In volle zee raakte Wilton de „Pendreeht" kwijt SSet. 60«niRQ liNSl 1009 Goede „Staatszaken" voor Katholieke Kring KANTTEKENINGEN S.V.V. kan Zondag tonen j wat zij waard is Nieu we tanker aanwinst voor Phs. van Ommeren N V. Martinit speelt tegen D.R.Z. Opiumsmokkelaar aangehouden Jongen brak been Bonte avond in de „St Joris Doele" Korfballers zijn goed op dreef AGENDA FOEI. WAT EEN NACHT.... KüO£S%id^uie E.S.S. schaakte en vergaderde Gala-concert door „St. Ambrosius" Zwembad wordt gesloten tbettl t {Raar.,.. IlilET by SNELVERKEER wordt? 0 - 2 Vrij flag 18 September 1953 Op de woelige baren, buiten de pieren van Hoek van Holland, raakte de dok- en werf mij. „Wilton-Fijenoord" een product kwijt en werd de tankvloot van Phs. van Ommeren N.V. een schip rijker. „Ik hoop, dat U net zoveel plezier van dit schip mag hebben, als wij tijdens de bouw ervan hebben gehad", zei ir. B. Wilton, een van de direct ie-leden van de scheepswerf, terwijl hij de certificaten van zeewaardigheid overhandigde aan mr J. J. Oyevaar, lid van de Kaad van Beheer van v. Ommeren's scheep vaartbedrijf. En met deze woorden, gesproken tijdens de gisteren gehouden officiële proeftocht, had het m.s. „Pendreeht" een nieuwe eigenaar, f Mr Oyevaar zei het schip gaarne te willen aanvaarden en dankte de directie van „Wil ton-Fijenoord" voor het inlossen van de belofte om de „Pen dreeht" in September kant en klaar af te leveren. De heer Oye vaar was zich ervan bewust, dat er men sen zouden zijn. die zich zouden afvragen of het tempo, waar mee Van Ommeren nieuwe tankers in de vaart neemt (yüf in zes jaar) wellicht te vlug ging. Maar dat is heslist niet zo. „Wil len we op peil blij ven, dan moet er scheepsruimte komen". Ten aanzien van de technologische ont wikkeling wat betreft het gebruik maken van voortstuwing door middel kern-energie maakte mr Oyevaar zich niet ongerust Het zai nog wel tien tallen jaren duren voor het zover is. Voordat de „Pen dreeht" zover was. als zij nu is. deden zich nog enkele moeilijkheden voor met de staal-leverantie. Maar die konden vlot worden opgelost. Voorts ont hulde mr Oyevaar. dat het oor spronkelijk de bedoeling met- was geweest., dat de „Pendreeht" de ..Pendreeht" zou worden. Aanvan kelijk had een buitenlandse rede rij opdracht gegeven voor de bouw van dit schip. De regering van dit land ging er niet mee aecoord en toen heeft Phs. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf de bouw van het schip voor haar rekening genomen De rederij kan zeer trots zijn op de nieuwe aanwinst, want de .Pen dreeht" is uiterst modem uitgevoerd en ingericht. Van de hut van het laagste lid van de bemanning tot desalon .van de gezagvoerder. De verblijven vap de gezagvoerder en de "Stuurlieden bevinden- zich mid scheeps. die van de machinisten en het ovêrice personeel in het ach terschip. Er zijn smaakvol ingerich te salons voor de officieren, terwijl ook de overige leden van de be manning uitstekend ingerichte ge meenschappelijke ruimten ter be schikking heeft. Het schip is uitgerust met moder ne nautische instrumenten en vei ligheidsmiddelen, zoals radar, auto- Jn volle zee droeg {r B. Wilton- be mens „Wtffon-Ftjenoord" het mo tortankschip „Pendreeht" over aan mr J. J. Oyevaar, lid van de Raad van Beheer can Phs. van Ommeren N.V. Dit geschiedde door het over handigen van de certificaten van zeewaardigheid. Zondagmiddag om half drie heeft de plaatselijke ontmoeting plaats tussen Martinit en DR'Z! Het t-b» twee clubs, die in het verleden al meer eikaars tegenstanders zijn Re- websV Béide ploegen" teTTen /enkele nieuwe- -gezichten tiv-de -gelederen, waardoor de kennismaking toch weer nieuw is. Martinit zal het Zondag zonder een van de bestfe spelers moeten doen. omdat deze in militaire dienst Xs. Martinit 2 gaat «aar Bloemhof 2. Dit elftal is iets verzwakt an zal heel veel moeite moeten doen om de beide punten naar Schiedam te brengen. Het derde elftal van Mar tinit, dat uit twee wedstrijden een. maximum aantal punten heeft bin nengehaald, ontvangt" DRZ 3. Mar tinit 4 speelt om half 10 thuis te gen ROGA 4. Ouden van Dagen gaan vergaderen De Algemene Bond van Ouden van Dagen afdeling Schiedam noudt op Maandag 21 September des mid dags om 2 uur een openbare ver* gadenng in Musis Sacrum. De bondsvoorzitter W, van Beek en de bondwecretaris G. J. de Bruin zul len spreken. De Schiedamse politie heeft van morgen de vijftigjarige Chinees Y. K. K., die in Rotterdam woont, naar het Huis van Bewaring in Rot terdam gebracht. De Chinees was Dinsdag door twee ambtenaren van de douane-recherche op de werf Wilton Feijenoord aangehouden, toen hij twee kilo ruwe opium (zwarte handelswaarde f 2000) ver voerde, die waarschijalnk van een aan de werf liggend schip afkom stig was. De Schiedamse recherche stelt een nader onderzoek in. De Chinees is voor de Officier van Justitie geleid. Tijdens het vrije kwartiertje speelde gistermorgen de zevenjari ge J. de B. uit de Overschiese- straat met zijn schoolvriendje op 't speelterrein voor de prof. Kohn- starnschool aan het Lorentzplein De iongen viel en brak zijn rech- teronderbeen. Per auto van de GG en GD is de knaap naar het ge meenteziekenhuis gebracht. Maandag 21 September 's avonds om half acht wordt er in de St Joris Doele een bonte avond voor de on georganiseerde jeugd gehouden. Op deze avond wordt er tevens afscheid genomen van de heer D. de Brum, die van het begin af het werk voor de -.Vereniging Vrienden van het Clubhuis" heeft verzorgd. matische stuurinrichting, echolood en een uitgebreide radio-installatie met auto-alarminstallatie. De „Pendreeht" is gebouwd onder toezicht van Bureau Veritas en Scheepvaartinspectie. Het schip zal ongeveer 19.500 ton olie kunnen ver voeren. Er zijn hiervoor 24 lading tanks aanwezig. Door 2 langsschot- tcn wordt het schip in drie rijen tanks veraeeld. De boofdpompka- mer ligt tuson de machinekamer en de ladingtanks en bevat vier la- dmgpompen mei een capaciteit van van 1400 ton per uur. In de machi nekamer in het achterschip staat een Doxford-motor van 7750 APK opgesteld, die aan het schip een snelheid van 15 knopen kan geven. Voorts zijn er nog 2 Schotse ketels, alsmede een afvoergassenketel, die de benodigde stoom voor de hulp werktuigen leveren. Na de officiële proefvaart, die door een groot aantal genodigden, onder wie vertegenwoordigers van de regering en de burgemeesters van Schiedam en Vlaardingen. mr J. W. Peek en mr J. Heusdens. werd meegemaakt, heeft de „Pen dreeht" onder commando van ge zagvoerder E, Teensma gisteravond weer zee gekozen voor de eerste tocht, die via de Middellandse Zee naar de Perzische Golf voert. De „Pendreeht" is het tweede grote tankschip, dat door Wilton- Fijenoord voor Phs. van Ommeren N.V. is gebouwd. Hoewel het na een eerste compe- ti tie dag altijd gevaarlijk is toekomst, voorspellingen te doen, hebben we toch de indruk, dat de Schiedamse korfbalverenigingen een belangrijke rol gaan spelen in de bezetting van de bovenste plaatsen In hun afdeling. Dit Is zeker het geval met Succes en Schiedam. In de afdeling van ODI is de toestand nog onoverzichtelijk. Onze indruk zal door de resultaten van a.s. Zondag bevestigd moeten worden. Van de eerste twaalftallen staat Schiedam voor de zwaarste taak. De roodzwarten moeten hun rivaal van het vorig seizoen in eigen omgeving partij geven, nl. WION in Rotterdam. Ais onze stadgenoten in derdaad nog dezelfde vorm hebben van het vorig seizoen gezien de grote overwinning van verleden week zou men dit wel zeggen dan behoeven we over de uitslag niet pessimistisch gestemd te zijn en is een kleine overwinning waarschijn- lijk. Succes en ODI moeten van res pectievelijk USV en Oranje Wit (Dordrecht) op eigen terrein kunnen winnen. De Successers zullen „zich daarvoor het meest moeten inspan nen. Van het programma voor de reser ve twaalftallen leveren de ontmoe tingen Rozenburg 4Succes 2 en ODI 2ODO (Maassluis) waarschijn lijk Schiedamse overwinningen op. Bij Schiedam 2Eureka 2 en SSV 2- ODI 3 verwachten we, dat de tegen partijen beslag leggen, op de volle buit, Voor de junioren zijn vastgesteld Charlois ASchtcdaro A; Schiedam BRozenburg B; Succes B—Span gen C en SpiritODI. De B-ploeg van Succes begint met een vrije Za terdagmiddag. f A du er ten tie I.M.) (Advertentie l.M.i DIESEL verlesgf Uw exploitatierekening Dieselhrandstof is goed koop en de Borgward gebruikt slechts f t 14 dteselbrandsrof pet IOO km.! Naar keuze met 2 of 4 portier» Ook leverbaar ais com bi natie wagen of luxe bestelwagen De wagen voor de toe Vrfl.E d.mnn,trade ,ii „kilometervershnders Dealers over het g? ■'"Ir land Imp. ROSIER, AtEXANDBRLAAN 21. RIJSWIJK (Z.H.), TEL. 771990 Dealer voor Rotterdam G.A. HOOFT'S CARLTON AUTOMOBIELBEDRIJF C.V. Insulindestraat 250, Rotterdam, Tel. 44451 - 47487 Wat men moet w e t e Apothekers-nachtdienst: Rembrandt. Rembrandtplem 5 b. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bloseopen: Passage, 2 en 8 uur: „De zeven hoofdzonden". Monopole, 2, 7, 9 uur: „Tarzau en de slavin". Dat b,el ook! Wees verstandig en windt U niet langer op over dat hobbelige bed. waar mee en waarin U geen rust kunt vinden. Praat e ns met KROES, de beddenspecialist; die vindt er wel wat op! BROEKSVEST 64-66, SCHIEDAM Dezer dagen hield de schaakver. E.S.S. zijn jaarlijkse ledenvergade ring.. Na goedkeuring van de jaar verslagen van secretaris en penning meester, werd het bestuur in zijn ge heel herkozen. Het is als volgt samen gesteld: mr H. Snoep, voorzitter;' N. v. Heiningen, secretaris; Th. J. Kley- hecg. penningm.; J, v. Eden. wed strijdleider; J. Donkhorst, commissa ris van materiaal. Aan verschillende leden konden prijzen uitgereikt worden voor in het afgelopen verenigïngsjaar verrichte prestaties. Domselaai behaalde we derom de eretitel van clubkampioen, door als winnaar van de afgelopen huishoudelijke wintercompetitie uit het strijdperk te treden. In de kop groep van de zomerwedstrijd was vT Eden de grote ,man. Hij werd voor de 3e achtereenvolgende maai houder van de wisselbeker, die daarmee- de finitief in zijn bezit is gekomen. Als prijswinnaars in de overige groepen van de zomerwedstrijd kwamen in aanmerking, resp. v. Heiningen, van Dijk en Roozenbeek. De traditie ge trouw werd bij de prijsuitreiking ook aandacht geschonken aan de spelers, die zich in de bondscompetitie het beste geweerd hadden. Ditmaal wa ren dat: Spruit (le tiental). Geurtsen (2e tiental) en Betten (3e tiental). De a.s. competitie van de Rotterdamse Schaakbond vormde een belangrijk punt op de agenda. Het eerste tiental van E.S.S. dat naar de Overgangs- kias gepromoveerd is, zal een zwaar programma te verwerken krijgen. Het werd als volgt samengesteld: Domse- laar, v. Eden, Bongers, Spruit. Pen ning. Schermer, v. Heiningen, Huber, .Malkus, Bering. "Voor het 2e tiental zijn opgesteld: Snoeo, Janssens, Geurtsen, Semeyn, V. Wingerden, Smit,' vl d, Velde, v. d. Zee, Brouwer, Ahrens, Het 3e tiental bestaat uit: Slaven burg. v. Leerdam, Betten, Smits, Mul der, Roozenbeek, v. Dalen, Marbus, v. Batenburg, Parmst. Hoewel de eigenlijke bondscompe titie nog niet begonnen is, heeft E.S.S. reeds een aardig wedstrijd-succes kunnen boeken. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Rotterd. schaakver. „Wilhelm Steinitz" speelde een achttal een z.g. nedertaag-wed- strijd. die de Rotterdammers met 26 verloren. Hier volgt de volledige uitslag: La- metMeyer H: Bijpostv. Eden 01; v. d. HeuvelBongers Vi v. Holten—Penning Tv; Pieterson Spruit 01; Cafersta—Schcrmer 01; Bantje—v. Heiningen 01; Zon neveld—Eering Vz14. (Schiedam mers even borden wit). Totaal 2-6. De volgende week staat, een derge lijke nederlaagwedstrijd tegen „Span gen" op het programma (het Donker- tournooi waaraan 'n 15-tal E.S.S.- ers 2al deelnemen. Met een Galaconcert in de R.K. Volksbond vervolgde de jubilerende Muziekvereniging „St. Ambrosius" zijn festiviteiten ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan. Na het geslaagde Muziek-concours deze zomer in de Plantage gegeven, waar talrijke zusterverenigingen haar belangstelling toonden, was gister avond „St. Ambrosius" zelf aan de beurt om met feestelijke klanken zijn vreugde te uiten. Voor een volle zaal verwelkomde de voorzitter talrijke genodigden o.a. Deken Reijnen, de weth. v. Cult. Za ken, de heer v. Kinderen, vertegen woordigers van de Fed. v. Muziek gezelschappen, de Schiedamse Ge meenschap en verschillende andere verenigingen. Een inzicht werd gege ven van de moeilijkheden waar de Commissie in de laatste 14 dagen voor was komen te staan, waardoor het concert bijna niet door had kunnen gaan. Het ergste was .wel, dat de dirigent de heer J. F. Heiller. op het laatste moment door ziekte verhinderd was zijn orkest te leiden. Gelukkig was de welbekende dirigent van een zus tervereniging, de heer J. C, H. Felt- zer, bereid gevonden het concert te dirigeren en de repetities voorlopig te leiden. Het programma vermeldde als eer ste nummer de speciaal gecompo neerde Feestmarsch 1953 van de heer Heilker. De Ouverture „De Stomme van Portici" werd daarna ten gehore gebracht, Na een Wals van Montagne, brachten de beide pistonnisten Thijs- se en Rebers, de Concert-Polka, die behoudens enkele ongelijkheden in dc cadenzen met vaardigheid en zui ver ten gehore werden gebracht. Een welverdiend applaus was dan ook hun deel. Met de Huidigingsmars van Grieg en do bekende Manoeuvre- marsch van Stenz. waaraan de tam bours medewerkten, werd het pro gramma voor de pauze beëindigd. De beoordeling van een concert door een groot harmoniegezelschap in een zaal is niet gemakkelijk. Meestal klinkt alles te massaal, te scherp of te zwaar. Ook nu was dit meermalen, het geval. De zuiverheid is tevens een gevaarlijk punt. De heer Feltzer heeft hieraan te voren veel aandacht besteed, waardoor we met genoegen naar 2uivere klanken konden luisteren. Na de pauze verleende het R.K. Schiedams Mannenkoor „St. Caeci- lia" onder leiding van Worn van Rooy haar medewerking. Onder de .bezie lende' leiding van de dirigent klon ken de mannen-stemmen zuiver en werd met veel gevoel de bedoeling van de componisten ten uitvoer ge bracht. „Lof der Genever", het be kroonde werk van de kortgeleden gestorven componist B. v. Sigten- horstMeyer vormde met 't gevoel volle „Tibur" van A, Diepenbrock de hoogtepunten. Het met aangegeven nummer op het programma vormde de huldi ging van de pennihgmeester A. Zoet mulder, die meer dan 52 jaar „St. Ambrosius" trouw is gebleven, waar van de laatste 20 jaar als penning meester. Hij werd vereerd met de Pauselijke onderscheiding „Bene Mirente", op de borst gespeld door Pater Rog mans. die de goede hoedanigheden van de heer Zoetmulder naar voren bracht. Bovendien werden verschil- Zo gril en ook weer zo evenwichtig als de liefde is, Luimen ook de Staatszakenalthans in Amerikazijn. De Franse toneelschrijver Louts Verneuil. die jarenlang in Amerika heeft gewoondgaat in Staatszaken(zoals een van zijn laatste toneelwerken is getiteld) nog veel verder, want hij schroomt niet om een vurige propagandist voor de republikeinse partij in ,tno timeom te doen schakelen in een aan hanger van de democratie, alleen maar om een hooggeplaatste functie op het ministerie te kunnen verkrijgen. Maar dit enigszins geforceerde slot had hij nodig om de liefdestragedies, die zich in ^Staatszaken" ont wikkelen, waardoor het huwelijksleven wel op een bijzonder hellend vlak komt te lippen, juist die gunstige wending te gevendat men toch met een gevoel van bevrediging het blijspel Jfan accepteren. De Haag- sche Comedie" zorgde voor een sterke uitbeelding van het gegeven overde. Maar toen bleek ook. dat de aanvankelijk gefingeerde liefde zo hecht en zo innig was, dat noch het nichtje, noch George er iets voor voelde van elkaar te gaan waardoor ten slotte ook de schei ding. die tussen Philip en diens vrouw een feit zou worden, niet doorging. In dit blijspel, dat door De Haagsche Comedie" voortreffelijk werd opgevoerd, was Elisabeth An dersen het allesoverheersende zo subtiel lijkende nichtje, maar in 'feite de zo gevoelvolle en zorgzame echt genote, die haar frivole rol op voor beeldige, wijze gestalte gaf. Cees Laseur was de oude diplomaat Phi lip Russell en Pau] Steenbergen de fel door liefdesperikelen belaagde politicus. Emmy Meunier, Philips jeugdige echtgenote. Het publiek, dat gisteravond tot de laatste plaats het Passage-theater bezette, dankte met een langdurig en enthousiast applaus voor de voor beeldige uitvoering, waarmee tevens de hooglijke waardering tot uit drukking werd gebracht voor het bestuur van de Katholieke Kring, dat haar leden deze genotvolle en op hoog cultureel peil staande to neelavond bood. Voordat het doek vaneen ging, heeft de voorzitter van de Katho lieke Kring, de heer N. J. J. van Baarle, dank gebracht aan de schei dende geestelijke adviseur. Pater Willems, voor het vele werk, dat deze voor de K.K. beeft gedaan en 5e nieuwe adviseur, Pater Strïjbos, een hartelijk welkom toegeroepen. „Staatszaken" (oorspronkelijke ti tel „Affairs of State") speelt zich af tijdens de ambtsperiode van Harry Truman ais president vhc de Verenigde Staten, toen de politieke verhoudingen anders lagen dan nu. In die tyd was Philip Russell een van Amerlka's staatslieden, die zivh gezien zijn leefthd, lichamelijk met meer in staat achtte zijn functte ts blijven uitoefenen en zich derhalve uit het openbare leven wilde terug trekken. Om na alle inspanningen van wat rust te kunnen genieten logeerde hij met zijn echtgenote bij een politieke vriend. Juist toen de oude Philip enigszins op verhaal begon te komen, deelde zijn veel jongere vrouw hem mede, dat zij genegenheid had opgevat voor de politieke vriend en zij derhalve haar vrijheid verkoos. Hoewel dit voor Philip ruïneus was, nam hij de zaat ogenschijnlijk nogal luchtig op en begon zeer diplomatiek een spel met een zeer ingewikkelde intrige te spelen, ten einde te trachten zn vrouw, van wie hij veel hield, van haar besluit te doen terug komen. Zijn politieke vriend George Hen derson. de man, die dus het" hart van zijn vrouw zo fel begeerde, wist hij in de waan te brengen, dat een Amerikaanse politicus, die een stuk propaganda voor zijn eigen standje voert, te allen tijde zijn vrouw naast zich moest hebben. En dat was bij George niet mogelijk, omdat hij niet getrouwd was. Philip Russell wist zijn vrouw zo ver te krijgen, dat zij op haar beurt de man. die zij zo vurig be. minde, tijdelijk zou 'laten trouwen met haar nichtje, dat bij de Russclls in huis was. Dit nichtje voelde wel wat voor de zakelijke overeenkomst van de „lieftallige echtgenote naar buiten". Het „huwelijk" leek voor de buitenwereld gelukkig te zijn, waardoor George aller sympathie en dank zij z'n „echtgenote" zelfs een hooggeplaatste functie van de politieke tegenpartij er mee ver- Zilveren jubilaris bij v. Gelderen N.V. Maandag 21 September zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer G. Meeder In dienst trad bij de Schie- damsche IJzer- en Metaaihandel Jos. van Gelderen N.V. De jubilaris kwam op 21 Septem ber 1928 in dienst van wijlen de heer Jos van Gelderen, oprichter der onderneming. De heer Meeder, die thans de functie bekleedt van bedrijfsleider van het bedrijf in Utrecht, begon zijn loopbaan als sjouwerman, werd vervolgens voorman van de pers- ploeg te Schiedam, en. zag 2ich daarna belast met dé leiding van de metaalsorteer-afdeling te Schiedam, De directie der onderneming is voornemens de jubilaris Maandag 21 September, ten kantore der ven nootschap, in intieme kring te hul digen. Op Woensdag 23 September, zullen de Gemeentelijke zwemplaatsen aan de Westfrankelandsedijk voor het publiek worden gesloten. lende bloemstukken hem overhan digd. Burgemeester Peek, die na de pau- van zijn belangstelling deed blij ken. was een der eersten die hem feliciteerde. „St. Amibrosius" kan terugzien op een in alle opzichten geslaagde her denkingsavond. H. J. B. Opbrengst collecte De collecte, die vorige week Zater dag ten bate van de S.O.S.-blinden- zorg is gehouden, heeft f 167,33 opge bracht. Nu er 2 wedstrijden in de nieuwe competitie zijn gespeeld en S.V.V. met 1 gewonnen en 1 verloren wedstrijd a.h.w. tussen de krenten en de pruimen hangt, is de wedstrijd van Zondag legen B.V.V. in Pen Bosch er een om eens te laten zien wat de Rood- Groenen nu eigenlijk waard zijn. De twee voorgaande wedstrijden zijn beslist geen maatstaf ge weest om te weten wat men aan de Raod-Groenen heeft, daar tegen Xerxes schromelijk veel fouten zijn gemaakt en H.B.S. als zeer zwakke tegenstander kan worden beschouwd. Men zal er daarom vooral goed aan doen om niet te denken dat dc 5—1 overwinning op HBS een kunststuk was, daar het spel van deze club zeer povertjes was en iedere andere tegenstander met een redelijke kans op succes dc strijd hiertegen op had kunnen nemen. Daarom zal er tegen BVV vanaf het begin al direct stevig aange pakt moeten worden en een voor sprong trachten te forceren. Laat men BW rüstig in zijn spelletje komen, dan kan'reeds bij voorbaat voorspeld worden. daf zij aan het langste eind trekken cn bovendien 1* algemeen bekend dat deze Kna pen er iets van kunnen. Wy hebben echter het vertrou wen. dat de rood-groenen van deze wetenschap volledig op te noogte zijn en er voor zullen zorgen, dat geen risico's genomen behoeven le v orden Al met al kan deze wed strijd als een der belang'nkste van de afdeling wo.-den getipt en zijn met ons velen nieuwsgierig naar de uitslag van deze ontmoeting. Voor de lagere elftallen draait ook weer een volledig programma. Zo start SVV 2 met een thuiswed strijd om 10 uur tegen Neptunus 2. Het 3e elftal gaat de reis naar Den Haa^ ondernemen om aldaar de strijd tegen ADO 3 aan te bin den. De benjamins van de KNVB-af- deling. het 4e elftal is Zondag j.l. zeer ongelukkig gestart tegen For- tuna 2 en daarom zal het Zondag thuis om 10 uur tegen VUC 3 moe ten laten zien dat zi; het ook anders kunnen. ,rtm'ï ...v mogelijkheid openen, dit in deze rubriek bekend te ma ken, zodat dierenvrienden weten, waar zij terecht kun nen voor een hond of een poesje. REIGER Wanneer U dacht, dat de reigers foetsie waren, dan hebt U het mis. Toen Schie- op de Koemarkt in de stalling kanter op een avond langs de zetten en verder het stukje vijver in de Stadhouderslaan Hoogstraat liepen. wandelde, ontwaarde hij zo'n Een andere oplossing is, dat langpoot, die midden in het er een mnn-met-za ken brains water stond. Heel behoed wakker wordt, die op de Vis- zaam stapte het dier door het markt een rijwielstalling gaat water om op slinkse wijze een exploiteren. Hoe liet ook zij, visje te verschalken, ten ein de dikke rijen fietsen zullen de op die manier in zijn on- tocJi moeten verdwijnen. Des- derhoud te voorzien. De zwa- ivaruuriuK. u>eec nu neet *oods moet de belastingamb- nen in de vijver vonden die goed, dat het stadscentrum tfjiaar er aan te pas komen, reiger maar een vreemde openbare fietsenstallingen de eigenaren turn de ftet- «end in de bijt Heel statig - sefi een directe aanslag (die zwommen zij in de richting ook direct moet worden vol- van de vogel, maar die trok T Jweet het misschien niet U zo, maar onze stad kampt met een gebrek aan openbare fietsenstallingen. Nee, nu moet U met direct met Uw wijsvinger naar een bekend piekje op Utu uoorlioofd gaan «'Uren, ten teken, dat Schie- k an ter met precies iceet, wat hij zegt. Natuurlijk weet hij heel telt. Öp het Koemarktplein is ongetwijfeld de grootste. Daar j kunnen heus heel wnt Jietsen datm) Jwecttrio-MXjmms zich van date grote vijver. J •wovntTout k nriurpre freon silrirgamr aan worden gestald. Daarom vindt Schieknnter hel zo vreemd, dat er bu het Monopole-ihea- tcr en (tijdens dc weekmarkt in het Heerenpad d'fcke rijen gestapeld. Zulks tot groot on gerief van de bewoners, het geen Schiekanter zich drom mels goed kan indenken. Het is beslist geen lolletje roon- ?iefcr men poor her raam van verstrekt, wegens het in ge bruik nemen van gemeente grond Schiekanter veronder stelt, dat die aanslag hoger ral zijn dan een dubbeltje in iivi yici i CIUIUu. u'rtrvB i yen. V. /mlsen tegen de muur staan Jwlsensta'hng. Polifie-ambte- naren en belasting-autoritei ten dienen hier echter hand in hand te gaan. VERLOREN Van verschillende kanten -tjn kamer zit en dan ouer een heeft men Schiekanter ge- repiment fietsen heen moet vraagd of het ook mogelijk is Dc prent van de dac toont U dp achterzijde van een lan de bestol-auto's \an dc distilleerderij van de fa Herman Jansen. In de eerste plaats staat dit prentje in dezp kolommen, omdat de wapen het fel begeerde nummer H 1 voert. Ben nummerbord, dat al velen de chauffeur de vraag heeft doen stellen „hoe kom Je d'r aan", waarop de bestuurder Jan Gudde (rechtshalf van het eerste elftal van Hrrmes-DVS) steevast antwoordt: „Uit het Rijksmuseum". Natuurlijk Is dit een prapje, hetgeen niet weg neemt, dat het toch wel (ets heel bijzonders is. wan neer men H 1 op zijn auto heert staan. Over enkele Jarrn. zal dit echter verdwenen zijn, omdat door de nummer-reorganisatie dc oude horden gaan vervallen In ieder geval hecff Schiedam de eer van: H 1. En in de twecdf plaats ziet U d"zo foto, omdat kijken om een glimpje van de straat te kunnen ontdekken. Wat dat Heerenpad betreft, heeft Schiekanter nop red ri'CCmdsre dmpen gehoord. Tydens dc kermis week icerd deze straat door de feestvier ders als openbaar urinoir ge bruikt. Het regende klachten van de bewoners, wat tot ge volg had, aat de politie dc kermisbezoekers, die dit aan ging, naar een andere daar voor bestemde plaats ver wees. En nu heeft men in dat Heerenpad weer ontzettend veel last van stapels rijwie len. En dtt teruivt er op de in deze rubriek een oproep te dnen voor iemand, die iets heel belangrijks heeft verlo ren. Natuurlijk wil Schiekan ter hier zijn medewerking aan verlenen. U moet echter goed begrijpen, dat ieder geval af zonderlijk moet worden be keken en dat het niet moge lijk ia. wanneer iemand b.v. een handschoen heeft verlo ren, dit maar aan Schiekan ter op te geven. In belang rijke gevallen geeft U maar even een seintje. drijvers geen sikkepit aan. Schiekanter heeft zich laten vertellen, dat de reiger inwo ning heeft gevonden in een van de bomen langs de vijver. Daar woont hij (of is het een zij) nu als allerlaatste der Plantage-mohikanen in een treurwilg. Kon des reigers woning een passender naam hebben? HET EI EN DE KIP De eierenrapers komen in actie. Met trots kwam de heer H, J. de Wilt, Huysmanstraat 88, vertellen, dat hij een ei had geraapt, dat 130 gram woog. Het werd gelegd door een Red Islander. En omdat de kip aan haar eerste leg is. wordt dit ei in klasse 1 ge plaatst. Wie volgt. FEEST Brpersvest een goede fietsen- plotseling worden verrast met Het echtpaar Verboom, waar van de mannelijke helft voor de Schiedamse amateur-tone- HONDEN EN POEZEN jjS(en geen onbekende is (hij Het komt ook veel voor, dat is grimeur by tal van toneel- cr dierenvrienden zijn. die verenigingen, o.a. Gruno en nest jonge honden of poezen. S.O.T.) viert Zondag zijn zes- Er zijn ook veel mensen, die tigjang huwelijksfeest, fachie- het vrli zelden voorkomt, dat r.ien elzenlljk tcgcn-reclarae maakt stalling is. i'oor het product dut men verkoopt. „Drink Kabouter, maar niet &lJ het Monopole-theater i$ W E«. r«d. die nle, Ken „«den «IIESS- "«nter veronderstelt, dat het opgevolgd. En het aardige Is bovendien, dat zelfs de scheel- hoewel het heel goed moge- onthoudersverenlglng zijn instemming met dit opschrift heeft lijk zou kunnen zijn. dat de Jn .gS*", =Wte ,hebben- voor dit echtpaar acn drukko Daarom wil Schiekanter voor hen. die een teveel aan hon- dag zal worden. Proficiat en betuigd. bioscoop-bezoek ers hun fiets den of poezen hebben, de nog vele jaren. (Advertentie l.M.) Zijn er betere wolkenners te vinden dan onze huismoe ders die bij het breien elke draad van begin tot eind door hun vingers laten gaan En ais wij nu beweren dat wij voor deze wolweek altéén het besie willen brengen dat er te koop is, omdat juist met de mooiste wolsoort de bijzon dere modellen (waarvan de patronen gratis bij aankoop van wol worden verstrekt) het meest tot hun rechtkomen, waar moeten wij dan mee voor de dag komen? Wij kennen geen betere wol dan Fivano wol, een Franse import, gegarandeerd zui vere wol, 3 draads, in tien tallen najaarstinten. Kunnen wij beter uit de bus komen dan met deze Fivano wol, een kwaliteit die bekend is en die voor iedereen dui delijk controleerbaar overal voor 1.45 per knot verkocht Zaterdagmorgen om 9 uur begint de grote Fivano ver koop, knotten import wol van 50 gram, waarmee U meer doet dan met menige grote knot, in bleu, maisgeel, zwart, lichtgrijs en zoveel andere modekleuren die U tijdens deze wolweek koopt voor e In verband mei de groie be langstelling wordf de show van fcreirnode'ien In Martin 's Lunchroom nog maf de volgende dagen veWengd- Vanaf Maandag i/m Don derdag, iedere middag om 230 - 3.30 mn 4.30 uur. TOEGANG VRIJ. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tal. 2ÜI80

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1