Nog juist gaf de balans een voordelig saldo aan C 3 Dr Cohen over doel van Humanistisch Verbond l r^?s4rss: raasssa? jrsus Schiedam en ODI halen volle winst binnen Ontspanning na een week van inspanning NOAD won „Parool-beker" Willem de Zwijger school vierde 25-jarig bestaan AGENDA Verkeerslicht geeft flikkerlicht Vreugde en verdriet bij DWS SW-er Aad Koning wint veldloop SCHIEDAMS LAGER VOETBAL SFC bijna 100 procent winst Martinit' Oud Beijerland 2-0 Ilellevoetsluis- S.V.D.P.W. 1-0 SFC-LUNO 0-0 Uitslagen SSSK-HBSS 2-2 „Het Zwarte Paard" Snoeplustige brak hielen Fiets gestolen Schiedam klopt Germinal (5-2) Ongelukken bij het voetballen Oude man door auto aangereden THOR-nieuws DHS zegeviert over Dindua SCHIEDAM NAAISTERS LEERLING NAAISTERS Koeriersters Maandag 5 October 1953 In de eerste bijeenkomst van het Humanistisch Verbond in bet nieuwe «eizoen heeft Dr J. Cohen uit Leiden gisterochtend in Musis Sacrum enige «ritische beschouwingen gewild aan het beginsel en doel van dit verbond. Dr Cohen zei zich «iet te kunnen verenigen met dc formulering van be paalde passages in de beginselverklaring en te hebben ontdekt dat het ook verscheidene, andere leden als ook met het verbond sympathiserenden moeilijk viel deze verklaring in haar huidige vorm te onderschrijven. De door velen in en buiten het verbond erkende noodzaak om de beginselver klaring te herzien, was volgens dr Cohen, een gevolg van de Socratische zienswijze van degenen, inderiyd met de opstelling belast. tingenen' dc Griekse philosoohf^te Semcensch»p Leiden ontworpen latere jaren gefor muleerd en die der sophisten. waar van dr Cohen als voornaamste ver tegenwoordigers Protagoras en Gor- gias noemde. De eerste richting stel de het bestaan van absolute normen als het goede, het ware etc. leder mens benadert deze absolute waar den maar ka" ben nimmer bereiken Dit grenst volgens dr Cohen, aan afgoderij. Immers, m plaats van onfeilbare goden stelde men alleen absolute begrippen. Dit is nauwe lijks humanistisch te noemen. De sophisten daarentegen ontkenden het bestaan van vaste waarden en be horen daarom, zo meende dr Cohen, tot de belangrijkste humanistische* denkers. Zij stelden, dat elke waar neming slechts een gedeeltelijke in druk oplevert, omdat bij elke nieu we waarneming zowel de waarne mer als het waargenomere veran derd is. Daardoor verschilt het we ten op het ogenblik van dat op het volgende moment. Als gevolg daar van is een voortdurende controle op het fluctuerende weten noodzake lijk en dient hetzelfde steeds op nieuw onderzocht te.worden, ten einde nieuwe of gewijzigde aspecten te ontdekken en vervolgens te ver werken in de nieuwe tijdeiijke for mulering van het weten. Dit stand punt is uiteraard In strijd met elke leer. die absolute waarden stelt. Daarom werden in het begin van de middeleeuwen alle belangrijke, so ph istische werken ou last van dc R.K. authoriteiten verbrand, mede als gevolg waarvan de sophisten. nog immer een ongunstige reputatie ge meten. Niettemin is de sophsstische opvatting voor ons van het grootste belang, daar zij immers de grond slag vormt voor het modern weten schappelijk onderzoek. Dr Cohen was nu van. mening.dat een herziening van de formulering van het beginsel en doel van het Humanisiscb Verbond, in sophïsti sche zin noodzakelijk is. indien men dit verbond een bredere basis wenst tc geven. Aan de hand van. een door "er wij deren. Tot besluit volgde een levendige discussie over deze prin cipiële kwestie. Wat met» moet weten: Apothekers-nachtdienst: Fa. v Westendorp, Singel 81. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D, Tuinlaan 88. Telefoon 69290. Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: „Vrouwen- poli tie". Monopoly 2, 7 en 9 uur: „Road to Bali". De verkeerslichten-installatie op hei kruispunt Lange Nieuwst ra at Oranjestraat zal op dc uren. dat de rood-groene lichten niet werken een oianje knipperlicht uitstralen, het geen betekent, dat men een gevaar lijke weekruising nadert, bij het oversteken waar\an men geducht moet uitkijken. Drie oude getrouwen van DWS zouden Zondag worden gehul digd, omdat zij kun 250ste wed strijd gingen spelen. De heer A. Hoogerwerf was echter door bij zondere omstandigheden verhin derd. De heer Van Leeuwen schudt de heer J. r. Weelie de hand, zoaarbij de heer G. Voogt, de andere jubilaris, lachend toe kijkt. Behalve de overwinning van SW, het gelijke spel van Hermes en de goede of minder goede resultaten van onze overige verenigingen, de gebruikelijke drukte in de binnen stad op beide avonden en de volle bioscopen en dancings, was dit weekeindeweer een stroom van spelers en kijkers in de feestzalen. Ontspanning na een week van in- ■panning. Allereerst voor het (bij zonder!) goede doel. T.b-c.-beatrljdlng De vereniging tot behartiging der belangen van t.b.c.-pabënten in Ne derland, hield Zaterdag in gebouw Irene een propaganda-avond voor haar leden en begunstigers. Voorzit ter J. Veringmeijcr sprak een kort openingswoord. Grote propagandis tische waarde ging uit van de rede van de heer C. A. Bergh, een der hoofdbestuursleden uit Amsterdam, die de grote noden en behoeften van de sanatoria nog eens duidelijk naar voren bracht. De conferencier Leo van Brakel, Les deux Cerises, met kersverse accordeonklanken, de Am- pïcerfc twee jongens met gouden stemmen, Ans Petit met Ronnie Ro nald allures, Faro en Dies, het twee span met de traditionele guitaarbe- geleiding, de muzikale clown Do Re Mi de aecordeotmiste Willy Ray en enkele sketches zorgden voor 'n wel verzorgd programma. Sfngelkwartier „Het Singelkwartier" trad Zater dagavond in de R.K. Volksbond voor bet voetlicht met Maarten van. Vucht's toneelspel „Het Witte Le gioen". Dit bospitaalstuk heeft de zaal van. begin tot eind geboeid door zijn vele intriges en onverwachte verwikkelingen. Wil van Es als de werkster Daatje Thijssen oogstte zeer veel succes. Ook korporaal Vink (Dick Leenders) bewoog zich zeer onbevangen over het toneel en Cary van Bruggen was uitstekend geschikt voor de rol van freule Bets Wessels. Na afloop was er een ge zellig samenzijn met de Carree band. Over Snorren In de benedenzaal van de Amsiel- bron heeft de RfKL. Schiedamse Lawn Tennis Club „Los Bigotes hetgeen vrij vertaald zoveel wil zeggen als „De snorren", Zaterdagavond een vergadering belegd waaraan door 't optreden van Schiedams journalis tieke troubadour Yalcrttyn een fees telijk tintje werd gegeven. 250X handballen Bij Wïm de Ruyter in Broersveïd vierde de DWS schare Zondagavond het feest van de jubileumwedstrij den van de heren G. Voogt, J. van Weelie en A. Hoogewerf. Deze drie heren speelden Zondagmiddag hun tweehonderdvijftigste officiële hand balontmoeting voor DWS, Nadat zij reeds op het veld geeerd waren met het gouden DWS-insigne, werden zij op deze feestbijeenkomst nog eens toegesproken door penningmeester P. M- van Leeuwen, die tevens de echtgenotes in de huldiging betrok, in de vorm van enkele welgekozen woorden en een kleurig boeket. Alle drie de jubilarissen zijn van de op richting af actief lid geweest van DWS, alle drie hebben zij eveneens een bestuursfunctie gehad. De heer Van Weelie is thans zelfs voorzitter Zondag W3S er op het terrein van DWS vreugde maar ook verdriet. De vreugde bestond uit de huldiging van 2 spelers, die hun 250ste wed strijd speelden, terwjjl het verdriet bestond uit nederlagen. Om ongev. 1 uur verzamelde alles wat DWS was voor de cantine. waai de huldiging van de heren G. Voogt, J. v. Weelie en A, Hoogewerf zou plaats vinden. De heer Hoogewerf was door bijzondere omstandigheden verhinderd, zodat de heer v. Leeu wen het woord richtte tot beide an deren. Spreker memoreerde de ver diensten van beide spelers en hij stelde hun ten voorbeeld aan de an deren. die reeds bij de eerste tegen slag verdwijnen. Om 14 jaar lang lid te blijven en je ook nog verdienste lijk te maken in diverse functies is een hele prestatie. Daarna overhandigde hij beide heron namens het DWS-bestuur een gouden DWS-insigne. Hij hoopte, dat jongeren spoedig hun plaatsen in de elftallen zouden'kunnen innemen en dat zij nog vele jaren in de DWS- faniilie zullen blijven. De hr Kodde van de vereniging' Animo overhan digde namens het bestuur sigaretten en sprak de wens uit. dat hij beide heren nog lang bij DWS zou zien. De jubilarissen dankten ieder voor zich waarna de wedstrijd D.W.S. Dynamo begon. DWS heeft weer geen kans gezien het tot een overwinning te brengen. Van Dynamo werd niet 56 verlo ren. Vooral het slechte schieten en plaatsen is daar wel de oorzaak van, Zondag heeft de SW-athleet A. Koning een fraai succes geboekt, door winnaar te worden van de traditionele en bekende Pim Muiher Veldloop te Velsen en daarmede naast zijn fraaie eerste prijs beslag te leggen op de prachtige wissel beker van de bekende nestor der athletieksport Pim Mullier. Deze overwinning van de SVV-er is te meer eervol daar hij niet alleen de overige 80 deelnemers achter zich liet maar tevens als B-klasser alle prominente A-klasse rs w.o, Keasom van AV '23, spek Suomi en vele andere. Zijn tijd over deze 4 km bedroeg 11 min. 46,8 sec. De estafette-ploeg van SW met de lopers v. Kampen 800 m; v. Beek 400 m; v. d. Meer 200 m; J. Smid 100 m; A Koning S00 m; D. v. Noord 400 m: A. Duym 200 m; Otteforch 100 m; hebben Zaterdag middag eveneens goed slag geleverd in de Goudse pijpenstad. van de vereniging. De avond werd naast de officiële huldiging gevuld terwijl bovendien, midvoor Scholten .net enkele sketches, wat muziek en vanzelfsprekend een dansje, alles verzorgd door eigen leden, waarbij de jeugd een zeer groot aandeel had. meer in het spel had moeten worden betrokken. Bij Dynamo viel voor de rust de keeper op. De dames van DWS kregen hun Het afgelopen weekend heeft een goede oogst voor onze korfballende stadgenoten opgeleverd, ue U.LM.- twaalftallen Sleepten de volledige buit in de wacht en Schiedam ver loor in totaat steents i pant. Van Succes leverde het tweede twaalltal een unsteKcnoe prestatie. Up met minder dan 16 van de in totaal 22 t« behalen winstpunten werd beslag ge legd. Een verheugend resultaat, ODI heeft in GKV inderdaad geen gemakkelijk te overwinnen tegen stander gehad. Men heeft niet over tuigend kunnen winnen. De eerste helft werd er vlot gespeeld, maar in de gedurende deze periode bereikte stand 3—2 in bet voordeel van de thuisclub, kwam geen verandering meer. 1 Na de rust was de fut er uit en beheersten de verdedigingen het spel volkomen. Schiedam heeft de uitwedstrijd te gen De Spartaan niet zo gemakkelijk maar wel verdiend gewonnen. De eerste Schiedamse aanval kon tegenstelling tot die van de tegen partij maar niet op toeren komen, met het gevolg, dat de Spartanen na een kwartier een 20 voorsprong hadden. Na de wisseling lukte het aanmerkelijk beter bij de roodzwar ten. J. Post en G. van Hoewijk maakten gelijk, in derde opstelling zorgde H. Verschoor voor een 3- voorsprong, maar nog voor de rust werd die weer teniet gedaan (33). In de tweede helft liepen de zaken aanvankelijk gesmeerd. Door L. v. d. Kraan, D. Vermeulen en J, Post werd een 6—3 voorsprong bereikt. De Rot terdammers sloegen echter terug en zagen kans om tot 65 in te lopen. Onze stadgenoten bleken evenwel de langste adem te hebben, want in de laatste periode sloeg de balans defi nitief ten gunste van Schiedam over. L. v. d. Kraan en H. Verschoor stel den de eindstand vast op 85. Het opmerkelijke van deze wedstrijd is, dat de doelpunten uitsluitend door de heren gescoord zijn. In de strijd om de bovenste plaats van de Rotterdamse 2e klasse B heeft Succes 2 kans gezien na een ener verende strijd Charlois 2 voorlopig terug te dringen. De Rotterdammers werden met 31 verslagen. De bo venste plaats wordt nu gedeeld met Het Zuiden 6, dat een geducht tegen stander blijkt te zijn. Ook Schiedam 2 deed uitstekend werk. Op eigen terrein werd met 32 gewonnen van Het Zuiden 8. Een zich slecht te- weerstellend Succes 3 verloor met 0—6 van Unicum 3. ODI 3 beleefde van haar reis naar Hoogvliet plezier. Met 23 werd gewonnen van 't Wa terschip 2. De junior-twaalftallen kwamen eveneens uitstekend voor de dag. Schiedam A won in Rotterdam met 0—3 van Vclox A. Succes A stelde zich tegen het sterke Het Zuiden B uitstekend teweer, maar kon toch niet verhinderen, dat de thuisclub met 'n 4-2 zege ging schuiven. Schie dam B en Succes B speelden met 11 gelijk. Eerstgenoemde op eigen terrein tegen Ahoy B en Succes B in Rotterdam tegen Actief B. Dc ODI-jimioren zegevierden met niet minder dan l11 over ODO b te Vlaardtngen. eerste nederlaag te slikken van Ani mo, dat zichzelf overtrof, DWS was uit vorm en toen mej. den Uyl. na de rust niet meer in het veld verscheen, was de weerstand gebroken en met 4-7 kwam het einde. DWS scoorde het eerst doch daarna wist Animo een voorsprong te nemen door hun goede midvoor. Mevr. v. Dijk speelde bij DWS weer een uitstekende partij. Uit 4 wedstrijden hebben de DWS- dames thans 4 punten. DWS 2 dames speelde vriendschap pelijk tegen W.F. Uitslag 22. Dit elftal lijkt ons sterker dan 't vorige. DWS 2 heren moest bij voorbaat van Hellas 3 verliezen. Deze ploeg was over alle linies de meerdere en de uitslag 314 is eigenlijk nog vleiend. Jammer was het dat bij alle wedstrijden de leiding ietwat slap was, zodat zich wel eens een. onaan- genaamdheid voor deed. Uitslagen jeugd: Meisjes DWS 1 Meeuwen 2—0; DWS 2Roda 1—2; Jongens DWS—Snelwiek 5—3. Uit bovenstaande blijkt dat DWS een prima jeugdafdeling bezit! De Schiedammers hebben gisteren in de gespreide wedstrijden de balans nog juist naar de winstzijde laten overhellen it 43 wedstrijden, waarhU Schiedamse elftallen betrokken waren, wisten /ij 19 overwinningen te be halen, waartegenover 18 wedstrijden stonden, welke verloren werden. Zes wedstrijden, welke in gelijk spel eindigden, maakten nog veel goed. Schiedam kwam met vier elftal len in het veld, waarvan het eerste en derde verloor, doch het tweede en vierde wist te winnen. Het laat ste zelfs met 7—2. Bij W.F. speel den het eerste en tweede gelijk, verloor het vierde en wist het der de door een overwinning de eer van de vereniging te redden. Voor Singelkwartier was het een zwarte dag- Drie nederlagen. Bii SVDPW was het van alles wat. Het vijfde boekte een 90 monster- overwinning! Martin it wist twee van de drie wedstrijden te winnen, het tweede verloor!, DRZ en SFC hebben zich kranig geweerd. De eerste wist drie wed strijden te winnen; aïfeen het vijfde verloor. Bjj laatstgenoemde ver speelde het eerste elftal een puntje, doch de vier overige elftallen gin gen met de volle winst naar huis. Martinït wist, dat Oud Beijer land een zware concurrent was. en heeft dus van meet aan, alle zei len bijgezet, om hun tegenstanders cr onder te houden. Het is tenslotte mogen gelukken. Voor de rust zag het er nog niet naar uit, want elke Martinit-aanval werd prompt door een tegenaanval beantwoord. In deze aanvallen wa ren het bii heide partijen dikwijls de doelverdedjgers, die nog door voortreffelijk werk. de score wis ten blank te houden. Na de thee bleken de partijen er nog meer zin in te hebben, en werd er uiterst snel gespeeld; voor beide partijen zat er winst in de wed strijd; elk der 22 spelers gaf zich geheel, om te trachten deze winst te behalen. Na ongeveer 20 minu ten spelen, hadden de gastheren tenslotte succes, toen na een goed opgezette aanval de linksbinnen met een hard schot doelpuntte. Oud Beijerland zette nu alles op alles om de gelijkmaker te kunnen scoren, wat door ingrijpen van de achterhoede kon voorkomen wor den. Vooral doelverdediger Troost toonde zich in prima vorm, Tien minuten voor het einde kwam weer een aanval van Martinit. Huisman vuurde een kogel af. de doelver dediger van Oud Beijerland werk te de bal onvoldoende weg. zodat Fabri hiervan gebruik kon maken en met 2—0 de overwinning kon vaststellen. SVDPW dat reeds uit drie wed strijden vijf punten had weten te halen, heeft gisteren in Hellevoet- sluis een nederlaag moeten incas seren, doordat een der aehterspe- lerg een bal. die ontegenzeggelijk achter zou zijn gelopen, nog wilde wegwerken en hierdoor in eigen doel werkte. Het is jammer voor onze stadge noten. want gedurende de gehele wedstrijd behoefden zij niet voor Hellevoetsluis onder te doen. inte gendeel waren de Schiedammers zeer veel in de aanval. De verde diging van Hellevoetsluis sloot als een -bus, zodat er niet gedoelpunt kon worden. LUNO zal wel blij geweest zün. teen de scheidsrechter het einde van de wedstrjid tegen SFC blies,1 en de stand nog steeds 0—0 was. Deze eindstand was wel wat ge flatteerd voor LUNO, dat geduren de de gehele wedstrijd de mindere van SFC was geweest. De Schie dammers hadden van het begin af het spel in handen en hadden na ongeveer 20 minuten spelen, uit een goed opgezette aanval, weten te doelpunten. Het vjel hen niet mede, dat de scheidsrechter, waarschijn lijk voor buitenspel, het doelpunt afkeurde. Een grote fout van de Schiedam mers is wel geweest, dat zij door het zeer groot aantal aanvallen, ieder individueel trachtte te sco ren, waardoor veel kansen verlo ren gingen. De doelverdediger van LUNO komt alle eer toe voor de wijze waarop hij de vele gevaar lijke ballen wist te keren. De uitslagen voor Schiedamse elf tallen zijn: GerminalSchiedam 2—5; Tediro WF lI; AVOSingelkwsrtier 4—0; Hellevoetsluis—SVDPW 10; MartinitOud Beijerland 2—-0; Sportv.—DRZ 1—2; SFC—LUNO 0—0; Sunrise—Schied. Boys 01; SW 5Feijenoord 5 35; Trans- valia 2HDVS 5 10; Excelsior 20/4Bolnes 2 3—4; Bloemhof 2 Schiedam 2 13* Martinit 2Oud Beiier land 2 2—5'; ROGA 2—WF 2 1—1; HDVS 6—Sparta 8 1—2; SVV 6—Fortuna 4 1—0: DCV 4—SVV 7 1—0; SVV 8—Leonidas 4 6—1; Ons Huis—SVDPW 2 2—4; LMO 3— Schiedam 3 5—4; RKWIK 3—WF 3 0—1; SVDPW 3—Activitas 2 0—6; Excelsior 9—SW 9 0—0; RFC 9— HDVS 7 1—4; HDVS 8—Spartaan 4 0—1; Rising Hope 4—SVV 10 3—6; SW u—Excelsior 20/5 9—0: Ger minal 3—DRZ 3 1—2: Hurricanes 3 Martinit 3 5—6; ODI S—Singel kwartier 2 4—2; SVDPW 4DHS 6 3—3; SVV 12—COAL 6 5—3; HDVS 10—Sparta 13 1—5; HOV 8—SVV 13 3—3; Excelsior 20/6—OW 3 2—3; Excelsior 20/7—VOC 8 2—1; Excelsior 20/8—DHZ 11 1—41; AVO 3Singelkwartier 3 3—2; Schiedam 4WF 4 7—2; DRZ 4—Roga 4 2—1; SVDPW 3—Bloemhof 4 9—0; WICO 3—DRZ 5 3—0, Eindelijk is HBSS erin geslaagd de reeks nederlagen te onderbreken, al is het dan maar door een geluk spel Nu dit behaald werd in Klaaswaal tegen SSSK is dit zeker niet onverdienstelijk. SSSK beschikt over een snelle ploeg met 11 spelers, die er hard voor werken om een goed resultaat te behalen. HBSS mag dan nog niet in grootse vorm gespeeld hebben, verdiend was het gelijke spet reker. Aanvankelijk scheen SSSK de beste papieren te krugen. want vrij spoedig was de stand 10 m hun voor deel. De vreugde was echter van korte duur, want Storm scoorde 11. Tien mi nuten later maakte Mast er 2l voor HBSS van en lange tijd bleef deze voor sprong behouden, tot dat ver In de 2e helft het volhouden van de gastheren beloond werd door een doelpunt, het geen de uitslag 2—2 deed noteren. Daar bij bleef het na een sportieve wedstrijd. HBSS bezet nu de 3e plaats van onderaf, zodat de Schiedammers een plaats ge stegen zijn door dit resultaat. Burgerlijke Stand Geboren: Josepha Th. L... d v. A, G. P. van Dorp en Th. A. van Galen, Ca- thanna M. G., d. v. A. H. van Asten en L, G.: Schllperoort. Catharlna, d. v. J. Buitendijk en J. Donkersloot. Mane L., d. v. J. R. Douze en G. G. Vaartics, Pie- ter C., z. v. J. Verkade en P. Gille, le ven!. kind van S. A. den Elzen en W. Harlaar. Overleden: J. Grootendorst, 92 j„ we duwe van J, Schippers. De uitslagen v?n de 4e ronde in de competitie van de schaakvereni ging „Het Zwarte Paard'* die Don derdag in zaal Eureka werd ge speeld, waren: M. v. d. KraanF. 'v. d. Waal 01; J. WitloxJ. Henkolman 10; A. van BommelC. van Tricht 10; C. v. <3- Veen—J. Schenk W. F. van MeerendonkM. v. d. Veen 0—1 A. H. v. d. Wal—A. v. d. Wilt 0—3; C. van MeerendonkC. L. Zant boer 0J; J. GrocnewegG de Jong 10; A. v, d. VeenP. v d. Kraan 1—0; "W. van TrichtE. van Smïvren 10; B. van Laarho venD. A. van Zetten 01: W- Kerkboff—H. v. d. Kraan A,PA. GonimelJ. van Mourik A.P. Door het inschakelen van een nieuwe competitiegroep kunnen nieuwe leden direct aan de strijd deelnemen. De voorzitter van NOAD neemt de „Parooi"-beker in ontvangst. (Van onze tafeltennismeüewerker) In Schiedam heeft het Zondag gespannen. Daar kampten in het gebouw van de R.K. Volksbond de Schiedamse tafeltennisverenigingen om de door ons dagblad beschikbaar gestelde wisselbeker voor de ttfdens de Schie damse kampioenschappen (de officiële titel van dit tournooi) verrichte beste verenigingsprestatie. De strijd ging voornamelijk tussen de winnares van het vorig jaar. de vereniging Ready, en de /erem- ging NOAD, welke ditmaal wel met heel sterke troeven op tafel kwam- Zij waren onverwacht steik toen reeds bij de aanvang van het to-ir- nooit de uiteindelijke winnaar van de Schiedamse kampioenstitel. Jo Vis, op verrassende wijze W. de Winter uitschakelde. En zijn club genoot C. Marijnen deed er het zijne aan toe toen hij op overtuigende wijze de als kampioen gedoodverfde K. van Dijk naar de kant wees. Zelf struikelde Marijnen echter over In tegenstelling tot de naam van hun (vroegere) ULO-schooi „Willem de Zwijger" leek de kolonie oud leerlingen, die Zaterdagavond in Musis Sacrum tijdens een reünisten- bijeenkomst het 25-jarig bestaan van de school vierde, wel een zoemende bijenkorf. Geen stoel was er onbe zet, toen de voorzitter van het reunisten-comité, de heer C. Scbe- pens het hoofd van de school, de heer M. P. Heyboer, alle tegenwoor dige leraren en een groot aantal oud-leraren (allen met hun dames) welkom heette. Evenals de heer Schepens, spraken ook daarna de heren M. P. Keyboer, A. de Jong. A. v, d. Weyden en Van Leeuwen er hun vreugde over uit, dat er zo'n grote belangstelling be stond om de vriendschappelijke band, die er op school was ontstaan, te verstevigen. Dit was voor een van de oud-leerlingen, de heer P. F. v. d. Hammen, aanleiding om aan het slot van de avond, de aanwezigen te ani meren om te komen tot oprichting van een bond, die op geregelde tij den reünies belegt. Het waS voor velen een grote ver rassing, schoolvrienden en vriendin nen, die zij na de school-periode uit het oog waren verloren, in Musis Sacrum weer te ontmoeten. Dit werkte in hoge mate mee tot de goede stemming en bijzonder vriend schappelijke en prettige sfeer, waar in deze jubileumavond verliep. Het toneelprogrammé bestond uit een revue, die door een oud-leerling was samengesteld en eveneens door oud- leerlingen werd opgevoerd. Het ge heel was een bont uittreksel van een schooldag, waarin de verschillende „leervakken" op een bijzonder origi nele, aantrekkelijke wijze, in een smaakvolle entourage werden uit gebeeld. De samensteller van deze revue, Jan Mulder, mocht zeer te recht een welverdiend aoplaus in organisatoren ongetwijfeld aanlei ding zal geven in de toekomst de oud-leerlingen meerdere malen in de gelegenheid te stellen „oude koeien uit de sloot te halen", zoals ook Za terdagmiddag nog tijdens een recep tie is geschied. Op de hoek van de Langehaven en de Westmolenstraat trof een agent van politie Zondagavond een 16-jarige jongen aan die daar op straat lag en niet meer kon lopen. Omstanders vertelden de agent, dat de jongen van het tien meter hoge dak van het pand Westmolenstraat 3 was gevallen. Per auto van dc GG en GD is de jongeman naar de Dr. Noletstichtïng gebracht, waar bleek dat hij de beide hielbecntjes had gebroken en bloeduitstortingen in de kuiten had gekregen. De politie agent. die de zaak nog eens nader onderzocht, kwam tot de ontdek king. dat het slachtoffertje met zijn 17-jarige vriendje het huis van zijn zwager (die met thuis was) was binnengeslopen. De beide jongens hadden trek in een snoepje en om dat de zwager binnenkort een hui selijk feestje viert en daarvoor enige dozen bonbons had ingeslagen, wist de 16-jarige jongeman, dat ze daar wel iets zouden kunnen vin den. Juist toen zij bezig waren een doos bonbons leeg te maken, kwam de zwager thuis. Dc 16-jarige jon gen vluchtte naar het dak, terwijl zijn vriendje in het toilet weg- kroop. Dat vriendje werd door de :wager buiten de deur gezet. De «w* wclvau«Uu #upia«, „I andere..jongen wilde zich langs de ontvangst nemen. De muzikale om- I regenpijp naar beneden laten glij- lijstrag van deze revue werd. even- den- doch halverwege kon hij zich als de rhythmische melodieën tijdens niet meer houden en tuimelde op - - straat, waar de agent hem vond. De 14-jarige A. M. S. uit Rotter dam deed bij de politie aangifte dat haar fiets die zij Zaterdagavond op de Broersvest op slot tegen een muur had gezet, was gestolen. „Orpheus" voor de radio De Kon. Zangvereniging „Orpheus" zal in óc^ komende maanden haar een gemakkelijke zege op Germinal medewerking verlenen aan drie het bal. dat tot ver na het midder nachtelijk uur duurde, op voorbeel dige wijze uitgevoerd door een or kest onder leiding van oud-leerling Cor Groen ewegen. De oud-Willem de Zwijger-scholie ren kunnen terugzien op een bijzon der goed geslaagde reünie, die de Onze stadgenoten hebben gisteren weten te behalen. Vanaf het begin werden de gastheren door felle aan vallen in het nau*." gedreven, doch de eerste tien minuten wist de ach terhoede de felle aanvallen af te slaan, en kwam hun eigen voor hoede in act Je. welke echter niet gevaarlijk bleek te zijn. Bij een volgende stormloop van Schiedam wist M. Zonneveld het eerste doelpunt te scoren, terwijl dezelfde speler even later de stand op 02 wist te brengen. Germinal kon geen vat op het spel krijgen en alle pogingen om zelfs maar gevaarlijk te kunnen worden, mislukten. Nog voor de rust bracht J. van Gent de stand op 03. Na de rust kregen we eenzelfde éénzijdig spelbeeld te zien en dus konden verdere doelpunten niet uit blijven, Bij een der Schiedamse aanvallen werkte één der achter spelers de bal in eigen doel, terwijl G Stolk kort hierna de stand op 05 bracht De Schiedammers gingen het nu wat kalmer aanpakken, niet alleen de voorhoede, doch de verdediging incluis. Dit is een kardinale fout geweest, want in de resterende tijd wist Germinal hiervan te profiteren, door het maken van twee doelpun ten. waarmede zij dc eer redden. Met een 25 overwinning kon Schiedam het veld verlaten. Zowel tijdens de ontmoeting tussen Hermes 4 en VCC 4 als bij Hermes 8 en Sj^artaan 4. konten twee spelers te gelijk naar de bal. In de eerste wed strijd was het de 20-jarlge A. A. uit de Breedstraat die per auto van de G.G. en G.D. naar het Gemeenteziekenhuis werd gebracht. Deze voetballer kreeg vermoe delijk een hersenschudding Bij de an dere ontmoeting brak de 20-jarige J. V. uit Rotterdam zijn neusbeentje. Dr Jon- gerius heeft de jongeman verbonden, waarna dere sportbeoefenaar naar buis kon gaan. radiouitzendingen. Tevens zal op 7 October as. in Haarlem een con cert gegeven worden in de Gemeen, lelijke Concertzaal aldaar waar o.m. zal worden uitgevoerd de Frith j of-sage van Max Bruch met begeleiding van het Symphonie-or- kest van de Marinierskapel. Het ge heel zal onder leiding staan van Kapitein Gijsbert Nïeuwland. Esperanto-agendo Merkredon, la 7an de A Okt: zouwen montros al ni bildfilmon „la vivo de ciganoj" Klubvespero ce v. Gink Ploegstr 19. Be- J, Zuidgeest, die op zijn beurt in de finale met 2118, 2115 in Jo Vis ae meerdere moest erkennen. In de overige groepen was de strijd niet minder fel. Zo klopte J. Me'Jldijk in dc finale van groep 2 zijn club- en teamgenoot C. Meu- rer met de veelzeggende cijfers 21—15, 20—22. 23—21. A. Gouka v erd winnaar in groep 3 door B. Foet met 21—15, 17—21, 21—14 te kloppen. De resultaten waren: Groep 3: 1. J. Vis 'kampioen van Schiedam), 2 J. Zuidgeest. Groep 2: 1. J. Meuldijk, 2. C. Meurer. Groep 3: 1. A. Gouka, 2. B. Foet. Groep 4: 1, J. B, Verhoekx, 2, C Vollcbregt. Groep 5: 1. W. de Winter en K. van Dijk, 2. J. Hendrlkx en C. Marijnen. Groep 6; 1. A. Gouka en "VV. Brü- ning. 2. J Maarssen v. d. Brink en B Gr o on ewegen. De verenigingsresultaten waren: 1. Noad. 7 p.: 2. Ready, 6 p.; 3. FTTS, 2 p.; 4. Lafamo. 1 p. Op de hoek van de B.K.-Laan en de Na5saulaan is Zaterdagavond de 71-jarige G. B. uit Vlaardingen aan gereden die daar het kruispunt over stak en ondanks de signalen van de automobilist toch rustig doorwan delde. De man werd door de voor bumper van de auto geraakt en via de motorkap tegen de straat ge smakt. Twee voorbijgangers hebben de oude man naar het gemeente-zie kenhuis gebracht. Een auto van de GG en GD heeft hem later naar zijn woning vervoerd. Zondag werd te 's-Gravenhaga deelgenomen aan een duel-meet tus sen een damesploeg van WIK en „THOR". Dit als een stimulans- wedstrijd én routine te krijgen voor district5wedstrijden. De gastvrouwe behoort tot de sterkste vereniging op dit gebied in den lande, welke op de binnenkort te houden kam pioenswedstrijd een goede kans krijgt als eerste uit de bus te ko- De volgende onderdelen werden verwerkt: Ringen, rek. brug. even- wichtsbalk. paardsprmgen en een persoonlijke vrije oefening. Elke ploeg bestond uit 8 turnsters waar van de 6 besten voor de puntentel ling in aanmerking kwamen. Na een 2eer spannende en sportie ve wedstrijd mocht het de ploeg van WIK gelukken als eerste te ein digen. Het totaal behaalde aantal punten bedroeg 571 terwijl de ploeg van THOR 559 punten behaalde. De winnende ploeg werd na afloop een prijsje aangeboden. De vijf best ge plaatsten waren; No. 1 Willy v. d. Bijl 105.4 punt; 2. Truus Woord 103.3 punt; 3. Tonny Maas, 101.6 punt; *4. Jopie Man 't Veld 100.5 punt; 5. Ria v. d. Waal 100.3 punt. Wel een bewijs dat de geoefend heid van beide ploegen weinig uit een liep. Een tegen het einde van Dindua- zijde te hard gespeelde wedstrijd, is door DHS verdiend met 31 ge wonnen. De resultaten van de DHS-reser- ves waren: DHS 2DHC 3 0—3; SMV 3—DHS 3 2—5; DHS 5—Roe kan je 3 5—2; SVDPW 4—DHS 6 3—3; DHS 7—Bloemhof 3 5—9. Juniores: DCTC aDHS a 13; NEC b—DHS b 14—0; DRZ c— DHS c 1—2. EN Aanmelden Adr. GEVRAAGD Mildersstraat 64-A, Rotterdam-West Ronde glasplaten, sehuif- ruiten, glas in lood, geslepen suite-deuren, toiletspiegels, etaiage-glaspJaten, autorui ten enz levert U Loopik's Glasindustrie. Boterstraat 39 Telefoon 68945. Z|jn uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstalla tie. Schoenrep.-bedrijf „Ex celsior", Dam 36, tel, 66874. Wy verven uw schoenen in elke gewenste kleur, da messchoenen 3.25; heren schoenen 3.75. Schoenrep.- bedrijf „Excelsior", Dam 36, Tel. 66874. "tl spaart wat U wilt en haalt speelgoed en huishoudelijke artikelen bij Bokhorst, Groe- nelaan 36 en Hoogstraat 34. Een uitkomst bij verjaarda gen en andere feestelijke ge legenheden. Permanent wave vanaf 6. de nieuwste modellen. Mai- son „Modern1'. Jac. van Kal- ker. Hoogstraat 53. Schiedam, telefoon 69750. Beleefd ver zocht vroegtijdig te bespre ken. Bakkerij Van Haasleren, Bil- derdijkstraat 31, Schiedam, vraagt °en flinke halfwas bakker. Ook bekend met be zorgen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1