CHI Ckanttekeningen &nshi a<;enda wÈfSÊk - pi.-** Kampioenschap schermen op de degen SCHILTEs Aannemer richt molen in tot riante woning Agenda Rotterdam Dameskapsalon van Martin v. d. Burg Ouden van Dagen vieren feest De dansende kachel in O.K.-pastorie Autobotsing op B.K.-laan G.T.B. krijgt bezoek van Vlaardingen Joy-riders in de gorzen Auto in brand KOFFiE en THEE P.P.S.C.-nieuws Zaanse achtkanter blijft behouden Stroom processen verbaal in Oud-Beijerland Exclusieve behuizing in„ De Valk" Rotterdams Ballet Ensemble brengt nieuwe balletten Aanwinsten voor museum L. en Y. Tekenaar redt kind 2 Donderdag 22 October 1953 Gistermiddag is de eerste sluis deur vernieuwd aan het gemaal Vijf sluizen. Arbeiders van de firma N. Braams uit Beverwijk hebben het 15-tovs gevaarte op de wal gebouwd. Met behulp van de drijvende bok „Assistent" uan het bergingsbedrijf H. v. d. Graaf utt Rotterdamis de deur op zijn plaats gezet. Vandaag wordt de tweede sluisdeur op zijn defini tieve plaats gezet. Wat m e, n moet weten; Apothekers-nachtdienst: Jansen, Swammerdamsmgel 41. Bellen bij ongeval; G.G. en GJ). Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen; Passage, 2 utir: „Verzwegen ver leden". MonopoJe, 2, 7, 9 uur: „Silver City". Toneel; Passage. 3 uur: „De hof der Olij ven" voor Kath. Kring. Musis Sacrum. 8 u: .Circus Knie" voor NV.V. Best. Bond. VOOR HEDEN Cabaret; Luxor, 3 uur: Show „Allemaal smoesjes". Lunapark: Kruiskade. Film: Arena, 2, 7, 9.30 uur: Moulin Rouge; Capitol, 2. 7, 9.15 uur: De boekaniers der zeven zeeën; Cineac, 95.15 u: Nieuws enz.; 5.45, 8, 10 u: Everything I have is yours; Colosseum, 2, 7, 9.15 u: Singin* in the rain; Harmonie, 2, 7. 9.15 u: Deze vrouw is gevaarlijk, Lutusca, 2.15. 7, 9,30 u: Salome; Monopole, 2. 7, 9 u; Silvercity: Passage, 2 uur: Ver- j zwegen verleden; Prinses. 2.15, 7, 9.30 u: De zilveren zweep; Rex, 2, 7, i 9.15 u: Vlammende pijlen; *t Venster, 2, 7, 9.15 u: Rashómon; Victoria, 2, 7, 9.15 u: Het meisje van de voorpagina. Tentoonstellingen; Historisch Museum. 105 uur: Geschiedenis van Rotterdam; Rot terdamse Kunstkring, 105 uur; Werk van Roelof Frankot; Museum voor Land- en Volkenkunde, 10—5 u: Melanesische kunst; weven en vlech ten in Afrika; Sociëteit „Probitas", Haringvliet 90, 125 en 7—9 u: Wer ken van Rotterdamse kunstenaars: Bouwcentrum, 9—5 uur: Bouw van vacantie-oorden, scholen, tehuizen voor ouden van dagen, fabrieken boerderijen, etc Engelse architec tuur; Cantine H.A.R. - Maashaven, 13.30—21 uur: ..Veiligheidsactie in de Rotterdamse Haven". Met een druk bezochte receptie (en veel bloemen) werd gistermiddag de salon van Martin v. d. Burg aan de St. Liduinastraat 9 heropend. Deze kapperszaak, waarvan de gehele he rensalon is geliquideerd heeft een ware metamorphose ondergaan. De salon heeft een smaakvolle mahonie houten betimmering, terwijl de wand- en plafonduitvoermg in frisse, heldere kleuren is gehouden. De heer v. d. Burg beschikt thans over een Uiterst modern en goed geoutilleerd "bedrijf, dat een juiste haarverzorging voor dameskapsels waarborgt. De binnenhuisarchitect, de heer W. Blok land, heeft cf naar gestreefd het de dames zoveelmogelijk naar de zin te maken, door zowel het systeem van boxen als van'open kaptafels toe te passen. Voor de drooginstallaties beeft men een aardige oplossing ge vonden. Deze zijn boven een fraaie lederen zitbank gemonteerd, ^odat de dames heur haren onder een ge zellige kout kunnen laten drogen. De uitvoerder van deze verbouwing, de firma L. W. Ftankenhuizen uit Rot terdam, heeft alle eer van zijn werk. Een bijzonder cachet krijgt deze da meskapsalon door de gezandblaasde etalage wan den,- die dc vier jaargetij- den uitbeelden. Gistermiddag, vanmiddag en mor genmiddag vierden en vieren de leden van de Schiedamse afdeling van de Algemene Bond van Ouden van Dagen feest, omdat de plaatse lijke afdeling zes jaar bestaat. Na een welkomstwoord van de voorzitter van de ontspanningscom missie de heer J. Diesch, en een openingsspeech door de landelijke voorzitter van de Bond, de heer W. van Beek, heeft de secretaris van de ontspanningscommissie, de heer J. Jansson er nog eens op gewezen, dat slechts met een spaaractie van enkele eenten per week de jaarlijkse fees ten kunnen worden gewaarborgd. Het feestprogramma van dit jaar klonk als een klok, dank zij de me dewerking van een aantal'voortref felijke Schiedamse artisten. Daar was in de allereerste plaats de con ferencier Leen de Bruyn, bij de oud jes een goede bekende, die met zijn vlotte praatjes en vrolijke liedjes al spoedig de juiste stemming wist te kweken. Wim Straatmans op de ma rimba, Jan Hakkert, piano en ac cordeon, de Try tons als stoelacroba- ten, de Wiïco's en de jongleur mr "Wilco maakten dat de oudjes een ge noeglijke feestmiddag hebben mee gemaakt. Tijdens de pauze werd er koffie met gebak geserveerd, terwijl er 25 aanwezigen waren, die een prijs in de gratis loterij wonnen. De zie ken, die de feesten niet kunnen mee maken. krijgen allen een fruitschaal thuis bezorgd. Sinds lange tijd is het de gemeen teleden van de Oud Katholieke kerk aan de Dam een doom m het oog, dat het kerkgebouw r.og steeds moet worden verwarmd door een kachel Men streeft er naar om te komen tot een gasverwarmings-installatie. Maar omdat de aanschafing daarvan veel geld kost,waarover men met zonder meer kan beschikken heeft pastoor C. Tol zijn pastorie gis teren afgestaan, zodat in de kamers en in de gangen een fancy-fair kon worden gehouden, die de veelzeggen de naam van „De dansende kachel" droeg. De baten waren voor het ver- warmingsfends. In de middaguren en *s avonds hebben tallozen zich kun nen vermaken met de diverse at tracties, zoals balien-gooien, sjoel bakken. grabbelton, het rad van avontuur, de waarzegster, ringen- gooien en bumoersport enz. 'sAvonds werd het fsney-fair nog opgevrolijkt door een klein orkestje terwijl een hcfnai, verkleed als een kachel, de met vlaggetje*, versierde zalen met eer, bezoek veieei'le. Zondag 25 October vindt in de grote sportzaal van het BJP.M, sportcom plex ,De Vijfsluizen' de kampioenswedstrijd plaats voor het kampioen schap van Nederland, in deze wedstrijd zal uitgemaakt worden, wie zich kampioen van Nederland op degen mag noemen. Ook voor leken, die tot nu toe niet veel scherm wedstrijden heb ben gezien, is dit een boeiend gebeuren, daar de trefferaanwijzing electrisch geschiedt door middel van een electrisch contact, dat de degen op het lichaam van de te genstander maakt en waardoor een lampje aan de kant van de tegen stander gaat branden, terwijl er te gelijkertijd een belletje gaat. Onze meest prominente schermers, die zich via de voorronden in de af gelopen weken jn deze finale ge plaatst hebben,' zullen hier de strijd aanbinden. Tot deze scher mers 'behoren ©.a. ir. A- v- d- Hoeve, reeds meerdere malen Ne derlands kampioen en ondanks zijn leeftijd onze "beste schermer bij de wereldkampioenschappen deze zo mer in Brussel. Verder noemen wij nog: F. van Kregten, meerdere malen militair-kampioen. Rddy Kuipers, een all-round schermer op alle wapens en winnaar van vele internationale tournooien. A. v. d. Hoeve jr., die op een voortreffelijke wijze de voetsporen van zijn vader volgt. Het is voor leken vooral ook daarom zo prettig, dat hier op degen geschermd wordt, daar de regels voor het degenschermen zeer eenvoudig zyn in tegenstelling met de floret en de sabel. Bij degenschermen is er maar ccn regel en dat is: wie het eerste geraakt is, Krijgt een treffer aan. Bovendien is het gehele lichaam tref vlak: van top tot teen. zult dan ook prachtige steken op de teen zien (technisch zeer moeilijk) van A. v. d. Hoeve sr. "Wie het eerste drie treffers bij zyn tegenstander maakt heeft de partij gewonnen en het zal waar schijnlijk de bedoeling zyn, dat alle tegenstanders elkaar eenmaal ont moeten. Hij. die de meeste partijen gewonnen, heeft, mag zich dan kampioen van Nederland noemen. De wedstrijden beginnen om half elf en zullen waarschijnlijk tot ongeveer half vijf duren. De toe gang is. zoals bij de meeste scherm- wedstrijden, gratis. Wij kunnen dan ook 'n bezoek aan deze wedstrijden en do unieke gelegenheid om met deze mooie sport eens kennis te maken, niet genoeg aanbevelen. Op het kruispunt B.K.-laan en Ary Fnnslaan botsten gistermor gen drie achter elkaar rijdende auto's. Dit werk veroorzaakt door dat de voorste auto moest remmen voor een wielrijdster. die plotseling de rijweg overstak. De auto's-wer den alle licht beschadigd. Zaterdag komt GTB I in het veld om zyn oude rivaal Vlaardingen I te ontmoeten. Door de nederlagen van Vlaardingen en Rozenburg is GTB aan de kop gekomen. Juist daarom wordt deze wedstrijd bij zonder zwaar, omdat Vlaardingen alles in het werk zal stellen GTB I weer te onttronen. Of hen dat zal gelukken?aan G.T.B. het ant woord. Voor velen die nog geen geen kennis maakten met het Za terdag voetbal, is dit een goede ge legenheid dit verzuim goed te ma ken. Het aanvangsuur van deze belang rijke wedstrijd is 3.45 uur. Er wordt gespeeld op het sportterrein Haven- dijk. entree 15 cent. De leiding is toevertrouwd aan de heer Chr. W. F. Kokje. GTB II heeft vrijaf. GTB III speelt o.l.v. de heer P. Verwijs op terrein Laan Ons Genoe gen tegen Excelsior P III en zal trachten zich van haar laatste ne derlaag te herstellen. Aanvang 3.45 uur. Toen gisteravond de chauffeur van een vrachtauto uit een café in de Hagastraat kwam, bemerkte hij tot zijn grote schrik dat zijn vrachtauto was verdwenen. Juist toen de politie van het geval in kennis was gesteld kwam de wa gen van de Nieuwe Haven de hoek om tuffen met in de cabine drie jongelui van resp, 18, 16 en 14 jaar oud. De oudste, een leerling- drukker, bestuurde de wagen. Heel laconiek vertelden de jongelui te gen de politie dat zij zin hadden om een eindje te gaan toeren. Te gen de jeugdige joy-riders is pro cesverbaal opgemaakt. Gisteravond vloog, toen de heer T. zyn auto op de Swammerdam- singel wilde starten, de motor in brand. Met zand heeft de eigenaar het \'uur gedoofd, zodat de inmid dels gealarmeerde brandweer geen dienst behoefde te doen. (Advertentie IM.) I {ff. met waardebonnen De uitslagen van de op Zaterdag 17 October j.l. gespeelde wedstrij den luiden: RAS 1—PPSC 1 2—3. PPSC 3MVV'2? 2 2—0. VVHR 2—PPSC 4 8—3. PPSC aHBSS a 2—2. Het eerste elftal is er in geslaagd een lastige klip te omzeilen door de Rijksambtenaren een 3—2 nederlaag toe te brengen, waardoor zij de bo venste plaats op de ranglijst in neemt. oVor de rust was PPSC de sterkste partij. Door doelpunten van de mid voor, rechtbinnen en links buiten en een tegenpünt var» de Ha- gxaars ging de rust in met een 31 voorsprong. Na de rust kwamen de Hagenaars sterk opzetten en moesten de blauw- witten in de verdediging. Dit de den zij op een sterke wijze en meer dan een doelpunt werd de tegen partij niet gegund. Eindstand 23. Het derde elftal ging op de goede weg voort en behaalde een 20 overwinning- Het vierde elftal kon 't niet bol werken tegen VVHR 3. Met liefst 9—3 gingen zij ten onder. Programma Zaterdag 24 October: PPSC 1TOGR 1, Boshoek, 3.30 uur. Zwaluwen V. 3PPSC 2, Vlaardingen, 3.45 uur. Red Stars 2— PPSC 4, Vlaardingen, 3.45 uur. Junioren: Zwaluwen V. a 2PP SC a, Vlaardingen. 4.30 uur. „Het Betoverde Spirmen- wiel" Voor een tjokvol Passage-theater met leerlingen van de lagere scholen gaf gistermorgen „Het Nederlands Jeugdtoneel", onder leiding van Rob Geraerds een opvoering van „Het Be toverde Spinnewiel", een toneelstuk vrij naar het bekende sprookje Re pelsteeltje van Andersen. De jonge lui hebben kunnen genieten van goed toneel, gebracht door John de Geest, Minny van Ollefen, Emmy v. Lier, Koasje Surink. Eddy. Bunge, Charley Maulbach, Ben Minoli en Gerard Doding. Burgerlijke Stand Geboren: Franciscus z. v. C. H. Blanker en C. M. Koppenhagen. An dreas G. W. z. v. H. H. van Stralen en J. M. Hartendorp. Overleden: L. v. d. Sluijs, 88 j. wed. van T. Kalkman. (Van één onzer verslaggevers) Eeuwenlang heeft de korenmolen „De Valk" zyü slanke wieken op het rhythme van de wind boven Montfoort bewogen. Het silhouet van de Zaanse achtkanter hoort bü de historierijke inventaris van het vesting stadje, zoals de dichtgeslibde grachten en verweerde wallen er bij horen. Hoewel de voormalige dwang-molen in de toekomst slechts eenmaal per maand z'n wieken een kwartslag zal draaien, op voorschrift van Monumen tenzorg, blijf* hij definitief voor Montfoort behouden. Het poëtisch advies aan de rand van de gemeente: „Als de oudheid U bekoort, bezoekt het stedeke Montfoort" verliest dus niets van zyn waarde. Oud-Beijerlang is in. beroering door een stroom van processen- verbaal die zich momenteel uit stort over ruim tachtig winkeliers, die deelnemen aan een door de plaatselijke middenstandsverenïglng georganiseerde winkelweek. De middenstandsyereniging had het plan de winkelweek te houden van 15 tot en met 24 October. Zij had hieraan diverse attracties ver bonden. zoals elke dag een ver loting, waarvan het gedrag aan prijzen per dag juist beneden de f 500.— bleef en voorts étalage pij rzen, die gewonnen konden wor den op nummers van een reclame krant, die gratis in de Hoeksche Waard is verspreid. Hoewel B. en W. toestemming tot de verloting hadden verleend greep op de tweede''dag mr R. L. Heu- kels, ambtenaar van het Openbaar Ministerie in 'het arrondissement Dordrecht, in met een bevel tot stopzetting van dc verloting, die in strijd zou zijn met de loterijwet. Teneinde de winkelweek niet in duigen te laten vallen kondigden verschillende winkeliers toen een korting van vijf procent en vrije tramreïzen aan. Hierop werden op last van mr Heukels alle winkeliers ruim tachtig die aan de etala gewedstrijd hadden meegedaan, ge verbaliseerd wegens overtreding van de loterijwet De plaatselijke rijkspolitie kon die plotselinge stroom van werk met aan en moest hulp uit andere ge meenten inroepen. \AT A.4R zou Schiekanter het vandaag anders Schiekanltekeningen over hebben da« orcr de rissen, die sedert en he ie dnffpn hulpeloos hun kop jes boven de waterspiegels van onze stcdplijke haeens uitsteken. Diep meelij moet men met die diertjes heb ben, die letterlijk en fi guurlijk naar adem liggen te snakken. In deze toe stand zijn ze een weerloze prooi voor de meeuwen, die angstaanjagend over het wateroppervlak sche ren, telkens als een ge vechtsvliegtuig omlaag duikend, om dan met de zoveelste vis weer op te vliegen. Voor die meeu wen is het een. goede tijd. Die millen niet anders, die eten hun buiken rond. Hoe het komt, dat die duizenden vissen zo amech tig in de havens drijven? Schiekanter heeft ar eens naar geïnformeerd. Bij de Havendienst mist men. er geen oorzdak voor t-c noe men. Dit pocdiverkende ge meentebedrijf doet zijn uiterste best 20 spoedig mogelijk een oplossing in de benarde positie fan- de vissen tc brengen, door op geregelde tijden te spuien. En inderdaad is hierdoor al voor tiele vissen het le ven gered, die nu lustig in de Maas zujemmen. Zijn het soms die stink- fabrieken, die het water vergeven? zo vroeg een kwade meneer telefonisch aan Schiekanter. Deze me neer en vele stadgenoten met hem kunnen gerust zijn. toarit de stink.fabrie- fcen hebben aan (leze hap pende yisseM-inuasie part noch deel. De oorzaak ligt dieper. Het water in de havens is zuurstof-arm. En dit komt, omdat sedert eni ge tijd het water in de toa- tpren van het Hoogheem raadschap Delfland niet meer ranuit de Maas wordt geleverd. Vroeger vaart weer in de Maas te ging dit via de Hollandse rechtNu kan men in ver- IJssel door allerlei binnen wateren naar het Westland en kwam het ten slotte via de Delftshavens?- en Schie damse Schic en de Polder- band met de strijd tegen de uerzUting deze water- regeling niet meer gestand doen. Het Maaswater bevat te veel zout uit zee), dat llllllllllllliltllilllilllllllllllllllllillillllllllllllililtillllllllllllllllllllllllll'i'lliilllllllliillllillllllllli In de btedcift kolommen van dit blad ïrcbt 19 dezer dagen kunnen leren, dat B. cn W„ zulks op advies van de directeur van Gemeentewerken, de gemeenteraad hebbed voorgesteld accoord te gaan mee het herstellen van de afrastering rond de ruïne van Mathenesse. Het is ten zeerste toe tc Juichen, dat meh deze steenklomp, die dateert uit bet ontstaan van onze goede stad, tegen de Baldadigheid van de jeugd vril Beschermen. Maar is het dan ook niet gewenst, dat bet gras, dat nu welig tiert in en nabij ae rume, ern beetje wordt gefatsoeneerd. Als men er nu toch gaat werken, dan gaat dat In één moeite door. Overigens is het "'fdrag, dat Voor herstel van dc afrastering Is uitge trokken, hone genoeg. Het zijn iSOfr harde brlastlngguldentjcs, die er mee zijn gemoeid, waarvan er ruim SCO voor arbeids lonen zlln bestemd. Schiekanter gunt een ieder het zout In z'Jn eten, maar zou een particuliere onderneming het niet goed koper kunnen doen dan de gemeentelijke diensten. Is er wel prijsopgave gevraagd? Enfin, daar bemoeit Schiekanter zich met mee, dat moeten de vroede vaderen maar uitvechten. nadelig is voor de tuin bouw tn het WesÉland. Daarom taordt nu vanuit het Hoogheemraadschap •Rijnland water naar Delf land gestuwd. Dit water is zuurstof-armer dan 't wa ter van Delfland. Door de- re vermenging wordt het water in Delfland dus ook zuurstof-armer. En dat is nu iets waaraan de vissen moeten gaan wennen. Men heeft dus te doen met een overgangsperiode, die naar men ons uan bevoegde zij de verzekerde beslist niet schadelijk is voor de vis stand. Het is dus onge wenst, dat men nu met schepnetjes gewapend langs de havenhoofden rent om te trachten, de nisjes te cerschalken. Men heeft daarbij al kunnen consta teren, dat dit overigens niet eens zo'11 eenvoudig karwei is, onidat de visjes, zodra zij onraad bemerken meteenr naar lagere regio nen duiken. Daarom mede bewoners uan de Schiekant Iaat de visjes met rust De diertjes vioeten op verhaal komen en wanneer zij zo ver zijn, zwemmen zij met evenveel genoegen in dit zuurstof-arme water als kort daarvoor in het rijker met zuurstof verzadigde havenwater SECTIEBORD Enige weken geleden werd er in deze smalle ko lommen een opmerking ge plaatst ten aanzien van het ontsierende bord, dat te gen de zo keurig geverfde muur van het nieuwe ge bouw van de sectie invoer rechten accijnzen aan de Grote Markt was bevestigd. En zie. weinige dagen ge leden heeft dit oude bord plaats moeten rrt2ken voor een fleurig nieuw bord. wearop de openingsuren van de burelen staan ver meld. Het hele gebouw heeft er door in aanzien gewonnen. Goed zo belas tingmannen. DAMME-MARS Bij de brug stonden twee oude heertjes. De een zei; „Nu de KLM-Liflmaster „ir Damme" zo prachtig de handicap-race naar Christ- church heeft gewonnen, 2al de koene bemanning, wan neer deze op Schiphol uit het reusachtige toestel stapt, worden begroet door de Damme-mars". „Dat hebben ze ook gauw voor elkaar geprutst, die componisten/' antwoordde de ander. „Toch niet," re pliceerde de een, „want dit lied bestaat allang, n.l, „Damme-toffe jongens zijn, dat wille we wéhéte". KLAVER VIER Het is u bekend, dat kla vertje vier een zeldzaam voorkomend klavertje is, dat de vinder geluk en voorspoed zou brengen. En dit geluk en voorspoed is de klaver jas vereniging „Klaver Vier" blijkbaar beschoren, want Zaterdag avond gaan de leden van de2e kaartvereniging de klavertjes vrolijk 'buiten zetten in zaal „Astoria", omdat de club dertig jaar bestaat. Het groepje man nen, dat dertig jaar gele den- deze vereniging sticht te heeft wellicht nooit kunnen bevroeden, dat de club zo'n lang leven be schoren zou zijn. Zo ziet u maar. dat „Klaver Vier" beslist geluk brengt. Vraag het maar aan deze klaver jassers. Ze hebben wel eens een centje verloren, maar wie daarop kijkt is een kniesoor. ONI-CONCERT Schiedams oudste mando line orkest, ONI gaat Dins dagavond 27 October om 8 uur concerteren onder lei ding van zijn directeur, de heer J. G. Hakkert, in de grote zaal van gebouw Irene. Het programma ver meldt populaire en klassie ke nummers. Na de pauze is het woord aan de tonelisten van Schiedams Toneel, die de klucht „Drie Is teveel" gaan opvoeren. Aannemer A. H, Versteegen wenst een exclusieve behuizing voor zijn gezin Het interieur van de molen laat hij *ot een ruim twee-verdie- pingen-woning ombouwen. Niet de sloper, doch een van de tien molen bouwers die ons land nog telt, be klom de steigers rondom de zwaar gehavende romp van „De Valk". Dat is in enkele regels een be knopt overzicht van de jongste ge schiedenis van de eeuwenoude mo len. Uit oude kronieken over Mont foort zou men lijvige boekwerken kunnen samenstellen over de gan se historie van de stoere achizydige bovenkruiser en zijn voorgangers. De eerste molen ook al een „Valk" dateert uit de middel eeuwen. H|j werd gebouwd op de vestingwal, waarlangs thans de ver keersweg UtrechtGouda kronkelt. De burggraaf van Montfoort was eigenaar. In 1568 tekent een kro niekschrijver met fijn gevoel voor details op perkament aan, dat „De Valk" een zogenaamde „dwangmo- len" was. Een dergelijk praedicaat betekende koren op de molen van de molenaar. Want alle boeren, bur gers en buitenlui, tot in de verre omtrek van Montfooi't, waren ver plicht hun graan bij de mulder van „De Valk" te laten malen. Het waren jaren zo goud als de kleur van het rijpe koren, dat onder de reusachtige molenstenen werd geplet. De wieken wentelden op volle toeren, kreunend in dc assen van de vroege morgen tot de late avond. Op straffe van langdurige opsluiting in het cachot droegen de mensen gedwee hun koren naar „De Valk". Maar ook de middeleeuwen kenden concurrentiestrijd. In het eerste jaar van de 18e eeuw bouwde een Montfoorter brutaalweg een tweede molen, dwars tegen alle be slissingen van schout en schepenen in. Het werd een hooglopend ge schil, zo erg zelfs, dat de molenaar van „De Valk" bij de hoogmogen- den deT Staten een verzoekschrift indiende om alleen „De Valk" te erkennen en de tweede molen op de hoek van de Hoogstraat en Wedde af te breken. Het verzoek werd maar ten dele ingewilligd: de eige naar van „De Valk" vocht tegen windmolens; de concurrent behoef de het veld niet te ruimen. verloren strijd Het zou tot 1882 duren advorens bij Koninklijk Besluit 't dictatoriale dwangrecht wérd teniet gedaan. In tussen had de mulder van de oude Valk allerlei andere zorgen gehad, want in 1753 werd zijn molen ver woest en op de oude fundamenten werd het karkas van een nieuwe Valk opgetrokken. Deze molen ging een even veel bewogen bestaan ais zijn voorganger tegemoet. Het is aan aannemer Versteegen te danken, dat de molen, die een wanhopige strijd met de moderne, electrische maalde rijen streed (en verloor) dit jaar zijn tweede eeuw van bestaan kan vol ma ken. De laatste twintig jaar is de mo len steeds meer in verval geraakt Hij is thans voor tweederde uit zijn as herrezen en zal aan het eind van dit jaar in alle luister, welke een Zaanse achtkanter bezit, boven Montfoort prijken. Voor het zover was is er uitvoerig gecorrespondeerd tussen rijks, pro vincie- en gemeentediensten, heeft Monumentenzorg na lang aarzelen toestemming gegeven de molen uit sluitend a.s monument en niet als „levende" molen te aanvaarden en heeft de heer Versteegen met een zorgelijke frons in het voorhoofd de buiten verwachting hoge onkosten voor de restauratie begroot. Want ook ai wordt 79% van het herstel uit subsidies verstrekt, „alle overige financiële lasten komen op de sehou. ders van de aannemer terecht. En bij alle prettige vooruitzichten van een betere huisvesting en het definitieve behoud van de molen voor Mont foort^ kan de heer Versteegen huive ren bij de gedachte, dat de inrichting van het interieur van de molen ge heel voor zijn rekening komt. De restauratie vordert snel. Oude balkenlagen gedeeltelijk in de gevel verrot, werden ingekort en op an dere plaatsen gebruikt bij de ver nieuwing van het enorme houten geraamte, „De Valk" kreeg een ge in de steigers. Een groot deel van De oude korenmolen „De Valk" het gerestaureerde karkas is reeds van een nieuwe rietmanteï voor zien. In December zal de restau ratie, welke onder deskundig toe- cichf van ,,Monwmentenzorg" ge schiedt. gereed komen. Voor 't eerst in zijn lange be staan zal de molen worden be woond. Aannemer Versteegen bouwt in de enorme, achtzijdige ruimte uan „De Valk"' een ruime woonkamer met daarenboven een slaapétage met drie kamers. heel nieuwe kap. Het oude mecha nisme, soliede van structuur, is her steld. de houton omloop (in dc toe komst een "breed balcon, dat zijn weerga nergens in het land zal vin den) opnieuw rondom do herstelde rietmantel getrokken. Aan de voet van de molen ligt op het ogenblik, half onder het zand bedolven, een antiek kanon, dat straks in oude glorie, alleen veel vreedzamer, zijn dikke metalen loop boven de brokkelende stadswal zal uitsteken. De Utrechtse architect Gert Almg, Is erin geslaagd twee geheel nieuwe opstallen een ga rage en een kantoorlokaal op pa pier te zetten, welke volsagcn har moniëren met de typische oud-Hol landse stijl van de molen. Het Rotterdams ballet ensemble brengt Dinsdag 3 November bij een voorstelling in de Rotterdamse schouwburg de première van het bal let „Fêtc champêlre" muziek van Geza Frid. decor van Jan Begeer. Voorts de eerste openbare uitvoering van „Variaties op een oud thema", de Kühnau-variaties van Hendrik Andriessen, dat kortgeleden op de jubileum-gala van de Rotterdamsche Kunstkring gepresenteerd werd en een herhaling van de balletten „I'tstro Armonico" (Vivaldi) en „Pe tite Suite" (Debussy). De gebeleiding wordt verzorgd door het Rotterdams Kamerorkest o.l.v. Piet Ketting. Tienduizend praehistori sche. voorwerpen uit Sahara De Rotterdamse architect Herman P. C. Haan heeft B. en W. laten we ten, dat hy bereid is ecu collectie van ruim 10.000 prae-historische voor werpen, welke liy van talryke reizen In de Sahara heeft meegebracht, aan het museum voor Land- en Volken kunde te schenken. Indien de gemeenteraad deze schenking aanvaardt, zal de heer Haan het museum de vrije beschik king laten over de vele dubbels exemplaren in de collecties, welke gebruikt zouden kunnen worden bij internationale ruiltransacties. Aan. de schenking is de voorwaarde ver bonden, dat uit de collecties een blij vende expositie in het museum wordt samengesteld. Toen gistermiddag de 23-jarige tekenaar A. D. Klip uit de Berg straat op de Admiraalsbrug liep, zag hij aan de Rechter Rottekade enkele mannen wenken en op het water wyzen. Klip zag een kin derhoofd aan de oppervlakte ver schijnen en sprong dadelijk te wa ter. Twee mannen pakten de dren keling aan en liepen er mee weg. Pe redder is met een auto naar huis gebracht. De politie zocht uit wie het geredde kind was. Het was de 4-jarige Henk Donders van de Linker Rottekade. Hij was bjj het spelen te water geraakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1