w Raadsleden op de bres rechtvaardigheid voor C T Continutoeslag voor RET-personeel KANTOORBEDIENDE Tafeltennissers startklaar voor het nieuwe seizoen MEISJES GEVRAAGD JONGELUI Daltonstraat e.o. ontbeert fietsen bergplaa ts vjrtnen Fa Leenders laagste inschrijver „Deserteur van het Legioen" KERKDIENSTEN „Sensualita" in Passage Uw achterlicht in orde? Dyn am odiefj es aangehouden De heer Dekker met pensioen Damclub „Schiedam" Oogstfeest en bazar -van Leger des Heils RESULT A A T VANLANGD URIG O VERLEG: Ingangsdatum 1 September 1953 wekt geen enthousiasme -- -AGENDA ff 7e» spaart mijdt sorgea Ongeorganiseerde jeugd kan weer in de Doelen terecht Orgelbespeling in de Grote Kerk Wedstrijden voor „Schiedam" Beslist kabinet Maandag over looncompeiisatie SCHIEDAM Is Uw veren schudbed niet te tillen SEROUTiNEEROE STENO-TYPISTE Contactavond van Expogé NETTE MELKBEZORGER 2 Zaterdag 26 September 1953 De gemeenteraad heeft gisteravond niet veel tijd nodig ge had om de onbelangrijke agenda tot historie te maken. Burge meester Peek hamerde met de regelmaat van de klok de ver schillende voorstellen weg. Alleen de behandeling van de ver koop van het pand Hoogstraat 137 aan de heer J. J. van Waart deed stof opwaaien, omdat van Melchers' Rijwielhandel, de tegenwoordige huurder van het pand, een schrijven was ont vangen, waarin deze zich beklaagde, omdat hij al eerder de koop van dit pand had bedongen en hem. dit toen zonder meer was geweigerd. Dit was voor de twee grootste partijen, de K.V.P. en de P.v.dA. aanleiding tegen het voorstel te stem men, zodat deze verkoop niet doorging. Zonder blijkbaar voldoende te zijn voorgelicht, had het college van B. en W_ de raad een voorstel aan geboden om over te gaan tot de verkoop van het pand Hoogstraat 137 (het v.m. Beterhuis) aan. de heer J. J. v. Waart voor de somma van f 6500.En daar zou ook geen. bezwaar tegen bestaan, ware het niet, dat de Melchens' rijwiel handel al eerder naar de verkoop van het "pand had geïnformeerd en deze toen was meegedeeld door de betreffende gemeentedienst, dat de gemeente niet tot verkoop overging. Althans dit bleek nu uit een schrij- ven. waarin de firma Melchers pro- j testeerde tegen de aangekondigde i verkoop aan de heer van Waart. i Nu kwam uit. dat Melchers huur- der van het pand is en v. Waart i onderhuurder, tenvjjl men in de1 mening verkeerde, dat het anders- j om was. I De heer A. v. Lith (F- v. d. A.) i was van mening, dat hier niet recht- i vaardig was gehandeld, weshalve hy aankondigde, dat zij fractie tegen 1 het voorstel" zou stemmen. Hierm werd hij gesteund door de heer A. J. C. v. Oppen, die hetzelfde voor de K.V.P.-fractie verklaarde. Hier- tegen kojj het gesputter van de heer H. M. v. Nieuwkerk tV.Vdie wel eens wilde weten of beide par- tijen niet tot elkaan waren te bren- j gen. niets inbrengen. Ook de heer; G. v. d. Vlieg (C.H.U.) was voor het treffen van zo'n regeling. Hy zeide zelfs te weten, dat er al enige pun ten van overeenstemming tussen van Waart en Melchers zou zyn. Do heer H. Wiilemse iKVP"1 klapte tut i de commissie-vergadering door te vertellen, dat bij de behandeling m die commissie de gegevens, zoals die nu ter tafel liggen, net bekend wa ren. Toen heeft hij voorgestemd, maar na was de heer Wiilemse tegen, "Wethouder mr. M. M. v. Kinde ren gaf toe. dat hier sprake is van een scheve voorstelling van zaken. B. en W. kon dit voorstel niet terug- netnennemen, omdat er al vergaan de correspondentie met de betrok kene is gevoerd. Het eruge wat de raad kon doen. was het voorstel verwerpen."Kn dit werd dan ook prompt gedaan met 19 tegen 13 stemmen. Teg«n stemden P. v d. A. en K.V.P. Voor A R. C.HXJ., V.V.D. en de vier wethouders. By de aankoop van grond van de Nederlandsche Spoorwegen nabij de dj- Zamenhoffstraat in het belang van de volkshuisvesting, attenteerde de heer W, de Vries (P. v. d. A.) het college op het ontbreken van rijwielstallingen m de Daltonstraat e o. Hij drong aan op vestiging van een behoorlijke rijwielstalling*want nu moeten de mensen soms hun fiets xn de slaapkamer zetten. Alvorens de burgemeester met de hamer-agenda begon, dankte deze de heer C. de Borst (Comm.), die om gezondheidsredenen voor het raadslidmaatschap heeft bedankt, voor het werk m het belang van de gemeente Schiedam gedaan, Mr. Peek wenste de beer de Borst (die niet meer aanwezig was) een spoe dig herstel. De nu nog lege com munistische zetel 7a 1 waarschijnlijk door de de heer E. B. Collé worden ingenomen. Overeenkomstig de aanbevelingen werd de plaatselijke commissie van toezicht op het Middelbaar Ondcr- wys samengesteld uit de dames M CosNoltmg, ir. W. C. M. Jansen. H G. Lorna rsKor te weg en de he ren F. H. Backer cn W. T. P. Nyen- hu is Buiten de raadsleden werden mejuffrouw A. Visser en de heren A. M Sundennan A. Gerritsen en P. Schamle in de Gemeentelnke Jeugdcommissie benoemd De heer G. Post kreeg zijn aanstelling tot onderwnzer aan de Prof. dv Pil Kohnstammschool (Lorentzplein) Uit het bestuur ven de S.BLO. werden de volgends vier heren be noemd m de Spor (commissie* Bovenberg, E A. Leenderts. H. J. Scheffers en M. J- v. d. Meer. (Advertentie LM.) BRItLEK BDilkdioofn'*'. OPTICIEN ST. UDU1HHST*AAT T tHtfOON ICHUDM4.- Achttien firma's hadden ingeschre ven voor de bouw van een complex verkp taatsen en kantoren en due dienstwoningen voor de Gemeenteln ke Energie, en Waterleidingbedrij ven te Vlaardingen Na opening van de biljetten, gistermiddag in het Handelsgebouw tg Vlaardingen, bleek de Schiedamse firrr.a C Leen ders met 397 760.de laagste. De, sfeer van het Vreemdelingen legioen wordt U volkomen eigen bij het zien van „Deserteur van het Le gioen'.', de film die tot en met Maan dag in het Monopole draait. Alan Ladd is de legioen-officier, die op een vreemdsoortige manier in aanra king komt met een beeldschone vrouw (Arlene Dahl>, die op haar beurt weer even geheimzinnig doet. wanneer zij het heelt over „haar" stad. Achteraf blijkt, dat zy de doch ter is van de heerser over een tot nu toe onbekende stad. die midden m het Afrikaanse Atlas-gebergte zou moeten liggen. De toestand in deze vredelievende stad is zeer gespan nen. en slechts de aanwezigheid van een krachtdadige figuur kan de ge moederen tot rust brengen. Na heel veel verwikkelingen komt Allen er terecht en hoe kan het anders wordt daar de erfgenaam voor de heerschappij, omdat de beeldschone dochter zijn echtgenote wordt. Herv. Gemeente, Grote Kerk. io u. ds A. Hoffman, 5 u ds J- W. van Swtciigum, Nieuwe Kerk, lö uur ds L- S. Cazemier. 5 u. ds J. B. Smids; Wes terker k, 9 en 10 30 uur ds H. W. Hem mes; 5 u. dr L. J. Cazemier; Vredes- kerk-. 9 en 10.45 ds J. D. Smids, 7 u. ds De Visser. Ned. Prot Bond, kerk Westvest, 10.30 uur ds P. ,T. BarnouW, Evang, Luth, Gem., kerk L. N'ieuw- atraat 10' uur ds J. v. Leeuwen. Oud Kath. Kerk. kerk Dam lo uur Hoogmis Ned. Herv. Geref Evang. zaal Tl- voh 10 uur ds Bartloma en 4 uur ds Abraa. Chr, Geref. Gem. kerk Warande, 10 en 5 uur ds A. Zwiep. Geref, Kerk, Oosterkerk, 10 uur ds H. A. Wierslnga. 5 uur dr J. Ver- kuyl: Plantagekerk. io uur dr J- Blauw, 5 uur ds H. A. Wiersmgai Juhanakerk, lo uur dr j. Verkuyl. 5 uur dr 3. Blauw, Kethel 9 30 uur ds J. G. Adema, 2.30 u. ds H. A. Wier slnga. Oud Geref. Gemeente, Geref. Jeugd huis, Lange Haven. 10 en 5 uur ds F> Luytjes. Leger des Heils, 10 uur heiligings- samenkomsl 1O.30 uur openluchtpredi' king aan de Gernt Verboonstraat, 19.30 uur verlossingrsamenkomst, Evang. Gem., Kerktaal Broersvest 53. 10 en 7 uur pred. J. sesaar. Geref. Kerk (art. 31) kerk Westvest 30. 8.30 «n 4 uur C Vonk. Chr. Geref, Gero., Volksgebouw j Tuinlaan 50, 10 en 4 uur ds M. 3. Mid delkoop. Evangelisatie geb. Broersvest. achter de. Molen; 10 "u. ere-dienst, 4.30 uur Dienst des Woords, Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Lange Ha- \en 59. 5 uur Godsdienstoefening. Gem. Gods „Pinkstergemeente", ge bouw Astoria Kethelstraat 45, 10 uur de heer L. Danial. Den Haag. Kruisleger, geb. Tuinlaan 50. 10.30 u. Wij dings dienst 8 uur samenkomst o.i.v. adjudant T. Suzers. Medische Zondagsdienst In spoedgevallen ztin van Zaterdag middag 1 uur tot en met Zondagavond 12 uur de volgende artsen te consul teren; F. Jungenus, vondellaari 2, tel.' 67355; J. Ris. Tuinlaan 92, tel. S7S36 en H, J. Or mei. Singel 7fi, tél 68250. Geopend is apotheek fa Evers, Lan ge Haven 81, dte gedurende de vol gende week de nachtdienst waar neemt, De Italiaanse regisseur Clemente Fracassi heeft een liefdes-tragedie uil het volle léven genomen om „Sensualita*1 gestalte te- geven. Een gegeven, dat volkomen aanvaard baar is. al komt het wellicht niet zo veelvuldig voor. dat een jonge vrouw, die liefde koestert voor een oudere man. daarom maar met diens broer (om* wie zij niets geeft) trouwt, ten einde steeds in de nabij heid van die man. die zij zo vurig bemint, te kunnen zijn. Dat het huwelijk ten slotte strandt, omdat de vrouw geen mogelijkheid onbenut laat haar aanhankelijkheid tegenover haar zwager te betuigen, ligt voor de hand. En dat de wetti ge echtgenoot hiermee met bepaald ingenomen is. laat zich ook begrij pen. De ontwikkeling van deze tra- gadie heeft de regisseur niet ten volle kunnen verwerken, want het slot. dat hij aan dit filmverhaal heeft gegeven is vry gezocht, hoe wel wij er direct aan moeten toe voegen. dat het -7- gezien de tem peramentvolle zuidelijke instelling van de regisseur wel weer aan vaardbaar is. De vrouw schiet n.i. haar zwager (lees; geliefde) neer. terwijl zy door haar wettige echt genoot, die zojuist uit haar mond heeft vernomen, dat zy toch met van hem houdt, wordt doodgescho ten. Het gegeven wordt zeer sterk uit gebeeld door de bekoorlijke Eleonora Rossi Drago. Amedeo Nazzari en Marcello Mastroianni. Het is ten zeerste gewenst, dat "U het achterlichtje van Uw fiets goed nakykt. De politie treedt zeer streng op tegen hen, die m de avonduren fietsen zonder brandena rood achterlichtje. Zowel Donder dag- als Vrijdagavond zU" talloze overtreders op de bon gegaan. Het is daarom m Uw eigen belang en m dat van andere weggebruikers, dat de achterlichtjes goed function- neren. i De politie heeft twee jongetjes van tien jaar aangehouden, die be- zig waren van geparkeerde fietsen de dynamo's te schroeven. De kin derpolitie heeft de zaak in onder zoek. Klaverjasconcours van .,De Raadsvrienden" Behalve het levende varken, dat als koppelprys voor het grote natio nale klaverjasconcours van „De Raadsvnenden." is beschikbaar ge* steld, vermeldt de lijst van de te winnen pryzen tal van andere ge schenken. O.a. prijken hierop een groot aantal heren-horloges. De deel name aan dit tournooi staat open voor ploegen van 6 man «ook B en C ploegen). De speel data zijn op Maan dagen 5. 12, 19, 26 October, 2, 9, 16, 23 en 30 November (aanvang 8 uur n.m.), de Woensdagen 7. 14, 21 en 28 October. 4, 11. 18 cn 25 November en 2 December (.aanvang 8 uur n.m en de Zondagen 11, 18 en 25 October, 3, fi, 15, 22 en 29 Novemhpr en 6 De cember. De prijsuitreiking is op Zon dag 13 December 's avonds om 8 uur in café „De Raadskelder", Hoogstraat 162. waar ook op de- hierboven ge noemde dat wordt gespeeld. Een dramatische eltma.r in de Italiaanse /iïm „Sensunhta": de jonge u roum (Elecnora. Rossi Drago) mier fatale liefde voor de broer van kaar man uitloopt op zyn dood en de hare. Film over kindertehuizen in het Volksgebouw Tijdens een veigadenng. die het Centraal Genootschap voor Kinder herstellingsoorden en Gezondheids. kolomes Dinsdag 29 September in het Volksgebouw houdt zal de heer Landsmeer uil Amsterdam vjer boeiende films over het leven tn zo'n kinderherstellingsoord draaien. De agenda vermeldt voorts het kie zen van een nieuwe penningmees ter. Burgerlijke Stand Geboren' Petronella C. d. v. L. van Beek ert A, J Philippa; Adrtana C. d v P. F Streefkerk en T. W Ingeïse: Fran et ecus A z v, J W, Groenendijk en H P. C van Houtert. Lientje d. v. H. Klos en E van Oudheusden. In Fijn gisteravond gehouden ver gadering heeft de gemeenteraad de directeur van de Gem. Vervoer-, Reinigings- en Ontsmettmgsdienst, de heer H. C- Dekker, op diens ver zoek, eervol ontslag verleend we gens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Hot ontslag gaat in op 1 Januari 1954. De heer Dekker is ruim 14 jaar in dienst van de gemeente Schie dam. Op 1 September 1939 benoem de de toenmalige gemeenteraad hem tot adjunct-directeur van de Rei nigingsdienst. met de bedoeling dat hïi bij gebleken geschiktheid de opvolger zou worden van zijn naamgenoot, directeur K- Dekker. Toen laatstgenoemde heer Dekker op 1 Augustus 1940 met pensioen ging, schreven B. en W. aan de Raad, dat de heer H. C Dekker „ten volle aan de gekoesterde ver wachtingen had beantwoord" en zijn benoeming tot directeur werd dan ook een feit. 'De scheldende directeur, die op 16 October 1888 te Lochem werd geboren, was oorspronkelijk offi cier-machinist van de Koninklijke Marine en als zodanig verbleef hy enige jaren in Ned. Oost-Indiê. In 1919 verliet hy de militaire dienst en werd na enige tijd mede-direc teur van een kleine machinefabriek in Den Haag. Daarna ging hy m de handel, "waardoor hy in aanraking Op ae jaarlnkse ledenvergadering van de Damclub „Schiedam", welke Donder dag j gehouden werd in haar club lokaal aar» de Tuinlaan 50, werd het be stuur als volgt gewijyigd: C. A Haber- mehl. vonrz W. M, Prapger, Geervliet» sestraat 32b, seer J. Levering, penning meester, J, Westerveld, wedstrijdleider, W. C. Heuvelman, comm. v. mat. tevens alg adi Na de opening door de voorzitter, de heer M Cote, werden de gebruikelijke laarverslagen van secretaris en penning meester voorgele/en Hat verslag van de secretaris was ovrr het algemeen ge nomen met erg optimistisch wat betreft de behaalde resultaten in de competitie van het afgelopen seizoen, een trouwere opkomst van de leden bij uitwedstrijden zou hierin veel verandering kunnen brongen. Hierna werden de twee tientallen die resp zullen uitkomen m de le en 3e klasse van de Rotterdamse Dambond als volgt samengesteld: le tiental, bord 1. J. C Onmk, 2 J. de Wilde. 3 M van Noordennen, 4 J. Levering. 5 W C Heuvelman, 6 D Mast. 7. J Westcrveld, a A 51 ruik 9 W a Verhaal. 10 W M Pranger. Het tweede tiental zal in de vol gentle op=telling spelen hord 1 P. v Nnordennen. 2 C W Sleeuw enhoek, 3 J v Waisum, 4 D Zonneveld. 5 M Cote fi C A Habermehl. 7 A Verberk, 3 J v Til borg, 9. I. Visser, 10. A. van Oltcrloo Een punt op de agenda dat een applaus 1e verwekte was de prijsuitrei king Allereerst voor de kampioen van Schiedam, de heer M. v. Koordennen, die een fraai diploma en een medaille ontving Tweede en derde werden resp de heren J C Onmk en P. v Noorden- nen, riie eveneens een medaille ontvtn- gen Voor de beste resultaten behaalt tn de afgelopen competitie ontvingen de heren A. Struik en W M Pranger resp van bet le en 2e tiental een prijsje. Vervolgens ontvingen nog een prijs de heren De Wilde, Mast en WesterveJd voor hun icsuJtaat behaalt m de. zg. j groepen wedstrijden Na de rondvraag, welke met veel stof i I opleverde besloot de voorzitter de ver- gad er mg met een opwekking om meer propaganda voor de vereniging te ma- I ken, daar er in Schiedam nog heel wat 'dammers zijn die met in clubverband spelen De Damclub „Schiedam" ver gadert iedere Donderdagavond tn het Volksgebouw, zaal 19. Tuinlaan 60. Zondag zullen de samenkomsten van het Leger des Heils staan in het teken van de oogst Heilsolda ten. winkeliers en fabrikanten heb ben voor dit doe' artikelen afge staan. groenten, xruit enz zullen voor zover mogelijk, tentoongesteld zyn in de samenkomsten die Zondag worden gehouden. Aan dit oogstfeest is een bazar verbonden, die Maandag in het ge bouw van het Leger des Heils wordt gehouden Tijdens deze ba zar zullen de artikelen, die beschik baar gesteld worden voor dit doel, by opbod worden verkocht. Baten 'an deze bazar zyn voor het zen dingswerk van het Leger des Heils, De bazar is geopend van half drie tot half zes en van half acht tot ongeveer half elf n m. Toegang tot de bazar is geheel vry. Kinderen Een nieuwe toeslagrcgeling voor Rotterdams gemeente- personeel in continudienst zal met terugwerkende kracht vanaf 1 September 1953 in werking treden, mits dc raad met een desbetreffend voorstel aceoord gaat Dit is het giste ren bereikte resultaat van langdurige besprekingen, ge voerd in het georganiseerd overleg. Voor het rijdend personeel van de R.E.T. waarvan de actie voor een nieuwe regeling is uitgegaan, komt de vergoeding neer op een bedrag van 3.45 per week. Deze vergoe ding werd gevraagd als compensatie voor de onregelmatige werktijden Tijdens vergaderingen van de bij het N.V.V. aangesloten Nederlandse Vereniging van Vervoerspersoneel. gisteravond en vanmorgen tn Ocleon gehouden, is de nieuwe regeling be kend gemaakt en uitvoerig behan deld Met het bedrag toonden de leden zich tevreden, maar dc datum \'an ingang wekte weinig enthousiasme bij een gioot. deel van de aanwezi gen Gisteravond werd door de op posite zelfs con motie ingediend, waarin werd aangedrongen op het terugbrengen van de ingangsdatum tot 1 Januari 1953. Na veel he°n- en weer-gepraat v erd deze motte met grote meerder heid van stemmen verwoipen. Enke le sprekers voerden aan dat een motie met pen dergelijke strekking, ingediend nadat het overleg is afge sloten. het prestige van dé vereni ging zou schaden. De controleurs by de R.ET. val- 'sn met onder de nieuwe regeling. Deze geldt v pl voor het gemeente- personeel. dat werkt volgens het z.g twee-p'oc gen stelsel". kwam met de Reimgmgsbedrijven 1 hebben slechts toegang onder ge in ons land. Deze wekte zijn be- leide van volwassenen langstelling met het gevolg dat de J Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst; Evers. Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89 Telefoon 69299- Bioscopen: Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 Uur: Sensualita. Monopole, 3. 5, 7 en 0 u: Deser teurs van het Legioen" heet Dekker zich weer op de stu die tvjerp Op 1 September 1939 volgde hierop de bekroning met de benoeming tot adjunct-directeur van de Reinigingsdienst in Schiedam De heer Dekker wordt opgevolgd door de heer E. T Kraan, thans chef van de Technische dienst bij het Gem Vervoerbedrijf te Breda. De nieuwe directeur werd nog door de „oude" gemeenteraad in de vergadering van Juli j.l. be noemd. {Advertentie l. MA SPAARBANK ANNO 1320 SCHIEDAM Hoofdkantoor: Langehaven 80 Voor het seizoen *53*54 starten de Schiedamse tafcltennis-veremgïngen met 24 teams in de nieuwe competitie. Het is jammer, dat de speelruimte voor de 3 grootste verenigingen t.w. T.C.K., IS'.O.A.D. en Ready nng zoveel tc wensen overlaat. Verdere ontwikkeling van deze sport die veel aan be langstelling wint, is hierdoor in Schiedam voorlopig uitgesloten. Mogelijk dat de besprekingen, die momenteel gevoerd worden voor een betere speèl- acrommodatie, tot succes zullen leiden. Laten de verenigingen zich echter door de omstandigheden, waarin zy nu verkeren, niet ontmoedigen. Men zal toch in moeten zien dat, gezien de groeiende belangstelling van deze sport over het gehele land en ook in Schiedam, dc toestand op den duur voor dc verenigingen onhoudbaar wordt. klas zeer goed meekomen. Een kampioenschap is voor dit team met onmogeluk. Ready hoeft zyn eerste team verjongd en komt nu als volgt uit: Wim Brunmg, Anriré Gouka en Gerard Meier. We zyn benieuwd naar de komende resul taten van dit team. Lafamo 1 heeft ook zyn team gewijzigd. Dit be staat nu uit de volgende spelers: G Renner, j. Bart els en dc uit het 2e team komende speler J. Baas. Xn de le klas afd. Rotterdam ko men verder nog uit: PTT 1, Readv 3 en 5. TCK 3, Noad 4, Lafamo 2 en SCF. De Schiedamse PTT men sen hebben hun le team versterkt met Bram Luteyn, die samen met Bob v. d. Veer en Cor PJuvm een hernieuwde poging zullen doen de 3e klas«e te bereiken. SCF heeft enige aderlatingen moeten onder gaan. Niettemin hebben de Schicd Cart. Fabr.-nienscn zich voorgeno men een zo goed mogelijk resultaat te boeken dit seizoen, met de spe ler*.' F. Dwarswaard, P Menor on R, Loenders. Voor de 2e klasse afd Rotterdam komen tenslotte nog uit' TCK 4 en NOAD J5 en 6, Ready 5, Wilton Wat betreft de indeling der 1 earns m dc diverse klassen der N.TT.B. volgt hier een,, overzicht In de le klasse komt liit het' eer ste team van TCK bestaande mt de volgende spelers: Loek Vcrlm- rie. Qrien van Dijk en Wim de Winter. Dit is dezelfde opstelling als het vorig seizoen, toen ziï sa men met Fcvcnoord 1 dc 4e plaats m de competitie bereikten. Vol vertrouwen gaan zij nu weer het nieuwe seizoen m en de kans om een eventueel kampioenschap is niet geheel uitgesloten. In dc 2e klasse komen uit NOAD en TCK 2, Noad komt uit ir.et: Jan Zuidgeest. Jo Vis en Kees Marn oen. Twee seizoenen hebben zy nu in de 2e klasse gespeeld en heide keren bereikten zy de tweede plaats. Zy hopen thans, dat zij nu het kampioenschap zullen behalen, daar NOAD aan het eind van dit seizoen zijn eerste lustrum gaat vieren. In de 3e klasse komen uit: Wil ton 1 en 2, Ready 1 en 2, Noad 2 en 3 en Lafamo. De spelers die de eer van Wilton 1 hoog houden zyn' Ton Wolff, Jo Bosch en Maarten Nu de avonden langer worden komt ook bij de ongeorga niseerde jeugd het verlangen weer op om in het clubhuis St. Joris Doelen de nodige gezelligheid te gaan zoeken. En die prettige sfeer zal er deze winter weer in ruime mate aan wezig zijn, daarvoor staan de plannen, die de hoofdleider, de heer Karei Scholten Sr. koestert borg. Vanavond wordt er ge start met een filmvoorstelling om zeven uur voor de jongelui van 11 tot 14 jaar en om kwart over acht voor de werkende jeugd. In het clubhuis zijn weer verschil lende \*eranderingen tot stand ge komen. Zo is er een speciale lees zaal gemaakt voor die jongens en meisjes, die graag lezen, maar dan in een rustige omgeving. In de lees zaal komt eén aquarium dat door de clubhuisleden samen met een van de leiders(sters) moet worden ver zorgd. De schildersafdeltng is door het inrichten van de leeszaal ver plaatst naar de bergplaats en de fietsenstalling. De fietsen kunnen niet meer m bel gebouw worden geplaatst. Deze vinden nu pen plaats je m de fietsenstalling, ingang poort Clubhuis. Wat wordt er deze winter gedaan? Het werk zal in de eerste plaats in het teken staan van het 5-jarig be staan dat in Februari 1954 wordt herdacht Misschien in een grote bij eenkomst m een zaal en met enkele kleinere bijeenkomsten in hot Club huis. Hier mag dan een tentoonstel- Img niet ontbreken. Dit betekent dat. te beginnen met October, aan de handenarbeid grote aandacht zal worden geschonken; timmeren, me taalbewerking. tekenen, schilderen, boetseren enz enz. Voor jongens en meisjes die in kleine groepjes iets willen maken, is er een prachtige gelegenheid in de afdeling electri- citeit. die zo mooi is opgeknapt, dat het een luit is daarin te werken. In het Clubhuis zijn allerlei activi teiten waaraan de jongelui kunnen deelnemen zoals; loken snel. volks zang en dans rhythmische dansen, gymnastiek, spel on spert in de gvmzaal 'geen voetballen), dammen, schaken, biljarten, tafeltennis enz Ook deze winter is er dus voor elck wat wils. Woensdag 30 Sept 's avonds om n uur bespeelt in de Grote Kerk te Schiedam de organist Jacq. P Bekkers het kerk orgel Het programma luidt l Praelu- diucn en Fuga, A Kerckhoven (16e eeuw); 2 a Ana. b. Giga, J. B Loetllct; 3 Partite diverse sopra, „Chnste. dn bist aer helle Tag", J S Bach: 4 Fan tasia en Fuga c kl tJ. S Bach; 5. Toccata fop verzoek). H And nessen Dit is de laatste orgelbespeling van dit seizoen. Het eerste elftal van Schiedam, dat de vorige week een vergeefse reig naar Krimpen heeft gemaakt, moet morgen de strijd aanbinden tegon het pas gepromoveerde RK WIIC uit Vlaardingen. De wedstrijd, die Zondagmiddag op Boshoek wordt gespeeld, zal wel een der be- langrykste uit de afdeling worden. Voorts spelen: Schiedam 2VXD. Schiedam 3WF 3 en Schiedam 4 tegen LMO 4. (Van onze pailementaire redacteur) DEN HAAG. Ook vandaag heb ben de drie door de regering aan- geuczen deskundigen in het Joon geschil, de professoren De Vries, Borst en dr Fetter hun werkzaam- brden nog voortgezet. Nadat zy gisteren de werkgevers en werknemers in gehoor hadden ontvangen en zich daarna voor on derling beraad hadden teruggetrok ken, hebben zy vanmorgen him be vindingen aan beide partyen mee gedeeld. Naar aanleiding Jaarvan zouden de werkgi *ers en werkne mers vanmiddag -veer in de Stich ting \an de Arbeid bijeenkomen. Men koesterde dc hoop, dat zy ge zamenlijk tot een conclusie zouden, komen, waarover de ministerraad m zijn vergadering van Maandag zou kunnen beslissen. Vier pakjes vlees en een krmer- plant behoren tot de voorwerpen die deze week als gevonden bij de politie zón opgegeven De volledige lijst ligt ter Inzage op het hoofdbureau aan hst Haagseveer. l LAAT HET DAN 3-DELIG MAKEN 2 pfers- 3-delig celmatras met nieuwe verendichte tijk en 2 kussens tijdelijk voor 59.90 J. D. van Meurs, Oranjegalerij II, Telefoon 67844 J Prettige en leerzame werkkring, hoog loon STOOMWASSERIJ DE PAUW STADHOTJDERSLAAN 3 Gevraagd voor fabriekskantoor Leeftijd 20 tot 25 jaar Brieven onder no. S-965 aan het bureau van dit blad. 1 W. C. 't HART Zn (nshrumeRfon- en Apparatcnfabriek NV. Erasmussingpi 245, Rotterdam-N., Tel. 82334 heeft nog plaats voor enige vakbekwame; DRAAIERS FRAISERS GEREEDSCHAPSLIJPERS en MACH. BANKWERKERS Aanmelden dagelijks van 9—17 uur op ons hoofdkan toor, afd. Personeelszaken. Bovendien houden «Ij zittingsavond op 1 Oct as, van 19—21 uur in Cafe-Hestaurant „De Kroon", Koemarkt, Schiedam „J Advocatenkantoor In Schiedam zoekt Liefst Gymnasium- of HBS-opleiding Brieven onder no. S-964 aan het bureau van dit blad. d. Brink. Spelers die m de 3e 3 en PTTS 2. Dinsdag 13 October 's avonds om 3 uur houdt dc afdeling Schiedam van de Nederlandse Vereniging van E\-Politieke Gevangenen (Voormalig Verzot Nederland) e» cnnfact-avond in Maison Westhui- Kolonel b.d. dr J. M. Somer houdt dan een vnoi dracht over de Neder landse Inlichtingendienst gedurende de jaren 19431945 en over het werk. dat ig verricht door hen. die dj- Somer betiteld met „Zij spron gen in de nacht". Dr Somer. die U1- deni de nnrlocsipTP "ud-hcefd van de inlichtingendienst in Londen was kan heter dan wie ook vertel len over de tijd, dat de moedigsten van ons volk hun leven waagden voor de vrijheid van land en volk. GEVRAAGD om opgeleid te worden tot glasslijper Glasindustrie Pieferman N.V. Westvest 17 - Schiedam BnoMKCBsane&assaBK gevraagd bij F. KOOL Singel 189 Kajriersters Dame zoekt zitkamer plus slaap- en kookgelegenheid. Br. no. s 963 bur, v. d. blad. Voor feestjes, bruiloften, vergaderingen en verenl- gingsavonden natuurlijk de Ruiter, Broersvetd 55. Vraagt condities Voor pasfoto's naar K van Vmiien. Hoogstraat 106. tel. 66720 In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Leerlingen gevraagd. Goed loon. Dameshoedenafelier, Lange Achterweg 9, Schie dam. Te koop aangeb.: eiken led. met 3 onder ge bouwde laden; een eiken boekenkast; rond ken tafeltje en stoel. Te bevr - B K.-Iaan 200 b, tussen -9 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1