ƒ•»,- Resultaten van Schiedamse Clubs nog niet bevredigend Korfballers boeken goede resultaten 1 Schiedamse Water Scouts in eigen groephuis ï"8 LAGER VOETBAL Twee wedstrijden gestaakt Tediro-Schicdum 1-3 D.H.S. won weer S.V.D.P.W- R.C.R'D.K'S. 2-1 Martinit-Saturnus 2-1 u (gestaakt) SFC-Activilas 1-2 Schiedamse Boys- H.B.B. 1-0 AGENDA Motorclub Schiedam Voetbalveld ontruimd i r l EEN .STRÖbM VaH ^koopjes Wielrijdster viel over autostep Ontploffing bij Oxygenium CJMV nog niet tevreden Oude dame door bromfiets aangereden ,,De Grote Trooster" troost U niet Handballers zijn gestart. Hengelsport Groot succes van SW-athleten SCHIEDAM Duivensport R9,- 250,- 38.- van WOERKOM 2 Maandag 14 September 1953 (Advertentie I.M.) 1 rn drirt.it rrrstp elft.]Urn lan Schiedamse verenigingen konden giste- ren een n\ cru mum? hoeken. \.w, Schietl.ini. dat Tediro «iet 3—1 wist te Sliun. svnrw dat tie nirune combinatie Rt'R/DKS met 2—1 de baas bleef, en Schiedamse Rovs dat met I-OI1BB 2 punten afsnoepte. Schiedam is dus de enige. dit twee Zondagen achte een geronnen heeft. Ken sierde overwinnaar ;im lurrbygevncgd kunnen /yn. n.l. Martinit. dat vier minu ien voor het einde een 1 voorsprong op Saturnus had. Het spel verruw de echter toen zodanig, dat de scheidsrechter het spel staakte. Een/elfde incident deed zich voor hij de wedstrijd SFC 4OBR 3 met een stand van 6—1. .Met uit?onderin? van de wedstrijd 8FC 1Acthita* 1. welke de sas- ten met 2—1 wonnen, warm er by de overige SFC wedstrijden hope sco res: het tweede won mrt .V0. het derde met 7~0, het vierde stond met 41 voor, toen dc strijd werd gestaakt. Hiertegenover staat, dat het A elftal met 0—5 verloor en het R-elftal niet 6—0. Toen deze weci'-frrd na- 5 minuten oud v. a* w i.>t Schiedam door G Stolk met een seiaien^tc'nk doel punt cfe leiding Ie nemen Het sp'-I guie vuoc cic jvi-i cclijk op. 7ondei dat er doelpunten gemaakt weiden Na de thee pak"- Schiedam fhnk aan en uist na 8 minuten een twee- el e doi Ipunt te -co» en De gasten p-ktcn het nu v. at knlmoi ann. wat co or de gastheren met een \ercuena tegenpunt werd afae-traft Door dit Sócclp gingen de Tediro spt'ers nog fc-ller aanvallen doch de verdedi ging hield ^tand cn wist de voor hoede weer aann het v erk te met ten. Uit een eer <u-tn\allen wist van Gent de stand op 3—1 te biensen, vaarm geen verandering kwam Hoewel SVDPW met een inval ler onder de rioellat moest spelen, heeft h«t toch kans gezien een 2—1 ©verwinning cp de nieuwe sporl- comomatie te boekeu. en dus 3 pun ten m twee wedstmden te behalen Het cciste kwartier was een \er- kennnen van elkaais krachten, waarna de gast hei en meer in de aanval gingen. In deze petiode wi«t H. Voets na een goed opgezette aan val te scoren. De gasten lieten het er met by zitten en kwamen ge ducht opzetten Dc spil var. R.CR. lostte van verre afstand een hard schot, dat door de keeper verkeerd werd beoordeeld, zodat de bal in het net verdween Nog voor de rust maakte Versteeg het 2e doelpunt voor SVDPW Hoewel na de rust de gastheren ver in de meerderheid waren, werd er niet meer gedoel punt. Beide ploegen wogen in het begin van de strijd tegen elkaar op. doch na een kwartier spelen wist Satur- i nus uit een senmage voor het Mar- j tmit doel te scoren Deze voorsnrong duurde slechts kort want Wolthuis I wist met een mooie schuiver in de i hoek de stand gelijk te maken. Na de rust werd het spei van Mar tinit steeds beter on kon Fabn bin nen 10 minuten aan zun club de leiding geven. Saturnus zette nu alles op alles om de gelijkmaker te j forceren, waardoor het spel mmder j fraai werd en de scheidsrechter tel- j kens moest ingiypcn. Vier minuten voor het einde, verruwde het «nel zodanig, dat de arbiter de strijd staakte De Schiedammers hebben deze wedstrijd met 21 verloren, hetgeen vel de* juiste verhouding van de ploegen heeft v eer gegeven Hoewel fcet doel \an A cm nas kort na het begin fel werd bestookt, mocht het met gelukken dc keeper te pa**e- S ren. Het eerste doelpunt kwam zelf- aan de andere kant. toen na een goede aanval de midvoor van Acti- vitas wist te scoren. De gastheren gavm echter geen t krimp en bestormden wederom het doel van de tegenstander* en wist 10 minuten !ater Muster de stand i op geluke voet to brengen Na de lust n SFC weer sterk m de meerdei hmd doch de verdedi ging wist het maken van doelpunt', n i to voorkomen Vipr minuten ipm h"t emde 1- het weer ne muil nm nn Activita* die biet een goed schot zijn club de leiding weet tc geven. i Deze wedstrijd heeft zich geken- merkt door zeer *nel spel van beide partijen, v. aaidoo ne bal van doel tof doel werd ge'pee'd. Toch waren dg aanvallen van de j gacten gevaarlijk cn was het aan d" j-toere verdediging van rfe Boys te danken, dat er ni »t se-coord kon ■«.arden, vooral v d Wiel viel m fe verdediging on Het enige doelpunt m deze wed- -trnd kwam van de vmt van tnd- voor Noll es na uitstekend «iWi- i -pel van Bone tan- "tt Van Vewm. van wien hij dc ba' k,ecg toege speeld Een verdiende ovci winning l Va"'- dp Bovs Van de l.igerp elftallen wat en de i uitslagen- DRZ 3--.Schiedam 2 1—1.1 Pro are*- 3—Schiedam 3 ï-<' Schie- dam 4—Martinit 4 4—2 SVDPW 3— WICO 2 1—4 SVDPW 4— Tedu a 4 I 3_7 German tl ''—SVDPW 3 3-5 De-ko bSVDPW b 2--6 Mntmit 3SmgeJkwarl ier 2 73 Schiedam 4Mart mi t 4 42 SFC 2Na or der- i kW at tier 2 3—0 SFC 3—Snmtifm 3 7—n SFC 4—OBR 2 6- 1 gestaakt» i SFC a—DHS a 0-r> SFC b2DZB b e—6. 1 Onk de tweede wedstrifd is het DHS gelukt de voile w mst binnen tp halen Na een goede stiyd werd Hermandad met 42 geklopt Direct na het begin was Her mandad iets sterker, maar toch Ma ren hm de geelzwarten du? door Jac Kejssemeijer de leiding namen, 10 Nu werd DHS beter en er weiden goede aam allen op de Kot ter damse veste ondernomen. Uit een mn deze was het Dc Kruyff, die een voorzet van rechts hard in schoot 20 Kort hieiop hepen bu een nieuwe aanval dc keeper en spij van Hermandad tegen elkaar op De laatste werd hierbij gewend, waardoor hy het veld moést ver laten. De rust brak aan met de stand 20 en er na was het weer DHS dat de toon aangaf. Ouwerhng maakte gebruik an een misver stand in de achterhoede. 30 i 40 Werd het weer door De Kruyff en toen geloofde de DHS- ers het wei. Ifeimandad wist nog j tweemaal tegor. tc scoren Met dc- i ?e o\ciMinning zijn de geeizuar- i ten weer twee kostbare punten rij ker De verdere uitslagen luiden: f DHS 2CVV 3 0—4: DRL 3— DHS 3 16. DHS 45portvogels 2 34; Hermandad 3DHS 5 50. DHS 6Progress 4 40; Oud Bey- ei-Jand 3—DHS 7 3—3 Juniores- SFC aDHS a 05: EDS bDHS b 2—0; Zwaluwen V c3—DHS c 3—1. HBSSNSW 0—3 Het 15 HBSS met. co lukt om ook maar een puntje irj Schiedam ic houden, na de wori-tuid tegen het sterke N S V.V En toch, w annecr men in aanmerking neemt, dat N- S V. V. vong seizoen kampioen ge worden is heett HBSS keurig paiti- gegeven Het was een vlotte wed strijd. waarin N.S.V V. voor de rust een verdiend doelpunt scoorde. Lan. ge tijd bleef het zo en de gelijkma ker 2ou zeker verdiend geweest zyn Het mocht echter met gelukken en vlak voor het emde voegden de gas. ten nog 2 doelpunten aan de *core toe, waardoor zij een geflatteerde overwinning behaalden Lange tiid heeft HB.S.S. het spel in handen ge had, maar de aanvallen werden te slecht opgebouwd en wanneer de Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Rembrandt. Rembrandplem 5 b. Bellen by ongevac GG en G.D, Tumlaan 89 Telefoon o929ö. Bioscopen: Passage. 2 en 8 uur: „Somebody loves me" Monopole, 2. 7, 9 uur: „Op de bres" vnovhoedr een- voor het dopt der gasten clan werd ej- -lerh» te- schoten of de doelman van NSVV deed zun plicht DiZr keeper ht-eTl uit«tem nd vverk verricht. evenaD zyn collega aan dp andcir kant. Het «a< e'"*1 spnrt'evr Medslryi DRZ wint van DOK In ren matige wedstrijd uelke zelnrn aantiekkclnk spel tc zien gaf heeft DRZ het Rotterdamse I DOK dit verleden week *0 goed I eesta11 i- .'eer vlot vcr-1aem On?^ iijodMiUe >tadginoten wonnen iret I Ó--I j DRZ 2 dat met enkele invallers I m het i eld kwam leverde de kra- j mgo prestal ]P OJ71 tegen het sterk" J Schiedam 2 een 11 resultaat te be- halen Voor de ru«t had C van Rooien zijn club de leiding gegeven en na de tust lukte het Schudam in deze gelykopgaande strya te r dool plinten DRZ 3 rrttp ai direct het doel' van Sportvogelp 3 onder druk en na 14 nun. scoorde K Scheffcrs het eerste doelpunt Een kwartier loor rust vergrootte W Krauwinke! de xooi'spinng tot 20 en na de ru-v wifdc SportMigels het wat beter, gaan doen Rode* na drie minuten t wa* dr stand 21 en DRZ. moc*t alle zeilen bijzetten om de geltik- maker te \oorkorrion D.R Z ont worstelde zich ccbtEi aan deze druk cn IV Krauwinkcl gaf een kwar tier voor het pinde zyn elftal de veilige 3—1 voorsprong waarmee het j emde kwam Tegen de verhouding in verloor D.R Z 4 van Sport vogel* 4 met 2l J Kriek benutte voor DRZ een penalty. ODl-DEMOS 1—1 Hoewel de Demo? verdediging in de wedsttyd tegen ODI plecht start te. herstelden de Schiedammers zich allengs, waardoor er zich een bijzonder aantrekkeluke wedstrijd ontwikkelde. ODl had het eerst succes, omdat de Demos-doelman de bal te ti sag wegwerkte Na de pau ze gaf Demos over alle linies de toon aan cn zo werd het toch nog 1—1. Demos 2 bereikte eveneens een 1—1 resultaat, doch het derde team boekte een keurige 20 zege op Singel kwartier 3. De motoicïub Schiedam hield Zondag een byzonder goed geslaag de onenteringsrit. die de 4S deelne mers langs velc omwegen en tal van moeilijkheden m de Driemanspol en de Meerpolder bracht. De uitslagen waren: 1 De Hollander Honselersdyk 12 straf p 2 Br egt Rotterdam 15 str p 3 Oste Schiedam 17 str.p 4 Vyge- «nnm Schiedam 18 strp: 5 De Jong Rotterdam 20 strp. 6 Kassels Rot terdam 21 strp: 7 De Vos IJssel- monde 21 str p3 v. Zomeren. Schiedam 24 str.p en 9 Brom Den Haag 36 strp. Een bijzondere prestatie leverde de heer Lucas uit Den Haag, die het parcours, dat al leen maar geschikt voor motorru- wielen is per auto deed en op de 11e plaats met 54'str.p. werd ge klasseerd. De politie moest gistermiddag as sistentie verlenen bij dc voetbal wedstrijd Mart in tt—Saturnus. die op het terrein in het Volkspark werd gespeeld Spelers en publiek wa ren het met eens over de beslissin gen van de scheidsrechter, tenge volge waarvan er handgemeen^ tus sen spelers en publiek ontstond. Op verzoek van de voorzitter van Mar tinit werd het terrein ontruimd. De wedstrijd is gestaakt. De Schiedamse korf halwereld telt vele tevreden gezichten op het ogen blik. De start van de competitie geeft daar alle aanleiding voor. Van de 8 gespeelde partijen werden er niet minder dan 6 gewonnen en daarbij zijn alle wedstrijden van de eerste twaalftallen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Schiedam heeft de gemakkelijkste wedstrijd gehad, maar de roodzwarten hebben er zich niet met een Jantje van Leiden van afgemaakt. ODI en Succes hebben door gestaag volhouden hun werken beloond gezien door goede overwinningen, het uiterste in om gelijk te maken Dit genoegen smaakte -A. Ruseïer met een fiaai schot van grote af stand. Nu bleek Succes toch wol over het grootste doorzetting: ver mogen te beschikken Mei J v d Heuvel en F A Baas brachten de stand op 2—4 en tenslotte liet mej N. Ouv endi'k 25 noteien HKC bleek voor ODI mdetdjad geen gemakkelijke tegenstander te yn De Hat'dinxv elders houden er een fm maar bepaald geen on- sportiet speHvpc op na, waar men even aan moet wennen Dit ondes- vond ODI de oeiste heltt maai al te zeer. want tweemaal moest men een achterstand wegwerken Dat lukte ct werd met 22 gemsr In de tweede helft bleken onze *tad- gpnoten zich tp hebben aangepast en dank 711 een beter *chot wonnen 7ir tenslotte met 52 Ook ODI 3 en de ODI-jun.oren kwamen goed uit de bu* De ee *te zond Blauw Wit 4 mei een 60 nederlaag naar hui* De benjamin* vnMnegrn dc Oiame Na*?au-iougd met met mmder dan 71 Succes 2 deed go"d ueik door M'ION 4 on eigen torren met P1 er onder te houden. Schiedam 2 en Succes 3 motsten in hun gast heren en -vrouwen hun meerderen erkennen De Spartaan 2 won met RS van Schiedam 2 en Spangen 5 met 61 van Succes 3. AI hebben wij nog zo'n grote sortering sokken in alle mo gelijke variaties en ai is onze collectie sportkousen nog zo groot, wij weten evengoed als dieduizenden Rotterdamse moeders van grote ge zinnen dat de soliditeit van zelf gebreide sokken en sportkousen niet is te evenaren. Voor die huismoeders hebben wjj een aanbieding ijzersterke jaeger- en sokkenwoi, een kwaliteit die niets te wensen overlaat en waarvan U niet enkele maar beslist meerdere knotten moet kopen nu U ze kunt krijgen voor een prijs, die alleen gedurende deze wo [week gehandhaafd kan blijven. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze jaeger- en sokkenwo! in de kleuren grijs, yg beige en zwart, f per knot voor Postorders onder rembours. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Ttl. 23U0 De Avonturen van Kapi tein Rob vindt U beden op pagina 9, Sedert Zaterdagmiddag vier uur hebben de Schiedamse Water Scouts weer de beschikking over eigm i troephuizen. Meervoud du*, want i er staan nu twee houten gioephui- zen au het terrein van Hoek'? Ma chine- on Zuurstof fabriek aan de Havenstraat. Voordat hot zover was, dat de heer A. de Gioot. voorzitter van 't Plaatselijk Comité, do vlag kon hy- I sen. waarmee do officiële ingobruik- neming word verricht, heeft clezc padvindei -.gLoep heel wat geld bu- i een moeien jicn te krijgen om de bouw van de twee houten tehuizen te kunnen bekostigen Door middel van feestavonden en verlotingen is men er toch gekomen en daarorrf was de vreugde van de padvinders dubbel gioot Zaterdagmiddag, toen zij aan tal van ouders met trots de nieuwe aanwinsten konden laten zien. De heer De Groot zei tn een gloedvolle to spraak verheugd te 7im deze definitieve nederzetting te kunnen openen. Spr. had al vele malen padvindcrstehuiren in Schie dam mogen openen, doch deze ble ken allemaal maar tijdeiyke homes te zijn. Dank zy de medewerking vap de directie van de fa Hoek, van wie ïr H. W. G. Hoek by de openingsceremonie aanwezig was, heeft men nu de beschikking over een flink stuk grond, vaar de pad vinders hun ideaal kunnen uitdra gen Ook de districts-commiseans, de heer A. M. Sunrierman. was ver heugd over dit nieuwe tehuis, dat naar hy reide tot stand was geko- i men onder de stuvvtuide leiding van schipper H A. Binnenweg Deze wimpelde op zyn beurt de lof u. tin- I gen af op zyn naaste medeiver- i ker« j Na al de officiële plichtplegingen I knn het tuinfeest een aanvang ne- I I men cn hebben de bezoekers naar I hartelust kunnen gemeten van tal i van attracties, zoals prijsschieten I touwtrekken, ballen gooien. Mod n, j rad van avontuur on de grabbelton. (Advertentie 1.11.) IEDERE DAG Zaterdagmorgen wilde co 47-jari- I ge mevrouw De J v. d. S. die met haar rijwiel over de SchiedamT- I weg reed eeri autostep pa wren 'waarop twee kinderen van lespec- i tievetyk 7 en 9 Jaar reden Dc kin- j deren vielen met hun step, pre- cies voor het wiel van de fiets van J mevrouw De .T Ook 7.ij kwam te vallen en bekwam een gekneusde I rechter enkel en knie. Een atui van de G.G. en GD heeft haar i naar haar woning vervoerd. Vanmorgen tegen half acht deed zich een ontploffing voor in de zuur- cn waterstof fabriek „Oxyge nium" aan de Buiten havenweg. Een arbeider was bezig een ijzeren fles met zuurstof, dat onder een druk van 250 atmosfeer stond, te vullen Plotseling vloog er een stuk van de kraag van de fles w aardoor de zuurstof met kracht naar buiten stroomde. Door de hevige druk sprong de fles en maakte een klein reisje door de fabriek. Er werden enkele machines zwaar beschadigd, terwyl er voorts een dertigtal rui ten sprong. Een begin van brand werd door de inmiddels gearriveer de brandweer geblust De arbeider, die de fles stond te vullen, de 26- jartge zuurstofpomper P. A van S, kreeg brandwonden en glassplin ters aan gelaat en handen Hij is per auto van de GG en GD naar de dr Noletstichtmg overgebracht. Dat Schiedam met zulke grote cij fers zou winnen kon men m het begin met vermoeden De bezoe ker*. Raven uit D"n Haag. openden nameli.k de .score, maar toon J- Post eenmaal gelyk had gemaakt; was de thuisclub niet meei te hou den. H. Verschoor cn D. Vermeu len zorgden tn tweede opstelling voor 31 «n J t. d Tuuk m 3e opstelling voor 5—1. Voor rust het L v d Kraan 6—1 noterm en na de hervatting J Post weer 7—1 Toen ernst zag Raven kans tegen Te scorer '72». maar nu was de beurt weer aan H Verschoor <821. Na 8—3 brachten 3 v d. Tuuk en L t d. Kraan de eind stand op 103 In de wed'-tr.id TrekvogelsSuc ces ging het mmder gemakkehik Men. gaf elkaar we! heel wei mg toe Er werd echter coed en vlot gespeeld met wi-selende kansen In de hi'gmop*tcll.'"ig 'va« Succes wat -terkei maa" TiekvogeN paf geen gelegenheid om een 2—0 voorspiorsg te nemen. Na een hwai tier opende mej N. Ouwenduk de score, maar nroTV.pt volgde de geltikmake" zu het wat cefoicmd In tweede op stelling was het Trekvogels, dat de toon aangaf Maar ook qp Rot terdammers lukte het met een \ci- li-p voorsprong tc nemen We'weid het "vod- de rust 2—1. maar na de hen atting spande Succes zich tot Men schrijlt om- Het in de per* gepubliceerde *nt- wooid van B en op de vr^en, gtvteld dooi de heren A. van Lith en A Sonneveid. acht Het dagelijks bestuur van de Schiedamse CJMV niet geheel in oveieenstcmmmg mot de feiten, zoals die zich vol- j gons haar hebben voorgedaan Het dagelijks bestuur hoopt thans op korte temuin by een tc kon.en, j teneinde Xe beramen, wat haar te j doen staat om ae?.e door haar or ganisatorisch volkomen juist aange pakte aangelegenheid tot een fce- vredigenóe oplossing te brengen. Wel is het dagelyks bestuur van mening, dat deze voor haar in we zen eenvoudige ,aak door overigens goed bedoelde publicaties van der den. waarover met haar m de meeste gevallen helaas geen over- rUg -c gepleegd cn waarvoor hrtt j zich aan ook met verantwoordelijk acht. nodeloos ingewikkeld is ge- maakt. Dat dnnr haar np onwaardige w y- 70 enttek is uitgeoefend op dc Dienst Gemeentew erken, acht de CJMV beneden haar w aardigheid als goed bekend staande jeugdor- ganisatie. Plotseling stak Zaterdagavond de 72-jarige mevrouw A. M S het rij- v telpad langs dc BK-loan over. De juist passerende bromfiets bestuurd door de heer J- Th de B kon een aanrijding met meer v ooi komen Zowel dc bromfietser als de oude dame smakten tegen de straat. Mevr S bleek er het ergste aan toe te zyn Zy kreeg een rechter polsfrac tuur. een hnkpr ellcboogfractuur en een Imker bovenarrnfractuur Het slachtoffer is per auto van de G G en GD naar het Gemeenlezieken- huis gebracht De heer F V kwam tot de ont dekking dat zyn rijwiel dat hy m de stalling m de Van Maru rost raat had gezet wa« verdwenen Hu heeft hiervan aangifte gedaan by de i politie. De/er dagen is het bestaan ge bleken van een organisatie, die zich aandient als Het verlossingsleger" Als orgaan wordt uitgegpven ,.De Grote Trooster". Ook hier wordt het publiek gevraagd om een bij drage voor sociaal werk. waarvan vrijwel geen sprake is. De .com mandant', een 26-jarige jongeman, die geen ander beroep uitoefent, bestrydt zyn levensonderhoud en dat van enkele medewerkers uit de opbrengst van de colportage met „De Grote Trooster". Van enige controle op de geldmiddelen is geen sprake De commandant tooit zich met een uniform van eigen ontwerp, waarop vele gouden sterren en met fel rode uitmonstering. De man die tot voor kort als waarnemend com mandant optrad komt voort uit de „Evangelisatie Immanuel" Ten onrechte doet de leiding van het „Verlos*mgsleger" het voorko men. alsof deze organisatie een voortzetting is van het vóór de jongste oorlog te Rotterdam be staande ..Verlossmgslpger", het hui dige Vcrlossing«■leger"' is een ge heel nieuwe organisatie, die met de vooroorlogse slechts de naam ge meen heeft Geadviseeid wordt om aan het „Verlossingsleger" alle steun te o n t houden. Zondag is de handbalcompetitie weer begonnen. Onze stadgenoten DWS-ers hadden een zwaar pro gramma. Het le dames-team ver raste echter vriend en vyand door met 88 gelijk te spelen tegen het sterke Athene. Het was een zeer vlotte wedstryd en DWS had al spoedig een 20 voorsprong- I Daarna liep Athene echter uit tot 25. Na de rust was het een ge- lykopgaande strijd, waarbij de i DWS-dames zwoegden voor tv cc i en dit ook beloond zagen. Heren X I stelde teleur en verloor met li9 I van HVZ uit Leiden. In deze wed strijd wist HVL de kansen beter te benutten dan DWS. DWS II (dames) verloor met 103 van Athene 5. DWS II (he ren) wist de wedstrijd tegen AHC '28 met 64 te winnen By de leugd waren de uitslagen: Jongens DWS—De Schutters 72. De hengelsportvereniging ..Schie dam en Omstreken" organiseerde Zaterdag een jeugd-hengelwedstryd in de Kwakelvaart te Maasland. De vangst was goed. Er werden j 75 visjes aan de haak geslagen. De i prijswinnaars waren: i 1. J. van Kattem met 32 punten: 2 A. Wiese 24. 3 B. Bred dels 18. 4 W. Cin0 15, 5. P. d. Wolf 14. 6. J. Zag wijn 11. 7. H. v. d. Waal 10. Z W Sprong 10, 9 H. van Veen 4. If) M Verwaai 4. tl. j. Hoogstad 3. 12 W Krommenhoek 1. 13 K. Kem per 0, 14. P. Prein 0 punten. Burgerlijke Stand Geboren: Johannes P- J. zoon van G H. Weber en A. Hendriks; Wil helmus J. zoon van C L. van Osta en E. van Es: Hcndrikus J ?.oon van J. A, van Munsteren en W. G. van Kersbergen: Geertruida M. dochter van S, Bremer en A. J Schuur- mans: Leendert zoon van J. Hoo- gendyk en G. Visser. Overleden: J. Mak 71 jaar. IN ONZE Wij 2i,» *d dat e' In vele slaapkarr- onne evergordijnen 20uden harj-n als de prlj» goede cretonne lager zou zijn Welnu, als cretonne overgordijnen met vroli|ke bloemmolieven oolc Uw Ideaal zyn, dan hebben wij In onze huizmgsop bieding, waar U verrukt over zult zijn. Fraaie CRETONNÉ van bijzondere kwaliteit met zeer aparte dessin* 120 breed, per meter i) <JC Nu A.Z3 Wij hebben tevens nog enkele stuk ken HANDWEEFSTOF 120 cm. br. voor een dusdanig lage prijs dat U het met zult willen ge- 1.98 loven. Per m. slechts VLIETLAAN - KRAUNGEtf TELEFOON 26510 over enkele weken Winkelpromenade Lijnhaan Zaterdaq werd m VZaardingen ter gdegcTiheid van het eerste lus trum van het tamboers- en pijpers- corps De Jonge Pijpers" een py- pernuddag gehouden, waaraan ook ook: door het Schiedamse pypers- corps werd deelgenomenXVy zien hier op de foto de mars van de Schiedammeri vanaf Vlaardingen- Oost «aar de Stadsgehoorzaal, waar de uitvoering plaats vond. De Schiedammers oogstten ceel bijval. Op de ïaarlykse wegwedstryd, de .Sonde van Boskoop" over e#»n af- stand van pltn. 3 km. hebben de l Schiedamse athleten de volle buit weten binnen te halen. I De SVV-ers Van Kampen en Ko- i mng wisten zich direct na de start al I05 te lopen uit een veld van 1 ruim "70 athleten en lieten zich de ze overwinning met meer ontne men v. Kampen werd le in de A- klasse en A. Koning le in de B- klasse. De SW-er Don werd 2e in de B-klasse SVV kon na afloop als vereniging met de best geplaatste loper? een fraaie beker m ontvangst nemen uit handen van de burgemeester van Boskoop. Wij vragen voor spoedige indiensttreding jongste bediende (mnl.) om te u-orden opgeleid in de expeditie-administratie Brieven onder no. 945 aan het bureau van dit blad. I Zondag hield De Blauwe Doffer leen wedvlucht vanuit Breda Een J afstand van 43 fcm. Gelost werd om 9 uur. De eerste duif arriveerde om S4433 De laatste om 95157 94433. De laaste kwam om 951 De uitslag was: 1 Sebrechts. 2 F j Claes, 3 7 De Harloc. 4 19 v Le*>u* j wcn en Co. 5 9 12 v Deurpon. 6 Sloot en Co, 8 C Fhp*e. It) P Brouwer, 71 Puttere m Zn IS v Gogh cn Co. 14 J Wenleler. 15 v d j Steen. 16 J M, Broeders. 17 Opu- s tien, 18 A. Limborg. 20 Faardekoper i j en Co. j dit éb Permanent Wave. compleet 5 75. Ook speciaal alle kleuren haarverven Kap salon „Alida". Grote Vissc- rr=traat 8 E 'hoge stoep), Tel 33762, Rotterdam Een heren jekker te koop Copermcusstr 1-b, Schiedam. Permanent wave vanaf ƒ6.- de nieuwste modellen. Mat- son „Modern", Jac van Kaï- ker. Hoogstraat 53, Schie dam, telefoon 69750. Beleefd vei/.richt M'oegtydig te be spreken Rondt iilalen, sc'nutf- rtnti n i load, geslepen Fuitc-deu.t o, toiletspiegels, ctaJasc-glaiplatcn, autorui ten enz. levei t U Loopik's Glasindustrie. Botcrstiaat 39 Telefoon 68943. v a. 39,- Kookkachpl Etna Deb* I 16,- /plaat 129,50 Dave 203 E. M. 1. Hal.lucH E. M. J. G«ma 1 mij ƒ126,30 B. B. Thebo 1 Flevo 155,— til Junker 6» Ruh 708 Vakkundige voorlichting en plaatsing. ORANJESTRAAT t3 TEL. 65673 BROERSVELD 137-139 TEL. 67736 Eventueel prettige betalingsregering.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1