C Zijn huren van Nieuwland-huizen Nieuwe Technische School heeft extra leermiddelen nodig D De premieregeling voor woningverbetering en woningsplitsing 1953 Interessant programma van T oonkunstconcer t SCHIEDAM BOUWTMAAR kunnen a-orden opgevoerd Utei van Bromfietser botst tegen auto Motorfiets rijdt jongen aan „Schiedams Toneel" In Musis Sacrum Meisjes stalen in de Horna AGENDA Spelregel wedstrijd voor juniores Jongelui ravotten op woonschip Ingebroken in eonsumptictent Motorrijder kreeg hersenschudding Bibliotheek in verbouwde bus Brand in teerton Reclasseringsdag SSSK-HBSS Echtpaar viert 65-jarige bruiloft Bed van oude vrouw vloog in brand Dertig aanbiedingen voor aanleg viaduct SCHIEDAM Rutimex N.V. Lompenhandel Koeriersters Woensdag 30 September 1953 kins komen en dug ook andere tt*! "1 ri Ar\A* r mensen, met lagere inkomens, aan XXX L- Xv^ XXvXvJ^L een betere woning geholpen kunnen worden; 2. liet bestek onder de loupe lc nemen, cn mogelijk, hierin veran- Z?/-v* 4 a ciering aan te brengen, waardoor ■JOOUlUCmpO *,OU ILBllicht ÏIO& iiet bouwen van deze woningen kan J- O en zal worden bespoedigd. In de Nieuwlandse polder worden huizen gebouwd. Een i i i groot aantal stadgenoten heeft daarvoor belangstelling; voorati bleekneusics zij» die reeds jaren hunkeren naar een eigen woning en, niet te vergeten, de paartjes die een huwbare leeftijd hebben en, ^„hiorlnm irnrhtnn verlangend naar woonruimte uitzien, opdat zij een huwelijk ucuicuum ibULun.» kunnen sluiten, met het vaste voornemen in het verdere leven het lief te delen en het leed gezamenlijk te dragen. Groot is het aantal mensen, dat op hun Zondagse wandeling de wonin gen bezichtigt en het bouwen volgt. Zij maken dan critische, maar ook waarderende opmerkingen. Men zou best zo'n woning willen hebben, doch het aanbod van woningen is nog avona In heel wat kleiner dan de vraag. Maar er zijn ook nog andere i a Hoeveel redenen. nog 350 kinderen Uit de gegevens die de chef van de afd. Huisvesting heeft verstrekt en die wij enkele weken geleden publiceerden, blijkt dit wel duide lijk. Tot goed begrip willen we en kele cijfers herhalen: 31 Dcc. 1952 was het totaal ingeschrevenen voor een woning 4400 en X Juli 1953 was dit nog 4151. En in deze aan tallen zijn niet eens begrepen de aanvragen voor een woning van de nieuwbouw. Het aantal ingeschre venen is dus vrijwel gelijk geble ven en iedere maand melden zich nog gemiddeld 100 gezinnen of zij die een gezin willen vormen voor een woning. De geringe ver mindering van 249 is vooral een gevolg van het feit, dat de aanvra gen voor vestiging uit andere ge meenten is verminderd ook, omdat het aantal vertrekkenden groter is dan het aantal dat zich in onze gemeente vestigt. Bovendien komt in dit cijfer het beleid van de afd. Huisvesting tot uitdrukking, dat er afdoende voor zorgt, dat niet.ge rechtigden op soms waartijk vin dingrijke wijze doch clandestien huisruimte trachten te bezetten, waardoor de belangen van anderen geschaad zouden kunnen worden. "Want richtsnoer is; bewoners van onze gemeente gaan te allen tijde vóór hen. die uit een andere ge meente komen. Vestiging van be woners uit andere gemeenten ge schiedt alleen door uitwisseling van huisruimte. Begerige blikken "We zeiden zo straks: velen gaan de woningen in de Nieuwland-pol der bezichtigen worden daarbij door de straatnamen tevens her innerd aan mensen, die in ons staatkundige leven een belangrijke rol hebben gespeeld zouden de ze wel willen bewonen, doch ko men tot de conclusie, dat de huis huren nogal aan de hoge kant zijn. En, wanneer dit wordt gezegd, cn dit zijn de critische opmerkin gen, die worden gemaakt dan menen we dat men geen ongelijk heeft. De heer Van Lith, voorzitter van de p, v. d. A.-fractie in de ge meenteraad, heeft reeds het vorige jaar, bij de behandeling van de gemeentebegroting hierop de aan dacht gevestigd. Deze woningen zijn. na de looncompensatie voor de verhoogde huren, gebouwd. En het college van B. en W. kon niets anders doen dan dit beamen, maar het wees er op. dat deze huren door het rijk waren, vastgesteld en door het verlenen van grote sub sidies hierin véél, zo niet alles, heelt te zeggen. Dit antwoord is we] afdoende, zou men zo zeggen. En toch bevre digt ons dit antwoord niet- Bij ons rijst de vraag; Heeft de wethouder van de "Woningdienst, my M. M. v. Kinderen, niet wat a* te gemakke lijk de vaststelling van die huren als onaantastbaar aanvaard? Er zijn toch wd redenen en argumenten om verlaging van die huren te be pleiten? Want wat valt te constateren? Het verschil van de huren van de vóór Mei 1940 gebouwde wo ningen en die van de woningen in. de Nieuwland-polder. zijn van die aard. dat velen deze huren, als het moest, wel zouden kunnen betalen, doch het verschil in prijs en de mogelijke risico, in verband met hun inkomsten tussen de oude en de nieuwe huur te groot achten, om deze woningen te betrekken. Dit heeft weer tot gevolg, dat zij in hun oude woningen met de la gere huur blijven wonen cn ande ren. die de huren van de woningen in de Nieuwland-polder. krachtens hun inkomsten, niet kunnen betalen, in een te kleine of slechte woning moeten blijven zitten, met weer an dere gevolgen, dat deze later toch „Er is in Schiedam op het gebiea van dc kinderuitzending nog wel hei een en ander te doen. alvorens we het doel bereikt hebben," aldus dc heer C. Landsmeer Dinsdag avond In het Valksgebouw. wat dit was. bleek el uit liet verdere gedeelte van zijn betoog, dat werd gehouden op een door dc afdeling Schiedam van het Centraal Genootschap voor uit zending naar Kinderherstellings oorden cn Gczondhcidskolonics in samenwerking met de Klaas de Vriesscbool belegde propaeanda- 'avond. Volgens dc statistieken zou den er in onze stad zo'n 350 kinde ten voor uitzending in aanmerking moeten komen, maar nog geen tien de gedeelte daarvan gaat werkelijk gedeeltelijk ten laste van de ge- j )iaar huiter». De oorzaak daarvan meer.schap zullen komen. j is; geldgebrek. I Meer leden en donateurs moeten Omrhirittrnninrntnl er komen alvorens het mooie doel: KfpSCillllJllOtllïlgGlla]je hinderen, die door de school artsen worden opgegeven voor uit zending naar cie gezonde oorden! kan worden bereikt. Voor de goede verstaanders hier hei adres van het De 61-jarige constructie werk er N. de G. uit Rotterdam reed op de Rot- terdamsedijk blijkbaar zo in gedach ten. dat hij een geparkeerde auto tij de Van De ven terstraat niet ?-ag staan en er tegen aan botste. De man kreeg een wond aan dc linker enkel en gen bloeduitstorting in zijn knie. Per auto van de GG en GD is de bromfietsberijder naar het Ge meen teziekenhuis gebracht en daar na mar zijn woning vervoerd. Zonder uit te kijken stak de 11- jarige scholier J. H. L. wonende aan de RoUerdamsedijk plotseling dc oversteekplaats voor voetgangers nabij hotel .,Dc Kroon" over. Door een juist passerende motorfiets werd de knaap tegen de grond ge.-makt. Met een vleeswond aan de linker knie is de jongen per auto van dc GG en GD naar de Dr Noletstich- ting gebracht. Na geneeskundige be handeling kon hij naar zijn huis te rug keten. ..Excelsior"' stelt tien procent dividend voor Aan de algemene vergadering van aandeelhouders der N.V. Mctaal- buizenfabriek Mii „Excelsior" te Schiedam te houden op 20 October a.s. zal worden voorgesteld over het boekjaar 1952-'53 een dividend uit te keren van tien procent. Mogelijk, dat over enige maan den. 1 Jan. 1934 door de ver hoging van de oude huren het ver schil met de nieuwe huren minder wordt, een kentering m deze te constateren zal zijn, waardoor er dus méér z.g. „opschuifwoningen" ter beschikking zullen komen. Maai' dat zijn slechts verwachtingen. Ze kerheid krijgen wij. wanneer de huren van de nieuwe woningen la ger worden gesteld. Dit, we geven het toe. zal veel moeite kosten, maar een poging daartoe Jnag niet achterwege blijven. De Minister voop de Woningbouw moet over tuigd worden, dat hiermee de huis vesting en dit niet atleen in onze gemeente wordt gediend. Want nogmaals, en dan in concrete cijfers uitgedrukt: een gezin met 2 kinderen met een inkomen van 50.tot 55.Per week. en dat zijn de meesten kan hoog stens 8.a 9.huur betalen. Anderen, die huren van 12.— en meer wèl zouden kunnen missen, achten het verschil te groot de wo ningen met een dergelijke huur te betrekken. Dit kan op de duur tot de volgende excessen leiden: óf on- verhuurde woningen, terwijl tallo zen naar een voor hen passende wo ning snakken, óf dat verhuurd moet wordenaan 'mensen voor wie de huur boven hun draagkracht ligt. Dat dit niet in het belang is van hen. die door de omstandigheden daartoe gedwongen zijn, maar even min bevorderlijk is voor een goede huisvesting, is wel duidelijk. Bestek te ruim 't Maar nog op een ander feit willen we dc aandacht vestigen. Wij zijn van mening, dat het bou wen in dc Nieuw land-polder niet in dat tempo gebeurt, dat dringend nodig is. Men schiet niet hard op! Er zijn enkele weken geleden wel weer pa len in de grond geheid voor 200 w-oningen, maar wanneer het bou wen traag vordert, dan Is er geen reden daarover verheugd te zijn. Terwijl het nu toch wel de meest geschikte tijd js snel te bouwen. Want over enige maanden tobben "Wij misschien met onwerkbaar weer of andere belemmerende fac toren. Daarom stellen we de vraas: heeft de betrokken firma wel vol doende personeel aan het werk of heeft ze teveel complexen tegelijk in aanbouw, waardoor er te weinig personeel aan de bomv in de Nieuwland-polder is gezet? Maar hos zit het dan met het bestek? Is dit zo ruim, dat werken met weinig personeel mogelijk is? Zo ja. dan het gewenst hierin verandering te brengen. Want onze burgerij verlangt naar. dat het woninggebrek wat minder ondra gelijk wordt en dat het eindelijk eens van deze na-oorlogse ellende zal worden bevrijd. Resumerende vragen wij dus de aandacht: 1. voor de huren van de wo ningen in de Nieuwland-polder, waardoor er meer ..opschuifwonin gen" met lagere huren ter beschik- secrctariaatDe heer Weerkom. Graaf Florisstraat 77. Dc afdeling Schiedam telt momentcel twee honderd leden. De aanwezigen hebben kennis kunnen nemen van het prachtige werk der verpleging via een aantal gedocumenteerde films, die de heer Landsmeer na zijn enthousiaste rede vertoonde. Tot besluit werd een jaarverga dering gehouden, waaruit het be stuur als volgt uit de bus kwam: Joh. Schiller, voorzitter; Th. v. Woerkom. Graaf Florisstraat 77. se cretaris; mevr. C. J. F. Mak— Barnhoorn, penn.e; mevr. C. Bak kerv. d. Hoek. mevr. M. J. Weer gangWinters. A. v. d. Schalk en B. Kerssen. „Schiedams Toneel" kwam Dins dagavond in de grote zaal van Mu sis Sacrum met Joh BJaasors' klucht „Drie is te veei". Aanvankelijk lag het in de bedoeling een drama tisch spel op te voeren, namelijk ..Het Chinese Landhuis", maar óp aandringen van de talrijke dona teurs werden de plannen gewijzigd van ernst in luim. Maar het Landhuis staat nog op het programma, en wat in het vat zit verzuurt niet. Dit vertelde voorzitter G. J. van Lu tt or velt o.m. in zijn openings woord. De verandering was tevens aan leiding voor de regisseur om con aantal jongere krachten op dc voor grond te laten treden in de grotere rollen. Een experiment dat niet zon der reden is gewaagd, j.olals op deze avond bleek. Het succes was groot. De tot de laatste plaats be zette zaal amuseerde zich kostelijk, gezien de lachsalvo's die niet van de lucht waren. Vooral dc rollen van mej. Enny fTonny Boogcrd) en Marv «K. v. d. Slot-Clements) kondenons be koren. H:;kkert> band zorgde voor ge- ze Ui ge wijsjes tussen dc bedrijven door en nam tevens het bal na af loop voor zijn rekening. Het doel van Schiedam's Toneel is om zoveel mogelijk voorstellin gen te geven jn besloten kring. Om hiertoe te komen zal het aantal donateurs moeten worden opge voerd. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongevat: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: Sensnalita. •Vïonopole, 2, 7» 9 uur: „De zwarte kat" De Schiedam se Scheidsrechters Vereniging begint weer met hun jaarlijkse spelregel-test wed strijden voor junioren op Woensdag 3D Sep tember (hedenavond)) in het club gebouw van Hermes-DVS aan de Bamlaan. Hermes-DVS. PPSC en HBSS zijn j uitgenodigd om de eerste keer in het strijdperk te treden. De wedstrijden worden gehouden i door 3A. 3B cn 3C junioren-teams. i PPSC is bekerhouder, dus die >.ai i alles in het werk stellen om de I beker voor het tweede jaar te be- i houden. Het is te hopen, dat niet alleen de aangewezen junioren zul- j len komen, maar ook dc anderen. die dan ook het een en ander over i de spelregels hoven. De testwed- j strijd begint oir. half acht. Zeventien jongens en meisjes in dn leeftijd vim'12, 13 cn 14 jaar, i hebben gisteren een bezoek ge- 1 bracht aan een woonschip, dat in i de Noordvest ligt. Zij forceerden j een deur en er sneuvelden tal van l ramen. De jongelui zijn opgenomen i in de straf klas van de politic, het- i geen betekent, dat zij voorlopig op i hun vrije middag naar het politie- J bureau moeten komen om strafre- gels te schrijven. Ongewenste gasten hebben van nacht een bezoek gebracht aan de co nsumpt ietent aan de Maaskant. Zij forceerden enkele ruiter.. Juist toén zü van plan waren met, repen chocolade en* flesjes limonade aan de haal te gaan. werden zij ge stoord. met het gevolg, dat zij zon der buit de vlucht moesten nemen. Wanneer aan het eind van dit jaar of uiterlijk in het begin van 1954 de nieuwe Technische School in Nieuwland zal wor den geopend, zal Schiedam een onderwijsinrichting voor lager technisch onderwijs (vroeger werd dit ambachtsschoolonder- wijs genoemd) rijk zijn geworden, die de toets der critiek glansrijk kan doorstaan. Van begin af is er naar gestreefd, van deze school geen school in de ware zin van het woord, en geen echte fabriek te. maken, maar een tussenweg te zoeken tussen school en fabriek. In deze opzet is men volkomen ge slaagd. Met deze nieuwe Technische School zal het technisch lager on derwijs (voor ons land in deso tijd vooral zo belangrijk' zeer zijn .ge diend en voor de Vereniging de Technische School voor Schiedam cn Omstreken (vroeger Vereniging de Ambachtsschool voor Schiedam on Omstreken', die reeds sedert J30P, op de bres staal voor het technisch lager onderwijs, in onze stad. zal de opening van dc- nieuwe schooi een gebeurtenis van beteke nis zijn. De vroegere Ambachts school heeft zich een goede naam verworven, een naam, -die in dc nieuwe school neg verbeterd zal was do oorzaak dat er een botsinR Winnen Worden. Komis-, mtvmen ontstond tassen de wiotriider en auzentten vaeltoden htm eerste een motorfiets, bereden door de technische opleidt™ ..op. de Seine- 2S-jarige L. 3VE. T. De motorrijder Het onvoorzichtige oversteken var een wielrijder op het kruismint Vlaardingcrdijk-Burg. Knappert laan kreeg een schaafwond aan zijn been. Toen hij later thuis was ge komen trad een geheugenstoornis op. Een in allerijl ontboden dokter constateerde eeii hersenschudding, waardoor opneming in het gemeen te-ziekenhuis noodzakelijk was.. - damsc school: duizenden zuilen daar hun eerste technische kennis gaar) v'er werven. Al Ier wc ge spreekt men over on derwijsvernieuwing. Die" wordt op de Technische School, nu nog.-ge vestigd in. het oude- schoolgebouw aan de -Sl.rLiduin&straat. reeds toe- Drie Rotterd" van negen en werden gister- trapt. toen z! de Hcma snui-: stalen. De mei ir-jes (twee tien jaar). terdaad be- ;i vitrine in cn snoepgoed het po litiebureau gebracht, waar de ou ders hen konden afhalen. Van Gemeentewege wordt het vol gende bekend gemaakt: Op 1 October 1953 treedt in wer king de Premieregeling Woning verbetering on -splitsing 1953". Deze regcHng komt in het kort hierop neer: Onder bepaalde voorwaarden kan een premie worden toegekend voor: Woningverbetering- De premie bedraaagt 50 der vcrbeteringskosi.cn- met dien ver stande. dat geen premie wordt toe gekend voor zover deze kosten per te verbeteren woning meer dan f 2.800.of minder dan f 201-be dragen. Woningsplitsing. De premie bedraagt 60 T der splitsmgs. of vci'bomvin.gskosten. met dien verstande, dat geen premie wordt toegekend voor zover deze kosten per woning, welkt? buvt'n het oorspronkelijk in enig pand aanwe zige aantal woningen wordt verkre gen .j.-cr dan f 3.500.of minder dan f 2vl.bedragen. De premier) worden voor "f ge deelte gedragen door het Rijk en voor 1.3 gedeelte door de Gemeente, D.r.W.-subslle. Naast de premie ingevolge boven- genoemde regeling kan een D.U.W.- subsidie van 1 '6 deel der begrote totale kosten worden ontvangen, met gepast en die zal een uitgebreider toepassing kunnen krijgen in de nieuwe school. Door toepassing van de nieuwste inzichten op paedago- gisch en didactisch gebied zijn de resultaten reeds gunstiger gewor den. Op breder schaal zullen er experiment ol c klassen worden inge voerd. De directeur, dc heer J. Puücman. die sterk veelt voor de onderwijsvernieuwing en daarbij de steun heeft van de leraren, heelt grote plannen, waarover wij hier nog niet kunnen uitwijden, omdat die pas tot ontwikkeling kunnen worden gebracht, wanneer de nieuwe schooi eenmaal in gebruik is genomen. Voordat dit zover is, moet er nog wel een eu ander gebeuren. Nadat do school door de aannemers zal zijn opgeleverd er wordt thans dc laatste nand aan gelegd en het trappenhuis, fraai eii ruim, dat hierbij is afgebeeld, is ongeveer gereed moeten nieuwe machines ten. behoeve van het onderwijs, die reeds-- zijn besteld en waarvoor he: Ministerie van Onderwijs, Kunsten cn -Wetenschappen crediet ver leende, worden afgeleverd t ge steld en moeten uit de huidige schooi cie machines, banken enz, worden overgebracht naar het nieuwe schoolgebouw. Waar mogelijk. zul_ len leerlingen, bij wijze van prac- tisch onderwijs, hieraan meehelpen, zij het op bescheiden schaal, om te voorkomen, dat het gewone pro gramma niet kan worden afgewerkt. Nu heeft hot Ministerie van On derwijs, Kunsten en Wetenschappen en dit kan nu eenmaal niet anders slechts een bepaald cre diet toegestaan voor de machines. Voor dit crediet kunnen alleen die onderwijs toch ook zo nodig en nuttig worden geacht. Een Schie. damse industrieel, die dit ter ore kwam, was voor dit plan ao enthousiast, dat hi.i een mechanisch ge are ven smeedhamer aanbood, een zeer waardevol en nuttig cadeau. In genoemd comité hebben zitting genomen de heren W. Bamberger, Hnrt Nibbrigkade 23, Den Haag, voorzitter; G. W. van Bergen. Wal raven, Stadhouderslaan 78; mr. G. M. Hovingh, Tuinlaan 100; M. j. Kiviet, Jacob Catslaan 6; W. Bergyk, Viaardingei'straat 16; J. J. Fontijne, Jan Stechstraat 18; j. Van Hartings- velt. Singel 6: J. Mak, Hoofdstraat 203: G. van Wicringen, Van Swin densingel 50 b; ir. B. Wilton, Prins Bern hard laan 100; R. Smits, Lange Nieuw straat 189; A. R. Smits, Tuin laan 56. allen te Schiedam en H. Japin. Virylyplein 10 a. Rotterdam. Inlichtingen worden gaarne ver strekt op telefoonnummer 67883. j Gelden kunnen worden gestort op j girorekening no. 53805 ten name i van de N.V. Metaalbuizenfabriek Excel*ior, alhier en op girorekening no. 7279 ten namen van de Rotter- i damsche Bank. alhier, onder ver. melding: „Geschenk Technische School". ROTTERDAM Dinsdag a.s. in gebruik bij Sportdorp-jeugd De rijdende jeugdbibliotheek, fi liaal van de bibliotheek en lees zalen der gemeente, zal a.s. Dinsdag officieel in gebruik worden, gestelu. Het gebeurt op het terrein van de speeltuinvereniging Varkenoord in „Sportdorp". Op dezelfde plaats beeft de om gebouwde trambus ook in de af gelopen maanden al heel wat keren gestaan, bij wijze van proef. Deze proef is uitstekend geslaagd, er is al een vaste lezers kern gevormd. Tot het in gebruik nemen van een verplaatsbare bibliotheek werd be sloten omdat vele kinderen in onze stad te ver van een bestaande jeugdafdeling wonen. De capaciteit van de bus is ech ter beperkt, zodat de verschillende standplaatsen slechts eenmaal per week bezocht kunnen worden. Voorlopig komt de auto op vaste dagen in Sportdorp (achter het stadion) aan de Noorderbavenkade, in Hillegersberg en Schiebroek, en in de omgeving van de Zwartewaal- straat. In de verbouwde bus is ruimte voor ongeveer twaalf kinderen die zelf hun boeken kunnen uitzoeken. dien verstande dat het D.U.W.-sub- I apparaten worden aangeschaft, die sidie voor woning-verbetering ma- voor het onderwijs beslist onmis- xitnaat f 708.per woning on voor j baar zijn. Maar er zijn nog heel woningsplitsing f l.OOO.— 'p<H- addi- wat apparaten en werktuigen, die tionele woning zal bedragen. het onderwijs ten goede Het werk moet worden uitge- kunnen terrr 1 Oc- Opbrengst collecte De op Zaterdag 19 September ge houden straatcollectp voor liet Fonds tot best rij dim- der tuberculose en ter bevnrrti -in.;' v »n ■lc yolkstfivï. heid .Draaft Elkanders Lasten' heeft 3617,91 opgebracht. Het eerste abonnementscon cert. dat de afdeling Schiedam van Toonkunst morgen, Don derdag 1 October, in het Pas sage-Theater het Rotterdams Kamerorkest laat uitvoeren, vertoont een belangwekkend programma, en wel speciaal omdat men de ontwikkeling van de muziek van 1770 tot J820, dus gedurende een perio de van 50 jaar, daarin kan na gaan. Het concert opent met de ouver ture van Cimarosa: II Matrimonii ScRrulo. Deze opera beeft een luch- tijsT karakter cn pok de ouverture ademt dezelfde geest. Dc 14c symphonic van Mnzart werd gecomponeerd op 16-jarige leeftijd. Mozart componeerde in het- zelfde jaar nog zeven andere sym- j phonietin. Het is onbegrijpelijk dat I een ..kind" van 16 jaar zulke mu- i ?ï*k Vnn tehrijren. Het j niet het werk van ccn kind. Het is muziek, die in haar soort volmaakt is: een volknmm Caaf cn perijpt j kup-"fvei5'- Mozart zou datzelfde j&ar Italië reizen en het is ty- jn.'-cii <int in. de symphonie de - lifinrKe, zangstijl merkbaar ir-, i knokt* ?- var. het werk i<» chann en luchtig. Het piano-concert in d-moll ont stond later. nl. in 1785. Mozart was toen dus 29 jaar oud aongeveer even oud als de solist Jan de Man. die het werk vertolkt, thans is). Het is met het concert in c-inol) het enige, dat in mineur sta.it. Men kan erven heftige dramatiek in bespeuren, tl ie a.h.w. vnnrtuitlonpt op de muziek die Beethoven later zou schrijven. Het eerste deel vangt onmiddellijk aan met geagiteerde syncopen, waar. onder de donkere ..schleifer" der bassen enigszins dreigend aandoen. De „Romanze", het middeldeel, is van een zonnige klaarheid, die in tegenstelling staat tot dc tvido boekdelen. Het slot van d'? ünale eindigt in een stralend D-tr^V-ur. Mozart kon blijkbaar niet king b >os blijven! Bij een pianoconcert worrit <)l een cadans ingelast. Vroeger v:,.-- dït. ren solo-passage voor het so]u- instriiment. welke ten dop) had het technische kunnen van de so li it to demonstreren. De solist werd Ver ondersteld deze cadans tc improvi seren. Later werd hel ge om ik dat dc componist zelf een cadans vooi- het concert schreef. Do solist. Jan de Man htvfi een snelle carrière gemaakt. Hij werd geboren in 1922 te Rotterdam en ontving zijn opleiding in hoofdzaak aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag Op 4 September 1950 !»-grie iiij het s'dirienexanir!) af en kreeg de prix d'excellente. Onlangs voerd niinen tober 1953 tot I April 1954. De aanvrncc van D.t'.W.-subsidie moet met bijbehorende bescnc'den vóór 15 Januari 1954 bij de Directie van cle Wederopbouw en de Volks huisvesting zijn ontvangen. Zij. die belangstelling hebben voor deze nieuwe premieregeling kunnen inlichtingen over de voorwaarden, die gelden voor toekenning van ore- mie en subsidie en over do viize. waarop de aanvrage moet woeden ingediend, inwinnen bii de Gemeen telijke Woningdrm^t. Lange Haven no. 145 (Koopmansbeurs). komen, die tiici kunnen worden gekocht. j Er heeft zich nu een comité ge- j vormd, dat zich ten doel stelt, i middelen bijeen te brengen r,m aan de school die werktuigen en appa- I raten aan te bieden, die voor het be- Men schrijft ons: „Voor het slagen van onze Rcclas- seringsdae zijn vele collectanten no dig. A.s. Zaterdag kunt u aan dit sla gen mede werken. Vele handen maken licht werk. De maar al tc vaak :r.ct dc mond hr'-nen naastenliefde kan men a Zan - Uig tonen door daftdwerkehik rr.-vie te werken aan cv collecte in ouzo Mnri. On Vn-dacavf r.d a.s. var, 7-8 30 u. kunnen de busvn weiden afgehaald in het gebouw der (."hrislekikc Soe. Fr'i;»T'ge;i. Lan:rc Haven 7'3 cn des Za terdags vanaf uur voorn1. Werkt r.licn mee voor <lc Reclas sering." Terwijl arbeiders vanmorj: zig waren om het dak van de Blauw Huisschooi met teer te be werken. vloog de ton met de teer- voorraad in brand. Er ontwikkelde zich grote en zware rookwolken, die een enorme brand deden ver onderstellen. Dc brandweer heeft echter met een snelblusapparaat 't vuurtje gedoofd. In gemeentelijk tehuis Een 65-jarige bruiloft wordt 24 October as. gevierd in het Gemeen telijk Tehuis voor Ouden van Da gen aan de Oastervantstraat. Het echtpaar C. K. Hamelink en M. H. Berkhout is het gelukkige paar. Man en vrouw zijn beiden 87 jaar. Zij hebben acht kinderen, die allen nog in leven zijn. Er is verder ccn uitgebreide schaar van kleinkinderen en achterkleinkinde ren. Het lampje, dat een oude be woonster van de Grote Visserij straat 's avonds laat op een scho teltje naast haar bed legt, heeft gisteren tegen twaalven brand ge sticht. liet electrische lampje gleed, toen de bewoonster onder 't lezen in bed in slaap viel, op de dekens, die spoedige vlam vatten. Toevallig passeerde een geaffec teerde van slangen wagen 43, die met twee voorbijgangers het bed en de dekens door het raam op straat gooie. Daar werden ze later door personeel van gereedschaps wagen 3 en slangen wagen 43 ge- bhist. De schade bedraagt onge veer 150. Brandmeester C. Bal- jon had de leiding van de blus sing. JAN dB MAX i* f.'c jHfino-.*uii.\-r bij b< dnt het Rolti'rrinrns X.n iti. het Passaocib. Na de pauze 1 me van Bcct'io De komende Zaterdag zal HBSS v cd er om caan pro beren het punten- l aantal iets te vergroten. Dal ene j puntje vinden de oranjchemden toch i wel te weinig en zij voelen er wd- j mg vuur oin reeds hel eerste seizoen Maar daarvoor zal men toch hut tem- j po van het 8e klas voetbal moeten weten te bereiken cn dat weten vol te houden. Het is nu eenmaal geble ken. dat hot 3e klas voetbal stukken beter is. dan dut in dc 4c klas. En rlv overtuigende i./.o. waarop HBSS dc promotie heeft bereikt, moet toch wel tot uiting brengen, dat HBSS ook in de 3e klas mee kan. Tut op heden js daar maar weinig van gekomen, dus wordt het boog tijd. dat er eens gewonnen wordt. Zou ook de/.c wed strijd geen enkel winstpunt opleve ren, dan zii-t hot or voor do Schie dammers bar slecht uil. De wedstrijd «KI do 2b svwuho- 1 WfKPW Klaaswaal en be- oii die moor ?nc>- 001 uur> Kosteloze inenting Op Vrijdag, 2-October 1953 des na middags van 2 tot 3 uur bestaat ge legenheid tot kosteloze inenting te gen diphtheric, of tegen diphtheric et; kinkhoest gecombineerd, voor niet schoolgaande kinderen van 1 jaar en ouder in het gebouw van de G.G. en G.D., Tuinlaan 80. „Berlijn en het vluchte- li n jrenv ra agstu k" Over het onderwerp „Berlijn en het vluchtelingenvraagstuk" heeft gisteravond voor de lidmaten van t ste inschrijving te hebben gedaan, wijk VT van de Ncd. Herv, Kerk i De laagste kwam van de N.V. K. J. (Vredeskerk) gesproken mevr. Pala- de Winter te Rotterdam, die voor schewski. t f280.880 inschreef. Dertig aanbiedingen kwamen bin nen bij de vanmorgen in het Stads- timmerhuis gehouden aanbesteding van bestek 271: Het maken van bet Zuidelijke gedeelte van een viaduct RonderijscstraatRozenlaan jn Rot terdam-Noord. De fa. Dubbers te Via oen bleek met f364 .000 de hoog- hiuerorrcest gc.ett. ■rd hi.i benoemd tct hoofdlcraar or piano aan het zelfde euoserva- ;fhr>T' dat Mo rn ligt den toegelicht. Zagen zart in het pianoconcert r» Beethoven zweemt: de mu,- de 2e symph<w,m van Beetho nog vrij dicht lui Mozart, Mogen vele Seh' "Tamme rs as, DonT"-(i Tg naar het Rotterdams Ka merorkest o.l.v. pjet Ketting gaan luisteren. Burgerlijke Stand Geboren: Adrians rt. v. J. J. Over hoor en li. ValeI\. Martin D. S. z. v. H. van Gulik cn M. Bal. Yovenl. kind van W. J. A. ae Bruijn cn A. P. M. Baar*. Overleden: A. Li^thart 74 j. L. KIoj, 13 uren. VRAAGT: TÖRNEUS STERS LOMPENSORTEER DERS LEERLING - LOMPENSORTEERDERS SJOUWERS Aanmelden: HAY KM) IJK 31—33 SCHIEDAM Dc rekening cn Verantwoor- di»ur van dc N.V Maatschap pij tot Exploitatie van On roerende Goederen „De Hoogstraat Schiedam" in li quid;'::' Sc hei dam is ter inzri:.1 ten kantore van 1 buidelsregister tc Vlaard: ii en ten kantore van de Rutterdamsche Bank N.V. te Schiedam. Voor pasfoto's naar K. van Vu uren. Hoogstraat 106, tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Te huur, voor dame b.b.h.h.: 2 kamers m. stook- en kook- gelcgenh., str. w. Br. nr. S 967 bur .van dit blad-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1