m arrestatie van kruimeldief zijn 17 inbraken opgehelderd Boeiende vertoning van De Hof der Olijven Kansen van Succes staan hoog genoteerd DE KLERKeZN „Circus Knie5 amusement van het goede soort Jeugdige koopman maakt Kethel en Schiedam onveilig Imm f(R0£S%déJuiï 200 woningen in Nieuwland Verbandposten Kethel Religieus toneel in Passage AGENDA WV-huisje naar de Plantage Wie heeft iets verloren H. TH. v. d. VLERK ODI kan Zaterdag beide punten uit Maassluis gaan halen Voortreffelijke toneelopvoering voor Bestuurdersbond DWS gaat Zondag naar Hellas Gemeente leent 2vz millioen Wilton-handbal Ongevallen Met bromfiets over de kop geslagen Circus Strassburger weer present Bevelvoering bij de brandweer PTT-ers maken kennis met esperanto 2 Vrijdag 23 October 1953 Toen de Schiedamse politie op verzoek van zijn Vlaar- dingse collega op een donkere nacht aan het eind van Sep tember de 29-jarige koopman G. H. van zijn bed in zjjn wo ning tilde, omdat de man in Vlaardingen dc nodige inbraken had gepleegd, heeft hjj niet kunnen bevroeden dat daarmee tevens de sluier zou worden opgelicht die tot nu toe geheim zinnig over een serie van zeventien onopgehelderde kruimel- inbraken in onze stad hing. Na uitvoerige verhoren is de man gaan praten en al vertellende tegen de Schiedamse politie-rechercheurs werd licht geworpen op een serie In braken, die alle op dezelfde wjjze, namelijk door inklimming, waren geschied. Toen de man dezer dagen de kamer van de Officier van Justitie te Rotterdam betrad om te worden voor geleid, haastte hij zich nog een inbraak tegenover de Schie damse rechercheur te bekennen. In afwachting van zijn defi nitieve veroordeling zit H. in voorarrest in het Huis van Be waring te Rotterdam. niets, gehele kantoor overhoop ge haald). 17 Februari garage Nieuw Mathenesse aan de Nieuwe Mathe- nessestraat (geldkistje met kiem geldbedrag), 21 Februari Fourage- handel Fa Van W. in Kethel Cschryfmachine ter waarde van 315.—, die later is teruggevonden). 21 Februari bakkerij v. d. S. te Ke thel (buit: 180 uit kas van brood bezorger). 1 Maart sodafabrièk aan de Makkerstraat (niets ontvreemd), l Maart N.V, Jacobs aan de Tuin- laan 20.uit de postzegelkas), 12 Maart Verf- en Vernisfabriek S. aan de Komiczenlaan (niet gesto len) 12 Maart verf. en vernisbandel T. aan de Komiczenlaan (ook niets ontvreemd), 14 Maart steenhouwerij B, aan de Överschiesestraat 25. kasgeld, een gouden damespolshorlo ge en een gouden armband ter waarde van 500.21 Maart carosseriebedrijf N. te Kethel (uit portemonnaie 3Februan- Maart bij N.V. Metallicus aan de Överschiesestraat een electnsche boormachine. En tenslotte vertelde H. in de kamer van de Officier van Justitie, dat hij op 9 November van het vorige jaar had ingebroken bij de houthandel firma v. d. aan de Buitenhavenweg (buit: 30. en enkele speculaasjes). Omtrent de beweegredenen voor deze inbraken kon de man geen verklaring afleggen. De politie neemt aan dat deze man een psy- chopaath is. omdat hij telkens zijn arbeidsterrein zocht w kantoor lokalen van bedrijven en dat hij bo- vendicn. niet voorzichtig tewerk ging, want hij zag er beslist geen been in om voor een inbraak eerst een ruit met veel gerinkel in te trappen, zich enige tijd schuil te houden en dan zijn bijzondere ..hob by" te gaan bedrijven. Nadat in die bewuste Septem- bernacht H. door de Schiedamse rechercheurs aan de Vlaardingse politie-ambtenaren was overgele verd, onderwierp de Schiedamse po litie de auto van H. aan een na der onderzoek, daar vonden de speurders een pistool, dat afkomstig was van een inbraak, die op 18 De cember van het vorige jaar bij de inmiddels geliquideerde hout handel firma Van Deventer aan de Maaskade was gepleegd en waar een aantal sigaretten en een klem bedrag aan geld was ontvreemd. Dit vormde de sleutel die tot de ophel dering -van een lange serie inbraken zou leiden. Nadat H. in Vlaardingen elf in braken had bekend, werd hij door de Schiedamse recherche aan de tand gevoeld en na heel wat verho ren kon de politie zeventien duiste re zaken in het dossier „opgehel derde inbraken" deponeren. Achter eenvolgens kwamen uit de inbraak op 23 December 1952 bij de firma Van Deventer (buit: weinig geld, sigaren en enkele flessen gedistil leerd), 14 Januari 1953 wederom bij firma Van Deventer (buit: niets), 25 Januari Firma K, meubelfabriek in Kethel 40.uit bureaulade). 5 Februari wederom bij firma K. te Kethel 3.—). 17 Februari Schie damse Transport- en Expeditiemaat schappij aan de Westerkade (buit: (Advertentie I.M.) tv<:~rïlj Niet alleen dubbeltjes en kwartjes kunt U verdienen, neen, guldens en meer kan Uw winst zijn op Uw regel matige Inkopen. Het kopen van Nylon- of Ënkalonkousen is nu eenmaal voor velen een wekelijkse bezigheid en hoe kunnen wij U beter duidelijk maken dat „kopen in de stad, geld verdienen is", dan met een eendaagse aanbieding Enka- lonkousen. Ënkalon-wandellcousen eerste keus. Geheel Enkalon wandelkou sen, bekend om da soliditeit, geen irregular of tweede keus, neen. uitgezochte eer ste keus Enkalon (met extra versterkte voet) in de nieuwe modekleuren charmtaupe - sparkle - berkeieybrown. Zaterdagmorgen om 9 uur begint da verkoop van deze Enkalons in de maten 8VM1 en U koopt ze nu per paar voor Zaterdagavond tot 10 uur geopend. VlNKELCENTRUM BINNENWEG, Til. 29180 (Advertentie LM.) DIT IS. geen zogenaamd „reclame- bed" voor 'n zacht prijsje NEEN, dit is een bed van prima gehalte, waarvoor wij in staan en waar U lang ple zier van hebt door de soe pele vering en lange levens duur EN DE PRIJS? U zult het niet geloven, maar wij brengen dit hed, dat veel meer waard is. voor slechts: 2-persoons109 1-persoons69, Javakapok-kussens inbegr. Broersvest 64-66, Schiedam B. en W. stellen de raad voor Dver te gaan tot de bouw van aog 200 woningen, 16 winkels m 16 bedrijfsruimten in pol ier Nieuwland. (Wij hopen hierop morgen nader terug te komen. Red.) De afdeling Kethel van de Kon. Ned. Verg, voor E.H.B.O. en de afdeling Kethel van de Kath. Nationale Bond voor EHBO hebben gezamenlijk de volgende verband posten uitgezet, t.w.: Geil voet, Schiedamseweg 234; Lansber gen, Schiedamse weg 185; v. d. Heuvel, Rozen! aan 14; Goedhart. Seringenhof 10; Aalsma. Kersenlaan 9; Verkade. Harre- weg 85; Kester. Woudweg 3; Kamps, Kerkweg 79; v. d. Eyk, Kandelaarweg 7; Peters, Polderweg 230; Roodenburg, Pol derweg 18, MEN mag zich afvragen, wat de leiding van de Stichting Het loeder lands Volkstoneel „De Toneel vereniging" heeft bewogen tot de keuze van sterk religieus getinte stukken als „Het Woord", „Het is tijd doctor Schweitzer" en „De hof der Olijven". Erkend moet worden, dat het gezelschap stukken van deze aard met grote toewijding en eer bied ten tonele brengt. En zozeer is het gezelschap ingeschoten op dit genre, dat de devotie, waarmee het gisteravond in het Passage-theater het laatste van deze drie opvoerde, een zeer natuurlijke, eerlijke indruk maakte, naar het ons voorkomt een eerste vereiste voor hel weislagen van hachelijke voorstellingen als deze. Ook uit artistiek oogpunt bezien is de opvoering van „De hof der Olijven" een experimentele onder neming. Het is een lang uitgespon nen praatstuk, waarin het gebrek aan dramatische handeling welis waar wordt gecompenseerd door een overvloed aan theologische, wijs gerige en zielkundige waarheden, maar dat intussen aan de opvoe- renden en vooral aan de regie zeer hoge eisen stelt. Het mag een grote verdienste van „De Toneelvereni ging" worden genoemd dat het er in is geslaagd, de leden van de Ka tholieke Kring tot het einde toe ge boeid te houden. Het stuk heeft als thema de angst, gepersonifieerd Jn het zeer schuch tere meisje, dat in de communiteit der Carmelitessen, in de zekerheid van het katholieke geloof, het te genwicht zoekt voor het levensgevoel Burgerlijke Stand Gehuwd: G. P. Middeldorp. 24 j. en M. Gerrets, 24 j.; J. F. v. d. Heiden. 22 3. en A. C van Spkinter, 28 jM. van Steertis, 25 j. en N. 3. de Wit, 22 j.:A. P. van Schendelen. 31 j. en M. A. Th. Sciarone, 25 3 P. 3. de Jong, 25 j, en G. A. Braak. 26 j" P. H. v ,d. Plaats. 39 j. en A. van Oosten. 31 j.: J. P. Broere, 24 3. en w. v. d Horst, 21 J.; M. H. Weiten. 32 j. en H. M. L. Meijer, 28 j.; J. H. B. Melchers, 25 j. en C. J, van Haajj, 22 j.; C. J. Fore man, 30 J. cn M. Th. de Jager, 21 j.: L. P, S. Gommers, 27 J. en A. H. U Brouwer, 25 3.- A, Th. J. M. Heeze, 24 j. en A. v. Knaap. 20 j.; P. van Heest, 27 j. en A, Kerdei, 25 j.; J. H. Kruit, 25 3. en 3. Kiela. 24 j.; J. T, ten Ham, 27 j. en N. G. Bakker, 24 j.; J. Visser, 28 j. en L. E. Roodenburg, "ondertrouwd: L, van Barneveld, 24 j. en A J. v, d. Kroon, 23 j.; A. J- Blokland. 26 j. en J. Tettelaar, 24 j,; J. A. Blokland, 26 J. en J. Segers, 24 j.; W. A. ter Braak. 26 i en M. Beukers, 25 j.: C, de Graaf. 24 j. en J E. A. Ostyn. 21 j.; G. Kop, 32 j. en G. H. Cat-els. 29 M L. Oosterman, 19 j. en G. P. Bleecke, 17 J.: H. Ouwens, 21 j. en C Reine, 1& j.; J. A. Penning, 43 j. en J. D. Sprado. 48 j A. M. Sriiuurmans, 26 J. en A. A. M. Wijzen broek, 23 J.: J. Ui- ven, 41 j. en C. Th. Herebach, 28 j.; J. B. J. Verschuren, 25 j, en. J. Kapoen. 23 j.; G. Verwaal. 21 j. en M. Meulstee, 22 j.; W. Vogel. 26 j. en A. Peeters, 23 j.; A. P. de Vree. 47 j. en A. van Gorkum, 47 j.; 3. H. van Waas, 26 j. en A. M. den Har- tog, 23 j. Overleden: C. de Bruin. 73 j-: F. v. d. Pol 56 j. Geboren: Lodewijk P„ z. v. C. K, Prins en 3, S. WehrmeiJer; Johannes _C.. z. van N. van Ark en J. Verkent: Wilhelmina C., d. v. G. Koster en M. M. N. v. d. Meu- len; Cornells, z. v. C. v. d. Torre «n J. de Jong; Tennis, z, v, H. C. den Brlnker en F. Suttorp; Maria C. L., d. v. 3. de Vette en C. J. M. Olsthoom. dat haar verteert. Tijdens de Franse revolutie sterven de nonnen onder de guillotine, na lange aarzeling ook het meisje, dat aan het slot, evenals de anderen zingend het schavot be klimt. Marcello Tassencourt, die ook de eerste opvoering in het Parijse Théatre Hêbertöt heeft geregisseerd, heeft de actie op het toneel niet ge forceerd, maar het spectaculaire meer gezocht in de stijlvolle, strakke tableaux, die door hun eenvoud soms diepe indruk maakten. Niet minder dan 21 taferelen telt het stuk maar de intelligent gevonden nuanceringen in décor en mise en scène behoedden de o.ivoering voor eentonigheid. Van de actrices vielen vooral op Mjary Smitshuysen met een gespan nen vertolking van Mère Maria, Bé Schenk in een pathetische maar toch geloofwaardige sterfscène en Marie Hamel als de gemoedelijke, vrome Moeder Overste. Els Bouwman, nog maa? kort van de Toneelschool, bleek tegen de wel zeer zware taak. die de hoofdrol op haar jeugdige schouders legde, nog niet geheel opgewassen. Zij moet hard op haar rol hebben gewerkt en zij had soms goede momenten maar zij speelde nog wat hoekig, kil. machteloos. Het hartelijk applaus beloonde ook de talrijke overige medespelenden. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Jansen, Swammerdamsingei 41. Bellen by ongeval: G.G, en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290, Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: „Ivanhoe" illonopate, 2, 7, 9 uur: „Gesloten grenzen". Agenda Rotterdam VOOR HEDEN Muziek; Schouwburg, 3 uur: R'dams Fhilh. Orkest en Nicole Hen- riot - piano. Circus: Ahoy'-Hal, 8 uur: Cir cus Strassburger. Cabaret; Luxor, Sruur: Show „Allemaal smoesjes" Lunapark: Kruiskade. Film: Arena, 2, 7, 9 30 u: Moulin Rouge: Capitol, 2. 7. 9.15 uur: De ha ven "der hartstocht; Centraal, 2, 4.15, 7. 9.15 uur: De vrolijke ge%'angene; Cineac, 9—5.15 u: Nieuws enz., 5.45, 8. 10 uur: Because you 're mine; Colosseum, 2, 7, 9.15 uur: Because you 're mine; Harmonie, 2, 7, 9.15 u: Verzwegen verleden;; Lutusca, 215, 7, 9.30 u: Salome; Monopole, 2. 7, 9 uur: Besloten grenzen; Passage, 2, 8 uur: Ivanhoe; Prinses, 2.15, 7, 9.30 u: Niagara; Rex, 2, 7. 9.13 u: New Mexi co; *t Venster, 2, 7, 9.15 u: Rashómon; Victoria, 2, 7, 9.15 u: Because you 're mine. Tentoonstellingen: Historisch Museum, 10—5 uur: Geschiedenis van Rotterdam; Rot terdamse Kunstkring, 105 uur: Werk van Roelof Frankot; Museum voor Land- en Volkenkunde, 105 u: Melanesische kunst; weven en vlech ten in Afrika: Sociëteit „Probltas", Haringvliet 60, 12—5 cn 7—9 u: Wer ken van Rotterdamse kunstenaars: Bouwcentrum, 9—5 uur: Bouw van vacantie-oorden, scholen, tehuizen voor ouden van dagen, fabrieken boerderijen, etc Engelse architec tuur. In verband met de ophanden zijn de bouw van de Amsterdamse-In casso Bank op het plantsoen van de Gerrit Verboonstraat zal het WV- huisje en tevens kantoor van de Schiedamse Gemeenschap een-ande re plaats moeten worden toegewe zen. B. en W. stellen de raad voor dit huisje te plaatsen in de Plantage aan de zuidzijde van het parkeerter rein voor het postkantoor. Tevens wordt voorgesteld de Schiedamse Gemeenschap met 5ÖOO,— tegemoet te komen m de kosten, die zij in ver band met deze verplaatsing moet ma ken. De grond waarop het huisje komt te staan wordt gratis afgestaan, echter met dien verstande, dat jaar lijks 5.— recognitie moet worden betaald. Te bevragen aan het hoofdbureau van Politie tussen 912 30 uur en 26 uur. Rood-briune ceintuur; leefnet; 1 paar voetba Isehocncn Te bevragen bo de vinders: Blauw overhemd, F. Titihalawa, Lekstraat 54b; 2 paar sokken, schort en overhemd. H. Becnte. Simon Stevinstraat 3a: 1 paar gloce dameshandschoencn. S Punt Ha- fastraat 14; 1 paar kinderkousjes. G. looy. Popuherenlaan 38; padvmaers- riem. L, Bijl, Dr. Sauerstraat 7; zwart dsmashcedie, M. Verboom, J. van Siol- bergstraat 3: rood kindertasie. M. Mener. Anth. Muysstraat 27- vulpotlood. J. Mei. juffer. Alb. Cuijpstraat 8. bruine corie- monnaie, C, Matze, v. Swmdensir.gel 44a; zwarte vulpen G. Rook. Lorentz- plein 23: double armband. J. Muider, Carthesiusstraat 8; vulpotlood, P, Lam- ser Middelharmssestraat 10; armband, D, Verschuren. Lekstraat 6a; medaillon, W. Coster, Ant. Muusstraat 19b; gnjza vulpen, v. Buren, Kethel weg 41 te VJaar- oingen., damespolshorloge. D. v. Kooij. Newtonstraat 48: sigarenaansteker. Mej. v. d. Bijl Archimedesstraat 44; doosje met corsages, A. van Heeren. Da Costa- straat 26: hondennem. v. straten, PKO- laan 112; rode gummi bal. T. van Son, Mariastraat 69a: rmg met 7 sleutels. H. Bonte. Sim on Stevinstraat 3a; klein hondje (zwartwit. reu). W. N. Veer, Leliestraat 53; zwarte rozenkrans, Nagel- kerken. Ampèrestraat 20b. (Advertentie LM.) 7 «TctK6 1NGÏE »K1 S-HISNETtSCH BTIIEN ICHtfRXABT 73 2 Jaar varatkard trgan varlla* *n dlafiUt Gedipl. uurwerkmaker ROTTERDAMSEDIJK 16 8 Telefoon 67593 Na 7 korfbal-Zaterdagen en 6 -Zondagen bezet Succes de tweede plaats van zijn afdeling samen met Eureka, Schiedam de derde plaats samen met Pams en O.DJ, de vierde plaats. De drie Schiedamse clubs hebben alle nog de kans de boven ste sport te bereiken, maar voor G.D.I. en Schiedam lijkt ons dat niet waarschijnlijk. In de afdeling van eerstgenoemde zijn daarvoor Vriendenschaar 2 en waarschijnlijk Snel te sterk en in de afdeling van Schiedam de verenigingen A.L.O. en W.I.O.N. Een plaats opklimmen kan O.D.I. zeker. De papieren van Succes staan nog het best genoteerd. Met Eureka hebben de blauwwitten slechts 1 punt achterstand op de leiders. In de posities van de Schiedamse clubs zal het komende weekend niet veel veranderen, mits de vastge stelde wedstrijden worden gewon nen. Succes zal in de uitwedstrijd tegen Charlois alle registers moeten uittrekken om het zover te brengen. Charlois is op eigen terrein nu een maal een moeilijk te verschalken te genstander, Dezelfde moeilijkheden zal Schiedam ondervinden. De rood zwarten moeten op bezoek bij Phoe nix. dat sinds kort een nieuw veld in gebruik heeft. O.D.I, heeft de ge makkelijkste opgave. De uitwed strijd tegen Maassluis moet een dui delijke overwinning opleveren. Succes 2 en Schiedam 2 gaan bei de op bezoek bij Het Zuiden om respectievelijk het Se en het 6e twaalftal te ontmoeten. De reserves van de blauwwitten zullen het wel klaren, maar we vrezen, dat Schie dam 2 de kous op de kop krijgt. Als dat niet het geval is. bewijzen de dames en heren hun stadgenote Suc ces 2 een belangrijke dienst, want Het Zuiden 6 is de belangrijkste concurrent. Succes 3 moet op eigen terrein te gen Foortugaal 2 de beide punten kunnen binnenhalen. Dezelfde pres taties verwachten we van O.D.I. 3, dat Spirit 3 uit Vlaardingen ont vangt. O.D.I. 2 heeft vrijaf. Ket juniorenprogramma is weef volledig. Vastgesteld zijn Schiedam A—Sperwers A; Sperwers B—Succes A; Eureka B—Schiedam B; Succes B—Charlois C en O.D.I. A—O.D.O. B. f Advertentie lM.) Komt U eenx een ktjkje nemen in Neerland* grootste bedden afdeling. O ore „GOUDEN D RE A.M" bmnerwerlngimaUai mei de prims stalen vering degelijke afdekking en damasttijk 80 190 75 Ook leverbaar in 2 penoons Een partij zwaar zijden DAMAST voor overgordijnen, In geheel nieuwe dessins. Kleuren: cham pagne, groen, terra en beige. 1 20 breed p. m. 98 Ongekende aanbieding In zuiver wollen BOUClè TAPIJT van IJzersterke kwaliteit, geschikt voor salon, huis- en slaapkamer 100 breed in grijs, beige, groen en terra, per meter 11.25 Bijzondere kwaliteit zuiver wellen SMYRNA KARPETTEN in 2 exclus e dessins, Hatchll en Serabend, 300 X 200 94.50 BINNENWEG, TEL. 11.77.00 De leden van de N.V.V.-Bestuurdersbond Schiedam, die gis teravond tot de laatste stoel de grote zaal van Musis Sacrum bezetten, hebben een kijkje kunnen nemen achter de schermen van het circusleven. Dit leven vol tragedie en romantiek, dat Carl Zuckmayer in het toneelspel in vier bedrijven „Circus Knie" heeft gebundeld, werd op overtuigende wijze voor het voetlicht gebracht door de Stichting Het Nederlands Volks toneel „De Toneelvereniging". Regisseur Hans Tiemeyer is er volkomen in geslaagd die sfeer te treffen, die het bestaan van berooi de circusartisten, levend in hun wrakke woningen-op-wielen, ken merkt. Carl Knie, de circus-direc teur (een goede vertolking van Johan Elsensohn) doet met een massa bluf alle mogelijke moeite een facade van standing voor zyn droeve troepje op te trekken. Ten slotte kan hij niet verhinderen dat zijn charmante dochter (Annie de Lange) de verleiding niet langer kan weerstaan en het arme circus bestaan verwisselt voor een rjjker leven wanneer een goed gefortu neerde boer zich voor haar interes seert. Het is vooral dit jonge meis je, dat door Annie de Lange zo vol maakt wordt getypeerd, dat het stuk volkomen draagt. Haar vertrek is voor het circus een zwaar ver lies, het betekent bijna de ineen storting van een oud familie-bedrijf cn daarom is de vreugde zoveel te groter, wanneer zij, na de dood van haar vader, terugkeert naar haar oude liefde door de leiding van het circus op zich te nemen. Dit toneel werk, met zijn ernstige achtergrond, biedt echter voldoende gelegenheid „de vrolijke noot" ook zyn deel te laten krijgen, een dankbare taak, die de geroutineerde Aaf Bouber, als de wasvrouw en als cassière van het circus, grif voor haar rekening nam. Voorts hulde aan het dappere troepje acrobaten, jongleurs en clowns (o.m. Ad van Gessol, Hans Culemans. Jan Huntling, Hans van Meerten en Cor Witschge) die op de beperkte speelruimte het dikwijls wrange en toch weer zo aantrekke lijke artistenleven uitbeeldden. Voor het bestuur van de NW- Bestuurdersbond, welks voorzitter, Zondag speelt DWS te Den Haag tegen de div, Hellasploegen DWS (dames) krijgt Hellas I te bekam pen. Hellas I heeft dit seizoen danig teleurgesteld en gezien de verrassen de successen van DWS mag ook nu weer een DWS-overwinmng ver wacht worden. Veel hangt af van de vraag of Alie Veldhoven het DWS- doel weer verdedigen zal. De DWS-heren spelen tegen Hellas II. DWS heeft getoond tegen zeer sterke tegenstanders tot goed spel te komen en daarom is de uitslag van deze wedstrijd onzeker. Echter: elk puntje dat DWS in Den Haag bin nenhaalt is meer, dan verwacht kan worden. DWS 2 (dames)—-Hellas 2, wordt wel een Haagse overwinning, het geen echter de DWS-dames niet mag beletten door te gaan hun spel te ver beteren, waardoor zij zelfs dit sei zoen nog geduchte tegenstandsters kunnen worden. Hellas 3 (heren)DWS 2. Hier staat vast, dat DWS het onderspit moet delven, daar de Hellenen hand bal spelen op een manier, waarin zij in de le klasse heel wat successen zouden behalen. Zodra DWS met een 3e elftal start, zal ongetwijfeld het 2e team sterker kunnen uitkomen, zodat de wedstrijd van Zondag in ieder geval leerzaam wordt. Jeugd-programma: zaterdag: Meisjes adsp.: MeeuwenDWS. Zondag: Meisjes Jun.: DWS I—Roda 2. Meisjes Jun.: DWS II—Dynamo. de heer A. v. d Wel, een kort be groetingswoord sprak, was deze vol le zaal van Musis Sacrum een be wijs dat de arbeidende Schiedamse bevolking met graagte ontspanning biedend toneel accepteert, hetgeen een stimulans moet zijn om de nu ingeslagen weg te blijven bewande len. Het gemeentebestuur heeft aanbie dingen ontvangen voor het aangaan van geldleningen met een looptijd van 40 jaar tegen een rente van 314% tot 'n totaal bedrag van 2.500,000,—. B. en W. achtten deze aanbieding aannemelijk en stellen de raad voor deze te aanvaarden. Zondag krijgt het nog ongeslagen hand- baidameselftal van Wilton Fljenoord het eveneens ongeslagen Actief uit Rotterdam op bezoek. Spelen de dames zoals zij de laatste wcdstryden hebben gespeeld dan kunnen zij van Actief winnen. Aan span ning zal het zeer zeker met ontbreken. Het eerste herenelftal speelt eveneens thuis en wel tegen Animo uit Den Haag, Wil Jen de heren in dp bovenste helft van de ranglijst blijven, dan zal toch zeer zeker gewonnen moeten worden, als zij de bal het werk laten doen rekenen wij op een Schiedamse overwinning. Het derde dameself tal zal het op moe ten nemen tegen de reserves van Actief. Het tweede herenelftal gaat pro-aren twee punten te halen tegen Rotterdam in die stad. Verleden week werd er 1 punt genoteerd door het gelijke spel 99. Het tweede dameselftal is vrij. Programma: 10.45 uur; Wilton-FijenoordAnimo, heren. 12 00 uur: Wilton-Fijenoord 3—Actief 2, dames. 13.15 uur: Wilton-Fijenoord—Actief, da- KOTTËKUAM -In In de Rozen laan is gister middag de vijfjarige Jacob Borger uit de Begoniastraat met zijn auto ped gevallen. Zijn linkerbeen werd geblesseerd. Het kind is in het Bergwegzickenhuis ter verpleging opgenomen. Vermoedelijk door de snel heid waarmee hij reed, en het slechte wegdek, is gistermiddag de 30-jarige tuinder C. Schrammeijer, wonende Hoge Limiet, op de Kas tanjesingel met zyn motor gevallen. Met een hersenschudding is hij naar het Bergwegaekenhuis vervoerd. Op de Mathenesserweg moest gisteravond de 49-jarige havenar beider C. v. d. Starre, wonende Soetendaalseweg, met zyn motor plotseling remmen. Hij sloeg over de kop en werd in duizelige toe stand naar het Coolsingelzieken- huis vervoerd. In hoger beroep Magnetiseur krijgt mildere straf Dertig jaren reeds „geneest" de Rotterdammer T, F. vele mensen door met zijn handen geheimzinni ge bewegingen boven het lichaam van zijn patiënten te maken. „On rechtmatig uitoefenen van de ge neeskunst" noemt de wet dat. en daarom veroordeelde de Kanton rechter m oGckuii de man tot een geldboete van zes maal tweehon derd gulden. Daartegen kwam de magnetiseur in beroep en zo ver scheen hu veertien dagen geleden opnieuw voor de groene tafel, dit maal in de zittingszaal van de Ar~ rond issem tens rechtbank in Dor drecht. .,Het gaat er niet om of de ver dachte wel of geen succes heeft met zyn geneesmethoden" verklaarde de Officier toen. „maar of hy bevoegd is de geneeskunst te beoefenen." Volgsen de wet niet en de eis luid de dan ook bevestiging van het vonnis van de Kantonrechter De leden van de rechtbank heb ben dit voniiis toch wel wat hoog gevonden. Vanmorgen veroordeel den ze de magnetiseur tenminste tot een boete van driehonderd gulden of een hechtenis van dertien dagen. Op het Marconi plein is gisteravond de 47-jarïge kapper N. Velth, wo nende Beugmansstraat in Schiedam, met zijn bromfiets over de kop ge slagen toen de uitlaat lostrilde en tussen de spaken van het voorwiel raakte. Met enkele builen aan het voorhoofd en een hersenschudding is hij naar het Gemeentelijk Zie kenhuis in Schiedam vervoerd. Programing nog opgesteld door overleden directeur Het programma, dat circus Strass burger vanavond voor het eerst ln Rotterdam vertoont, is grotendeels nog samengesteld door wijlen Ka- rel Strassburger. ZUn dood zette een zware domper op de succes rijke tcurnée, die het circus deze zomer door Zweden maakte. Aan de mogelijkheid dat dit zware ver lies het einde zou kunnen beteke nen van het circus heeft echter wel niemand ernstig gedacht Onder directie van zijn vrouw Regina en zijn schoonzuster Elly heeft men alle zeilen bygezet om de traditie Strassburger en een zorgvuldig opgebouwde reputatie te handhaven. Het was een moeilijk: jaar, dat men tegemoet ging. maar gehoopt wordt dat ook het publiek te Rotterdam zal demonstreren hoezeer het 't voortbestaan vaneen Nederlands circus apprecieert. De „erfenis" van Karei Strass burger hy heeft nog twee an dere programma's opgesteld is afgestemd op variatie en een lichte toon: „veel dieren en veel vrou wen" heet dat dan in circustaal. Bijna alle nummers .zijn nieuw voor Nederland cn er zijn verschil lende landgenoten onder de artis- ten: Willem Lenz, vroeger stal knecht bjj Wilke, die nu een vro lijk berennummer brengt; 3 Rethr iems (perche); de muzikale clowns de 4 Ricordi's. Elly en Adolf Strass burger presenteren bun twaalf paarden, er is een olifantennum- mer, een wonderhond, benevens een zeer klassiek stukje hoge- schoolrijden van José Moeser. Dit zijn enkele grepen uit het 21 nummers tellende programma dat circus Strassburger thans weer enige tijd in het Ahoy'-gebouw gaat vertonen. Het college van hoofdlieden van de brandweer heeft na bespreking met de contactcommissie besloten, dat ook aan de bevelvoerders van de beroepskern na de invoering van de reorganisatie mogelijkheid tot het voeren van bevel zal worden gege ven. De bevelvoerder, die het eerste op de plaats van de brand aanwezig is, zal de leiding bij de blussing hebben, onverschillig of dit iemand van de beroepskern of van het Vry willigers- korps is. Het eerst uitrukkende ge motoriseerde voertuig zal echter steeds onder commando staan van. een onderbrandmeester. Uitdrukke lijk is vastgesteld, dat deze veranda- ring in de bevelspositie vooralsnog als proef zal worden genomen. Fas daarna zal definitief worden bepaald, hoe de bevelsverhoudingen zullen worden geregeld. Hoofdlieden stre ven er naar op 1 Juli 1954 de reorga nisatie haar beslag te hebben doen. vinden. Vanmorgen is op de Boezem singel de 76-jarige J. van Wilgen burg, wonende Boezemstraat, b;j 't oversteken door een bestelauto aan gereden, Met een hersenschudding is hij naar het Bergwegziekenhuts vervoerd. Gisteren hield de afdeling Rotter dam van de Werkgemeenschap PTT een avond in een der cantines van het hoofdpostkantoor Coolsingel in samenwerking met de PTT-esperan- tisten. Spreker was mr. A, J. Kalma. Door de recente behandeling in de Tweede Kamer, waar het bijna ge lukte esperanto ala schoolvak in te voeren („een volgende keer beter", zeggen de esperantisten) en een in dc laatste vergadering van de Unes co verstrekte studie-opdracht over het gebruik van esperanto bij de Verenigde Naties, was het onder werp bijzonder actueel. Spreker be sloot met een proefles. Ter afwisse ling werden films vertoond en was er gelegenheid een kleine expositie te bezichtigen van de mogelijkheden met esperanto. Het was een interes sante avond. Rotterdams Toneel geeft Zt- terdag 24 October in de Schouw burg een feestelijke 125ste voorstelling van „Bonaventura" van Charlotte Hastings onder regie van Frits van Dijk. Benoemingen bij de Vrijwillige By besluit van B. en W. zijn. be noemd tot enderbrandmeester by het korps der Vrijwillige Brand weer aan bluseenheid 45 bij bevor dering H. Nab; aan bluseenheid 9 bij bevordering L. van Loo; aan bluseenheid 117 H. OuwerkerJ^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1