B.B.-mannen kregen uniform 1 C D Prinses Beatrix-school kweekte de mooiste planten H.B.S. voor Meisjes uit ballingschap verlost Hermes-DVS tegen ADO klassieker" een AGENDA Spoedig wordt begonnen met de cursussen 2 Prijzen uitgereikt, behaald op Jeugd-Bloemen vreugd" Wilton-muziek en -zang m Plantage PPSC speelde gelijk Burgemeester opent hersteld gebouw aan de Mecklenburglaan Met motorrijwiel geslipt GTB-nieuws Brand op motorboot Machinist RTM vrijgesproken SCHIEDAM 500 gram KAAS Een grote rol BESCHUIT HALVE PRIJS SPECIALE KAASPRIJZEN ALBERT HEIJN Zelfbediening Koeriersters Donderdag 17 September 1953 «Heb eerbied voor alles wal leeft. Deze woorden kan ik jul lie niet genoeg op je hart drukken. Dit geldt niet alleen voor mensen en dieren, maar ook voor bloemen, planten en bomen Zo sprak de heer J. Dinkelaar, voorzitter van de Schiedamse Schoolwerktuinen en van het comité „Jeugd-Bloemenvreugd", tot de organisatoren van de in de vaeantieweek gehouden bloe mententoonstelling in het Beursgebouw. De prijzen, die er door de leerlingen en door de scholen waren behaald werden gister middag uitgereikt. Daarbij bleek, dat de Prinses Beatrixschool de best verzorgde planten had ingestuurd en daarvoor de eerste groepsprijs, de zilveren legpenning van de Gemeente Schiedam, in ontvangst mocht nemen. Alle prijswinnaars, het waren 70 jongens en meisjes, waren in de bovenzaal Van dc "R.K. Volksbond vereend, waar zij met begerige blikken zaten te kijken naar de grote tafel, waarop de prachtige prijzen, zoals etuis, kleurpotloden, flesjes ccoline, leesboeken, schots- boeken, passers, verfdozen enz. stonden uitgestald. In zijn toespraak liet de lieer Dinkelaar de „kwcckwcdstrijd" nog eens de revue passeren on vertelde, dat op alle scholen jonge plantjes waren uitgereikt, die door de leer lingen moesten worden opgekweekt. De resultaten hebben ruim 3000 mensen gezien, die de tentoonstel ling „Jeugd-BIoemenvreugd" be zochten. De heer Dinkelaar bracht dank aan allen, die tot het wel slagen van de tentoonstelling had den meegewerkt. Een bijzonder woord van erkentelijkheid richtte hy aan het adres van de gemeente lijke Plantsoenendienst, die voor de nodige fleur had gezorgd en aan de heer L. Kamp, de penningmees ter van het tentoonstellings-conuté, die zoveel moeite had gedaan om al dc prijzen bij elkaar te krijgen. De gr oepspr ijzen kwamen terecht bij: 1. Prinses Beatrixschool (hoofd de heer M- Lührman), 2. Klaas de Vriesschool B hoofd de heer H. Schenk), 3. Oranje Nassauschool (hoofd de heer O, W. de Bange), 4, St. Bernardusschool ihoofd broe der Guiliëimus). Deze school kreeg de door ons blad beschikbaar ge stelde medaille. Nummer 5 Werd de Prof. R. Casimirschool (hoofd de heer J- Penning). De overige prijzen werden ge wonnen door de volgende 70 leer lingen, verdeeld over 34 scholen: Comenlusschool A: 2e prijs Hans van "t Hoen: Coraeniusschool B: Kelly Winkelman, 3. Rink Holl; Brasmusschool A: l. Nel Schuddebeurs, 2, Nel van Meurs; Erasmusschool B; 3. Bertha de Jonge: St. Bernardusschool: J. Henk van Kessel, 2. Hans SpeelmeJjer, 3, Piet van Deventer: St. Aloyslusschool A: 1. B. Hoogland, 3. Aad van Geloven; St. Jans- school: 2. Beppie Peek, 3. Corrie Blom; Zaterdag 19 September 's avonds om 8 uur geeft de Harmonie „Wilton- Fijenoord", dirigent Joh. F- Pala, haar 3e zomerconcert in de Plantage Aan dit concert zullen tevens mede werken het dameskoor en de mannen- zangvereniging Wilton Fijenoord on der leiding van haar Dirigent Jan Lucas. Het programma luidt als volgt: 1. (Marmonie) W. H. de Moncty- raars, Jac Bijster; 2. (Harmonie) Kleine Ouverture in klassieke stijl, Joh. F, Fala; 3. Zang a Capeila (Da meskoor) a. Engelterzett (Elias) Men delssohn; Zang a Capeila (Mannen koor) b Old Black Joe, S. Foster; Harmonie met gezamenlijke koren c, Judex. Ch. Gounod onder lei ding van de heer Lucas; 4. (Harmo nie) Kaiser Walzer, Joh, Strauss; 5. (Harmonie) Le Trouvère. potpourri, Verdï; 6. Zang a Capeila (Dames koor) a. Hob a Derry Danno, J. Parks; Zang a Capeila (Mannen koor) b. Die zwölf Rauber, X. Imja- lof; Zang a Capeila (Gemengd koor) c. Naastenliefde, L. Brands Buys; Harmonie met gezamenlijke koren d. Marché Loraitie, L- Ganne onder leiding van de heer Pala; 7. Harmonie met tambours Le Presi dent de Honeur mars. Joh. Pala. De uitslagen van de op Zaterdag 12 September gespeelde wedstrijden luiden; R.S.M. 1PP.S.C. t11; P.P.S.C. 2—Zwaluwen V3 0—2; H.V.O. 4—P.P.S.C. 3 3—3; P.P.S.C. aHolland» aan a I—0; R.K.W.I.K. b2P.P.S.C. b 0—H. In de wedstrijd R.S.M. tegen het eerste elftal van de blauw-witten werd zoals vanouds verwoed om de punten gestreden. Voor de rust had den de Schiedammers het beste deel van het spel, wat zij wisten uit te drukken door een schitterend doel punt van de midvoor. Na de rust kwamen de Rotterdammers fbnk op zetten en werden de blauw-witlen lange tijd op eigen helft teruggedron gen. Uit een ongevaarlijk schynende aanval wist R.S.M. de gelijkmaker te scoren. Dit was teveel voor de Schie dammers, die er alles opzetten om de winnende goal te scoren. Dit mocht echter niet lukken en het einde kwam met gelijke stand 1—1. Het 2e elftal kan de juiste balans nog niet vinden. Tegen Zwaluwen V IÖ werd op eigen veld met 0—2 ver loren. Het 3e elftal deed het beter. Zij kwamen van de uitwedstrijd tegen H.V.O. 4 met een gelijkspel 32 te rug. Het programma voor Zaterdag 19 September a.s. luidt: P P.S.C. 1Semper Altius 1. terrein Bashoek, 4.15 uur; V.V.OJR. 2—p.p. S.C. 2, terrein Toepad. Rotterdam. 3.30 uur; Zwaluwen V 7P.P.S.C. 3 om 2.30 uur in Vlaardingen. Voor de junioren: P.P.S.C. aEx celsior M a, 3 uur. terrein Boshoek. Onplezierig slot vun feestavond Gisteravond om tien voor twaalf stapte een 26-jarige Vlaardingcr. die in Rotterdam naar een feestje was geweest, op de Koemarkt uit de bij wagen van lijn 4. Doordat de tram niet geheel stilstond en de man lichtelijk onder de invloed was. kwam hij te vallen. Twee afgebro ken tanden en een wondje boven het rechteroog waren de gevolgen. Per GG en GD werd hij naar zijn woning in Vlaardingen vervoerd. St. JnsephsrJiooI: I. Coc V. d. Endt, 2. Joop Bots. 3. Tom van Stobbe; St. Hen- ricusscbool; 1. b. Zoetmulder, 2. C. Moerdijk, 3. L. van Geewie; St. Wille- brordnischool: l. Piet Bouwman, a. Ria Hoek; Dr. A. Ruyperschool: 2, Addy van Aken, 3. Gernt van Dam; Goeman Bor- fieslusschooti 2. Marian v. Meurs. 2. Cor- nelus Wuister, 2. E. Knapen; St. Lidut- naschool: 2. Rita Closing. 3. Ineke Mar- revee; St. Ajmcssehool: 2, E. Engenng, 2. Th. Govaart, 3. Biet Willemse; st. aiarlaschool; 2. Erna Fredenks; Prinses Julianascliool; 2. Nelly Barzilay, 3. He lena Sit.ton; Oranje Nassauschool: 2. Irene Corbcc, 3. Joliy Nagtegaal, 3. An ke van Tilburg; Prinses Beatrixsehoot: 1. Si nan Baas. 2. Sonja Noorttam, 3- Kees v. d. Vorm: .Tan Liphthartschool A: 2. Tiny Lslau. 2. F. de Wit, 3. Arend Hoo- Sendek: St. Thomasscliool: 1. Th. Rens- man. 2, Adrj Mettes; St. Thomasschool A: 2, J. Süeber; Klaas dc Vrlesscliool A: 1. W. Hoegee: Klaas de Vriesschool B: 1. Martien Langbroek, 2. Jan v. d. Berg, 3 Joop van de Pllgt; l'rot. ttesimir- scliool: 2. Aart van 't Hoff; Koningin Wilhelminaschool: 1. Gerrit v. d. Kruyt, 2 Sophia v. d Kruyt, 3. Arle Gommel; Matlu'iicsscrscliool2. Theo Puttere; |>r. De Visserschool B: l. Marian de Kelser; Groen van Prln^tererschool: I. Sjaantje Winkelman. 2 Nelly Li eh eek, 3. Leen Vermeer; Prol. dr. Kohnstamschool: i. Hcnny van Es: Theo Thijssenschool A: 1. W. Srboonmade; St. Catharlnaschooi: 1. Steiny Levering, 2. Hcnny Foncke; Dr. Dc VIsscrschool A: 1. Nelly Bruyn. 2. Cor v. d. Velden; Dr. De Savornln Lohmamcbool; J Janny Immerzeel, 2. Tony v. E(jk, 3. M. A. Polst; Jan Ught- hartschooi B: 2. Yvonne van Driel, 3. Carla Lohman. Onder het deskundig toeziend oog van de heer Leite uan J. P. v. Eesterens Bouwbedrijf en van de heibaas sloeg de heer G. W. v Bergen Walrauen Jr. (in olie jas), directeur van HAV-Bank, de eer ste paal van het nieuwe kantoor pand van deze levensverzekering- maatschappij op zyn definitieve bestemming. (Advertentie LM.) RUIMTELIJKE WEERGAVE radio-techniek in nieuwe banen Tussen onze aarde en de ruimte heerst een geheimzinnig rgk van golven en krachten. Benjamin Franklin, die tijdens een onweer een vlieger opliet, leerde ze kennen en ook Mar coni begon er mee te experimenteren. hieruit geboren, waren pri mitieve toestellen. Uw vader of grootvader kon daarvan meespreken, toen hg met een trots ge zicht de eerste snerpende mor- t signaaltjes doorkreeg! De eerste ra diozenders en ontvangers. Gerieflijker en beter ingesteld op de eisen van het moderne middelbar# onderwijs dan ooit is het vernieuwde schoolgebouw aan dc Mecklenburg laan, waarin de HBS voor meisjes na een ballingschap van veertien jaar is teruggekeerd. Burgemeester mr G. E. van Wal sum verrichtte Woensdag middag de opening van het massieve complex, dat sedert 1939 als onder komen voor Mariniers, Duitsers cn Canadezen heeft dienst gedaan en ver volgens tot nood-ziekenhuis werd ingericht. 7 Later groeide uit de draadloze tele, grafie, via de telefonie, de radio- Maar ondanks alle perfecties kon men de weergave nooit vergeleken met echte „levende" muziek! Voor de eerste maal in de nieuwe competitie heeft Hermes-DVS een thuiswedstrijd, en wel, 'egen het Haagse ADO, ccn wedstrijd, die tot de klassiekers behoort. De traditie wil, dat de wedstrijden tegen ADO bijzon der spannend plegen te zyn, en, als we de 2 gespeelde wedstrijden als maatstaf mogen nemen, zal de wedstrijd van Zondag a.s. hierop geEn uit zondering maken. Immers, ADO speelde te Maastricht tegen MW gelijk, Hermes won'daar op het nippertje. Deze laatste wedstrijd was er een. van het goede soort. Het tempo van de Hermes-ploeg lag aanmerkelijk hoger dan in de wedstrijd tegen Excelsior, er was meer feeling, het verband was hecht, de techniek en tactiek waren goed verzorgd. Dit alles resulteerde in een 2I overwinning op een waarlijk niet mals MVV. JDe cijfers geven de verhouding echter niet geheel juist weer, want als de Heysters, de J ari se's cn v. d. Tuyn, wat nauwkeuriger en wat gelukkige waren geweest, in de afwerking van de vele goed op gezette aanvallen, dan had men een duidelijker beeld gekregen van de Schiedamse meerderheid. MW in eigen huis te slaan is echter een stout stukje, zodat we de ontmoeting van a.s. Zondag met vertrouwen te gemoet kunnen zien. ADO behoort evenals onze stadge noten. tot één van de oude gerouti neerde ploegen, is evenals Hermes onberekenbaar, en is net zo bevreesd voor Hermes, als Hermes voor ADO. Het is dus moeilijk een voorspelling te geven. Meer dan ooit is hier het spreekwoord van pas: „De tijd zal het leren." Om het tot een overwinning te brengen zal Hermes met hetzelfde élan moeten spelen, als afgelopen Zondag en vooral bij een eventuele veldmeerderhcid een wijd-open oog voor de verdediging, want hoeveel teams zijn niet het gevaarlijkst als ze in de verdediging worden gedrongen De blauw-witten zijn hieraan al eens meer gesneuveld. Kort geleden tegen Excelsior nog. Voor deze wedstrijd wordt een grote toeloop verwacht, te meer, daar Hermes-DVS Zondag het rijk alleen heeft en in Den Haag grote belang stelling voor deze wedstrijd bestaat. Wij adviseren liet publiek dan ook zich tijdig van kaarten bij de voor verkoop tc voorzien. Aan_ de lange zijde is een nieuwe staantribune ver rezen, waardoor een vierhonderd plaatsen meer zijn Verkregen. De KNVB reserve elftallen gaan Zondag van start. Door ccn ongeluk kig seizoen met een nog ongelukki ger afloop degradeerde het 2e elftal zodat op deze knapen dc plicht rust, dit elftal weer op de plaats te bren gen, waar het thuis behoort. De eer ste wedstrijd gaat tegen Sparta 3 op eigen veld, 's morgens om 10 uur. Daar de res. elftallen van Sparta zeer sterk zijn, zullen de Hermes- spclcrs geducht op hun tellen moeten passen. Da eerste klap is een daalder waard. Het derde word vorig jaar kam pioen. In de promotie faalde dit elf tal echter, zodat dit jaar wederom een poging ondernomen moet wor den, het terrein, dat enkele jaren ge leden werd verloren, te herwinnen. Ook het 3e speelt thuis om 10 uur. De tegenstander is VFC 2. Het 4e_ elftal gaat van de streep met een uitwed strijd tegen Excelsior 4 op Woude- steyn te Rotterdam. Dit is een zeer zware opgave en de jongens zullen zich danig moeten inspannen hieruit een puntje te destilleren. Het wordt 2ondag een drukke en belangrijke dag aan de Damlaan met de 3 hoog ste elftallen een thuiswedstrijd. Er waren nieuwe, ge- Jf|, heel andere radiogolven no dig. wis- 'j ten de tech nici. En se vonden die golven! De FREQUEN TIE MODULATIE deed z'n intrede met z'n ideale levende weerga ve! En overal verrijzen nu de F.M. zenders! De radio-ontvangst van vandaag is „ruimtelijk" geworden! De luisteraar vergeet de nauwe gTenzen van z'n huiskamer en beleeft het sprookje van de natuurlijke, „RUIMTELIJKE WEERGAVE"! Aangeboden door: ER RES RADIO De burgemeester, vergezeld van echtgenote en wethouders, was met extra veel plezier naar deze officiële ingebruikstelling gekomen, omdai hu destijds als wethouder van onderwijs zo vaak te maken kreeg met het lot van de verdreven Meisjes HBS. De directrice mej. J. J. van Dullemen. zo bleek uit zijn tot ruim tweehon derd genodigden gerichte toespraak, zorgde er namelijk wel voor dat het gemeentebestuur op de hoogte bleef van de ongemakken die men onder vond in het stokoude, overbevolkte gebouw aan de Witte de Withstraat De heer Van. Walsum hoopte dat de gerestaureerde school in den vervol ge weer geheel aan haar doel zal beantwoorden; bijdragen 10 do vor ming van zovele Rotterdamse meis jes. Hulde aan de directrice en haar staf bracht ook dr J. P, Chr. de Boer, inspecteur van het middelbaar on derwijs, „Het gebouw aan de Witte de Withstraat was wel niet zo slecht, dat ik proces-verbaal moest opma ken," zei hij. „Maar er was toch wel uithoudingsvermogen voor nodig om er het onderwijs naar behoren voort te zetten.'" Mej. Van Dullemen zelf, stelde vast, dat het meisjesonderwijs in Rotterdam door alle gebeurtenis sen zeer heeft geleden, Thans kan men echter met waarlijk nieuwe moed aan een nieuwe opbouw er van beginnen. Zij dankte allen die aan de restauratie en de herinrichting heb ben meegewerkt en dank zij de gulle hand van de gemeente er een voor beeldige instelling van konden maken. Van de vele aanwezigen, onder wie directeuren en rectoren van andere scholen, spraken nog de heer H. P. Kanters, die namens de Ouderver eniging en oud-leerlingen een vleu- Wat men moet weten: Ap otheke r s -nac htdien st Rembrandt, Rembrandtplein 5 b. Bellen by ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Passage, 2 uur: „Somebody loves me". Monopole, 2, 7, 9 uur: „Bulldog Drummond". Toneel: Passage, 8 uur: „Staatszaken*' voor leden Kath. Kring. Omstreeks kwart voor elf gister avond moest de 54-jarige onderwij zer C. P. van H. op de Rembrandt- laan ter hoogte van de Jan Steen straat plotseling met zijn motor af remmen. Daar het wegdek ter plaat, se vrij ghbberig was, slipte Van H. en kwam te vallen. Daar hij over inwendige pijnen klaagde, werd hij per GG en G0 naar het Gemeente ziekenhuis gebracht, waar hy is op genomen. Zaterdag krijgt GTB weer een harde noot te kraken, GSS komt na melijk op bezoek en de nederlaag, die GTB vorig seizoen moest incas seren ligt nog vers in het geheugen. Het belooft een interesante ontmoe ting te worden, daar GTB alles in het werk zal stellen om beide pun ten thuis te houden. De wedstrijd begint om 4.15 uur en staat onder leiding van de heer Schoenmakers. Ook GTB II gaat een moeilijke wedstrijd tegemoet en wel Vlaar dingen II in Vlaardingen. Toch, geven wij gezien vroeger behaalde resultaten GTB II de beste kansen, al zal het verschil wellicht klein zijn. Hier wordt om 2.30 uur begonnen; scheidsrechter de heer Zuidgeest. Vertrek passage 1.30 uur. Het derde elftal van GTB heefteen vrije dag. Schiedamse bouwplannen hebben belangstelling van Gedeputeerde Staten In verband met de door het ge meentebestuur ingediende aanvra gen om toewijzing van extra-con tingent voor de woningbouw, heeft hot lid van Gedeputeerde Staten ir C H. Wittenberg, op verzoek van B. en W. gisteren een bezoek aan Schiedam gebracht om zich door persoonlijke bezichtiging en bespre king nader hieromtrent te oriënte ren. De besprekingen werden onder- broken door een wandeling door de oude stadsdelen, waar thans de sa nering in volle gang is. Tot zijn grote voldoening mocht het ge meentebestuur constateren dat Schiedam bii de uitwerking van zijn plannen op de volle belangstelling van Gedeputeerde Staten mag reke nen. Burgerlijke Stand Geboren: Anne d van W. Dekker en<B, D. Jansen; Anja M, d van H. L, Sijberden en A. H. Zimmer; Johannes -H. M. z van W. J. Vorstenbos en J. J. W. Foncke; Antje d van D. Breddels en W. van Loon; Louise d van P. van Walsum en F. Oldenhof. Overleden: L. A. van Wieringen, 56 jr. vr. van F. van Arum; P. Zeilstra, 60 jr. ROTTERDAM Voor ongeveer twee honderd vijf tig gulden schade werd gisteren in de vooravond aangericht aan boord van een in de Boezem liggend mo torbootje. Door onbekende oorzaak ontstond brand, die met emmers water kon worden geblust. De schade werd toegebracht aan de inventaris in het voorste gedeelte van het bootje. Brandmeester J. H. Hoogen- strijd had de leiding over perso neel van gereedschapswagen 2 en van de slangen wagens 19 en 20. Veertig leden, die de verband-skte van de Dienst Bescher ming Bevolking hebben getekend, werden gisteravond in uni form gestoken. Vanavond volgen er weer veertig en zo gaat het enkele weken door, net zo lang tot alle Schiedamse B.B.-ers in een blauwe overall en een blauwe pet lopen. Dc heer H. Sjocr. hef wnd. plv, hoofd van de B B. reikte met zijn assistente de uniformen aan de ver schillende wyk- en blokhoofden uit, Deze lieden kregen tevens de bor den, waarop hun functie staat ver meld en die binnenkort de deuren of gevels van hun woningen zullen sieren. Daar kan men zich dan wen den voor inlichtingen, voor zover men behoctte voelt zich bij de B.B. aan te stuiten. Mocht men inlichtin gen bh het „hoofdkwartier" willen hebben, dan is de heer Sjoer gaarne bereid the tc geven. Het adres is Schoolstraat 2 (v.m. Unie-gebouw), tel. 66190 terwijl genoemde heer na kantoortijd altijd thuig (66093) is te bereiken. Schiedam telt op het ogenblik G00 B.B. mannen van wie er 300 hun vaste verband-akte hebben ge tekend. De overige 300 wachten nog op een- definitieve functionele inde ling. Dit aantal is voor onze stad nog veel te weinig. Men heeft er circa 1300 nodig, zodat er nog vol doende aanmeldingsformulieren te verkrijgen zijn. De mensen, die nu eën uniform hebben gekregen, ontvingen daarbu tevens een schouder-uitmonstering, die in verschillende kleuren is ge houden. Eik onderdeel heeft een. be paalde kleuy b.v, E.H.B.O, groen en brandweer rood. Wanneer de B.B.- mannen zijn afgestudeerd krijgen zij het B.B.-embleem op hun borst. Nu draagt niemand dit nog, omdat er nog geen opleidingscursussen zijn ge geven. Doarmee hoopt men zo spoe dig mogelijk te beginnen. De heer Sjoer streeft er naar met zo volle dig mogelijke deelneming aan de cursussen te beginnen, ten einde diegenen die zich alsnog voor de B.B. aanmelden, in de gelegheid te stellen van begin af de opleiding mee te kunnen" maken. Als eerste in Nederland heeft het Schiedamse district van de BH. 40 sirenes aangekregen, die op hoge gebouwen zullen worden geplaatst. „Deze overall is U nog tuel een beetje oroot, maar toch moet U 'm he os en, wam hij knmpt nog in de 'ras." zet de juffrouw van het B B.-kledingmagazijn tegen eert van de mannen, die z'n blauwe B.B.-unijorm. kwam halen. gel aanbood, en tenslotte de heer F. H. Nitzsche van de Algemene Ver eniging van Leraren bij het Middel baar Onderwijs. Ankie Maathuis droeg het geschenk van de leerlin gen aande directrice over: een schemerlamp voor de bibliotheek. In de hal werd na afloop van deze bij eenkomst in de gymnastiekzaal, een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan mej. W. E Wjjnand, vroegere directrice van de school. De 51-jarige machinist H. de V, van de RTM. tegen wie veertien da gen geleden een maand voorwaarde lijke gevangenisstraf benevens een geldboete was geëist, is vanmorgen, door de Rotterdamse Rechtbank vrij gesproken. De V. was ten lastegelegd onvoor zichtigheid, waardoor op 14 Novem ber 1952 twee treinen van de RTM tegen elkaar botsten. Een postambte naar kwam bij dit ongeval op de Beyerlandselaan om het leven. Reeds 90.000 deelnemers aan Rondrit De thermometer bij het RET-huisje aan het Weena, die het aantal deel nemers aan de Wederopbouw rond rit registreert, is de 90.000 gepas seerd. Men hoopt de 100.000 te ha len. Voorwaarde hiervoor is. dat het weer zich gunstig ontwikkelt ge durende de laatste 14 dagen van September. Tot «n met Woensdag 23 Sept. bij aankoop van - 14 stuks - voor EDAMMER JONG 500 grom 115 EDAMMER BELEGEN 500 grom 144 GOUDSE JONG 500 gram 129 GOUDSE BELEGEN 500 gram 149 BELEGEN BOEREN MEIKAAS 500 gram 159 LEIDSE VOLVET JONG 500 gram 139 ZELFBEDIENING KOFFIE 250 gram 139 THEE 100 gram 38 PRUIMENJAM per pot 42 FIJNE SNIJWORST 100 gram 44 BOERENMETWORST 100 gram 44 BOTERHAM WORST100 gram 27 DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG demonstratie door de firma MAGGI. Gratis een kopje heerlijke ERWTEN- OF KIPPENSOEP Koffie en thee bij ons be steld. de beste kwaliteiten voor het minste geld; is ook U hierop gesteld, dan 67617 opgebeld. Kramers De Groot, Dam 2. Permanent Wave, compleet 5.75. Ook speciaal alle kleuren haarverven Kap salon „Alida" Grote Visse rijstraat 8 E (hoge stofp). Tel. 33762. Rotterdam Jotig echtpaar zoekt I of 2 kamers gem, of ongem. met kookgelgen. goede prijs te betalen. Br, S 948 bur, van dit blad. Kosthuis gevr. bij wed., geseh. vr. of gepens. echtp. door nette werkman (48 jr.). Br. met prijsopg. onder nr. S 950 bur. van dit blad. Te koop, prima haardkachel, met veel nikkel. Bevragen: Vermulst. Vellevestsingel 17. Ter overni een solied dres soir, 2 armfauteuiïs, 4 stoe len, 1 tafel met tuimelblad 350.—, liefst tussen 7—8 u. CharL de Bourbonstr. 2, tel. 65988, Eenv. slaapk, gezocht 's mor gens thee. Br, nr. S 949 bur. van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1