mssen Radar nu ook zichtbaar op schepen zonder installatie TIMMERLIEDEN en HALFWAS gevraagd Plan „Oud-Mathenesse UI" gedeeltelijk ingetrokken De zeven hoofdzonden in Passage DRZ gaat naar Martin it Grond van Grensflat nu ook voor SSN ..Si Ambrosiusin de. Plantage Winterwerk van Ned. Prot. Bond AGENDA De heer Dekker met pensioen C. de Borst uit de Raad Kerkelijk nieuws Eerste steen Radar-blokpost aan de kop van Sluisjesdijk Wie heeft iets verloren f r~ Amerikanen bij Wilton Dilettant-Schiedam Aankoop grond aan Zamenhofstraat „Tarzan en de slavin" Eervol ontslag Twintig jaar geëist in vergiftigingszaak C SCHIEDAM Is uw veren schutbed niet te tillen tijdelijk voor 59.90 BUI LlEty 3. DIJKSHOORN Koeriersters Zaterdag 19 September 1953 ,öe grens tassen Rotterdam en stelling van de ontwerpen niets meer Schiedam by de wet van 18 Maart jm de weg staat, 1953 gewijzigd werd, is de noodza kelijkheid ontstaan het aan Schie dam toegevoegde gebied planologisch aan te passen aan de Schieriamse plannen. Allereerst vragen B. cn W, in ver band hiermede de aandacht van de gem oen te raad voor de grond nabij de Rotterdamsedijk en de Hogen ban- weg. Daartoe zal het uitbreidings plan „Oud-Mathenesse III", vastge steld door de Raad der gemeente Rotterdam op 9 Maart 2950, goedge keurd door Ged. staten dezer pro vincie bij hun besluit van 12 April 1951, moeten worden ingetrokken, voor in ver dit plan binnen de gren zen der gemeente Schiedam rechts kracht heeft. Tegelijkertijd zullen voor dit 1 schriften. en W. stellen derhalve de raad voor tot deze vaststelling over te gaan. Vijf elftallen van D.R.Z spelen Zon dag irj Schiedam. Het eerste elftal gaat naai Martinit in het sportpark. Marti ni t is zo Juist uit de vierde klas gede gradeerd en is de nieuwe competitie weer goed begonnen Het ziet er voor de Rode Zonners, die nog niet veel goeds te 7ien hebben gegeven, niet gord uit en een gelyk spel uit deze moei- Inke wedstrijd zou al een verdienste lijk resultaat ztjn. De wedstrijd vangt gebied bebouwingsvoor- J aan om half drii. 'Om half "drie op het ictcn gelden. eigen terrein speelt DRZ 2 tegen Sun- Hct ontwerp van bet plan tot ge- j r.l-e_2- si,.ee!.t voor het eerst deel tel ijke intrekking van het uit- l breidingsplan in onderdelen „Oud- Mathenesse IH" alsmede het ontwerp van een Derde Verordening tot wij ziging van de Verordening tot rege ling van de aard van de bebouwing en het gebruik van gronden ui de be bouwde kom van Schiedam lagen na publicatie mot de nodige toelichting van 15 Augustus j.I. af voor de tijd van vier weken ter gemeente-secre taris voor ccn ieder ter inzage. Be zwaarschriften zijn met ingekomen, zodat thans aan de definitieve vast- tegen Martimt 3 uur DRZ 4 speelt thuis om twaalf uur tegen L.M O 4 cn D.RZ. 5 speelt uit om half tien tegen S.VDP.W. 3. Het programma van het jubileum concert. dat „St. Ambrosius" Zondag 29 September n.m. 8 uur, onder leiding 1 van de heer J Feltzer, in de Plantage j zal uitvoeren, luidt: 1- Feestmars 1953. j J. F. Heilkcr: 2 Ca vallen e Leg er Ouverture, Fr. von Suppc; 3 Le Tre- j soir Wals. J. Strauss arr. B. Langenois: 14. Les Saltiusbanaues Fantasie irr. G. Meister: 5. Orpheeaux Enfer, J Offen- I bach an- L E. Rugers: 6. Du Perlen Concert Polka voor 2 pistons uit te voe- I ren door de heren J. Thyssen en .T. Re- I bers; Mn Regiment Mars, H. L Blankenburg. Krachtens raadsbesluit van 23 De cember 1949 is aan de Aannemers combinatie SSN te Schiedam, ver- i' kocht de grond ten Zuiden van de i i v Rotterdamsedijk, waarop thans het j Gemeente KOOpt flUlZeil flatgebouw dc Grens is opgetrokken. In het onteigeningsplan „Nieuw- In iet a e totale door de Aannemers- j land" is o.m. opgenomen het pand combinatie aangevraagde grond kon aan haar worden overgedragen; een klein gedeelte, ter oppervlakte van pl.m. 73 M2 viel onder het territoir van Rotterdam en was het eigendom van die gemeente. Overeengekomen werd daarom, dat dit stukje grond zou worden verkocht cn overgedra gen, zodra de eigendom daarvan bij de gemeente Schiedam zou zijn ge komen. Aan. deze voorwaarde is vol daan door de inwerkingtreding van dc wet van 13 Maart 1953 tot wijzi ging van de grens tussen. Rotterdam en Schiedam. Krachtens artikel 3 van deze wet zijn de eigendommen van Rotterdam, welke binnen de nieuwe grenzen van Schiedam kwa men te liggen, naar deze gemeente Overgegaan. Ter uitvoering van hetgeen in 1943 overeengekomen j.\ dient thans tot verkoop van het onderhavige stukje grond te worden overgegaan. Mitsdien stellen B. en W. thans aan de Raad voor, oedoelde grond aan de Aannemerscombinatie SSN te Schie dam te verkopen tegen een prijs van J 35.per vierkante meter. bange Kerkstraat 2 (restant van de oude molen ,pe Oost Molen"). Met de eigenaren is overeenstemming be reikt, dat de gemeente Schiedam dit kan kopen voor de prijs van 8QOO Tot de saneringsplannen zullen wor den uitgevoerd kan het pakhuis aan de tegenwoordige huurder worden verhuurd voor 65.per maand. Dit zelfde onteigeningsplan omvat o.a. ook de garages op de hoek van de Veile vest en de Damlaan. Deze kan de gemeente nu aankopen voor 12.670,De verhuur aan de tegen woordige huurder kan voorlopig nor maal voortgang vinden. B. en W. stellen de raad voor tot deze aankopen over te gaan. De beide predikanten van de Nederlandse Protestanten Bond. af. deling Schiedam, hebben tijdens een dezer dagen gehouden be stuursvergadering hun plannen, voor het winterwerk uiteengezet. Ds P- J. Barnouw vertelde, dat er weer een Bijbelkring zal wor den gevormd zowel in het Jeugd huis als bij een van de leden in Oosten thuis en er komt een cur sus „Waarom ben ik Christen...-? NVaarom ben ik Protestant?" Voorts hoopt ds Barnouw m enkele avon den het boek „Amos" te bespre ken. terwijl dit na Kerstmis zal woraen voortgezet met het evan gelie naar „Lucas". Ds J. B. Schouwink dit sei zoen starten met een filmavond, Vaarop de film „Het is midder nacht dr Schweitzer" zal worden vertoond. De Schouwink heeft al heel wat gem een te-avond en. op zijn programma staan, waarbij Kethel beslist niet is vergeten. Aan het eind van het winter seizoen komt er een grote V.P. kvond. Onderwijzer aan de Kolinetammschool Ter benoeming van een onderwijzer aan de Prof. dr. Ph, Kobnstanimschool. hebben B. en W. de raad dc volgende voordracht voorgelegd: 1. de heer G. Post. onderwijzer te Broek tn Water land: 2. de heer E. Entrop, tijdelyk on derwijzer te Schiedam. ^Zonnebloem'^cursus De meisjes, die het eerste jaarsdipln- ma van de stichting ..De Zonnebloem" voor vonrung van de werkende jeugd hebben behaald, begint Maandagavond om zeven uur in de Huishoudschool j aan de Prins Mauritsstraat 9 de v«r- volgcursus naaien. De meisjes, die zich hiervoor nog niet hebben opgegeven, kunnen dit die avond alsnog doen. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Backer, St. Liduinastraat 58. Rembrandt, Rembrandtplein 5 b. Bellen by ongeval: GG, en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Passage, Za. en Zo 2, 4.15, 7. en 9.15 u: „De zeven hoofdzonden" Mono pole, Za. en Zo.. 7, 9 u: Tarzan cn de slavin; 3. 5 u: De Zonen van de pioniers- De directeur van de Gemeentelijke Vervoer, Reimgings- en Ontsmet- tingsdienst, de heer H. C. Dekker, heeft het college van B. en W, de wens te kennen gegeven hem per 1 Januari 1954 ontslag te verlenen, zulks in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. B. en W. stellen de leden van de Gemeenteraad voor de heer Dekker ontslag te verlenen. Het communistische raadslid, de heer C. de Borst, heeft het college van Burgemeester en Wethouders medegedeeld, dat hij om gezond heidsredenen bedankt als lid van de Gemeenteraad De Ned. Christen Vrouwenbond houdt op 24 September de jaarver gadering in 't Gereformeerd Jeugd huis. Mejuffrouw dr J. A. van Ha aften r.al er spreken over „De overgangsjaren" Voor de Jonge Kerk van de Her vormde Gemeente wordt Vrijdag 25 September 's avonds om 8 uur in de Vredeskerk fprof. Poelslaan) de eerste naj aarsbil eenkomst gehouden. Commissie van toezicht Middelbaar onderwijs B. en W. stellen de Raad voor de volgende dames en heren te benoe men tot lid van de Plaatselijke Com missie van Toezicht op het Middel baar Onderwijs ter voorziening in de vacatures, ontstaan door de perio dieke aftreding: Mevr. M. Cos-Noï- ting. mej. ir. W. C. M. Jansen, mevr. H. G. Lom ars-Korte weg en de heren F. H. Backer en W. T. P. Nijnehuis. Medische Zondagsdienst In spoedgevallen wordt van Za terdagmiddag 1 uur tot en met Zon dagavond 12 uur de medische Zon- dagdienst waargenomen door de vol gende artsen: D. Houthuysen Jr., Swamm er dam singel 43# tel. 68515; W. T. P. Nijcnhuis, BK.-laan 154, tel. 69880; De Maeyer, B.K -laan 30, tel. 68163. Geopend is apotheek F. H. Backer, St. Liduinastraat 58a, die ook gedurende de volgende weck de nachtdienst waarneemt. Burgerlijke Stand Geboren: John, z. van J. Binnekamp en E. J. van Dommelen; Hanme, z vin A M V ri Linden en B H V .Ton«+- hovel: Teunis. z. van K. de Baat eti A. J. Veenman: Johan H, z. van D. Okker en L. H. Stoel. Overleden: J. v. d. Berg, 60 jr. Bij de eerste steenlegging van de Radar-blokpost aan de kop van de Sluisjesdijk, welke gistermiddag plaatsvond, deelde de heer J. M, F. A. van Dyk, directeur van het Ned. Radarproefstation te Noordwyk mede, dat de technici er in zijn geslaagd een systeem ie construeren, waardoor bet mogelyk is dc bevindingen van radar ook zichtbaar aan boord van schepen over te dragen, die niet in het bezit van een radarinstailatie zijn. De heer Van Dijk noemde deze vinding de sluitsteen van liet havenradar- project te Rotterdam en van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van radar, omdat men voor schepen zonder radio nu niet meer alleen zal zijn aangewezen op radio-telefonische overdracht. stanties, de industrie en het gemeen tebestuur. De Koninklijke Mar me zal in de toekomst haar grootste medewerking blijven verlenen. Burgemeester G. E, van Walsum sprak tot slot een kort dankwoord tot allen, die aan de voorbereiding hun beste krachten hebben gegeven Met een boottocht door de havens j en op de Nieuwe Waterweg werd de plechtigheid besloten. Voor de plechtigheid van de eer ste steenlegging had zich een groot gezelschap autoriteiten, onder wie zich de burgemeesters van Rotter dam en Vlaardingen, enkele wethou ders en functionarissen van het ha venbedrijf bevonden, per boot naar de kop van de Sluisjesdijk begeven, waar de heer J. Hasper, voorzitter van de Radarcommissie voor de Nieuwe Waterweg, cn secretaris van de gemeente Rotterdam, bij het reeds boven de begane grond uitge komen fundament van de Radar- blokpost een rede uitsprak. De heer Hasper releveerde de voorgeschiedenis, die begon toen de in de winter van 1944/45 verwoeste haven werd hersteld en het gemeen tebestuur de vraag onder de ogen had te zien of de radio-technische hulpmiddelen, welke tijdens de oor log ter zee zulke belangrijke dien sten hadden bewezen, ook niet zou den kunnen worden benut om zelfs bij dichte mist de riviermond be reikbaar te maken en de navigatie op de rivier en in onze havens te beveiligen. Na de voorbereidende werkzaamheden te hebben genoemd van de in 1949 ingestelde Radarcom missie. alsmede het wetenschappe lijk onderzoek van het Ned. Radar Proefstation te Noord wijk. zei de heer Hasper, dat de havenradar voor de Rotterdamse haven ongetwijfeld van grote betekenis zal zijn, met al leen voor de scheepvaart zelf, maar ook voor de autoriteiten, die met het beheer van dit vaarwater zijn belast Zijne Excellentie H. C. W. Moor man, Staatssecretaris van Marine, die de eerste steenlegging met een zekere virtuositeit verrichtte, noem de deze daad een groot voorrecht, die wederom bewijst hoe het hart van Rotterdam klopt als een stoom hamer. Rotterdam doet met dit pro ject weer een poging om nummer een te blijven in de grote race van de West-Europese havens, waar het met ere een eerste plaats wil blijven innemen. Spreker roemde de samen werking tussen de verschillende in- Te bevragen aan het hoofdbureau van politie (tussen 912.30 uur en 2—6 uur): Grijze pantalon, bruine jongens- jekker, dameshandschoen, kinder- tasje. zakje met 2 foto's, ring met huissleutel en loper, 3 Lipssleutels. Te bevragen bij de vinders: Kindertasje. Boomsluiter. Maria- straat 8, kruisje. Driesen. Parallel weg 178c- speldje van OKG, C. v. d Meer, R ozon bur gsestraat 18a; ge ruit kindertasje. J Schermer, Gas- straat 7; herenhandschoen. Van Seun. Jacob van Lenncpstraat 25a; regenjas. T. Tobe. P.KO.-laan HO; zwart glacé dameshandschoon. D. J. Schrick, Nieuvsticht fN Z32: groene capuchon, M. Klein. Van Mussenbroeksiraat 16a: 1 paar ny lons, Vogel. Korenaardwarsstraat 14b- damess'chortje. Weergang, G. Remderstraat 22; rozenkrans m zak je, B. Wester holt. Ph. van Bourgon- cuestraat 30: herdershond. M. Er- kens, Alb. Th i mistra at 16b; liniaal in fouüraal. Van Luijk. Rembranril- laan 21; pyp, Ch! van Meulen, Vis serstraat 33; kanarie, mévr. De Bruin. Van 's-Gravesandestraat 17a. Zaterdag 26 en Zondag 27 Sep tember brengen drie Amerikaanse senatoren eer» bezoek aan de werf „Wilton-Fyenoord". Het 2ijn de se natoren John Marshall Butler. George A. Smathers en Warren Magnuson. resp. voorzitter en leden van een subcommissie van de Se naatscommissie voor Binnen- en Buitenlandse Handel. Zij maken een studiereis door Europa en bezoe ken om. de scheepswerf van John Brown in Clydebank, de werven van Alex Stephen en Charles Con- nel m Glasgow, een werf in Kiel en die van Wilton. Voorts worden nog scheepswerven in Triest, Rome, Napels en Genua bezocht. Zondag staat Schiedam wederom, een uitwedstrijd te wachten. Nu wordt in Krimpen aan de Lek de stryd aangebonden met Dilettant. Hoewel onze stadgenoten verleden, week de volle winst hebben bin nengehaald. zal hun spel toch meer tot ontplooiing moeten komen, wil men de volgende wedstrijden suc cesvol blijven afsluiten. Dilettant is in eigen huig een moeilijke tegen stander cn daarom mogen Visser c s zich gelukkig prijzen wanneer zij met een «elyk spel naar huis komen. De overige wedstrijden zijn: Oud Bei Ierland 2Schiedam 2, 11 uur: RKWIK 3—Schiedam 3. 12 uur en Sportvogels 4Schiedam 4, 9.30 uur. Om uitvoering te kunnen, geven 8an het herziene uitbreidingsplan Oud-Mathenesse in de omgeving van de DrZamenhofstraat zal de ge meente de beschikking dienen te verkrijgen over het perceel, kade- straal bekend Gemeente Schiedam, Sectie I nr 4382. ter grootte van 960 M2. Krachtens genoemd Plan is deze grond bestemd voor woningbouw, straat, groenstrook en tuin. Er wor den hier reeds woningen gebouwd. De eigenaresse van dit perceel, de N.V. Nederlandse Spoorwegen te Utrecht, is bereid de grond aan de gemeente over te dragen voor een bedrag van 4560—, hetgeen neer komt op 4 75 per M2. Zowel met de koopsom als met de voorwaarden kunnen B. en W. zich verenigen. Mitsdien stellen zij de Raad voor genoemd perceel in het belang van de volkshuisvesting aan te kopen van de N.V, Nederlandse Spoorwe gen te Utrecht. In het Mjonopole-th eater viert tot en met Maandagavond Tarzan weer triomfen. Deze keer zit hij een groep inboorlingen achterna, die een van de meisjes uit het dorp heeft ontvoerd. Tydens die tocht worden er nog veel meer schone jonkvrouwen door de wrede rovers geschaakt, zodat tenslotte Tarzan assistentie moet halen om de ben de te lijf te gaan. Een. jonge Ame rikaanse dokter en een verpleeg ster zijn bereid met Tarzan moe te gaan. maar hoe dichter zij de ontvoerders op de hielen zitten, hne duidelijker het hen wordt, dat de inboorlingen lijden aan een on bekende ziekte, die vele doden eist. Het moge wellicht vreemd klin ken, maar Tarzan en de zijnen moeten tegen de inboorlingen het onderspit delven. Zij zullen zelfs voor de leeuwen worden geworpen, totdat de dokter met een serum het leven van do zoon van het op perhoofd redt. Iedereen is gelukkig en Tarzan mi de zijnen herkrijgen hun vriiheid. Lex Barker is Tarzan en wordt in de2e rolprent bijgestaan^ door Vanessa Brown, Robert Alaa en Denisse Darcel, E FRANSE FILM moge een hevige crisis doormaken, ml presen teert zij wet Italiaanse medewerking, meer iets zeer aparts. ,.De Zeven Hoofdzonden'' brengt de crème van de Franse cineasten, sce narioschrijvers cn spelers er zijn ook Italianen onder bijeen m een boeket met een zeer exquis „bouquet", unit zoet en nopal scherp, maar m ieder genat prikkelend en geurig. Hef is een episode-film met een duur ran ruim, twee uur, maar het aardige is, dat de zeven bloe men ondanks hun geheel verschillende soort en kleur uitstekend har moniëren en samengebonden zijn met een stevig lint, waarvan Gerard Philipc dc einden goed vasthoudt. Want hij is de boniseur van de werp- tent. icaar men voo* luttele ra nes de zeven hoofdzonden met een wel gemikte bal omver kan kegelen En bij elke „zonde-val" volgt een novelle Van de Gierigheid en de Gramschap, de Onkuisheid, de Af gunst. van de Trots, de Gulzigheid en de Luiheid, maar die zonde wordt ons in de Nederlandse ver sie onthouden cn dan is Or nog een achtste zonde, die de filmers zelf verzonnen hebben. Regisseurs als Rosellini, Autant-Lara, Allégret, spelers en speelstere als Frank Vil- larri. Eduaröo de FtlJPpo (hij re- gisseert ook de eerste Zonde), Hen ri Vidal, Viviane Romance. Michèle Morgan, Franqoise Rosay. ieder maakt van hem of haar toegemeten „zonde" ietsverrukkelijks, al schittert het ene filmjuweeltje (bijv. de Hoogmoed) meer dan het andere {Gierigheid en Gramschap) en eist het geheel wel enige gees telijke inspanning van de toe schouwer. Mogen we ons ontslagen achten van de taak de inhoud van elk der episoden weer te geven. Het zijn stuk voor stuk merkwaar dige en zeer originele vertellingen, maar ze worden niet in de eerste plaats tot leven gebracht door het woord, doch vooral door de zuivere middelen van film en het interes sante resultaat daarvan kan men eigenlijk alleen maar zien. DE AFGUNST, een var, i Ze ven Hoofdzonden", Rob erin Ros- seilini regisseerde deze uitne mende novelle. waarvan hij scenario en dialogen ontleende aan Colette's „La Chattc". An- dréo Debar spoelt de jonge vrouw Ca mil le. die donr haar dodelijke Jalouzie haar man. een oudere schilder (Orteo TamburD verheet Zijn lieveling, de witte poes Sa ha, is de voornaamste steen des aanstoots. Damclub Schiedam Tot besluit van het oude seiïoen werd een onderlinge wedstrijd gehouden i sen Schiedam-Zuid cn de Test Schiedam Met veel moeite behaalde cle „Rest" een geliik spet van 8—3 tegen de Corzenbewnners. De gedetailleerde uitslag luidt: D. Mast J. Onink I1; A. StruikJ de Wilde 2—R: \V. Verhaal— J Levering 2-0. C. A. HabermchiC. Sleeuwenhoek ll' D Zonneveldjvï Coté 20; A Ver berkI. Visser 02, A. van Otterloo W van Galen 0—2; G. Veldhoven—T. Visser 02. Donderdag 24 September houdt Schie dam haar algemene jaarvergadering. Mejuffrouw B. E. Brink, onderwij zeres aar. de Theo Thtjssenschool A heeft het college van B. en W. ver zocht haar eervol ontslag te verle nen. De Raad wordt voorgesteld dien overeenkomstig te besluiten. CHU-F amilie-avond Tijdens een familie-avond, die de Christelijk Historische Kiesvereni ging „Groen van Fnnsterer" Woens dagavond om half acht in de grote zaal van gebouw „Irene" belegd, wordt dank gebracht aan de oud- welhoudcr de heer H. v. d. Kraan, voor de vele verdiensten, die hij als raadslid cn daarna als wethouder voor de CHU heeft gehad. Tydens deze avond wordt voorts het to neelspel „De haan kraait victorie" door de CJMV-toneelgroep „Ons Doel Getrouw'' voor het voetlicht gebracht. DOK gaat feest vieren De christelijke gymnastiekvereni ging DOK gaat feest vieren. Op 19 December bestaat de vereniging veertig jaar en ter gelegenheid daarvan wordt op 7 Januari van het volgend jaar een grote feest avond belegd, waarvoor men nu reeds druk in de weer is. Een spe ciale feestcommissie is benoemd, die het werk aan het voorberei den is. KERKDIENSTEN Herv. Gein, Grote Kerk 10 u ds J- D. Sm ids, 5 ds J. Gras en 8 u. dr L. J. Ca ze mier (zangdiens* jNieuwe Kerk 10 u ds J. G. Jansen 5 u. ids A Hofman; Westerkerk 9 en 1030 u ds H J Hem mes, 5 u. ds H G. Abma; Vredeskerk 9 en 10.45 u. ds A. Hoffman, 7 u. Vie. A. v d. Ban. Ned. Prot. Bond kerk West vest 1030 u. prof. dr L. J. v Holk. Ei'ang. Lui tb. Gem. kerk L. Nieuw- straat 10 u. ds J. v. Leeuwen. Oud Kath kerk, kerk Dam 10 u. Hoogmis en 5 u. Vespers. Js'ed. Herv. Geref. Evang, zaal Tivoli 10. ds v. Kooten. 4 u. geen dienst. Chr, Gerei, Gem. kerk Warande 10 en 5 u. ds A. Zweep Donderdag 8 u. ds H. C. v d. Ent van Werkendam. Geref. Kerk Oosterkerk 10 u. ris W. A. Krijger 5 ds G, Brinkman. Plan- tagexerk 'ju ds J. J. v. Wagemngen. 5 u. ds A. Krijger. Juhanakerk 10 u. ds G Brinkman, a u. ds J. J. v. Wa gemngen. Kethel 9.30 u230 u. ds W. A Krijger. Oud-Gerpf, Gemeente, Geref Jeugd huis. Lange Haven, 10 en 5 uur ds F. Lui; ties. Leger des Hells, 10 uur heiligingssa- menkomst 10 30 uur openlucntpredtking aar, ae GcrrU Ver boonstraat 19.30 uur vorlossmgssa men komst, Evan* Gem., Kerk zaal Broersvest 53. 10 en 7 uur pred J. Segaar. Gerct. Kerk <arta 31 j kerk Westvest 80. 8 30 cn 4 uur C. Vonk. Chr. Geref, Gem., Volksgebouw Tuin laan '0. 10 en 4 uur ds M. J. Middel koop. Evangelisatie, geb. Broersvest achter de Molen 10 uur ere-dienst. 4 30 uur Dienst des Woords. Kerk lan Jezus Christus van de Hei ligen der Laatste Dagen, Lange Haven 50 5 uur Godsdienstoefening Gem. Gods. „Pinkstergemeente", geb. Astoria Kethelslraat 45, 10 -uur de heer L. Dam al. Don Haag Kruisleger, geb Tuinlaan 50 10 30 uur WijGingsdicnst 8 uur samenkomst o.l v. adjudant T. Suzers. DORDRECHT. Twintig jaar ge i vangenisstraf heeft 6e officier van Justitie Vrijdag geelst tegen de Goudse gemeente-opzichter L., die er I van is beschuldigd zyn vrouw met 1 arsenicum te hebben vergiftigd. Ver. j dachte heeft zijn onsehuid hardnek kig volgehouden. j l LAAT HET DAN 3-DELIG MAKEN 2 pers. 3-delig celmatras met nieuwe verendichte tijk en 2 kussens J.D. van JVIeurs, OranjegaJerlj 11, Telefoon 67844 J houdt zich meet) en meer bezig met de practische japon in de stijl van de Bleyle» Vetris-collecfcie. Zij is even modieus als ele gant, maar nooit over dreven en geschikt voor iedere gelegen heid. Kortom; Ideaall HOOGSTRAAT 155—157 WIJKWAKER kan geplaatst worden. Diensttijd van 's avonds 10 uur tot 's morgens 6 uur. Loon en arbeids voorwaarden volgens bindende regeling. Ver eisten: bewijs van goed gedrag, valide, leeftijd 30 tot 60 jaar en kunnende fietsen. Aanmelden: le SCHIEDAMSE BEWAKINGSDIENST, Burgemeester Knappertlaan 129 b Schiedam IN DEURENFABRIEK Vaat werk Aanmelden: Korte Haven 18 Schiedam Kiest een brii die O staat, dus... W Mr Opticien ST, LIDÜINASTR. 1 TEL- 67649 SCHIEDAM Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, tel 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. De Schildersschool. - Geves tigd 1930. Opleiding vakbe kwaamheid en gezel Singel 234, Schiedam. Inschrijving 26 Sept. 3—6 uur. Aangeboden: Gem. zit- en slaapkamer met pension v. dame b.b.h.h. Br, nr. S 953 bur. van dit blad. Dame b.b.h.h., zoekt zonnige, ongem. zit- (en) slaapk, met vrye kookgelegenheid. Br. nr. S 952 bur. v. d. blad. Aangeb. voor 1 of 2 dames b.b.h.h. gemeub. zit- en slaap kamer, met kookgelegenheid op goede st Tel. 66445 of br. onder nr. S 951 bur. v. d. bl. O. DE «RUW ORANJESTRAAT t SCHIEDAM TH. Te koop vrye woning, 2 kam., keuken, zolder, bergloods, leeg te aanvaarden, goed on- derh. Br. nr. S 954 bur. van dit blad Huishoud- en Industrieschool voor Scbeidam en Omstre ken. Ledenvergadering a.s. Maandag 21 Sept. om 7.45 u. in het schoolgebouw. Het Bestuur. Nette werkster gevr. voor enige ochtenden en/of dagen per week. Mevr. Pieterman. Charl. de Bourbonstraat 7. tel. 693M. Schiedam.v™r bruiloften, Goed tehuis aangeb. voor 2 vergaderingen en vereni- jonge mannen als kostgan- gingsavonden natuurlijk de ger. Brieven no. S 955 bur. iRuiter, Broersveiö 55. van dit blad. Vraagt condities.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1