2 C 3 Eestbrand bezorgt Windhorst aanzienlijke schade KANTTEKENINGEN Grote houten afzuigkoker een laaiende fakkel Uitslagen van Parktournooi AGENDA Motorrijwiel in brand Bloemendag op Klein Babbespolder Wie heeft iets verloren? DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Postzegelbeurs begint weer Schiedam-honkbal blijft 2e klas G.T.B.-nieuws Dc Blauwe Doffer DWS bezocht Eindhoven Jongeman ging uit rijden in auto's van van anderen A.P.-gebouw onder de kap SCHIEDAM JONGSTE BEDEK JONGSTE EN EEN AANK. BEDIENDE (vr.) r 0JJJJ4 dankt de Schiedamse huisvrouwen voer de medewerking ondervonden tijdens de vacantie van de Schiedamse melkhondelaren A Dinsdag S September 1.953 Gistermiddag is brand uitgebroken op de derde étage, waar de grote eest is ondergebracht, van het bedrijfsgebouw van Ant, Windhorst Fabr. en Ve embed rijf ,,De Adelaar" aan de Nieuwe Haven. Het vuur, dat in het katoen, dat lag te drogen, een gretig voedsel vond, greep snel om zich heen, waardoor het dak aanzienlijke schade opliep. De grote houten afzuig koker, die bovenop het dak staat, werd geheel verwoest. Om trent de oorzaak van de brand wordt een nader onderzoek in gesteld. De schade, die aanzienlijk is, moet nog nader worden vastgesteld. Dikke rookwolken stegen op vit Jtet pand van Windhorsts veem-- bedrijf, toen er gistermiddag brand woedde. De houten afzuigkoker op het dak werd totaal verwoest. Begunstigd door prachtig weer werden Zaterdag en Zondag de hal ve finales en finales gespeeld van het Parktournooi van het tennispark „Spieringshoek." Na de laatste partij werd door de heer Blaisse dank gebracht aan de spelers en de wedstrijdleiding, waar na de prijsuitreiking volgde. De uitslagen zijn: Afdeling C Dames enkel halve finale: Mevr. N. Pietersen sl. mej, T. Meyer 6—2, 2—6, 6—1. Mej. R. v. d- Made sl. mej. N. de Ronde 6—1, 6—2. Finale: Mej. R. v. d. Made sl mevr. N. Pie tersen 63. 6—2. Het enkel halve finale: M. Jansen sl. P. Lochem 60. 64. L. v. Lingen sl. Meenks 61, 64. Finale: M. Jansen sl. L. v. Lingen 61. 64 Dames dubbel halve finale: Mevr. Lauwaars en mevr. v. Weer kom sl. mej. R- v. Gelderen en mej. C. v. Gelderen 6—2, 60, Mevr. Pietersen en mej. Meyer sl. mevr. Timmer en mevr. Flatschari 30—8. 6—2, Finale: Mevr. Lauwaars en mevr. v, Woerkooi si. mevr. Pietersen en mej. Meyer 63,1210. Heren dubbel halve finale: E. v. Riel en L. v. Lingen sl. M. Jansen en D. Ingelse 62, 68. 6—4. G. v. Dort en J. Smit sl. Scbilper- oord en Schuytvlot 62, 75. Finale: E. v. Riel er. L. v. Lingen sl G. v. Dort en J. Smit 61. 5—7. 6—3. Gemengd dubbel halve finale: Mej. N. de Ronde en B. v. d. Veer sl. mej R. v, d. Made en L. v. Lin gen 2—6. 6—3. 6—1. Mevr. ter Veer en H. Buters sl. mevr, N. Pietersen en M. Jansen 6—1 57, 6—2. Finale: Mevr, ter Veer en H. Buters sl mej. N. de Ronde en B. v. d. Veer 8—6. 6—4. Afdeling II Dames enkel halve finale: Mevr. Blaisse sl. méj. Legen 6—3, 6—4. Mevr. v. Asten sl. mévr. Drukker 6—3. 8—2. Finale: Mevr, v. Asten sl. mevr. Blaisse, 6—3, 6—2. Halve finale heren enkel: W. Blaisse sl. J. Staal 63, 63. A. Hofman sl. E. Kiiayin 61, 61. Finale: A. Hofman sl. W. Blaisse 36, 6—3. 6-^-1. Finale dames dubbel: Mevr. v. Asten en mevr. Blaisse sl mevr Drukker en mej- Legen 6—3, 6—4. i Halve finale heren dubbel: \V. Blaisse en B. v. d Veer sl- E. v. Riel en L. v. Lingen 64, 36, 7—5. A. Holman en J. Staal sl. E. Kiiayin en K. Tip 6—3, 64. Finale.' A. Hofman en J- Staal sl. W. Blaisse en B, v. d. Veer 6—2. 5—7, 6—0. Gemengd dubbel: Mej. Legen, en A. Hofman sl. mevr. ter Veer en H- Buters 60, 61, Mevr Blaisse en W Blaisse sl. mevr. v. Asten en M. Wagenaar 6—4. P—3. Finale: Mevr. Blaisse en W. Blaisse sl. we- juffr. Legen en A. Hofman 68, 6—0, 64. Om tien voor vier bemerkte een van de arbeiders van Windhorsts veembedriif en drogery. dat de gro te houten afzuigkoker op het dak in lichter laaie stond. Hy alarmeer de de brandweer, terwyi hij met zijn collega's met de bedrijfsbrand weer het blussmgswerk aanvatte. Binnen enkele minuten was de brandweer ter plaatse, die. onder leiding van ondercommandant, de heer C. van Oortmerssen, met vijf stralen op de motorspuit het vuur bestreed. De nieuwe magirusladder (de oude, die eveneens was uitgerukt behoefde geen dienst te doen) werd uitgeschoven en van daar af werd het vuur op de derde étage, waar op de eest de vuurhaard lag. „on der water" gen'omcn. Na twmtig mi nuten van intensief blussmgswerk had men de brand onder de knie, hoewel men. echter met kon ver hinderen, dat de grole afzuigkoker als een laaiende fakkel aan zijn einde kwam. Voorts werd het dak aanzienlijk door het vuur aange tast. De lager gelegen etages kregen veel schade van het bluswater. Op de eest lag een partij katoen te dro- gen. die afkomstig was van een grote brand, die enkele weken gele den in Haaksbergen heeft gewoed. Dit katoen ging in vlammen op. Omdat de brand zich aanvanke lijk ernstig deed aanzien, hebben omstanders de huisraad uit de woningen, die naast het bedrijfs pand van Windhorst zijn gelegen, naar buiten gedragen en m veilig heid gebracht. Burgemeester mr Peck, de wet houders mr' M. van Kinderen. H. Sabel en. Th. J. L. v. d. Berg, als mede politie-commissaris K. Rijp- ma sloegen het blussmgswerk gade. Gezien, het gevaar, die eestbran- den kunnen opleveren, heeft de brandweer de gehele nacht de wacht bij Windhorsts bedrijfspand gehouden. Wat men moet weteo: Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co, Groenelaan 127 Bellen bü ongeval: G.G. en G D Tumlaan 89 Telefoon 63290. Bioscopen.: Passage, 2 en 8 uur: „De woeste hoogte". Monopole, 2, 6.45, 9.15 uur: „Limelight". Toen gisteravond om 7 uur de vijftigjarige metaalbewerker T. J. R, m de Westfrankelandsestraat zyn motorrijwiel wilde aantrappen, maakte dit kortsluiting, waardoor hei in brand vloog. De eigenaar heeft met lappen en emmers water het vuur gedoofd. Het motorrijwiel werd zwaar beschadigd. De brand weer, die was gealarmeerd, be hoefde geen dienst te doen. Zaterdag wordt over het gehele land de jaarlijkse bloemendag ge houden. Het is de derde maal dal dti festijn wordt gevierd. De bedoe ling hiervan ïs, dat patiënten in zieken- en rusthuizen met een bloemetje worden vereerd. En het is een goede gewoonte, dat iedere volkstuinder zijn bijdrage hiertoe levert. De Bloemen-commissie. die voor Schiedam de organisatie m handen heeft, verzoekt een ieder, die een bloemen-bijdrage wil leve ren. deze te willen bezorgen op de demonstratietuin van ..Klein Bab bespolder". ..Limelight"1 in Mono pole Van vanavond tot en met Don derdagavond draait in het Monopo- Ie-theater Charles Chaplin's mees terwerk ..Limelight". Deze film is zo bekend, terwijl de rolprent des tijds uitvoerig m cms blad is be sproken. dat wil voor deze film geen nadere bijzonderheden meer behoeven le verstrekken- Gezien de duur van de film zijn de aanvangstijden voor de avond voorstellingen bepaald op 6.45 uur en 9.15 uur. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie, (tussen 912 30 uur en 2—6 uur). Berenmuts, griis colbertjasje. 2 portemonnaie's, armband, toegangs kaart Volksuniversiteit, kluwen touw. 2 nummerborden, wit kerk boekje (R.K.), bril in étui Te bevragen bij de vinders: sjaal, Seinen, Toilengtraat 23a; blauw jon gensjasje, Van Eden, Broersvest 161; slipover, Ligtermond. Meidoornlaan 80; 2 gekleurde petjes, Kleiss, Jan Steenstraat 39; groen Jederen dames handschoen, Sens, Rembrandtïaan 15; handdoek met badgoed. Haagen, Jan Steenstraat 37; zwarte vulpen, de Vries, Bntgmanstraat 46; gele porte ra on na ie, de Ruijter, Swammerdani sms el 7; schakelarmband. Fonko. Vlaardingerdijk 21b: schoolétui. Co- pier. Boei'havelaan 122: enveloppe m. papieren van de KPM„ de Bruijn, Rubensplein 19: gouden ring met zwarte steen. Oetker, Aleida straat 76b; zwarte dameshandschoen, Schol- te, Den Bommelschestraat 7; rood binderschoentje, v. d. Valk. Alb. Thijmstraat 32; kampkaart uw. Stok. de Bruin Broersvest 17c; ring met 4 sleutels, Boekholt. kantoor glasfabriek; bril met licht montuur. Pappers, Zalm straat 7. 2296. Rob is met de „Vrijheid" op weg naar Halifax; daar wohen en kele vrienden van hem, die een paar jaar geleden naar Canada zijn geëmi greerd en die wil hy nu gaan opzoeken Hij heeft een goede overtocht ge had en op zijn lange reis slechts weinig schepen ontmoet. Maar wanneer hij ter hoogte van de Sa- ble-eilanden is, krijgt hy een zeilsehoener met mo torvermogen in het zicht Dat schip kornt hem be kend voor en wanneer hij zijn kijkeT er by haalt, ziet hij, dat het de „Fort Churchill" is, een pa trouillevaartuig van Royal Canadian Mounted police. Enkele jaren zijn oude vriend Cigaret-Larry. Natuurlijk heb- even een praatje geleden heeft hu met dit schip een vreemde ex- ben ze daar aan boord de „Vrijheid" ook in de chili" verandert a peditie meegemaakt naar het Noordpoolgebied en gaten gekregen en als Larry nog het commando „Vrijheid commandant van de „Fort Churchill" was toen over dit schip heeft, zal hij zeker niet verzuimen 1 de „Fort Chur- i komt recht op de Woensdagmiddag wordt weer een aanvang gemaakt met de bekend<= postzegelbeurs in gebouw „Irene". Jeugdige verzamelaars kunnen er van half drie tot vier uur terecht. De heer Voren heeft de leiding. De beurs staat onder auspiciën van „De Schiedamse Gemeenschap". Zaterdag heeft Schiedam een po ging gedaan om een treedje hoger te komen in de honkbalwereld door een promotiewedstrijd tegen HFC te spelen. Zy zyn daar echter niet in geslaagd, mede door het niet in vorm zijn van beide werpers. Onze stadgenoten moesten dan ook de overwinning aan hun gasthsren la ten. die door hun grotere routine en zelfbeheersing de Schiedammers niet veel kans gaven. Tot de 7e inning was het een aar dige strijd, waarin nog elke moge lijkheid zat. De stand was toen 31 voor HFC. In genoemde inning echter zakte het spel van de zwart- vitten geheel in eikaar. waarvan de tegenpartij gretig gebruik maak te en zijn voorsprong wist te ver groten tot 92. Schiedam kon nl. slechts 1 punt scoren- De achtste slagbeurt ging voorbij zonder verde r te scoren. In de laatste inning werd de achterstand nog vergroot tot 112, waarmee te vens het einde van deze v/edstryd kwam. Vermelding verdienen het goede veld. en slagwerk van A. F. Zonne veld en P. Smit. GTB IInsulin de I (00) was 'n wedstrijd, die eindigde zoals hij be gon. De wedstrijd bad een stevig doch sportief karakter en werd grotendeels beheerst door beide achterhoeden, die zich van hun beste zijde lieten v-ien. De heer Reeder leidde rustig en correct. GTB IIHBSS II (9—0) was een getrouwe copie van bovengenoemde wedstrijd. Vlot en aantrekkelijk werd er gespeeld, met dikwijls mo menten van goed voetbal; doch ook hier 00, omdat de achterhoeden het veld beheersten. Ook hier hield de leider de touwtjes stevig in de handen. Hoogvliet III—GTBIII (1—5).was dé verrassing van de dag. Immers, nimmer had GTB een eervol resul taat kunnen behalen. doch nu speel den 2e de Hoogvtieters van de kaart en schoten vijf gaten in hun doel, waar tegenover de thuisclub er slechts één stelde. 15!.'.' Voorwaar een mooi resultaat, dat navolging verdient! Over de leiding niets dan lof. Zondag 6 Sept hield De Blauwe Doffer een wedvlucht vanuit Lbhne, een afstand van 310 km. Gelost werd tussen 7 en 8 uur. De eerste duif arriveerde om 11.30.00 De laatste duif kwam om 11.41.04 uur binnen. De resultaten waren: 1 v. Leeu wen en Co: 2 Paardckoper en Co Z 8 15 J. Wenteler; 4 H. Brokking; o J9 Kouwenberg en Co; 6 10 v. d. Steen; 7 Kokers v. Wijk: 9 L Lems: 11 54 18 A Limborg: 12 G. Breur en Co: 13 De Rouw: 16 17 P. Brou wer; 20 L. Brokking. Begeleid door prachtig weer heeft DWS, ditmaal in 3 autobussen, een tegenbezoek bij de Handbalveren. ..Eindhoven" te Eindhoven gebracht. Het DWS.bestuur was er deze keer vanuit gegaan het nuttige met het aangename te verenigen en zo werd reeds om half negen gestart, ter wijl het gezelschap 's avonds om half elf in Schiedam terugkeerde. Over de wedstrijden kunnen we kórt ziir- Eindhoven was namelijk over alle linies sterker, zodat eigen lijk alleen de jongens en het eerste meisjes team een redelijk resultaat behaalden. De overige wedstrijden werden met grote cijfers verloren. DWS heeft echter veel gewonnen aan de»e trip, want er is het sen en ander geleerd, hetgeen in de comnetitie ten nutte gemaakt kan worden. Zondag a.s. begint deze en alle DWS-tpams openen met een thuis wedstrijd. Er wordt om elf uur begonnen, terwijl de laatste wed strijd om 15.J5 aanvangt. De dames knigen het sterke Athene op be zoek. Een geliik spel is mogelijk, doch dan zullen de Schiedamse dames hiervoor hard moeten wer ken. De heren ontvangen 't. Leidse HVL en hier moet het mogelyk ziin voor de Blauw-witten een over. winning te behalen, indien zij hun verdediging goed organiseren, want dit bleek ook jl. Zondag weer een zwak punt. Schiedams Vrouwenkoor naar Dortmund Het Schiedamse Vrouwenkoor in samenwerking met het Rijswykse Vrouwenkoor ..Inter Ami cos" on dei- leiding van Ria Borgmeyer heeft een uitnodiging ontvangen 'n Kerk- Concert te geven in Dortmund. Dit concert zal olaats vinden np Zondag 13 September. Burgerlijke Stand Geboren: philippus J.. z- v. L. Geerling en M. J. 't Hart; Johanna, d. v. A. G, Vroon en C. M. Kuipers; Maria A., d. v. G.M. v. d Waard en M. C. Kruithof; Pieter-G.» z.--v, G. H. Koning en F. F. Oósterm&n; Pieter. z v. A. P. Jeup en T. de Boer; Barend, z. v, G. W, J, v. d. Sloot en M. Polak; Marianne, d. v. C. Ballijns en M. J. C. Vrensen; Zacharias. z. v N. A. M. van Huët en J. J. Wenteler; Cornells H.. z. v. H. van l^h'k en A. A. v. Witzén. burg; Eduard J.. 2. v. D. Smit en A. J. van Kralingen. Overleden: A M. A. v. d. Vliet, 77 jaar, vr. van C. van Zijtveld. ROTTERDAM De machinebankwerker P. H. uit Nieuwenhoorn stond vanmorgen voor öe verkeerskamer van de Rotterdamse rechtbank terecht we. gens diefstal van een drietal auto's, een Packard en twee Citroëns. Hem werd ten laste gelegd dat hij deze drie wagens had weggenomen -er, erin had gereden. De jongeman 31 jaar oud hoorde twee straf fen tegen zich eisen, eenmaal een gevangenisstraf van drie weken en éénmaal een s*raf van zes maand Over veertien dagen, zal de recht bank uitspraak doen. ZIEZO, beste vrienden, de vacantie zit, er weer a p. Althans voor de meest en. Er :>m nog wel enkelen, die in September nan het „win. tersporten" zijn, doch dat zijn er toch «iel zo heel veel. In de meeste bedrijnen begint alles zijn normale aanzien weer te krijgen cn wordt er nog druk na gepraat over de heerlijke mooie (of vieze natte) da gen, die men aan strandin bos of op de hei, op de Parrjse boulevards, t'n de bungalows aan dc Franse Riuièra, aan liet strand op Corsica. ïr Kopenhagen, langs de Rgn, in dc Arden nen, o waar dan ook, heefi gehad. Ook Schiekanter heeft eens lekker lcunnen uitslapen en ooi goede 7noed en voorne mens Is hij weer achter clc schrijf machine gekropen. Op geregelde tijden hoopt hy door middel wou deze smal le kolommen toeer T woord tot U Tc kunnen richten. Dit zal met altijd even serieus rijn, u*a?it als me alleen maar serieus zijn, dan zou het echt. wat men noemt, serieus worden. Nee, een tik keltje vrolijkheid mag er best by zijn. Maar voor al die serieuze en vrolijke dingen kan Schie kanter niet alleen zorgen. Men denkt het wel. maar laat hy U heel eer tijk ver tellen. dat dit beslist nief mogelijk is. Daarbij moet hij geholpen worden. Schiekan-* ter heeft al een heel korps „spionnen" om zich heen te praten, late dit weten en verzameld, die hem urm het schrijve naar hem op het wel en meer in onze stad oude vertrouwds adres aan op de hoogte zullen houden. Maar dit korps kan nooit de Lange Haven 141. De brievenbus staat wijd, open. groot genoeg zijn. Wie er dus wat voor voelt deze ko lommen met Schiekanter vol HET EI EN DE KIP Dat is me wat. Over het lilllllllliillllllljlllllllllllllllillllllltllllllllüllüllllllllllllllillillllllllllllllllilllllllllilllllll'l Schiedam Is een hotel rijker. En dat is beslist geen overbodige luxe, want het was voor Iemand, die in Schiedam wilde over- nachteh, vrijwel ondoenlijk een hotel te vindon. De meesten trokken dun ook naar Rotterdam. Nu is dit niet direct meer nodig. wartt hotel „De spil". VlaardlttCtrdljk 81. biedt alle ser vice, die men maar kan wensen. Dertien gasten, verdeeld Over S tivce- cn 3 cefi-pcrsooJisKanier*, kunnen er hun hoofd (er ruste leggen. Een prettige zitkamer compleet met radio staat de hotelgasten ten dien «te. De heer H. A, de Jong, die tevens exploitant van café ..De Spil" is. heeft met de opening van zfjti hotel Schiedam weer een stukje uit de ..overnachtingsperlkelén" Gehaald. Een loffelijk initiatief, dat al rijkelijk beloond Is. wajit de gezéllige, frisse en kraakheldere kamers (waarvan hierbij een gedeelte wordt weergejeven) zijn wijwei iedere nacht vol geboekt. bericht van het ei en de kip, dat Zaterdag in de krant heelt gestaan. Een wedstrijd organiseren. Reuze fijn, me neer." juichten tal van pluimveehouders En uit de vele telefoontjes heeft Schiekanter kunnen opma ken, dat er twee jaar ge leden in deze stad door een kip een ei is gelegd, dat niet minder dan 150 gram woog. „Toen we het open maakten, zat er nog een klein eitje in," vertelde de trotse eige naar. de heer C. P. van Kampen uit de Oude Maas straat Sa, En de kip. die dit product liet vallen (een wit te leghorn, tweede leg) leeft nu nog. En daarmee zou de kip van de heer Van Kam pen boven aan de lijst ko men. te staan. Maardat is niet de bedoeling van deze wedstrijd. Daarom beginnen we nu van voren af aan. Voor de goede gang van zaken heeft Schiekanter hiervoor het volgende reglement vastge steld. 1. Het ei moet zyn gelegd door een kip. die eigendom is van een Schie damse ingezetene. 2. Het ei moet dit jaar zijn gelegd. 3. De kip moet nog in leven 2ijn. We gaan hiermee door tot de volgende vacantie. Wel ke kip m dat jaar "t zwaar ste ei heeft gelegd, wordt tot kam pioen skip van Schie dam uit ueroepen. Maar. en nu komt het vrienden. Schiekanter wil ook grsag weten hoe oud. de kip is en of zij aan de eerste of de tweede leg is. U begrijpt, dat een jonge kip niet zulke grote eieren kan leggen als een oudere, Er zullen dus klassen, moeten worden ge maakt. Hierover hoopt Schiekanter U binnenkort verder te kunnen inlichten. Voorlopig maar eieren ra pen en wegen, kippenhou- ciers. POSTZEGELS Uit Tilburg ontving Schie kanter een brief van Frans Dickers. Deze jongeman, die daar in een sanatorium ligt, zou graag de periode, die hij in bed moet doorbrengen 20 aangenaam mogelijk wil len maken. Daarom wil hij postzegels gaan verzamelen. Geld om de zegels te kopen heeft hy niet. Daarom, da mes en heren postzegelver zamelaars kijkt U Uw collec tie eehs na of er iets voor Frans bu is. Zijn adres is: Frans Dickers, Lighal 4, Sa natorium „De Klokkenberg", Tilburg. BRAND Na de brand, die gisteren bij Windhorst heeft gewoed, had Schiekanter een ge sprekje met een van de brandweerlieden. „Ja, we waren direct op df Nieuwe Haven. Met een flinke vaart reden we over de Koe markt. doch toen we bij de Gerrit Verboonstraat kwa men, stond het stoplicht op rood. We zijn maar links gaan rijden." zo zei de man. Schiekanter heeft inwen dig staan genieten. Wat moet het toch ieuk zijn om alle verkeersregels eens te kun nen negeren, terwijl de poli tie je er niets voor kan maken. Maar ja. zoiets is alleen voor de brandweer weggelegd. Waterleidingbuis te Rotterdam gesprongen ROTTERDAM. Op het kruis punt SlatemvegStadhoudersweg te Rotterdam, juist onder een tram- haan. is gistermidaag een waterlei dingbuis gesprongen. Het water stroomde zelfs tot in de nabijgele gen straten. Het water bal let. juist ontstaan op een der uitgangswegen naar Den Haaa. noodzaakte de po litie aanvankelijk het verkeer om te leggen De gebeurtenis tt'°k veel be kijks en de straatjeugd sprak van .Klem Scneveninaen". Er ontstond een gat van kleine 30 M2. Nadat de buis was afgesloten ip men begon nen met het herstel dat vannacht is voltooid. „Kruidendokter'* van de Pleinweg gepakt De recherche heeft procesverbaal opgemaakt tegen de 54-jarige mag netiseur G? A'. R. uit Den Dolder die in Rotterdam onbevoegd de ge neeskunde uitoefende. De man hield in verschillende plaatsen van het Jand zitting. In Rotterdam kwam hij elke Maandagochtend op een adres aan de Pleinweg. Hij bestreek zyn patiënten en schreef hen ook brui den voor. IN HET PLASWIJCKPARK te Rotterdam-Hillcgersberg is een aantal beelden geexposeerd. waar onder een stadud naakt in flips, 1.90 nieter hoog, en ontworpen door de Rotterdamse beeldhouwer Hilib Noor loud er Blijkbaar tuaren. er lieden, die aanstoot aan dit bee Ld hebben genomen, want in de afgelopen xveek kwam men tot de Ontdekkingdat op het. beeld stond geschreven „Wy iinllen zulke beelden hier niet". Zater dagmorgen bleek, dat het beeld omver was gegooid en volkomen vermeld Op de foto ziet u de beeldhouwer bij de resten van zijn beeld- Precies om half vier gistermiddag gilde de sirene op de nieuwbouw van de A.P. aan de Slaak en dit was het teken, dat het hoogste punt tan het bouwwerk was bereikt. In snol tempo za] worden doorge bouwd. Men hoopt het werk in September 1954 te hebben voltooid. Het nieuwe gebouw, waarvoor de eerste paal op 16 April 1952 werd geslagen, heeft een inhoud van 29200 m3. Daar komt nog bij de in houd van het oude gebouw, 6400 m3. Het gebouw heeft circa 2250 rn2 glasoppervlak, dat aan m2 glas bijna wordt verdubbeld door dubbele be glazing. Architect van het nieuwe A.P.-bouwwerk is ir J. J. M. Veg- ter. Het aannemersbedrijf gebr. Kwaaitaal voert het werk uit Op fabriekskantoor te Schiedam wordt voor spoedige indiensttreding gevraagd een Brieven onder no. S-040 aan het bureau van dit blad. Handels- en fabriekskantoor te Schiedam vraagt voor directof zo spoedig mogelijk Brieven no. 1653 bur. blad. RECTIFICATIE wegens slechte afdruk 520e STAATSLOTEftU 4e klas 13e lijst 17622 039 040 110 186 278 234 305 31J 374 431 438 430 442 453 504 518 548 594 836 678 68B 720 724 727 851 852 938 942 18000 004 013 109 118 201 222 234 314 323 655 178 684 708 730 928 932 102 20? 005 614 742 783 988 370 083 119 5 415 4S2 8 735 736 2 917 938 208 216 272 392 410 423 433 389 501 844 551 678 763 768 607 133 138 142 391 452 548 751 758 773 833 940 245 2S8 310 620 678 687 789 797 849 990 995 Aosïiersters Kabouter blokjes 425, rond, langwerpig en mooi blank. Kaboutertafels, oersterk. Plate, t.p. stadhuis. S'dam. Kapsiokken 12 50 en hoger. Gotische kapstokken, alles grote keus by Plate t.o. stad huis, Schiedam. Uitschuif tafel 42.50. Uit schuif laf el voor kleine be huizing, maat 90—60. Zie grote keus 4e verdiepiug. Plate t.o. stadhuis, S'dam. Winkeljuffrouw fc» kruide nierszaak gevr. P K.O.-laan 101. Jong echtpaar, zonder kin deren zoekt 2 kamers met keuken, «vent. gebinik van keuken, op gegoer.e stand. Brieven onder no. S-939 bu reau van dit blad. Permanent wave vanaf 6. de nieuwste mode. Maison „Modern", jac. var: Kalker. Hoogstraat 53, Schiedam, te lefoon 69755 Beleefd ver zocht vroegtijdig te bespr. Organisatie Verenigde Melkhandelaren

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1