1 Esders opent morgen royaal pand aan Binnenweg C „St Ambrosius95 zorgt al 60 jaar voor muzikale noten Orkest wordt uitgebreid met drum-band Binnen tien jaar komen er nog twee etages op Winterwerk-programma van NV V-bestuurder sbond J - H.L.O.-proeven Jongetjes wierpen etalage om Rijwiel gestolen AGENDA „Circus Cavalcade" voor Gusto" Duivensport Eerste paal voor HAV-Bank Mijnenveger „Urk" in haven van Urk Punten uit begroting V erkeer-Waterstaat KERKCONFLICT IN ÏJSSELMUIDEN SCHIEDAM EEN JONGSTE 8E0IEN0E EEN FLINKE JONGEN Winkeljuffrouw aank. Winkeljuffrouw Koeriersters Woensdag 16 September 1953 Het harmonie-orkest „Sint Ambrosius" bestaat 60 jaar. Dit heugelijke feit wordt herdacht met een gala-concert, dat mor genavond in de R.K. Volksbond wordt gegeven, met feestavon den op 23 en 24 Septemberen met een officiële receptie op Zondag 27 September. Ter gelegenheid van dit lustrum-feest heeft het ijverige bestuur een summier boekje het licht doen zien, dat niettemin een duidelijk overzicht geeft over het be langrijke werk, dat St. Ambrosius in de afgelopen 60 jaar voor muziekminnend Schiedam heeft verricht. In het voorwoord zegt burgemeester mr. J, W. Peek terecht heel kernachtig, dat het orkest ook- in de toekomst een betrouwbare leidsman zal zijn bij de ontwikkeling van het begrip en de waardering voor de eeuwige waarden van de schoonheid in de muziek. deelgenomen, en daar werd in de supi-.afd. een le prijs behaald met lof en felicitatie van de jury, het hoogste aantal punten van het ge houden 2-daagse concours, een ere prijs voor bovenstaande verdiensten èn de direcfceursprijs. In dit zelfde jaar genoot St. Ambrosius tevens de eer om voor de KBO-microfoon te concerteren. Een zeer vreugdevolle dag was 27 April 1936. Op die dag verscheen het corps (45 leden! voor het eerst in uniform, waarvoor meer dan 10 jaar was gespaard. In dit jaar be haalde het corps weer twee eerste prijzen in de hoogste afdeling. 3 September 1936 de dag van het bezoek van H.M. de Koningin, had St. Ambrosius de eervolle taak H.M. met muziek te verwelkomen aan het station, het welk mede door de nieuwe uniformen een grootste in druk maakte. In 1942 jg het corps gedurende de oorlog stilzwijgend uit elkaar gegaan. De heer J- F. M. Smits, die van de oprichting gehert belangeloos het orkest heeft geleid, is tijdens de oorlogsjaren overleden. Na de bevrijding is het orkest direct weer opnieuw begonnen, on der de leiding van de heer J. F. Heilker. Het corps bad vanzelfspre kend ook door de oorlog geleden. Enkele leden zijn door oorlogshan delingen om het leven gekomen en ook waren er leden, die wegens hun vergevorderde leeftijd niet meer in het orkest terug keerden. Het 50-jarig bestaan viel in de Ten aanzien van de ontwikkeling van het orkest laten wij hieronder een korte „levensgeschiedenis" vol gen, zoals die m het jubileumpro gramma staat afgedrukt. Het -orkest werd opgericht in Fe bruari 1893 uit leden van het toen ontbonden ..Apollo" en droeg de naam Kunstmin, in September van dit zelfde jaar is waarschijnlijk door een reorganisatie, doch in ieder ge val door een combinatie niet enige Kath. leden van de v.m. schutterij St Ambrosius ontstaan. De leden van de schutterij kregen vergunning hun instrumenten ten dienste van St. Ambrosius te ge bruiken, Wijlen de heer J- F. M. Smits nam geheel belangeloos de muzikale leiding voor zijn rekening, en het bestuur in eerste instantie bestond uit de heren Nieberg (voor zitter) Th. Wielemans (secretaris) en J. van Vorderen (penmngm.). In bet beginstadium was het meer een vereniging van muzikaal liefhebben, want statuten bestonden bij hun niet en contributie werd niet be taald. Wel gaf men wekelijks 5 cent. doch daar werd eenmaal per jaar een feestavond van gegeven, en wer den kleine reparatiekosten, aan in strumenten van betaald. St. Ambro sius wss toen reeds onderafd. van de R.K. Volksbond, doch de repetities werden gehouden in een café aan de Boterstraat daar de R.K. Volks bond in die tijd nog geen huisves ting had. - In de eerste jaren van het bestana is St. Ambrosius langzaam tot ont wikkeling gekomen- Bij de viering van bet 12%-jarig bestaan hebben de leden het thans nog in gebruik zijnde vaandel aan de vereniging aangeboden. Dit vaandel is ontwor pen door een lid van St. Ambrosius nJ. de heer J. v. Reyt. In die tijd •wag St. Ambrosius gehuisvest in de R.K. Volksbond en de jaarfeesten van de bond werden toen al regel matig door St. Ambrosius opgeluis terd. In 1906 behaalde St. Ambro sius op een concours te -Leiden een le Prils en tévens werd" het vaandel bekroond mét, een le prijs it* de vaandelwedstriid. -Het 15;jarig"-bestaan in 1903 werd gevierd met .het organiseren van een concours. Dij muziekfestijn is bui tengewoon- geslaagd, en werd ge roemd binnen en buiten de stad voor de wijze van uitvoering hier van. Er namen 23 verenigingen aan deel. waarbij O.E.K. en Tot steun in de Strijd uit" Schiedam. In de mobilisatie jaren *1914-'18- heeft de vereniging- moeilijke tijden doorge maakt, daar veel van de leden in militaire diensr waren. Na dien tijd is .het weer crescendo gegaan met de vereniging, en in 1924 bezocht St. Ambrosius 2 concoursen n.l. te Rot terdam,. waar 'eer» le prijs werd be haald. en te Kethel. waar een 2e prijs werd behaald in de le afdeling. Van af 1924 js de vereniging op alle gebied groter geworden. Vooral op muzikaal terrein is de vereniging onder de eminente leiding van de Heer J. F. M. Smits van jaar tot jaar beter geworden. Tn het jaar 1935'is doelde vereniging het_ hoog ste ipunt bereikt,- Er werd in dit jaar aan een concours te Rotterdam Voor de onlangs gehouden H.L.O.- proeven meldden zich 34 candidateo aan. van wie er 22 slaagden. De rest moest worden afgewezen. Van deze 34 deelnemers was de heer K. L. Oranje de enige burger. Hij slaagde en behaalde daarmee voor de 12de maal het HLO-diploma. De overige deelnemers waren pol'- tie-mannen of leden van de reserve- politie. De namen van deze geslaag den zijn: M. J. Fransen (voor de vier de maal), J. M. Geeratz, K. Broek. A. G. de Vette. H. Fluym, «t. C. de Vos, A. P. v, d. Berg, W. Hagestein (voor de tweede maal). W. Vink. G Gras (voor de vijfde maal). D. v. d Voorden (voor de tweede maal) en W. A. Braanker (voor de tweede maal). Dit waren alle actieve politie mannen. De overigen zijn leden van de reserve-pohtie: J. H. B. H- Mool- huyzen, A. v. d. Zou wen. G. H- L. v. Veen, D. Roelfsoma. G. Noord ijk, N. Jansen, S. W. Kt. Bruynzeels, J. v. Beek en F. Vos. ..Een moeilijk mens" i.p.r. ,.Het leven een droom" Donderdag 24 September zou in de Nederlandse Cortiedie m het Passage theater voor de leden van de Sehie- damse Kunstkring het toneelspel „Het leven van een droom" op voe ren, Dit kan wegens ziekte van Guus Hermus, een der hoofdrolspelers, niet doorgaan In plaats daarvan brenet de Nederlandse Comedie „Een moeilijk mens" voor het voetlicht. HBSS naar Ridderkerk Ook de derde competitiedag zal voor HBSS weer een moeilijke wor den. De Schiedammers moeten Za terdag naar Ridderkerk om daar RVVH partij te gaan geven. Een heel zware opgave om daar met winsi vandaan te konen. En toch. gezien bet vertoonde spel van j.I. Zaterdag, al werd het dan een 0-—3 nederlaag, sit er een kans in voor een gelijk spel. In ieder geval heeft HBSS be wezen, dat het in de 3e klasse mee kan. RWH is geen onbekende x-oor HBSS, want m de BVB speelde die cl«' i "k "V -tfa-jipr; van HBSS Nadien heeft RVVH steeds een goeo j figuur geslagen in de KNVB. Een j voorspelling is altijd moeilijk te ge ven. maar zoals hierboven reeds be schreven. een gelijk spel is zeker mogelijk. I Twee achtjarige jongetjes vroe gen gistermiddag aan winkeldames in een levensrmddelenbedrijf aan de Hoogstraat of zii enkele lege do:.en konden krijgen. Toen -y op deze vraag een ontkennend ant woord kregen, trok een van de jon getjes uit louter baldadigheid aan de étalage-opstand, waardoor er achter de winkelruit een ware ra vage ontstond. O-a. braken er veel glasplaten. De kinderpolitie zal deze zaak verder uitzoeken. De 13-jarige maehinestikster G. L. V. had gisteravond haar fiets op slot tegen 'de muur van het oand aan de Lanve Haven gezet. Toen zii enige tijd later haar rij wiel wilde ophalen bleek dit te zijn verdwenen. Eenrichtingverkeer in Overschiesestraat In verband met het opbreken van de Singel moet, het verkeer van en naar het station door de Over schiesestraat worden geleid. Dit ver keer bliikt zó intensief te zijn, dat deze betrekkeliik nauwe straat het niet kan verwerï i. Daarom heeft de verkeerspolitie bepaald, dat tus sen vier en zeg uur 's middags het één-riebting verkeer voor de Over schiesestraat geldt. Het is dan slechts geoorloofd van het station naar het stadscentrum van deze straat gebruik te maken. Het ver keer in tegenovergestelde richting wordt omgelegd via Korte Singel straat, Marconistraat en verder de route, die de stadsbus K volgt. Een en ander is ter plaatse door ver keersborden aangegeven. De-e fraaie foto roept herinne ringen op aan het hoge noorden, waar men op de Zweedse rivieren de eindeloze vletten, bestaande "it anti elkaar bevestigde bomen kan 21 en drijven. Bomen afkomstig uit de onmetelijke bossen, die worden gekapt ten behoeve o.m. van de papierindustrie. Om dit tafereel te kvnrten zien, behoeft men ut et ver van huis te gaan, want onze fotograaf maakte deze opname van het Balkengat. dat in de toekomst het ..eindpunt'' gaat vormen uan de Maosboule- rord. Hei was <o tegen zes uur, de tijd. dat liet werk er voor dip dag op zit. De laatste zonnestralen gleden over het rimpelloze water oppervlak en wensten a-h.w. de ba license hippers een u> el- thuis en een smakelijk eten. oorlogsjaren en is dus niet gevierd, doch in September 1948 vierde het orkest het 55-jaTïg bestaan. Aan de overstelpende bewijzen van belang stelling was het zeep duidelijk, dat het orkest in Schiedam een voorna me plaats inneemt. Momenteel zijn er nog twee pio niers aan de vereniging verbonden n.l. C. Z. Veringmeier als ere-voor- 2itter en H. J, Hoozemans ere-lïd. De vereniging telt momenteel SO leden, waarin begrepen het tam- bour-corps. Binnenkort hoopt „St. Ambrosius" ui* te komen met een complete drum-band en indien er middelen kunnen worden gevonden, ook in nieuw unform. Wat meD moei weten: Apo thekers -nacht di enst Rembrandt, Rembrandtplein 5 b. Bellen hij ongeval: G.G. Cö G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: „Somebody loves me", Monopole, 2, 7, 9 uur: „Bulldog Drummond". De grote zaal van gebouw Irene was gisteravond tot in de uiterste hoeken bezet met leden van de personeelsvereniging W.G. (van de Werf Gusto), voor de filmavond, die de opening van het winter seizoen vormde. Dit vond de voorzitter van de Vereniging, de heer M. Wink, een verheugend feit, en bewijs van groei van de vereniging. Spreker memoreerde dat het nog niet zo lang was geleden, dat op derge lijke avonden, de zaal slechts half bezet was! Om alle leden in de ge legenheid te stellen de film te zien, is zelfs een reprise nodig, die van avond zal plaats vinden. Spreker hoopte, dat op de Algemene Ver gadering op 30 September, de op komst eveneens zo groot zal zijn. De door de cineast Dixhoorn ge maakte film, behandelde het cir cusleven van het heden en het verleden, met opnamen in zowel buitenlandse als binnenlandse cir cussen. Vandaar dat de film was getiteld: Circus Cavalcade.. Op het witte doek werd men eerst rondgeleid in de Dierenluin van Antwerpen, terwijl men te vens een kijkje kreeg van de me dische verzorging van de dieren. Na een tweetal tekenfilms uit het circusleven, werd overgescha keld op opnamen in diverse cir cussen, o.a. ook in het Hollandse Circus Mullens. In de film kwam zeer goed tot uiting, dat de circusartisten ook „gewone" mensen zijn, zoals wij zelf. Een huismoeder, die 's mid dags nog voor* het middagmaal zorg droeg, werkte des avonds in de nok van het circus aan de tra peze. Zowel wat opname als wat mon tage betreft was de film uitste kend geslaagd. SCV de Postduif hield Zondag een wedvlucht van uit Breda, af stand 42 km. In concours stonden 430 duiven. Aankomst eerste duif 9.35.59, laatste prijswinnende duif 9.47.20, De uitslag was als volgt: 1 19 33 45 60 89 93 102 D. Bak ker: 2 69 N. in 't Hol; 3 13 82 92 99 E. v. Smirzen; 4 36 76 C. Ver linde; 5 34 44 59 W. Poort en Zn.: 6 29 39 58 61 90 95 J. Freij: 7 21 35 46 47 51 62 L. J. Borani Co.: 8 15 63 Gebr. v. d. Kant; 9 Du Charternier; 10 56 104 Z. Wente- ler Co: 10 20 42 103 Joh. Christen: 12 J. Blom; 14 16 22 43 55 H. Cra- ma; 17 48 52 67 70 91 J. v. d- Windt; 18 P. Dalhuizen; 23 68 78 C. v. d. Grijp Co; 24 105 L. J. Cra- ma; 25 30 71 73 84 97 J. Dorjaren; 26 J. Tweeboom; 27 J. Brand; 28 41 72 74 96 A. Heeren; 31 P. v. Os en mevr. 32 57; P. Holleman Co.; 37 85 87 H. Blom; 38 86 A. Moog; 40 64 K. Brouwer Co; 49 J. de Waard; 50 79 88 C, de Graaf; 53 J. Simsons; 54 Th. Schermer; 65 K. Christen; 66 L, J. Toutiin; 75 J. Kazenbroot: 77 J01 107 J. v. d. Beek Co; 80 Th Jansen; 81 A. v. d, Tuijn; 83 C. Korengevel; 94 H. Blonde: 98 A. v. d. Grijp; 100 J. Lips; 106 H. Su+torp; 108 D. Bam. in korven voor de wedvlucht Hel mond tussen 4 en 6 uur. Een nieuw modepaleis wordt morgen In het centrum van Rotterdam ge opend. Met het betrekken van het zojuist gereed gekomen pand aan de Binnenweg keert de firma Esders terug naar het hart van de stad, waaruit ze in 1940 door het bombardement werd verdreven. Het nieuwe gebouw is iels minder groot dun de drie vooroorlogse panden bii de Hoofdsteeg te zamen, maar het mag toch met zijn meer dan vijftienhonderd vierkante meter oppervlakte een respectabel modemagazijn worden genoemd. Voorlopig bestaat het uit een sousterram, een begane grond en twte verdiepingen, maar vóór er tien jaar zijn verstreken zullen er nog twee etages boven op worden gezet. Het ontwerp voor het gebouw is van dc Rotterdamse architecten M. E Bruijnzecl en N- A. Ketel, Hun plannen waren verre van revolutio nair, maar ook zonder opzienbaren de nieuwigheden wisten ze een winkelmagazun te bouwen dat mo dern is, zowel wat betreft uiterlijk als interieur. Architect W. van der Sluys ont wierp de gevel, die is uitgevoerd in geglazuurde grijze handvorm - steen, met een bekleding van kunst- graniet op de betonbanden. De winkelpui is vervaardigd van ge- anodiseerd aluminium. Esders' magazijn is ingericht vol gens aanwijzingen van de binnen huisarchitect Evers uit Gouda. Hij ging uit van het principe ..elke ai- deling moet een mm of meer af gerond geheel zijn", waardoor er als het ware vele „winkels" in het grote gebouw zijn ontstaan. In het sousterrain vinden we de afdeling mode-avtikelsn en schoe ner,; gelijkvloers is de confectie- afdeling voor heren; op de eerste verdieping die voor dames en nog een etage hoger is de afdeling maatkleding voor heren onderge bracht. Hier zijn ook de directie kamers, de administratievertrekken. een aantal ateliers en de personeels- cantine. Op de nog te bouwen der de en vierde verdieping 2al tezij- nertijd de kleermakerij worden ge huisvest. Een dergelijk pand kan het natuurlijk moeilijk zonder lif ten stellen. Drie zijn er al in ge bruik; twee andere zullen bij de afbouw volgen. Het nieuwe magazijn van Esders is aangesloten op de stadsverwar ming. al zou men bij het zien van een olieketel in de kelder anders vermoeden. Die ketel is echter be stemd voor de toekomstige persenj. Lucht en licht De ruimten, die" met direct met Burgerlijke Stand GEBOREN: Adnana J. M.. d.v. J. Th. Lansbergen en J. M. Vlugman; Dirk. z.V. D. van Duyvenbode en J. W. Bruijnzeels; Adrianus H. E., z.v. C. C. J. Hellemons en G. I. Henny; Wilhelmus A., z. v. W. A. Verhaal en C. Roeters. OVERLEDEN: E G. Stolk, 68 j. weduwe van W. R. Dekker; J. C. Schot, 80 j. weduwe van J. de Rid der. De collecte in de bioscoop, de straatcollecte op 5 September en de lij sten collecte, alle ten behoeve van het Koningin Wilhelminafonds (voor de kankerbestrijding) heeft 4717.39 opgebracht. In de gisteravond in „Het Volksgebouw" gehouden algemene besturen- x-ergadering van de NW-Bestuurdersbond, afd. Schiedam, heeft men be halve belangrijke interne besluiten, het culturele programma voor de komende winter samengesteld. Ook ten aanzien van de viering van het -jarig bestaan {volgend jam-} zijn beslissingen genomen. Financieel nam men een belang rijk besluit door de geldlening ad 16.000,—. die men had verstrekt aan de vereniging „Het Volksge- bouw" te verhogen met 4000. en daarbij tevens te bepalen, dat het nu verhoogde bedrag ad 20.000.in het vervolg als een renteloos crediet moet worden be schouwd. Ten einde de zaal van het gebouw een opknappertje te geven, zat men er allereerst toe overgaan de stoelen te vernieuwen. De viering van het vijftig jarig bestaan, in Februari van het vol gend jaar. was een belangrijk punt op de agenda. Besloten is om Ton Oosterhuis opdracht te geven een spel te schrijven, waarin de ont wikkeling en de toekomst van de moderne organisatie wordt uitge beeld. De opvoering van dit spel, onder regie van Gerrit Linnenberg, door amateurs en beroeps-artisten, 7a 1 on twee Zondagochtenden, 28 Februari en 7 Maart 1954, in het Passage-theater plaats vinden. De officiële receptie is bepaald op 20 Februari in „Het Volksgebouw". Ten aanzien van het actuele win terwerk ss een uitgebreid pro gramma samengesteld. Op 22 Sep tember opent Simon de Waard in het Volksgebouw de lange rij met een lezing met lichtbeelden over zijn tocht naar Yougo Slavic. Deze avond is in samenwerking met het Inst. voor Arbeiders-ontwikkeling. Op 8 October komt de radio-repor ter Jan de Troye naar de Tuinlaan om te vertellen over jStfft verblijf aan weerszijden van het Atlas-ge bergte. Het Nederlands Volkstoneel (dit keer met Johan Elsensohn (Gijs Langsdeweg) en Aaf Bouber) is op 22 October in het Musis Sa crum met „Circus Knie". De kin deren en de vrouwen kunnen zich op Zaterdagmiddag en -avond ver maken met het gezelschap Frans Nienhuts. De vrolijke noot brengt de Spelbrekers-Ibowboat op 16 No vember in het Musis Sacrum een programma, dat uitgebreider wordt herhaald op 3 December in het Passage-theater. Voorts worden er pogingen gedaan om op 16 Novem ber een Surinaamse avond te be leggen. Tussen al deze grote mani festaties vinden de cursusavonden van het NW normaal voortgang Op 24 November en 10 December wordt er gesproken over Volks huisvesting en woningbouw, op 19 Januari over de groei van de Europese eenheid en op 4 Februari over de praktijk van de wachtgeld en werkloosheidswet. Ook voor het nieuwe jaar staan al reeds belangrijke culturele eve nementen op stapeL De heer G. W. van Bergen Wal raven Jr, directeur van de N.V. Levensverzekering Maatschappij HAV-Bank. toonde zich vanmor gen een volleerde heihaas, toen hij de laatste klappen op de eerste paal sloeg, bestemd voor de nieu we uitbreiding van het bestaande kantoorpand. In aanwezigheid van een groot aantal genodigden ver richtte de heer Van Bergen Wal raven deze plechtigheid, waarmee hij tevens kon vaststellen, dat de basis waarop de kantoor-uitbrei ding komt te rusten zeer hecht is. De uitbreiding die volgend jaar Augustus klaar moet zijn, wordt naar het ontwerp van architect Dudok door J, P. van Eesteren's Bouwbedrijf te Rotterdam uitge voerd. Het x'oltallige kantoorpersoneel van de HAV-Bank keek vanuit de ramen en' vanaf het dakterras van het bestaande gebouw naar het be gin van de opbouw van het nieuwe kantoor, waaraan het zo dringend behoefte heeft. de buitenlucht in verbinding staan, zijn air-conditioned. Veel zorg be steedde Esders aan het kunstlicht, een belangrijke factor bij de ver koop van kleding. Men is ©r in ge slaagd een TL-verlichting te vin den, waarbfj de kleur van de stof fen practisch „behouden" blijft Bij de verlichting van de vele pas kamers is een snufje toegepast waardoor geen schaduw ontstaat. Voorlopig zullen ongeveer twee honderdvijftig mensen werk vinden in Esders' nieuwe magazijn. Als de ateliers in. gebruik worden genomen stijgt, het aantal tot over de vier honderd. Ook aan dit personeel is gedacht bij het ontwerpen van het gebouw. Zo is er in de garderobe een droogsysteem voor natte over- kleding gemaakt. In de pauzes vin den de "personeelsleden een ruime cantine ter beschikking en op zon nige dagen een recreatieplat op het Zuiden. De etalages van de winkel, die op de „traditionele" manier geheel zijn afgesloten, beslaan een front van 94 meter. Ze zijn voor de eta leurs bereikbaar via een speciale gang. Iets nieuws is een ruimte voor reserve-voorraden, die zich achter alle vakken bevindt De ver koper, die een bepaald artikel niet meer voorradig heeft, hoeft door dit systeem geen lange reis te ma- ken naar een centraal magazijn. Tenslotte enkele cn'fers. Het front van het magazijn is 53 meter breed. Het pand is 39 meter diep en op het ogenblik 15 metier hoog. Het krijgt echter een hoogte van 28 meter. URK. Dinsdag was een belang rijke dag voor het voormalige eiland Urk. In de haven hadden twee heuse zeeschepen ligplaats ge kozen: de mijnenvegers „Urk" en „De Vletter". Om 11 uur 's morgens gingen de burgemeester en enkele genodigden, onder grote belangstelling van de op de kade samengestroomde be woners, aan boord van Hr. Ms „Urk", Na hartelijke speeches over en weer van luitenant ter zee A. Muller, commandant van deze mij nenveger en burgemeester Keijzer onthulde de laatste wapenschilden aan weerszijden van liet schip: een zilveren haring op een blauw veld. Het wapen van het nog steeds zeevarende Urk. Nieuwe atoomduikboot op stapel gezet WASHINGTON. Te Groton in Connecticut is de kiel gelegd voor een tweede duikboot, die door atoomkracht zal worden voortbe wogen. De eerste atoomduikboot, de ..Nautilus", zal binnenkort proefva ren. De tweede atoomduikboot krijgt de naam van „Seawolf". De Amerikaanse minister van Marine heeft verklaard dat de atoomduik boten zelfs tegen schepen aan de andere zijde van de aardbol kunnen opereren en een snelheid kunnen bereiken, die de twintig knopen overschrijdt. Adlai Stevenson: VS zijn bezig koude oorlog te winnen CHICAGO. In een rede voor de Amerikaanse televisie heeft de Democratische leider Adlai Steveiv son Dinsdag verklaard, dat de Ver enigde Staten bezig zijn stap voor stap de koude oorlog te winnen, maar dat de tijd nog met gekomen was om le weifelen of de waak zaamheid te verminderen. Evenmin moest daaruit de conclusie worden getrokken, dat Amerika het nu ver der maar alleen moest doen. Ste venson waarschuwde tegen ontwa pening door de Verenigde Staten. Maar hij deed een beroep op de wereld om pogingen te doen ten einde te komen tot wereldontspan ning en duurzame verzekeringen van non-agressie voor de Sowjet- Unie en de gehele wereld. „De deur van de conferentiezaal is de deur van de vrede." zei hij. „Laat het nooit gezegd kunnen worden, dat Amerika aarzelde om binnen te treden," Stevenson waarschuwde voorts tegen de nadelige gevolgen van het McCarthy-isme. DEN HAAG. Belangrijke wer ken, die in 1954 voltooid zullen worden, zijn de aanleg van de Rijksweg no. 2 (UtrechtAmster dam, met twee rijbanen) en de ver ruiming van het Amsterdam-Rijn kanaal tussen Amsterdam en Utrecht, aldus de memorie van toe lichting op de begroting van het departement van Verkeer en Water staat. Voltooiing van het rijkswegenplan zal nog altijd volgens globale ra ming f600 a f700 iriniioen vorderen. Voortgaan in het tempo van. de af gelopen vijf jaar zou betekenen, dat deze voltooiing nog 25 30 jaren op zich zou laten wachten. De gezonde exploitatie van ons land zal vorde ren, dat het tempo moet worden versneld. Voor het treffen van verkeers- voorzieningen in de ontwikkelings gebieden is zeven millioen gulden uitgetrokken. Verwacht moet worden, dat medio 1945 bij de uitvoering van de tun nelbouw te Velsen de fase zal wor den bereikt, waarin de Zuidelijke tunnelhelft, voor zover gelegen be noorden de toekomstige Zuidelijke kanaaloever ter plaatse, gereed zal worden gebouwd als onderdeel van de verbetering van het gedeelte van het Apeldoorns kanaal tussen Die ren en Apeldoorn, teneinde dit ka naal bevaarbaar te.-maken voor gro tere schepen. IJSSELMUÏDEN. De Vrfl Hervormde gemeente IJsselmuiden, waar zoals bekend reeds enige tyd een kerkeonfliet gaande fs, heelt dezer dagen een ledenvergadering gehouden. Deze- vergadering heelt besloten de heer J. Boer, die ge weigerd heeft de sleutels, de kas, enz. aap dc. .nieuwbenoemde ker- keraad oveV te' dragen» te"ontslaan uit zijn functie van secretaris-pen ningmeester. De vergadering koos-ds Wakker tot voorzitter van de Kerkeraad. Voorts weigerde de vergadering, hangende de gehele procedure, een verzoek in te willigen van de oude kerkeraad óm de kerkdiensten zo billijk mogelijk te verdelen. Van de zijde van de oude Kerkeraad werd meegedeeld, dat een kort ge ding fhet vierde) zal worden aan hangig gemaakt over de verdeling van de kerkdiensten. Medische hulp dank zij marine-vliegtuig DEN HAAG Het riekenhuis tft Heerlen had Dinsdag zeer dringend behoefte aan een ijzeren long, die nodig was om het leven van een patient te redden, Deze long moest uit Amsterdam komen. Vervoer langs de weg zou echter teveel tijd vergen. Omstreeks 2 uur 's middags is toen een door de luitenant ter zee vlieger tweede klasse. A. R. "Wolters, be stuurde Lockheed Harpoon van het vliegveld Valkenburg vertrokken. Het_ vliegtuig zette eerst koers naar Schiphol, waar de ijzeren long al lag te wachten. Om half viif landde het op het vliegveld Beek bij Maas tricht. Vandaar ïs de ijzeren long per auto naar Heerlen gebracht. - Reorganisatie van Sowjet- redering voortgezet MOSKOU De reorganisatie van de structuur der sowjet-regering is voortgezet met de vorming van nog drie nieuwe ministeries, die voor het Wegvervoer, de Geologie en de Vliegtuigprcductie. In totaal zijn thans acht nieuwe ministeries gevormd. De taak van een negende departement is ingrij pend gewijzigd. Bij de Fa. B. A. J. Wittkampf, distilleerderij-likeurstokerij, kan geplaatst worden: op het kantoor: in de distilleerderij; Aanm.: schrift, of op het kantoor. Westerkade 22, S'dam. Gevraagd in banketbakkerij of Br. no. S 947 bur. v. d. blad. Voor pasfoto's naar K van Vu uren, Hoogstraat 106. tei. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Te koon een kookkachel. Verveen" le Tuinsingel 21, Schiedam. Aangeb. een slaapkamer voor nette juffrouw. Br, no. S 946 bur. v. d. blad. Koffie en Thee, bij ons be steld. de beste kwaliteiten voor het minste geld. is ook U hierop gesteld, dan 67 617 opgebeld. Kramers de Groot, Dam 2. Inwoning aangeboden. Welk Schiedams a.s. echtpaar heeft in Rotterdam inwoning be schikbaar en kan van Volks huisvesting geen toestem ming tot bewoning krijgen? Steller dezes heeft inwoning in Schiedam beschikbaar, zo dat geruild kan worden. Br. no. 1691 bur. van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1