■JÉs C D Morgen is het werelddierendag AGENDA frank KOERIERSTERS Ook dieren Wensen en vrij te leven Strijd om „ParooF'-beker, start tafeltenmsseizoen Moderne woninginrichting aan de Hoogstraat Dr de Visser-school gaat zilveren jubileum vieren SVV kan tonen, waartoe het in staat is Schiedams lager voetbal Martin it en SVDPW voor lastige taak Er zit schot in de Maasboulevard ÖffiltS't1 I dc hM"J'Eors,M'Fabri' KERKDIENSTEN „Road to Bali" in Monopole Tas gevonden, maar geld vas er uit Gouden SVV maakt jubileumboek Tentoonstelling c.c.c. Schrijver's Toestemming" voor oorlogs-monument? „VrouMenpolitie" hl Passage Baldadige jeugd Fiets gestolen jongetje aangereden DWS kan Zondag winnen Rijwiel contra auto Rijwiel gestolen Bevolking neemt toe SCHIEDAM van WOERKOM 2 Zaterdag 3 October 1953 Wat in e n moet weten: (Advertentie l.M.) Men behoeft m het geheel geen j kv. ezel te zijn om deze handelingen i I af te keuren. j Wekelijks komen in de polikliniek I mensen met zieke dieren. Hoe vaak moet er met gezegd worden dat deze mensen te 1 ar? gewacht hebben. Dit is ook „verwaarlozing" zij het Het is m jrgen 4 October Werelddierendag. Deze dag is J »°Picdcr voor ons"dit kmiffirs- met alleen van Nederlandse, maar ook van internationale be- f.'V, e,ï dlt li" sl'chls aarl ,da be- f1 'Vj" Mestdag voor de dieren, en zo wij hier in J tèurs°onzer Vcrèraei'ncoveriaSPzou rloüana al niet doen als in het buitenland door de zwervers Gl' wat minder onrecht Kcbeu- voor één dag op te nemen en eens flink te verwennen, wij to fovcn^fhS willen hun toch iets geven, waar zij ook na deze ene das pie- i verzorgen zoals het behoort en zelfs zier van hebben a^os doen om hun her leven te ver- Van 1c,r,« 1 aangenamen. Ook doze mensen vcr- jLen leven, vrij van verwaarlozing en mishandeling. blijven m onze stad. Vaak genoeg Het is dit doel, dat de Ned. Ver. tot Bescherming van Die- v0wls niwenomon en ver- rp-n nnctr^c-ff W-,*,» -ij J-ne zorgd en zwervende dieren een goed ren nastreeit. w ant hoewel de tegenwoordige wereld als be- i tehuis bezorgd. Bij ongevallen wordt schaafd wordt gekenmerkt, zou men hieraan soms twijfelen f,Srste huIp v<nlo™<i en dc wcrkc- wanneer deze beschaving de behandeling der dieren betreft I ÏE« ta£Wt" W oorden ais verwaarlozing en mishandeling klinker immers i5n,n verzorging met tc onhouden. by- in het geheel niet vreemd in onze oren? mo- ie?m de v-ar? ^vonr'nn'ii116 S"'aIa 1 U' bencht dcerKeaevsn, dat mensen, i ScnJhaa'r h%rbutnmèl"eSeoriUiiSï ien mae p ar jk voor. Onlangs werd oie een mol hadden gevangen, deze [staan. Een ieder moet zijn taak wc- levend verbrandden. Dit gebeurde in I ten Men moet zich niet schamen, om eigen stad. evenals het volgende voor het dier op te komen. Dit is I voorval dat Zaterdagmiddag j 1. i plaats vond. Er stopte in de Warande i een luxe auto. Een heer stapte uit met een hondje van ca. 5 weken oud. Apothekers-nachtdienst: Fa. v. Westendorp. Singel 81. Bellen by ongeval: G.G. on G.D. Tuinlaan 69. Telefoon 69290. Bioscopen: Passage, Za. en Zo. 2, 4.15, 7, 9.15 uur: „Vrouwenpolitie". Monopole, Za. on Zo. 3, 5, 7. 9 uur. „Road to Bali". r. M t Het hondje, dat nauwelijks lopen kon Gisteien en vandaag vertoeft een werd midden op straat gezet en de Schiedamse deputatie. bestaande uitheer reed weg. het diertje aan zijn wethouder Th. J. L. v. d. Berg, tuin- lot overlatend. arcmtect J. Schipper en de stads architect ir L. A. de Haas in Duits land. waar zij m Westfaleu 2000 vierkante meter rode Weser-zand- steen en gele Weser-zandsteen uit zoeken. die bestemd is om de Maas boulevard te verfraaien. Deze zandste i-tegels komen te liggen in de grote grasgazons. die aan de stadszyde van de Maasbou- Gaan we wat verderop, dan hore:. wij van een kat. die met een bezem wordt dood geslagen. Er komen be- niaar al te dikwijls het geval. Toch is dit valse schaamte en ieder goed geaard mens. zal dit geenszins op prijs stellen. Men moet geen kwezel zijn. die het dier boven de mens verheft, maar men moet gezond idealisme aan de dag leggen. Helpen waar men helpen kan. eerbied hebben voor al wat leeft, dat is het doel dat ieder van ons na moet streven. Steunt daarom zo veel mogelijk de ichten binnen, van jonge beesten, i Ned. Vereniging tot Bescherming die in de vuilnisbakken gevonden van Dieren om dit ideaal te vcrwc- vrorden. van verhongerde beesten, en zen lijken. Voor 3,per jaar of kistkalveren, noem maar op. Dit zijn I 0.30 per maand geeft men reeds een dan de grote gevallen. Maar laat ons i geldelijke steun Men kan zich hicr- de kleinere ook eens bekijken. Veel- voor aanmelden bij dc secretaris der 1 11 f I*. 4 n-f n C —aIaI r. l.i.J.... 1?I. I plein 27 B, alhier. ataan waarvan de «mamtM trekken of zi?b vermaken met het Steunt echter niet alleen met geld ter plaatse zijn. Er 211 schot inle opWaien Van klkkers" maar ook en bovenal met daad- uitvoering van deze fraaie wandel- promenade, die volgend jaar voor i het publiek wordt opengesteld. Het gras begint ai flink te ontkiemen en de tot voor kort zo dorre vlakte j krijgt al een frisse groene kleur. Aan de uitvoering van Maasboule- vard-plannen kleeft toch nog een probleem, nl. dat varj het Balkengat. j De betreffende instanties zijn het j er nl. nog niet over eens of dit open n.. w "water zal blijven dan wel. of "t ge- Morgen 4 October zal voor Schiedam het tafeltenmsseizoen worden ge dempt moet worden. Voor Schiedam opend met het 4e Schiedamse Tafeltennis Toumooi om de „Parool"-beker. is het, te wensen dat het open blijft, I Zoals wtf reeds hebben vermeld is de organisatie van dit tournooi in han- want dan kan het bijzonder goed den van de R.K. T.T.C. „READY". Wij twijfelen er niet aan, of deze or- dienst dorn als jachthaven, terwijl ganisatie is bU deze nog jonge vereniging in goede handen, er ook een plaats kan worden mge- i richt voor het open zwembad. Het j Het tournooi wordt verspeeld in en spannende wedstrijden te genie- tegenwoordige bad zal moeten ver- i de grote zaal van de RK. Volksbond, j ten zai zijn. awijnen. omdat zich gegadigden heb- Lange Haven 71. Hoewel het aantal [Daar er slechts eenmaal tn het jaar T^il.iXP°r,de s^ro°kgrond inschrijvingen niet zo groot is ais het 'een dergelijk tournooi binnen onze langs de Wilhelmmahaven. voor za. ver die nog niet door de firma De Jong is bezet. Een „open" Balkengat met jacht haven is voor Schiedam veel aan trekkelijker, omda' dit leven in de brouwerij brengt. Maar er moet nog veel meer komen, dat voor de be zoekers een attractie is. En dit moet in de eerste plaats een uitspanning zijn met flinke, gezellige terrassen, waar men kan uitrus'en en tevens kan genieten van een riant uitzicht op de bedrijvige Maas. Ideaal zou vorige jaar, een aantal tafeltennissers blijken nl. van gedachte te zijn. dat zij beter passief aan een andere sport hun interesse kunnen geven, dan werkelijk actief aan hun sport deel te nemen, kunnen wij er toch wel van verzekerd zijn, dat er een felle strijd gestreden zal worden om in het bezit te komen van de zo zeer begeerde ..ParooT'-wisselbekcr. wel ke momenteel in het bezit is van de organiserende vereniging. Van de deelnemende verenigingen kunnen wij Noad en Ready wel als. favor iet utWJJyifcc '«aas. iucrtdi 4WU - - een restaurant zijn, maar het komt «Ppen, hoewel de andere «eremgm- ons wenselijker voor niet direct zo i ®sn. zoals Wilton. PTTS. TOK en La- hoog van de toren te blazen, maar I fam0 heus we! iets i» de tc'11 zullen op bescheidener schaal een taveerne I brokktien. Al met al kunnen wij er te bouwen waar men behalve drink, i Van verzekerd zijn, dat er van goede waren een zeer eenvoudige maaltijd of een warm of Koud hapje zou kunnen nuttigen. Zijn wij goed in gelicht. dan heeft het gemeentebe stuur wel oren naar eventuele plan nen voor zo'n uitspanning. Hier ligt dus een prachtig terrein braak voor een Schiedamse restaurateur of café houder om op de Maasboulevard een etablissement in te richten, Schiedam waardig. Herv. Gem. Grote Kerk 10 u ds J. Gras, 5 ttds A, Hofman; Nieuwe Kerk 10 u dr L. J. Cazcmier, 5 u dr L. J. Ca- zemicr; Vredeskerk 9 en 10.30 u ds H W. Hemmes. 5 u ds J. D. Smids: Vre deskerk 9 en 10.45 u ds J. G. Jansen. 7 u ds H W. Hemmes. Ned. Profc. Bond kerk Westvest 10.30 u ds J. B. Sehouwmk. Evan*. Loth, Gem. kerk L. Nieuw- straat 10 u ds J. v. Leeuwen. Ond Kath. Kerk kerk Oarn 10 u Hoogmis. Ned. Herv. Geref. Evans zaal Tivoh 10 u' eti 4 u? Chr. Ger. Gem. kerk Warande 10 en 5 u ds A. Zwiep. Ger. Kerk Oosterkcrk 10 u dr S. P. Dee. 5 u ds E. J. Oomkes; Plantage- kerk 10 u ds E J. Oomkes: 5 u ds G. Brinkman: Juli-»r—k 10 u ds G Brinkman; 5 u di W A. Kryger; Ke- thel 9.30 u ds W. A. Krijger. 2 30 u ds G. Brinkman. Oud Geref. Gemeente, Geref. Jeugd huis. Lange Haven. 10 en 5 u ds T. Luytjes. Leger des Heils, 10 u Heihgingssa- menkomst, 10.30 u Opcnluchtprediking aan de Gerrit Verboonstraat, 19.30 uur Verlossingssamenkomst. Evang. Gem., Kerkzaal Broersvust S3, 10 en 7 u de heer J. Scvcrsma Geref. Kerk (art. 31) kerk Westvest 80. 8.30 en 4 u C. Vonk Chr. Geref. Gent., Volksgebouw Tuin laan 50, 10 en 4 u ds M, J Middelkoop. Evangelisatie, geb Broersvest. achter de Molen: 10 u ere-dlenst, 4.30 u Dienst des Woords. Kerk van Jejus Christus van de Hei ligen der Laatste Dagen, Lange Haven 59. 5 u Godsdienstoefening Gem. Gods Pinkstergemeente, gebouw Astoria Kethclstraat 45, 10 u dt heer L. Danial. Den Haag. Kruisleger, geb. Tumiaan 5R, 10.30 u tvijdingsdlenst a u Samenkomst o.i.v. adjudant T. Suzers. Medische Zondagsdienst Tn spoedgevalen zijn van Zater dagmiddag 1 uur tot en met Zon dagavond 12 uu de volgende artsen te raadplegen; mevrouw C. Duyster- Jamin, Burg. Knappcrtlaan 156. tel. 69991; A. L. J. Kunze, Nieuwe Haven 115. tel. 67760; W. H. T. Meijer, Swammerdamsingel 43, tel. 69696. Geopend is apotheek fa. Van Westendorp, Singel 3], die ook ge durende de volgende week de nachtdienst zal waarnemen. Dorothy Lamour, Bmg Crosby en Bob Hope wijzen u in Monopoie ze-w charmant en flink gekleurd de j naar Bali. Op dit eiland, waar van het een pu bh else geheim is, dat het zulke beeldschone vertegen woordigsters van het zwakke ge slacht telt, beleven Bing en Bog de zonderlingste taferelen. Als diep zee duikers komen zij er terecht, maar al spoedig zitten zij als groot vorsten midden tussen de mooiste dames, die men zich op de wereld zou kunnen denken. De zang van Bing. de kolder van Bob en de met haar natuurlijke gaven coquetercn- de Dorothy maken „Road to Bali" tot een zeer aantrekkelijk film product. De 27-jarige mevrouw P. v. B.-A., die met de trein uit Viaardmgen kwam en in Schiedam op een andere trein m de richting Am sterdam moest overstappen, zette gedurende de tijd. dat zij moest wachten haar tas naast zich m de wachtkamer van het Schiedamse perron. Toen mevrouw v. B. in do '.retn 2at, kwam zij tot de ontdek king. dat zij haar tas was vergeten. In Delft belde zij het station Schie dam op. Ja, daar was de tas ge vonden. Een gelukkige mevrouw nam „een treintje" later de tas weer m ontvangst, doch toen bleek, dat haar portemonnaie en de spoor kaartjes er uit waren gestolen. Ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan, dat SVV volgend jaar Mei hoopt te vieren, heeft de jubi leum-commissie besloten het wel en wee van de rood-groenen in een ju bileumboek te laten optekenen. De heren J. Bronncmsn en L. de Bruin, die jarenlang deel van de redactie commissie van het cluborgaan heb ben uitgemaakt, hebben de zware taak op zich genomen het boek sa men te stellen. Dc prijs voor SVV- Icden bedraagt bij intekening f 4.—; niet-leden en te late inschrijvers betalen f 10. stadsmuren verspeeld wordt, is het voor het sportminnend publiek, dus niet alleen het „tafekennis-publiek", een unieke gelegenheid om eens met deze binnensport kennis te maken. Het is dan ook te hopen, dat het pu bliek in grote getale de weg naar de R.K. Volksbond weet te vinden. De wedstrijden vangen aan om 12 uur. Voor de goede gang van zaken delen wij nog mede. dat de finales tussen 17.30 uur en 19.30 uur verspeeld wor den. De Schiedammers in I A moeten dc superioriteit van RKW.IK., dat uit vier wedstrijden de volle winst wist te behalen, erkennen; W.F. bracht het evenals Germinal niet verder dan 6 punten, terwijl Schie dam uit 3 wedstrijden 4 punten kon halen. Zondag gaat Schiedam op bezoek by Germinal, en dit kan een wedstnid worden, waar hard om de puntjes gestreden zal wor den. W.F. zal met Tediro, dat nog geen enkel winstpunlje heeft, wel niet veel last hebben. De koploper uil Viaardmgen zal waarschijnlijk Noorderkwartier en ook wel onder weten te houden. In I B staal SVDPW met 5 pun ten uit 3 wedstrijden op dc boven- ste plaats. Op ae volgende vereni gingen is de voorsprong met zo hce". groot, zodat in deze afdeling nog vee] kan gebeuren. Sing«.ikwar tier volgt als no. 8. met nog twee verenigingen onder zich. In deze afdeling moet Singel- kwartier op bezoek by AVO. dat een gemiddelde van 1 heeft. Over deze wedstrijd kan men niets voor spellen. SVDPW moet naar Helle- voetsluis toe, en zai daar alle krach ten moeten inspannen om met te verliezen. In I C staat Sporlvogels aan de kop met 5 punten uit 3 wedstrij den, gevolgd door DRZ en DOK elk met 4 punten uit eveneens 3 wedstrijden. Martinit staat op de vijfde, plaats met een gemiddelde van één. evenals Oud Bcnerland. Dc laatste verenigingen zullen el kaar Zondag om half drie in Schie dam bekampen en alle 22 spelers zullen wel de beste beentjes voor zetten. Spannend kan ook de wed strijd worden tussen Sportvogcls cn DRZ. Als onze stadgenoten deze stryd winnen, zou dit een grote j verandering in de ranglijst kunnen i brengen. MODERNE INTERIEURS 1h combinatie met MODERNE POTTERIE EN SCHILDERIJEN geexpoHierd door het cultureel cootaet-centrum bij: WONINGINRICHTING Hoogstraat 959ï Tot 10 October 185J De tentoonstelling „Onze Woning", die vorig jaar tfjdens de vacantie- weck in het Stedelijk Museum is gehouden, blijkt zelfs nu nog te te ven bij tal van Schiedammers. Groot was het aantal verzoeken, dat by dc firma Schrijver, een van de winkeliers, die mee hiel" de expositie vorig jaar gestalte te doen geven, binnen kwam om weer „iels dergelijks" te organiseren. En tot dit „iets" is het nu geko men. want !:i samenwerking met het Cultureel Contact Centrum (dat kortgeleden in het Gildchuisje aan de Lange Kerkstraat zijn deur open de) is in de winkel van de firma Schrijver aan de Hoogstraat een Meer dan 2000 leerlingen heelt de dr. de Visser-school al aan de maatschappij afgeleverd, gedurende de kwart-eeuw, dat deze lagere school voor Christelijk onderwijs bestaat. Op 28 December van dit jaar is het de dag, waarop voor 25 jaar het schoolgebouw aan de West Frankelandsestraat in gebruik werd genomen. Sindsdien heeft de school een grote uitbrei ding ondergaan. Er werden enkele vleugels aangebouwd, waardoor het aantal klasse-lokalen bijna werd verdubbeld en gedurende korte tijd worden er zeifs vier leslokalen „ge leend" bij de nieuwe openbare school in polder Nieuwland. De leerlingen, die daar nu zitten behoren eigenlijk op de dr. de Visserschool thuis, maar gebrek aan plaatsruimte en aan een nieuw schoolgebouw, waren de reden, waarom men „leen- tje-buur" is gaan spelen. De schoolfeesten ter gelegenheid van dit jubileum worden groots opgezet, want er zijn drie avonden, 20, 21 en 22 Ja nuari 1954, voor feestelijke bijeenkomsten van oud-leerlingen in de R. K, Volksbond voor uitgetrokken. Ook de tegenwoor dige leerlingen worden bij dit jubileum niet vergeten. Sedert de bevrijding is men het m Schiedam met eens kunnen wor den over een oorlogs-monument. Toen er eenmaal een was, werd het onaanvaardbaar geacht, maar het was wel goed genoeg om als park- versier mg in net Julianapark te dienen. Daarna zijn er verschillende plan nen ontworpen (o.a. heeft men ge dacht aan een obelisk doch ien slotte heeft men zich verenigd met een vrouwentiguur. „Vertwijfeling" heet deze sculptuur, van de Utrecht se beeldhouwer Van Luyn. Het ontwerp werd voorgelegd aan de provinciale commissie, die enkele bedenkingen had, waarna het werd verwezen naar de rijkscommissie Boicrstraat hebben ingegooid. De voor oorlogs-monumcntcn. Dezer j schade hiervan bedraagt t 85.die dagen valt de beslissing van deze j door de ouders van de vandalis- commisste te verwachten en wan- tische jongens zal moeten worden De charmante Peggy Cummins is een jong getrouwd vrouwtje, dat met het stellen van enkele snuiste rijen op het pad der misdaad komt. Zij zinkt nog dieper in de put. wanneer zij ook haar echtgenoot en kind in de steek laat cn mtrekt by oen jonge misdadiger. Deze knaap doet tal van overvallen, waaiby Peggy uiteiaaid nauw be trokken is Ten slotte krijgt de po litie een spoor van de misdadtgers- bencie te pakken en dank zij de hulp van vrouwelijke politie-agen- ten weet men bet stel te ontmaske ren. Peggy wordt m een nachtclub gearresteerd. Maar niet alleen deze tragedie rond Peggy is in „Vrou wenpolitie" opgenomen. Er doen zich nog veel meer misdrijven voor, waarin de vrouwelijke politie-be- ambten veel een belangrijk werk verrichten. Een van deze speursters wordt uitgebeeld door Anne Craw ford. De politie heeft 11 jongens van 10 lot 13 jaar aangehouden, die voorlopig m dc straf klas zijn gezet, omdat zij met stenen een aantal ruiten van enkele fabrieken aan de neer de?e gunstig zal luiden, kan de beeldhouwer aan het werk gaan. Die denkt hiervoor een jaar nodig tc hebben, zodat eind 1954—begin 1955 het monument kan worden onthuld. Schiedam heeft dan tien jaar nodig gehad om zich over een oorlogs-monument te beraden. Ten nadele van E. ter S. is een fiets gestolen, die op slot stond tegen de gevel aan de Boerhave- Taan. betaald. Gistermorgen kwam de zevenja rige R. E. de H. uit de St„dhou- derslaan, die op zirn fiets m de Gerrit Verboonstraat reed, onder eon met paard bespannen wagen terecht. De jongen klaagde over pijn in de rug. Per auto van de GG en GD is het knaapje naar zijn woning vervoerd. Tot op heden weten de aanhan gers der Rood-Groenen nog met wat zij aan hun favorieten hebben eri is dit, vooral in verband met het ju bileumjaar, erg onprettig. De tot nu toe gespeelde wedstrij den in do competitie 19531954. zijn niet van het beste soort geweest en vooral de laatste tegen B.V.V. in Den Bosch is er een. die maar heel spoe dig aan de vergetelheid prijs gege ven moet worden. Al met al slaan de S.V.V -ers cc met 2 punten uit 3 gespeelde wed strijden niet best op en wordt hot zaak om de komcr.de v cdstrijden eens serieuzer onder het oog te zieu De wedstrijd van Zondag tegen Br a bant ia in Eind heven, moet er een worden met prestige overwegin gen en dit vooral in verband met hpt feit, dat in do vorige competitie 2 smadelijke nederlagen tegen deze club zijn geleden. Hoewel de kracht van Brabantia nu niet precies bekend is. moet toen aangenomen woidcn. dal de S.V.V.- ers m staat zullen zijn om deze club tc slaan cn zo dit niet het geval mocht zijn. zou dit betekenen, dat S.V.V. in deze competitie een zware dobber zal hebben. Het optimisme viert m de S.V.V kringen echter nog hoogrii en daar om wordt er op gerekend, dat Jan van Schiindel cn z'n mannen met een overwinning naar Schiedam komen. Het 2c elftal gaat naar A.D.O 2 en heeft heel wat gncd te maken. Er wordt oo^ verwacht, dat de wim-f naar Schiedam kom?. Het 3c speelt tegen V.U.C thuis, terwijl het 4e de moeilijke uitwedstujd in Den Haag tegen Postrui ven 2 wacht. Het was de heer C. v. Daalen, die, nu 25 jaar geleden, de leiding van de nieuwe dr. de Visserschool op zich nam. Het was een bijzonder fraai schoolgebouw, waar in zeven klasse lokalen de lessen volgens de christe lijke beginselen konden worden uit gedragen. AI heel spoedig, twee jaar later (in 1930) bleek de school te kiem te zijn en het schoolbestuur be sloot een vleugel aan het gebouw le laten bouwen. Maar ook deze arm slag bleek onvoldoende, want weer twee jaar la' werd op de nieuwe vleugel een verdieping gebouwd, waardoor het aantal klasselokalen 13 bedroeg. Zo waren in korte spanne Zondag hebben de DWS-heren de kans de eerste (handbal)-punten binnen te halen. Zij krijgen aan de Oude Dijk bezoek van Dynamo uit Rotterdam. Gezien de krachtsver houdingen van het vorige seizoen is een overwinning voor DWS niet onbereikbaar. Er zijn in het elftal van DWS enige wijzigingen aange bracht. o.m. is keeper P. van Leeu wen vervangen door A. Sigmond, terwijl in dc voorhoede L. Schol ten de midden voorplaats gaat be zetten, waarvoor H. Wesscl heeft moeten plaats maken. Als de DWS- heren het overtuigende spel, dat ui Zondag in de eerste helft tegen Phoenix lieten zien. weten te hand haven dan zullen dit keer de pun ten in Schiedam blyven. Ook het dames-team. dat Zondag tegen Animo in het veld treedt (eveneens aan de Oude Dijk) heeft een wijziging ondergaan, daar mevr. Van Dijk voortaan het doe! van het tweede elftal gaat verdedigen. Of dit de kracht van het eerste elftal ten goede komt. is een vraag waar op wij Zondag het antwoord zullen zien. Animo is voor de DWS-dames altijd een zeer lastige .tegenstan der geweest en het zal er onge twijfeld om spannen. Wij houden het echter op DWS. Het tweede heren-elftal speelt thuis tegen Hellas 3, dat tot dus ver zijn wedstrijden met grote cij fers gewonnen heeft. Nu ook DWS 2 n een gewijzigde opstelling speelt is een spannende strijd ze ker te verwachten. Voor de aanvang van de wed strijd DWSDynamo 's middags om écn uur zal een kleine huldiging plaats vinden van de heren G. Voogt. J. van Wcelie cn A. Hooge- werf, die dan hun 25Dste wedstrijd zullen spelen. Genoemde heren zijn reeds van de oprichting af lid en het zal derhalve Zondag op de Ou de Dijk niet aan belangstelling ont breken. Kosteloze inenting Op Dinsdag, 6 October 1953 des namiddags van 2 tot 3 uur bestaat gelegenheid tot kosteloze inenting tegen pokken in net gebouw van de G.G. cn G D.. Tuinlaan 80. Trouwhoekjps der ouders of ge boorte bewijzen der kinderen me debrengen. Toonkunst-concert Het concert, dat het Eotterdamsch Kamerorkest Donderdagavond on der auspiciën van Toonkunst in bet Passagethcatcr heeft gegeven, werd bijgewoond door 641 belangstellen den. tijds twee lagere scholen, die onder leiding van de heren C. v. Daalen en R. v, d. Berg kwamen te staan, on dergebracht in het dr. de Visser schoolgebouw. Het jaar 1938 bracht wijziging in de leiding, want beide schoolhoofden verlieten de dr. de Visserschool. De heer v. Daalen werd hoofd van de christelijke ULO-school in de Oost singel en de heer v. d. Berg vertrok naar Apeldoorn. In hun plaatsen kwamen de heren A. Leeuwis en F. G Polderman. Onder leiding van de ze heren ontwikkelden de leergangen zich tot wat zij nu zijn. De opleiding is volledig berekend op voortzetting van het lagere onderwijs in middel baar onderwijs. Ook de nieuwe on derwijsmethoden worden zij het binnen een zeker kader toegepast. De jubileumfeesten zijn groots van opzet. In hoofdzaak omvatten die reünisten-avonden op 20, 21 cn 22 Ja nuari 1954 in dc R.K. Volksbond. Er ie door oud-leerlingen een revue sa mengesteld. die ook door oud-leer lingen wordt opgevoerd. Het ligt in de bedoeling van de inmiddels ge vormde jubileumcommissie op de derde avond de ouders van de tegen woordige leerlingen (een uitgebreide ouderavond dus) uit te nodigen. De jongelui op school krijgen een feest middag en wellicht m blijvende herinnering aan dit 25 jarig bestaan. Hoewel de jubileum-commissie al het mogelijke doet om de adressen van oud-leerlingen te .bemachtigen, is zij zich er van bewust, dat niet alle cud-dr. de Visser-schoiiercn zijn be reikt. Zij. die nog niets hoorden, kun nen zich in verbinding stellen met een van de schoolhoofden van de ju bilerende school. expositie van moderne woning-in- richting ingericht. Tot en met volgende week Za terdag kunnen zij, die in het ge lukkige bezit van een kleine woon ruimte icon flatje of iets derge lijks) zyn gekomen of dit in de nabije toekomst hopen te krijgen, zien hoe met moderne meubelen hun woning smaakvol kan worden ingericht. Maar niot alleen dit. De expositie gaat veel verder, want met medewerking van het Cultureel Contact Centrum zyn de toemka- mers verlucht mei moderne schil derijen ais wandversiering en pot- terie op de tafels. Dc schilderijen zijn van jonge schilders, terwijl de poltcrie vrijwel alle unica's zijn. Maar hel allerbelangrijkste is (en daarom is deze tentoonstelling dub bel aantrekkelijk) dat zowel de meubelen als de wandversiering en de pottene te verkrijgen zijn te gen prijzen, die een ieder kan be talen. Op de hoek van de Vlaardinger- s tra at en de Veile vest botste gis termorgen een rijwiel tegen een driewichge motorrijtuig. De wiel rijder brak hierbij zijn pols. Een auto van de GG en GD heeft de man naar het gemeenteziekenhuis gebracht. Bij de politie werd door D. v. d. H. aangifte gedaan, dat een dames fiets die hij onbeheerd en niet op slot tegen een boom aan de Slacht- huislaan had gezet, was ontvreemd. De maand Augustus leverde Schie dam een bevolkingsaanwas van 80 mensen op. Derhalve telde onze stad op 1 September 75,345 inwoners. Geboren werden in Augustus 136 personen (70 jongetjes cn 66 mejs- jes», er stierven 43 mensen (26 man nen cn 17 vrouwen). 216 personen verlieten onze gemeente en 229 ves tigden zich in Schiedam. DRZ naar Sportvogels De bigmatch in afdeling C is Zon dag wel de uitwedstrijd van. D.R.Z. tegen Sportvogels. Met Sport vogels bezet D.R.Z. momenteel de bovenste plaats. Vorig jaar eindigde Sportvogels tweede en D.R.Z. derde, ook nu blijkt weer dat beide vereni gingen tot de beste uit deze groep behoren. Of we nu echter een over winning van onze stadgenoten mo gen verwachten, menen we te moe ten betwijfelen. Het zeer sterk« team van Sportvogels heeft ons in ziens wel de beste papieren. Zonder twijfel zal het echter wel een span nende strijd worden. Vertrokken wordt vanaf de tramhalte om 1 uur. De wedstrijd vangi aan om halt drie. Eveneens om half drie speelt thuis D.R Z. 2 tegon O.D.I. 2. Hiervoor speelt om twaalf uur thuis D.R.Z. 4 tegen Roga 4 en uit spelen nog om 11 uur D.R.Z. 3 tegen Germinal 3 en D.R.Z. 5 om half drie tegen Wico 3. Burgerlijke Stand Geboren: Paulus E. M. z. v. M. E. dede Kok en M. W. van Mil. Paulina d. v. N. Doclmaan en S. van Dorp, Janna W. d. v. W. de Nijs en G. Hagen. Carl H. Th. z. v. B. C. van ■Steenbergen cn J. C. van Stijn. Le- veiil. kind van A. P. Zoetmulder en C. M. de Groot. Overleden: M. Hemminga, 63 j. O. BE BRUIN e. BE BRUIN ORANJESTRAAT» SCHIEDAM Til «Mïl Voor feestjes, bruiloften, vergaderingen en verenl- gingsavonden natuurlijk de Ruiter. Broersveld 55. Vra'_t condities Voor pasfoto's naar K. van Vuur en. Hoogstraat 106, tel 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Enige Hoover-wasmachincs, Hoover stofzuiger, electr. for nuis. Velo motor. Alles 2e hands, doch in prima staat. Atlas, v. d. Werffstraat 53. Tel. 25798—65381. „Merlin" Vulpenhouders met gouden pen cn 1 jaar gar. .f 3.95, 5.95, 6-95, 7.95- Kantoorboekhandel A. de Knijff, Mathenesserweg 141a Rotterdam. Huur een wasmachine bij Atlas, Vondellaan 61b Schie dam. Tel. 65381. Maand, en Dinsdag 2.per uur. An dere dagen 1.50. Laat Uw bedden, matrassen vakkundig repareren, bijvul len of driedelig maken. Bed denmakerij H. J. van Leeu wen. Nic. Beetsstraat 58, W. (Spangen). Rotterdam, Tele foon 50946. „VANCO" ledikantcnfabriek. Uw matras of ledikant om bouwen tot modern tuimel- ledikant of opklapbed. Fa. Konijnenburg, Hoofdstr. 87, Schiedam, telefoon 66817. Voor alles wat betreft uw dier (verzorging en voeding) is en blijft het juiste adres: H. J. v. d. Steen, le Schied. Honden Badhuis. Hoogstr. 76, tel. 66017. 20 jaar ervaring. Opnieuw verchromen van horlogekasten 2.25. Als nw terug. H. A. Dieterieh, hor logemaker, goudsmid. Prof. Kam. Onneslaan 98. Te koop z.g.a.n. zw. mantel, gr. m. prijs 40.2 avond japonnen m. 44 40.ea 20.—-, 2 japonnetjes 15. p. st. Nassaulaan 41. Maan dag te zien. Jaarsma koop, in Stienstra, Schiedam. Haardkachel te prima staat. A. Aleidastraat 7, Een flinke werkster gevr. Aanm. na 7 uur: Nassau laan 57. Verloren: Woensdag 30-9-'53, 'n brochetje, takje met steen tjes. Gaande van Korte Ha ven naar L. Costerstraat, t.b.t. L. Bakker, Potgieterstraat 38 b. Schiedam. Haardplaten, Wij leveren een nieuwe plaat voor 16-—. Uw oude plaat als nieuw te rug 4.50. Spuit-inrichting Woermcyer, Singel 102, teL 65789—68273. Td huur kantoorruimte, mid denstand. Br. nr. S 972, bur. van dit blad. E. M, l Re* 6 198.- Vulcana 60 Dovo 122 205.— Becker, gg 295 Beckers 60 E. M. J. Re* 19 250— I. 155— 312— Vulcana 65 Interno Aristo 23 Vakkundige voorlichting en plaatsing. ORANJESTRAAT 13 TEL. 65673 BROERSVELD 137.139 TEL 67736 GROTE SORTERING

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1