I Wjw/e 5« C OPERACONCERT IN A HOY' HAL Duizendkoppige menigte geniet van schoonheid van het bel canto agenda 000 OPëNT J ZondagsschiUiers Beciti hielden Sste expositie vnsas s: ISi ii Omvangrijke diefstal r Korfballers stellen teleur ERRES RADIO ,,De Big van het 168ste" in het Volksgebouw j iS» SSf Zaterdag 4 uur Hermes-S VV Polilie-muziek in de Plantage Jïïnak- Successen van SVV athleten Esperanto wint veld SSRïSfïïSfW^S^SW; „Het Witte Legioen" door K.D.Ö. Onderling kunstgenot DUIVENSPORT HENGELSPORT A.S. VRIJDAG 25 SEPT. Op Nederlands schip Acht opvarenden gearresteerd Auto over de kop op de Rijksweg Rotterdamse palen nog langer A Nieuw procédé' voor verwerking van vlas tot garen J Hulp aan stormramp- slachtoffers. die nu elders wonen Motorrijder bolste tegen tram SCHIEDAM AGTIEF AGENT-INCASSEERDER Werkster of Juffrouw Ksiriersters Maan das 21 September 1953 (Advertentie l. M.) Lo maai afdcli na 1945 organiseerde de Schildersclub pen van de Personeelsvereniging van i Voer de achts' „Beati", een der de \Verf Guste een tentoonstelling van het werk barer leden de personeclscanur.e op het fabrieksterrrein. Zaterdagmid- >onsteilmg onder grote belangstelling gc- F, Smulders. werd i door do U staat de drempel nieuwe ruimte en manier in vele Co ven. Daar- lichten on be lting 01 stijl is hun ij hebben die ook niet problemen ziin eerder ti? dan van kunstzin- ;rf brengen op doek of mensen z ij n soms Dal mag dan met gebeuren, het doet i'öt? van hun streven 'ij hebben op dte tcn- :ecr behoorlijke aqua- ngen en oliever fschtL k Om deze te beoor- nen uiteraard een an- aan leggen dan bij het c vakmensen. Dit in nomen waren de re- Volmaakt voor Vandaag *n m«t de Ruimte »o©r Morg«iv> de ruimte» wearm levend. naruumjx getuit. aan de bron beluisterd wordt De deur van uw raot£»hand«Ia«r vormt de toegang tok hel wonder vent RUIMTELIJKE WEERGAVE rhfii- ïS? SCHIEDAM 1 dan dc* t H. S oediE N it inzenders i dline deel. begrepen. inricr aan Wat me» Apotheke Rackc: moet w e t i i GEMEENTE s£3! c OFFICIEEL NIÉUWS"! WIJZIGING OPENINGSTIJDEN VAN DE BUITENSLUS I Met ingang van I October 1953 i zullen de openingstijden van de Bui- ten sluip te Schiedam worden gewij- zigd al? volgt: Op ^werkdagen van 6.00 tot 19.00 I uur. Schutter, na bezette tijd is mo- i gelijk met vergunning van de Ha- venmeeste: i commerciële doch tiitsh doeleinden. St. Liduinastraat 53. Er is gelachen en gegierd. Zater dagavond in het Volksgebouw, waar de Schiedamse Toneelgroep ..Come- d'.a" de militaire klucht „Do Big van het 168ste" heeft opgevoerd. De inhoud van dit toneelstuk is renoegzaam bekend, zodat nadere H. J. ff ET terk vel alsof alle Rnttvrdat avond htm roede /eren mcr het (or ran dc Utrechtse Opera, nu' s :n juist haar kortstondig (eren heeft beëindigd. icHrffJi fjeniipen en aaarom naar de Ahoy Hal warm gekomen om dr or erbij ircrirfén u-et name de solisten, een hart onder dé riem ff svJ.vh. R,nr ueschnt varen <*rt" ^''hfdniiritcï mensen, omdat zelfs de brede rand ra» 'ic£ s J'Oaujtn jtttf. «.(jcitooruers bete' n:ns. droeg hrt Rotter d a mseh Ionisch Orkest in bo la narij, ate bij. Onder leiding v;m Livhictiyfem. die toonde hot in alle opzichten te beheor- wamon de begeleidingen uit- nd tot hun recht, i- de uitvoering van de ouver- Hl Die Zaubcifióte is boven- >en extra woord van lof hier op zijn plaats. H. VAN BORN. op ieder dte ken tor de ronr de ge geïioiirien plaatsen. uitsluitend voor beschrijving overbodig is. I Onder regie van de heer Saas. die tenslotte zelf i in het i Een machtige aanblik zo'n stamp. volle hal cn indrukwekkend lege- Hik. omdat men tijdens de uilvnrv ring een speld kcin hunvi vallen; indrukwekkend ook, omdat hier een j duizendkoppige menigte in goesie- i Hike eenheid opging in de schoon- j heid van de muziek, voelbaar de ontroering onderging vnn het on- i verwoest bare bel canto. Hot uitbun- S riige, donderend applaus dat te ikons weerklonk stoorde in het minst niet. want men voelde de eenheid ervan en: het was verdiend ook. j i Het was alios zo zuiver menselijk en daardoor verheffend, zo zonder I enig snobistisch gedoe, dat we! eens i grote, officiële concerten eon beden. i kei ijk tintje kan geven. Men was echt voor dc muziek gekomen, het- j geen al reeds bleek uit het feit. dat zelfs vocalisten optraden wier zeker nog niet als trekp'ris- i. Niettemin: alios Philha ki- ma flans hire dien zt'kc: Tot dertien itiiiUi/é» den, dé siippm r-na''' j rfriflc ireeT.sfCfi doch jjécn honden neer aa: j trerde» rail h :m plan hituten 'ié» fé! irar (e» iif^n,timer! Door \?h:nts liep te ■d (i(l ngel i-nk- odigden vrij- voor 8 kon. \i !j est aan door Ho p'nnt- ;*dï?<7 Dc r Philha Voor TCt! 'rt S uur: „De zeven j 7 en 9 uur: Tarzan cm r kunst li i k. ft en a dst r~f "1 4 ZOi.SC 3 M .sik' ■Voensdag 23 September 1953. geeft Schiedamsch Politie Muzickgc- M. de Graaff. icert dit uur vj. r oen d.mt wedstrijd op het i Heöt i de Dam laan. 1 R'"?v ben uiten op dte M- f: 'loze weekeinde, iet de interland- ■n-Nederland, dt.c ?eld. .anvartg uur. j luidt: .Met Klin- ïars. Th. Fur ter: 2. delen. GBoecfijn if der Alstrr. wals, Droissen: 4. An- ste. srr. G. Mol: 5. Gust de rum. mars, The Teddy Bear? Brat tori. air. Molenaar: o ha Dame Blanche, fantasie. Boil- nieu; 9. Klank festijn, mors. F. nush, arr. P. 1£ nog een rol ter konden dienen. Ni et tem: hebben de i wat deze avond geboden dit niet zo - mocht cehonrd wordm. Dc bariton eenvoudig stuk op een wijze opge- Ton Wink bijvoorbeeld zong de Ca- voerd. welke ieders bewondering valine uit Rossini's Bnrbiere di Si- moet afdwingen. Vooral het tweede viglia al mot ev-nveel succes ais bedrijf, in de kazerne op de slaap- Mimi Aarden do Habanera uit Car- inal mer. de soldaten m dc kribben Iotn.«en: deze zanc-res i-> verwekte ee*i loeiend gelach. Wij de toekomst ocre'wdfo'd nog w.?; kur.r.cr, do heer Sr>:is complir.ior.te- o^eer v; ,i haar doen spreken, wnr; jen r>.he: h^Jiaalne >iicce«. bereikt bezit *f>caal en artistiek al!" ■r.lo.:'.i:rezce':ijk do or <l" juis'.f keu? rieenschanpcn om P'zet s al!i:d van spv!.-:ers en spelers voor de «eer ontroerende muziek boeiend juicc roi. te verte ikon De .uur-! \-erd besloten rr*'t een Ook mevr bekerde namen vrr- ce/.-llig b,»: oufier icirimg var do meldde het rrogr.-.mma. H«-t -."aren heer C Schilneroorri me; pui.-p-,ulo Corry Bi's'.er. John van Kestcren. ;voeevw:kir.g van cc Hakor Band. Anton EMennc en Anneke de Graaf, die hi:n N stc krachs e. gr.vee. oa. aan gedeelten ui' Die Zauhrr- f'i.-ite van Mer.m en Verdi's La Tri- .■monisch Orkest schrijf, on?: Promotiidvcoitoerf iretren fi'.s ..'ic.sien" uitgenodigd de leden van de vereniging tot instandhou ding. Deze u it nodig iug tras een klei ne attentie roor «lies irar deze i;er- eniging t-oo- her orkes* heeft ge- deze genodigden waren duidelijk aart peperen vier horden en omringd met de t.-odipe reals up pon sten. De orvrtpe 4fWJO ritp.'fKUspu maren om. Iifdj acitz nag-'noey bezet, iriiar- pehrek aan. ntprfcti' en gevnel voor orde b'i Oen rfi. j fict publiek is fier merendeel ran c i orffrsft'ÜRnrfen. die firPrnmenrtd, dupeerd. Tenslmre woge' erop getr re» morden dat op ecu. promeund eot/ccn wordt, „pepromenee rijd u: fteirandeld. Dn* er 4500 ritptan?st pioct te komen. En toeft waren mensen die boo,t rfj» freopploru om dar re, toen ze om half 8 (n; kn-ni'ien, geen zitpfnatsen. meer koih de», finden. Bü ftc? massale Prmncnudcrnncrrf, Za'erri/ïf/arOtid in dc Aheuj'hni gegeven, moesten honderden "rirh met een sfannnirmis tevreden stel len. Anderen, hadden her zich op en b r ui Ir ck zit pl ca t se kclijk mogelijk Han- viMa en met h::n f-.-.aic vcrto'ki gen vorl eer inlegd.m De alt Torna Tadens dan v-rvnido haar tr.oer b«- ..Mernntic Gijzfn" van A. 3T, rif Jonj S« ook ;ii hei r.=per,;n:o v«rtn.tid. Ken En. v«rt«llmc. dat hi' c-.t 'aar rui vacnntu Jn Brabant h»r' w, i «racht om aMu: het land van at to i> "rn kennen hebben enkele er goed ge- wedstrijc' van dr dne «moer Esp^-aoto. in r.?t .teuoemeroe ?S'in r>e TreKkrr" wrc oiV jaar xsen mot r-ro Esy.-etAr.in-cursus. Espera n oa tie n d o Merkrodoti. 'a jC-sadodo ..!a blanks s»i: La vtntro pula vivo de Ja sckcio, CAdrerrcnrjc /Jif j Voor con stampvolle za: RK Volksbond neei't Zate: dc toneelvereniging „Km i Oefming" het toneelspel in I boa ril ven „Het W u*e Legioen" ge- i schreven door Maarten van Vue.it. ivoor het voetlicht gebracht i Dit so cl. dat de strijd uitbééld' i tussen twee vcrpleegsiers. van wie j dc een dc ander een promotie niet i gunt. weid met ciithousiasmc door j dc KDO.leden opgevoerd. De uitvoerenden hebben met suc ces hun uiterste best gedaan dc i uit te beelden figuren die gestalte J te gever., welke Rc ntf m&pèPt u, boven hetgeen normaal ver kocht wordt, heeit we! dege lijk een oorzaak. Als een fabrikant, die dui zenden meters vitrage per week draait, er 7500 meter van overhoudt er» die partij voor eike pnjs Icwijt wij dan kopen wij dat. omdat wij weten dat onze klanten niets meer waarderen dan gordij nen die mooier zijn dan ze ooit voor de ramen gehad hebben. O*#* JtjyI pat w;tó Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van dere bijzondere aanbieding vitrage en o! U ze nu ophangt of wacht tot de schoonmaak, U kunt met dc mooiste gordijnen uit de hele buurt tonen wat het wif, sparen dcor nu voorgesteld. De dames C. loot, W. Broking. T. Zand- M, dc Veld. j. clc Bruin. Boender cn dc hover. M. Bakker, v d. -r-—ivvl. P. v. Houwclingen. dc Bruin en H. v. Gul ik mochten wel vera! end apulaus in ent- vancst nenieh. De regie m .in de liter J. v. Slobbe. het dcek vanct-n ging. voorzitter van KDO. de heer H. P. Boef. c™ koil v»fl- korr,?twuord. E-'(i cmcUig sanicn/.ijn i.i.v. de hr-cr J. Blazer m mc* mu ziek door de Brc?ser Band. besloot deze zeer geslaagde avond, die de opening van KDÖ's wmlcrpv Dc greep van Onderling Kunstgenot, dc heer A. Lanser. om zelf een ..Revue" te creëren en op te voeren is geen goede gebleken. ..Binnen zonder kloppen" was de revue welke door Onderling Kunst genot Zaterdagavond in Musis Sa crum werd opgevoerd. Dat bij een Revue te vo-d speelsters of spelers te dikwijl? alleen, voor het voetlicht moeten verschijnen en dat daardoor veel meer van hen wordt verian *ri dan wanneer men „gesamen] ijk" speelt, i? wellicht over het hoofd gezien. De meesten bleken hiertegen niet bestand en waren er niet tegen opgewassen. Wij willen niet ontkcr.- schri;v««* "oh nvn C1' *mkelo goccte en kUtch Amstelveen, uit 'Hm veld als 2e in de wijl J. Smit in de C-klasse 6e wi Bij dc Zendag op de Nenijto tol.brfan gehouden clu' schapputi werden door ijd wist zich athleteii f plaatsen. erd. zeer (.eed. To: het slagen van deze heuglijke tier gedeelten het lachen in. de zaal hebben verwekt, doch over hei alge meen was het opgevoerde van kwa liteit ver bon eden dat wat men van een 23-jarige vereniging mag ver wachten. De greep was te hoog. Hot bal onder muzikale leiding van Maarten Slavenburg mocht nc-g een en ander vergoeden, c'.ubkampioen- i door de SVV-ers eveneens goede persoonlijke resul taten behaald. Aad de Koning liep hier even eens een uitstekende 3000 meter in 9 min. 23.3 sec.; v. Kampen liep de 800 m in 2 min. 05 sec.: W. v. ri. Meer de 100 m in 11.3 sec.: D. var. Beek de 400 m in 54.1 sec. cn J- j Don noteerde op de 1500 m 4 min. Aankomst e prijswin- (Aduerfentie OiJ tic Nuf. '2. Var. Vlirt, i VcrfTecg. 5. K. Cr:flpn. fi Offi-rrran J. C risten. 3 Van Diik. P. Van Loc tien Burgerlijke Stand Gebeier- Lccndert. z. v L. Roer en c. G. Mar- De SCV ..dc Postduif" hield Zon- dag een wedvlucht, vanuit Hcimor.d ovei con afstand van 94 km. In enn- cr. ur? sten dm U53 duiven. eerste duif 907.03. Laatste nende duif 9.34.14. De dll, '.Vs^Z. Wenteler Co.; 2. N. in "t Hol: 3. 5, 16. 23. 57 J. Frey; 4. 6. o. 63 J. v. d. Beek Co.: 7. 49. 59 J. Tweoboom; 9. 80. 85 W. Poort Zn.: .10. 18. 29. 64. 67 ,E. v. Smirren: U. 13. 35. 23, 72 J, Doejaren: 32, 24. 32. 73 H Crama; 34, 65, 79. 66 C. v. d Griip Co.: 17. 56, 71 C. de Graaf: 19, 27. 41, 47. 53. 84 A. Hoeren: 20. 62 Joh. Christen: 21 J. oimons; 22, 33, 34. 36. 44. 54. 82 J. v. <i. Windt: 25. 55. 60. 59 C. Vertinde: 26, 30. 63. 63 D. Bak ker; 31. 37 II. Sutlurp: 35 L. J. Fon- tijn: 59 Gebr. v. d. Kant: 40 7. 42. 43 A. v. Dongen Co.; 45 Hinten Co.; 46. 45. 69 P. Hol: Co.: 51 Th. v. Weelie; 52. 70 P. Dal huizen: 55, 77 C. Verboom: 56 Th. Schermer; 66 J. Kcrgje: 67. 74 H. Blom: 75 A. v. d. Gri.jp; 76 C. v. Tricht: 7o, 88 P. v. Os en mevr.; 81. 82 J. de Waard. „Re Zondag hield ..Dc 1 Aan boord van een Nederland se m.s. werd in de maand Maart torn het schip in Beiroet lag. een. vrij omvangrijke diefstal geploegd. Vnn de lading werden in totaal 7f.O<JO sigaretten ontvreemd en ook bleken er 2 dozen mot penicilline verdwe- rs'-u te zi.in. I Eer. voorlopig onderzoek wees reeds pil. dat een achttal ieden van de bemanning zich aan deze feiten had schuldig gemaakt. Toen het schip vorige weck in co Rotter damse haven binnenvoer werd de Rivierpolitie in dc zaak gemengd. De acht schuldigen werden aange houden. Zij hadden de sigaretten reeds verkocht rdvlucht vanuit Helm d van 94 km. Gelost De eerste duif arriveerde om De laatste duif kwam aan om i«. De uitslag was: 4, 5. 6 v. Leeuwen Zou de handel met de liirgsir- leverd voo: ..Dik hout v bon hel I..T van 24 mei Amsterdam ftoliingsteri'# gczameiih ikc hnnae laren hout- St rijker. ?en ge- iKtcliinE Ve heb- icdacht. ;ontoort- icrd De c hout- .er hé* palm. pror: k- r. Deze als bo- 'estkust over (Van ren onzer verslag geefsters) DELFT. Het vezelinstituut T.N.O. ie Delft beeft een gene el nieuw procédé ontwikkeld voor de verwerking vnn vin? int gar.-n. dat niet aanzienlijke Op dc R: ik°.vo£ wi j reeds be: .yiitl- no 13 is zoals Zat.-! dagmu r- !o met volle vaart tegen ern vrachtauto die van de Hofweg kwam. vrachtauto draaide naar links en op het rijwielpad tot stil- De personenauto kwam tien op die nog lancer zijn, Hf:' {•tuk meet r.clfs 26 met enorme palen, die een*? men aar. Amerika"? t prijkten, zijn va: weg tiaar de hoofdstad vervoerd. Do tonlijonrtcluic wordt «"•hou den vnn 26 September t m 18 October. ^-Katelysia^ wordt te water gelaten Op de werf van de Roiterdam- schc Droogdok Maatschappij wordt op Donderdag 3 October het tur bine-tankschip ..Katclysia" te water gelaten. Het schip is in aanbouw voor de Kur.inkiijkc Shell Groep. veroen- c nood- it. doen cn een •wijl de v ou died ipr kan vlas het grot: kregen, terwijl nu. een omslachtige weg via vDsserii en spinnerij nodig is. Men heeft echter rug niet alle problemen onder de (Van re DEN HA hulpvcrk-n tn nzer voi'-daugnverst Bij de coördinatie cum de 1 art cl bouw-va- 8. 16 Zn.: 9 P. Brouwer; 10 T. Duiven bode: M. Bakker; 14 Sloot en Co.: J. Br n eaert: 17 Li m borg; Kerkhof. terecht, tvaar zi j ondersteboven i ..Leger"-zan?bri?ade geeft een ernstige hersenschudding en verwondingen aan handen cn ge zicht opgelopen en moest in het Be rgwegzi ekenhuis ■effen porti RaSFC 3-6 Na een minuut stilte in hebben in veil pe tweede ronde (J van achtc •n de i'irisrechicr vo sléch 'P dal helft Ni de kc: hrj. ztch lange gon WION tt niet verhiride onze verwachtingen van de iwtdst:\id tegvil USV hoog gé nen. Lleze zijn wel erg telrur- ld. De regen had de grasmat ïvaar uiterst moi luk begaan- gi-mankt en de nl liet zich movihjk hrmtoren. maar dat partijen zo slecht egen deze lilkheden zouden zim opgowas- hebbcn we toch niet kunnen Loerien. Door het grote aantal li se he '-n tactiffhr lukoi'tkninsn- aap -if yiiil-n. had He striid vrijvu.kléurloos aan; ie». Het .inUjkst is Succes geweest. Het doelpunt scoorde H, Bons een ■tier na hot be pin. Verdiend kan rier.p ovcrwj nning met worden ge- ipo-i de pa."! elkaar on, m van WION ci cv-Pdaw-vord nam WrON ,n knrf vr.iv l-iNY IV t* <H stelde eest-lde tpponuai" tijen. 3—7 i' flallen hebben het if gebracht, behou- Rozenburg 4 op 2—3 versloeg. De lain 2—-Eureka L'. SSV 2—ODI 3 vinningon van de .olijk rc-sp. 24. verband met het overlijden van de heer A. Moo- i bestuurslid van SFC bren- j gen de gaston dc bol artn het rollen, doch Sport if ia weet leomt SFC-doel. O-O*. Dc Blauw-Zwarten laten zich door dit vlugge succes niet ontmoe digen en weten vrij spoedig ra en kele aanvallen door Nieberg de stand op gelijke voet te brengen, Dit gaf de SFC spelers goede moed cn aanval op aanval wordt onderno men zodat binnen korte tijd de stand op 1—3 is gebracht door doelpun ten van Meijster cn Bosman. Met deze stand gaat de rust in. Na de thee i? weer direct SFC arm lid woord cn is het Goedgelijk, die met een diagonaal schot het vierde doelpunt scoort. Sportsfia komt nu ook in de aanval, en uit een cor ner weten zij de stand op 24 te Om bi. urtesi wet on nu rio c riui'lpunifiïodat Sporti- fia de achterstand tot 3—5 hegft in gelopen. SFC zet nu nog alles op ;i ei het g i U; fc 1 H e v lx* r h o od r slope nog t :n zesde doei punt te brengen i-l f tallen Zij.n auto was heel vernield. De chauffeur van de vrachtauto had geen letsel. Op de kruising Bergselaan— Noorderhavenkade botste Zaterdag- de 67-jarige J. Th. Spie ring, die op d« Bergweg w met zijn motorrijwiel tegm tramwagen van Üjn 3. Met sc: wonden aan het linkerbeen en een gebroken linkerknie werd hij in het Bergwegziekenhuis opgenomen. Vierjarig kind maakte lelijke val De vierjarige Hendriks Vrbor. wonende Soctnridaulsekadc, is Zon dagavond in de omgeving van hot. ouderlijke huis mot haar autoped geval lijn. Met een hersenschudding werd zii in het Berg weg;, i e kenhuls opgenomen. keuze-concert de ?s Heils zang- Roti er dam - N uor d b i n - ecu driedaags bezoek aan Apeldoorn gaat brenger., wordt a.s. Dvude: dag 'vet; concert geven in het leger centrum aan ue Teil i nier straat. De ben inkers zullen een keus kunnen maken uit een Uit gebreid repertoire. ..Gelderland*' te water gelaten op werf Wilton-Kije noord SCHIEDAM. is van do vvc:f Wiltr onderzeeboot jager water gelaten, de vierde van een serie van twaalf, die bij vier Neder landse werven worden gebouwd. De doopplechtigheid werd verricht door mevr. Heringa-PIcytc. ceh: denote nsidn u.d. C. W He- nen-.iddag noord de Oir.tre niet nicer in het rum pech ii ruggekornj. omdat zij ejc hebben go vónd en. Deze me ben het gevoel, dut zij ïi d a a rv an verstoken word e bijzondere1 hulp. welke in gebied zelf is verstrekt vorm van biggen, e.d. Toch ziin zij even zwaar getrof fen als degenen, die m het rampge bied gevestigd bleven of daarheen nog zullen terug keren. De commissie heeft i> \C geen tiif- prank gedaan <T zij voor deze ce- troffcr.cn iets kan doen. Eerst wil zij eon inzicht krijgen omtrent het aan tal. dut rich blijvend ergens anders in het land heeft g'wcsüsri. Daarom is het gewenst, dat zij die buiten het rampgebied blijven wnncn on die menen toen voor hulp in aanmerking te komen, hun adres bekend maken bij hm or.gr.nisa,;-. of bij de Stich ting voor de Landbouw in Den Haag. ervangend vlagofficier Koninklijke mgn materieel der Koninklijke Marine. Direct na de tewaterlating werd de kiel gelegd voor de onderzeeboot ja ger „Overijssel". De jnioren hebben min de smis'.en van na kunnen vorwervei Zaterdag even- Vrouw e Fortu- verwerven. De vier vast- dstrijden werden jHU RH l ZScJi iodam*c Boys men m« Schiedamse Boys heeft met spre- ke niet kende cijfers een verdiende over- j winning kunnen boeken op RMVZ. Hel elftal kon in complete vorm hm sehijiién. De Nij^ Jr en Plump waren wed erom van de partij en j hot was dc laatste die do score- i reeks opende. RMVZ is in dwie wed- i strijd practisch niet in ri"1 gelegen- j heid geweest om aanvallen te on- K. nK h'IK--s Op do Groenen da al ter hoogte van de Goud se wagen straat, is Zon Ja g- runvgeji dc 20-jance kantcKU'heriien- ri.' V.' Haring van dc Oost Side! in gr met zün bromfiets in botsing ge komen met ern personenauto. Hu moest in het Westerziekenhuls5 wor den opgenomen,. doelpunten, wel- nsel- i cn F; o; *:chit zou de vfi-houdliiv* beter heb* ben 'Meor -MjrrvrH Na Je goede start v'4n Succes wa rt om B r 1—2 DDT-junioren ver-loreii Vlaardirtgen met 1—0 Rozenburg B gin? ovrrwinnine op Schie. htus. Spangen D met Spirit. leirieliik dc score werd opcevo Voor ''i* rjjst itirri drie (fuclpnnlen konden wisten zij wel een enkel tegenpunt te maken doch hier bleef het bij. Na ric rust werri er een zware druk op het RMVZ-dopI uitgeoefend en moest dc ih-i ROG A dam A - kl.is.-w F: OVVDHS 3 IV-2; Icijrrland 3—Scmedain 2 33; 1. MO 2 5—3 DHS VP B --5FC 3 jsse c H T.LiL -DHS f 4- 2: Sporti f: 2SFC gevraagd door levens- er. volks verzekering® 7.1 ij. voor bestaand agentschap te Schie dam. Moet in staat zijn om met hulp van inspecteur dit n gent schap int te breiden. Borgstelling vereist. Rr. nu. 1721 bur. v. d. blad. Ronde glasplaten, schuif- ruiten, glas in bod, geslepen su i te-d eire ntoi ietsp i c c e 1 s, etalage-glasplaten, autorui ten enz. levert U Loopik's Gla:-::;dus:-ie. Beverstraat 39 Telefoon 68945. Te rma neut- wave, compleet ƒ5.75. Ouk speciaal alle 'deu ren haarverven. Kapsalon ..Alida". Grote Visserijptr, 8E Huige sloep), Icleboti 33762, Rotterdam. 1 of 2 nette kostgangers ge vraagd, met huiselijk ver keer. J. Hoogstad, Simon S to vinstraat 33 B. gevraagd voor schoonhouden van win kei-toonzalen. Vijf morgens per week. PLATE t.o. stadhuis. Schiedam Ter overname aangeboden een pracht meisjesvvinter- tnmüei met capuchon, leng te 95 22.50. S w a n: mer da ni si n gel 55. IVrnurenL «-if w.u,.f ti de niéinvste modellen. Mai- ?on ..Modern", Jac. van Kal- ker. Hoogstraat 53, Schie dam, telefoon 69750. Beleefd ver;:..ebt vroegtijdig u Ls- spreken. Een nette heldere werkster gevraagd voor PmsSjig en Vrijdag. Singel 203. I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1