W Schippersknecht schold matrozen uit Waarom de CJMY-feesten niet konden doorgaan Als Hermes in hoog tempo speelt, dan KANTf £KEN IM G £M aas s&is DRUKTE OP HET KANTONGERECHT Tafeltennissen om Parool-beker Wie heeft iets verloren? vjrinen geq AGENDA DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB r Collecte voor Blindenzorg NCRV-steravond Plaatselijke ontmoeting tussen Hermes 2 en SVV2 i- wf »t |=S: Korfballers krijgen het moeilijk Jongen brak been Uit auto gevallen RET-personeel verontrust Vlaardings fabriekje door brand verwoest 2 Vrijdag 11 September Niet minder dan^ 162 zaken moest de kantonrechter deze zitting afhandelen. Nos. 86 en 101 van de rol weken af van de overtredingen, die aan de lopende band worden berecht. De eerste was het nummer van de zaak tegen mejuffrouw D. J. M. _de K, die van boord van een buitenlands schip was gehaald en de andere betrof de schippersknecht K. O., die, na eerst in de trein gevochten te hebben, aan de noodrem had getrokken Mejuffrouw dc K. was op 15 Juni door de politie van boord gehaald "van het aan de werf Wilton liggen de Noorse s.s. „Anna Knudsen". Zij bevond zich daar in de hut van de bootsman. Ter zitting vertelde zij, dat Ze verloofd was met deze zeeman en dat zij op punt stond met hem te trouwen. De portier aan de ingang van de werf had er geen bezwaar tegen, dat mejuffrouw de K. naar boord ging. Een wachtsman had zij op het schip niet gezien en toen is ze maar op haar eigen houtje aan boord geklommen. De kapitein, die. toen het schip op het punt stond om af te varen, bemerkte, dat er iemand op het schip was. die er niet hoorde, heeft de politie ge waarschuwd. Deze heeft zich over de passagiers ontfermd. De ambtenaar van het O.M. had niet de minste reden om te twijfe len aan de trouwplannen van me juffrouw de K.. doch hij vond het toch een vreemde geschiedenis, om dat zij al eens meer van boord van een schip was.gehaald. Hij eiste 14 dagen hechtenis. Kantonrechter mr Cos was blijkbaar dezelfde mening toegedaan, want hij bekrachtigde de eis van de ambtenaar. De 33-jarige schippersknecht K, j O. uit Maassluis Was met dc trein van Rotterdam naar Hoek van Hol-1 land gereden. In dezelfde coupé za ten enkele matrozen van de Kon. Hollandse Marine. Waarom, is tot op heden nog duister, maar de schippersknecht begon plotseling te gen de marinemannen te schelden en zei o;m.: „Vuile lafaards met Je aponpakjes aan" en voorts „Jullie durven me toch niet te slaan." Dat lieten de marinemannen niet op zich zitten en grepen de schippers knecht in zijn kraag. Na een flink pak slaag te hebben gehad, trok de knecht ten einde raad maar aan de noodrem, waarop de trein wel heel ruw in zijn vaart werd gestuit. „Er was toch niet de minste re den om aan die noodrem te trek ken." vroeg mr Cos. „Nee," gaf de schippersknecht toe, „maar ik kreeg, nadat ik die matro zen had uitgescholden, zo'n ongena. fAduertenfie J.In.) Deze wol week is niet bedoeld ais een demonstratie en even min als propaganda voor zelf breien, want daarvan beboe ren wij U de voordelen toch niet bij te brengen. Neen, in deze wolweek wil len wij spijkers met koppen slaan en U laten zien dat het door tijdige inkoop van een enorm kwantum (ondanks stijgende wolprijzen) nog mo gelijk is een ongeëvenaarde collectie wol te brengen voor prijzen die beduidend lager zijn dan algemeen voor mo gelijk wordt gehouden. Kunnen wij het U beter be wijzen dan met de orginele jumperwol „Summum" die als exportkwaliteii wereld vermaard is, in 12 verschil lende nieuwe modekleuren? Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze „Summum" jumperwe! in 100 gr. knotten, in de kleuren grijs, geel, groen, bordeaux enz. per knot 'Beroeirf onze brei-mod* show in Merlin's tearoom. iedere middag van Maan dag f/m Vrijdag. Aanvang der shows half drie, half vier en halt vijf. Postorders onder rembou, WINKELCENTRUM BINNENWEG, Taf. 29100 dig pak slaag, dat ik de noodrem als m'n enige redding zag. Boven dien was ik* dronken." De ambtenaar van het O.M. vond het geheel een ergerlijke geschiede nis en. eiste voor het uitschelden van de marinemannen f25 boete of 10 dagen cn voor het onnodig aan de noodrem trekken f35 of 14 da gen. De kantonrechter maakte er twee maal f25 boete subs, twee maal 10 dagen van. Zondag 4 October wordt In de grote zaal van de R.K. Volksbond het vierde Schiedamse tafeltennistour- nooi om de Parooi-Wisselbeker ver speeld. De wedstrijden beginnen om 12 uur. De deelneming staat open voor bondsspelers(sters) van alle Schie- damse tafeltennisverenigingen, aan gesloten bij de N.T.T.B, en voor lief hebbers, die dus geen lid van de ta- fcltennisbond of van een. -vereniging zijn. De spelers worden ingedeeld in zes klassen. Er wordt gespeeld volgens het volgende systeem. De eerste ron de bestaat uit poules van drie perso nen. De volgende ronden gaan vol gens het „afval systeem". Alle wed strijden worden gespeeld in „Best of Three." Inschrijvingen, die voor 20 Sep tember dienen te geschieden, kunnen worden gezonden aan C. Feelders, Anth. Muysstraat 21b; Chr. Kuil, Sin gel 184/10 en A. Bruning, Rotterdam- sedijk 4 b. De organisatie van het tournooi is dit jaar in handen van de R-K. Gemengde Tafeltenmsclub „Ready". Te bevragen bij het Hoofdbureau van Politie; (tussen 912.30 uur en 26 uur): Grijs jongensvestje, gummi kap laars, blauw broodzakje, geelzwarte vlag, sleutel van een autodeur, ring met 3 sleutels en een R.K. kerk boekje. Te bevragen bij de vinders: Lin nen regenjas, Kupcrus, Bagijnhof 5; gummi regenjas, Bras Gallleistraat 15; blauwe dameshandschoen, Ze- gers, J. van Avennesstr. 49; witte nylon handschoen, Schoei, Lorentz- plein 8b; blauwe overall, de Rooij, P.K.O.Iaan 166a; 1 paar zwarte da- meFhandschoencn, Steens, v. d, Eist- straat 18b; sjaal, A. Verhoef, Sta tionsstraat 27; bont fverm. vos), J. v. Steenoven, Aleidastraat 114a; gla- cé dameshandschocn en 1 school schrift, M. Mes, 'RSamsedijk 249; bruine herenhandschoen, G. van Vel- zen, Villastraat 101; nylonkous, Ho- gendoorn, R' damsedijk 202; padvin- dersriem, P. Koetsveld. Alb. Thym- straat 47a; bruin lederen nagelgarni tuur, Meeder, Rijnstraat 13; zwart damestasje, TiHekes, Hoogstraat 81; doubié armband, W. Willemse, Ro- zenburgerpletn 16a; actetas met schoolboeken, E, Zijlmans, Hoog straat 44; doublé damespolshorloge, N. Vrijenhoek, P.K.O.Iaan 142: pa- relkettmkje. A- Celenborg, Tuinlaan 66; wit piastic kindertasje, Rietstap, Broersvest 12; armbandje, T. Wes- sel Pr. Frederik Hendrikstraat 21b; fotoafdruk en negatief van een mi litair, Speijer. Morsestraat 22c; kistje inb. 50 sigaren, Vrcdebregt, v, Ma- rumstraat 21; dubbele fietstas van solex, van Rutten, Villastraat 6; zwarte damesschoen. Verkade. Groe. nelaan 8; 1 paar voetbalschoenen. C. Pijn, Oranjestraat 15 (Maasland); bruine kinderschoen <L.>, M. Krei- scher. Vlaardingerdiik 127; auto wieldop. J. G. Zagwjjn. Villastraat 103; rode autostep, C. van Leeuwen, Boerhavelaan 56b; ring met 2 Lips- sleutels, v. d. Brink. Daltonstraat 52; Lipssleutel no 902-: Suvaal. Rozen burgerplein 10a: bril in étui, J. Tettero. Fabriplein 32a. (Advertentie LM.) brillek DDi|kshoornv', QPTIC«£N IT. UOUtHMTMAT 1 TtlIfOOM ICHItDAM Wat men moet weteoi Apothekers-nachtdienst: Gouka cn Co, Groenelaan 127 Bellen by ongeval: G.G. en GD Tuinlaan 89 Telefoon 69290, Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: Somebody loves me". Monopole, 2, 6.45, 9.15 uur: „De terugkeer van Bulldog Drum mond". Burgerlijke Stand Gehuwd: H. Plaisier. 25 jaar en B. Könemann 19 jaar; P. Breucr 20 j. en C. Alberts 20 j.; W. C. Alberts 22 j. en A. C. Noordhoek 20 j.; L. A. J. Janse 24 j. en A. Heij 25 j.; H. Th. de Kievith 25 j. en H. L. Vrijdag 25 j.; A, Verdam 23 j. en M. J. van Oud- heusden 22 j,; J. D. Sprong 28 j. en J. Koning 25 j.; B. Scholten 28 j, en J. van 't Wout 23 j.; W. A. v. d. Sloot 24 j. en A. R. van Weert 22 j.; H. P. Stal 30 j. en J. den Hollander 26 j. Ondertrouwd: P. Bastemejjer 46 j. en J. C. Hölscher 47 j.; A. N. Bonjer 27 j. en S. C. Koorengevel 26 j,; J. Broek 28 j. en J. Magielse 27 j.; E. P. Buschmann 27 j. en C. A. Kemper 27 j.; G. Dalmeijer 29 j. en M. A. L, Je- ronimus 32 j.; J. Donker 25 j. en G. Koppenhagen 22 j.; D. L. Groeneweg 31 j. on J. N. v. d. Berg 24 j.; L. C. Hoogstad 71 j. en N. v. d. Wilt 65 j.; N. W, Jansson 25 j. en K. v. d. Vlies 20 j.; H. J. Labrie 35 j. en S. G. E. j de Kam 26 j.; J. L. van Lienden 29 j. en J. Groenendijk 26 j.; J. C. v. d. Linden 24 j. en N. Verberk 21 j.; J. Maan 27 j. en F. C. ter Horst 22 j.; H. M. G. de Man 28 j. en C. E. T. Ho- lierhoek 24 j.; G. H- J. van Nimwe- gen 28 j. en B. M. Kleijn 27 j.; R. van Raalte 24 j. en P, J. Coenradie 21 j.; J". F. de Regt 27 j. en N. Garretsen 23 j.; E, J. Voogdt 19 j. en M. Ritman 18 j. Overleden: G. M. L, Looman, 60 j. vrouw van J. M. Dries. Geboren: Frans, z. van J. v. d. Oosten en E, A. Dame: Elisabeth M., d. van G. J. Schets en M. Baijens. Ja kobus J.p z. van B. Scholte en C. J. Geel. Cornelia A. P.. d. van K. E. Weijgertze en M. H. Zmsmeester. Pe trus C. A. M. z. van P. W. v. d. Burg en M. C. M. Schoof. 2299 Wanneer de „Vrij heid" zijn neus in het vliegtuigwrak boort, schrikt Rob wakker. Wat is dat? Een aanvaring? Of is hij op een rots gelo pen? Rob springt uit zijn kooi er, met een paar stappen is hij aan dek Buiten is het nog donker maar af en toe komt de maan door de wolken en bij dit flauwe licht ziet Rob wat er gebeurd is. Ja, dat moet het wrak zijn. waar Larry naar zoekt. Bij het schijnsel van een lantaarn inspec teert Rob de schade aan zijn schip Die valt ge lukkig nogal mee, maar de „Vrijheid" zit muur vast: de boegspriet heeft zich In het wrak ge- Atlantische Oceaan oversteken Maar wat nu? Op zien of hij er zelf nog iets aan kan doen En als boord en ook de kiel zit vast Het vliegtuig is eigen kracht ziet Rob geen kans los te komen. Tn dat niet het geval is, zal hij moeten wachten tot niet groot en is zeker geen machine van een der eik geval zal hif de dag moeten afwachten om te er hulp komt opdagen, grote luchtvaartmaatschappijen, die geregeld de 1 De zorg voor onvermogende blin den had steeds de aandacht van onze gemeenschap en zij heeft er zich een eer in gesteld een weinig qeluk en materiële onbezorgdheid te brengen in het donkere leven dezer getroffenen. Burgers van Schiedam, handhaaft deze eerbiedwaardige traditie en steunt het werk der blindenzorg. De collecte van a.s. Zaterdag be veel ik daarom met klem bij U aan. De Burgemeester van Schiedam, mr J. W. PEEK Het Passage-theater was gister avond tot de laatste stoel bezet, toen ds Jac. Poot namens het hoofdbe stuur van de NCRV een welkomst woord kon richten tot al die Schie dammers, die deze steravond bij woonden. De belangstelling was zo groot, dat velen moesten worden teleurgesteld (o.a. de redactie van dit blad). Naar wij verder hebben ver nomen. heeft het radio-ensemble „Vrij en Blij" o.l.v. Wessel Dekker, met zang van Henk Dorel, de aan wezigen vrij en blij bezig gehouden. Door het lid van de Gemeenteraad, de heer A, J. van Lith (PvdA) zijn de volgende vragen gesteld; 1. Heeft het College van B. en W. kennis ge nomen van de moeilijkheden ter gelegenheid van de voorgenomen festevi- teïten van de CJMV in de Plantage op 2 September 1953; 2. Kunnen B. en W. meedelen of hetgeen In de pers hieromtrent is gepubliceerd, op juiste gegevens berust?; 3. indien de desbetreffende organisatoren geheel of ge deeltelijk terecht gegriefd zijn, willen B. en W, dan ook meedelen welke instanties verantwoordelijk zyn en wat er gedaan zal worden om derge lijke grieven in de toekomst te vermijden. Naar aanleiding hiervan delen B. en W, het volgende mede. Het eerste treffen In de nieuwe competitie heeft plaata gevonden en zoals bekend, leverde dit voor Hermes-DVS een 32 nederlaag op tegen het sterkere Excelsior. Het vertoonde spel was echter, vooral voor de rust* van behoorlijke kwaliteit» Het ontbrak echter aan tempo en doorzettings vermogen en hierdoor was de blauw-witte voorhoede nfel in staat de sterk spelende Excelsior-verdediging te overmeesteren. Verder was «r een tekort aan zelfvertrouwen, wat toch nodig is om een opgezette aanval in succes om te zetten, Het geheel vestigde de indruk, dat het Hermes-elftal nog niet voldoende warm gelopen is. En deze tekorten zullen Zondag a.s. afwezig moeten zijn om tot winst te kunnen komen, want dan gaat Hermes-DVS 9 uur treinen om in Maastricht VA uur te kun nen voetballen. MVV, .dat^voor de eerste maal in competitieverband zal worden ontmoet, brengt dit jaar een verjongde, pittige -ploeg in het veld, die gestart is niet een gelijk spel tegen ADO, een resul taat. dat er mag zijn. De wapens, die door MVV worder, gehanteerd, zijn snelheid, uithoudingsvermogen cn enthousiasme, wapens, waarmede over het algemeen de Limburgse ploegen mee kunnen omgaan, zo de ervaring heeft geleerd. De Schiedammers staan dus weer tegenover een zware taak. Tech niek en routine zijn aanwezig, maar het gaat om het tempo. Snel heid, dat ontstaat door de bal niet onnodig bij zich te houden, direct spelen. Hiervoor moeten er weer vrijstaande spelers zijn. Dus goed en snel posltiekiezen. Indien Her mes dit weet op te brengen, dan zijn de kansen voor een overwin ning aanwezig. Het tweede elftal, dat op een eigenaardige wijze uit de res. Ie klasse is geprotesteerd, speelt Zon dag nog geen competitiewedstrijd. Ook SSV 2 is vrij, zodat deze ge legenheid door de besturen is aan gegrepen, nog een laatste oefen wedstrijd te spelen. De elftallen ontmoeten elkaar Zondag om 10 uur, aan de Damlaan. Daar het res. elftal van Hermes-DVS nog niet definitief is samengesteld, ligt het in de verwachting, dat de jon gens. die voor deze wedstrijd zijn uitgenodigd, hun beste beentje voortzetten, om zich een vaste plaats te verwerven. Een interes sante wedstrijd kan dus tegemoet worden gezien. i.831 exem- goede doel bijeen ivordt ge gaard. hoe mooier hij het vindt. Bezwaren maakt de COLLECTEN heer Van M. tegen de manier, 1. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord; 2. De feitelijke gege vens welke in de plaatselijke pers zijn gepubliceerd zijn in het alge meen niet onjuist, doch de gevolg trekkingen, die uit het feit worden afgeleid'er. de motieven, welke ach ter de feiten worden gezocht, zyn absoluut onjuist; 3. Het is te be treuren, dat de plaatselijke viering van het eeuwfeest van de CJMV in Nederland in de Plantage alhier, op 2 September j.l. geen .doorgang kon vinden, doch, wanneer zo als in het onderha.ige geval de organisatoren van die viering zelf onpractisch tewerk zijn gegaan, gaat het niet aan de schuld van de mislukking aan de Gemeente te verwijlen, terwijl het toeschrijven van onedele motieven aan de Ge meentediensten beneden alle critiek blijft. Vast staat dat in de maand Juni, toen de vergunning werd aange vraagd, een der organisatoren is ge wezen op de mogelijkheid dat de tribune, welke in de Plantage tij dens de Vacantieweek dienst moest doen, op 2 September nog niet ge heel zou zijn verwijderd, zodat men gewaarschuwd was. Vast staat ook, dat het de nodige vergunningen door het gemeentebestuur zijn ver leend, en dat de verschillende ge meentediensten hiervan op de hoog te zijn gesteld. Vast staat ook, dat een der organisatoren met de dienst van Gemeentewerken vooraf (name lijk gedurende de vacantieweek) contact heeft gehad, zodat de weg naar deze dienst bekend was. Bij die gelegenheid is de wenk gegeven zich omtrent het eventueel gebruik vart. de tribune en van' de geluids installatie te wenden tot resp. de Schiedamse Gemeenschap en de In stallateur. Het had dus voor de hand gelegen, dat de organisatoren direct na de Vacantieweek de toestand in de Plantage hadden gecontroleerd om gedachtig aan dc hierboven gemelde waarschuwing en wenk m overleg te treden met de dienst van Gemeentewerken enzovoorts, zo dra er enig gevaar dreigde. Dit is niet, althans niet voldoende en met tijdig geschied. Dan toch zou er een oplossing zijn gevonden voor de moeilijkheden, welke in verband met het afbreken van de tribune thans zijn ontstaan on die de belemmering van de viering ten gevolge hebben gehad. Immers de afwezigheid van het personeel van Gemeentewerken dal met het in orde brengen van het podium is beiast. een door ons betreurd verzuim, dat uit een samenloop van omstandigheden, welke met vacantieverlof samen hangen. moet worden verklaard was niet de oorzaak van het mis lukken van de viering aangezien het podium geheel vrij was. het licht kon worden ingeschakeld cn boven dien een voldoend aanta] stoelen bij het podium aanwezig was. Ad 3. Waar de kennisneming van lijk bericht waar en wanneer het ei moet worden gewogen. 6. De klasse-indeling is: klas se 1, Eieren van jonge kippen (1ste leg), klasse 2.Eieren van overjarige kippen (2e leg) en klasse 3 Alle overige kippen. Schiekanter heeft eens rug gespraak gehouden met enke le kippenhouders en na over leg met hen wordt bepaald, dat de weastryd eind Decem ber afloopt. De meeste kippen worden April/Mei geboren. Na 5^ maand geven zij hun eerste eieren, terwijl hartje winter de kippen niet zo veel meer Joggen. Daarom vrien den kippenhouders; tot en OP ie omslag van een liou- v=r'elt u' daf dit, TCeJr b,edt bataat uit dertje met twintig luci- verdeeld is over de volgende plaren. fers. dat Schickanters sigaret- Posteu: Centrale Bibliotheek ïinasf 't nakie Lange Haven 7944, Jeugc- w siaaretten leade lui uii? kro- aWeling 1686, filiaal Dwars- De heer A. van M. is een waarop steeds maar de col- nn-pur moi nprwnndcTmo in straat 315, filiaal Lorentziaan van de mensen, die van zijn lectebus onder je neus wordt het Enapiv Indien u in een 2239, post Kethel 664, post hart geen moordkuil maakt gestopt. Laat men huis aan kiuuuuiiui streek niét" malaria bent Weeshuis 191. post Ziekenhuis en Schiekanter prompt laat huis aanbellen en daar de mef December, houdt dan uw hemd aan en 323. post Maasdijk 58. ueten, wanneer er iets is, wat collectebus presenteren, maar met uecemo^- rol uw mouwen naar bene- Hoewel de leeslust dus iets hem niet zint. En dit maal laat de voorbijgangers met NAAR „LASTTJ den. Gebruik muskietenpil- verminderde nam het aantal heeft deze heer de collecten rust. Nu moet men wil men v de x d h t len, wanneer u buiten bent houders van leeskaarten toe. by de kop gepakt. Niet dat hy met steeds morden J^g.ge- dagelijks leven de lastechniek tussen zonsondergang en D,t. bedraagt nu 3fl0L tegen hier iets tegen heeft, Integen- vallen, een ÖY ik.konnn uitoefenen of zij, die er grote zonsopgangvori« Jaar 3l61- Hct boeken- deel. Hoe meer er voor het f®t3deit°^eldsedfalsges^^nkogaS interesse voor hebben, heeft Is dit een uoorbccld uan (}{)]|(f|j||t;ij[f{|j;iiiii;iiii]tii?ii!fiiiiiiimiiiii<iiiiiiiriiiiiiiiiut>iiJi:iiiiiHiimiHt<iiiiiiiiiilU'iiimMiiiiiuii'iiiiiiitiii'.liiiiii'iK loont mpn de help das te eeu- Schiekanter goed nieuws. De onbevoegd uitoefenen der ge neeskunde? Zo niet, dan zou den de Nederlandse lucifers- fabrikanten iets soortgelijks kunnen doen: „Lidien u in een streek met griep bent, houdt urn winterjas oen en doe een shawl oni. Gebruikt over schoenen wanneer u buiten bent tussen opstaan en naai bed gaan. Trek 's nachts twee pyama's aan'\ En op iedere aanslag van de Lange Haven 67: .Jndten u in een streek met belasting- ambtenaren bentdraai dan utu zakken om en leg uu' por- rentonnate op tafel. Wij kle den u later wel tot op het hemd uit.''* MINDER GELEZEN air F'**'' Hm --.-Z k.n Elke maand krijgt Schie kanter de statistiek voor zun rwnharo ï'oe^a^ln^ihVio Ja- werkelijk, Schiekanter kon zijn eigen ogen ook bijna niet SE?V y! Lf, S "S «eleven, miar het 1, toch heu» zo' Dit zijn bankjes, tUe' al ^ast Hor* nvpr worden gEpjaatst op de Maasboulevard-in-wording. Het gaat al Koed daae lanes de Maaszljde. Men Is er druk aan het Werk, vooral nu de fabrieken niet direct «eer ern sta-in-de-weg rijn. uitgeleend. Vorig jaar was dit De meesten zijn verdwenen, alleen de rume van de „NEMA- in dezelfde maand 13482. Dat glasfabriek" staat er nog. Maar daar is ook de sloper aan het ste drie punten, die reeds in Schouwman (elavecimbel). eerstgenoemde aantal omvat In deze smalle kolommen zijn Piet v. d. Kerkhof (orgel), De 74% romars, 3569 studieboe- ,1 indruk krUtt iKc"dr Irwl b0m<i",™S den7°'" Heine Stem-West, het Rett, ken en 23o5 kinderboeken. En gazons worden aangelegd. Hoe dan ook, er zit schot in en op gende. 4. De eieten moeten -n -Orkpri Het omdat Schiekanter u zo vol- het bankje, dat v nu op dit plaatje ziet, mag v >oigend jaar worden bewaard, o. Ieder, die Rhun Koor en Grkest. Het ledig mogelijk wil inlichten, gaan zitten. opgave doet, krijgt schnfte- geneel o.l.v. Eduard Flipse. theek. En nu wijst deze over dc maand Augustus uit, dat or in totaal 13j2f) boeken zijn loopt mon de helaas a „u- j „Schtcdam" orsam- ïeweês L„ af Ine hind 1» October %cn f,iet weten, U' de andere ffi» S-'SS" brfe'Lhru/ernDufhu1ffïn! De SeS hiSan verbonden öLielscnnjver. uus nms:aan- f3 50 Wie er iet<; meer heer Va" Hoort, Lekstr, 73a. niet iedereen thuis. De meeste -p. ,„c,*hi*Mvir,ie<ii*t*mnrï citut mensen wandelen of doen iFpvI^cph^J.ngstermun sluit boodschappen in het atads- centrum. Enne een vlie gende kraai (in dit geval een collectebus) vindt altijd wat. De muziekliefhebbers wil Hoe meer ping-ping hoe lie- Schiekanter vandaag ook niet ver, want daar is het toch om teleurstellen. Pakt uw zak- &enen„efco^vS?SlloS «Wfc vrienden noteert al (joel. vast voor volgend jaar 29 Mrt: K |»|p Matthaus Passion. Uitvoeren- HET EI EN DE KIP den. Corry Bjjstei% Annfe Zoals beloofd vrienden, Hermes. Heinz Marlen, Lau- volgt hier de aanvulling op het wedstrijdreglement van „Het ei en de kip". Bij de eer- het vorenstaande mag worden aan genomen. dat ook de organisatoren zelf zullen moeten erkennen, dat voor gegriefdheid geen roden be stond vervalt de beantwoording van deze vraag. Door het lid van de Gemeente raad de heer A. Sonneveld (CHU) zijn de volgende vragen gesteld 1. Zijn de persberichten juist, dat on danks de van gemeentewege ver strekte vergunningen de viering van het 100-jarig bestaan der CJMV we gens de grote ravage in de Plantage bij het concertpodium niet heeft kunnen doorgaan? 2. Zo ja, zijn bur gemeester en wethouders dan niet van mening dat voortaan de ver huur van dit terrein en podium aan andere instanties moet worden op gedragen dan aan de huidige? 3. Hebben B en W. reeds maatregelen genomen of met de CJMV bespre kingen gevoerd zodat de herden king van het 100-jarig bestaan der CJMV alsnog op deze plaats kan plaatsvinden? Naar aanleiding hiervan delen B. en W. hef volgende mee; Ad 1, Deze vraag wordt bevesti gend beantwoord, ad 2 met verwij zing naar o.s, antwoord op de twee- de vraag over dezelfde aangelegen heid van het raadslid, de heer Van Lith wordt deze vraag ontkennend beantwoord. Ad 3. De burgemeester en het college hebben vergunning resp. toestemming verleend om de plaatselijke viering van het 100-jarig bestaan der CJMV te doen plaats vinden in de Plantage op Woensdag 9 September 1953. (Is inmiddels ge vierd. Red. Da Schiedammer). Nederlandse T af eironde Installatie van afd. Schiedam Als 46ste schakel aan de keten van Nederlandse Tafelronden (be schermheer Z.K.H. Prins Bernhard) is gisteravond de Schiedamse tafel geïnstalleerd. Dit geschiedde tijdens een rode, die de president van de Neaerlandse Tafelronde, mr E. H. Toxopeus, hield en waarin hij het doet van de tafel, nl. het bevor deren van wederzijds begrip, ver draagzaamheid en vrede, zowel bin- nens. als buitenlands en het be vorderen van een hogere beroeps- en maatschappelijke moraal uiteen zette. Het lidmaatschap, dat men slechts op uitnodiging kan verkrijgen, is alleen mogelijk voor mannelijke Nederlandse ingezetenen tot 40 jaar, die een leidinggevende positie heb ben of een zelfstandig vrij beroep uitoefenon. De tafel Schiedam bestaat uit 19 leden. De installatie-plechtigheid geschiedde met een ontvangst in 't Stedelijk Museum met daarop aan sluitend een maaltijd waaraan 150 personen aanzaten, onder wie ver legen woord igei*s van de afdeling Schiedam van de Rotary Club, m de Aula van het museum, dat voor deze bijzondere gebeurtenis door het gemeentebestuur was beschikbaar gesteld. Het eerste korfbalprogramma van de competitie 19531954 bevat voor de eerste twaalftallen van de Schie damse clubs geen eenvoudige opga. ven. Schiedam heeft het misschien nog het gemakkelijkst. De rood zwarten, ontvangen De Raven uit Den Haag. Deze club degradeerde hei vorig seizoen, maar is dit sei zoen bij keuze weer tot de 3e klasse van de KNKB toegelaten. Toch zal het geen walk-over worden voor de Schiedammers, al beginnen ze dan on hun nieuwe terrein. We menen zeifs. dat de Hagenaars dit seizoen willen tonen, dat die degradatie een vergissing was. Maar de thuisclub hoeft dan toch de beste papieren. Dat lijkt ons niet het geval met de wedstrud ODI—HKC uit Hardmx- vcld. Hier kon de bezoekende club wel eens met de volle buit gaan strijken. Ook Succes zal het niet gemakkelyk krijgen Men moet op bezoek by Trekvogels, dat het vo rig jaar eerst in de laatste phase zijn aanspraken op de eretitel moest prijs geven. De Rotterdammers zul len hun pogingen dit jaar stellig herhalen cn diis wacht de blauw- wittcn oen moeilijke strijd. Hel programma voor de reserve- twaalftallen van de Schiedamse clubs luidt: Spartaan 2Schiedam 2. WION 4—Succes 2, 'Spangen 5— Succes 3 en ODl 3Blauw Wit 4. Hot tweede elftal van ODl kan ge niet en van een vrye Zaterdagmid dag- De juniorcompetitie van de KKB begmt volgende week. De CKB heeft er vaart achter gezet en is al bezig. Voor de ODI-jumoren is vast- gestëid ODlOranje Nassau. KOTTERUAM De elfjarige T. D. uit de Nassau- lean was gisteravond aan het spelen op het muurtje Jangs de Gerrit Ver- boonstraat. De jongen kwam te val len cn brak zyn linker onderbeen. Per auto van dc G.G en G.D. is het knaapje naar het Gemeentezieken huis gebracht. Na geneeskundige be handeling is hij naar zijn woning vervoerd. 15 September. MATT. PASSION D. H. uit de Eendrachtstraat is gisteren in Hoek van Holland uit een rijdende auto gevallen. Per ambu lance-wagen is het slachtoffer, dat een sehedelbasisfractuur opliep, naar het gemeenteziekenhuis in Schiedam vervoerd. In een dezer dagen gehouden ver gadering heeft personeel van de tET georganiseerd in de by het NVV aangesloten Nederlandse Ver eniging van Vervoerspersoneel zijn verontrusting uitgesproken over het lange uitblijven .van de verhoging van de toeslag "voor het werken in continudienst, Onderhandelingen •er deze verhoging zijn reeds ge ruime tjjd gaande. Vanuit de ver gadering werd een motie ingediend, waarin het lange uitstel wordt be treurd cn waarin het bestuur wordt verzocht er bij B. cn W. op aan te dringen een voorstel tot herziening en verhoging van deze toeslag zo spoedig mogelijk aan de gemeente raad voor tc leggen. Het RET-personcel is van me ning recht te hebhen op verhoging van de toeslag omdat de huidige toe slag een te geringe compensatie vormt voor het ongerief van de on geregelde diensten. De verwachting is. dat de onder handelingen sooedig hun beslag zul len vinden cn dat aan de verlangens van het RET-pcrsoneel op dit punt zal worden tegemoet gekomen. Beeld in tweeën „Geen opzet, maar ongeluk" Niet tegen de grond gesmeten door geergerde bezoekers maar vanzelf gevallen dat is hot oor dcel van de politiemannen, die deze week de vernieling van de in gips gegoten naakte vrouwenfiguur in het Plaswijckpark onderzochten» Men herinnert zich dat dit werk van de Rotterdamse beeldhouwer Huib Zaterdagmorgen in tweeën gebrok n werd gevonden, nadat te* oren al een opschuft met de schijnbaar veelzeggende woor den: „Wij willen zoiets niet" was aangetroffen. De verklaring luidt nu, dat zowel een schilder als twee timmerlieden dezelfde ochtend omstreeks negen uur het beeld nog in ongeschonden toestand hebben gezien. Het zou toen echter ais gevolg van een ver zakking van de zacnte bodem, fel scheef hebben gestaan. Drie kwar tier later, toen er volgens de offi ciële verklaring nog geen bezoeker in het park was geweest, vond men het beeld aan diggelen. Het zou dus nog verder zijn weggezakt en tentslotte gevallen. En de jeugd zou dan verantwoordelijk moeten worden gesteld voor het afkeurende opschrift. rens 3ogtman, John van Res teren, Leo Ketelaars. Kam TediroSchiedam Na de eerste succesvolle compe titie-Zondag van „Schiedam" gaat zij Zondag wederom met groot enthou siasme op de verschillende velden trachten de volle buit binnen te halen. Het eerste elftal trekt naar Rotter dam. waar ztj om 2 30 uur aan zullen lreden tegen Tediro. Daar dit ccn ogenschijnlijk niet zo'n moeilyke opgave zal zyn voor Visser c.s. zul lie wuk raad voor Kralingen krijgt een en vijftig Jeden, zo stond gistere* ei meld in dit blad Dat was een rat sprong van de zetfoatenduivcl. h-W juiste aantal leden moet zyn een en twintig De Harmomeverenigine „Rotterdam" geeft Zatei das 12 September een concert op het Pijnackerplein onder leiding van dirigent S de Ruijter, Aanvang 20 uur. VLAARDINGEN. Eer. felle brand heeft een speelgoedfabriekje «P6«,vC w.„. en een reclamebureau m de as ge len zij toch zeker flink de tanden op legd In het aanwezige materiaal elkaar moeten zetten om de punten 1 platen cellulose, houtwerk en pias- mee naar huis te nemen. Daar wij lic-artikelen vonden de vlammen echter vertrouwen hebben m de gretig voedsel, zodat zij spoedig zwart-witten houden we het voor 1 naar buiten sloegen. De brandweer, Zondag op een kleine overwinning. die het vuur mét vier stralen be- Verder spelen: DRZ 2Schiedam 2 streed, kon de aangrenzende panden 12 u: Progress 3—Schiedam 3, 12 u; behouden. Omtrent de oorzaak ys- Martinit 4—Schiedam 4. 9.30 uur. I de brand tast men in het duister.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1