m RAUWKOST STAALT BLIJDORPS SMULGRAGE APENVOLK Toen palmde de Xde Muze ons in 'ÊÊ*Mï3iï. Omkopingszaak: jaar tegen twee verdachten geëist Wees er bij fHARTJE STAd) Tegen etenstijd begint oude Jimmy een hongerdans Keukenmeester met eigen recept Datum samenstelling beschermingsplan uitgesteld BURGERLIJKE STAND ROTTERDAM Vrachtauto van dijk: chauffeur gedood HARTJE STAD Dahliatentoonstelling te Aalsmeer geopend V Zaterdag 5 September 1933 11 ~r~\ VEN na half vijf breekt het JJj kabaal los. Natuurlijk is oude jimmy weer de eerste, die de ttaatdighcid zijner jaren prijs geeft om gillend als een mager speen varken een hongerdans uit te voe ren, Zelfs buurvrouw Tineke, ge- tvoonhjk een en al aandacht voor het zoontje aan haar rokken, bdjgt plezier in het lawaai en mengt haar ongeschooldemaar luide stc m jtt het koorAlleen haar man houdt de brede lippen stijf op elkaar gedrukt en haalt kribbig de vierkante schouders op. Blijdorps apenhms kan hem tegen etenstijd gestolen worden. En waarvoor toch al d>e kouwe drukte? Ze we ten immers deksels goed dat op passer Chris Bar is en zijn mede werkers Willem van Vliet en Jaap Kusbergen zelf geen hap door de keel kunnen krijgen voordat hun troetelkinderen de buik vol heb ben. De bezoekers van Rotterdams Diergaarde die een zitje hebben ge zocht m de apenrotonde, zijn het helemaal met met sombere Bonzo eens. Ze vergeten zelfs de ver moeidheid van htm lange wandel me door do tuin en wagen zich zo dicht moge hik bn de tralies van chim- panso Jimmy De mannen onder hen beknken wat kleintjes de spier bundels van het reuzendier. dié als staalkabels over de glanzendbehaar- de schouders en armen liggen ge vlijd. Een paar meter verder lachen de vrouwen Vertederd om het tafe reeltje in Tineke's hok: zoontje. Ernst heeft moeders onachtzaam heid kennelijk niet lang kunnen verdragen cn Tineke heeft al haar apenliefde nodig om zijn babyhart terug te winnen Gelukkig komt het toeval haar te hulp. De deur. die haar verblijf met de dienstgang langs de achterzijde van de hokken verbindt, gaat wagenwijd open en bange Ernst gunt zich de tijd niet om te zien wie zich daar voor een bezoek meldt Schichtig vliegt hij regelrecht terug in moeders armen. En Tineke, weer zielstevreden, grijnst dankbaar naar de binnen tredende gast: voor apen met be paald een man om van te schrik ken Chris Bans, nog wel met het langverbeide avondmaal! Stukken gezonder! 7 O ondergaan bezoekers en die- ^ren de ene emotie na de andere als uit de keuken van het apen- huis het gerinkel van pannen en etensbakken klinkt. Maar de drie verzorgers zelf bewaren hun kalm te. want met zorg toebereide voe ding is onontbeerlijk voor een ge zond en gelukkig apenbestaan Chris Baris heeft een onwankelbaar ver trouwen in rauwkost: fruit, groenten en een deeg van graan vlokken, sa mengesteld naar een eigen recept. Sinds BIjjdorps apen daar dage lijks op worden getracteerd, zegt Chris, zijn ze er stukken gezon- Echte bnfcoisseït! Haal je ze niet dein blijven ze onderweg staan flirten. De Dienst Bescherming Bevol- *king in de A-kring Rotterdam- Schiedam-Vlaardingen heeft het tijdstip voor de samenstelling van een beschermingsplan uitgesteld tot midden Octobei Een aantal be drijven on instellingen heeft nog geen aandacht besteed aan de toe gezonden brochure „Bedrijfszelfbe scherming" en de vragenlijsten, nog niet in behandeling genomen. Uit deze brochure bh'kt dat voor de bedrijven en instellingen ver plicht is gesteld het opleiden en oefenen van personeel \oor de hulpploegen der beschermingsorga- nisatie. Bedrijven met onvoldoende personen in het bezit van een ÉHEO-diploma hebben een opga ve gekregen van instanties, tot wie zij zich voor dat onderdeel der op leiding kunnen wenden. Vanaf 15 September zullen cur sussen aanvangen voor de opleiding van redding»- cn cnrurningsplor- gen. Deze cursussen voor perso neel van BB kunnen tevens wor den gevolgd door een of twee men,- sen uit elk bedrijf. Deze mensen kunnen na de cursus optreden als instructeur voor hun collega's in de bedrijven, die ook lid van de ploegen zijn. der op geworden. Hun vacht viel niet meer uit en bovendien be waarde het zijn fluwelige glinste ring. Bovendien bleven de dieren, die vroeger na verloop van tijd stijf in de ledematen werden, nu zo soe pel en lenig als leefden ze weer in de jungle. Een ander belangrijk suc ces van zyn „Hauser-riieet" ziet Chris dan nog in de gestadige groei van de familie der penseelaapjes of uistiti's, die in enkele jaren met zeven tweelingen werd uitgebreid. Zijn ideaal is nu: een jong voor het stel Sjef en Bessie, dat dan de eer ste in Nederland geboren chimpan- sé zou zijn. ruim twee en drie jaar, drentelen met de armen om elkaar heen ge slagen in opperste gehoorzaamheid naar hun etensbak eh sjorren alvast de warme jutezak over zich heen waaronder ze straks zullen dromen van een nipuwe dag vol stoeipar tijen. Iets mmdcr vlug zijn de bak visjes Chieta en Cheemo. die eerst wat met hun verzorgers willen fin ten cn als ze eindelijk aan de hand woidcn genomen, toch nog achter de rug van hun begeleider om naar elkaar schijnen te proesten. Sofie. de goulla, vraagt om weer andere reden de aandacht: haar ge bit verkeert namelijk in de wissel- periode cn voortdurend worden haar stevige tanden en kiezen aan een inspectie onderworpen. Zit cv mis schien een zó los, dat Chris er hem met dc hand kan uithalen of moet het nog maar even wachten? Ge willig doet Softe haar bek open, 4 september 195.7 BEVALLEN: A- C Sioik—Horlen-ms. z: P. Dorstvan Esch, d. P. Ouwe-is Kool. d, C. Willemstetn—SpÜk A. M. Th. W. de Jong—Weimar, d. C de Korte—van der Borden, <i M Koe- dood—Verhiel. d: B G Roukcs—Ch rie tkans. 7, L H, Brnms—Leentjes <1 B 1 T, Ph. de Wit—Blund-'I. d; E P AifW- lie=.lcriBoth, r; H M Wccda- H"«per, j 7-, W A de Jorurvan HaJcm. d l. J. V.'enkenbüch—Janssen cl; F. W Ben ke rn aVerwei}. d. A Chr van 't Hoïf— T.eenljcs d. G Fmkevan Wtilfercn. d; J C PlandaoenSp«flr. ue Wit—van Boven, d. Tti Hanevcr'J Dinther. d. F \an der Linde- Her mann. z: G Kuhlwei—Basnski H U van der GraifKolkmc„er, z, T Diat W de Regt- Zeg Piet er nel, zo w nar als ïfc Tho- Tiuisraer heef: die man daar met z'n kastje in rte hand vril wat van ons. Sofia, hoe staat 't met je melktandjes? Kom daar echter niet met hem over praten als het etenstijd is. Want zijn hart mag overlopen van wensen cn plannen, zodra het la waai in de apenrotonde en in dc buitenverblijven begint, moet de toekomst wijken voor de zorgen van dc dag Voor zover die de voe dering ven het grut betreffen de penseelaapjes dus, de gelada's, ba vianen. capucijneraapies en man drils wegen die niet al te zwaar. Meer moeiten vergen de mensapen, die Nederlands mooiste collectie vormen. De meeste volwassenen onder de orang-oelangs cn chimpansc's moe ten omzichtig van het dagverblijf m het stevig afgegi cndelde nacht hok worden geloodst. Jimmy bij voorbeeld zou anders dc oppasser eens al te stevig aan zijn hart mo- drukken en Kobus. tot voor kort dc goedheid zelve, is trouwens ook wat wispelturiger geworden cn heeft zelfs kwaadaardige buien. Soms blijft hij eigenwijs op de drempel van zijn buitenhok zitten en pas als iemand waarschuwend met een emmer wa ter naar z'n zitvlak zwaait, duikt hu verontwaardigd r.aar het an dere verblijf. f 2.ELUKKIG spelen er zich ook aanminmger toneeltjes af. Tho- masvaer en Pieternel. bengels van maar tegelijkertijd laat ze zich ver veeld op de hurken zakken. Deden die mannen dat karweitje maar als ze er zelf meer zin in had en niet zo vlak voor het eten en slapen gaan! Maar eindelijk zit dan ook zij in haar nachthok en in de rotonde is het nu zo- stil en rustig dat de enkele bezoekers zich weer naar de zitbanken hebben teruggetrokken. Wie in de dienstgang loopt, hoort duidelijk het verlekkerd gesmak van vele lippen. Alleen in het hok van kniesoor Bonzo is het doodstil. Prac- tisch en efficient als hij is, had hij zijn maal al verstouwd nog voor de anderen goed en wel waren be gonnen. Gluur maar eens door het van dik glas voorziene kijk gat: roerloos en breeduit zit hij op zijn strobundel. Nu buigt ook hij zijn forse, behaarde kop naar de opening in de deur en perst een van zijn ogen tegen het ruitje. Om je, na alle we derwaardigheden van de mid dag, toch nog een aap te laten schrikken? Nasleep van juwelendief- stal in Saint Tropez SAINT TROPEZ. In hotel „AioU" tc Saint Tropez, waar ver leden week twee inbrekers zich meester maakten v?n juwelen ter waarde van mtlUoenen franken, is het Vrijdagavond tot een vechtpar tij gekomen tussen gasten, die bij deze inbraak juwelen kwijt raak ten. cn het personeel van het hotel. De ruzie begon, toen de eigenares se van het hotel weigerde een der benadeelde gasten een schadever goeding van 50.000 francs te betalen. HERWIJNEN. Te Herwijnen in de Betuwe is Donderdagmiddag een vrachtauto geladen met gras zoden, plotseling van de zes meter hoge Waaldijk naar beneden ge reden. De chauffeur, de 23-jarige J de Gits, werd op slag gedood. Zijn vader, die naast hem zat. be kwam o.a. een dubbele beenbreuk. Een derde inzittende in de cabine bleef geheel ongedeerd. AMSTERDAM. Enkele uren heeft de Amsterdamse rechtbank zich vanmorgen verdiept m een strafzaak tegen een ex-controleur van de Cen trale Controle Dienst en een vlees exporteur uit Amsterdam. De eerste wordt cr van verdacht zich te heb ben laten omkopen cn de exporteur v. ordt beschuldigd van het omkopen van de ambtenaar. Na ccn zeer uit gebreid en langdurig getuigenver hoor eiste de officier van justitie, mr Kolkert. tegen beiden een jaai gev angemssti af. In de dagvaarding stond, dat de controleur, do 49-jarige J. Th. H. F. uit Amsterdam, tweemaal 25 een maal 10 en eenmaal 15 van de vleesh andelaar heeft ontvangen, waarvoor hij deze inzage gaf van de exportUjstcn en klantenlijsten van een concurrerende vleeshandel. De man gaf dat toe. De vleeshandelaar L. van der S. uit Amsterdam, zei ech ter, dat er geen enkel verband be stond tussen het inzage verlenen in de lijsten cii het betalen van enkele kleine geldsbedragen. Volgens hem zou dal meer ccn vriendendienst zijn, aangezien beide verdachten elkaar al lang kenden. De controleur heeft een staat van dienst van zestien jaar Hij heeft aan het begin van zijn ambtsperiode bij dc CCD de eed afgelegd om zijn plicht te doen en alle gegevens, die hem uit hoofde van zijn functie zou den worden vei strekt, gehenr. tc hou den. In April 1953, nadat de omko perij werd ontdekt, is hij onmiddel lijk ontslagen. Een van de getuigen, dc directeur .van de concurrerende vleeshandel. wiens lijsten aan Van der S. ter m- Advertentie l. M.) Eind Sept. vei schijnt in boekvorm Vele unieke foto's Bestel nu reeds bij Boekh. v. Buul N.V., Meent 119, Rotterdam Tel. 20666. Stellendam koos raad STELLENDAM In Stellendam op Goerce-Overflakkee zijn giste ren raadsverniezingen gehouden. De uitslagen luiden: A""* 315 stemmen (voorheen 215), 3 zetels (voorheen 2); Hervormde Partij 261 stemmen (261), 2 zetels (2): WD 117 stem men (168), 1 zetel (1): PvdA 152 stemmen (162), 1 zetel (T>; CHU 44 stemmen (142), geen zetel (1). Samenwerking tussen hervormden en gereformeerden DEN HAAG. Door de omstan digheden gedwongen is kort na de Watersnoodramp van 1 Februari jl. de Ned. Herv. Gemeente en. de Gereformeerde Kerk le Scharen- dijke een vorm van samenwerking ontstaan, Nu deze samenwerking enkele maanden heeft geduurd is van beide zijden de wens te kennen gegeven haar in een meer vastere vorm le geven. Met algemene stemmen hebben d» beide kerkeraden uitgesproken, d tt het met verantwoord zou zijn. de samenwerking ontijdig af te bre ken, temeer omdat men in Scharen- dijke de beschikking heeft over slechts een kerkzaal Er is nu over. eengek >men, dat per Zondag twee godsdu nstoefenmgen zullen worden gehouden, waarin afwisselend een Ned. Hervormd en een Gerefor meerde predikant zullen voorgaan. Dc collectes komen steeds ten goede van de kerk. die de eiedienst ver zorgt. In de erediensten za' de nieuwe bijbelvertaling van het Ne derlands Bijbelgenootschap worden gebruikt. In bespreking is nog het voorstel van de Ned. Hervormde kerkeraad om de psalmen cn de gezangen rhythmisch te zingen. Zondags-, avond-en nacht dienst apotheken I» rie tceck van Zn ter dag 5 tot Ah ter- dag 12 September zi|n des avnnds na 6 uur cn des Znndags dc voigcr.de apo theken geopend RBCHTFR MAXSOEVER* Rckor en Benviuj-; M.i'hcnes,<.er]a-»n 4 00, tel. 34105 Fludorp Apotheek., SU- Ie'ivveg 189, tel 4hiJ2 J. I Co'irn v n dr. A Roberlt.cn '«-Gravcnriijk1.* .«1 93. tel. 33608. N V. P. S Exler. Noord p <m;i 51. tei. 41-288. Dr A H C nn Sr Hls Avenue Cnnnnrdia 1(M, fel ShU- trrheim. WnsLer.-mcel !19. tel 221A Verdam Berffsebian J JSo te! 4243.). J H. M. Vos, M,ithcnr<.-,erdi)k ?,h telefoon 30262. H C. Zeelt, Hugo de Grno'-str'-nt 10a leiefoor, 26061 LINKER MAASOEVER VI oj D van At kei Lange H,1lrv\es 1(19 tel 73120 Dr Tb Ex ter, Wn'- Pbacrt'-hncht 395 tei 70259 M B E Haanappel. Groene HiUcdijL 269 trJrf. 72443. Dl P F .in Scnus, Beperls/id- «daan 112. telefoon 7100? HILLEGERSSERG-SCHIEBROEK Schiebroekse Apotheek. Uitweg 13, te lefoon 49100. CAPELLE AA?" DE IJ5SEL Van Zaterdag ruddae 2 uur tot Maan dagmorgen B uur wordt de dnkter«dienjt waargenomen door dr. E. Boons-tra, te lefoon K 1800—2?!B7 OVERSCHTE. Voor KlempoI'Jer-Oost zal Hr. p H. M Bender, Eskam pst raat I3a. tel 83270. dn d okt er sd lenst waarnemen Dr \V. J dc Graaf. Delft weg 10. 'rief 42523. /at de doktersdien«t voor K'einpolder-\Ve« en Ovcrsehio-Cent rum de doktersdien3t waarnemen. AALSMEER. Ir F W. Honig, directeur van de tuinbouw, heeft Vrijdagmiddag namens dc minister van Landbouw, de grote dahlia- tentoonstelling in het gebouw van de Centrale Aalsmeerse Veiling ge opend. De tentoonstelling 15 georganiseerd ter gelegenheid van het Só-jartg jubileum van de Nederlandse Dah lia Vereniging cn het 60-jang be staan van dc afdelmg Aalsmeer van de Koninklijke Nederlandse Maat schappij voor Tuinbouw en Plant kunde. zage zijn gegeven, verklaarde dat de ex-ambtenaar hem eens heeft aange boden gegevens te verstrekken over v eer een andere handelaar, voor een paar stukken gekookte worst. De worst zou de man hebben gekregen, de getuige zou de gegevens echter met hebben geaccepteerd. De cx-ambtcnaar is een dag na zijn ontslag dooi* Van der S. in dienst ge nomen. Uitspraak 18 September. /N de zin van tegenwoordignee, hadden Wij tr 1900 nog geen bios copen. En toen de bioscoop even later een woordje, ging meespreken in ons leven, toen was het veel meer het toomdje dot dtchj tegen kermis-, variété, en cabaret-ver- stroonng aanlag dan tegenwoordig het geval is, nu men uau de tienda muze een ongehuwde ambtenaar heeft peniaakt in taljeur met recht op kunstenaressen-subsidie en ver- vropgd pensioen. Ats je veertig jaar geleden met hanpcud hoofd tot de bekentenis peduianpen u'Crd van „Ik ben gist era conti naar de bios geweest, meneer," dan fcon-jc er donder op zeggen, dat de opvoeder in kwestie teleur- getield cn misprijzend zeide: ..Zo, ro, ja dan is alles duidelijk Laat je uader maar 'ns komen! Dat uaefbalt maar. en nu ook nog bij de verdorvenste der muzen ge weest'.Foei!.... Tegenwoordige kindertjes verhuizen van 't ene school naar 't andere „omdat daar meer film gegeven wordt", en bij kinder tjes van vroeger verscheen een aantekening op hun rapport a la „Pietje is slaperig. Pietje kan beter; gaat Pictie niet te veel naar inrichtingen die men bioscopen noemf* De rector, de directeur, het hoofd der school, door te halen wat niet gewenst wordt, Die en Die." Ommekeer in dat alles is gebracht én door dc film zelve en door de emancipatie- gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Uit de grote productie van melodrama's, gooi-cn- smijlkluchten. wild-west draken en pathe tisch^ toneelstukken waarin gelamenteerd werd met uitschietende gebaren, schoten ineens figuren omhoog met een bezield masker zoals Asta Nielsen (o.i. Greta Gar- bo's grootste voorgangster) en pioducten die de film de kroon opdrukten van een Kunst te kunnen worden. De Tweede Wereldoorlog wierp in vier jaar tUüs mocie. zeden, opvattin yen en tta- dities omver. Voor de mode waren het de paar mtllioen Belgen die onze grenzen over gestroomd kwamen en die ieder voor zich als vertegenwoordiger van zuidelijker sfeer en Parijse afspiegelingen fungeerde. De in geregen, gecorsettecrde, boog toegeknoopte Bauste—PosRna. d; M. Zuydam. d OVERLEDEN. C. J- Tm? d mnd., I PJoeger. vrouw van A Kruid fm, 84 7L A Kampen, man van A J. Hee«- lers, '27 i H- A. Vermeulen, rn-ai van A. Chr Bleuze. 70 J J. Geld - lom, man. genuwd geweest met L Snmno- ven. 70 j A Lenir.ann. mar v an Tb. A F. Ens'ik 65 J G. K rotwil* m%n «.an R Wessels. «3 J N van Winger den, vrntiw, gehuwd geweest met. ?i. «.an der Wal. 70 J A J Weesing, vr. van j. Sjouken. 69 G Bar'o man van S A Kappelhoff. S* l Oir M C, Bolk. vrouw vm L P. O Ratendrecbt, 6fi 1 J W. de Jonge man. gemma ge weest mei A A Gerritsen. 7, 1 A- Melius, ongenuwde vrouw 81 3: A. jj'iart. vrouw vsn B van Langeveid, 67 1 A. R de Gooncr man tan An- dcv.ee 51 j J Dijkgraaf, vrouw van J Moerman. 36 1 Voorla al« levenloos aangegeven; C. H Ri|nder«—Raats. 7 Voormalig Over«chie L den Roetr. z. Voormalig Hoogvlie*. alt levenloos aangegeven: J. Al. van Hengel—Mou- Advertentie IZt-) CONFECTIÉ-ATELIERS ESSENBÜRGSINGEL 28 NA 5 UUR STADHOUDERSWEG - BUJDORF KERKDIENSTEN Ned. Herv Gem Chartois. Oude. kerk Charl. KerkMiigel, uur ds. Anker, ld 70 uur d- Markan>. 5 uur ds. A. v d. Mo-.f 'Doopl. Nieuwe kerk Zuidplein. 19 30 uar ds M J ten Brugeekate, 5 uur ds Maokaav (Doop?, Bethlehem- kiipel Blankenburcstr tat, |0 uur ds. Kok, 5 uur ds Anker (Doop): Camlsse- huis Lepeiaafingel 10 uur ds. A. C. G. den Hertog. 5 uur ds. Kok (Doop): Zu.- derkapet Chat l. Lageddk. I« 30 uur ds. De Meyere iDoopi; Zuidwyk. Schoolge bouw, 10 30 uur d« Anker. Bijzonder Kerkewerk Groote- of Sint Laurenskerk, Klpstr. Blmdeninricbttng, 11 uur ds. P. 3. Rose am. Remnnstr. Gcret. Gcm„ k^rk Wester singel. 10 30 uur ds Aleyer (Doopi. Vrijz. Herv. H'berg, Htllegondakerk. 10 uur ds. Srrthlage rnfi* Reers. 5 uur Oianickerk. intree ds Mu der. Vrij7 HervDuitse kerk Zw. Psar- ocnstraat 95, II uur ds. J- P. van Mul lein. Vrije F.vang. Gem., Jan van Loonslaan 10. 10 uur ds H C. Leep: 5 uur d= H. C. Leep (HAi: ..Jagerhuis", Weimansweg 70. 10 uur ds. D. Visser, 5 uur ds. D. Visser H.A.) N'rd PrCt. Bond Zuid .Het Nieuwe Verbond", Jagerslaan, 10.30 uur ds. D]. E TV, Sicca ma. BaptisfcnRcm., Dr. J. E Eeisserkapel Ridderstraat. Jl) uur ds, H. D. Hoogh- vvinkel. 16 30 uur ds H D Rooghwm- kel (H A i, 1930 uur Jeugdsamenkomst Poop«ge7 Gem., kerk Nnordmoler- werf, 10 30 uur da. S, E. Treffers Christian Scicnre Society, Zaal 1 Eeurv, 10 uur Hollanddienst. 1116 uur Engelse dienst. Stadse vang. „Jeruel". Kleunstraat 3. 10 uur de heer A de Weger; Vnenden- laan 25. 7 30 uur exang. I. Kuuper. Geref. Gem. Onder 't Kruis. Cropsw, kade 20. 10 en 5 uur ds J. A. Smlnk. "•"er. tot Vcrbr. der Waarheid. Vrten- dcnlaan 25. 10 uur en 5 uur de heer KL Nocls. Ncd. Ver. v?n SpirV.UWestzee- dtik 145. 10 30 uur wijdingsdienst, spr. F. Al Offcrman. Ned. Herv. Gem. Vreewijk. Vredes- kerk Leedc 121, 10 uur ds M C Koole, 17 uur ds H S. J. Kalf. Irenekapel. Oudelandstraat Ï5. 10 uur ds W. G van der Ree. 17 uur ds H J. van Heer- den; Krutsvaankapei. Vlnkenbasn 32, 10 uur ds J. J. v, d Walt; Zuider Zieken huis. 15 uur ds. R ien Kate. CAPELLE AAN DE IJ SS EL. Ned, Herv. kerk. Dorpskerk 10 30 uur ds B. Saks. 4 30 uur ds. A. Sierag; ka pel Kan aal weg. 9 uur ds B. Baks. 7 uur ds. A Sierag: Westerkerk, v. Speykstr 10 uur en 4 39 Uur ds J. van Lokhorst Gercf. Kerk onderh. art. 31 K.O.. IQ.J 5 en 5 uur ds. W, Boesscnkool Gerpf. kerk kapel Kanaalweg. 1045 en 4 30 uur ds. R van Rcenen Herv. lokaal. Gouden regenstraal, 50 uur en 5 uur ds H Vlot OUHF.RKERK \AN DE IJ SS EL Ncd. Herv. kerk. 10.15 uur de heer Van Dam. 6 30 uur ds A J. Timmer: Wijk gebouw. 030 uur ds A. J. Timmer (HA.i; 6 30 uur de heer A. de Rede lijkheid (dank H A.l Geref kerk, B 30 uur en 2 uur In de Ned Herv kerk ds. C. A. Vreugdenhil. OVERSCHTE Ned Herv. kerk 10 uur ds. Tï van Reken, 5 uur ds C J van der ShiJjr; Boi-endiik. 9 30 uur ds C J v. d Sluijs: Schanswyck. tl uur ds. C J v. d. Slups. Geref, kerk art. 31, 9 uur ds W. j. van Otterlo 3 uur ds D. Nieuwen huis. Geref kerk. 10 uur ds J Ribberink, 5 uur ds. J Firet; BUjdorpplem 10 uur ds D Roest. 5 uur ris J Ribbennk; Samuél .1 uur ds Ribbennk Chr Gerpf. kerk 10 uur en 4.30 tint de heer S. van Zwoll. B..i iJ* liu "i "In 1 'UB Links: De ruggegraat van Handel. Wandel en Vermaak: de Hoogstraat, waar de tiende Maze telkens een ander paleisbetrok: (links Waalse, rechts Steigerse kerk.) Rechts: Het trapgeveltje van het Erasmushuisje is nog net te zien. en de toren heeft z'n kop natuurlijk weer in 't verband zitten(Wijde Kerk-steeg aan de Hoogstraat) Hollandse zag dat het ook nog anders kon cn zij volgde, eerst weifelend, doch daarna met zwier de boodschap Uit het zuiden. De reden werden gem .ikke lij ker, minder conventioneel: o.m. gingen wij blootshoofd lopen, trokken minder vesten aan en prefe reerden lage schoen boven hoge. Van bui ten verfransten we en van binnen veiangli- ceerden we. kortom: wij ver-alli eerden, dus: het Liedertafelgekweel van Hans und Liesel verbleekte voor Alexander's Ragtimeband en Jean aunc Jeanne «t Jeanne aime joló Jean Het. enige waarmede het verslagen Germ an te zich weer een plaatsje kon veroveren was iets waar voor het zelf als nieuw moest bukken, nl een felle uitbarsting van het expressionisme op alle gebieden der Kunst. pp filmgebied: „Caligari". Caligari dwong volle zalen tot een hui veringwekkende stilte. Caligari beving dt mensen. En zoals na een aangrijpend brok muziek of na ec.i ontroerei.de tonceltrage- dir het applaus de ban kan breken en ieder weer naar de aarde kan terngvopren. zo werd en in 1027 de stilte en de gesoanneu bevangenheid waarin Cahgan ons gebracht had. gebreken door de blerende film 'Al Johnson met £'n gesnotterde So-onny Boyi WIJ willen terug naar Asta Nielsen thans een begrip, een vet lettertje tn een encyclopaedie. maar toen een levend Hartje-Füm. Dochter van een Kopenhaagse wasvrouw. Zij kreeg een man, Weban Gad en die vond, dat zij „diepte moest brengen V m de banaliteit" zij heeft het gedaan, via de stomme film. in De Afgrond, Vnlgrns de TVct, Hamlet, Roes. Freule Julie, ed., zij heeft zelfs Charlie Chaplin tot inkeer en tot verfijning gjbracht Zij dtecf dc Mata Han's van het doek. Zij reinigde dr huizen waar r dprentcn draaiden tot het tempel» konden worden voor kunst a la Caligan, voor het Caligansme. Nou ja, goed, dat is allemaal anders ge lopen dan wij in on/e onzakelijke Knschvijan- dige kinderlijkheid heb ben gedroomd- niet allo in de wereld nlijft zich met schokken ontwikke len Een schok was het. toen de stomme film ging praten en toen Greta Garbn een even mooie stem had als de mond waarmee zii m de stomme film alleen maar had getrild. Maar geloof ons, die schok moet oven ont roerend zijn geweest als toon het levenloze fovcrlantarenprentje zich ging bewegen cn film werd. En zó dol was men met de beweging m het tomme fotobeeld, üat men zich te buiten ging aan beweging: Charhe moest lopen, moest stokkie-draaien. moest taartjes cioor de kamer smijten, moest achtervol gingen ondergaan, en tremen moesten owars over Pearl White heenslnvmen die, zich kronkelend als "n vi<worm. aan schok- JS»Cl» Va»tg0boiid(.ii 'tig, lelx «jut dl' stond was m de beginjaren van de film id.w.z. m de stervensjaren van de gefoto grafeerde Schmiere) uit den boze. Men zou er van terugkomen want Sarah Bernhardt (la divme Sa rah') werd in de film van Queen Elizabeth met een kunstbeen tragisch belachelijk, de It-girt Clara Bow itte te veel, Tom Mix werd Tom Nix. Pola Negri verdraaide haar oogballen tot zu 25 jaar rust nodig kreeg: Theo Lingen, Ossi Oswalds, en Mary (world's sweetheart) Pickfordzitten ze al bu Kathi Heszlmg op een bankje op het Heemraadsplein, d'r hoofd te schud den? D'r hoofd te schud don en herin neringen op te halen aan dingen die helemaal mets met de filmertj te maken hebben, dingen zoals: „Weet je nog. dat in die goeie oue tijd hondje3 nooit aan de lijn hoefden? Toen was 't nog de moeite waard hondje te zijn, zelfs op een bovenhuis!" .J«i. ja, ja', wat was het vroeger gezel lig' Als je nieuwe buren kreeg, liet je de meid met een visitekaretje om belet vra gen..., Dat kennis-maker, was een gewich tig ceremonieel'Kom daar nou eens om!*". ,.Ko.ti daar nou eens om": die paar ver zuchtende woordjes zijn letterlijk op alles van toepassing AD mpn de tegenwoordige filmourgen betreedt, dan kan men zich haast niet indenken, dat het publiek dertig, veertig jaar geleden genoegen nam met een paar uitgebroken bovenhuizen en bouwval lige tenten, die Jaap Guiding en Pleter den Bcston tn een vloek en een zucht tot semi- oosterse aquaria met zak-tot-je-enkels-weg- tapijten moesten omtoveren, zodat iedere brave Rotterdammer zich in een zwoele Ka»jbah veidwaald achtte of tn een Soukh Tunesicn met harem-accommodaties Hol eerste „theater" dat zich daaraan niet bezondigde, was het Luxor, dat een luxu- neus Egyptisch verleden (als Cleopatra niet om de hoek gluurt, gaat het met de kunst een scheve kant uit onder Ufa-bladgoud bedekte, om tegen Siegfried cn het Neve- Ungongcdoe te kunnen zeggen: ..Kom maar binnen met je draak'" Mwiui loot do film rtl fiun. du.s al lang de schok te boven van 100 jaar gele ien dat wat het menselijk oog waarnam enigszins vertekend terug te vinden en te vergroten was met wat een schunbaar doje lens op een plaatje had vereeuwigd. Vereeuwigd mei een felle adelaarsblik.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 4