C 3 ..Rauw drinkbaar 5 dat Rotterdamse water Voor tafeltennissers bestint hoogseizoen EHBO-cursussen voor BB Korfbal-successen op alle fronten SS. Grondverkoop voor S. X ztparticuliere bouw Wie heeft iets verloren Fanrv Fair ii O.K.Pastoi 'ie Esperanto win! veld j Herstel afrastering rond ruïne Ursus verliest van Poortugal (1-2) j Driewieler kiepte AGENDA Agenda Rotterdam Mr Kesper: „Ik voel me een beetje Rotterdammer 790 DE KLERKeZH G.T.B.-nieuws Hond boet meisje in ooglid SHO-HBSS „Het Zwarte Paard" !SSS.HM"5,,Us Schoorsteenmantel vatte vlam Auto in brand Schoorsteenbrandje 79.80, Madame Butterfly Volop water Uitspraken van de rechtbank sstieve en acsurafe jongedame SCHIEDAMSE Us Abma spreekt jldSI NU ADVERTEREN Pinrdaj: 20 October 1953 O Deze week start, de tafpltenniseompetitie. De strijd om de punten ontbrandt weer. Hoe zullen de Schiedam se verenigin gen zich weren? Hoewel niemand dit weet, twijfelen wij er niet aan of verschillende teams zullen zich laten gelden om voor de bovenste plaats in aanmerking te komen. lïï ae eerste klas speelt T.C.K mm eerste wedstrijd. Het gaat Woens dagavond op bezoek bij Eendracht In de 2e klas speelt N.'O.A.D. I van avond Zijn eerste wedstrijd tegen Elan 2 in Corner Ho ure! Verder staat er Donderdagavond nog op hr: programr de derby tussen de re- serves van T.C.K. en N.O.A.O even. eens in Corner House, In Ho 3c klas staat ook een hoe! belangrijke werj- i strijd op het rooster. Hier worrit d« i strijd gestreden tussen de Ie teams i Wiltonsnelers wel doorsla gevend j terdagavond in het gymnastieklokaal Oct. legen Rn ba ver 2. terwijl de .Schiedamso P.TT.-mensen vanavond op be roek gaan hi) I R .O. 4. Voorts vermeldt hei. programma; T.C.K. 3 Lafatno 2: Bevanko 2N.O.A.D. 4 en E Jij dorp 1Ready 4. 2p kin? afd. Rotterdam: Rearïv 5 V.R.p. S.O.AD aP.T.T.; Wilton 3- T'.S.V.; Nijverheid 3—'T.C.K. 5; Stokvis 4—1T.C.K 4 en P.T.T.S 2— Favoriet 4. (Advertentie LM.) van de school aan het Edisonp; Lafamo 1 speelt Vrijdagavond jn het Eureka. Willem Bron werst raat. tegen Allan 2. Het ovTïge wedstriidpro- gramma luidt: 20 Oct. Tavejo Ready 2; 22 Oct.. Wilton 2Her- man da d I. Gakaro I—N.O.A.D, 3 en 24 Oct. Ready 3—Tnvn 1. In de Ie klas Afd. Rotterdam spe- 3en onze stadgenoten B.C.F. 1 op 22 Te bevragen aan hei hoofdbureau va Beige gil mm: reger;,*?: oaiskrUin? groene port emor.n ate. wieldop v autr Te bevragen bp <ie vinders. dertaf.ie. Het Vaste Goederen Bureau p. Dupnpt te Schiedam heeft, zich tot de Gm-oeentp gewend rrset het ver zoek om ten behoevp vart zün prin- cpaat t° kunnen kopen een tweetal percelen, resp. groot pl.m. 3466 ini en 3741 m\ gelegen in het tuin dorp Kethe! tussen He Molensingel en de Iepenlaan teneinde daarop 56 vrye woonhuizen en 4 garages leistra at 67 a; Manchester jongensjas mei gebreide kraag. G. v. wjngTdr Bakker* ha ven 2t. lakerrtie, B. Schop Hoogstraat W- Herenhahdschoer. A. Trier. Zwartewaaisesfra.ir k'a; '?wir strik. R. den Boer. v. Ostadelaap 21 ceintuur. C. van Dijk. R.K.-laan 19! 1 paar brume handschoen-n. A Eik-i broek. B K -laan h; zwarte dames-? S Tilburg. Geen i Tegen de verkoop van deze grond 1 tegen ne daarvoor normaal gelden- de prijs van f23.60 per vierkante i meter en ouder de gewone voor- waarden bestaan bij het college van B. ep w. ge°n bezwaren. Onder mededeling, da? de Com- missie voor het Grondbedrijf zich I hiermede kan verenigen, hebben B. en W He eer He raad voor te «tel- len aan hrt Vaste Goederen Bureau j P. Dupont te Schiedam of nader te noemen meester te verkopen een tweetal percelen tussen de Molen- singel en de lepenlaan. Plein 2? Stat te rd; "Wit. RembrandtJaan Sirietjtaï R~ Ci\- ec-s Rembrand''a ar. icu r Hf!o-n-j Itï'ji. J. de Rmjter. Wol»haertshecht 145 te Rotterdam. Ter versterking van de ka? van het Verwarming?fonds houden de Oud-Katholieke verenigingen in Schiedam a Woensdag een fancy- fair in de pastorie op de Dam. On der het mot*o „Dé dansende kachel" kan men zich daar van 36 c-n van 711 uur vermaken met allerlei attracties. Iedereen is er van harte welkom en de toegang is geheel gratif. DWS-dames en heren slaan Olvinpia De DWS-hercn hebben Zondag middag aan de Oude Dijk hun aan hang voor vele benauwde ogenblik ken gesteld. Want wisten zij in het begin een voorsprong van minstens 2 doelpunten op Olyiurin te houden, tegen het einde zette Olympia alles op alles, doch ue gelijkmaker kwam net niet. Reeds spoedig had DWS eer. 20 voorsprong. die echter door Olympia feniPt werd gedaan. flitsen van goed srp] bracht DWS de ruststand op 53. Daarna sinz het \veer gelijk op en na plm. Iö min. was de stand 66, PWS druk te toen weer door en kwam mrt 96 voor. Na vole wisselende en opwindende igemiste) kansen kwam het einde met 1211. J. v. Lint was bij D1VS topscorer met 5 doel pun ten. terwijl keeper v Leeuwen weer 2'n nude vorm te pakken heeftTn de verdediging moest I1WS het zon. der G. Vogt noen. dm geblesseerd is De DWS-dames traden deze keer aan zonder doel verdedigster. Ali Velnnoven. die vorige week te een Tiirntiift een hpmm schud ding heeft op eel open. Nu had men weer een beroep op Trim? Amoerpus gedaan, j die het keepen nog niet verleerd j heeft. De eerste helft gaf een gelijk op- gaande strijd te zien en eerst 1 min. voor de rust kon Annie West- I dijk DWs de leiding geven. Direct na de rust maakte 0'vmpi?i gelijk. doch toon kwam THVS los. Door Cari Hoog. Nel Robart 2en Net den Uyl konden de DU'S-dame? n ot j eer. 51 overwinning het veld ver- j laten. DWS 2 <dame?t leden een i 5P nederlaag tegen Olympia 2. hetgepn wol enigszins teleurstel tand is. Ook het 2c nWS-hercneJft.il moest in Olympia 2 zijn meerdere erkennen Het werd 2—3. Dank zij het goede keepen van J. de Bic kon Olympia de dubbele cijfers, niet be- reiken. Uitsla een jeugd: Joncns: DWSJ Zuid wijk 8—4. Meisjes; Rod a 1 DWS 1 0—14. Rod,* 2— DWS 2 2—0. Meisjes-adsp.r DWSSnclwiek 8—1. Te Kopenhagen j.l. het 5de wrroli van de beweging voor een were lit re gering. Op voorstel van de Espe- rsntistische „Uni versa la Li go" werd in dit congres de volgende resolutie ingediend. „Gezien de taalmoeilijkheden >n in ternationale relaties van rlc en vooral in de intern a lion al»- congres sen van de wereld beweging voor ern Fed e ra t i rve We r e 1 d r e ge r i n g Gezien de grote uitgaven door ric vertalingssyslemrn wordt door het congres de wens uitgesproken, dat de leden in de verschillende landen en vooral de afgevaardigden naar de congressen, Esperanto de internatio nale taal. lere i, opdat in de toekomst één algemene taal in de congressen ral itupoen worden gebruikt." De commissie voor „toekomstige activiteit", waarin ric Ned er lander Dr. C. P. Gunning zitting heeft, aan vaardde deze resolutie en be veelde Burgemeester en Wethouders ver- zoeken de raad accoord te zaan met een verzoek van de directeur van Gemeentewerken, waarin deze j i er op aan drmgl dat de afrastering j rond de rnine van Oud-Mathenesse j nabij het Koolap moe* worden her steld. Hiervoor is een bedrag ee- moe id van f ló'MFverder ld als volgt; Materialen f 72-5.tvdrijfs- j kopten f 165.en arbeidslonen f910.—. Ursus heeft c> wedstrijd tegen j Poorbjgaal met het kleinst moge- lijk verschil r-er!oren il1). Direct na het. begin was het een aftapten van elkaar? krachten mot Foortugaal in de meerderheid. Na 20 min. spelen kreeg de Poortugaal- middenvoor een goede sch'etkan?, die echter door de Ursus-doeiman prima gekeerd werd. De bai kwam echter weer bij de tegenstand et en nu v '■"d de keeper kansloos geslagen. 0I. Nos voor rust werd het gelijk want uit een scrimmage voor het Foortugaaldoel. was het de Lrsus middenvoor die met een beheerst schot de gelijkmaker scoort. Na rust kwam Ursus e- iets b»:ter in en vele aanvallen werden onder nomen. doch ïtc-eds hadden de scho ten niet da goede richling. Na tien min. in de tweede helft was het weer Poor'tugaal. da? scoorde, Uit een hoge voorzet kwam de bal vlak voor het doel de Ursa? doelman i beoordeelde de bal verkeerd en de middenvoor per tegenstanders kopte J de bal over de doelman been. I2. Daarna werd het sp^l iets rebus- ter en rip goed leidende scheids- j rechter moest herhaaldelijk het spel j ondi-rnreken. Hor de Schiedammer? onjc hun be?? deden, er '-''e'd niet me»r gedoelpunt zodat Poortugaal met beide es naar hui? kon: gaan. j Het tweede sp »elde tegen Nado V j met I—1 gelijk venals het vierde j elftal, da? me: VCC 8 de punten derlle 2—2. Jun. uitslag: TSB cUrsus c 1-5- Als wij U verteilen dat iets mooi en goedkoop is, ach dat zegt U nog niet afles. Maar als wij U damespyama' aanbieden, gemaakt door de bekendste Nederlandse con fectiefabriek en waarvoor de beste Twentse flanel, de originele nSwan" keperflanel gebruikt is, dan zult U toch moeten toegeven dat elke verdere aanbeveling over bodig is, Damespyama's met shawl- Is raag en manchetten met contrasterende Satijn-garne ring. Het jasje met 2 royale zakken en ceintuur en de pantalon met elastiek in de band. Nu is het niet onze bedoeling U de lof te zingen van „Swan" flanel, die is bekend genoeg. En die pyama's kent U ook wel, vant of U nu in het Oosten of in het Westen woont, in Overmaas of in het Noorden, overal ziet U ze getal eerd voor 13.95 (vastgestelde prijs). Toen gir auto hplad' G. te ?m ra vond ren driewielige met efval en bestuurd ir-riterhfinrfel^ar G H de bocht van de Singel raar de Korte Sin cc 1st ra at men, sloeg dit veer tuig de hele lading over de vcrsnrcid. De dri beschadigd. Pers' deden zich r.iel ildc r.e- i waardoor f raat werd vicier wfrri zwaar nlijke ongelukken Maar wij wilden U toch aan tonen dat U geld kunt ver dienen door in de stad te kopen. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze damespyama's van „Swan flanel in alle nieuwe mode kleuren, zoals zalm, geel, bleu, rose, asur-blauw en oud-rose, in de maten 40 t/m 43, méér dan vijf gulden goedkoper yj dan normaal JL# Zaterdagavond tot 10 uur geopend. ok" WINKELCENTRUM BINNENWEG. Tel. 29J80 Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: •Tanson. Swammorriamsingpl 4t. Bollen by ongeval: G.G. on G.D. Tuinl.nan 89. Telefoon 69290. j Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: ..Verzwegen verleden". Mnnopole, 2, 7. 9 uur: ..Silver City". VOOR HEDEN Opera: Schouwburg, o uur: Italiaanse Opera met ..Butterfly". Muziek: Ni»uwe Zulderkerk, 8 uur; Tiber de Mac hu la - cellist, concert 0.8.v. Vclks-Univerfiteit. Cabaret; Lusnr, 8 uur: Show „AUemaal smoesjes". j Lunapark: Kruiskade. Film: Arena, 2, 7. 9.o0 uur: Moulin Rouge; Capitol, 2. 7. 9.15 uur: i De boekaniers der zeven zeeën; j Cineac, 95.15 u: Nieuws enz.; 5.45, 0 u: Everything I have >"s yours; i Colosseum, 2, 7, 9.15 u: Singin' in the rain: Harmonie, 2. 7. 9.15 u: Deze vrouw is gevaarlijk: Lotusea, 2.15. 7, 9.30 u: Salome; RÏonopole, 2. 7, 9 u: l Silvercity: Passage, 2. B uur: Ver- j zwegen verleden; Prinses, 2.15. 7. j 9.30 u: De zilveren zweep: Rex, 2. 7. 9.15 u: Vlammende pijlen; 't Venster, 2, 7, 9.15 u: Rashömon; Victoria, 2. 7. 9.15 u: Het meisje van de voorpagina. I TenU»i)steUingen:|| Historisch Museum. 105 uur: Geschiedenis van Rotterdam; Rot- terdamse Kunstkring, 105 itur: Werk van Roelof Frankot; Museum k voor Land- en Volkenkunde. 105 u: j Melanesische kunst: weven en vlech- ten in Afrika: Sociëteit „Probitas", Haringvliet 90, 12—5 en 7—9 u: Wer-1 ken van Rotterdamse kunstenaars; Bouwcentrum, 9—5 u„ Di. tot 10 tl: j GTB T hpt zich njpt verSl.hajk„n Bouw v. vac.-oorden. scholen, ^eh. i Groen Wit en hield de punijes thuis, voor ouden van dagen, fabrieken. Het was een snannende weds'nirt. waar boerderijen. etc Engelse architec- in van beide kanten hard tu?ir: Cantlne H.A.K. - Maashaven. 13.3021 uur: ..Veiligheidsactie in de J; Rotterdamse Haven". Op onze be'ddenafdeling (bene den-parterre) Zware kwaliteit FLANELLEN LAKENS van één der grootste Nederlandse fabrieken. In rese en zalm, 235 155, vastgestelde verkoop prijs 10,50 NU BINNENWEG Tel. 11.77.00 J De driejarige Lenneke D. van de Vlaardingerdijk werd gistermiddag zodanig door een hond in haar linker ooglid gebeten, dat het meisje voor geneeskundice behandeling naar het Oogziekenhuis in Rotterdam moest orden vervoerd. Na een week ru.M zal HBSS 3.5. Saterdag de competitie hervatten mpt een wedstrijd in Oiid-BciFrland tecpn SHO. Dat wordt 'ru.i de eerste krachtmeting in com pet it. ie ver hand tussen de 2 debutanten m de 3e klas se. SHO begon dit «izoep buitenge woon goed. maar is de laatste weken minder goed. HBSS deed het precies andersom en er dient afgewacht te vnrrien of dit zal betekenen, dat de Schiedammers beslas zullen kunnen j leggen op beide punten. Het is wel zo. dat HBSS bij een nederlaag dicht bij de onderste plaats zal komen, maar.... dat aan overwinning een plaats in de bovenste helft van de ranglijst kan betekenen! Het spreekt dus vanzelf, dat de oranjehemden al les in het werk zullen stellen de volle st te behalen, in Oud-Beijerland. 'Chtpn werd. Uiteindelijk •amen de punten terecht hij de ploeg ze het meest verdiende. Het eerste doelpunt werd gescoord rfnor de links buiten. waarna de middenvoor het twee de voor zijn rekening nam. Tot verdere rioelnunten kwam men niet. aJ waren de kansen wel aanwezig. Hef was en Heef 2—0. Over de leiding niets dan lof. GTB TT verloor na een slechte wed strijd met 6—0 van Sunlight II. Het. elf tal had rijn vorm verloren en dat is funest als er tegen ppn hooggeplaatst elftal grspopld moet worden. Volgende keer beter' Op de leiding viel niets aan te merken. G'stormorsen ^'erd d<? brand weer gealarmeerd voor een hm- nenbranHje dat zou woeden t°r> huize van L. L- B. aon de Nieuwe Haven 21. Toen dc brandweer tor p!~it=e kwam haridm rle bewoners reeds het vuur dat aan de ?choor- steen man tel woedde, met emmers water geblust. Pnlitjcszen'en van de motorenpnst sommeerden gistermorgen ppnauto. j die op d» Rotterdamse Dijk reed. te stoppen, omdat er naar de me ning van de politiemannen wel ere voel rook onder de motorkap van- daan kwam. Inderdaad bleek de mo'or in brand te staan. Mei. eprj brandhlusapparaat.. - dat de politie agenten leenden van een juist pas- werd hot vuurtje Mr E. A, Kesper, rnmniissaris der (onincin in Zuid-Holland, drukte gistermiddag in de rantine van het j drinkwaterleidinghedrtff aan de llo- i ninuerdijk op een knot», een sirene loeide over dc drukke rivier, en j «appe handen stelden de nieuwe wa- ter-zuiveringsinstallatie in werking, j Daarmee was de leveringsmnadteit van het waterwerk met vijftig pro- cent verhoogd. Dat is een odérmate j verheugend bericht voor de twwo- ners van vele Rotterdam*e boven woningen, die 's zomers zo dikwijls te kampen hebben met gebrek aan druk i op de waterleiding, j „Tk voel me ren beetje Rotterdam- i mer tegenwoordig". h?'d mr Kr snor tevoren gezegd, „Rotterdammer-in- enthousiasme: voer alles wat bereikt wordt in deze goede stad. waar rie vele goede dingen op constructiege- bied elkaar opvolgen met zo'n ver- I bluffende snelheid. Goed drinkwa- i ter is een menselijk recht, iets nor- i maats. Het gebruik van andere dran- j ken kan nu worden beperkt, tenzij j men dat gebruik persoonlijk nndig vindt.In ieder geval is dit water, in tegenstelling tot heel vroeger, j r a li v drinkbaar'"' Wethouder H. E. van den Bmle noemde de ingebruikneming van de ze „drinkwaterfabriek" van ontzag lijke bolrken-s ..K-ït^vdam hnmf nu te kunnen voorzien in de behoef te aan water van de hele Linker Maasoever tot de Botlek, van de eilanden Voorne en Putten en van de rechter Maasoever tot Hoek van Holland", zo zei hij. „Het nieuwe Stuk bedrijf is niet slechts een Rot terdams belang, maar een belang van een groot deel der provincie." De directeur van het waterwerk, ir B. Schreur. gaf een technische uiteen zetting vcor >.ie autoriteiten ondAr wie burgemeester Van Walsum zich bevond. Het gezelschap maakte tenslotte een rondgang langs de nieuwe in stallatie, die is opgesteld in een grote hal. De installatie is een zoge naamde uitvlok-inrichting: men zui- verf het water r. ?t behulp van che- mi r.a li én en etectra: in twee uur tijd j van vuil rivierwater tot-held er ert schoon drinkwater, dat smakelijker is dan volgens de oude methode. De technici van het waterwerk menen j zelfs de Amerikaanse werkwijze te hebben verbeterd. Per jaar kan het j chemische zuiveringsbedrijf vijf en twintig miltioen kubieke meter hel der i en lekker.» water leveren aan de Rotterdamse bevolking, die dor- stiger schijnt te zijn dan de bevol king van andere grote steden.. Vorig» Paard TT" in dit s»i7o« ..'1 ■art» -«.«.k ontving :jn eerste RSB tegenstander n. VSG III. Tu$«m de h»ide verbalen smid geleverd. Om 11 Sri uur mopsfen tw-pe nartijpn worden f gebroken en de pi in ten werden ge- dpêld44. Toch mopfen de ..Paarden"' Uiterst, voorrirhtie sppim om nog :t de afgebroke' ■ant 7p staan we* iets ongunstiger. Voor dr Rde ronne werden nog enkele artnen gespeeld niet als resultaat: L. Kerkhoft-A. v. 5p. .T. Groene wee— A. v d. Veen 0—1 G. de JongP. v. d. Kraan A. RomD. A. v. Zetten De brandweer heeft gisteravond G. de U. in de Rhoonse'ttraat de ramoneur een schoorste.en- :?blu?t. .Burgerlijke Stand De ont?panningscomir>i?sie van de Algemene Bond van Ouden van Da gen maakt bekend, dat de hoofdprij- zen V3n ée loterij r»p dp volgende 1—0 nutnmers zijn gevallen: Ie prijs Rook- j tafel no. 2599: 2e prijs Eetservies no. 159S: 3e prii? Theeservies no. 2746; 4e prijs Aluminium pannen no. 1222; 5e van i prijs Kapstokkleed no. 596. v. J. ROTTERDAM Op onze tapijtafdeling? WOLLEN WILTON KARPETTEN In prachtige Perzische dessins," 290 x 195 ÓM BINNENWEG Tel. 11.7 7.00 1 H. V. Steeg Dit weekeinn-c venó pon verga dering plaats v^an n» besturen van de E.H.B O. verenig,ngen in Schie dam met het hoerd Be?cherming Bevolking van A' A-kring Rotter- dam-Schiedam-Vlanrdinsen. Na een inleidend woord van het Pc eerste twialf1,ilten van Schiedam en Succes hebben zich gisteren danig moeten «eren. Kerstg pnnrm de heeft de lastige nil wed strijd tegen KNS met 3—1 gewonnen en Succes zag na spannende strijd een met moeite verworven voorsprong op het laatste ogenblik overgaan In een gelijk spel. Si-hied;» KNS d>- h;ia® e hoi ft i »e?t alle krachten in- i het stug en hard spelen- hts I de .'I'd in August ricrr> geb'Hiti ui nu*en na j j 'ejfvlr Speler de V i-Ti nu de vak wisse i Tm ik de stand up 0— slaagde et duur I. v ri. Kraan. veD'ongde dc- -rnng tot 9—2 bracht J. v. d. Korf voor tiirl KN'S er in de eer te redden. heeft het eerste half uur te passief gespeeld er. rfi;. kwam de blauw witten duur tc staan. Onder de heren v.-tn TOV vian-ri goede schut ters en hionuedf werd t» weinig re kening gehouden. Na 20 minuten stonden de gasten reeds met 0—3 voor en eerst toen begreep ne thuis club. dat uit een ander vaatje getapt mm-?t worden om een betert resultaat te bereiken. Hot tempo werd opge voerd en do aanvallen werden met groter enthousiasme mtcwoerri. Door A, van Krngten werd de stand op 13 gebracht en kort voor rust doel puntte mej. J. v. ri. Heuvel uit vnje positie voor de 2e maal voor Succes. Vijf minuten na de hervatting straf te dezelfde speelster een verriedi- gingsfo'it af door de gelijkmaker r dat scheen lu.inft zeker to< 'cndijk ongeveer 10 rr T)r msti TOV torh te n vallei de ■en gelijk spe. uit het vuur le sleper,, al moei worc.en ge zégd. dat heide doel punten ni-'l ge heel volg» n? dc regels van hel spel. i m;ik maar uit lopende positie werden 7,n scoord. Jartvrrr dat de scheid?;®cl ter, die ove; icons uitstekend 'eidu dit is ontgaan Verdiend was het gt li.lke ?pel voor de Dordtenaren ovt H.B.B. Werd overgegaan tot het enige agendapunt van deze verga dering n.l. „Zijn de E.H.B.O. ver enigingen in Schiedam bereid de opleiding te verzorger, van de bij de Be,echerming Bevolking beno digde E.H.B.O.'er?(?tprs>". Nariaf. hierover uitvoerig van ge dachten wa? gewisseld, waren dc Besturen van oordeel dat zi.i de rp- leidinren zouden kunnen verzorgen en zullen hiertoe neöere regelin gen worden opgemaakt. Binnen niet al te lange tiid zul len nu de dam»? en beren, die zich reed? cemelrt hebben als toekom- Ftj*. E.H.B.O..'cluster) een schrijven ontvangen waarin gevraagd zal worden of zij opgeleid wilier, wor den door dr zorg van de AI.Ee- mreiie- of dom- de zorg van de Katholieke E.H.B O. veren ie in g°r.. terwijl dan tevens een overzicht wordt, gegeven van tijd en plaats van de E H D O. lesmn. Hoewel met fife voorbereidende werkzaamheden nog wel enige tijd gemoeid zal zijn. hoppn de vereni gingen toch zeer spoedig met rip ■iriin.g een aanvang te kunnen Dp minnaar? van het bei-canto kunnen ook dit jaar weer rekenen od ..hun" Italiaanse opera. DeCom- pagnia D'Opera Italiana is haar tournee door ons land begonnen, i Maandagavond was het gezelschap j in de Schouwburg met Puccini's ..Madame Butterfly". Het is echter heel dc vraag of de ..kenners" zich in deze voorstelling werkelijk heb- ben verlustigd, want er waren nog- I ai wat tekortkomingen. Alleen voor de mclomaan. die datgene wat er niét was in deze opvoering bewust i of onbewust wist te projecteren, j 7aI voldaan zijn heengegaan, Lir- ver laat ik ditmaal dan ook een i gedetailleerde critiek achterwege. I omdat men in ieder geval kon con- J sta teren, dar or hard was gewerkt en dat cr toch ook we! riinacn wa- ren. die waardering verdienden.. ■VÏasda Pircarnlo dan zong d» I titelrol we? wat al ie z.rer door- spekt, met vocale trucjes, zoals bi;- rboeld het langzaam optrekk' Door de inflchrj/tkneming van tie niexnre ztriverinpsingTalltttie van het dr in ku'CTeriflidinejht drijf be hoort het euvel van de loge druk op oe vrcterleirftnp umftrtntn uoor- of. de hetrnners van Zuid vaak last hndden. tot hef verleden. Ook fut de zomer dtffl volon meter uit de waterkraan, zelfs op de. hoog- ste verdiepingen. De 24-jarige belast in ^consulten A. 8.. die geld uit ^en boüwkaspohs wegnam van J. A.. voor wie hjj als vertrouwensman optrad, werd ver oordeeld tot 12. maanden met af trek. waarvan 4 maanden voor- woordelijk en een proeftijd van, 3 jaar. Vervolasen boorde de 33-ja rige electro-technicus H. de V. zich veroordelen tot een gevangenisstraf van 14 dagen. Zonder zijn curator er in te kennen, verkocht hij een deel van zijn kantoorinventaris, hoewel hij op 26 Junr failliet ver klaard was. Overeenkomstig de eis van de Officier van Justitie veroordeelde de Rotterdamse rechtbank vanmor gen de 25-jarige iosarbieder J- van R. tot een gevangenisstraf van l jaar met aftrek. Door middel van er»n wisseltruc maakte hij een taxi chauffeur f 100.afhandig en be nadeelde hij een ander voor f35. De man was reeds vijf maal eerder voor dergelijke praktijken veroor deeld. Verenipno; „Het Nederl. lenluclittlieater" groeit Ope Op de vierde jaarvergadering van de vereniging ..Het Nederlands Openluchttheater" te Appelscha is meegedeeld dat het aantal leden ge slegen is tot 21. Men ir.ag ver wachten Hat m de nabije toekomst vrijwel alle Nederlandse openlucht theaters in een organisatie zijn ver enigd. Ook dil jaar hebben C. A. t' Hart 'voorzitter) en J- v. ri. Neut (secretaris) beiden, te Rotterdam, z.'tting in het bestuur. Op dc jaarvergadering zijn uit voerig de mogelijkheden besproken om grotere bek end herd te geven aan hrt werk. van de openlucht theaters. SCHIEDAM toon hr; :tie was bo- wndion s*ereoTi<-p. maar zp w'isi de toe boord cr toch ooi; vaak te overtuigen. Hat. ze over ecu .grote j en wanne sopraan beschikt. De an- Here verinH-ers van dp hoofdrollen j te weten Litizia Del Col, Rnsgero kwamen Op onze afdeling loonadministratie en kostprijsberekening is plaats vnor een Leeftijd niet ouder dan 20 jaar. Br. no. S 936 bur. blad. nder ter! med .•om hel geval og sterkere - overire zan- 15 WOORDEN ten voor d» O-, Esfieranto-aspndo Merkredon. la 21an de okt., la blan ks malsano. Klubvespero en Floegstr 15 Fortiuj, kiuj ne scias, Ploegstraat situ as en Gorzen. tijd bleef het pel op en neer golven met een lichte meerderheid van de thuisclub Verkeerd uitspelen van TOV werd de gasten tenslotte op nieuw noodlottig. F. Ruseier maakt" er gnpd gebruik van door zijn club een 43 voorsprong te*bezorgen. De igens wel. Succes 2 heeft zijn opmars met duidelijke ei Ter? voortgezetSpar taan 2 werd mei een 9- 3 nederlaag naar huis gezonden. Schiedam 2 kon het. zoals te verwachten was. Plet te gen Char hu? 2 bolwerken, maar een 2—4 uitslag is toch een eervolle ne derlaag. Succes 3 verk>or in Rotter dam met 51 van het sterke A hoy. Ook de DO I-twaalftallen moesten in het zand bijten. OD1 2 verloor met 1—4 van Oranje-Nassau en ODI 3 met 39 van Bolnes 3. Do Sncces-ndspiranten waren goed op dreef Het A-twaalftal won mrt cr nog Schiedammers mnrh- ziju. riic zirh willen melden Besef, or mins Be vo i kn g E H.B-O.'er i sier> R B. te Schiedam, welk kanlonr gevest if d is Schoolstraat no. 2 'gebouw Lin- ta?.). terwijl mede de hr sturen van do F!. HBO. verenigingen can ma dc aanmeldingen steeds in ont vangst zullen nomen. Formulieren zijn verkrijgbaar: kantoor BB.. Schoolstraat no. 2 >1. F. "VVp.«<rI. seer. Ned. Ver. E H. B.O.. Nicelaas BeetSFtraat no. 48. I/inncnhrink. seer. Kath. E.H.B.O., Schie no. 4. Het vakmanschap waarmede de J di eigent Gino Bar?ant: bet K"brel j leidde verdient alle waardering, j Men moet nu eenmaal meien met j de riemen die men heeft, en dus j was het iiTft ziin schuld, dat men een onvolledig klankbeeld van dp partituur fcrocc en dat er klanken I ,oi nok wel achter j de coulisse isku tweede bedrijf) werden geproduceerd die te der,- I ken gaven H. VAN BORN Veertij: jaar werkzaam als ui pii be hunker Te koop autigeb. Haardplaten. Wij leveren oen nieuwe plaat voor 16.—. Uw oude plaat als nieuw te rug 4.50. Souit-innchting WocrmcycjSingel 102, lcI. 65789RR27II, cr»» ï-** I IVOll Dezer dag» 1 geleden dat aks mmbehv d« copryale mpiibe!hand» i van ri r Moor' n was het veertig jaar dp heer B. J. van Rijn ■rker in dienst trad bij toonk.vmors voor dé meubelfabriek P. In de ivnlïne in twaalftal met ft—2 van Het 7,\ Schiedam A verloor met 2—7 van Spang n C 1 teen 1 3 j tober, avonds on> 8 vj»t, Hs H. G. naar hui? laten gaan. De ODI-jimio- Ahrns, NlKj. Hprv. prpd Rotterdam deelden in Maasland de punten m 7a-») „rivoii". Nieuwe Haven 237 zulk: met ODO A; het werd 2— i ric hr er F vnn der Meer. De jubi- 1 Iris werd nok nog loc?proken door de heer van Loer.cn. die in 1904 hef hi'drjif heeft opgericht. Ver schillende andere spreker? voerden nog het woord en overhandigden I ter herdenking van de kerkhervorming. de jubilaris fraaie geschenken. Pracht sorter» ,i«: KO!> KOFKKMIKKFN met gega randeerd uurwerk v,a. 23.50. Betaalbaar vanaf 1,3(> p. w. H, A. Dieterich. horlogema ker. goudsmid. Prof. Kam. Onr.estaan 98. Te knop aan gob. bruine vis graat jongensjas. 17 a IR jr. in fi. st. f 29.en 2 jasjes sainen 7.—. Een horenvirt terjas voor man op rtonknrbr. f 15,Na 6 uur Grote Markt 11 B. Personeel aevr. Een nellc hulp gevr. voorde Vrijdag, Asnm. Het Dassen- huis. Hoogstr. 134, Schiedam. j Personeel acmcieb j Nette jongedame biedt zich aan om 's avonds op te pau sen. Br. no. S 999 bur. biad. Meubel koop ies! 2 eiken club?. 4 stoelen, pluche beklad' kleur naar keuze, nu .f 174.59 f 139.Vjlson. Grote Vis serijstraat SO101. Nette jongedame biedt zich aan voor de middaguren, on verschillig wat. Br- no. S-993 bur. v, d, blad. Diversen „VAN'CO" ledikanten fabriek. I.'-.v matras cf !?dlkant om houwen tot modern tul mei- ledikant of opklapbed. Fa. Knnilnenbnre. Iloofdstr. 87, Schiedam, telefoon 66817.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1