pmpspèm pmeismom I BERV0ETS Wild West op Koemarktplein lemma l/ DE KLERK e ZR Toonkunst bezorgt Schiedam muzikale schoonheid C 3 0PSNT fiïONZS Ouden van Dagen waren in Musis Sacrum bijeen altijd VJI iets goeds L AGENT SCHIET BANDEN LEK Militaire auto ramt etalage en verkeershekken A.S. VRIJDAG 25 SSPT. 1130 UUR Zonen der pioniers in Monopole Ledenraad D.E.S. GTB- •meuws Ere-ronde van de „Rietbouwers" Wie heeft iets verloren RVVH-HBSS 5-3 Concerten in Passage-theater zijn van hoog gehalte AGENDA H, B. v. Sijll verlaat Toonkunst DRZ slaat Martinit Voorzitter v. Beek bepleitte een hechtere organisatie Ernstig ongeval SCHIEDAM f 119.50 cê%goe#$ „SPREKEN IN HET OPENBAAR" „RHETORIA" NET MEISJE Koeriersters ABONNEERT I) OP DIT BLAD 2 Dinsdag 22 September 1953 (Advertentie LM.) Om drie uur vannacht hield een agent van politie, die op het Koemarktplein surveilleerde een rokende revolver in zijn hand. Vijf schoten had hij afgevuurd, waarvan er drie de banden van een auto troffen en waarmee een einde werd ge maakt aan een dolle rit. Twee dronken matrozen werden ge arresteerd, die met een militaire auto, vermoedelijk ont vreemd uit het transitcamp in Hoek van Holland een ware ravage in het stadscentrum hadden aangericht. Betonnen ver- keerspalen, verkeershekken en een étalagepui sneuvelden on der het geweld waarmee zij de auto door de stad trachtten te loodsen. De agent van politie, die de welgemikte schoten loste, had tevoren in een portiek moeten springen om te voor komen, dat hij tussen de voortrazende auto en een gevelmuur werd verpletterd. De nachtelijke rust in het stads centrum werd omstreeks drie uur wreed verstoord toen uit de Gerriï Verboonstraat een auto naderde, die met een snelheid van 50 km per uur in de richting Rotterdam reed. Al thans wilde rijden want ter hoogte van hotel „De Kroon" verloor de chauffeur de macht over zijn stuur en sleurde een dikke betonnen ver- keerspaal alsmede de daarbij opge stelde booglamp van een vluchtheu vel. Een agent van politie, die zich op het verlengde van deze vlucht heuvel bevond, kon door opzij te springen de alsmaar doorsnor rende auto maar net ontwijken. Met onver minderde snelheid zwenkte de wa gen naar rechts en reed door het verkeershek. dat voor hotel De Kroon staat, in de richting Buiten- havenweg, waar de auto "tegen de gevel van de politiepost Buitenha venweg tot stilstand kwam. De agent, die tevoren ternauwernood de dood was ontsprongen begaf zich met zijn rijwiel aan de hand naar de stil staande auto, die een Britse mili taire wagen bleek te zijn bestuurd door twee Nederlandse matrozen. Op het moment, dat de agent de matro- Advertentie I.M.) 1 BLURS VOOR MODE I €N HUISHOUDING zen sommeerde om uit te stappen, gaf de bestuurder de auto vol gas achteruit en door in een portiek te springen kon de politieagent ten tweede male maar juist het vege lijf redden. Zijn fiets werd enkele tien tallen meters door de auto meege sleurd. Dwars over het trottotr zet te de militaire auto wederom koer* richting Rotterdam en ramde en pas sant het verkeershek op de Rotter damse dijk. Koelbloedig greep Je agent, die maar net zijn leven veilig had kunnen stellen zyn revolver en loste vijf schoten, waarvan er drie respectievelijk de beide voorbanden en de r echter achter band raakten. Door de lekke banden kon de be stuurder de auto niet meer in be- In het Mnnopole-theater vierw moed en kracht weer hoogtij In „De zonen der pioniers" knigt het publiek waar voor zyn geld Aan sensatie geen gebrek, want er worden heel wat vechtpartijen gele verd. Dit komt omdat een groep bandie ten zich bij een karavaan Mc-mnnm aansluit en een party ruzie gaan maken, wanneer dit gezelschap overnacht in een Indianen kamp. Een van de bandieten heeft nl. amoureuze neigingen met een indianen-meisje, hetgeen de roodhuiden geenszins tolereren. Deze ruzie loopt nog met een sisser af. maar het wordt ar.riers, wanneer de bandieten m de karavaan de boel op stelten gaan zetten. Gelukkig be vinden zich m de Mormonen-ka ra va an nog enkele b!ank«n. die goed met pistolen om kunnen gaan. zodat dp bandieten, voordat zy het weten, het tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseld In deze avonturen-film. ontbreekt uiteraard ook de liefde niet. Ben Johnson. Harry Carev. Joanne Dru en Jane Darwell spelen de voornaamste rollen. De jaarlijkse verkiezing van 15 leden van de Ledenraad der Coöperatie DES te Schiedam heeft tot resultaat gehad, dat er 15 candidatenlnsten werden ingeleverd, vermeldende de namen van alle aftreden- den Het stembureau heeft dientengevol ge ajjen bh enkele candidaatstellmg ver kozen verklaard De gekozenen zyn. in alfabetische volg orde: W. van Beek. M Boomsluiter. V Bos. D G. H Btisscher, N c Groene veld, H. van Hoogdalcm. T Kalkhoven B. Kerssen. J Kiela. H Leenmans. Ph G. Poort, A, C. Putters, J. F. Scbeffer, C. Schriel en J. Spermon. Als vorsten op de troon zat de boerenkapel de „Rietbouwers" Maandagavond op een van de open vrachtwagens van Van Pelt's expe ditiebedrijf. De glanzende zwarte Eetten van de leden der kapel en oers omgeknoopte rode zakdoeken, werden romantisch beschenen door drie grote lichtpunten, die ze op hun zegekar meevoerden. Want het was een ere-tocht deze doordeweekse rondgang door de stad. Op 16 Augus tus had men in Atfeesp drie eerste prijzen behaald op het concours voor Boeren, en Beierse kapellen. Deze avond kreeg men de tekens verge zeld van een toepasselijk woord van ere-voorzitter W. Straatmans. aan het vaandel gehecht. Om de kapel wat grotere bekendheid te geven, ge beurde de plechtigheid in het open baar, namelijk op Het Stationsplein Vorig jaar had men iets dergelijks op touw gezet. Toen vond dit op het Hoofd plaats. Een fraai lichtblauw vaantje van het gemeentebestuur van Weesp. een forse medaille en een weelderige lauwerkrans zullen voor taan de prijzenkaSt van de „Riet bouwers" heel wat aantrekkelijker maken. Tijdens de overhandiging van de prijzen lieten de mannen een krachtig „Lang zal-ic leven" horen. Voorafgegaan door de drumband van O.B.K. maakte men vervolgens een tocht door de stad. Op de Broers- vest werd enige tijd stil gehouden om de twee en zeventigste verjaar dag van dirigent 3. C. M. Feltzer een extra tintje te geven. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie tussen 9—12.30 en 2—6 uur. Breiwerk, zwade glacé dameshand schoen. hamer; blauwe aiuostep. Te bevragen aan de vinders: was handje met zeep, v. Duk. KI a as waal- se s-l ra at 7b, da meshand schoen, v d Velde. IJssel m on dese straat 32. zyden sjaal, Den Bou, Potgieterstraat 33. ceintuur van regenjas, R Boon, Ovrr- schiesestraat 66a; siaal. H. Oelmce, JVdamsedijk 209c l bruine porlemnn- naae, Tromp. Motensinael 31; donker bruine aetetjs, v Vliet Singel 215: rode portemonnaie. J. Schenkel, ph. van Bourgondiestraat no 13: double «Dsspeld, G Immerzeel. Alb. Cuypstr i y. armbandje, A, v, d. Steen, Tmn- isan 48; halsketting, Sprong, Watt- vftraat 7a: speelpop. R. Prem, Pr. Mau- rltsstraat 4a; wit kinderschoenen», K. Gordijn. Maasstraat 26: kunstgebit (bo ven). p Randwijk, Bourgondldstraat jg te Vlaardlngen; hooivork. Streat- makerswerf Hoofdstraat; rode auto- step. Seholte, Pr. BemhardJaan 54; blauwe autostep, b. Vis. Lange Smgpl- giraat 110a. schroevendraaier, M. de Bruyrie, Rufcensplein J9a; i paar zw damesschoenen. Koogjc F abristraat 33, i jnihtaire tas roer inn., èpitieis. Vil ia- t straat 89. 3-wselig kinderfietsje, C i Knwlnkel, Boerhavelaan 67 zekmes- Je. Quadt, Voltastraat 8b hord (Pekt- t nepsjei. b v. d mit Us=ejmonde«-- j straat 53; sleuteltje, G. Porn, Lange j Haven ju. De plaatselijke ontmoeting OTfi GSS eindigde in een 3—1 overwinning voor de thuisclub. Het was een harde doch sportieve wedstryjj, die rustic ge leid werd door de scheidsrechter De eind uitslag werd reeds by de rust \erkrenen. uit goede doelpunten. Sprciaf I tirGT B.- achterhoede onderscheidde zich. daar er vrijwel geen schietkansen geboden wer den G TB. II haalde het stoute stukie uit in Vlaardmgen na een 2—0 achterstand tegen de club van die naam. toch de pun ten mee naar huis te nemen en zodoende het ongeslagen record te handhaven Schaakclub ...Schiedam" De uitslagen van de wedstrijden voor de huishoudelijke competitie van de Schaakclub ..Schiedam" zyn* Groep I- W. MeyerS. Oosthoek n—1 F. RorljeJ. v. Grootveld l—O P. West er veldJ Fluymers 01 J. HoJzkcnA V Etten l—O J DrogeA Ma«t »2-'j W KievitG Groen i—0 L. de BruinP. Lam J—n C. VnilandA de Bruin 1P D. v. I.TzenrioornS Koster afgebr Groep IJ: J- HersbnchP Cam pen O J v. d LindenN Sehriek 1—<1 W. v d BruggeC Slagmoolen fi—l J. TimmersI v. Veen 1—9 IV ïlongendim F dn yt.ngnr n~l H Of ferm anJ. v d Velden n1 R. Fostrr.fiW v .d. Most 's-'i P v. d KruytJ. v d Berc 0—1 W. SchellebeekJ- den Boer ï»-13 dwang houden en reed met volle vaart over het trottotr tegen de win kelpui van een kunsthandel aan de Rotterdamsedijk, De etalageruit viel in scherven en dit bezorgde de eigenaar een schade van bijna 600. De moedige agent die inmiddels as sistentie van twee collega's had ge kregen arresteerde een matroos, die onder drankinvloed verkeerde en die bloedde uit handen, kin en lippen. Deze matroos werd naar de politie post Buitenhavenweg gebracht. De andere matroos nam de vlucht, doch de schietende agent liet deze man niet gaan. Hij zette een achtervol ging m en het gelukte hem de vluch teling die eveneens dronken was, ter hoogte van de Nieuwe Mathenesser- straat te arresteren. De matrozen de 21-jarige S. H. en de 22-jarige J. P. v. d. K. (beiden zijn gedetacheerd in Hoek van Holland) zijn vanmorgen aan de Koninklijke Marechaussee te Rotterdam overgeleverd. Eénriehtingverkeer in Overschies es tra a t Nadat de verkeerspolitie enige dagen had getracht voor de Overschiesestraat alleen maar tqöens de spitsuren het een richtingsverkeer in te stellen, blijkt de verkeers-mtensmteit zo groot te zijn, dat nu de gehele dag het eenrichtingsver keer geldt Alleen van de richting station naar het stadscentrum mag men gebruik maken van de Overschieseweg. Het ver keer in tegenovergestelde richting wordt omgelegd. Ter plaatse is een en ander door borden aangegeven. Een met 4 invallers spelend HBSS heeft geen kans gezien om tenminste nog een gelijk spel uit het vuur te slepen Reeds na 10 minuten hadden de Schiedammers een 40 achter stand opgelopen, waarna het er al direct somber uit ging zien. In het verloop van de wedstrijd viel dat toch nog mee, want nadat Dróge en Scheffers er voor de rust 42 van hadden gemaakt, scoorde .Droge in de tweede helft een keurig doelpunt, waardoor de stand op 43 kwam. Wat HBSS daarna ook probeerde, een viorde doelpunt kon men niet meer scoren. Wel zorgde RVVH nog voor nummer vijf, waardoor de nederlaag voor HBSS een feit werd. Met 53 verloren de Schiedammers, hetgeen toch nog eervol genoemd mag worden. m Een buitenkansje voor hen die overgordijnen nodig hebben] Morgen 9 uur begint de ver koop van De warme overgordijnstof. die alia kou bulten sluit. Een partij prima PEAU DE PÊCHE met zeer geringe weeWoutjes, 1 20 breed» In verschillende kleuren van 7,90 per meter NU Een partij PEAU DE PÊCHE van zware kwaliteit, met bijzoo- dar fraaie glans, eveneens met kleine weaffoutjes. in terra, groen, beige, bruin en grijs, 1 30 breed van 10.75 p. m NU Een restant-partij du bbeievefours van uitzonderlijk mooie hoog potige kwaliteit, met zeer geringe weeffoutjes. Grote verscheiden heid var» kleuren. 120 breed, van 12,50 per meter NU HH Ook'voor dit winterseizoen heeft het tëektuurvan Toonkunst niet geschroomd een concert-serie te ontwerpen, waarmee mu- ziek-minnend Schiedam een unieke gelegenheid wordt geboden te kunnen genieten van goede muziek. Dank zij de succesvolle bemoeiingen van de Schiedamse Gemeenschap is Toonkunst er in geslaagd deze winter voor vijf Donderdagavonden beslag te leggen op het Passage-Theater, waar het Rotterdams Kamer Orkest onder de bezielende leiding van Piet Ketting evenzoveel maal zal concerteren. Aan deze uitvoeringen werken solisten mee, die alom in den lande grote vermaardheid genieten. Bo vendien kunnen ook zij, die van mening ^ijn, dat deze concer ten voor hen te „hoog" liggen, met een gerust hart een tocht naar het theater maken, omdat niemand minder dan de be kende radio-musicoloog Rutger Schoute de muziekwerken te voren bij het publiek zal inleiden, waardoor het begrip van de belangstellenden voor deze muziek ten zeerste zal worden verrijkt. De belangstelling voor de con certen. die Toonkunst in voor gaande jaren in de Jultanakerk organiseerde was zeer groot. Geen wonder, want orkesten als het U S O en het Residentie-orkest brachten een maximum aan muzi kale schoonheid naar Schiedam. Het verbod tot het geven van deze concerten in de Julianakerk door het kerkbestuur was daarom dan ook ten zeerste te betreuren Hoe wel Toonkunst door deze beslis sing van het kerkbestuur ten zeer ste werd gedupeerd (en Toonkunst niet alleen, nel gehele cnncei lieven in Schiedam werd zonder meer de nek omgedraaid! eerbiedigde men dit standpunt en men moest zijn I11 de St. Joris Dorie. hef clubhuis van dc ongeorganiseerde jenga, was het gisteravond groot feest, Daar uxerd een bonte arond opge voerd, die men eigenlijk al eerder had irifen houden Alaar fusten nl die feestvreugde moest toch eev ernstig woord worden gesproken, omdat dit feest tevens het laatste was dat de Iwer D. de Brum. btiwoonde. Deze heer was eenvan de eerste medewerkers. 'Oen Ka ret Scholten Sr. nu vijf laar ge leden, mei het dubhuisteerk be gon De heer Dp Bruin nam de ■mocihjke taaU op zich hef contact j te onfVnujnden fuli dé "'bib- butsïfidiny en de ouders run de ionaelui Bovendien knoonte deze vitale 71-jariae jeugdleider een- 1 nrvries aan met directie van grote J bedrijven voor het beschikbaar stellen run materialen voor het werk in het clubhuis. Karei Schol ten dankte hem daarvoor in aller- vnendeltffcsle bewoordingen Het speet hem. daf de heer De Bruin naar Hengelo gaat rerhuiren. Als bUjk ran tüoarcl<»rinp voor het vele icerk kreeg de heer De Brum een album, icaarin hef werk wau her Schiedamse clubhuis in woord en heeld staat besrhreuen Oj' zijn beurt dankte cie heer De Bruin foor de prettige samenwerking en schonk meuroutn Schotten en me juffrouw Sara Bolt ieder een doos bonbons i Sten jullie die metleid- riers en leiders op. Maar dan moet }p ook nog eren nan my denken," rn zei de heer De Bruin. En met dere woorden nam een groot vrtetici Van de ongeorgani seerde jeugd afscheid. toevlucht zoeken in de Grote Kerk- Dit gebouw leent zich uitstekend voor bepaalde muziek-evenemen ten. zoals de Matth. Passion, maar is voor concerten, zoals Toonkunst zich voorstelt, ten enernale onge schikt Acoustisch bleek de kerk minder goed, hetgeen tot gevolg had. dat de reeds genoemde or kesten zonder meer weigerden in de Grote Kerk te concerteren. En dit had weer tot gevolg, dat er een groot aantal Toonkunst-leden hun lidmaatschap opzegden. Met twee uitvoeringen in het Passage-theater heeft men de afgelopen winter nog getracht te redden, wat er te red den viel. Derhalve stond men voor het komende seizoen voor de taak het verloren terrein te gaan herwin nen. Gelukkig is men er in ge slaagd het Passage-theater te kun nen huren, waardoor er een waar borg is. dat het publiek gerieflijk van de schoonheid der muziek kan genieten. Een moeilijkheid was echter het samenstellen van een programma. Gezien de goede naam. die het Rotterdams Kamer Orkest in Schiedari\ (om. door de concer ten in de Plantage tijdens de va- cantieweek) heeft, besloot het Toonkunst-bestuur de concert-serie door dit orkest te laten uitvoeren. En deze greep is ongetwijfeld een gelukkige. Voorts heeft het bestuur heel veel moeite gedaan solisten var» naam naar Schiedam te krij gen. En wat zijn de resultaten? Bewonderenswaardig. Want na men als Gerard Hen geveld. Alice Heksch. Nap de Klein. Vera Donis- ka. Jan de Man en Aart Smit spre ken voor zich En om nog meer tpgemoet te komen aan de wen sen van het publiek worden alle concertpn toegelicht door Rutger Schoute. Op een populaire manier zal deze bekende musicoloog bet muziekbegrip van de belangstel lenden in firoie mate verruimen. De toegangen rijzen zyn uiterri laag, mits men zich wendt tot de vakvereniging of tot. de personeels vereniging van het bedrijf, waar men werkt. Muziek-, zang- of an dere culturele verenigingen, be- Burgerlijke Stanrl Geboren' Albert W z v W. P. Gelder- man en T Verhoef. Marcel M t v. A F ■T Dries en H J Leliveld: Hans. z. v H H F Groenestnn en W. F Hbrup: Ret- mer G M. r v H J A. van Huut en M. M Vis. Aart z v F van Kan en E v d Bos, Maria Th P.. d v. J. G. Kruitwagen f". t) IT Th Hof Ree. "Man ar, d v A R Spruht en P Winters. Margeretha S d V V* BtiJle en C Klaisman; Cornells B 2 v W Bulte en C Klaasman; Bernard A 2 v E Boh be en C M Wssman Oierierten a. J. van Alphen. 62 j A. Overheul, 67 J. drijven of welke groep belangstel lenden dan ook kunnen collectief tegen verlaagd tarief toegangsbe wijzen krijgen. Men diene zich hiervoor in verbinding te stellen met notaris A. S. H. A Blaisse, Nieuwe Haven 149,-die ook-gaarne telefonisch-(tel. 68116) ail^s inlich tingen verstrekt. De concerten wor den gehouden op 1 October, 12 November. 4 Februari, 11 Maart en 3 April. Wanneer er ooit een prachtige gelegenheid is geboden voor wei nig geld goede muziek te gaan be luisteren. dan is het tijdens deze, concert-serie van Toonkunst. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Backer, St. Liduinastraat 53. Bellen bij ongeval; GG en G.D. Tuinlaan 8R Telefoon 69290, Bioscopen: Passage. 2 en 8 uur: „De zeven hoofdzonden". Monopole, 2. 7 en 9 uur: „De zo nen van de Pioniers". Het muzieklyceum van „Toon kunst"' zal het na I Novemb,\ 3953 zonder Hendrik B, van Sijll moeten doen. Deze directeur heeft eeti be trekking in lvt buienland aanvaard, waardoor hij zich in Farys zal moe ten vestigen. Het vertrek van de heer Van Sijll uit Schiedam bete. kent voor Toonkunst een groot ver lies, Hoewel de uitslag het niet doet vermoeden is DRZ in de uitwed strijd Martinit—DRZ bijna voortdu rend de meerdere geweest en drie kwart van de wedstrijd was DRZ in de aanval. Schoten van vijf voor hoedespelers tegen de keeper zijn een bewijs, dat de score hoger Bad kunnen zijn. Slechts één doelpunt viel er in deze matige, doch enerve rende derby. Een half uur na het begin was J. Molendijk vanaf rechts goed doorgebroken en met een zekere scoringskans werd hij ten val gebracht. De terecht toegekende penalty werd niet door Zeeman ge mist en zo leidde DRZ met 10. Hierbij bleef het. DRZ speelde een technisch beter spelletje, hoewel nog steeds niet in de vertrouwde stijl van verleden jaar. By Martinit ont aardde hel voetbal in een „kick and rush" spelletje, hetwelk beslist niet kon imponeren. Ook liet de rustig en correct leidende scheidsrechter zich met imponeren door de neiging tot ruw spel bij sommige Martinitspe- lers Een poging om de stevige DRZ- keeper Valkenburg met bal en al het doel in te duwen onder geroep van goal mislukte terecht Overeen komstig de verhouding won de beste ploeg, waarbij DRZ beheerst zijn technisch kunnen bleef demonstre ren en slechts door pech met meer doelpunten heeft kunnen scoren. DRZ 2 was verre superieur tn de wedstrijd DRZ 2—Sunrise 2. P Tet- t els ar maakte 5 doel pun ter voor rijn club. C. Klein 2 stuks en B Altorf, P Breedveld en K. Wigmans zorg den dat DRZ met de grote overwin ning van 100 naar huis ging. Mar- ninit 3DRZ 3 was een harde wed- stri|d, waarbij DRZ vele kansen on- gemist het en tenslotte met 43 verloor. DRZ 4 vprloor met 6—2 van LMO 4 J. Kriek benutte beide penalties. DRZ 5 wen met 3-1 van BVD PW 5 dank zij doelpunten van W. Mackay en H. Westhuis (2). Het junior C elftal van DRZ won met 21 van Zwaluwen C 3 en het A elf tal won met 6—5 van PPSC A, In een gloedvolle toespraak heeft gistermiddag de heer W. van Beek, landelijk en plaatselijk voorzitter van de Algemene Bond van Ouden van Dagen voor 'n stampvolle zaal van Musis Sacrum nog eens dubbel en dwars uiteengezet, waarom een ieder, die de leeftijd heeft bereikt, dat hij tot de ouden van dagen kan wor den gerekend,* zich in deze bond moet organiseren. Het „een dracht maakt macht" geldt ook voor de oudjes, want alleen dan kan worden bewerkstelligd, dat de levensavond op een aange name wijze zal kunnen worden doorgebracht. Uitvoerig belichtte de heer van Beek de toestanden zoals die vroe ger heersten Mannen, die overdag m de fabrieken werkten en die cies ayonds met moeder <ïe vrouw en de kinderen nog huisarbeid moesten verrichten, om het geld voor het dagelijks brood te kunnen verdienen. Allengs kwamen er echter betere sociale voorzieningen, hetgeen ech ter met inhield dat het voor de ou- delieden „botertje tot de boom" werd. Met schamele, door het rijk. verstrekte ondersteuningen moest men maar zien, dat men er kwam. De noodwet-Drees bracht na de be vrijding een welkome verbetering, doch hiermee wordt weliswaar de ergste, maarniet alle nood gelenigd. De ouden van dagen zijn van me ning. dat zij na een leven van hard werken, recht hebben op een be hoorlijk bestaan. En dit wordt hen nog steeds niet mogelyk gemaakt. De heer Van Beek vond het bijzon der spijtig, dat in de troonrede, die H.M. de Koningin vorige week heeft uitgesproken, met geen woord werd gerept over betere voorzieningen voor de ouden van dagen. Hieraan koppelde d® bondsvoorzitter meteen vast het ontwerp wet tot wijziging van de huurwet, die gelijk men weet, een algemene huurverhoging inhoudt. Met de inhoud van dit ont werp kan de Algemene Bond van Ouden van Dagen zich geenszins verenigen, weshalve het bestuur een adres tot de ministerraad heeft ge richt, waarin belangrnke wijzigin gen worden voorgesteld. En het was de bondssecretarïs, de heer G. J. de Bruin, die dii adres (dat iedere aan wezige op schrift ter hand was ge steld) nader toelichtte De vergade ring nam dan oojj een resolutie aan. waarin men zijn instemming betuig de met de inhoud van dit adres. Bn het overladen van balen erw ten van het motorschip „Lek stroom" liggende in de Oude Ha ven nabü de Plasmolen in Vlaar- dingen. kwam de 43-jarige A. R- uit Schiedam te vallen. De man kreeg een verwonding aan het ach terhoofd en een hersenschudding. Per ambulance is R. naar zijn wo ning overgebracht. Schiedams Vrouwenkoor in Duitsland Het Schiedams Vrouwenkoor heeft samen met een Dameskoor uit Rijs wijk van beide koren is Ria Borg- meijer de dirigente een concert reis naar Duitsland gemaakt. De ko ren luisterden een bijzondere bijeen komst op in de Evangelische kerk in Aplerbeck, voorbereid door de Evan gelische kerkelijke gemeente Don- mund-Schiiren. De muzikale bege leiding verzorgde de pianiste Bep Borgmeijer. De zang maakte grote en diepe indruk op de aanwezigen. Aan het concert werkten ook enkele Duitse koren mee. De dames hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt, o.m. Winterberg te bezoeken, een. tocht te maken door het Sauerland, de Westfalen-hallen te bekijken. "Voorts werden zij ontvangen door een vertegenwoordiger van het Ge meentebestuur van Westfalenhallen en door de Hollandse consul. nieuws Steeds tets Getailleerde mantel in mohair flausch, met moderne ktaag i &S en ruglijn; J in groen, bordeaux I en petrol. Maten 40 tlm 46 Wilt u graag „Spreker In het openbaar* worden? Zo ja, bezoek dan onze grote de monstra tie-avond in gebouw „Irene". Nieuwe Haven 155 op Don derdag 24 September a.s. te 8 uur. Cursusduur 6 maanden m Laag lesgeld. Succes verzekerd. Overal m den lande trekken onze leerlingen volle zalen De toegang is vrij Het verplicht tot niets SFRAAK- EN REDEKUNDIG INSTITUUT Valeriusstraai 2? te Dordrecht gevraagd voor hele dagen, liefst beneden IS jaar. MEVROUW N. TIMMER v. Ostadelaan 55a, Schiedam Telefoon 66994 juffr. \'raagt ongem. zit-slp.- kamer met keuken of gebr. ervan. Br. no. S-957 bur. bl. Te koop sangeb. in pr. st, z. kinderwagen, uitprste prijs 75,—, Te bevr. Rotterd.dyk 266-c, na 19 uur. Mevrouw Jonker-Roelants, Schoolstraat 5. vraagt een net zelfstandig meisje, van 82 30 uur. Aanmelden na 7 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1