s>. Sportbijlage HeSchiedammer DHC.was.,geen zacht eitje Landman grote sta-in-de-weg voor LONGA-aanvalslinie Doelpuntenmachine werkte vlot SIN Er vielen rake klappen Brabantia schotloos Excelsior speelt gelijk maar 't is Herman's schuld niet Een kwartier voor einde moest HBS capituleren Gelijk Pover DHC verweert zich hardnekkig SW tvon met grote cijfers (5-1) Verdiende overwinning van Sparta (2—Q) Feijenoordspeelde RBCiveg (5-0) .J Hermes DYS was ongenaakbaar MVV met 2-1 geslagen START Maandag 14 September 1933 -«•fv. Xerxes won verdiend (1—0) (Van onze sportcorrespondent) EINDHOVEN", Zondag Xerxes behaalde op het Brabantiaterrein een magere overwinning, die achteraf ge zien toch volkomen verdiend was, omdat de Rotterdamse voorhoede sterker was dan die van de thuisclub. Kcntle had vijf minuten na de aan vang de score uit een toevallig voor x(jn voeten gesprongen bal op 0I gebracht en later xou dit ook de eind stand blyken te zijn- Voor rust hadden zich Damert en Rijshouwer verschillende kansen kunnen scheppen, doch de ballen be landden keer op keer tegen de lat. Na de rust verloren de Rotterdam mers geleidelijk het veldoverwicht, dat er in de eerste helft kennelijk aanwezig was. De Brabantianen ble. ken echter voor doel geheel onge vaarlijk te zijn. In die tweede helft, speciaal in het laatste kwartier kreeg die Eindhovense voorhoede zulk een aantal kansen voorgeschoteld dat de Xerxes-overwinning aan een zijden draadje hing. De Eindhovense aanval bleek echter niet in staat te zijn een. regelmatig doelpunt te maken. .Wereldkampioen Versehueren geslagen BERLIJN. De wereldkampioen Dolf Versehueren heeft te Berliin in de Duitse stayer Gunther Scholz zijn meerdere moeten erkennen. In een wedstrijd over 30 kilometer werd de Belg met 15 meter ver schil geslagen, Scholz' tijd bedroeg 23 mm. 6 sec. Lohmann <Dld.) kwam op de derde plaats, hij had 170 meter achterstand. In een tweede wedstrijd die over I uur ging, bleef Versehueren ech ter meester van het terrein. Hij zegevierde met een afgelegde af stand van 62,450 km, daarbij Loh mann en de Fransman Queugnet resp, met 15 en 30 meter verschil kloppend. (Van onze sportredacteur) ROTTERDAM, Zondagmiddag Ruim een uur had Herman van Twist op het reserven-bavkje gezeten en. genoot waarschijnlijk, evenals wij. volop uan de heerlijke najaarszon, omdat de wedstrijd tussen Ex celsior en DHC niet bepaald boeiend was te noemenDe stand was ge lijk (1—1) en het had er alle schijn van dat het einde zonder al te veel opwindingen zou komenExcelsior uerloor juist iets uan zijn. matheid en moest tuel gaan urinnen. Hoe anders is het gelopen. Herman heeft beslist niet kunnen vermoeden, dat hij in dit sterk gewijzigde vervolg zo'n. akelig deel kreeg op te knappen. Overigens moet hij zich dat foutje wat hij maakte en DHC een tijdelijke voorsprong bracht, niet al te sterk aantrekken, mant ook Lou, Nol. Aad, Arte en noem de na men van de andere Excelsior-spelers daar maar by, maakten foutjes. Sommigen zelfs meer dan éénZij zullen er niet ondersteboven van zijn, want ervaring leerde, dat er nu eenmaal iedere keer weer een paar wedstrijden in een seizoen zijn, tuaartn het niet tuil en alles mis lukt. De schade is betrekkelijk nog meegevallen, omdat kanonnier Van Kilsdonk op tijd zijn lange afstandsgeschut in stelling bracht. Zijn tref fer bezorgde hem behalve het genoegen Excelsior naast DHC te heb ben gebracht, ook het binnenpretje het sotns messcherpe duet met doelman van Schaick niet helemaal zonder succes te hebben gevoerd. center voor, Riedijk. zijn eerste wer kelijke stormloop ondernam en doel puntte. De tweede stormloop, nu on dernomen door v. d. Klooster, door stond de jeugdige doelman echter niet. Hij schrok waarschijnlijk zo van de strijdlustige Delftenaar, toen deze als een wals op hem afkwam, dat hij pardoes de bal, opgevangen uit een tamme schuiver, losliet. Een koud kunstje voor v. d. Klooster om een doelpunt te maken. Delft juichte en inmiddels zat Van Twist met zijn eerste teleurstelling. Excelsior bijna met zijn eerste nederlaag. Gelukkig gaf Van Kilsdonk gehoor aan de ner veuze gilletjes die kwistig vanuit de overdekte tribune naar het speelveld kwamen. Eindelijk wilde Van Schaick dan toch zwichten voor zo'n vlammend schot van Wim. Bak, Schouten, Corteberghe en Braams durfde het toen allang niet meer te proberen, want de DHC-doelman had, ogenschijnlijk zonder al te veel in spanning, een leger van schoten ge stopt. Toch was hij daarvoor reeds een keer ge -isseerd. Het doelpunt van Schouten, in. de eerste helft ge maakt, was echter niet zo'n kunst werk. Het doelpunt van DHC, door Riedijk, evenmin. "We zouden te veel vergoelijken wanneer we 't matige resultaat alleen toeschreven aan het niet lukken. Bij de Woudesteiners ontbrak ook de nodige vechtlust en eerlyk gezegd, geloven we. dat de Delftenaren een tikkeltje onderschat werden. Dat was gevaarlijk en het liep dan ook bijna mis. Verwaten aan Van Twist had den zü niet kunnen maken, want toen hij inviel voor De Hertog hadden zij hun jonge reserve het veilige ge voel van een grote voorsprong kun nen meegeven. Dat lieten zij na. Met veel moeite hadden zy op dat mo ment de 11 kunnen handhaven. Van Twist bofte waarlijk niet. Het was in zijn doelgebied plotseling een raar gedoe. Verdedigers trapten mis, ver anderden schoten van richting, lieten plotseling de middenvoor ongedekt; allemaal karweitjes waarvan zelfs een geroutineerde doelman kleffe handen krijgt. Van Twist sloeg zich er goed door heen en voorkwam zelfs door goed uitlopen, toen de Delftse (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, Zondag. Tot een kwartier voor het einde heeft HBS ge tracht met allerlei kunstgrepen SVV de voet dwars te zetten. En al ging het dikwyls niet even fair, het lukte. Een 2—1 aehterstand voor de Hage naars was nog geen reden om te wanhopen, maar toen de Schiedamse linksbinnen v. Pelt na een machtige solo-ren zijn middenvoor Köneman in slaat stelde de voortreffelijk spelende doelman v. d. Land te passeren, was het hek van de dam. Het kraaiennest vie! als los zand uit elkaar onder de verdere treffers van v. Geel cn Köneman, waardoor de eindstand op 5—1 werd bepaald. Deze overigens aan duidelijkheid mets te wensen overlatende uitslag, geeft toch geenszins de inspanning veer, wa armee SVV deze zege heeft moeten behalen, terwijl ook weer niet de si'nrematie van de Schie dammers ten volle wordt uitge. beeld. Hadden de SVV -voorwaart se n met wat meer hersenwerk met de kansen omgesprongen, dan zou het aantal kegels van het scorebord onvoldoende gebleken zijn. HBS bracht een zeer zwak elftal binnen de hjnen, dat zich vooral ns de rust er toe bepaalde de score zo laag mogel'jk te houden. En dat lukte, omdat dc Schiedammers zien te plette, liepen tegen de harde benen van spil Zoutendijk en zijn mannen. Hetgeen overigens de ge moederen danig verhitte, wat weer tot gevolg had, dat Jan v. Schijndel door de zwak leidende heer Roe- sink werd uitgenodigd, de collega's tot bedaren te brengen. Dit ver manende woord bracht de vrede terug en SW definitief de zege, omdat kort daarna v. d. Land moest capituleren voor de enorme druk, die op hem werd uitgeoefend. En toch was HBS zo aardig begon nen. Frank en vrij bewogen Lange- laan en zijn vrienden zich voor doel man Kouwen, die in de eerste mi nuten al handelend moest optreden. Niettemin was het SW, dat het eerst scoorde door middenvoor Köneman, die een foutje van v. d. Land afstraf te door de uit diens handen terug springende bal, na een schot van v. Pelt, het beslissende zetje te geven. En in de 24ste minuut werd het 2—0 door een fraai boogschot van de ac tieve linksbuiten v. Geel Langeïaan deed enkele minuten daarna de hoop in de Haagse harten opleven door heel tactisch de leren knikker ach ter Kou wen te deponeren (2—1), Na de pauze was S"W technisch sterker, doch door het veel te korte spel kon dit overwicht niet in doel punten worden uitgedrukt. De Haag se verdediging verzette zich met hand en tand. Tot een kwartier voor het einde. Toen was het met HBS gedaan, Köneman, v. Geel en weer Koneman zorgden voor 5—1. Gelukkig zag doelman De Hertog van Excelsior niet hoe tergend langzaam het „roUertje" van de DHC-middenvoor, Riedijk, over de lyn ging. 't Betekende de ge lijkmaker. De stand werd daar door 11. De einduitslag: 2—2. vJ Ronde van Sas van Gent voor Dekkers SAS VAN GENT. De uitslag van de Ronde van Sas van Gent, een wedstrijd voor professionals over 118 km, luidt: 1. Dekkers (Eindh.) 3 uur 2 min; 2. Van As (Roosendaal) op wiel; 3. Bakker (Zaandam); 4- Suykerbuyk (Bre da); 5. Smits (Antw.) op 100 m; Lambert (Belg.) op lVt minuut. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, Zondag. SPARTA heeft zich in de tweede competitie-wedstrijd, tegen LONGA, volkomen gerehabiliteerd van de nederlaag, die het vorige week leed. Met een alleszins verdiende overwinning, 20, werd het duel met LONGA af gesloten. Een aantrekkelijk duel, dat ongeveer alles bood, wat een voetbalwedstrijd zowel voor spelers als publiek doet „le ven": snelle aanvallen, prima doelpunten, bijzonder mooie en intelligente combinaties, en daar tussendoor onbegrijpelijke missers. Op de keper beschouwd, hadden op Spangen veel meer doelpunten moeten vallen. Longa heeft in de tweede helft een periode van flink overwicht gehad, althans het was veel meer in de aanval. Op brillante wijze redde Landman zowel in de 68e als 69e minuut van de wedstrijd op meesterlijke wijze. Trouwens, Landman heeft bij elkaar meer werk gehad dan zijn college Struycken, over het geheel geno men echter geen moeilijker. De Tilburgers, die een veel be tere indruk achterlieten dan vorig seizoen op Spangen en andere Rot terdamse velden, hebben de gehele wedstrijd tegen een. achterstand moeten optornen: reeds na 3% mi nuut spelen werd een uitstekend opgezette combinatie Benningshof v. EdeBenningshof weer te rug naar v- Ede door laatstgenoem de met een onhoudbaar schot be sloten. Nog enkele malen zagen we soortgelijke pogingen om door te breken, doch deze hadden geen succes. Het tweede doelpunt, door We behoeven 't V eigenlijk niet te vertellen. De foto is duidelijk genoeg. Het gaat Sparta goed, dat is wel aan de gelaatsuitdrukkin gen van de aanhangers te zien. Het bleef goed gaan. De Rotter dammers wonnen met 20 van LONGA. Benningshof in de 31e minuut van de tweede helft van ca 30 m. af stand gescoord, kwam n.l. op ge heel andere wijze tot stand: een voor de tweede maal ingegooide bal werd door v. Male naar de ongedekt staande Benningshof doorgegeven, die onverwachts hard inschoot, tussen de vingers van de verraste Struycken en. de onderkant van de lat door. En overigens, wij schreven het reeds, een vrij snelle wedstrijd, die vooral bood wat men bij een voet balwedstrijd pleegt te zien: het missen van doelpuntrsjpe kansen. Vooral Boot ging hieraan mank. De twee keren, dat de jonge Hos selaar, in moeilijke situaties, geen succes had met zijn kopballen, mo gen hem gerust worden vergeven: hy deed verder uitstekend werk. Vooral in de tweede helft van de ontmoeting Sparta-LONGA kon Landman ryn talenten tonen. (Van onze sportredac teur) De tweede ronde is geëindigd. Het geluid van de gong, die deze ronde uitluidde, fclonfc sommige clubs pijnlijk, in de oren. Er vielen harde klappendie de vage indruk van vorige week wat steviger maakten. Voor RCH, dat is na de tweede neder laag, nu tegen Stormvo gels. wel duideljk, was het vorige seizoen te in spannend. Maurits. Julia na, HBS, Longa, 't Goot ert Rigtersbleek zullen moeite krijgen. In afdeling vormde zich nu reeds een duide lijke kopgroep. DWS, Haarlem. Stormvogels en Leeuwarden vervolgden hun offensief en hoewel Ajax gelijk speelde te gen NEC. mogen we de Amsterdammers wel bij de hoofdrolvertolkers re kenen. Arie de Vroedt heeft met zijn club, Be Quick, nog niet veel succes. DWS was duide lijk sterker en won met 20. Haarlem handhaaf de tegen Wageningen. het gave doelgemiddelde. In Haarlem en omge ving schijnt het voetbal goed te gedijen, want ook in B worden de lei dende posities ingeno men door clubs uit die streek. VSV had weinig moeite met Go Ahead •I "SI!» 9 l« Mi» CTPHJi' 'Eii' UW i i M'ï li iaiir;;i::r!i!1,!,iriüiroi[1iiui!i!ii.ii11iiij A: HaarlemWageningen Z0; Be Quick (Gr,)—DWS 02; OosterparkersZwolse Boys 00; Enschedese BoysElïnkwyk 1—2; Stormvogels—RCH 20; LeeuwardenHeracles 20; Ajax—NEC 1—1. B: Vitesse—GVAV 2—2; AGOW-Blauw Wit 3—0; SneekRigtersbleek 21; Go AheadVSV 1—6; DOS—'t Gooi 40; EDOHeerenveen 21; De Vole- w(jckersEnschede 2—2. C: PSV—BW 3—2; Slttardia—Emma 1—3: Sparta— Longa 2—0; NACBlcyerheide 1—3; WH '16—VW 27; Brabantia—Xerxes 6—1: SW—HBS 5—1. D: ADOMaurits 40; MWHermes DVS 12; NOAD—Limburgia 1—4; Excelsior—DHC 2—2; RBC— Feyenoord 0—5; EBOH—Willem n 3—2; Juliana- Eindhoven 0—5. (61 zijn nogal duide lijke cijfers) en. EDO wist de snel verover de voorsprong tegen een fanatiek aanvallend Heerenveen met succes te verdedigen. Vitesse stond aan de rand van de nederlaag. Het bleef nog juist naast GVAV <22). De Benjamin Rigtersbleek kwam ook nu niet tot succes en verloor van Sneek. Met 't Gooi is het helemaal mis. Er worden doelpun ten aan de lopende band gemaakt tegen de Hil versummers. "t Schiet grage DOS profiteerde van. Goois zwakte en liet een 40 overwinning noteren. Kanthalf Temming speelde een beste wed strijd. De afdelingen C en D leverden de Rot terdamse eerste klassers grote successen op leen Excelsior speelde gelijk. Feijenoord. Spar ta, Xerxes, Hermes DVS en SVV veroverden en enkele op overtuigen de try ze volle winst. In C gaat Emma aan de kop. De tweede las tige uitwedstrijd, nu te gen Sittardia, werd op 3—1 stand ten gunste van de Dordtenaren, afge sloten. Sparta herstelde zich ten koste van Lon ga. Xerxes bleef Emma direct volgen, door geen fout te maken tegen Brabantia in Eindhoven. PSV wil blijkbaar het jubileumjaar mat een kampioenschap afsluiten, In ieder geval is het een knappe prestatie om BW te slaan, 't Moet een prachtige Wedstrijd zijn geweest, daar in het Philips-Sportpark. WH '16 zorgde weer voor een verrassing. Dit keer voor de Heerienaren echter met zo'n prettige. VW schoot bijzonder doel treffend en won met niet minder dan 72. Ook SW wilde wel doelpunten maken. De cijfers. 51, zeggen wel dat HBS niet zo veel in te brengen had. Feijenoord aan de kop. Een vreemd, maar toch ook prettig geluid, al willen we daar direct aan toevoegen dat de weg nog verschrikke lijk lang is. Hoe het ook zij, de punten zijn bin nengehaald en nota bene op een duidelijke ma nier.. Een 50 zege werd ook genoteerd voor Eindhoven. Juliana schijnt wel bijzonder zwak te zijn. Verrassend was eveneens de over winning van Hermes DVS op MVV in Maas tricht, Excelsior stelde enigszins teleur door het gelijke spel tegen DHC. Een knappe prestatie le verde Benjamin EBOH. Willem II ging met 23 Op! Eerste klasse A Eerste klasse B DWS 2 2 0 0 4 7—0 VSV 2 2 0 0 4 8—1 Haarlem 2 2 0 0 4 7—0 EDO 2 2 0 0 4 5—2 Stormvogels 3 2 6 0 4 5—1 Vitesse 2 1 1 0 3 6-4 Leeuwarden 2 2 0 0 4 5—2 Enschede 2 1 1 0 3 5—4 Ajax 2 1 1 0 3 4—2 DOS 2 1 0 1 2 4—2 Enschedese Boys 2 1 0 1 2 6—2 AGOW 2 1 0 1 2 5—4 Wageningen 2 1 0 1 2 3—3 Blauw Wit 2 1 0 1 2 4—4 Elinkwyk 2 1 0 1 2 3—4 Volewijckers 2 0 2 0 2 5—3 NEC 2 6 1 1 1 2—4 Sneek 2 1 0 1 2 3—5 Oosterparkers 2 0 1 1 1 0—5 Go Ahead 2 1 0 1 2 4—8 Zwolse Boys 2 0 1 1 1 0—5 Heerenveen 2 0 1 1 1 4—5 RCH 2 0 0 2 0 2—5 GVAV 2 0 1 I 1 4—5 Heracles 2 0 0 2 0 1—5 Rigtersbleek 2 0 0 2 0 35 Be Quick 2 0 6 2 0 0—7 't Gooi 2 0 0 2 0 1—7 Eerste klasse C Eerste klasse D Emma 2 2 0 0 4 6—3 Feijenoord 2 1 1 0 3 6—1 Xerxes 2 2 0 0 4 4—2 Eindhoven 2 1 1 0 3 5—1 PSV 2 2 0 0 4 0-4 ADO 2 1 1 0 3 6—2 VW 2 1 I 0 3 9—4 Limburgia 2 1 1 0 3 5—2 BW 2 1 0 1 2 6—3 EBOH 2 1 1 0 3 4—3 Sparta 2 1 0 1 2 4—3 Excelsior 2 1 1 0 3 5—4 NAC 2 1 0 I 2 2—2 Willem 2 2 1 0 1 2 8—3 SW 2 1 0 1 O 7—4 DHC 2 0 2 0 2 6—6 WH *16 2 1 0 1 2 7—8 Hennes DVS 2 1 0 1 2 4-4 Bleijerbdde 2 1 6 1 2 3-0 MW 2 0 1 1 1 3—4 Brabantia 2 0 1 1 1 2—3 NOAD 2 0 1 1 1 5—8 Sittardia 2 0 0 2 0 3-0 RBC 2 0 1 1 1 0—5 Longa 2 0 0 2 0 0—3 Juliana 2 0 1 1 1 2—0 HBS 3 0 0 2 6 1—9 Mauri ts 2 0 0 2 0 0—10 ROOSENDAAL, Zondagmiddag. De Feyenoord-doelpuntenmachine heeft tegen KBC op volle toeren, ge draaid. Met liefst een 50 overwin ning keerden de Rotterdammers naar de Maasstad terug. Dat was het resul taat van negentig minuten hard wer ken. Die voorhoede van Feyenoord heeft het de Roosendaalse defensie wel heel erg lastig gemaakt. Gedurende de eerste vyf én veertig minuten wist zij echter stand te houden. Dat kwam hoofdzakelijk omdat stopperspil Cools bergen werk verzette en schit terende. Maar alleen was hij ook niet opgewassen tegen de attaques van de snelle Rotterdamse aanval» waarin, vooral Van Woerden cn Meerman en de uiterst snelle buitenspelers Hol en De Bleijker een verdienstelijke partij voetbal weggaven. Linkshalf Van de Korput was de grote stuwer. Hij legde de grondslag voor de meeste Feyenoord-doelpunten. In de tweede helft was het de Roo- sendalers aan te zien, dat zij hun kruit verschoten hadden. Slechts eert enkele maal kwamen zij voor het Feyenoord-aoel, Dat was daarvoor ook reeds het geval geweest Na tien. minuten besloet Van de Korput een. stevig Rotterdams offensief met een ferm schot. Het was 0—1. Weer tien. minuten later op de klok af schoot Van Woerden tegen de lat en de terugspringende bal werd door Van der Heyden feilloos benut. Op die tien minuten schenen de Rotter» dammers prat te gaan, want nadat een half uur gespeeld was knalde Meerman in en een minuut later werd een harde kopstoot van Van Woerden de RBC-keeper te machtig. Dit was voor de RBC-verdediging te veel. Zij raakte uitgespoeld en moest toezien, dat De Bleyker elf. minuten voor het einde de 65 volmaakte. j MAASTRICHT, Zondagmiddag. MVV trof het niet. Kermes DVS was blijkbaar in een ongenaakbare bul naar het Zuiden getrokken en niet van plan de Maastrichtenaren ook maar een kans op succes te gunnen. De Schiedammers combineerden bij zonder vlot en zwierig en de 21 overwinning die zij tenslotte behaal den gaf slechts een povere afspiege ling van de werkelijke verhoudfngen. Dat kwam doordat zij over een ge brekkige schotvaardigheid beschik ten. Ondanks het Schiedamse overwicht nam MW toch het eerste de leiding door middenvoor Wissen, die een voorzet van Ummels direct hoog in de touwen joeg. Rillingen voeren door de Maastrichtenaren toen v. d. Tuyn aanlegde. Zijn schot ging rake lings naast evenals dat van Lex Jan- se die daarmee een pracht kans ver morzelde. Pas in de 40e minuut re sulteerde het overwicht van de blauw-witten in een doelpunt van Cock v. d. Tuyn, die een grove fout van doelman Wrijsen afstrafte. Ook na de rust dumde het overwicht van de Schiedammers voort. MVV kwam er slechts sporadisch aan te pas en wanneer zijn voorhoede een aanval ondernam, dan stonden daar steeds weer de stopperspil. Burger en rechtsback Melief als onoverkome lijke hinderpalen. Vooral de laatste speelde een prima wedstrijd. In de 25ste minuut stelde Hennes zich zeker van de winst. Joop Heijster schoot raak (12>. MVV poogde in een wanhopig slotoffonsief om nog verandering in die stand te brengen. Dat lukte met. Doorenbosch verloor van Limage BRUSSEL. Te Genappe bokste Doorenbosch in een gevecht over 8 ronden tegen Marcel Limage. On ze landgenoot gaf bij het begin van de 7e ronde de strijd op.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2