE, Ivoor herfst en winter) In vier kleuren, zeer royaal formaat, met 140 modellen. Voor Libelie-abonné's slechts 75 cent (een wel uitzonderlijk lage pnjs). REGINA BREIMODE, eveneens fraai en royaal uitgevoerd met 45 charmante, vlotte toreimodellen. Ook dit voor Libelle-abormé s tegen een zeer lage prus. namelijk f 1.-. LIBELLE overtreft wel alles op het ge bied van hulp en voorlichting voor de dames, die zelf hun kleren maken en breien. Op het gebied van de Mode in liet algemeen is LIBELLE eveneens hét ieidende blad- Altyd het laatste mode- meuws. En ook de nieuwste mortellen (waarvan zeer voordelig patronen kunt fcrugen) uit Parus. Op het gebied van mode en practische voorlichting, modellen enz. overtreft LIBELLE alles. Stapels patronen gaan er dagelijks bij LIBELLE de deur uit, "Want de Lifcelle-abonné's profiteren maar wat graag van de gratis patronen, die zjj kunnen aanvragen. De dames zijn vooral blij met deze pa+ronen, omdat er een uiterst practische handleiding bij is uniek in haar soort welke de bruikbaarheid in hoge mate ten goede komt. Boven dien stelt LIBELLE U in staat een patroon van de door haar geregeld gepubliceerde nieuwste creaties der Pa rij se modehuizen tegen een ver houdingsgewijs zeer goring bedrag te bestellen. Ook U kunt van deze LIBELLE-service prof'teren. En di rect. Als U abonné wordt.Met het invullen van onderstaande coupon bent U het. Wat zoudt U er van zeggen, als U op een goede dag bericht thuis kreeg, dat U elke v/eek, een vol jaar lang, HONDEED GULDEN toegestuurd zult krijgen? Dat geluk kan U ook te beurt vallen, als U een van de hoofdprijzen in de Grote Prijsvraag van LIBELLE wint. En waarom met? Honderd gulden per week een jaar lang! Dat is toch eigenlijk veel leuker dan meens TWEE EN VIJFTIG HON- D !D GULDEN. Want Vele jonge meisjes zitten met problemen, waarvoor zij geen oplossing kunnen vinden en welke een scha duw werpen op hurt zon nige jeugd. Daarom heeft LIBELLE een aparte ru briek geopend, waar vra gen en problemen van ion ge meisjes door Lita worden behandeld, Honderden meisjes schrij- ven regelmatig aan LIBEL EE en krijgen een bevre digend antwoord op bun vragen. Duizenden meisjes hebben zich door de ver standige en opbeurende woorden van LIBELLE's medewerkster gesterkt of ■opgelucht gevoeld. Dat is een verrassing ge worden! Nu elke week GRATIS een rijk en prach tig geïllustreerd kinder blad bij Libelie. De Moe ders z;jn blij en de kinde ren juichen.^ Want het nieuwe kinder blad TOMBOLA, dat de Libelle-abonné's gratis kunnen krijgen, is inder daad iets bijzonders. Kykt U maar eens: Zestien pagina's met van de eerste tot de laatste letter boeien de lectuur. Met vier ge- illustreerde vervolg-verha- len, met een kinder-feuiL- leton, met puzzles en raad sels, met voorbeelden van knutselwerkjes en andere leerrijke rubrieken, met allerlei dingen, die het hart van de jeugd zullen stelen. En dit uitgevoerd in prach tige kleuren. Wat zullen ze genieten van de avonturen van Ping, Plop en Boutje, van Prins Eday en zijn Vriendj'e, van Tom Tippel, hoe zullen ze meeleven met de wereldberoemde „Ne gerhut van Oom Tom". Voor ieder gezin met kin- deren is TOMBOLA al leen al een reden om direct abonné op Libelie te wor den. En dan zal Libelie zélf voor Moeder een even grote verrassing blijken te zijn. ...OF ROMANBIJLAGE Zij, die om welke reden dan ook, het Kinderblad Tombola niet wensen te ontvangen, kunnen een an dere, eveneens geweldig boeiende keuze doen. Zij kunnen iedere maand GRATIS ontvangen een complete Roman-bijlage. In een serie, die de naam van Mignon-reeks 2al dragen, zullen alleen maar de spannendste en beste ro mans verschijnen. En deze krijgt de Libelie-abonné GRATIS in huis! DE ROMANTISCHE UREN VAN SUZANNE van de bekende schrijf ster Hedda Lindner is de eerste gTatis roman bijlage. Een prachtig ver haal, dat begint bij de Niagara-waterval en dat neen, wy vertellen het U met. Leest U het zelf. Maar vul dan snel de coupon op deze pagina in! juist de idee een héél jaar zonder zorgen te kunnen leven, geefc zo'n heerlgk, vrij en opgeruimd gevoel. ©Trouwens, de tweede prijs is ook niet te versmaden: VIJF TIENHONDERD GULDEN, te besteden aan de ver nieuwing van Uw woning inrichting! ©LIBELLE stelt voorts de winnares (win naar) van de derde prijs in de gelegenheid haar (zijn) garderobe aan te vullen en daarvoor een bedrag te besteden van DUIZEND GULDEN sinterklaas brengt HET U. De uitslag van deze boeiende prijsvraag komt op 4 December a.s. En naast de drie hoofd prijzen brengt de goede Sint nog vele verrassingen: ruim 145 waardebonnen, variërende van f 500,- tot f 10,-, naar eigen keuze te besteden; 12 prachtige, geheel met de hand vervaardigde sier- poppen (winkelwaarde elk f 75,-); 250 smakelijke Sinter klaas-surprises, van zeer edel fabrikaat; 500 andere Sinterklaas verrassingen, eveneens zeer smakelijk; 1000 uiterst practisch» Libelle-agenda's. De prijsvraag zelf is heel gemakkelgk op te lossen. Deelneming staat open voor ieder, die op 30 Sept. 1953 bij de N.V. Drukke rij De Spaarnestad als abonné op Libelie staat ingeschreven. Dus haast U om abonné te worden. Dan kunt U meedoen IK ABONNEER MIJ OF LIBELLE 30 cent per week f 3.90 per kwartaal WOONPLAATS Neem dus Uw schaar' en Ie nip deze coupdff uïjt.. IK KIES ALS BIJLAGE Wekelijks het kinderblad Tombola maandelijks de'romanbglage Vriendelijk verzoek deze coupon met blokletters in te vullen en hetgeen niet gewenst wordt door te halen. Daarna in een open enveloppe, gefrankeerd met 2 ct postzegel, te verzenden aan LIBELLE, Nasaauplein 7, HAARLEM. Iedere week opnieuw ligt er weer zo'n berg wasgoed op U te wachten. Eerst sorteren- Dan zeeppoeder, zeep, heet water.Urenlang op 't gas in de wasketel, zodat iedereen ruikt: Het is wasdag. Dan het wassen en schrobben. Spoelen en nog eens spoelen. Dan op stoelen klimmen om het goed in huis op te hangen, want het regent natuurlijk weer eensEin delijk invochten, een paar uur strijken en vouwen. FoeiWat een werk1 r Doe als de huisvrouwen, die het goed bekeken hebben Voor het bedrag dat U nu aan machi ne kosten, zeep, gas en electra uitgeeft, kunt U die ,,berg" de deur uit doen. Laat het U door de wasserij maar voorrekenen. Dan zegt U met die honderd duizenden, die die natte ongezelligheid niet meer kennen, en toch óók zuinig moeten zijn: Als U Alles rekeni, is het beter en voordeliger dan thuiswassen I Het loopt niet altijd zo goed af als hier met deze twee. Heel vaak is het gevaar lijk om te zeer op de voorrang te ver trouwen. Heel gauw kan het mis gaan, als men geen rekening houdt met on voorziene omstandigheden, b.v, doordat „de ander" een fout maakt Daarom is waakzaamheid geboden, altijd. Daarom moet men overal een veilige „speling" nemen. Net als in het leven zelf: daar is het ook uitkijken en bijtijds voorzorgsmaatrege len treffen om onverwachte tegenslagen te kunnen opvangen. De goede manier om dit te doen, ligt Jongelui van 6 i/m 15 jaarl De beloning aal dit jaar het spannende, leerzame boekje „Verkeerd Verkeer" zijn,' dat in de vorm van een ontslag en 15 losse hoofdstukken zal worden uitgereikt. De omslag kunnen jullie tot 30 September krijgen bij een spaarioleg van tenminste 25 cent of aankoop van spaarbankzegels van 10 cent; de hoofdstukken van I October af iedere halve maand. En in December wacht jullie nog een bijzondere verrassing! voor de hand: geregeld sparen! Sparen, om zodoende een verantwoorde reserve op te bouwen. Ouders en Onderwijzers, leert de kinde ren in bet verkeer èn in het leven te zorgen voor de noodzakelijke speling voor onverwachte moeilijkheden. Laat ze meedoen aan de 5e Jeugd- spaaractie van de Nationale Spaarraad, die ditmaal in het teken van „Veilig Verkeer" staat. Meer dan 2/3 van de scholen in Nederland neemt er aan deel. Volgt hun voor beeld: Leert de jeugd veilig rijden en sparen! Uï -ooruilslretewle «amri|tn die t»jn aongeiloltn bij de hUihtmg Waiserij-toorlivbling, njn hemenbaar a»n de blauw-wUt ilfoien „Doe de w«i de deur uilI op bon aulo's. Secretariaat Slicfilmg Wassetif-voaelichting Schoolstraat 43 Voorburg

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 3