W5S C GRATIS EEN ACCORDEON De heer H. v. d. Kraan sloot 30-jarige politieke loopbaan af Dronken man gaf vrouw klap in liaar gezicht Vacantiefeesten bezorgden 124200 mensen plezier J GRATIS TOEGANG MUZIEKAVOND 8 m Dank en hulde voor Uw werk", zei de heer H. W. Tilanus Zwembaden zijn gesloten AGENDA „St Ambrosius" vierde feest Openlucht-concert. Leger des Heils „Crescendo" in de Plantage Nationale Reclasseringsdag PPSC-nieuws Kind bij spelen van trap gevallen Kleuter dodelijk verongelukt SCHIEDAM Winkeljuffrouw Koeriersters 'I!ll«lllllli;i![tlllll!!!!![lllli;illllll!l!l!lillll!!lil!liil!ll!ll SCHIEDAMMERS KOOPT IN EIGEN STAD DAMESMODES W. v. d BURG Geen betere dan ALBERT HEIJN'S THEE r2TrPHB., 100 gram FONDANTBORSTPLAAT 25 ct 2 Donderdag 24 September 1953 „Daar heb ik nu altijd tegen op gezien. Om in het openbaar te worden bedankt voor wat ik heb gedaan. Waarom? Het was toch m'n plicht om de goede zaak te dienen. Daarvoor heeft men mij toch gekozen". Dit waren de woorden» waarmee de heer H. v. d. Kraan, oud-wethouder en oud-raadslid gister avond tijdens een familie-avond van de Christelijk Historische Kiesvereniging „Groen van Prinsterer" zijn politieke vrienden antwoordde, die hem dank en hulde brachten voor hetgeen hij sedert 1923 (toen hij zijn politieke loopbaan begon) voor de C.H.U. in het bijzonder en voor de Schiedamse burgerij in het algemeen heeft gedaan. Alle sprekers beschreven de heer v. d. Kraan als een nobele figuur, die rustig zijn werk deed. In al hun loftuitingen konden zij echter niet die figuur schet sen, zoals de heer v. d. Kraan zich ten voeten uit typeerde. „Tegen een huldiging heb ik altijd opgezien en wat er nu over mij is verteld, is natuurlijk weer overdreven." Tot aan het slot van zijn laatste openbare speech bleef de scheidende politicus, zoals hij was: bescheiden in alle eenvoud. Ondanks de stromende regen wa ren honderden C.H.U.-leden naar de grote zaal van gebouw ..Irene" ge komen om het offtciele afscheid van de heer v. d. Kraan als politieke strijder vooy de christelijke beginse len mee te maken. Van de man. wie niets anders voor ogen stond dan de gemeenschap te dienen. De heer W. Tilanus. de voor zitter van het hoofdbestuur en van de Tweede Kamer-fractie van de C.H.U. zei dit zo treffend in e«n antwoord op een vraag, die hy zelf stelde. ..Wat is politiek? Niets an ders. dan de zorg voor allen. Dooi de eeuwen heen is er behoefte ge weest aan mensen, die deze zorg voor het algemeen belang dienden Maar wanneer men zich geroepen voelt om die gemeenschap te die nen, dan moet men over eigen be langen heen stappen. Dan moet mer beslissingen nemen, die slechts al ler belangen dienen. Men moet lief de hebben voor zijn medemens. Men dient rustig zijn gang te gaan. niet naar links of rechts kijken, maar recht op het doel af. In het alge meen belang. In het belang van run medemens. En zo'n ficuur was de heer v. d. Kraan. Een rechtschapen man, die eerlijk zijn plicht deed. U hebt het rustig gedaan volgens de christelijke beginselen. Het politieke leven valt niet mee. Het is een druk leven. Dat de heer v. d. Kraan dit dertig jaar heeft volgehouden, getuigt van oen strijdvaardige geest en van groot doorzettingsvermogen, waarmee hij ruimschoots de dank en de hulde van de CH-U. nceft verdiend". Aldus de heer Tilanus. Tevoren had de voorzitter van de C.H. Kiesvereniging, de heer N. Koren het werk van de heer v. d. Kraan in ruime mate belicht. „U hebt altijd op de bres gestaan, als het er om ging om de C.H.U.-belan gen te dienen". Als blijvend, aan denken bood de heer Koren een tweetal fraaie boeken aan en over handigde de dochter van-de heer v. d. Kraan een bouquet bloemen met het verzoek deze aan haar moeder (die heiaas deze avond niet kon bij wonen) te willen geven als dank voor de vele vi?ije tijd. die zij haar echtgenoot heeft gelaten om het werk van de C.H.U. te kunnen be hartigen. Wethouder Tb. J. I». v. d. Berg. die het werk in het college van 3. en W. van de heer v. d. Kraan heeft overgenomen, zet nu eerst te besef fen. wet voor een hoeveelheid vverK de oud-wethouder in zijn ambtspe riode te verzetten heeft gehad. „Het valt heus niet mee. Dat is mij nu ff. v. d. KRAAN uit ket politieke le«en.. wel duidelijk geworden". De heer v. d. Berg lichtte een tipje van de sluier op. die had gehangen over de besprekingen, die hij met zijn voor ganger heeft gehad, door te vertel- len. dat het de heer v. d. Kraan veel. zeer veel moeite heeft gekost te besluiten zich uit het politieke leven terug te trekken. De gezond heid g*at echter boven alles én aan gezien dit iets was waar de heer v. d. Kraan mee sukkelde (het gaat nu weer crescendo) moest men dit besluit eerbiedigen, „U hebt eer, vruchtbare ambtsperiode achter de rug. Onder Uw wethouderschap heeft Schiedam zich ontwikkeld als een goede woonstad. U komt mt de bouwwereld. U gaf die op voor de politiek toen U na de bevrijding wethouder werd. fj genoot als bou wer een goede reputatie, had die als raadslid en daarna als wethou der en zal die ongetwijfeld behou den. wanneer U. nu wederom als bouwer, de plannen die U voor een woningen-complex in v. m Kethel koestert, verwezenlijkt zal hebben", i Als herinnering aan de wethouders periode schonk de heer v. d. Berg zijn voorganger een album met foto's van Schiedam vroeger en mi Nadat de heer Jac. Poot namens de C H.U.-raadsfractie vriendelijke woorden had gesproken en mr. J- 3. Mager als vertegenwoordiger van de „Vereniging tot bevordering van het Christelijk Onderwijs". van welks bestuur de heer v. d. Kraan twintig jaar lid is geweest, dank had ge bracht. was het woord aan de schei dende politicus. „Bedankt, dat jul lie mii hebt gekozen om het werk te mogen doen", zo zei hij tegen 7Ün mede-leden van de C H. Kiesver eniging „ik heb getracht het werk zo goed mogelijk te doen. Veel heb ik geleerd van mijn fractiegenoten. maar ook van de raadsleden van andere politieke partijen. Want met z'n allen hebben we toch in de ge meenteraad gezeten om Schiedam te dienen". Ten einde de heer v. d. Kraan niet geheel voor de C.H.U. te ver liezen, onderschreef dc vergadering met een luid applaus het voorste! van de voorzitter, de heer N. Koren, om de heer v. d Kraan te bpnoe- men tot adviserend lid van het plaatselijk C HU-bestuur. Na dit officiële gedeelte, waarin de heer Koren nog de mededeling deed. dat de C.H.U. op 7 October een ledenvergadering houdt, waarin de raadsfractie een forum vormt, voerde de CJMV-tnneelgroep „Ons doel getrouw" het toneelstuk ,.De haan kraait victorie op. Vandaag zijn de Gemeentelijke zweminrichtingen, op de West-Fran- kelandsedijk. gesloten. De liefheb- bersfsters) van zwemmen onge acht de temperatuur hebben gis termorgen van de zwemmeesters af scheid genomen. Zoals gebruikelijk gebeurde dit onder het genot van een kop thee. verversingen, een ro kertje en, niet te vergeten, het uit spreken van toepasselijke en waar. derende woorden voor de zwemmees terstressen). Want allen verrichten hun werk met interesse, in 't bzonder voor hun leerlingen. Vooral me vrouw v. d. Gaag en de heren Daal- meijer en Schippers resp. 40. 33 en 20 jaar in het zwembad werkzaam hebben vele stadgenoten de zwem kunst geleerd. Zij doen dit met veel ambitie. Ze zijn a.h.w. aan de zwem inrichting verknocht. Het bezoek aan de zweminrichtin gen was dit jaar ongeveer even groot als bet vorige jaar: ruim 127.000- betalende en ruim 28.000 kosteloze zwemmers. Op warme dagen kon het soms overstelpend druk zijn. Maar onder de geroutineerde leiding van eerste zwemmeester Daalmeijer, werd alles lot tevredenheid geregeld. Weer een aantal heeft het zwem diploma behaald. Er konden 290 diploma's worden verstrekt. Ook en vooral de dames doen hun best En nog tal van anderen zijn al zó ver gevorderd, daf- het maar weinig moeite zaj kosten straks in het Sport- fondsenbad heC begeerde bewijs te verkrijgen. Toen de 36-jarige fabrieksarbeider G. W. J. S. op een warme zomeravond in de maand Juli van dit jaar even een glaasje bier ging drinken in een café aan de Lange Kerkstraat heeft hij niet kunnen vermoeden, dat dit bezoek een nogal lang staartje zou krijgen en dat daarvan gistermorgen voor de kantonrechter eerst een einde aan kwam. Wegens het in gevaar brengen van de openbare veiligheid werd hij tot 25 boete subs. 10 dagen hechtenis veroordeeld- Op de 17de Juli was S. een café binnengegaan aan de Lange Kerkstraat en naarmate de avond vorderde offerde hy steeds meer aan Bacchus, De man kwam in een vrohike stemming en hij vond het beslist, ongezellig toen tegen slui tingstijd zijn echtgenctP, die hele maal geen plezier in de uitspatting van S had. met een gezicht, dat absoluut geen zonneschim ui* druk te. kwam vragen of hii emdeluk eens "paar huis kwam. Dat vond S. ■uitermate vervelend, want het was in dat café juist zo leuk. De be zorgde echtgenote wilde daar niets van weten en zij pakte haar man bij diens arm en nam hem mee naar buiten. Maar dat vond S, niet goed. Hij verzette zich. rukte zich los en gaf in een onbezonnen bui zijn vrouw een klap in haar gezicht. Een vrouw slaan in minder"'aardig daarom trokken een «.ntal omstan ders partij voor de vertegenwoor digster van het zwakke geslacht. Er ontstond sen grote ruzie-partij, die tenslotte in een vechtpartij ont aardde. Daarbij kreeg de 27-jarige Cathanna J. M. v. d, W. een stomp op h^ar km. waardoor haar onder lip rood werd en zwol. Dit op stootje veroorzaakte grote conster natie bij de Lange Kerkstraat-be woners. van wie er enkelen zich m hun nachtkleding voor de ven sters vertoonden. Inmiddels waren er twee agenten van politie ter nlaatse verschenen, die de dronken fabrieksarbeider in de kraag grepen en hem naar het politiebureau brachten. De rust werd hiermee hersteld. Gistermorgen verscheen S. voor de kantonrechter „Ik heb er erg veel spijt van. Ik heb nog nooit een vrouw geslagen", zei de fabrieks arbeider tegen mr Cos. De ambte naar van het O.M. was van me- nip? dat hi*r een 2"vnpbge straf zeker op zijn plaats was. De eis luidde f 25 boete of 10 dagen hech tenis. De kantonrechter was het hier volkomen mee eens. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Backer. St. Lidumastraat 53. Bellen hij ongeval: G G en G.D. Tuin Ia an 89 Telefoon 69290. Bioscopen: Passage, 2 u ur; „De zeven hoofdzonden". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „De zo nen van de Pioniers". Tone el: Passage, 8 uur: Schied. Kunst kring. Woensdag was het de dag voor de donateurs van „Sint Ambrosius" om feest te vieren ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van hun harmonie-orkest. In de grote zaal van de R.K. Volksbond kwam men bijeen Voorzitter C. Meijer deelde in 7JJn openingswoord mee, dat het met het uniformenfonds de goede kant uit gaat Vorig jaar lieten de donateurs hun jaarlijkse feestavond vervallen om het uitgespaarde geld in deze kas te deponeren. Van dit bedrag konden reeds tien nieuwe uniformen worden aangekocht. De heer G. J. van SchendeIen 7.et- te een actie op touw, die 114 op bracht en op deze feestavond deed een van de donateurs de wel zeer olezierige mededeling, dat hij dit bedrag tot twee honderd gulden zou aanzuiveren. Naar verwacht mag worden zal het niet al te lang meer duren, voor Ambrosius het benodigde geld bijeen heeft. Het feestprogramma voor deze avond bracht eerst het eigen or kest op het podium. Zoals bekend mag worden geacht, is de dirigent van St Ambrosius. de heer J. F. Heilker om gezondheidsredenen niet meer m staat het korps te lei den. Ook nu weer. evenals tijdens het gala-concert verleden week Don derdag het geval was. had O.B.K.'s dirigent de heer J C. M. Feltzer zich spontaan bereid verklaard de dirigeerstok in handen te nemen. Helemaal uit Alkmaar was de kring van kleinkunstenaars „Ca- kie'" overgekomen om Ambrosius* donateurs te laten genieten van hun cabaret-revue „Van dit. van dat, van alles wat!'' De babbelaar Cakie, accord eonmst John Davis en chan- sonnière -Rita- Dekker zorgden voor een avond van beschaafd amuse ment. Een speciale vermelding ver dient de jonge vertelkunstenaar Jaap Tol. die met zijn gezellige gpsrhiedemsjes een oude vorm van amusement weer nieuw leven in blies. Dick Smit en zijn ..Moon light Serenaders*' zorgden tot be sluit voor een geanimeerd jubileum, bal. Zaterdagavond geeft het muziek korps van het Leger des Heils een concert op het concert-podium in de Plantage. Deze uitvoering begint om acht uur. Het programma'luidt' 1 Be of good cheer, mars Bram- well Coles. 2 Liederen van de Hemel selectie. F. G. Hawkes. 3 Art thou troubled. Trombone solo. Solist H- v. d"1. Bout. Handel Arr. G. Marshall. 4 Rots der eeuwen. Meditatie. F. J. Docker ill, 5 God so loyed the world. Transcrption. Sir John Stainsr. Arr G. Marshall. 6 Land of pure delight Mars. 7 Liederen van de Stichter. Selectie. F. G. Hawkes. 8 Enige be kende liederen. 9 Bulhnger. Medita tie. Don Osgood. 10 Hark 't is the Masters call. Transcripttion. A. "W, Mill»rs. Arr. F. G. Hawkes. Burgerlijke Stand Geborep: Fieternella d, v A W Krijger en J. T. Ribbens, Kornelis H. W. z. v. W. Lodder en A. W Everaers. Marmus z v. H. Bras en J. C de Ruiter. Anita I. d. v. H. J. van Kernebeek en J. C. F. Cleton. Overleden: A. Schipper, 63 j. J. R. A. Kotting. 50 j. vr. van L. Hamar de Ja Brethonière. Voor de kring RotterdamSchie dam en Vlaardingen van Ae Be scherming Beuoikinp zijn dezer dagen 40 sirenes m Schiedam aangekomen, die spoedig morden gevolgd door nog 50 exemplaren. Hiervan toorden er IA op daarvoor geschikte punten in de stad peref, rodat m tijd van nood een ieder deze loeiende sirenes zal kunnen horen, Deze sirenes worden dan yimiitf de eentraalpost bediend. Tw'cp B,E -mannen zijn op deze foto bezig een sirene te monteren. Het ligt in de bedoeling in de toekomst ook tn Schiedam weer schuilkelders te gaan bouwen. i ïn een vergadering van het Vacantiecomiié van de Schiedamse Ge meenschap Is uitvoerig gesproken over de laatste Vacantiefeesten. Alle onderdelen passeerden de revue, op en aanmerkingen werden gemaakt» waarmee de organisatie in de naaste toekomst zyn voordeel kan doen, ten einde de organisatie van volgende vacantiefeesten nog weer te verbeteren. Uit het ruim ran. de „Ardetta" hees gistermiddag een drijvende kraan een last van honderddui zend kilogram, een voortstuwings motor bestemd voor een tanker van IS 000 ton dte in aanbouto is by Wilton-Fyenoor A te Schiedam. De motor zal een ondprdeel zijn van de turbo-electrische installatie. De tanker ij het eerste schip» waarin tn Nederland een dergelij ke installatie iaardt gebouwd. De motor werd vervaardigd m Enge land en moest daar over de mep icordeit vervoerd. Het vermogen van de mot Or is normaal 7500 apk. De tanker is bestemd voor de Pe troleum mij „Corona". Zondagavond 23 Sept. om 8 uur geeft de Arbeiders Muziek Vereni ging „Crescendo" een concert in de Plantage. Het programma is: 1 The Middy mars Alford 2 Le Do mino Noir Ouverture Auber. 3 L'Estudjantina Wals Waldteufe], 4 Op Mars Marspotpourri Ciere. 5 Ou verture Romanesque Jakma. 6 Strauss Walsenpotp 7 Tschaikowsky Herinneringen Meyns. 8 Maneuver Mars Stenz. De traditie getrouw hebben de sa menwerkende Reclassenngsi nstellin- gen waarvan de grootste zijn: Het Ned Genootschap tot zedelijke ver betering van gevangenen; de RK. Ree lasser in gs vereniging. Het Leger des Heils en de Prótestantsch Chris telijke Reclasseringsvereemging het voornemen ook m Schiedam een Re classeringsdag te organiseren. Deze zal worden gehouden op Za terdag 3 October a.s. waarop de jaarlijkse collecte zal plaats hebben, terwijl vanaf 21 September t.m, 3 October as. lijsten ter tekening zui len worden aangeboden. Ten einde deze collecte bij alle, gezindten aan te bevelen is er een Comité van aanbeveling gevormd; dat als volgt is samengesteld: Mr J. W. Peek, burgemeester: H. Sabel, wethouder, mr P. v. Boe hove, wethouder; mr M. S M. v. Kinde ren. wethouder; Th. J. L. v, d. Berg. wethouder: mr N. J. Post. Gem. Se cretaris; K. Rijpma. Comm. v. Poli tie; dr A. J. L. Kunze, dir. dr Nolet- stichting; dr J. H. v.d. Berg dir. Gem. Ziekenhuis; K. Bosch. Hoofd- insp. Dir. Bei.; de Kapitein van-het Leger des Heils; Deken Reyne: dr De cijfers van de aantallen bezoe ken aan de verschillende evene menten werden meegedeeld Deze bezoekcijfers waren: voor de ope ningsavond met de manmerskapel rn groot gemengd koor 1830; voor de toneelavond van het Nederlands Volkstoneel (verregend) 212: voor varielë 3029; voor het Rotterdams Kamerorkest (deels verregend) 246: de Schiedamse amateuravond 1331; hPt Ballet der Lage Landen 2042; Metropole Orkest 1672: Rosario 2024. Het totaal aantal (betalende) bezoekers aan de Plantage Parade bedroeg 12,386. tegen 13.314 in 1952. De uitslagen van de op Zaterdag 19 dezex* gespeelde wedstrijden lui den. PPSC 1—Semper Altius 1 13, VVOR 2—PPSC 2 3—1; Zwaluwen V. 7—PPSC 3_22; PPSC a—Excel sior M. a. Q5. Wie gedacht had dat de blauw wit ten m de wedstrijd tegen Sem per Altius een walk-over zouden hebben, kwam bedrogen uit. De Ha genaars wisten door hun enthousi asme de Schiedammers te overtroe ven cn het bevreemdde eigenlijk niemand, dat zij na een kwartier spelen door een slordigheid in de PPSC-verdediging de leiding namen. De aanvallen van de thuisclub wa ren niet overtuigend en voor het doel van de gasten was het meestal een systeemloos spelletje. By een opdringen van de Hagenaars was een der Schiedamse backs zo onge lukkig in eigen doel te schieten. Met de stand 02 trad de rust in. Na de rust hetzelfde spelbeeld. Een naar zijn vorm zoekend PPSC en een rustig spelend Semper Altius. Toen een kwartier na de rust de Hagenaars wederom scoorden, was de spanning eruit. Door missen van de SA-verdediging wist tenslotte de midvoor van dc thuisclub de eer te redden 13. De reserves deden het niet beter; met 3—1 werd in Rotterdam van VVOR 2 verloren. Het derde elftal sleepte het enige winstpuntje in de wacht. Tegen Zwaluwen V7 werd een gelijk spel 2—2 bevochten. Het programma voor Zaterdag luidt: HTSV 1—PPSC 1 in Den Haag, 4.15 uur; PPSC 2—DVO '32 2. ter rein Boshoek. 4.15 uur; Vlaardingen 3PPSC 3. m Vlaardingen. 4.15 u. Voor de junioren: Excelsior M.a—PPSC a. 4 uur, Maassluis; PPSC bZwaluwen V.b 3. 2.45 uur terrein Boshoek. De jeugdvoorstellingen, inclusief de gratis kaarten voor Circus Elle boog, werden be7ocht door 25 055 kinderen, tegen 18.437 kinderen m 1952 De St. Janstorcn werd beklommen, tl "or 1658 toren klau te ra ars, tegen. J539 mensen die m 1953 naar de trans van de St Janstoren klom men; aan de Stempeltocht namen 1091 (vorig jaar 1648) kinderen deel en het aantal deelnemers aan ex cursies was 134, tegen 168 in 1952. D? Wielerronde trok 1326 kijkers tegen 3510 kijkers van het vorige jaar. I Dg tentoonstelling Negerkunst trok 573' '-«zoekers. In 1952 trok de tcutoo-r' A 'is» „Onze woning" 8758 kijkers. De revue: „Daar gaan we weer1*, iverrf aanschouwd do or 4400 belang stellenden en Bloemenweelde in Sprookje slicht in het Julianapark trok 70 003 kijkers De totale deelname aan alle eve nementen tegen betaling bedroeg 124 200 personen. De bezoekcijfers^ aan de Plantage Parade werden dit maal zeer be ïnvloed door het weer, dat verschei dene avonden ongunstig tot zeer slecht was. Het bezoek aan de jeugdvoorstellingen wijzen m een steeds toenemende belangstelling. Het vrij kleine bezoek aan de Wie lerronde vor.d zijn oorzaak in de zeer ongunstige weersomstandighe den, die er ook oorzaak van waren, dat er minder belangstelling bestond voor het torenklimmen- In feite is de belangstelling voor de tentoonstelling: Negerkunst, die op een hoog niveau lag. bijzonder meegevallen, al moet niet worden verheeld, dat vele bezoekers kwa men van buiten Schiedam. L. J. Casemir. Predikant; ds W. A. Krijger, Predikant; ds A. Hofman, Predikant; ds G. Brinkman, Predi kant; A. Bakker, voorz. Prov. Drank- weer Comjté.ga J. Oostlander. dir Gem. Dienst Soc. Zaken. ROTTERDAM Bij het spelen op de trap die van de heuvel naar de Parkkade leidt, is de 8-jarige Adr. Breure uit de Wolphaertsstraat gistermiddag ge vallen. Hij brak de Imker pols en werd naar het Zutderziekenhuis vervoerd. In de Adrianalaan is gistermiddag de tweejarige Rudolf Jansen uit de Populierenlaan. bij het oversteken overreden door een autobus van lijn S, die juist wegreed. Het ventje was op slag dood. Het stoffelijk overschot werd naar het Bergwegziekenhuis vervoerd. Met grote droefheid geven wij U kennis, dat na een langdurig, smartelijk ge duldig gedragen lijden, van ons is heengegaan, mijn zorgzame Vader, Be huwd vader. Broeder. Be- huwdbroeder en Oom de Heer GERRIT JAN VAN RIJSOORT "Weduwnaar van Johanna van Moorselaar in de ouderdom van 77 jr. Uit aller naam: G. SACHS Schiedam, 23 Sept. 1953 puttershoeksestraat 20 De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag a.s. op de Algemene Be graafplaats te Schiedam. Vertrek vanaf het sterf huis te 11.15 uur vjn. DANKBETUIGING Aan H.H. doktoren en ver plegend personeel van het Gem. ziekenhuis te Schiedam voor de zorgvuldige verple ging van onze vader, de heer PIE TER BERGWERFF tijdens zijn ziekte aldaar on dervonden. Uit aller naam. F. L. BERGWERFF Schiedam, Sept. 1953. Lourens Costerstraat 24b. DANKBETUIGING Langs deze weg betuig ik mede namens wederzijdse fa milie mim oprechte dank aan de heer en' mevr. v. d. Bout en aan het verplegend perso neel van huize ..Samech" in de Lange Nieuwstraat, voor de liefdevolle verpleging van mijn vader, de heer P. BERGWERFF tijdens zijn verblijf aldaar ondervonden. Uit aller naam, F. L. BERGWERFF. Schiedam, Sept. 1953. Lourens Costerstraat 24b. 2 pers. Engels led. met voet bord te koop. Tevens een eiken sjoelbak met schijven, Verbeek, Boerhavelaan 82-B. Permanent-Wave, compleet 5 75. Ook speciaal alle kleu ren haarverven. Kapsalon „Alida", Grote Visserijstraat 8E (hoge stoep). Tel. 33762, Rotterdam. dankbetuiging Hiermede betuigen wij onze oprechte dank aan allen voor het hartelijk bewijs van deel neming. betoond bij het over- lilden van onze lieve Man en Vader EGBERT DE RUITER Schiedam. 24 Sept. 1953 Boerhavelaan 52-B Uit aller naam: M. de Ruifcer-Schöfer Gevraagd in banketbakkerij of aank. winkeljuffrouw Aanmelden 's avonds na 7 u. Hoogstraat. 20 Schiedam Aan komen lopen rood kater tje. terug te bekomen Van der Steen, le Schiedamse Hondenbadhuis, Hoogstr. 76. Op a.s. Vrijdag 25 September geven wijin gebouw Irene, Nieuwe Haven 155, Schiedam, een muziekavond, geheel ver zorgd door onze leerlingen, welke avond voor een ieder gratis toegankelijk is. Aanvang 8 uur n.m. Wij geven verder drie maanden lang mee naar huis voor de deelnemers aan 0112e testcursus accordeon". Een unieke gelegenheid om de proef te nemen of U of Uw kind aanleg heeft voor accordeonspel. Ook in Schiedam nemen onze testcursussen spoe dig een aanvang. Kom daarom Vrijdagavond eens luisteren en U zult verbaasd staan over hetgeen op accordeon in korte tijd te bereiken is. Leraar voor Schiedam: L. J. IIILBEKINK, MathenesserpJein 21, Rotterdam. brengt voor herfst-winter 1953'54 weer NIEUWE, EENVOUDIGE, POPULAIRE. MODIEUZE Dameskleding van pri ma kwaliteit stof in elke prijsklasse. Zie onze collectie! LANGE KERKSTRAAT 19. SCHIEDAM. TEL. 66135 Geurige, verkwikkende thee, in precies die melange die U de meests voldoening schenkt. En toch de voordeligste thee. Goudmerk p. pak 86 Groonmerk p. pak 66 ZilvBtmerk p. pak 80 Roodmark p. pak 60 Blauwmerk p. pak 72 Geelmerk p. pak 52 f/m Woensdag 30 September bij aankoop van 100 gram verpakte A.H.-THEB BOFFIE-KOFFIE - de koffie die iedereen zo lekker vindt, alléén verkrijgbaar bij Albert Heijo Koffie Jam Leidse Kaas Edammer Fijne Snijworst Boerenmetworst 250 gram per pot vanaf 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram Boterhamworst le soort 100 gram 139 42 19 23 44 44 27

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1