Schiedamse Coca-Cola fabriek grootste van ons land Minister W itte komt Lijnbaan openen AGENDA EEN HOOGÏEZ0N Labour wil niet vijken in koude oorlogvoering Bonn overwoog instelling van een nieuw „Promi Tafeltennissen oin de „ParooL-beker EEN DAGMEISJE s Productie-mogelijkheid sedert gisteren verdubbeld Jeugdige hengelaars in actie verloren? Eerste paal A-I-Bank Schiedamse VARA in het Zilver „De Zwarte Kat" in fttonopole-theater Schiedam" schaakte Esperanto wint veld ..Het Zwarte Paard" GTB-nieuws SVV-athleten boeken succes pcukt om Uw COUZY Congres verwerpt amendement tot een onmiddelijke verlaging der bewapening Komen en gaan bij brandweer Op 9 October krijgt Rotterdam zijn nieuwe winkelcentrum Gritiek op de Lijnbaan „Ruiten weerkaatsen betegeling" Bittere herinneringen aan periode van Goebbels torpedeerden het plan ingenieur f SCHIEDAM altijd iets r BANKETBAKKERIJ M. J. VLUG HOOFD JUFFROUW PAKHUISKNECHT BIJRIJDER Koeriersters Din?rla£ 29 September 1953 Sinds gisteren is de productie-mogelijkheid van de N.V. Bottelo, de bottelaars voor het rayon Rotterdam en Den Haag van de Coca-Cola limonade gazeuse, aan de Van Deventer straat te Schiedam, verdubbeld. In aanwezigheid van een klein aantal genodigden heeft de directeur, de heer B. J, Rijks, met een „druk op de knop" de nieuwe (tweede) machine in werking gesteld, waardoor er elf en een half duizend flesjes bruisende limonade per uur meer kunnen worden gebotteld. Hierdoor is dit bedrijf de grootste Coca-Cola-bottelarij in Nederland- Toen op een zonnige dag in Juli 1949 in een restaurant in Hotter dam een ondernemende Rotterdamse za kenman het besluit nam in het zicht van de vermaarde havens (net op Schiedams grondgebied) eet; Coca- Cola fabriek te gaan sÜcMpt, heeft hij niet kunnen bevroeden, dat dit bedrijf in minder dan vier jaar tijd verdubbeld zou worden. Want eerst op 15 Februari 1951 kon de nieuwe bottelarij in gebruik worden geno men. Voor die tijd moest men zich bedienen uit voorraden, die werden aangevoerd uit een nevenbedrijf in Brabant, In die periode werkte de K.V. Bottelo met 15 man personeel en beschikte het over een wagenpark van 11 vrachtauto's. Nu zijn deze cijfers resp. 82 man personeelsbezet ting en 42 auto's. Voor een groot doel komt dit. omdat in Juli 1952 de "s-Gravenhaagse Bottel Mij. N.V. kon worden overgenomen, waardoor het rayon, dat aanvankelijk alleen Bot terdam en de wijde omtrek omvatte, met een zeer groot afzetgebied, n.I. het Haagse, werd uitgebreid. Het verkoop-gebied omvat nu 2.000.000 inwoners, hetgeen betekent, dat 20G, van de Nederlandse bevol king vanuit Schiedam van Coca-Cola wordt voorzien. Het Schiedamse be drijf is hierdoor niet alleen het groot ste van Nederland, maar behoort ook tot de grootste van geheel Europa. De capaciteit van de machine, waarmee men tot nu toe draaide bleek onvoldoende, zodat uitbrei ding noodzakelijk was. Tijdens de bouw van de fabriek is ai met deze mogelijkheid rekening gehouden en in de bottelarij was ruimte genoeg om een tweede machine te plaatsen. Dit is nu geschied en van de inge bruikneming daarvan waren wij gis termiddag getuige. De capaciteit van de nieuwe machine, die evenals de eerste uit roestvrij staal is gemaakt, bedraagt 11-5P0 flesjes per uur. De „kruissnelheid" van de oude was 7.200 flesjes- Deze nieuwe machine is van Belgisch fabrikaat gecomple teerd, met een Nederlands nouveauté, n.l. het machinaal inpakken van de flesjes in de kratten. De flesjes, waarin de Coca-Cola wordt ver kocht zijn van Schiedams fabrikaat. Door deze uitbreiding van de pro ductie-capaciteit is het mogelijk een permanente bedrijfsvoorraad ie heb ben van ruim 300,000 flesjes. Men be hoeft dus zelfs bij eventuele defec ten aan de machines nooit „nee" te verkopen. Door bijzonder fraai weer begun stigd werd Zaterdagmiddag jn d« Nieuwe Haven een jengd-hengeï- concours gehouden, waaraan Schie damse en Vlaardingse vissertje* deel namen. De Steketee wisselprjjs ging dit jaar naar „Dt Jonge Hen gelaar". Er waren 65 deelnemers (tussen de 5 en de 16 jaar) toen vanaf de Kippenbrug het startsein werd ge geven. Meteen wierpen de jongelui hun dobbers in. het water rn de hoop, dat de visjes fluks zouden bijten. Maar daar hadden de water bewoners blijkbaar geen zin uuwan: de vangst was slecht. Het ging echter alleen maar om de sportieve eer. want de visjes werden nadat rij waren gemeten direct weer in het water gegcoid. Koofdcontroleurs v.aren 6e heren A. M. Degeling en F. J. Steketee Sr. De deelnemende verenigingen waren: ,.De Jonge Hengelaar" (Schiedam) en Sport na Arbeid enHetJonge Vissertje (beide uit Vlaardingen). Direct na het one ours weroen de prijzen be staande uit huishoudelijke artikelen, vier leer netter, en een deegspuit aan de winnaars uitgereikt. Winnaarvan de Steketee .wisseiprijs werd «De Jonge Hengejaar'', terwijl de beker houder vah vorig jaar. „Sport na Arbeid" nu op de laatste plaats achter Het Jonge Vissertje eindigde. De ..Held van d« dag"-prjjs (be schikbaar gesteld door calé 't Vier kantje) werd gewonnen door A. J-oct. De persoonlijke resultaten Waren; 1 A Foot; 2 P. de Nijs; 3 A Konings; 4 P. Grootveld; 5 H, Vink; 5 Dijkshoorn; 7 C. Konings: S T. Steketee Jr.: 9 A. v. Ark; 10 Hoogstad; 11 Kaufman; 12 v. Ga meren; 13 Saroy. Wiê n€0it Ï6ts Te bevragen aan het Hoofdbureau van Pohtie: itussen 912.30 uur en 36 uur). Parapluiehoes. blauwe sjaal, zw. dameshandschoen, sleutel, kinder- portemonnaie en 2 njw iels leute Is, doublé broche, autoband, broodzak, schokbreker van vrachtauto, 6 le dige zakken, rood kinderschoentje. Te bevragen bij de vinders: 1 Paar glacé dameshandschoenen, W. Verschoor. Pieter v. A> straat iSb te Rotterdam; zwarte pet. T. v. d. Heuvel. Buitenhavenweg 160b; dameshandschr.en, w. Koogjc, Fa- bristra.it 33; militaire plunjezak met inh-, M. J. Gallee, Rembrandtstraat 3 te Rotterdam; ceintuur, L. Col. lignon. Lcrentzlaan 33 c; rood kin dersokje, M.. de Jager, St. Pietor- steeg 6; gtacè dameshandsehoen. C. Holleman. G rotbaan 27; 2 huissleu tel*. H. Rijntbolder. C. Reinderstr. JBa; Lipssieutcf aan ring. N. Boo gaard. Voornestraat 9 b: halsketting. Seij, St. Liduinestr. II b; zwarte jjortemonnaie, M. v. Geloven. Singel EZa; vulpen. Loket Postkantoor Tuirtlaan; zwarte vulpen. D, de jong. Wattslrast 33; doublé darnee- armband. P, Westdijk, Volta straat 22a; bruin sandaaltje. S. Bakkee. H-K.-iaan 103 h. -mii bal. J. Win, k«*. Schiedam*; 47; wit jon. Sensschoertje. T Hendriks, Potgie- tefstr. 2; 3-deligr vishengel, J. Loo- buis, G, Reinderrtraat 9c. Burgerlijke Stand Overladen; ML d« Vos, 58 J.. vr- van t. J. van Dongen- C. H. Oosterman, 7ê ireduwe van A. J. Bots. Geborenr Leenden, z.v. P, Tb. De- erruw en L. Overgoor. Ptrier. z- J. Noordzij en K. Vink. Hendncu*, r. v. J. Uchtrojp en H. den Utjl. Manila J.. d. v. J. Vis en C. Limmtrt. Pauline T, M. J.. d. v. P. L. Steijger en iïndT Vn H. SI." J. Schrumirfl Willem! z. v. j. L. Falken en E. v. d. Hoek. RoeetU M-, d. v. C. J, W. X'ink «n C. T. J. d« Roos, Maria J., d. v, w. v«n DU ken «n M. J, van Holten. Catharma M. L.. d- C. M. J. Verbeek en M. A. van Zs. Hen- *rtk. s. J, M. de Vlieger «n J. Ver terit. jSiaar wij vernemen zal waar schijnlijk op 1 November de eerste paal worden geslagen voor het nieuwe bankgebouw van de Amsterdamse Incasso- Bank aan de Gerrit Verboon- straat. Dit betekent, dat voor die datum het VV V-huis je zal moeten verdwijnen. De afdeling Schiedam van de VARA bestond op 18 Juli van dit jaar 25 jaar. Om een en ander eert feestelijk karakter te geven wordt «r 5 November in het passace-theater «en feestavond belegd. Dan zal het afdelingsbestuur een cadeau worden overhandigd namens alle Schie damse VARA-leden, De afdeling telt mo menteel 3853 leden. Basil Tahbone is de grote man in «ie drama's, die zich rond ,.De Zwarte Kat" afspelen. Deze katten zijn eigendom van een zeer rijke dame, wier dood ieder ogenblik wordt verwacht en waarop een groot aantal erfgenamen loopt te azen. De katten zijn de bobby van de rijke dame en zii heeft zelfs een mausoleum en een crematorium laten bouwen, voor het geval een der dieren komt te ster ven, In dit crematorium spelen zich de vreemdste taferelen af. waarbij er moordaanslagen aan de lopende band worden gepleegd. Het slot van het ver haal is. dat er niemand gelukkig wordt met de erfenis en dat alle erfgenamen, op een vroegtijdige en onnatuurlijke manier het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Hugh Herbert, Broderick Crawford. BeU Lugosi. Alan Ladd en Anne Gvvyn- ne spelen deze sinistere geschiedenis. De uitslagen m de huishoudelijke com petitie Van de schaakclub „Schiedam" luidden: Groep I W. MeijertJ. v. IJzendoorn 3—0 T. Rorije—P. Westerveld 0—1 S. KosterJ. v. Grootveld afgebr. A. v- EttenJ- Dröre 0—l S. Oosthoek—G. M. Groen In W. Kievit—C. L. Troost »a—'j A. de Bruin—A. Mast O—l L. de Bruin—C. Vrijland l—b p. LamJ. Bijloo 0—1 Groep U I. v. Veen—W. v. d. Most oi J. v. d. LindenJ. Timmer# 0 P. CampenR. Postma l0 Y. BakkerenP. v_ d. Kxutjt 1—0 C. SlagmooienW. Hoogendam 0—1 v. rt. Berg—F. de v)i«er oj J. den Boer—H. Oftermars 1—0 j. v. d. Velden—M. Hersbacb 'j L. v. IJzendoornw. ScheHebeek afgebr. Jn het 2e congres van de redenatie van Technici in de Verf Industrie en aanverwante producten in Europa (F A. J.J.P.E C.I, dat te Koordwij k js gehou den. vestigde de algemene secretaris, dr W. J- Nyvels. de aandacht op Esperan to. De voorzitter van het congres, dr J. Hoekstra onderdirecteur van Philip» Boxanei te Weesp. begon zijn openings rede met enkele zinnen in het Esp*, rantu, terwijl de algemeen siecretarj» eveneens enkele woorden in die taal sprak- Een der spreker# vroeg van rijn redevoering een resumé in Esperanto te geven. Gedurende het leerjaar 19521953 werd In Griekenland het Esperanto of ficieel onderwezen in 14 stnatsgymnasia. haridcls-hogesCholen en een kweek school vnor onderwijzer». Aan dit onder wijs werd deelgenomen door 1244 per sonen. Eferanlo-ajiciulo Merk red on: 3ban de sopt- Vjvant* ga.'eto Klubvespero Ploegstr. 19. Estea Wat men moet weten: Apothebers-nacbtdfenst; Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G, en G.D. Tuinlaan 89 Telefoon 69296. Bioscopen: Passage. 2 cn 8 uur: Sensuatita. Monopole, 2. 7. 9 uur: ,.De zwarte kat" ,,'t Zwarte Paard" schaakte voor de 3de ronde der huishoudelijke competi tie op Donderdag 24 Sept. j.l. in raai „Eureka". De resultaten waren: P. v. d. Waal—J. Witlox 01. A. BleiksleotF.' Feseh 1—0. A. Kerkhoff—J. v. d. Kraan A.P. M, v. d. Veen—C. van Meeren- donk 1—0. C. L. Zantboer—A. H. v. d. Wal 1—0. A. V. d. Wilt—W. F. van Mce- rendonk 1—0. P. v. d. Kraan—J. Groe- neweg 10. J. van Mourik—A. v. d. Veen 'k'z- G. de JongA. Gommel 10. D. A. van ZettenE. van Snirreit 01. A. Ram—B. Laarhoven 10. Jn een van de zijde van C5TB slecht geapeelde wedstrijd moest GTB de punt jes aan Rozenburg laten. Na met de stand 10 te hebben gedraaid, kwam het einde met een 23 nederlaag voor GTB. GTB II pakte de zaken anders aan. Na met 31 achter gestaan te hebben, wist men zowaar op 33 te komen en het had weinig gescheeld of het Slot- offensief had de overwinning gebracht. Een gehavend GTB III moest met 3—0 de meerdere erkennen in GEB II. Op een stralende najaars-Zondag hebben de SVV-athleten hun baan- seizoen gesloten met een vereni gingsontmoeting tegen de athl. clubs van de Shell en het Vlaar- dinger Fortuns en wel met een da verende overwinning en verschei dene goede persoonlijke prestaties, waaraan ongetwijfeld de fraaie om geving van dit prachtige sportcom plex en de nu reeds zeer goede rintelbaan in het nieuwe SHELL- sportpark „De Vijf Sluizen" wel van invloed waren. De 3 x 1009 m. est. ploeg van SW met de lopers D- van Beek, M. van Kampen en A. Koning de den met succes een aanval op het Advertentie l. M.) is een ideaal bezit. Zij geeft U en Uw kinderen gezondheid en levenskracht. Philips, Hanau, enz. vanaf f 78.39 le MIDDELLANDSTRAAT 72 Tel. 30340 Tel. 37434 (Van onze Londense correspondent) MARGATE- In een kalme, gelaten, ietwat matte atmosfeer van na drukkelijke pais en vree is het Labourcongres gisteren aan het werk ge togen om zich In vier en een halve dag door de rijstebrijberg van ont- werp-programm» en amendementen heen te praten. Het programma werd namens het bestuur ingeleid door Jim Griffiths, die er bjj de gedelegeerden op aandrong, om al de voorgestelde amendementen van het programma te bezien vanuit de hoek, of zij tot het in het programma gestelde doel van economische expansie konden bijdragen. clubrecord en verbeterde dat met j verkondigen. Jim Griffiths zou geen „Welsh man" zijn, als hij niet geëindigd was in oen emotionele, ja religieuze noot, met een beroep op de huidige generatie om het kostelijke erfgoed der partij ongeschonden over te dragen. Ook hij liet toen zwaar het accoord der eenheid klinken: als aan het einde van de week over de te volgen politiek de beslissing was gevallen, hadden allen de morele verantwoordelijkheid om haar dan met één stem in het land te gaan Het congres toog toen aan het werk cn verwierp twee amende menten van onmiskenbaar linkse signatuur over de „koude oorlog". Een. waarin een onmiddellijke ver mindering der bewapening werd aanbevolen, het andere, waarin op een drastische wijziging van poli tiek ten aanzien van de handel tussen Oost en West werd aange drongen. De discussie over 'n amendement, dat het vrachtvervoer langs de weg en de ijzer- «n staalindustrie zonder schadeloosstelling wilde hematïona- liseren, en nauwer toezicht van het parlement op de genationaliseerde industrieën wilde, bracht vanuit de zaal Herbert Morrison naar het spreekgestoelte. Men begroette hern, met luid applaus, blijkbaar als waar. niet minder dan 31 sec., hun tijd was 8 min. 16.9 sec. (oud 8 min. 48 sec.). Ook de junior D. van Noord wist het clubrecord speerwerpen voor junioren te verbeteren met een worp van 39.39 m. (oud 38.24 m.) Deze worp met een senior-speer was voor deze junior speerwerper dus in feite een dubbele prestatie. De voornaamste SW-reslutaten waren: 100 M.: v. d. Meer 2e 11.8 sec.; 290 m: v. d- Heer le 24.3 sec.; 400 m. D. van Boek Ie 53.6 sec.; 1500 m. A.' Koning en M. van Kampen 1 en 2. 4 min. 36.2 sec.; Hoogspringen: A. Duym le 1.50 m; Kogelst. D. v. Noord le 30.145 m.: W. Poulus 2e 9.855 m.: Discuswerpjen L. Pronk 2e 26.70 m.: Speerwerpen D. van Noord 2e 39.39 m.- Van Kampen 3e 35J37 i. De 4 x 100 meter estafette was eliswaar een overwinning voor de SW-ers. echter door hindering bij het wisselen werd de SW-p1oeg terecht gediskwalificeerd. Deze eer ste athletiekwedstrijd in het SHELL Sportpark is voor de SVV- athleten een prettige kennismaking geworden. SW behaalde 91 punten, Shell 62 punten en Fort una 51 punten. In Utrecht Op de bekende Utrechtse Singel loop heeft de SW-athieet A. Ko ning een fraaie prestatie geleverd.. -•- In een veld van ruim 300 lopers. I hfid 103 en C. J. \an Hoist waaronder de snelste Nederlandss h.tiscenheid 104. lange afstandlopers, ging Aad Ko ning goed mee en finishte als 2e in de B-klasse met een tijd van 18 m. 0.4 sec. over de afstand van ruim 6 km. Ook de overige SW-ers deden het niet slecht. J. Smit werd 6e in de C-klasse in 18 min. 49 sec. en J. Don 14e in de B-klasse in 18 min. 48 sec. Bij besluit van burgemeester en wethouders van Rotterdam zijn be noemd bij het Korps der Vrijwillige Brandweer: a. bij bevordering tot brandmees ter: G. Rodenburg aan bluseenheid 98. H. P. van Linden aan bluseen heid 103 en C. J. van Hoist aan bluseenheid 104. En tot onderbrandmccster H. Nieuwenkuipet' aan bluseenheid 90, J. Luyt aan bluseenheid 93 en P. A. de Geus aan bluseenheid 25. Eervol ontslag op verzoek werd verleend aan de brandmeesters L. Ph. van Holst van bluseenheid 44, W. H. van Enthoven van bluseen heid 104 en aan onderbrandmeester A. Grootveld van bluseenheid 90. dering voor zijn prijsgeven van de plaats van penningmeester aan Arthur Greenwood. Wilde het con gres met deze begroeting als het ware te kennen geven, dat het be schaamd is over de behandeling, die het hem vorig jaar in More- cambe heeft aangedaan? In enkele duidelijke woorden zette Morrison uiteen, dat men voor de genationa liseerde basisindustrieën juist d* vorm van een publieke corporatie had gekozen, om hen van detail- toezicht van het parlement onaf hankelijk te maken, en hij voerde tevens aan. dat de eis van geen schadeloosstelling tot onbillijkheden zou leiden. Dit amendement werd toen eveneens bij handopsteken ver worpen. Critiek op een onderdeel van de op 9 October te openen moderne winkelgalerijen aan ae Lijnbaan leverde gisteravond de beer E. LUlmann, een der directieleden van de damesconfectiezaak N.V. Mode- la, die het pand op de hoek van de nieuwe allee en de Aert van Nes- straat zal betrekken. Doordat de betegeling van de looppaden zeer licht van kleur is en dus door de ruiten nogal wordt weerspiegeld, zal naar zijn men big geen der be trokken winkelier- ten volle kun nen profiteren van zijn étalage- ruimten. ..Alle ramen van de uitstalkasten weerkaatsen deze bestrating op een waarlijk verblindende manier," zo zei hij. „De luifels die men onder meer ter bescherming van de klan ten tegen de regen heeft geprojec teerd. nemen wel iets van dit on gewenste effect weg maar toch bij lange na niet afdoende. De enige manier om hieraan te ontkomen zal zijn. de étatagelichten ook over dag te laten branden een tame lijk kostbare geschiedenis". Het bedrijf had ons naar zijn nieuwe ruimte aan de Lijnbaan ge nood om er de voor Europa waar schijnlijk unieke étalage verlichting te bekijken; een stelsel van op bij- zond er wijze gemonteerde, specia le lampen die de poppen en hun kledij tot leven schijnen le wek ken. Deze idee bracht de heer JLiff- mann uit New York mee waar hij Ijf jaar doorbracht en ook zijn rouw. Karin LiffmannSteensma. ontmoette. Ondanks haar jeugd is i zi.i reeds een specialiste op het ge- j bied van winkel reclame. 1 .55 (Van onze correspondent) BONN. Krijgt West-Dultsland in de toekomst een „Ministerie van Voorlichting" of zelfs een JPropaganöamïnistcrle"? Die vraag wordt op het ogenblik levendig besproken in de Westduitse persorganen. Aanleiding daartoe vormen niet gepubliceerde plannen van dr O. Lcnz, de staats secretaris van Adenauer's bondskanselarjj. Omdat Lenz* plannen niet pre- eies bekend zijn, hangt de discussie min of meer in de lucht. Voorstanders van de oprichting van een ministerie van Voorlichting wijzen cr op, dat door de vergaande spreiding van de voorlichtingstaak over verschillende ministeries en instanties een toestand is ontstaan, die nodig gecorrigeerd moet worden. Een dergelijke correctie zou dan kunnen bestaan uit de vorming van een zodanig nieuw ministerie. Tegenstanders argumenteren, dat de stap van „voorlichting" naar „propaganda" maar bijzonder klem is en dat ideeën als nier gelanceerd onaangename herinneringen aan het „Fromi" van de Goebbelsperiode wakker roepen. De organisatie van Duitse jour nalisten m Bonn heeft zich tegen de oprichting van een ministerie van Voorlichting uitgesproken. Van Amerikaanse en Engelse zijde is al verklaard, dat men, als de aan Lenz toegeschreven plannen inderdaad mochten bestaan, daarvoor weinig sympathie koestert. Dr. Adenauer heeft nu. naar aan leiding van de verwarde situatie door deze discussie ontstaan, een verkéaring afgelegd, waarin hij zegt, altijd een tegenstander van een v oor lichtingam mister ie te zijn ge weest. Men mag aannemen, dat met die verklaring een voorlopig einde aan deze affaire is gekomen. De film „Nachtwacht" wordt. Za terdagavond in de Nooröerkerk Jacob Cats sir a at, gedraaid, ten bate van de stoelenactie der kerk. Kosteloze inenting tegen tliphterie, kinkhoest en tetanus voor alle kinde ren van Hoogvliet vindt morgen om 2 uur plaats in het schoolgebouw aan de Molenstraat. v Rotterdam* nieuwste winkelpromr uade, de Lijnbaan, wordt op 9 Oc tober door de minister van Wederop bouw persoonlijk geopend. Met deze daad zal Ir B. H. J. Witte het belang symboliseren dat de verkoopgaier(j voor onze stad heeft. Niet alleen om dat zes en zestig winkeliers weer «en volwaardige bedrijfsruimte krijgen, maar ook vanwege het architecto nisch unlcttm. hier door het Archi tecten Bureau v. d. Broek en Bake- ma geschapen. Een van de belangrijkste kenmor- 4.—»»w. vari ontwerp i.< de aanwo- sufica da loko en ma gazeio. h«ïpu pie- j zigheid yan bijna overal doorgaande mgi Kin. luifels lancs de etaLisenrmton en van dwarsluifels. die beide zijden van «ie promenade met elkaar bmden. De honderden Rotterdam mers. die Zondag cie boulevard al eens cr it isch kwamen bekijken, heb ben wel gezien dat zodoende geen regenbuitje de winkelende stadge noten meer behoeft te storen. Bo vendien ontstonden door die op re gelmatige afstanden aangebrachte koepclins-en enkele min <»f meer zelf standige pleintjes. gczdlifi omdat ze intiem zijn. Veel aandacht is ook besteed aan het individueel karakter van elk? zaak. Zo »s de vorm dei' uii^talkaslrn. leg mei ri n Nog geen spoor; van verdwenen L< artikelen. On' in ar dii rheid. tusse gesvh.T de Manen l het i exterieur i moeit n •et iff ka Voor h«t op 4 October a*, in de R.K. Volksbond, Lange Haven 72 te houden tafeltenmetourpooi, georga- niseerd door de R.K. T.T.C. „Ready" hebben ingeschreven de verenigin gen NOAD, TCK, Wilton. PTTS. Lafamo en Ready. De wedstrijden beginnen om 12 uur. 46 deelnemers (sters) zullen, elkaar in het enkel spel. verdeeld tn klassen, bekam pen, terwijl 12 paren de strijd bil len aanbinden in bet dubbelspel. Behalve d# „ParooU-wiaselbeker. die aan de vereniging met de meest behaalde punten zal worden uit gereikt, zijn te persoonlijke prijzen voor iedere kla»se-winP«r, waar onder prijzen ons ter beschikking gesteld door de Gemeente Schie dam, de K.A.B., verder door dt: S.BLO alsmede door het Sport- huis Ritman. Alle prijzen zullen gedurende de week vóór het tour- nooi uitgestald en te bezichtigen zijn tn,een speciale, door het sport- nu is Kitman grma#kte éiaiasé. Oranjestraat no. 15- Bij dit tafel- tenni#-tournooi, waarbij ongetwijfeld van veel en goed spannend spel te gen iel en zal zijn, zullen de finales olgcns het vastgesteld schema tu: I he büVi-uKcvris, verlevendigd door mid del van zwarte cn witte elvnu'iitvu van schok heten. De Lijnbaan in cijfers: de totaie inhoud der winkelruimten i.« 235.000 kubieke meter, de verkoopopper vlakte 15900 vierkante meter. Er werden 723 betonpalen geheid, men verwerkte 13 000 kubieke meter ge wapend beton. ïnrtalleerrie 1700 k w. aan electrlsch vermogen, gebruikte Vink? 11300 stopcontacten en had een hoe- dir^-r veelheid stroomdraad nodig, vol- P1*?1"'. doende voor het leggen van een lei ding tussen Rotterdam en Dokkum. Maar misschien zullen vooral de huisvrouwen toch meer onder de in druk kornen door de mededeling, dat er m het centrum ook gczorjjd Nog steeds zijn vliegtuigen van de Royal Canadian Air Force aan net speuren naar de Nederlandse ir K. Korte uit Rotterdam, die sinds 25 Augustus met nog vjjf an dere mannen wordt vermist In de Canadese wildernis. Na de radio signalen, die eerst op f September en sterker op 16 September werden opgevangen is niet» meer vernomen van het zestal. I:" Kf'Ctr'ii mjakic per water vlieg tuig reii oridiMViek'nrstocht raar *t N '"v.!1 der i van Labrador, op zoek naar fits Ik'! gezelschap was op rie acht honderd mijlen lange terug tocht van Port Chimo naar Rober- val aan het Lake St John. Tijden*" (he tocht is h"t toept el spoorloos met uitzondering van de eerste zwakke, late;* sterkere radiotekens vrriiv viirn. Het zoeken naar het No-v: man-vliegtuig wordt met kracht voortgezet. MeJ. V. .'iwt viert Donderdag ba»r wig dienstverband met de firma ■e «r Co. ZD t* werkzaam els r!r.i.(-(-ri»iarrs.!e, Me) Koet red- kantore van de firm* v*n Voor het propa» de tl H*ch examen scheikundig ingenieur «la»geien *an de teohm»ohe hogeschool te DeW he- A J. rie Koi sen Jff.30 en 19.30 uur plaatsvinden. I voor een fietsen*tailing. L.uiidi>»;:« cn C. Snelderwaard rn me). A, H, Kohier, riien te Rotterdam, Steeds iets nieuws Zutvet wolkn Wollen yetsey Jeugdig mode! et«ngeknif>- t< 3/4 mouw en elegante glad de rok. Tricot boord aan mouwen hals. In rwart, groen ca bruin. 38 t/m 44 bobbed fcmg! en sluiting met kope knopen. In food, biljwtgtaen en mais. M*ren 38 t/m 44 I 39.75 f 49.75 Singel 222 Schiedam vraagt voor spoedige indiensttreding voor nieuw in te richten inpakafdeling Vereisten- leiding geven aan 6—10 meisjes gevoel voor netheid bijhouden eenvoudige magazijnadministratie. leeftijd boven 20 j3ar. Voor goede kracht interessante werkkring. Hoog kmn. Sollicitaties: schriftelijk of mondeling (na telef. afspraak) Gezellig tehuis aangeboden aan beschaafde alleen staande vrouw. 35 tot 40 jr., in gezin met 2 schoolg. kinderen, om geheel in gezinsverband de huis houding waar te nemen. Hulp van werkster aamv. Br. no. 1759 bur, v. d. bl. Gevraagd voo diensttreding spoedige in- leeftijd ca. 19 jaar. Aanmelden Donderdag bii N.V. Gross. „Mercurius*". Boterstraat. 26, Schiedam. GEVRAAGD wegens emigratie der tegen woordige. Te bevr. Mevr. v. d. Ende. West Frankel.straat 106, Schiedam, 's avonds tus sen 78 uur. Te huur gemeub. kamer voor onderwijzen es) met of zon der pension. Br. nr. S 966 bur, v. d. blad. Te koop aangeb. een nieuw wit emaille fornuis, merk Etna, 45.F. v. d. Plaat, Pr. Mauritsstr. 2, na 6 uur. Gevraagd nette werkster voor de zaak en woonhuis, flink loon. Mevr. Janssen, Iioogstr. 157 A. Te koop gevraagd: oude meubelen, oude schilderijen en tinnen voorwerpen. Wou ters, Lange Haven 8, Schie dam. Zijet Uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste versrotingsinstalla- tie. Schoen rep. bedrijf ..Excel sior", Dam 36, tel. 66874. Wij verven l'w srhoenen in elke gewenste kleur. Dames schoenen 3.25: herenschoe nen 3.75. Schoon rep. bedrijf „Excelsior", Dam 36. tele foon 66874. Te koop: witte Engelse kin derwagen, hoog model, op luchtbanden. Niet na 7 uur. Becker. Maasstraat 7. Jongen gevraagd voor bak kerij en bestehvedt. Maison v. Wijk, Roiterd.dijk 419, Schiedam. Haardplaten. Wij leveren een nieuwe plaat voor 16.—. Uw oude plaat als nieuw te rug 4.50. Spuit-inrichting Woermeyer. Singel 102, tele foon 63789—6S2 7L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1