Emigranten op vleugels naar het vijfde werelddeel Hoe „zwartSchiedam veranderde in „groen"5 Schiedam Pleinweg-monument wordt verplaatst Julianapark kroonjuweel van onze plantsoenen Kijkje achter de schermen van 1940-1945 Geen tijd voor heimwee of zorg voor toekomst J STENO-TYPISTE Schaakclub Schiedam Dr Somer belichtte het werk van de inlichtingendienst Dodelijk ongeval op de Rijksweg UVY-conf eren tie in ,.De Tempel" AC» END A Driejarig knaapje omvergereden Scholier onder de tram geraakt Definitieve gedenkteken bij schouwburg; tegenwoordige op binnenplaats Douane-ambtenaren kregen insignes Teer stroomde over het dek Bejaarde man door fietser aangereden Sabena wil Aken ook aansluiten op helicopter net SCHIEDAM Zonder boeken zijn wij aiieen op deze wereld Bazen's Leesbibliotheek ERVAREN üarkiezenmonteurs - Chauffeurs 1 e ervaren trailer-chauffeur 2e chauffeur 3e flinke bijrijder 4e jongen <^s> 2 Woensdag 14 October 1953 Een stad zonder „groen" is geen 'stad. En met dit „groen" wordt bedoeld de bomen en de heesters, die langs grote bou levards of langs singels zijn geplant. Behalve .als versiering vormt, deze groengarnering een onmisbaar element in de mo derne stad, omdat de bomen en de planten meehelpen de door stikstof verzadigde lucht in een zuurstof houdende om te zet ten. Maar behoudens deze nuttige factor is het van het groot ste belang, dat een stad wandelparken bezit, waarin de be volking kan verpozen. Vroeger leefde dit niet zo bij de toen malige stedebouwers, maar sedert 1918 kwam men allengs tot het inzicht dat een stad ook nog uit andere elementen moest bestaan dan alleen maar uit huizenblokken. Het is vooral de heer J. K. Domi- nicus geweest, de chef van' de Ge meentelijke Plantsoenendienst, die voor Schiedam baanbrekend werk heeft verricht om te komen tot goede en "verantwoorde recreatie-gebieden. In het laatste pummer van „De Schie damse Gemeenschap" geeft de tegen woordige tuin-architect, de heer J. J. Schipper, een beschouwing over het geen onder leiding van zijn voorgan ger tot stand kwam. „Wereldoorlog I was ten einde. Het normale leven hernam zijn gang. De bouwnijverheid kwam weer óp dreef. De Warande vormde de westelijke grens van de bebouwing, weldra ech ter begon de uitbreiding naar het Westen door te breken. Nieuwe wijken ontstonden, woon wijken met een geheel ander karak ter. woonwijken, waarin het ..groen" een belangrijke'functie kreeg tover, vullen. „Zwart" Schiedam begon zich om te vormen in „groen'' Schiedam. Op velerlei gebied vielen tijdons en direct na de Eerste Wereldoorlog grote veranderingen op cultureel ge bied waar te nemen. De schilder kunst, veelal de voorloper van nieu we kunstuitingen, bracht reeds om streeks 1914 het expressionisme als een drang om emoties te uiten en tot vorm te scheppen. Ook in de bouwkunst kwam het expessionisme naar voren, deels ook als reactie op pure en zuivere stijlbegrippen van Berlage en zijn volgelingen. Hierdoor werd de bouw kunst meer bewogen van aard, hoe wel, zoals welhaast vanzelf spreekt, de bouwkunst uit de eerste decennia van onze eeuw evenzo meetelde; doch aangepast aan de gewijzigde^ levens- eisen, vooral ook op hygiënisch ge bied. In de stedebouw begon de belang rijke functie van het groen erken ning te vinden, het organisch in het Stadsplan opgenomen groen. In Duits land en Engeland ontstond het volks park-idee. Tot dusverre kende men het open bare park. dat gelegenheid tot wan delen bood. het „sjerpark" met zijn bloemen-, heesters-, en .bomonschat. het park met zijn sterk pa?:jef re creatieve inslag Daartegenover werd aan het volks park de eis gesteld, dat het in tegen stelling tot «ie meesto openbare s:er- parken volop gelegenheid cn vol doende ruimte aan talrijke stedelin gen moest biecen om zich gedurende het gehele jaar in de openlucht op te houden. Het volkspark moest beschaduwde wandelwegen bezitten, doch vooral zonnige speelweiden, die door een ieder zouden mogen worden betre den; daarnevens dienden er sportter reinen te zijn. Zulk een park moest in de nabijheid van de stad zijn ge legen, opdat de gehele bevolking er van kon profiteren. Het Sterrebos ontstond door op spuiting van baggerspecie uit de Waalhaven afkomstig; de aanleg van het Volkspark werd mogelijk' toen omstreeks 1920 een aanvang -werd ge maakt met het baggeren van de Wil- helminahaven. Het Volkspark kreeg een geheel ander karakter dan het Sterrebos. Overeenkomstig de reeds hierboven beschreven eisen, kreeg het Volks park naast ruime zonnige speelwei den, brede, doch ook meer intieme, schaduwrijke wandelwegen en -pa den; waardoor dit park asn de groei ende behoefte van de stedelingen aan passieve en actieve recreatie tege moet kwam er: /.al blijven komen. Reed? voor de oorlog lot flinke ont wikkeling gekomer.. doch tengevolge daarvan grondig vernield, begint het Volkspark thans, vooral ook door de zore. die de arbeider?, te werk ge steld bij de Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening daaraan bestenen, opnieuw tot wssdom te geraken, ten gerieve van de talrijke stedelingen die er verpozing zoeken. Het Julianapark is het kroonjuweel van de Schiedamse plantsoenen. Zo is het inderdaad. Dit park, dat als een belangrijk buurtpark zou kunnen worden beschouwd, geniet de belang stelling van welhaast de gehele Schiedamse bevolking, hetgeen in de afgelopen Vacantieweek wol weer duidelijk 15 gebleken. Jong en oud trekken er heen om van déze fraaie aanleg te genieten, om de schoonheid van de beplanting te ondergaan en om zich te verlustigen in de talrijke watervogels, die de vijvers bevolken. Het sierpark, dat omstreeks 1929 als werkverschaffingsobject tot stand werd gebracht, heeft een monumen tale entrée. die bekroond wordt door de heuvel met koepel- Het overleg parkgedeelte is landschappelijk van aanleg, met flinke gazons, forse boom en heestergroepen. die de fraaie doorzichten omlijsten. Veel heeft, het julianapark er reeds toe bijgedragen om Schiedam tot een prettige woonstad te maken. De be planting in dit park is nog geenszins tot volle wasdom gekomen, zodat het in de toekomst zijn belangrijke func tie in nog grotere mate zal kunnen blijven vervullen." De uitslagen van de wedstrijden gespeeld in de onderlinge compe titie van de schaakclub Schiedam zijn; Groep I: S- Koster—W. Meiier af goor.; J. v. Groot ve ld—A. v. Et'.en 20; a. de Bruin—D. v. JJzendoorn 1—0; C- L. v. Troost—C. Vrijland 1—0; L. de Brum—J. C. Dróge 1—0; S- Oosthoek—J. C. Höizken 1—0. Grceo H: F. de Vlieger—P. Cam per» tó; N. v. d. Brugge—P. v. d. Kruijt 1—0; W. v.d. Most—J. Hers- bach 'i— J. Timmers—W. Hoo- gendam 01; j. den BoerJ. v. d Velden 0—1; L. v. Uzertcoorn—C. v. d. Berg \i- Voor de competitie van de Rot terdamse Schaakbond spoelde net eerste tiental tegen Waddinxveen I. welke veristrijd met de stand <>—3 in bet voord cel van SCs werd afgebroken. Quick Boys 2—HBSS 2 Nu HBSS as* Zaterdag een v:ije dag heeft, gaat alle belangstelling uit naar het 2c elftal. Dat elftal staat met 8 punten int 4 wedstrij den ongeslagen aan de kop van de ranglijst. De wedstrijd van as. Zaterdag gaat tegen de reserves van de landskampioen Quick Boys in Katwijk- Quick Boys 2 heeft ook enkele goede overwinningen be haald. waarbij er één is van 11—2. De Schiedammers zuilen dus veel moeite hebben het ongeslagen re cord te handhaven. Vrijdag zal er weer een club avond gehouden worden in zaal Marijke, aanvanz 8 uur. Burgerlijke Stand Geboren: jacoba A-. d. v. j. J M Westerholt en j. E. v. d. Goorberah: Jevenl. kind van H. Koning en E. Maltha. Overleden; C. L- Verpoorte, 7z j. In de vaagheden die nog steeds hangen rondom het rege ringsbeleid in oorlogstijd, heeft Dr. J. M. Somer Dinsdagavond in Maison Westhuis voor de afdeling Schiedam van de ver eniging Voormalig Verzet Nederland en de vereniging van Ex-Politieke Gevangenen, weer enige klaarheid gebracht. Spre ker was destijds hoofd van het Bureau Inlichtingen in Londen, dat uit een grote warboel van officiële en particuliere dienst- jes ten slotte was voortgekomen. De heer J. Donkers, afdelingsvoorzitter, verwelkomde de talrijke aanwezigen, in het bijzonder de spreker voor deze avond, Dr. Somer en enkele Hoofdbestuurders. „Avonden als deze betekenen voor ons niet een foeteren op vele teleurstel lingen, die ons na de oorlog zijn bereid, maar een dankbaar gedenken, dat wij in vrijheid bij .elkaar mogen komen. Wij moeten waarheid en gerechtigheid beoefenen in onderlinge naastenliefde. Leven is verantwoordelijk blijven, ieder ogen blik van de dag, omdat wij ons niet willen laten leven," aldus de heer Donkers in zijn openingswoord. Dr Somer begon zijn uiteenzetting met te zeggen, dat hij zich eigen lijk liever op de achtergrond hield, gezien de vele verwijten, die men de laatste tijd te horen kreeg over het spreken voor eigen parochie. Desondanks was hij voor de aan drang .uit Schiedam gezwicht. „De inlichtingen dienst was de ba sis. waar bet hele verzet op dreef. Zijbetekent dó'hersens voor de oorlogvoering", aldus dr Somer. Vóór de oorlog was er een zeer goed geïnformeerde militaire dienst, tak. de z.g. G.S.-drie. Toen de re gering uitweek, ging bet grootste gedeelte hiervan mee naar Enge land. Slechts enkelen bleven ach ter o.w. dr Somer. Naakt en bar revoets kwam men echter in Lon den aan. Alle archieven waren ver brand. zelfs de meest belangrijke en geen enkele verbinding bestond er. Al heel spoedig werd duidelijk dat G.S.-drie politieke en militaire situaties beheerste, maar in het ge heel niet was voorbereid op een oorlogstaak buitenslands. Een gevoe lige tekortkoming. Er was slechts één ding. maar "dat was dan ook van groot belang: de wil om een schier hopeloze strijd aan te vat ten! Veel geschikt materiaal had men echter niet. Toch werd reeds in Juli 1940 een dienst in het leven geroepen. Hel vreemde was echter, dat niemand van de vroegere G.S:- drie hierbij werd ingedeeld. Door haar onbekendheid met de situatie was deze dienst reeds na één jaar tot opheffing gedoemd. Zij stond onder leiding van de heer Van 't Zand, voormalig politieman in Rot terdam. De enkele agenten, die men had uitgestuurd konden helaas geen resultaten bereiken. Dezelfde dag nog. 14 Augustus 1941. werd onder mr Derksema een nieuwe inlichtingendienst opge richt, wederom bestaande uit bui tenstaanders. De Britten verloren hun vertrou wen in de onderneming en ont hielden zich verder van medewer king. Geen wonder dat reeds 5 Fe bruari 1942 deze dienst hetzelfde lot onderging, zonder ook maar één agent tehebben uitgestuurd. Een zeer groot vraagteken is hier wel op zijn plaats. Het personeel be stond hoofdzakelijk uit landgeno ten die hun opleiding ver buiten het vaderland hadden ontvangen en nu in Londen waren verzeild ge raakt. De Engelandvaarders begonnen in deze dagen door te komen. Meest jonge enthousiaste kerels met het devies; geen woorden maar daden, in hun wapen. De -algemene sfeer in Londen werd onrustiger. De niemvgekomenen gingen verwijten richten aan de autoriteiten en spra ken over verraad in de inlichtin gendienst. Er ontstond een gespan nen situatie tussen de oude. bu reaucratische. garde en de van moed en dadendrang bruisende jon ge groep. De laatsten waren veelal vertegenwoordigd in de groep Ha- zelhof. die onder supervisie van de Engelsen stpnd. De regering bleef echler op de zelfde wee voortgaan. Na ophef fing van de dienst Derksema werd kolonel De Bruyne aan het hoofd van een nieuweCentrale Inlich tingen Dienst gesteld. Het begin was reeds een catastrophe. Er wer den enkele agenten uitgestuurd, die allen werden gearresteerd. Onder hen was o.m. de bekende Lauwer®.- De trieste inleiding tot de tragedie van Schreieder's Engtandspiel was begonnen. Dr Somer wilde niet ver der op dit onderwerp doorgaan, om dat dit genoeg bekend werd ge acht. Velen vielen in handen van de vijand tengevolge van de onbe kwaamheid en achteloosheid van de leiders van de C.I.D. In Mei 1942 werd ook deze derde dienst opge heven. naar aanleiding van een he vig conflict f"??en kolonel Ds Bruy ne en de Engelsen. De vraag naar inlichtingen uit ons land werd echter steeds groter. De groep De Bruyne had zich hoofdzakelijk toegelegd op het ple gen van sabotagedaden, maar de zo nodige gegevens over de situatie in ons land ontbraken. Voor de vier de maal werd een nieuwe dienst gesticht, het werd nu zelfs een ge trouwe copy van de voorgaande. In feite kreeg kolonel De Bruyne wederom de leiding. Het resultaat was. nihil, behalve voor de Duit sers-,--die-steeds-meer in de kaart werden gespeeld. (Englandspiel!). Bureau Militaire Voorwerking Te rugkeer heette deze laatste organi satie. Na haar ontbinding begon men eindelijk een vaste koers uit te stippelen. 28 November 1942 was een be langrijke dag voor de Nederlandse beweging in Londen. Toen werd hel Bureau Inlichtingen, geïnstalleerd, dat ressorteerde onder het Ministe rie van Oorlog. Het betekende een soort Paleisrevolutie. Het levensge vaar van de elkaar beconcurrerende groepen werd ingezien. Nu de moed op z'n hoogst was. kwam er een lichtstraal. De Engelandvaarders kregen hun kansen waarvoor zij ge. komen waren. Zij behoefden niet langer allerlei flauwe karweitjes op de knappen, maar konden hun da dendrang gaan uitleven. Ds Somer was via eén zeer avontuurlijke en omvangrijke tocht via Suriname (O in Londen beland en werd als hoofd van het bureau aangesteld. Zyn er varing en kennis van zaken be kendheid met de situatie evenals dat van de andere medewerkers/be gon al direct vruchten af te wer pen. Immers slechts zij hadden tot voor kort in het vaderland vertoefd en waren op de hoogte met de ille gale arbeid. Minister Van Lith had een zwak voor de Engelandvaarders, maar kon hen ook terdege op hun fouten, die vanzelfsprekend werden gemaakt, wijzen. Al spoedig kreeg bij de vleiende bijnaam Pa Lith. Dank zij de scherpzinnigheid van de nieuw verworven medewerkers kon het bureau uitgroeien tot een belangrijke steun in het geallieerde net. Vooral het werk van majoor Broekman werd door dr Somer ge prezen. Zijn slagzin was: isolement en practische ervaring. Na deze uiteenzetting over het on overzichtelijke werk achter de schermen tot voor 1943 volgde een korte pauze, waarna dr Somer bet reeds eerder uitvoerig beschreven werk van het Bureau Inlichtingen tot aan de bevrijding behandelde. De interessante en duidelijke eau. serie werd door alle aanwezigen met grote aandacht gevolgd. De 63-jarige veehouder W. Dijks hoorn uit Schiedam is gistermiddag op de Rijksweg 13 nabij de Rotter damse Rijweg dodelijk verongelukt. Omstreeks kwart voor een stak hij met zijn fiets de op dat ogenblik zeer drukke rijksweg over. Hij werd gegrepen door een personenauto :>n enkele nieters mee gesleurd. Met ern stige verwondingen werd hij naar het Bergweg zieken huis vervoerd, waar bp aankomst bleek, dat hij was overleden. ROTTERDAM De Rotterdamse leden van de UW zullen op Dinsdag 20 October "samen komen in „De Tempel" aan de Delft- weg te Overschie. De conferentie be gint. 's morgens om half elf en duurt tot 's middags vier uur. Op het pro gramma staan o.a. toespraken ovet „Hoe leven op dit ogenblik bewoners van het rampgebied" en „Het werk van de Utrechtse Vereniging Hulp aan Ontheemden". Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst; Fa. Gouka, Hoogstraat 29. Bellen by ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 89. Telefoon 69298- Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: „Het is feest in Parijs". Mo no pole, 2. 7, 9 u: „Een vrouw werd verkocht". Agenda Rotterdam VOOR HEPEN Operette: Schouwburg, 8 u: Hoofdstad Operette met „Wiener Blut". Toneel: Luxor, 8 uur: Gezel schap Johan Kaart met „Potasch en Perlenioer". Muziek: Rjvfêrahal, 8 uur: R'dams Philh. Orkest met Cor de Groot - piano. Film: Arena, 2. 7, 9.30 uur: Moulin Rouge: Capitol, 2, 7, 9.15 u: Berlijn.... stad van avontuur, Cineac, 95.15 uur: Nieuws enz.; 5.45. 8, 10 uur: 't Is voor de bakker, Colosseum, 2, 7. 9.15 uur: 't Is voor de b3kker; Harmonie, 2, 7. 9-15 uur: De wrede zee; Lutusca, 2.15. 7, 9.30 uur: Sombrero; Monopole, 2, 7, 9 uur: Een vrouw werd verkocht; Passage, 2, 8 u: 't Is feest in Parijs; Prinses, 2.15. 7. 9,30 uur: De ondergang van de Titanic; Rex» 2, 7, 9.15 uur: Het huis aan de rivier; 't Venster, 2. 7, 9.15 uur: Faithful Gity; Victoria, 2, 7. 9,15 uur: 't Is voor de bakker. Tentoonstellingen: Vm Schiclaodshuis, 105 uur: Werk van Jan de Clér, Alex de Haas en Toon Hermans; Historisch Museum, 10—5 uur: Geschiedenis van Rotter dam; Rotterdamse Kunstkring, 105 uur: Werk van Roelof Frankot; Museum voor Land- en Vol kenkunde, 10—5 uur: Melanesische kunst; weven en vlechten in Afrika; Kunstcentrum Groothandelsgebouw: Werken van Wim Motz. Wim Stror- mann. Paul Suurland en Jaap Visser Int Constlgh Werck, 105 uur: Litho's van H. van Kruiningen; Bouwcentrum, 95 uur. Woensdag 8 uur populaire rondleiding: Bouw van vacantie-oorden, scholen, teh. voor ouden- van dagen, fabrieken, boerderijen, etc. Engelse architec tuur; „De Brug", Boomgaardstr. 62, 10—5 uur. Werk van Bouke Ylstra. Op het koolaspad achter de Be nedenrij weg is gistermiddag de drie- rige Laurens Knecht, wonende Bo venstraat. door een fietser aangere den. De jongen is met een gebroken linkerbeen naar de St. Clarastich- ting vervoerd. (Van een speciale verslaggever) PERTH, {West-Australië5, October. Laag onder de zware regenwol ken vloog het emigranten-vliegtuig de „Overloon" over het vliegveld van Perth. Voor de raampjes zagen wfj de gezichten van de mensen met wie wjj een weeklang ln dit toestel hadden gereisd en die nu op hun laatste tocht waren, de vlucht van Perth naar- Melbourne. Wfj wuifden en spoedig ver dween het toestel van de jonge gezagvoerder Zoethout en zijn bemanning van zeven mannen en een nietsje. de liefste der stewardessen, in de wolken. Nadenkend, met een beetje weemoed in het hart, wandelden we naar de uitgang van het vliegveld. Velen van de passagiers zullen we terugzien op onze rondreis door Australië, wanneer zij reeds enige weken op hun plaats van bestemming zijn, op het groene eiland Tasmanië, als zij zijn opgenomen in de mlüïoenenbevoiking van de wereldsteden Sydney en Melbourne of zelfs als zy reeds een paar weken in het achterland van Brisbane hebben gewoond. Hoe zal het dan zijn? Sen week hebben wij samen met deze emigranten gevlogen. Wij heb ben met hen op Schiphol gestaan toen het „Wilhelmus" en het „God Save the Queen" werd gespeeld op de regenachtige Maandagmorgen toen zij afscheid van Nederland no men. De douane waren zij voorbij. Hun familie was achtergebleven, maar de volksliederen woelden de diepste gevoelens en de tranen los. Plotseling beseften velen dat dit het einde van hun leven in het vader land was, dat zij nooit meer zouden terugzien. Het was een plechtig, maar ook een smartelijk ogenblik. Maar het werd gevolgd door de drukte van het instijgen en van het installeren. En voordat er tijd tot Op de Zaagmolendrift heeft «en tramwagen van lijn 10 gisteravond dp 14-jarige scholier Henk Dikhof uit de Pijperstraat aangereden. De scholier, die op zijn fiets zat. sloeg over de kop en raakte met het lin kerbeen onder de baan schuiver van de tram. Hei diibeen en de kuit kre gen diepe vleeswonden, twee tenen weren ernstig gek west. In het St. Franciscusgasthuis is de jongen op genomen. Het monument voor de gevallenen in Rotterdam-Zuid zal binnenkort tijdelijk worden verplaatst. Het komt te staan tussen de in aanbouw zijnde schouwburg en de Hervormde kerk bij het noodwoningencomplex. Het ge meentebestuur heeft na ryp beraad en langdurig overleg met het „Comité rieinweg-jfedenkteken" tot deze verplaatsing besloten, omdat op de hoek van de Pleïnweg en de Goereesestraat weldra een blok woningen zal ver rijzen. Wanneer deze woningen gereed zijn zal het Pleinweg-monument, iets kleiner van omvang, naar zijn tegenwoordige plaats terugkeren. Het komt dan te staan op de bin nenplaats van het woningblok, waar het vanaf de openbare weg on zichtbaar is. Op de Nationale Ge denkdag zullen hier ook niet dui zenden in stilte langs het monument kunnen trekken, zoals in de afge lopen jaren is gebeurd. Het definitieve monument voor Rotterdam-Zuid, waarvoor reeds een deel van de benodigde gelden bij een is gebracht, is dan ook op een andere plaats geprojecteerd. Het zal komen te staan op de reeds ge noemde plek tussen de Schouwburg en de Hervormde kerk, langs een ontworpen singel. Hoewel het bestaande monument dus in de toekomst gehandhaafd blijft zullen de grote herdenkings plechtigheden bij het nieuwe ge denkteken worden gehouden. De bezwaren van het gemeente bestuur tégen het handhaven van het monument, op de huidige plaats en in de huidige vorm waren van stedebouwkundige en van financiële aard. Het ontworpen woningblok op de hoek van de Pleinweg en de Goereestraat vormt een van de „wanden" van het Zuidplein, „Het was sledebouwkundig en financieel niet mogelijk een gat in een van die „wanden" te laten", deelde wethouder J. Meertens gis termiddag mee, toen hij over het monument in Zuid een uiteenzetting gaf voor de pers. De Wijkraden voor Oud- en Nieuv/-CharLois hebben tegenover de opvatting van het gemeentebestuur aangevoerd dat bet bestaande plant soen langs de Plemweg gezien moet worden als een historische plek, die De hoofd-inspecteur der Invoer rechten en Accijnzen, de heer W. F. H. Goedeljee, heeft gistermiddag in de cantine van het Belastingge bouw aan een aantal douane-amb ten aren insignes voor sportieve prestaties uitgereikt. Deze ambte- arer. trainen namelijk regelmatig en beoefenen alle mogelijke takken van sport, hetgeen voor hen, mede uit het oog van zelfverdediging belangrijk is. Elk jaar worden de sportbeoefenaars in de gelegenheid gesteld proeven van bekwaamheid af te leggen en indien zij aan de voorgeschreven eisen voldoen wor den hun insignes uitgereikt. De heer Visser leverde dit jaar een bijzondere prestatie door voor de zesde maal in successie aajj de wedstrijden deel te nemen. Hij kreeg de „balk met ster". Het gou den insigne ontvingen de heren J A. Boden, A. den Broeder, A. H. Bruins. J. Buitendijk. J. Jobse, K. Kegel, M. Padmoes, A. de Kooy» J. Thurkow en M. Zwart. Het zilveren insigne de heren B. Hengelveïd en C. Burghout en het bronzen insigne de heer J. R. Ma- thijssen. niet geofferd mag worden aan stede- bouw en aesthetica. Tenslotte hebben de wijkraden zich echter bij de voorgenomen wij ziging neergelegd. Twee leden wa ren er tegen en vier onthielden zich van stemming. Wanneer net monument zal wor den verplaatst hangt af van de datum waarop met de bouw van het woningblok wordt begonnen. Het gedenkteken zal echter in ieder geval vóór 4 Mei zijn overgebracht naar de nieuwe plek, die ongeveer 150 meter van de oude ligt. Een der veerboten van de diénst Middelharnis—Helievoetsluis had gistermiddag omstreeks vier uur een vreemde aanvaring. Dwars op het dek van het schip stond een grote auto van de asfalt-expresse met een tank vol teer, bestemd voor het afdekken van herstelde dijken. Aan weerszijden stak de grote wagen ietwat buiten de veer boot. Dat werd noodlottig bij de af vaart naar Middelharnis. De kraan van de teer tank raakte daarbij nog net een walkraan en brisk tenge volge daarvan af. Het resultaat was. dat- alle teer uit de tank stroomde," over het dek, en verder over de ponton van de aanleginrichting. Het was een smerige boel. daar aan boord van die veerboot. Hoewel enige tijd later toch de dienst kon worden hervat, liep het verkeer van en naar Goeree-Overflakkee grote vertraging op. Urenlang werd er gewacht aan de Hellevoetsluisse en Middelharnisse aanlegsteigers door lange files voertuigen. En al dat wachten was de schuld van die teerkraan. die een eindje buiten boord stak. Op de Sta ten weg is gistermiddag de 71-jarige E. W. G. van Wordra gen wonende Essenburgsingel op zijn fiets aangereden door éen an dere wielrijder. Bij de val brak hij de rechterenkel. Hij is naar hei: Coolsingelziekenhuis vervoerd. MAASTRICHT. Op een bespre king van Sa bena-functie na rissen met Duitse instanties tér gelegen heid van het in gebruik nemen der Internationale helicoptevverbinding BrusselLuikMaastrichtBonn Keulen v.v.. heeft de Sabena-leiding meegedeeld, dat ernstig wordt over wogen om in de a.s. zomer van 1954 ook Aken in te schakelen als lan dingsplaats in de bovenvermelde luchtlijn. verder nadenken was, voordat het heimwee, dat daar op Schiphol even werd losgeslagen, bezit nam van deze 52 emigranten, was het grote avontuur begonnen. Bijna „voor al len was het de 'eerste luchtreis, waartegen de meesten zelfs meer hadden opgezien dan tegen het on bekende lot in het onbekende grote land. Vliegen valt mee „Dat vliegen valt nogal mee." zei landarbeider Op het Rot uit Hattem. die op weg was naar zijn broer in Tasmanië. Zijn twee kin deren speelden met een auto en een paarprentenboeken in de gang van het vliegtuig alsof zij thuis waren. „Dat is nu het enige waarvoor ik bang ben geweest." Zijn rustige stil le vrouw glimlachte. ..De mensen van de KLM weten wat zij moeten doen om de kinderen rustig te hou den." Dat wisten zij inderdaad. De twee stewards, kalme reuzen, vonden voortdurend het grapje om kinde ren en ouders op hun gemak te stellen Mejuffrouw Van Engelen beschikte over eindejoze hoeveelhe den kranten en prentenboeken. Voordat de „Overloon" boven Frankrijk was. waren de emigran ten aan het vliegen gewoon. En wij hadden van de tijd gebruik ge maakt om te ontdekken wat voor mensen zij waren, een eerste in druk, die telkens werd bevestigd. Dit was een prachtige groep lie den, die weinig illusies hadden over het leven dat zij tegemoet gingen. „Het zal niet meevallen in het be gin," zei Grimbergen, tot nu toe tramconducteur in Amsterdam en op weg naar Victoria met vrouw en kinderen om te gaan tuinieren. „Gelukkig ben ik tuinman geweest voordat ik, op de tram stond!" Waarom ging hij naar Australië? Van 55 gulden per week spring je niet hoog als je een paar kinderen hebt. „Misschien hebben wij het ook in Australië ons hele leven zwaar, maar het gaat om de toekomst van de kinderen." Kinderen De toekomst van de kinderen: dat was het refrein, waarmee de ver halen voortdurend eindigen. Zo was het bij Op het Rot zo was het bij de jonge moeders, een met zeven kinderen, wier mannen reeds in Australië waren. In Cairo vloog gezagvoerder Zoet hout een paar keer rond de. pyra mid en ..Als ik naar huis schrijf dat ik ze heb gezien, ge lor en. ze het niet," zei een emigrante. Toen allen een paar uur later zcaren onderge bracht in. het KLM-hotel vlak bij het uliegnelei, geloofden zij hun. eipen ogen niet. Midden in de woestijn ts hier uit het zand een oase te voorschijn getoverd5olda- t.en-barakken zijn omgetooerd tn ge riefelijke kamers. Hoge bomen rui sen nu u?aar kort geleden de wind met het zand. speelde en de emi granten aten een laatste echte Ne derlandse maaltijd in de openlucht tussen bloemprielen en onder een. heldere sterrenhemel. Voor de emigranten Wn& deze avond in Cairo een onvergetelijke herinnering, waarover zij nog spra ken, toen zij Djakarta reeds voorbij waren en Australië ieder ogenblik in zicht kon komen. 36 uur rust Voor de laatste sprong kwamen 36 uren rust in Singapore. De KLM wil de vrouwen en kinderen een laatste gelegenheid geven om .uit te rusten voor de laatste tocht, die hen eindelijk naar het nieuwe land zou brengen. Laat Zondagavond wa ren zij te Perth in West-Australië. Hoe was de reis geweest? Het was onze laatste vraag aan onze nieuwe vrienden. Voortreffelijk. Je hebt geen tijd om heimwee te krijgen of om je zorgen te maken over de toe komst. Een triomf voor de KLM, althans voor de bemanning, die nooit iets te veel was om hun pas sagiers van dienst te zijn of af te leiden. Zal straks de ontnuchtering ko men? „De emigratie per vliegtuig is een vloek," zei de Nederlandse emigratie-ambtenaar te Perth, cü heer M. A p p e r 1 o o nog dezelfde dag. „Waarom?" vroegen wij ver wonderd. „Omdat de mensen niet voldoende ba sage meekrijgen- De vaklieden zitten maanden op hun ge reedschappen te wachten." Het is de man van ervaring, die sprak. Misschien heeft hij gelijk. Maar als het waar is, besef*en onze reisgenoten niet wat hun wacht. Tot nu toe zijn zij dankbaar, dat zij deze. reis per vliegtuig hebben ge maakt. Stemt U hiermee in, en erkent U de onmisbaarheid van goede lectuur? Doe dan practisch. en lees in een goede Bibliotheek met grote sortering. Laat U inschrijven in BROEKSVELD 88 Schiedam's grootste „Erkende" particuliere Bibliotheek. Maak gebruik van onze bezorgdienst. Inlichtingen aan de zaak, of telefoon: 66805 Gevraagd voor spoedige indiensttreding (Nederlands-Engels), als assistente van de chef typekamer. Leeftijd plm. 23 jaar' Sollicitaties met vermelding van leeftijd, opleiding en er varing te zenden aan N.V. HOLLANDIA Afdeling Personeelszaken, Vlaardingen ervaring strekt tot aanbeveling. Aanm. Bingham en Co. N.V., Nieuwe Haven 69, S'dam. Gevraagd voor direct: voor bestelauto n.o.d. 22 jaar. ca. 15 jaar, voor sörteerwerk. Aanm. Westerkade 32 Schiedam, v. 9-12 en van 2-5 uur. TARIEF TOT EN MET 15 WOORDEN f 0,65 Elke vijf woorden meer 0,20 Te huur cangeb. Huur een wasmachine bij Atlas, Vondellaan 61b, Schie dam, tel. 65381. Maand, en Dinsdag 2.— per 3 uur. Andere dagen 1.50. •Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Tel. 66720. In spoedgeval desge- wenst in 1 uur klaar. Personeel oevr. Dagmeisje gevr. van E4 u. Woensdags vrij. Aanm. na 7 uur: Jac. Catslaan 6. Gevr. een net dagmeisje van 8—5 uur, v.g.g.v. Mevr. de Jong. Charl. de Bourbon straat 8. J Te koop aangeb. Te koop bruine Sportschoe nen met crepezoo! m. 39/40, zeer voordelig; tevens chique grijze pumps m. 41. Slaven burg Dam 10 B. „JVïerlln" Vulpenhouders met gouden pen en I jaar gar. 3.95. 5-95, 6.95, 7.95. Kantoorboekhandel A. de Knijff. Mathenesserveg 141a Rotterdam. Dames.„Alja" biedt U japonnen, rokken, blouses en jumpers v.a. 1.per week. „Alja". Filips van Bourgon- diëstraat 49. Tel. 67416.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1