I 28?° 1 HH r=n C 3 PEKLERKsZN Ontspanning na een week van inspanning Van Kampen derde in Alblasserdam W aarscliuwiïig Eerste nederlaag van Demos AGENDA DRZ wint weer Het Smgelkwartier in Odeon Automatendieven ingerekend Wandelaarster door fiets aangereden Fiets gestolen DHS won in Dirksland Huisvrouwen gaan op excursie SVV-athletiek SCHIEDAMS LAGER VOETBAL Schade van vorige week ingehaald: uit 32 wedstrijden 46 punten! Vier elftallen van DRZ wonnen Pechvogels-SFC 0-2 Schiedam-W.F, 2-2 SVDPW- Singelkwartier 4-0 Sportvogels- Martinit 3-2 Kosteloze inenting SCHIEDAM KOERIERSTER EEN PRIMA KRACHT JONGEDAME PERSONEEL VOOR ALLE AFDELINGEN SCHIEDAMSE dtV dC KOERIERSTERS 2 Maandag 19 October 1953 Dat was weer een gunstig weekend voor Schiedam. Twee stevige over winningen \an de eciste klassers. goed weer en volle zalen m de avond uren. Harmonie Twintig jaar celPden werd tn de omgeMiig rsieu^stiaat Langp Ach terweg de reisvÊieniemg ..Harmonie" opgelicht Een van de eeiste leden was Mejuffrouw M. den Ouden Za terdagavond werd zij m de zaal Ma rijke jn Broers veld harteluk toege sproken. omdat zy nog steeds een der actiefste leden is Maar ook voor de overigen was het feest deze avond. De enthousiaste feestcommissie hul digde het bestuur voor baar laren- lange trouwe plichtsvervulling en voorzitter J Verbiest vertelde de meest vermeldenswaardige gebeurte nissen uit Harmonies historie Maar de feestcommissie deed nog meer. Zij had haar befte beentje voorgezet om een klinkend progiamma by elkaar te krijgen Betty Morelli, met een geestig liedje naar gegevens van de verschillende clubreizen, Paultje Be nes met 2'n brutale ..Schoffies nummer". Paro en Dies, parodistisch duo. Do Re Mi, musical act, Willy Bay, accordeon, en Leo van Brakei's band zorgden ervoor dat niemand zich behoefde te vervelen. Kajottcrs Gevoetbald werd er Zaterdagavond in de grote zaal van Musis. Het wa ren de Kajotters-tonehsten van „Het Wespennest", die met „De Stopper- spil" goed voor de dag kwamen. De opvoering van Hans Nesna's klucht uit het voetballeven werd gegeven voor de afdeling Singel van de Ka tholieke Arbeiders Jeugd, die zo maar eens uit wilde zijn. Frans Lobry als de dorpsslager en Sjef Elgers in een dubbelrol van Kees de stopper en Bart zijn broer, sleepten het team naar de overwinning. Jan Stopetie had zijn rol als regisseur goed ver staan, De Kajottersband en The Sound Diggers brachten afwisseling tussen de bedrijven door en zorgden bovendien voor een feestelijk slot. Noordhoek De personeelsvereniging van Noord- hoek's wasserijen was Zaterdagavond in Tivoli te vinden. Het betrof hier De jaarlijkse ronde van Alblasser dam heeft E. Vgrhoeks van LSV deze maal op zyn naam gebracht. Ver- hoeks moest met Zoek van Parthe non en Van Kampen (SW) een felle strijd leveren maar in de laatste ron de schudde hij zijn beide tegenstan ders van zich af om als eerste te finishen. Het duel om de tweede plaats tussen Zoek en Van Kampen werd door Zoek m zijn voordeel be slist. De uitslag was: A klassers* 1. E. Verhoeks (LSV) 16 m. 11.8 s.; 2. Ph. Zoek (Parthenon); 3. W. van Kam pen (SW). Bij de B-klassers won A. van Gerven <OSS) en bij* de C-klas- sers A. den Otter (Hercules). (Advertentie IJVJJ Het is voor ons evengoed een bekend feit dat Rotter damse huismoeders ook op het gebied van vitrage precies weten wat er te koop is. Zij weten heus we! dat fan tasie etamine van 1,25 per meter gerekend moet worden tot een van de beste soorten en dat marquisette van 1.10 per meter alleen gemaakt kan worden van uitgezochte garens. En toch, met deze fantasie etamine en marquisette, die Uw gordijnen zullen doen han gen met de soepele plooien, betere vitrage eigen, kunt U de hele buurt laten zien wat het zeggen wil„koop in de stad en verdien geld". Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze etamine en marquisette voor een prijs die geldt zo lang de voorraad strekt, maar die onmogelijk nóg eens herhaald kan worden. Zaterdagavond tot 1 O uur geopend. WINKELCENTRUM 0INKENWEO, Tel. 29180 een van de vele eontactavonden. die jaarlijks worden gegeven. The Sonny Boys hadden de verantwoording voor het succes \an de avond op hun schouders genomen Niet zonder al te veel risico overigens, want over tuigd van eigen kracht brachten zij een programma van sketches, accor- deonmuziok, cowboysongs en caba- retscencs \oor het voetlicht, dat klonk als een klok. Eigen leden van de vereniging stonden hen krachttg ter zijde. De avond begon met een welkomstwoord van voorzitter H G Kuypers en had een daverend slot mei het bal. waaraan eveneens werd medegewerkt door The Sonny Boys. Schakers ,.'t Is feest vandaag" heette Rinus van Ëvehngen's revue, die werd op gevoerd voor de vijftienjarige Schaakclub Schiedam De feestspeech van de heer J. F. Bakkeren, dc voor zitter van de feestcommissie sloeg in. Op deze avond werden tevens eni ge prijzen uitgereikt aan de vele kampioenen, die SCS in het derde lustrumjaar in haar gelederen had. Het waren het tweede en derde tien tal, de heer J Hulsker, die het per soonlijk kampioenschap van de afde ling Botterdam verwierf en L. de Bruyn, die de titel bij de jeugd be haalde Wedstrijdleider M Hersbach werd eveneens m de hulde betrok ken. De prijsuitreiking werd verricht door voorzitter S. Koster. Zusterver enigingen brachten sympathieke feli citaties over. Leider Rinus van E ve il ngen als confcrancier. de twee Ger- to's accordeonnisten, Witn en Bram Scholte, de bekende zangers, gooche laar Aad Warby, de Bario's (veel succes!) en Cora Marti als de char mante cabarettiere zorgden in de bo venzaal van Musis voor uitstekende ontspanning na een week van inspan ning. Rotterdammers Het toneel- en revuegezelschap „De Maasstad" was Zaterdagavond uit Rotterdam naar de Schiedamse R.K. Volksbond getogen, om haar leden het vrolijke spel „Spoken en andere mensen" te presenteren. Hard xs er gelachen om het pretentieloze stuk, dat zxch geheel afspeelt in een huis in het bos. Bertus Kolkman (A. van Putten*» en butler Sander van Leen (H. C. Kuiper van Met cm) bereikten een goede hoogte m hun rollen. Vijftig Schiedamse Ouden van Da gen konden tevens van het program ma genieten, dank zij een vriende lijke beste van „De Maasstad". Voor zitter H. J. Olden nep allen een wel kom toe en gaf enige explicatie van. het spookgebeuren. Bekendgemaakt wordt, dat geble ken is, dat m diverse dagbladen in Nederland de navolgende adver tentie werd geplaatst: GRATIS. Iedere automobilist, reiziger en toerist, ontvangt op ver zoek gratis de reizigers- en toe ristengids „Nederland van AZ" uitgave 1954. Circa 1000 pagina's dun druk. Form.: 12 x 18 cm. Aan vragen uitsluitend op briefkaarten te richten aan: Uitgeverij Lensen en Van Veghel, Loonsebaan 21 te Vught" Reflectanten voor deze gids ont vangen na aanmelding een circu laire, waarin hen wordt verzocht in afwachting van de totstandkoming van de gids 1.aan admimstratie- en verzendkosten over te maken. Ondanks de misleidende inhoud van bovenstaande advertentie, waarin de gids immers gratis wordt aangebo den, woidt door velen aan dit ver zoek voldaan. Als vaststaande mag echter worden aangenomen, dat de gids nimmer zal verschijnen daar volgens terzake deskundigen pri mair een bedrijfskapitaal van plm. 40 000,benodigd zou zijn Blijkens ingesteld onderzoek zyn de uitgevers met in staat hiervan cok maar een gering deei te four neren. In feite bestaat de uitgeverij Lensen Van Veghel met. doch vormt zij slechts een geestesproduct \an tvee personen, die, ook al waic het bedrijfskapitaal aanwezig, mei in staat geacht kunnen worden de gids te eniger tyd te doen ver schijnen Daar de kosten van de gids hoofd zakelijk bestreden moeten worden uit gelden, verkregen door het daar in opnemen van een. groot aantal advertenties van hotels, pensions ed, werd overgegaan tot aanstelling op provisiebasis van plaatselijke en provinciale correspondenten, die. de kosten van de le plaatsen adver tenties zoveel mogelijk vooraf die nen te mnen. Hoe wei door betrok kenen werd toegezegd dat reeds ge ïnde gelden zouden woiden teiug- gestort en dat zy hun activiteit op dit terrein zouden staken, bestaat het vermoeden dat éen hunner daar mede voortgaat, cq. m gebreke is gebleven door hem aangestelde cor respondenten er mede m kennis te (Advertentie 1. M.J 160 SMYRNA TAFELKLEDEN een prachtig hoogpolig kleed tn warme Perjische dessins Grote maat. 130 n 170 met het nuttige te verenigen, een k'jkje komen nemen in ons mooie nieuwe gebouw en profiteren van onze voordelige openmgsaan- btedmgen. 1000 meter zware cretonne voor overgordijnen, in oen aantal altera*,digste bloem- J Q Q dessins. 120 breed Q y BINNENWEG, TEL, 11.77.00 In de wedstrijd tegen ECR'DKS gaf Demos de toon aan. Ongeveer 20 minuten na het begin werden er twee prachtige doelpunten gemaakt door de midvoor van Demos Maar RCR zag dat er ccn zwakke plek school m 't Demos-elftal Het bleef doorzetten, maar kon dit voor de rust niet in doelpunten uitdrukken. Na de hervatting trad een herbo ren RCR binnen de lijnen Direct werd de voorhoede van RCR aan het werk gezet, hetgeen gepaard ging nw hard voetbal, waartegen Demos niet was opgewassen. Na 10 minuten werd door de middenvoor van RCR de achterstand verkleind. 12. Toen was het met de achter hoede van Demos gedaan. Deze raakte de kluts kwijt, waardoor het elftal gewijzigd moest worden Dit deed er geen goed aan. want RCR/ DKS wist dc stand te veranderen in 4—2. Het tweede elftal van Demos wist de baas te blijven over hun stad genoot SVDPW 2 en won verdiend met 51, waardoor SVDPW 2 van de bovenste plaats verdrongen werd door Demos 2. Ook het derde elftal herstelde zich en dit won met 3—2 van Hillegers- berg 6. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Jansen, Swammerdamsmge! 41. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: „Verzwegen verleden", Monopole, 2, 7, 9 uur; „Piraten- liefde". Na veel inspanning is DR.Z er in geslaagd de moeilijke uitwedstrijd tegen Saturnus Jot een goed einde te brengen, zij hel dan dat eerst in de tweede helft, na 37 min. spelen het enige doelpunt in deze wedstrijd door DRZ werd gescoord Over het vertoonde spel valt niet veel bijzon ders te vertellen. Zowel bij Saturnus als bij D.RZ. werd zeer weinig aan dacht besteed aan het plaatsen. In het laatste kwartier beheerste DRZ. het spel en R. van Eik benutte dit overwicht door de bal via ccn ingooi van D. Muilwijk met een omhaal in te knallen. Scheidsrechter Boclhou- wers leidde deze wedstxyd zeer goed. Meer dan erbarmelijk leidde scheids rechter van Noort de wedstrijd D.R Z. 2—'V-N D. 2, die door onze stadgenoten met 42 gewonnen werd door doelpunten van Teltelaar, J Altorf (2) en K Wigtmans. Evenais de vorige elftallen staat ook D.RZ. 3 aan de kop en bleef dit door een 4—1 overwinning op O.D.I. 3. stellen dat van de uitgifte van de ;ids wordt afgezien. De politie waarschuwt een ieder net genoemde uitgexrerij of diens •ertegenwoordigers niet m contact te treden. De feestavond van de vereniging Het Smgelkwartier. die Zaterdag avond in de Grote Zaal van Odeon is gehouden, is als steeds weer een groot succes geworden. Het was weer een avond, waarop de verem- i ging weer een jaar kan teren! Want i de feestavonden van Het Singel- kwartier zijn uitsluitend de jaar- j feest-avonden. Hot was er gezellig druk. niet zo propvol m de zaal en een ieder voel de zich zo echt met een grote familie bij-clkaar! Zo zag ook de voorzitter bij de opening zich als vader van een grote familie die een verjaardag viert, zo j echt gezellig onder elkaar zonder j vreemden. Op dit twee en twintigste ver- I jaarsfuifje was het Radio-Re vu e-En- semble Eens van Dorth uitgenodigd om te trachten de lachspieren soe- j pel lc houden. En Rens van Dorth had met zijn medewerkenden Cas Oosthoek Silvia Sylvestre, Dick Bm- j nendijk, Cora Ville en Juul Kasnar j voor deze avond gekozen de cabaret j revue:" 't Is weer zo". Daarmede had i hy een goede greep gedaan, want ,.'t j Is weer zo" wordt m menig huishou- den maar al te dikwijls gebruikt. Van het begin tot het eind heeft i Rons van Dorth met zijn gezelschap, het grote gezelschap in de zaal doen gieren van het lachen, waardoor on tegenzeggelijk de dagelijkse beslom meringen gemakkelijk vergeten werden. Ook gedurende het uiterst gezel lige bal, met medewerking van het dansorkost „The Music Makers" on der leiding van John Buying, werd nog menige mop uit de revue opge- haald. zodat iedereen voldaan, dank- i baar jegens het bestuur naar Schie dam is teruggekeerd. Zaterdagnacht wilden twee man nen een automaat, die san de gevel van een pand in de Lange Kerk straat hangt, forceren. Een surveil lerende agent van politie greep beide lieden in de kraag en wilde hen overbrengen naar de politiepost aan de Grote Markt. Toen het drietal daar voor de deur stond, rukte een van de arrestanten zich los en nam de vlucht. De ander, de 22-jarige fa brieksarbeider J. dc W. werd de po litiepost binnengebracht. De vluchteling kwam hem daar twee uur later gezelschap houden, want deze werd in zijn woning ge arresteerd Het was de 26-jarige ke- teimaker G. J. V. Terwi.il de 55-jange mevrouw G- W. H uit de Zaleidastraat gistermid dag m de Troelstralaan liep te wan delen werd zy aangereden door een rijwiel, bereden door een vijfjarig meisje- De wandelaarster kreeg de fiets tegen haar linkerkuit, waardoor een bloedende vleeswond ontstond. Per auto van de G.G. en G.D. is me vrouw W. naar het ziekenhuis ge bracht en, na daar te zyn verbonden naar baar woning. Ten nadele van J. is Zondag een damesrywiel gestolen, dat met op slot tegen een "nek bij het station stond geparkeerd- Ook deze keer is DHS er m geslaagd, om de volle bult binnen te halen Zij klopten daarvoor Dirksland in eigen huis met 4—2. Dit is een prachtige prestatie, te meer. daar zij met de rust. tegen een l—0 achterstand moesten opkijken Wel speelden zij beter voetbal dan hun gastheren, maar het tempo lag te laag cn daardoor kon de Dirksland-acli ter- hoede steeds op tijd Ingrijpen Daar tegenover maakte hun voorhoede na ongeveer 20 min met ccn mooie kop bal j_o cn dit werd dc ruststand. Na de thee kwam cr een ander geel-zwart elftal in het veld. dat cr di rect /o'n tempo inzetJc. dat Dirksland compleet overspeeld werd, Bmnen *20 min was het door De Kruyf, Jac Korssemeuer en v. d. Windt 3—t cn hoewel Dirksland cr nog in slaagde om er 32 van te maken was het weer v. d Windt. d*e een throughpass keurig benutte en de stand op 4—2 bracht, wat tevens de einduit slag werd. De verdere uitslagen 7ijn: DHS 2Hermes DVS 3 0—1. Noorden SoDHS 3 08, Noorden 4—DHS 4 Bl. DHS 5Overmaas 8 16. Voorwaarts 2 —DHS 6 3—2 Juniores Schiedam a—DHS a 12, USC b—DHS b 8—0. Burgerlijke Stand Geboren: Johannes P. z v. p. j Blomsteel en W. A. J. VermuUt; Yvonne J. M, d v. N. Vos en C Meivojgel: Leon ar dus. z. v. M. A. Noorlander en C. Onnekink. Geslaagd voor het doctoraal examen geneeskunde p. v. Sant brink te Schiedam. Donderdag 22 October gaan de leden van de afdeling Schiedam van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen een bezoek brengen aan de beschuitfabrieken van de firma Hooimeyer in Barendrecht De bus vertrekt die middag om kwart over een van het Rubens - plein. Opgaven voor deze excursie kunnen worden gericht aan mevr. Albers, Juliana laan 88 (voor 20 October), Op Donderdag 12 November is een bijeenkomst vastgesteld m mai- son Westhuis Daar komt de be kende rariio-causeui dr. A. J. v. Leuscn, arts te Velsen, spreken ovei „Ouder worden cn toch ge lukkig zijn De commissie voor huishoudelijke voorlichting houdt op Woensdag 11 November in de huis houdschool aan de Prins Muuuts- straat een voorhehtingsmiddag Daar vertelt mevrouw C. Laroo iels over „Huishoudelijke feestjes cn traditie". Voorts kunnen zich nog enkele dames aanmelden voor hot weke lijkse bridge-elubje Dinsdagsmiddag in het Hcrv. Rusthuis aan dc Tuin laan en begint er m November een cuisus convcisalie Frans, die onder leiding zal staan van eon Fianyaise Aanmelding voor dit laatste by mevrouw Snikkers. Rembrand tl. 3. Bij de Zondag gehouden Nationale Uumvedstrijden Hardlopen on Snel wandelen. welke door de Rotterdam se Athietiek'vei omging „Pto Pat na" waren uitgeschreven en by dc Kra- lingse Plas en op de Sintelbaan aan het Lange Pad zyn gehouden, had den voor de „hardloopwedstrijd" in geschreven de Scbtedamse a tl lieten: B Kiabbenriam, H. van Rossen. J Don. J Smit, en M van Kampen, al len lid van SVV. By deze Uur-hai dloop'wedstrijd is het Nederlands record, dat op naam van Slijkhuis stond, met 1815693 mrt door A. v. d. Zande. lid van Olym- pia '47 uit Halsteren verbeterd met 335 06 mtr. zodat hy in eén uur een afstand aflegde van 18.492 14 mtr. In hef Schiedams lager voetbal is het gisteren heel wat beter gegaan dan vorige week» Van de 32 gespeelde wedstrij den gingen er slechts 8 verloren, wat goede hoop voor de ko mende weken geelt. In I A heeft liet aan dc Roshoek gespannen tussen Schiedam en W.F. Het zag er tot na de rust hoopvol voor Schiedam uit, toen het een 20 voorsprong had. W.F. wist de achterstand toch nog weg te werken. De grote tegenstander uit Vlaardingeil, EK WIK, won weer cn heeft dus W.F. n de bovenste plaats verdrongen. In I R heef! Singclkwartier het in dc rhy tegen SVDPW niet kunnen bolwerken en verloor met 4—0. RCIt/DKS heeft de nederlaag van 61 van de vorige week op DEMOS gewroken en on met 42. DRZ zet dc zegetocht in I C voort en hield met een magere 10 Saturnus er onder, terwijl in deze afdeling Martlnit in Sportvogels zyn meerdere moest erkennen. De drie lagere elftallen deden voor het eerste niet onder en brachten elk twee winstpunten mee naar huis. Het vierde won zelfs met 121 van Excelsior '20/7. Ook SFC heeft op zijn tellen ge past en hield Pechvogels er met 20 onder, terwijl Schiedamse Boys met dezelfde eyfers van HAVOÜR won. te men de gelijkmaker, doch het schot faalde. De gastheren gingen ruim tevre den met deze overwinning van het veld. Het is een goede wedstrijd ge worden tussen Pechvogels en SFC Het heeft lang geduurd voor de gasten zekerheid van de overwin ning hadden, want Pechvogels gaf zeer goed partij Het spel gmg dan ook gelijk op en de aanvallen golf den van doel tot doel. Na een half uur had SFC einde lijk geluk met een aanval Het was rechtsbinnen P. Steeds, die een ge boden kans met liet ghppon, cn het eerste doelpunt scoorde. Dit doelpunt scheen een injectie voor SFC te zyn. want opnieuw kwam de voorhoede fel opzetten en kreeg de verdediging van Pechvogels het hard te verduren Kort hierop had het werkelijk „pech", toen Steens Het heeft er in deze wedstrijd voor Schiedam aan dc Boshoek zo mooi vooi gestaan. Een 20 voor- spiong na de rust gaf goede moed aan de vele supporters van cle thuisclub, doch dCi.e achterstand scheen WF te stimuleren wat har der aan te pakken Het is hen ge lukt dc achterstand weg te werken Voor de rust ging het spel van de beide partijen goed tegen elkaar op. Er weid vlug gespeeld en de verdedigingen werden om beurten op proef gesteld. Zij hielden ech ter stand In deze periode was het spel van Schiedam van iets betere kwaliteit dan dat van WF, de aan vallen waien gevaarlijker. Eerst m de 39ste minuut had de voorhoede van Schiedam succes, toen midden voor M. Zonneveld uit een goed opgezette aanval de bal in het net deponeerde. Onmiddellijk na de rust was Schiedam weer m de aanval. Het spel was in de tweede helft nog pas drie minuten oud. toen het op een fortuinlijke manier aan het tweede doelpunt kwam. doordat de bal via het been van één der ver dedigers van WF in de doelmond verdween. Deze 20 achterstand was voor de gasten het sein om het spel eens anders aan tc pakken. On stuimig kwam de WF-voorhoede na de aftrap opzetten en de Schiedam se achterhoede werd aan de tand gevoeld. Aanvankelijk wist men hier stand te houden en de bal te ruimen, zodat Schiedam eveneens in de aanval kon komen, doch de WF-verdediging gaf geen krimp. De druk op het Schiedamse doel werd zo groot, dat de verdediging in de knoop raakte en binnen tien mi nuten door een fout m de verde diging scoorde WF zyn eerste te- ge npunt. Bij Schiedam wilde het nu met meer vlotten. De WF-voorhoede kwam terug met gevaarlijke aan vallen Het zag er naar uit dat Schiedam de druk niet zou kunnen weerstaan. TJit een scrimmage kwam dan ook spoedig de gelijkmaker. Een zucht van verlichting ging by de Schiedam-aanhang op, toen de scheidsrechter het einde aankon digde. In de eerste 25 minuien was het in deze derby een tamelijk gelijk opgaand spel met enige meerder heid voor SVDPW Toch gaf Singel- kwartier goed party en in de^.e pe riode had van alles kunnen ge beuren. De gasten zakten hierna af. waar van door SVDPW dankbaar gebruik werd gemaakt om de achterhoede te gaan bestoken, Deze hield aan vankelijk nog stand, doch moest tenslotte zwichten voor een goed schot van Voets. dat doel tiof Met dit doelpunt was de aanvalsklok voor de gastheren gaan luiden en aanval op aanval werd opgezet. Nog geen tien minuten later was het dezelfde speler, die voor de tweede maal het net liet trillen, terwijl na vyf minuten Versteeg met een keurige kopbal de doelman verraste en er 30 van maakte. Na de thee was het weer hetzelf de tpelletje. De voorhoede van Sm gelkwartier was meer m de verde diging* dan in de aanval, zodat het steeds moeilijker werd om de doel mond te tieffen. Het werd een een tonig spel van kat en muis Het vierde cn laatste doelpunt ontstond uit ern strafschop, door Bros zon der fout genomen Het wegslaan van de bal met de hand was een poging geweest om een doelpunt te voorkomen Het was echter uitstel van executie! Martin it heeft het in deze wed strijd \oor zichzelf verknoeid' De ruststand m deze wedstrijd was 10 voor Sportvogels. doch had gemak kelijk 3- of 40 voor Martinit kun nen zun' De voorhoede mistte de meest opgelegde kansen En in haar minderheid wisten Sportvogels toch nog ccn enkele geboden kans te benutten en een doelpunt te maken. Met deze voor Sportvogels ge flatteerde 10 stand ging de rust in. Na de thee gingen _de gastheren een heel ander spelletje spelen dan in de eerste drie kwartier Want toen het na vyf minuten reeds 2—-0 was en nog geen tien minuten later het dei de doelpunt gescoord was. ging het op ccn inmaakpartij van Maitimt gelijken Doch het eirta] scheen door deze achterstand wakker geschud te zyn want \anaf de aftrap ontstond 'al direct een felle aanval op het Sport- 1 ogelriool Al wist de verdediging te redden, de voorhoede van Mar tinit kwam terug cn bleef terug komen Met een dergelijk volhou den konden doelpunten niet uit blijven en uit cpn goed opgezette aam al was het de linksbinnen var» Martinit, die het eerste tegen punt scoorde Dc rollen schenen nu ge heel gekeerd te zyn, want Marti nit bleef aanvallen en tien minuten later zette Hogenboom, uit een vrije i-chop hel hoofd onder de bal en de stand was 32 In de resterende tijd werd er van beide zoden gevochten om desnoods doelpunten te forceren Toen Huis man en Fabri alleen voor het doel van Sportvogels kwamen verwacht- j een bal zacht mkopte. De doelman had dc bal in handen, doch niet klemvast. Hy liet de bal glippen en het tweede doelpunt kon geteld worden. Dit was toch v/el te bar voor de gastheren Aanval na aanval werd op het SFC-doel ondernomen, en da gehele verdediging moest eraan te pas komen, om het maken van doelpunten te voorkomen. In deze periode liet de gehele SFC-verdediging zien wat zij waard was en gaf zich met gewonnen. Hoe hard er ook van beide kanten werd gevochten voor een doelpunt, het mocht niet gelukken, zodat SFC mei een verdiende zege huiswaarts kon gaan Schiedam—IVF 2—2; SVDPW— Singclkwartier 40; SaturnusDRZ Cl1; SportvogelsMartinit 32; PechvogelsSFC 02; Ha voor— Schied Boys 0—2: HDVS 5—Xer xes 5 2; Transvaha 2—SVV 3 11: Excelsior 20 4Heienoord 2 1—0, Martiny 2—RKWtK 2 0—2; Schiedam 2—ODI 2 t0: St Lode- vJlk- 2—WF 2 0—8: HDVS 6—Xer xes 7 o1: SVV 6Fcyenoord 3 4—0; SVV 7—Leonidas 3 4—0; SVV oVFC 4 33; Schiedam 3Wico 2 3—3; SVV 9—COAL 5 6—3; Xer xes 8—HDVS 7 2—); CVV 7—SVV 10 2—1* HDVS 8—Transvalia 4 1—1: Excelsior 20 5—Hlllesluis 5 31; VFC 5—SVV U 3—6; DRZ 3—ODI 3 4—1; SVDPW 4—Flakkee 4 8—1: HDVS 9Excelsior 10 5—0- Nep- tunus 10—HDVS 10 2—3; SVV 13— Fertuna 7 23; Excelsior 20/7—Hll lesluis 6 2—4; DRL 4Excelsior 20/7 12—1, Op Dinsdag. 20 October 1953 des namiddags van 3 tot 3 30 uur be staat voor inwoners van Kethel de gelegenheid tot kosteloze inenting tegen pokken, ten huize van dr P. v d Kiuj. Noor deinde 5. Geboorte bewijzen der kinderen of trouw boekjes der ouders medebrengen. Heden overleed onze lie ve Vader, Behuwd-. Groot- en Overgrootvader ANTONIÜS LAUREN TIIJS BITMAN Weduwnaar van AM de Vletter irx de ouderdom van 92 jr Djakarta, J. H. Ritmen L, M, Ritman- Earle Purvis Amsterdam. H. Ritman Schiedam,* A. Ritman Th. J. N. Ritman- Van Velp Klein- en Achter kleinkinderen Schiedam. 16 Oct. 1953 Tuinlaan 58 Correspondentie-adres: Fam. A Ritman. Oranjestr, 95, Schiedam De teraardebestelling zal plaats hebben op de Al gemene Begraafplaats te Schiedam, Dinsdag 20 Oct a.s. Vertrek van het sterf huis 's voorm. 11.15 uur. Heden overleed onze bes te Oom de Heer A. L. RITMAN Zijn heengaan is voor ons allen een zeer groot ver lies Namens alle neven en nichten, J, Piena Azn Schiedam. 17 Oct. 1953 Tuinlaan 58 IETS DAN* EEN HOFLEVERANCIER ALBERT HEIJN vraagt voor zyn Zelloedieningszaak [mnl. of vrl.] speciaal voor de afd. kaas en fyne vleeswaren Alléén zy, die volkomen met de aflevering en verzorging van deze artikelen op de hoog te zyn, komen hiervoor in aanmerking. Pers. aanm. in het filiaal Nieuwe Binnen weg 276, Rotterdam gevraagd voor het verrichten van eenvoudig administratief werk. Leeftijd 16 tot 17 jaar. Brieven onder no. 1838 bureau van dit blad Rijwielen- en Motorrïjwielcnfabr. j. D. Hulsmann Zn Buitenhavenweg 54 te Schiedam, vraagt; *J'A- BANKWERKERS HALFWAS BANKWERKERS FRAME-BOUWERS DRAAIERS JONGENS TARIEF TOT EN MET 15 WOORDEN 0,8» Elke lyf woorden meer 0,20 Te koop aangeb. Vulemmers vanaf 2.35. ko lenschoppen 0.50. lage prij zen voor gegalvaniseerde em mers, teilen en wasketel; Bokhorst, Groenelaan 36 Hoogstraat 34. Zyn uw schoenen, te klein? Wy vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal latie. Schoenrep bednif ..Ex celsior", Dam 36, tel. 66874 „Alja" biedt U een costuum of een mantelcostuum vanaf 3.per week. „Alja", Ft- hps v Bourgondiestraat 49, Tel. 67416. Ronde «glasplaten, schuif- ruiten, glas in lood, geslepen suite-deuren, toiletspiegels, etalage-glasplaten, autorui ten enz. levert Loopik's Glasindustrie, Boterstraat 39, Telefoon 68945. Wij verven uw schoenen in elke gewenste kleur. Dames schoenen 3.25; herenschoe nen 3.75. Schoenrep.bedryf .Excelsior", Dam 36, Tele foon 66S74, Personeel qevr. Flinke hulp gevraagd, voor halve dagen. Mevrouw Fieg- gen, Julia nala an 12. Aanm, 's avonds van 8 tot 9 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1