Ook in zang vogel wereld is liet 2 AANK. BEDIENDEN komkommertij d J AGENDA DANSSCHOOL A. SOHILFERÖÖRD MHL JONGSTE BEDIENDE ie Draaiers 2e Bankwerkers Gierzwaluwen luidruchtig naar warmere streken Gasslang in brand DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Zij lieten zich niet vangen Fietsen gestolen HBSS-NSVV Contactavond van „Het Zwarte Paard" Tachtig jaar en nog actief in abattoir De heer Raadtgever door Meisje brak been toen ladder brak Burgemeester opende Zonnegloren-bazar ERZIJN VAN DIE DSNGEN... KnOES%léJ&<X SCHIEDAM Zware bint viel op voet van arbeider hdst NV adverteren Hoeveel merken cigaretten zijn er? ƒ0.5? IB VAN WOERKOM 2 'Woensdag 9 September 1953 Zoals sloeds zijn de gierzwaluwen begin Augustus naar hun winterver blijven in Afrika vertrokken. De grote troep, die iedere avond vóór het vertrek intensieve vliegoefeningen hield, bleek opeens in het begin van de tweede week van die maand verdwenen te zyn. Juist in de avonduren was het 20 prettig het luidruchtige gedoe van deze vogels gade te slaan als ze onder aanhoudend „sle-sie-sie"-geroep met enorme snelheid door de lucht raasden. Het ene moment vlogen ze soms slechts enkele meters boven de grond en een ogenblik later war$n ze zo hoog gestegen, dat We ze met het blole oog bijna niet meer konden volgen. Het blijft intussen een groot raadsel waarom "deze vogels zo vroeg in de zomer al verdwijnen en wel juist in een periode van uitermate gunstig weer. waardoor er volop voedsel in in de vonn van insecten van velerlei soort. Ook dit is weer een der grote nog onopgeloste raadsels In de natuur. Een drietal dagen later hoorden we opeens weer het bekende gier- zwaiuwengekrijs en tot onze verba zing zagen we een vol dozijn exem plaren hun welbekende evoluties verrichten. Vermoedelijk vogels, die uit noordelijk gelegen streken ge komen waren en evenals onze Schiedamse vogels op reis waren naar hun winterkwartieren. De vol gende dag waren ook zij verdwe nen, Twee dagen daarna zagen we op een avond weer twee gierzwalu wen op de insectenjacht en helaas waren dit de laatste exemplaren, die wij zagen. Nu moeten we weer ge duld hebben tot volgend jaar Mei. In de zang vogel wereld is het ge durende de maanden Augustus en September echt komkommertijd. Na„ dat we de tjiftjaf en tuinftuiter op 10 Augustus voor het laatste ge hoord hadden, is het stil geworden in bos en plantsoen. Alle vogels, met uitzondering 4 van een paar en. tnousiaste houtduiven en een enkele holenduif. zwijgen als het graf. Al leen horen we de hongerroep van enkele late jonge spotvogels, tuin- fluiters, vinken, groen Iingen e.d, De oude vogels waren dus nog in actie om voedsel voor hun kroost te verzamelen om de jonge honger- halzen te verzadigen. Maar langza merhand zullen de jongen zelf in hun onderhoud kunnen voorzien en dan breekt voor de oude vogels ein delijk een korte periode van rust aan. Deze rust komt hen overigens heel goed te stade .omdat zij nu hun versleten zomerpakje voor het wintertenuc gaan verwisselen en tij dens dit proces schijnen de vogels zich niet helemaal fit te voelen. Is de rui zo in de loop van September eenmaal achter de rug. dan breekt voor de zomervogels tjiftjaf, fitis. tuinfluiter. spotvogel e.d. de tijd aan om ons eveneens te verlaten. De najaarstrek van deze vogels ver- loopt eigenlijk geheel ongemerkt, omdat de vogels zich reeds geruime ""Üd toch niet meer lieten horen. "eliswaar zal een optimistische tjiftjaf of een fitis zich in Septem ber nog wel even laten horen, maar dit dienen we als een extra'tje te beschouwen. Tot op dit ogenblik horen we da gelijks nog houtduiven koeren en nü en dan hoorden we tevens het „boem-boem" van de holenduif, doch dit zijn beiden vogels, die soms in October of November nog jongen in het nest hebben en bo vendien hebben zij met de voeding ook al geen moeite. Alleen de tor- teL de enige duif. die, omstreeks deze tijd, naar het Zuiden vertrekt, laat zich niet meer horen. De hout- en holenduiven vliegen soms in troepen van enkele tiental len vogels de Maas over om zich daar aan de overkant te goed te doen aan erwten en andere veld vruchten. die de boer op het land heeft achter gelaten en die nu door de duiven, in gezelschap van roe ken. kauwtjes en kapmeeuwen. voor foede prijs wordt verklaard. Zij unnen de eerste tijd dus nog wel vooruit. Vooral kapmeeuwen, die zo langzamerhand weer naar het bin nenland komen, is alles welkom tot insecten toe. Dat hebben we laatst tijdens de warme dagen aardig ge zien, toen een stel kapmeeuwen on der aanhoudend krijgsgeschreeuw vlak boven ons hoofd allerlei dwa ze capriolen maakte. Toen ik daar naar stond te kijken, kwam er een meneer naar mij toe met de vraag, wat het te betekenen had, dat die meeuwen zulke rare buitelingen m de lucht maakten. Gelukkig kon ik hem een afdoend antwoord geven. Zij jaagden nl. op gevleugelde mie ren. die door het warme weer ge lokt uit hun holen gekropen waren en daarna hoog in de lucht hun bruidsvlucht maakten. Weldra had den enkele meeuwen dit in de ga- Mevrouw Van Z. die aan de Ge dempte Baansloot woont, had gis termorgen een teil met waswater op een brandend gascomfoor gezet en ging daarna enkele boodschap pen doen. Toen zij.terugkwam had den de buren reeds een begin van brand geblust, dat was ontstaan doordat de gasslang vlam vatte. De brandweer, die was uitgerukt, be hoefde geen dienst te doen. Jongen gooit flesje door etalageraam Een elfjarige jongen, die met zijn vriendjes in het Broersveld liep. werd door hen zo gesard, dat hy om zijn woede te koelen een leeg eau dè colognef lesje naar zijn kor nuiten gooide. Hjj raakte niet de jongens, maar wel het etalageraam van de messen&Hjpery Van K. Deze ruit ging aan scherven. Bromfietser duikelde voorover De knalpijp van de bromfiets van de 23-jarige O. uit Vlaardingen. die met zijn karretje over de BK Laan reed trilde op dat. moment los en kwam in de spaken van het voor wiel terecht. O. maakte een schui ver over de straat en kreeg schaaf wonden aan gelaat en handen. De brommer werd zwaar beschadigd. ten en begonnen hevig krijsend een aanval op de mierenvluchten. Door het geschreeuw der vogels kwamen van alle kanten hun kornuiten aan gevlogen om eveneens van het mie renfestijn te kunnen genieten. Met recht dus een gestoorde bruiloft. De boeren -en huiszwaluwen heb ben daar ook van geprofiteerd, zo dat zij tenslotte volgepropt met mieren ergens op een daklijst of op een draad streken om een en ander rustig Je laten verteren. Daar heb ben zij overigens weinig moeite mee, want de spijsvertering werkt bij alle vogels werkelijk perfect. Jammer voor de gierzwaluwen dat zy al verdwenen waren, anders wa ren zij stellig ook van de partij ge weest. In de Kethelse polders komt nu, nadat de weidevogels verdwenen zyn. weer wat meer leven, Opvnch. tige weiden ontdekken we al heel wat watersnippen en kieviten., alle maal trekkers uit het Noorden, en Oosten van ons werelddeel. De snippen gaan bij onze nadering snel op de wieken in hun merkwaardige zig-zag-vlucht. Geen wonder, dat ze zo snel het hazenpad kiezen, want evenals op de wilde eenden is ook de jacht op de snippen weer ge opend. Ik hoop voor de snippen, dat 2jj buiten schot zullen blijven en voor de eenden natuurlijk evenzo. Een oud spreekwoord zegt: Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht, doch wij vogelliefhebbers draaien bet graag een beetje om en zeggen: beter tien vogels in de lucht dan één in de hand. 't Is maar van welke kant je de zaak bekijkt A. DE JONG. Wielrijder aangereden Op de Hotterdamsedijk verleen de de 49-jarige A. J. die daar op zij3 fiets reed geen voorrang aan een bromfietser. Het gevolg was. dat J. werd aangereden. De man werd tegen de straat gesmakt en bekwam een diepe hoofdwond en scnaafwonden aan het rechterbeen. Per auto van de GG en GD ts J. naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht. Na te zijn verbonden kon hij naar zijn wonmg terugkeren. Wat men moet Weten: Apothekers-nachtdienst; Gouka en Co, Groeneïaan 127 Bellen t»ü ongeval; G.G en G.D TumJaan 89 Telefoon 69290 Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur. „De woeste hoogte". Monopole, 2, 6.45, 9.15 uur; „Limelight". W, Govaart overleden VATICAANSTAD Vernomen wordt, dat de Nederlandse geestelij ke W. Govaart. algemeen overste van de congregatie van priesters van het Heilig Hart van Jezus op 65- jarige leeftijd is overleden. Hij werd in Schiedam geboren en volbracht ztfn eerste godsdienstige studies in Bergen op Zoom. De con gregatie. waarvan bij overste was. hield zich voo:rnamelijk bezig met sociaal en missiewerk. Aan hem is onder meer de vol tooiing van de kerk van Christus koning te Rome te danken. Zaaltraining van HBSS Vanaf as. Maandag heeft HBSS de beschikking op Maandagavonden over het gymnastieklokaal aan de Dwarsstraat. Daar zal dan iedere week door junioren en senoiren aan de md oor training kunnen worden deelgenomen. Burgerlijke Stand Geboren: Ar ie z. v. J. IV. Nesse en F. A. Meinster. Neeltje d. v. G. Kriek en W. C. Nesse. Johannes z. v. J. Mudde en N Foppeliers Su zanne C. d. v. D. Markéstim en A. C Goud Astrid d. v. A. H. J. de Visser en M. B G. Fnedrichs. Overleden: Q. C. He ij dra 83 j. weduwe van W. G Terhorst. J. H. Rouwen 50 j. Th. J. Böhm 49 j. E. de Ruiter 53 j. ROTTERDAM 229?. Ja, het is Larry, die even later de „Vrij heid" praait „Hallo Rob, ouwe iongen;" schalt zijd stem over het water; „zwerf jij oog altijd ovei de zeven zeeen? Welkom in de Canadese wateren Mag ik vragen welke be stemming je hebt'" „Ha die Larry!" schreeuwt Rob terug: „ik ben blij je weer eens te zien Ik ben op weg naar Halifax Wou je soms mijn semp inspecteren?" Larry roept terug: ..«Ik heb helaas geen tijd. want wy zijn op zoek naar een vlieg tuigwrak Heb jy som? iets gezien? Wy zoeken a3 drie dagen en zonder enig resultaat" Rob heeft niets gezien van een succes en goede vaart „Ik zie je nog wei in Hall- nog eens samen rustig praten vliegtuig, maar hij belooft Larry goed te zuilen fax" roept Larry nog. wanneer de schepen zich graag en hartelijk nemen beide uitkijken De „Fort Churchill" zet zijn patrouille- weer van elkaar verwijderen. „We moeten toch van elkaar, tocht voort en Rob wenst zijn oude vriend veel Dat wil Rob ook vrienden afscheid Een agent van politie die van nacht in de straten van de nieuw bouw m polder Nieuwland surveil leerde. ontdekte, dat daar drie koeien liepen. Het lukte de agent met óe dieren te vangen maar wel op een stukje grasland te drijven De eigenaar heeft de dieren van morgen opgehaald. Hij begreep niet hoe de koeien losgebroken konden zyn. want het weiland, waarop zij grazen is goed afgezet. De man vermoedt, dat Jongens enkele af- zettingspaaltjes uit de srond heb ben getrokken waardoor de weg naar de vrijheid voor de koeien openstond A P had zijn fiets op de Swam- mei damsmgel en D de B. haar rywiel in do Van Swindenstraat ,op slot tegen een muur gezet. Beide fietsen werden gestolen. Stond H.B.S.S. 3.1. Zaterdag voor een moeilijke opgave, de komende wedstrijddag zal nog veel meer van de spelers eisen, want niemand minder dan N.S.V.V. uit Numans- dorp komt naar Schiedam. Zij, die de competitie van het vorig seizoen hebben gevolgd, weten, welk een tegenstander N.S.V.V. is. De 17 u- maosdorpers werden vorig seizoen n.l. kampioen m hun afdeling en bereikten m de kampleenscompeti tie de 2e plaats, vlak onder de lands kampioen Quick Boy* HRSS zal het dus zwaar te verduren krijgen en zal alle zeilen moeten bijzetten om N.S.V.V. van zich af te houden. Of dat zal gelukken kan men a s. Zaterdag aan de Havendijk gaan zien. aanvang 4.15 uur. Dit weekeinde hield de Schaak veren igmz „Het Zwarte Paard" voor haar leden en echtgenoten een con tactavond. Deze werd gehouden ter gelegen heid van de opening van het nieu we clublokaal in zaal „Eureka", aan de Willem Brouwerstraat. Nadat de voorzitter, de heer H. v. d. Kraan een welkomstwoord had gesproken werd de groei van dc vereniging, die aanleiding gaf tot deze verhui zing. besproken, daar- in het oude clublokaal dc ruimte te klem werd om nieuwe leden te ontvangen. Na de toelichting van de a-s. com petitie. di5 10 September begint, werd met de prijsuitreiking begon nen. De heer J. Henkelman ontving als clubkampioen de wisselbeker met miniatuur bekertje de heven P v. d Waal en W. F. van Mee ren donk ontvingen als winnaars m hun groep eveneens een bekertje. Met muziek en dans werd de avond in vrolijke stemming doorge- bracht. collega's toegezongen Dat een tachtigjarige in werkkracht en werklust niet voor een jonge ke rel behoeft onder te doen bewyst de heer L. Raadtgever. groothandelaar in vlees. Zijn standplaats in de vlees hal van het abattoir was vandaag ter gelegenheid van zijn verjaardag fees telijk versierd. Collega's hadden groen in de omgeving"geplukt en Ut- vens een grote vlag opgehangen. ..Lang zal-ie leven", zong het hele koor, toen de krasse grossier vanmor gen vroeg in dc hal verscheen. Van alle kanten werd hij gefeliciteerd, o.a. door de directeur van het abat toir. Als vijftienjarige jongen kwam de heer Raadtgever al in het bedrijf. „Ik begon met een bokkie, een geitje en een nuchter kalfje", vertelde hy. In de ioop der jaren is de grossier- cenj echter zo sterk uitgebreid dat de oprichter het al lang niet meer al leen af kan. Zijn zoons staan hem terzijde. Een bewijs voor de vitaliteit van de tachtigjarige ie wel dat hij nog elke week de veemarkten in Rotter dam. Leiden en Utrecht bezoekt. En dat niet als toeschouwer, maar als koopman, met wie men terdege reke ning houdt. Bij het zemen van de ramen van een winkel aan de Zoomstraat is van morgen de 18-jarige winkeljuffrouw A. E. Stevens uit de Oude Raadhuis- laan gevallen. Toen het meisje op de ladder stond brak het bovenste ge deelte. Met een gebroken linker on derbeen moest zij naar het Bergweg ziekenhuis worden vervoerd. 'n Klein meisje offreerde gister- viiddag burgemeester Van Wnlsum een schaar, de burgervader knipte een oranje lint door, en dc vier- daagse bazar ten bate van het sa natorium Zonnegloren was geopend. Tot en met Vrijdag is de bazar in Emporium aan de Kipstraat degelijks open van elf tot elf uur. De burgemeester somde voor hy de schaar hanteerde de rede nen op waarom hij deze opening verrichtte. De t.b.c.-bestrijding heeft veel tot stand gebracht, zo zei mr Van Walsum Hij vervolgde: De diaconieën van de Nederlands Her vormde kerk hebben zich gereorga niseerd en aangepast aan de mo derne tijd, dank zij de invloed van prof. Slotemaker. Tenslotte als der de reden: de geestelijke verwant schap die de burgemeester persoon lijk heeft met de organisatoren van de bazar. De burgemeester werd ingeleid door de heer B. Hoving, voorzitter van copiité Groot-Rotterdam van het sanatorium Zonnegloren. Het woord werd nog gevoerd door de heer H. de Bie van de Christelyke Vereniging voor Uitzending van t.b,c.-lijders en andere ernstige zie ken (Delfshaven). Deze kwam een cheque van 500 presenteren. De bazar telt een 25-ta] stands en is ruim en stijlvol ingericht. Een aantal arüsten geeft tijdens de ope ningsuren van tfjd tot tijd een en ander ten beste. kwart voor twee een bejai reed op het Noord plein, wordt verzocht zich te melden aan het politiebureau Bergsingel. De dame werd met ernstig gewond Eerste paal voor; Woningen en winkels aan Goudsesingel Vanmorgen ging voor rekening van de aannemers Manhave, Kruit hof en Roos tussen Goudsesingel en. Halstraat de eerste voor deze gele genheid versierde paal de grond in ten behoeve van de bouw van -43 woningen en elf winkels, ontwor pen door de architecten R. D. van Andei en S. J. van Embden. De 43 woningen zullen zijn onder verdeeld in 20 driekamerwoningen en 23 vierkamerwoningen, alle voorzien van bergruimte in de kel der. Er zijn voorts tien winkels met een oppervlakte van 155 m2 en een kelder van 100 m2 en slechts één winkel van 80 m2 en een kel der van dezelfde grootte. De wo ningen worden gebouwd in vier éta ges. Aan de achterzijde loopt een expeditiestraat, door welke de win kels bereikbaar zyn. De lengte van het bouwfront aan de Goudsesingel bedraagt 73 meter, die aa den Halstraat 28 meter. Voor de bouw denkt men acht maanden nodig te hebben. Een half uur voor eerste paal werd geslagen, bereikte het kan toorflat van dezelfde aannemersfir ma aan de Westwagenstraat het hoogste punt, n.l. 24 meter. Luchtvaarttentoonstelling in Engeland geopend FVRNB^ROUOH. Tc Farnbo- rough in Zliid-Engeland is Dinsdag de grote Britse 1 uchtvaar tien toon stelling geopend. De opening werd opgeluisterd 'door Neville Duke, die met zijn ,.Hawker-Hunter"-straal- jager, waarmee hy Maandag een nieuw wereldsnelheidsrecord ves tigde, driemaal de geluidsbarrière Olympische Spelen 1960 in Europa? LAUSANNE. De candidatuur van Lausanne voor de Zomerspe len in i960 kwam ter sprake m een door Avery Brundage. presi dent van het I.O-C. gehóuden bij eenkomst welke door de kopstuk ken van het Zwitserse Olympische Comité werd bijgewoond. Brundage had tevoren verschei dene sportvelden en stadions in Lausanne bezichtigd, en hy gaf als zijn mening te kennen dat de stad ra technisch opzicht ongetwijfeld voldoende toegerust was om de Spelen te organiseren. Hij wees er nochtans op dat de organisatie aan zienlijke financiële verplichtingen met zich brengt. Naar de organisatie van de Zo merspelen dingen tot nu toe zeven tien steden, waarbii wat Europa be treft behalve Lausanne ook Brussel, Rome en Boedapest behoren. Brundage gelooft dat de Spelen van 1960 zeker aan een Europese stad zullen worden gegund daar steeds weer blijkt dat de Olympi sche beweging nog altijd in Euro pa het best verankerd is. Voor de Winterspelen van I960 zijn o.m. Davos, St Moritz. Gstaad, Innsbruck en Garmisch-partenkir- chen. candidaat. Advertentie Ï.M.) doorbrak. Met een snelheid van meer dan duizend kilometer per uur maakte Duke boven de hoofden van de 10.000 toeschouwers een rolvlucht. Op de eerste dag van de demon- straties heeft zich een ongeval voor gedaan en wel met een hetschroef- vliegluig voor ambulance-diensten, dat als voorzorgsmaatregel op het vliegveld van Famborough zou worden gestationneerd. Bij de lan ding sloeg het toestel om. Een der inzittenden kwam om het leven, een tweede werd gewond. waarover U misschien eerst eens een nachtje moet slapen. Maar als het U om zo'n heerlijk bed te doen is, ga dan meteen naar Kroes In zo'n bed van Kroes slaapt U zowel op Uw linker- als op Uw rechterzijde! BKOERSVEST 64-66, SCHIEDAM Invloedrijke Russen in Estland ontslagen STOCKHOLM. Nikolai Krylow en Vassily Kossow, twee Russen zijn ontslagen uit belangrijke func ties in Estland en vervangen door Esten. Krylow stond aan het hoofd van het ministerie voor chemische in dustrieën, waaronder direct de uit gebreide uraniummynen in Estland ressorteren. Kossow was tweede secretaris van. de communistische partij in Estland en een van de meest invloedrijke figuren in het politieke leven. Aangenomen wordt dat deze wij zigingen in het bestuur ten doel hebben de spanningen tussen de Sowjet.Ume en Estland te vermin deren. In de weide van de C. v. B. en Co aan de 's-Gravenweg is gister morgen tussen vyf uur en half ze ven vakkundig een schaap geslacht. Men nam slechts de „achtervoeten" mee, de rest bleef in de weide lig gen. Heden overleed geheel onverwacht tot onze diepe droefheid, na een gedul dig gedragen lijden} mijn geliefde Zuster, en onze lieve tante JOHANNA VAN DER KRAAN in de ouderodm van 76 jaren. Uit aller naam: O- v. d. KRAAN Schiedam, 8 Sept. 1953. Rotterdamsedijk 200 b De teraardebestelling zal plaats vinden Vrijdag 11 Sept. op de Alg. Begraaf plaats. Vertrek vanaf het sterfhuis 11 uur. De 22-jarige bankwetker H, W. Tupper uit 'de Mülinxstraat heeft vanmorgen m een consiructiewerk- plaats aan de Waalhaven een ijzeren bint op de linkervoet gekregen. De man werd vrij ernstig gewond. Hij moest naar het Zuiderziekenhuis worden gebracht. Voor pasfoto's naar K- van Vuuren, Hoogstraat 106, tei 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar Winkeljuffrouw gevraagd in kruidenierszaak. F.K.O.-laan 101. Weggevlogen witte duif (wit te Chinese meeuwl T.b t b M Mak, Graaf Florisstr. 72. HEDEN INSCHRIJVING NIEUWE LESSEN Rembrandtiaan 105 Telefoon 67338 Op distiilateurskantoor is plaats voor Leeftijd 16—18 jaar. Mulo-diploma strekt tot aanbeveling. Brieven onder no. S 941, bur. van dit blad. GEMEENTE SCHIEDAM Ter Gemeente-secretarie kunnen worden geplaatst liefst in het bezit van het U.L.O.-diploma. Leeftijd circa 17 a 18 jaar. Bezoldiging volgens jeugdregeling. Eigenhandig geschreven sollicitaties dienen vóó 23 Septem ber a.s. ie worden ingezonden aan het Bureau „Personeels zaken" van de afdeling C der Gemeente-Secretarie, Nieuw- straat 26. N.V. MACHINEFABRIEK A. FONTUNE Boterslraat 2838 - Schiedam vraagt voor spoedige indiensttreding; Alleen geschoolde arbeidskrachten komen in aanmerking Mond. of schriftel. sollicitaties te richten aan het kantoor Boter straat 28. Schiedam. Hulp. opperman geraakt floor huig De 21-jarige hulp-opperman H. Sterrenberg uit. de Schoonderloo- straat liep gisteren by een bouw werk aan de Goudsesingel een flin ke* hoofdwond op. De man kreeg een buis tegen het hoofd. Hij werd naar het Ccolsragelziekenhuis vervoerd. Botsing tussen fieters in de Maastunnel In de Maastunnel botste vanmor gen de 20-jarige leerlingbankwerker P. F. de Jong uit de Paul Kruger straat met zyn fiets tegen iemand die voor hem reed en plotseling moest remmen. By zijn val brak De J, het Imkersleutelbeen. Hij is naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. Waarschijnlijk weet niemand het juiste aantal. Maar veel lent U er zo opnoemen. Waarom? Omdat er regelmatig voor wordt geadverteerd. Hebt U daar wel eens over nagedacht? Doe dat eens. Het zal U overtuigen dat met dagbladadvertenties 'uitstekende resultaten worden bereikt. Bedenk, wat dagbladreclame vermag! „DE SCHIEDAMMER" brengt de naam ER INI HAVERMOUT SUP., vlujrkokend per pak van 0.40 voor CHOCOLADE PASTA per pot van 0,82 voor ROZIJNEN per 250 gram voor ZOMERMELANGE 200 gram fijne gevulde drups BOTERHAM SPECULAAS 250 gram SPECULAAS uit 250 gi bakkerij MO DE STA BISKWIE 250 gra ANANAS CUBA per blik CANADESE KALM per blik SARDINES IN OLIE per blik FIJNE VLEESWAREN DE BESTE KWALITEIT ZURE ZULT too gram BLOEDWORST 100 gram FALING',VORST 100 gram BOTERHAM WORST Uit blik too gram CERVELAATWOKST 100 gram MAGER BOTERHAM SPEK 100 gram Bonketfilialen Hoogstraat 12 en Vondellaan VRIJDAG II en ZATERDAG 12 September VRIJDAG IS en ZATERDAG 19 September HOEFJES, een heerlijk amandelkoekje rn j-Q 150 gram Xot 1 September laas: 5 VASTE KOKTING 2 VASTE KORTING op SUIKER A E. M. J. Re* 6 :~b Davo 122 f 1SO. 205 I. 225.- Beckers 30 Beckers 60 E. M. J. Re* 1? Vulcana 65 I- 135,- Interno E Aristo 2-^ Vakkundige voorlichting en plaatsing. oranjestraat 13 tel. 65673 BROERSVELD 137-139 TEL. 67736 fcventueel prettige betalingsregeling.^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1