a m m C 3 Nieuwe muur langs Lange Haven van meer dan één betekenis CJMV-feest in Plantage Omzetsnelheid graadmeter van voorraadpolitiek Echte Zaanse Beschuit ALBERT HEIJN "Ze If b e d i eirïti g Geroutineerde stenotypiste Straatweg wordt verbreed en open riolen verdwijnen Nieuw bestuur van D.R.Z. DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Handig geschrift geeft middenstanders beter inzicht in deze materie Broer en zus trouwden gelijk Beeld omgegooid Opbrengst collecte Rode Kruis „St Ambrosius' 60 jaar Tuinfeest van Water Scouts Concert O.B.K. G.T.B.-nieuws Kijklust gestraft DHS naar Hermandad AGENDA Gemeenschapszin Giftige dampen in Hoogvliet Zes auto's botsten Honderdduizend in Rotterdam verkocht Slippartijen in oliespoor SCHIEDAM Amandelspecuiaas 55 Kruidspeculaas ie soort44 Kruidspecuiaas39 2 grote rollen van 14 stuks 51 GROOT VRIJ HUIS Naaisters en leerling naaisters NET MEISJE Koeriersters Donderdag 10 September 1953 De officiële publicatie van gemeentewege verstrekt stond zo eenvoudig in de krant: „Gedurende veertig weken, of zoveel langer of korter als de werkzaamheden zich zullen voordoen, is de Lange Haven tussen de Korte Dam en de Appelmarkt voor alle verkeer (dus ook voor voetgangers) afgesloten, zulks in verband met het aanbrengen van een nieuwe kademuur". Uit een gesprek, dat wij dezer dagen hadden met de uitvoer der van het werk, dat wordt verricht door de Bouwmaatschap pij Fa, H. J. de Baan uit Den Haag, bleek, dat de vernieuwing van de kademuur tal van verbeteringen met zich brengt. Niei alleen komt er een betere kademuur, maar bovendien wordt de straat langs de Lange Haven gemiddeld een meter breder en wordt de waterlozing uit een groot aantal huizen langs de haven verbeterd, doordat de open riolering naar de haven wordt vervangen door een straatriool, dat wordt aangesloten op de grote afvoerriolen. Sedert enkele dagen zijn arbei ders druk bezig de straat langs de Lange Haven tussen Korte Dam en Bokkensteeg (het betreft hier 84 meter kademuur) open te breken. Eerst zijn de mannen van Plantsoe nendienst gekomen, die heel voor zichtig de boompjes hebben uitge graven en deze zolang naar de kwekerij hebben gebracht. Als de herstelwerkzaamheden klaar zijn. komen de bomen weer terug. Nu zijn de mannen van de firma de Baan in de weer om de straat verder open te breken en uit te graven. Dit zijn nog voorbereiden de karweitjes (om de juiste ligging van kabels, gas- en waterleiding buizen te kunnen vaststellen) want volgende week Woensdag wordt het pag ernst. Dan verschijnt er een grote drijvende bok met een hei stelling in de Lange Haven, die zo wel in het water als in de straat over een lengte van 84 meter een stalen datnwand gaat slaan. Wan neer dit is geschied hoopt m«n langs de huizen een pad van drie meter vrij te kunnen houden om het voetgangersverkeer niet al te zeer te stagneren. Wanneer de damwand waterdicht is. wordt het water weggepompt en dan kan men beginnen de gescheurde en ver brokkelde damwand af te breken. Hiermee verdwiinen levens de open riolen, die uitmonden in de Lange Haven en waardoor het vuile water o.a. uit de toiletten, wordt ge loosd. Deze worden vervangen door straatriolen, hetgeen geen overbo dige luxe is. Deze verbetering zal ongetwijfeld met vreugde worden begroet, want de bewoners van de hulzen langs de haven hebben de laatste tijd veel last van grote rat ten, Het ig beslist geen zeldzaam heid, wanneer een rat via het riool en het toilet* een woning binnen klimt. Een tweede verbetering, die zeer welkom is, js de verbreding van de straat langs de haven. Freciese - beslissingen zijn nog niet genomen, i omdat men de zaak nog aart het op meten is, maar men kan vrijwel als "zeker aannemen, dat het wegdek gemiddeld een meter breder zal worden. De nieuwe kademuur wordt, zo als we uit de mond van de uitvoer der vernamen, van «en degelijke constructie. Wanneer de laatste muurresten zijn verwijderd, worden 330 houten palen van 20 meter leng te geslagen. Over deze palen komt horizontaal over een totale lengte van 34 meter een 40 cm. dikke en 2.60 meetr brede gewapend beton nen plaat te liggen. Dit is de basis, waarop de kademuur komt te rus ten. Uitwendig krijgt deze muur een wand van metselstenen, doch dit is alleen maar voor ..het ge zicht". omdat de architectuur van de mooie Schiedamse havens niet mag worden geschonden. De wer kelijke wering komt daarachter te liggen en bestaat uit een dikke muur van ongewapend beton. De uitvoerder van het werk is zeer optimistisch. Hoewel water werken altijd erg ..onberekenbaar" zijn, hoopt hij het karwei binnen de gestelde termijn klaar te hebben- Een belangrijke factor is natuurlijk het weer. Komt er deze winter een langdurige vorstperiode, dan ligt het werk al die tijd stil. Het is dan ondoenlijk om beton te storten. Maar krijgen we een ..zomerse winter", (jan ziet de uitvoerder wei kans de werkperiode van veertig weken, die nu is uitgetrokken aan zienlijk te bekorten. Binnen driekwart jaar heeft de Lange Haven op de plaats waar dit het meest noodzakelijk en urgent was een nieuwe kademuur; een kar. wel. wat 120,000.— kost. Na de j.l. gehouden ledenvergade ring van de Schiedamse voetbalver eniging DRZ is het bestuur van deze voetbalclub als volgt samenge steld A. de Visser, voorz.; L. Meul- stee Jr., secretaris Rotterdamsedijk 205d tel. 66582; P. Breedveld, penn.; K. Scheffers. 2e voorz.; A. Valken burg. 2e secr.; N. van Loopik, 2e penn.; J. van Heiten, comm. Gedurende het winterseizoen zal de veldtraining normaal doorgang vinden onder leiding van trainer J. van Diggelen. De veldverlichting zal worden verbeterd, zodat de Rood-Witten iedere Donderdagavond op hun terrein san de Laan Ons Genoegen in de buitenlucht zullen kunnen oefenen. Classificeerders stalen hout De politie heeft twee classifi ceerders uit Rotterdam aangehou den, die een flinke partij hout torsten waarvan zij de herkomst niet konden opgeven. Het bleek, dat dit hout van diefstal afkomstig was. De beide lieden zijn op het hoofdbureau ingesloten. 2293 De avond valt snel en Rob gaat naar bene den om een nieuwe koers j uit te zetten, teneinde de eilanden te ontwijken Wanneer hij de zeilen I heeft getrimd, besluit hn I enkele uren te gaan sla pen De zee is kalm en bu kan het er hier wei op wagen Zo, dus Larry f is nog altijd commandant van de „Fort Churchill" Die ïongen heeft er zich toch maar behoorlijk bo venop gewerkt, want hot kort is het eigenlijk nog maar geleden, dat hu Rob een loer probeerde draaien m die race van Californie naar IJmuiden Ja. toen was Larry nog een echte schurk, maar hij heeft sedertdien met i nog eens met hem over hun avonturen van vroe- het verleden afgerekend en is een geheel nieuw ger te praten Dan valt hu in slaap leven begonnen. Rob verheugt er zich op hem het over enkele dagen in Halifax te ontmoeten en iTy? i alleen geklots van het water en het zachte gekreun van het schip verstoot t de stilte Maar Rob weet met, dat de ..Vrijheid" recht op het vliegtuigwrak aankoerst, dat Larry vergeefs tracht te vinden. In verband met het IGO-jarlg bestaan van het C.J.M.V. in Nederland is reeds een grote Bondsdag gehouden te 's-Gravenhage. Het is de bedoeling dat elke C..Ï.M.V. afdeling dit feit ook plaatselijk zal herdenken. Zo hebben de gezamenlijke afdelingen van de Schiedamse Federatie een uitvoering gegeven In de Plantage op het S.G. Podium. Aan deze uitvoering werkten mede het C.JJM.V. Tamboer, en Püpercorps „Harmonie", de C.J.M.V. Mond- accordeonver. „Bravo", het Muziekgezelschap „Centry" en een oud-afde- Ung van de Schiedamse C.J.M.V. de Chr. Gymnastiekvereniging „D.O.K." De belangstelling van de zijde van het publiek was zeer groot. Wederom heeft de Nederlandsche Middenstandsbank N.V. een Economi sche Publicatie het Hcht doen zien. Ditmaal Is het geschrift gewijd aan de betekenis van dp omzetsnelheid, een gegeven, waaraan de middenstander inderdaad niet die aandacht besteedt, welke het verdient. Zeker, het komt voor, dat de accountant of de boekhouder bij het opstellen van het balans rapport ook de omzetsnelheid vermeldt en zelfs dat cijfer vergelijkt met het overeenkomstige van het voorafgaande boekjaar, maar dat is dikwijls alles wat menige middenstandsondememer met betrekking tot de omzet snelheid in zijn bedrijf weet. Terecht wijst de nieuwe publicatie erop, dat dit niet genoeg is. Na eerst te hebben uiteengezet hoe men de omzetsnelheid berekent, wordt er op gewezen, dat het cijfer van de omzet, snelheid een graadmeter is van het al of niet doeltreffend voeren van een juiste voorraadpolitiek. Een po litiek. welke een aanpassing van de voorraad aan de omzet, tevens een zo laag mogelijk houden van de voorraad, beoogt. Het streven dient sen ebt te zijn op een opvoering van de omzetsnelheid door omzet vergro ting en door inperking van de voor raad. Gewaarschuwd wordt tegen overdrijving op deze twee punten, tegen onjuiste methoden bij de om- zetvergroting en tegen de aarzeling pm de voorraad op een inderdaad verantwoord laag peil te brengen. Verder worden de voordelen van een hoge omzetsnelheid opgesomd en met nadruk wordt gewezen op het nadeel van een te lage omzet, alsmede op het feit. dat de bruto winst soms aanzienlijk wordt ver minderd door de rentelast, drukken de op het m de voorraad gestoken kapitaal, Aan de hand van verscheidene voorbeelden, aan de praktijk ont leend. wordt nu voor verschillende branches aangetoond, dat een da lende omzetsnelheid gepaard gaat met een toenemende rentelast, waar door ten slotte de netto-winst ver mindert, Het is juist het verband tussen omzetsnelheid en netto-winst, hetwelk vele middenstanders ont. gaat. Het geschrift betoogt dan verder, dat de omzetsnelheid een indicator is, welke waarschuwt wanneer er in de onderneming iets niet klopt. Maar een waarschuwing heeft alleen effect wanneer ze tijdig wordt ge geven; hier ligt nu hetaanknopmgs- pun^ met de weinige aandacht, welke aan dit gegeven wordt be steed en waarover hiervoren wordt gesproken. Daarom geeft de publi catie met klem de raad om het cijfer voor dg omzetsnelheid niet achteraf, bij het opstellen van de jaarcijfers, te bepalen en te bezien want dan is het lopende jaar in de regel reeds een eind gevorderd. Het is dan te laat. om het resul taat van het vorige jaar nog te beïnvloeden, terwijl het cijfer mets zegt ten aanzien van het. lopende jaar. Neen, men dient de omzet snelheid enige malen per jaar te bepalen, bijv. elk kwartaal of, beter nog. elke maand; dan alleen is het eeri waarschuwingsstgnaal, dat tijdig blinkt en dat daardoor tijdig tot maatregelen leidt. Het verband tussen omzetsnelheid en netto-winst wettigt zeker de daaraan verbonden moeite; het is ongetwijfeld de verdienste van deze 23ste Economische Publicatie hierop gedocumenteerd de aandacht hebben gevestigd. Een apart hoofdstuk besteedt veel aandacht aan de gevolgen van de voorraad vermindering op de liqui diteit en balans.structuur en als gevolg daarvan ook op de verbete ring van de rentabiliteit als gun stige bijkomende factor. Deze publicatie is verkrijgbaar bij de Nederlandse Middenstandsbank, Lange Haven 93: de prijs is 1,— Onbekenden hebben een beeld van de groep, die als versiering tijdens de vacantiefeesten in het Julianapark is geplaatst, omver ge worpen. De sculptuur „Mannenfi guur" (van de Rotterdamse beeld houwer H. Kramer), werd niet beschadigd. Onvoorzichtig rijder overgestoken Zonder uit te kijken stak gister middag de zes-jarige J. H. de Rot terdamse Dijk Over. De 31-jarige mej. G. F. K.. die juist op haar bromfiets passeerde, kon het ventje niet meer ontwijken. Er volgde een aanrijding waar door de berijdster van de bromfiets en het jongetje tegen de straat werden gesmakt. Het jongetje kreeg schaafwonden aan zijn knieën. me juffrouw K. klaagde over pijn in haar hoofd, terwijl zij bovendien haar linker enkel heeft gekneusd. Per auto van de GG en GD is zij naar het gemeenteziekenhuis en na daar te zijn verbonden naar haar woning gebracht. Autobanden in brand Kinderen hebben gisteren op een open stuk terrein achter de Paral lelweg acht autobanden in brand gestoken. Het vuur straalde zo'n hitte af, dat de agent van politie, die op hef brandje was afgekomen met in staat was het vuur te doven. De agent heeft de brand weer gealarmeerd, die het brandje heeft geblust. Het was gisteren voor de familie Alberts, parallelweg 120 b, e®n grote dag. Twee kinderen van dit gezin traden op één dag in het huwelijk. De 21-jarige Catharine met de heer P. Breuer uit Rot terdam en de 22-jarige Willem met mejuffrouw Annie Noord- hoek. Gevieren liet mere zich naar het stadhuis rijden. En om dat het nu niet iedere dag voor komt, dat uit één gezin twee kin deren. tegelijk In de huwehjks- hoot stappen maakte de fotograaf een kiekje «are de bruidsparen met bruidsmeisjes en -jonkers °P de trappen van het huis der ge meentewaar zij zo juist „ja" te gen el kaar hebben gezegd. De collecte, die het Rode Kruis tijdens de vacantieweek in de Plan tage en op de kermis, ten bate van het getroffen Griekenland, heeft gehouden, bracht 1276.68 op. Burgerlijke Stand Geboren. Petrus J. M. z. van J. A. H Mulder" en J- W. Zondag; Hen- riette M. M. d van J. W A. M. van Ooijen en J. B. M. Basrs: Hans W. z. van A Schol en A. M. v. d. Linden; Gerardus J. J. z van J, C. F. v. d. Meer en W. A. C. v. d. Boogaard; Franciscus J. z van J, j. Kok en E. M. Rooier; Ciasina P. d. van I. "Bot en H. v. d. Vlugt. Overleden: J, v. d. Kraan, 76 j. De voorzitter van „Bravo", de heer C. J. P. de Bree opende deze uitvoering met een kort welkomst, woord. Spr. zeide dat ook de Schie damse C.J.M.V. het feit van het 10Ó~jarig bestaan niet onopgemerkt voorbij wilde laten gaan. Hij sprak zijn blijdschap uit over de grote opkomst van belangstellenden. On der de vele belangstellenden wer den aangetroffen het dagelijks be stuur van de CJMV hier ter plaat se, de voorzitter van de Herv. Jeugdraad, ds J. G. Jansen, wet houder Th. J. L. v. d. Berg, het raadslid A. Sonneveld, de heer v. d. Kraan van Gemeentewerken, oud-wethouder H. v. d. Kraan en het A,R. fractielid ir K- J. Domi- nicus. Hierna klonk het „vooraan" van „Harmonie". De leden waren goed getraind onder de stramme en goede leiding van de heer J. Veenman Jr. Ze speelden als eerste nummer de „Eeuwfeestmars". De Chr. Gymnastiekver. „D.O.K." ver scheen hierna ten tonele. Een da- mesgroep liet zien hoe lenig zij waren met brugturnen. De CJMV mondaccordeonver. „Bravo" o.I.v. de heer A. N. van Daalen speelde als eerste een koraal, waarna en kele marsen en ouvertures volg den. De dames en heren van „D.O. K." konden er nog geen genoeg van krijgen en hadden ook nog het paard van stal gehaald. Het muziekgezelschap „Centry" der CJ MV speelde hierna enkele trek- Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan (waarop wij nog terugko men) geeft het harmonie-orkest „St. Ambrosius" een gala-concert op Donderdag 17 September in de grote zaal van de R.K. Volksbond. Dit concert staat o 1 v. de directeur, de heer J. F. Heilker. Medewerking verleent het R.K. Mannenkoor „St. Caecilia". De Schiedamse padvindersgroep de „Water Scouts" gaat Zaterdag middag feestelijk de groepshaizen aan de Havenstraat in gebruik ne men. Na een mars door de stad, culmineert de vreugde zich in een groot tuinfeest, Het is de bedoeling, dat de i schillende padvïndersgroepen Schiedam zich om kwart voor drie opstellen voor een mars door een •gedeelte van de stad aan de Vlaar- ''"■"^erdlik-hoek Burg. Knappert- laan. Daarna gaat het via B.K.-laan, Nassaulaan, Willem de Zwijgerlaan, Havenriijk naar de Havenstraat. Aankomst daar om kwart voor vier. Om vier uur is de officiële opening van de groepshuizen, waarna het tuinfeest begint. Er zijn tal van attracties (schijfschieten, speerwer pen. rad van avontuur, touwtrek ken. grabbelton, spijkers slaan. enz.L terwijl er bovendien een consump- tietent is, waar men een lekker kopje koffie kan drinken. 's Avonds wordt de tuin feeëriek verlicht. Om 10 uur worden de feesten met een taptoe besloten. Zondagavond om 8 uur geeft het harmonie-orkest „O.B K." (dir. J. Feltzer) een concert op het Podium in de Plantage. Het pro gramma luidt: S.V.V.-Mars. van C. de Regt; King Cotton, mars van Sousa. Ouverture Bandietenstreken, van F. von Suppê, arr. Witt- mann. Toongedicht „FINLANDIA", van Jean Sibelius. Les Fauvettes. Duo voor 2 Piccolo's, van N. Bouquet. Mazurka, van J. C. M. Feltzer. Zigeunerbaron. v. Joh. Strauss. Muzikale Wedrennen, van Paul Lincke, Finale. 3. GT.B. I gaat a.s. Zaterdag naar Maasland, teneinde om 4.15 de strijd ana te binden met MW '27. Op het eerste gezicht met zo zwaar, maar een wedstrijd vol voetangels en klemmen. Worden de zaken echter energiek aangepakt, dan zit er on getwijfeld winst in. Voor eventuele supporters." de bus vertrekt om 3 uur vanaf het hoofdpostkantoor. Ook G.T.B. II ontmoet een oude rivaal n.l. G.S S. II en wel om 2.30 uur aan de Laan ons Genoegen. Ook hier is „oppassen" de bood schap. G.T.B, III ontmoet op hetzelfde terrein om 4.15 uur R.S.M. II en gezien het schitterende resultaat van verleden week, kunnen we het beste verwachten. De scheidsrech ters zijn resp. de heren De Graaf en v. d. Toorn. kersliedies en marsen. Aan 't eind van de avond dankte de heer C. J. P. de Bree allen voor hun belangstel ling en wel in het bijzonder de heer v. d. Kraan van Gemeente werken, die alles gedaan heeft en zeer hard heeft gewerkt om met zijn mannen de zaak in de Planta ge nog ordelijk te krijgen. Gisteravond is de 18-jarige H. P. uit Rotterdam de tuin van de HBS in gelopen en daar op een luifel van het schoolgebouw geklommen. Vandaar had hij een riart uitzicht in de gymnastiekzaal waar 'n groep danieg met sportoefeningen bezig was. Ploselmg gleed de jongeman van de luifel en kwam met zijn hoofd op de straatstenen terecht. Hij kreeg een hersenschudding en na eerst per auto van de GG, en G.D. naar het gemeenteziekenhuis te zijn gebracht kon hij daarna naar zijn woning worden vervoerd. Zondag gaat D.H.S. naar de Ks- naalweg in. Rotterdam om daar de strijd te gaan aanbinden tegen Her mandad Hoewel wij de kracht van deze tegenstander met kennen, heb ben wij na de mooie overwinning van Zondag 1.1. wel zoveel ver- trouwer in de Geel-Zwarten, dat we toch minstens op een gelijkspel rekenen. Wordt er gespeeld met hetzelfde elan en overgave, dan be hoeft zelfs een overwinning niet tot de onmogelijkheden te behoren. Er is nu getoond, dat ook tn de 4e klas DHS van zich kan doen spre ken Het verdere programma luidt: rï'Tq ?__r.vv 3. 10 uur; DRL 3— DHS 3, 11.30 uur; DHS 4-~Sport- vogels 2, 12 uur: Hermandad 3 DHS 5. 11 uur; DHS 6—progress 4. 2 30 uur; Oud Beijerland 3—DHS 7, 2.30 uur. Juniores: SFC aDHS a, 4 uur; EDS b—DHS b. 3 uur. Wat men moet weten; Apothekers-nachtdienst; Gouka en Co, Groenelaan 127 Bellen btf ongeval: G G er G.D Tuinlaan 89 Telefoon 69290 Feestavonden: Passage: 8 uur: NCRV-steravond. Bioscopen: Passage, 2 uur: „De woeste hoogte". Monopole, 2, 6.45, 9.15 uur: „Limelight". VLAARDINGEN Op de weekmarkt miste een Schiedamse dame 'Woensdagmorgen, bij het openen van haar tas plotse ling haar portcmonnaie met twaalf gulden. Zü dacht bestolen te zijn en kreeg een flauwte. Omstanders sta ken de hoofden bij elkaar en de handen in eigen beurs. De inzame ling leverde 17.60 op. De Schie damse dame verbaasde zich over zoveel gemeenschapszin, dat ze bijna opnieuw van haar stokje ging. ROTTERDAM Het gemeenteraadslid J. P. Schal- ker beeft tot het college van B. en W. enkele vragen gericht met be trekking tot het feit, dat boomgaar den in het gebied van Hoogvliet aangetast worden door giftige dam pen, afkomstig van nabijgelegen olieraffinaderijen. Verleden jaar heeft de BPM aan verschillende be woners een schadeloosstelling uitbe taald onder het voorbehoud, dat dit geld zou. moeten worden terugbe taald wanneer uit een in te stellen onderzoek zou blijken dat de gassen niet afkomstig zijn van de installa ties van de BPM. Gevraagd wordt, of B. en W. kunnen mededelen wat de resultaten van dit onderzoeknaar de oorsprong van de gassen zijn. Voorts of B, en W. kunnen mede delen of maatregelen genomen zul len worden die een einde zullen maken aan het vrijkomen van deze schadelijke gassen, die bovendien .zeep irritant werken op de adem halingsorganen. Vier auto's, die zich in een fife wilden opstellen, botsten vanmorgen op elkaar op hei; viaduct van Rijks weg 13 (Overschie). schade viel erg mee. Vijftig meter verder kwa. men pal daarna twee andere auto's met elkaar in botsing. Ook daar was de schade beperkt. In tien twintig)es en twee kwar ten heeft mevrouw J. Kromhout- Stam een sci ie van lot nummer 16202 rfp" staatsloterij verkocht, het lot vw'.i 'p ditmaal de felbegeerde honde* mzend is gevallen. Mevr. Kromhout wist vanmorgen met wie de gelukkigen waren, want zij houdt geen bock van de namen der kopers. Trouwens, ze had ook nog geen telegrafische boodschap uit Den Haag ontvangen over de hon derdduizend. Mevrouw Kromhout huist nog in een Jilhput-kantoortje in het pand voor Handel en Nijverheid aan de Coolsingel. Tot October moet ze zich behelpen met een portiersloge, maar daarna trekt ze in het Groot- Het oliespoor. dat een bus gister, middag op de Nesserdjjk en de Schaardijk achterliet, maakte dat twee motorrijders en een bromfiet ser slipten en op dc rijweg vielen. Hun verwondingen bleken niet van ernstige aard te zijn. De weg werd bestrooid. Een radio wagen van de politie wees de weggebruikers op de gevaarlijke toestand. handelsgebouw. Zelf woont ze in Voorburg. Daar heeft ze in 1953 al eens een keer een honderd, duizend verkocht, zij het dan aan een collega-collecteur. Mevrouw Kromhout is vol spanning wie van haar vaste loterij-klantjes nummer 16202 m zijn binnenzak heeft. T/m Woensdag 16 September Onlvangf U bi} aankoop ran 2SO gram Speculaas in dezatfda kwaliteit - da ■olganda Por 230 gram ALBERT HEIJN'S SPECULAAS „Ze ie niet te overtreffen" Mat BOFFIE-KOFFIE aan dubbele tractatie Koffie Thee Leidse Kaas Edammer Kaas Fijne Snijworsf Boerenmetworst Boterhamworst Nierbrood 250 gram 139 100 gram .100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 38 19 22 42 42 27 2? WILION-FIJENOOKD, SCHIEDAM vraagt ook voor moderne talen. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties. TE KOOP in nette straat zeer geschikt voor 2 gezin nen, zo nodig leeg op te le veren. Br. no. S 943 bur. v. d. blad. GEVRAAGD voor lingerie-atelier. Aanm. Adr. Mulderstr. 64 A. Rotterdam-West. gevr, voor hele dagen, niet ben. 18 jaar, zeifst. kunnende werken, v.g.g.v. Mevr. N. Timmer, v. Östadelaan 55 a. Gevraagd een net dagmeUic v. 8-5 u. 's Zaterd.midd. vrij. Aanmelden bij mevr. Schou wink, Fr. Haversehmidtlaan 53, Schiedam. Permanent Wave, compleet 5.75. Ook speciaal alle kleuren haarverven. Kap salon „Alida", Grote Visse rijstraat 8E (hoge stoep), Tel 33762, Rotterdam Mevr. v, d. Wetering, Ch. de Bourbonstraat 21, zoekt net meisje voor dag of dag en nacht. In gezin met drie kin deren. Winkeljuffrouw voor krui denierszaak gevraagd. P.K.Q. laan 101. Gezellige feestzaal Marijke. Zaal, zonder verplichtingen is in Sept. en Oct. diverse data vrij. Te bevr. N. van Wijk, Hoogstr. 122, tel, 66216. Heer m.l. vraagt in Schie dam gem. zit-slaapkamer zonder pension, per 1 Nov. Liefst by BK.-laan of Rot- terd.dyk. Zo nodig eig. bed en linnen. Meestal afw. Br. m. prijsopg. onder no. S 942 bur. van dit blad. Te koop aangeboden: 1 klok, I eiken ameublement, 1 bu reau-stoel, 1 solide aan hangwagen, 1 schoolbord m. ezel, I tafelkleed z.g.am., i salon-tafel (vierkant) inge legd. I z.g.a.n. bascule met gewichten. 1 haardkachel, fototoestellen en foto-artike len en vergrotingstoestel. Te bevr. 's Zaterdags. School straat 15, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1