C D C H Ontsp anmng na een week van inspanning AGENDA Schiedamse VARA bestaat 25 jaar Succes, ODI en Schiedam behalen winst csaaEEEg Geslaagd Wielrijder door auto aangereden AANBIEDINGEN 2.95 DE KlERKeZN Agenda Rolterdam Groninger getroffen door pistoolschot bij vechtpartij Hellas meerdere van DWS SHO-HBSS 3-1 ESS schaakte STRIJD ROND DE KORF Wilton-handballers zegevieren Amsterdam schenkt nieuw paviljoen aan „Zonnestraal" Roetbad Perzië's Sjah geeft boeren land Drastische verlaging van voedselprijzen in Oosl-Duitsiand SVC-volIeybal EIburg heeft primeur met propaan-luchtgas Pechduiveltfe speelde T V-sla f parten Rotterdam heeft een goochelstudio SCHIEDAM Kantoorbediende vrl. Chemische strijksters Ei 2 Maandag 26 October 1953 A dvertentie f.ATJ Toen we na een flinke klim in de feestzaal van ..Astoria", in de Kethel» straat, waven beland, troffen we d.i-ti* Zaterdagavond de Klaver jas veren'- ging Klaver-vier aan. Dmia Jaar bestaat zij nu en daar moet je na- tUUrtfik eens gezellig vooi bij elkaar komen. De historie van de vereni ging is er niet één. 20als men uit de naam zou verwachten, Financiële moeilijkheden aan de lonende band. Ëéi>l vilder de naam ..De Eersteling" en daarna, na een fusie met eert rijclub „Klaver-vier". Maar ondanks I alle opofferingen, die de bestuurders -ich door de jaren hwtl. menisten ge troosten. is dc geest goed gebleven. D„t bleek deze avond web Voorzitter Th, W. van den Berg leidde met enkele woorden zijn col- lega van de feestcommissie, de heer lorgd programma met frisse décors. De nummers wisselden elkaar in snol tempo en in ruime variatie af. Voorat het revueorkest was van een hartveroverende kracht en vormde i onophoudelijk een fraaie omlijsting van het geheel. De vijf Rassons met hun mondaccordeons deden zeker i niet voor hen onder. Dansend gaan Francis en Capy door het leven, maar rij hebben van hun kunst dan ook iets zeer moois gemaakt. Het charmante echtpaar Gerard en Ber ry maakte zich in een slag geliefd bij alle door-weer-en-winders. Hun geroutineerde optreden »n sketches en show-nummers waren een hiu <•.,1 te zien. Het succes van het gezel schap vond zijn hoogtepunt in de ori gineel opgezette finale. Spelers en speelsters hadden zich Joh. de Vries. in. Deze vertelde het- in fonkelende bleu-witte co&tuums geen wij hierboven reeds aanhaal den, In een aantrekkelijk tempo kreeg men «en rijk gevarieerd pro gramma voorgeschoteld van muziek, schetsjes zang en dans. natuurlijk doorspekt met geestige conferences. Het bal in dit sfeervolle zaaltje be tekende het hoogtepunt. De heer M F- van der Hatcrd had hier de Iet- ding. De avond werd tevens bijgewoond door de winnaars van het jubileum* concours, dat in Mei was gehouden Glasfabrieken Van Astoria naar Musis is maar een klein stukje. Hier was het per gestoken cn droegen idem sjako's op het hoofd, zo vormden ze een drum. i fcand, waarbij een ieder op werk-j- j lyk oorverdovende wijze eet; witgo- 'akte oliedrum bewerkte. Met recht 1 een daverend slot. Het applaus van j d.» SW-ers was zo moreiUk nog luidruchtiger. Vijf. r.es maai moesten d« spelers terugkomen en voor Berry Kievit» waren er fraaie anjer». Het bal. mot medeweken» van de band van Maarten Slavenburg, waarmee dit jaarfeest werd besloten, heeft de avond tot een compleet succes ge- maakt. De heer 3. Konings. die vijf en twintig jaar lid van Door Weer en £onoel van de Verenigde GlasfabVie- i }v rad «TOtns ken te Schiedam en de XV. Van iasr, panmnmneester. verd door Deventer'* glasfabrieken in Delft. "1?n fraa,f eengebo- die verenigd rijn onder de rsrcri cen cie hem op het toneel w erd „Vegla" en „Vegisor, verzorgd door l overhandigd Helaas zal de Jubilaris eigen leden iom gezondheidsredenen zijn be- Voorzitter A. dc Raaj tvan Vegla' 'tuursfunctie moeten neerleggen i kondigde het programma voor heï Onder de genodigden voor deze j nieuwe seizoen aan. Er zal o.m. een filmavond komen, een cabaret en een Sint Nicoiaasmiddag voor de kinde ren. Het programma voor deze keer begon met een uitvoering door de jmondaccordeonverenigi ng „Vegla" onder leiding van de heer C. Mar- tijnse. De Feestmars van Van der Glas was een welgekozen openings nummer. Dc gebroeders Carree ver- boogden de stemming met een vro lijke conference. De klucht -Kink in de Kabel", vulde het verder ge deelte van de avond. ..Mevr. Jacque line Kuipers" en „Nico Stolwijk" werden goed op bet toneel gezet door respecneveiijk mevr. J. H. van den Dungcn en A. G. Vermeulen. Tot ver na middernacht natuurlijk ten gezellig bal waarbij Hakkert's band voor de nodige muziek zorgde. Door Weer en Wind .holderdebolder" schalde het door de Volksbond. Gerard Walden en Berry Kievits waren met hun nieuwe revue en muzikale show naar Schie dam gekomen om de leden van de S.V.V.-supporters vereniging ..Door Weer en Wind" een onvergetelijke •vond te bezorgen. Een keurig ver- tA&venentie JtJtfJ Wij kennen in onze zmV niet alios verkopen en een com plete ccllectie jongensover hemden zult LI bij ons niet vinden. Maer «k een fabrikant van sportfla nellen jongensover hemden ons zijn hele voor raad aanbiedt voor prijzen die 40 tot 50> onder de normale liggen, dan weten wij dat er onder onze kianten honderden Rotterdamse huis moeders zitten die ieder voor zich. zo'n stel knapen netjes voor de dag willen laten komen en van deze hemden niet enkele maar meerdere stuks zullen kopen. iortgensherrtdsrt van een zwa re kwaliteit sportfUnel in 7 verschillende moderne ruit- desjïns. gegarandeerd krimp- vrij. Ruime modellen met borstzak en vepakt rn cello- phaa*. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze uitzonderlijke aanbieding overhemden voor alle jon gens van onze klanten, voor prijzen die U duidelijk zullen maken wat het zeggen wil: „Koop in de stad en ver dien geld." Jt ni*irt«cf*TP»u«r «•wetitwEi. r«t Jttso avond behoorden o.m. de spelers van j het eerste elftal, het bestuur van S.V.V. en bestuursleden van de sup- porteraveremging van Hermes D-V.S. i AmiciUi i In het Volksgebouw kwam de Schiedamse toneelvereniging Amici- tia op de planken met het stuk ..Mensen in nood", van Wil Braken- berg. De debutar.tenrollcn bleken een openbaring. H. van Kieuwen- burg in de jongensrol van Gijs en L. Veringmeijer als Dirk Noorder- meer kweten zich op het eilandje bij de kust uitstekend van de hen opgelegde taken. Voorzitter O. Veenendaat sprak een kort welkomstwoordOnder lei ding van de heer P. van Hassel is er na afloop van de opvoering nog een geanimeerd dansje gemaakt. De heren Th. van Es. P. Etman. P, Hoogwerf. H. Kornfeld. W. van Nugteren en A. Risseeuw, allen per soneelsleden van het algemeen zie kenfonds A-Z.S.. hebben met goed gevolg het examen afgelegd ter verkrijging van het getuigschrift betreffende „Geschiedenis van het ziekenfondswezen" de wetgeving daarom Erent en de „Uitvoering der Wettelijke Bepaling". Zaterdagavond werd de 37-jarige instrumentmaker H- G. uit de Gen- 1 tiaanstraat in Rotterdam, die op zfin fiets in de Over scluesest raat 1 reed door de oplegger van een hem passerende trekker met op'egger te- gen de straat gesmakt, Pet auto van de G.G. en G.D. is de -r.an, die klaagde over pijn in de borst en een wond boven het linkeroor had. naar het Coolsingelziekenhuis t* Rotter dam vervoerd. De SVV athïeten hebben dit weekeinde wederom goede successen geboekt in de ahletiek op de we*. In de Ronde van Zevenhuizen hebben j ce S'W-ers be«3ag weten te leggen op de ver»-.gingsprijs met de 4e best geplaat- j ste lopers van een vereniging, t .w. een zil- i veren rlaquette van oc burgemeester van i Zevenhuizen. De uitslag van de SW-ers over --ze km was XV. v. Kampen 4e A: A. Koning 2e B: J. Smit 2e C: B. f Krabendam 4 C: H. Ossefordt 3e D; J. i v. Dommelen 4e D. Hel wordt weer lijd voor een ezlr« deken en onder staande speciale opening», aanbieding komt voor velen waarschijnlijk goed van pas. „DIANA" O EKENS een grote 2 pers. wollen deken, in geel, bleu, zalf t en groen, 170 220. NU voor 16.90 MARQUISETTE MET INGEWEVEN RAND een prima Egyptisch katoe nen marquisette, 180 cm. hoog, met bijzonder fraaie rand, nu uitzonderlijk voordelig, per meter voor BINNENWEG Tel, 11.7 7.00 Wat men moet weten: A potheke rvnichtdienit; Gouka cn Co., Groeneüan 157. Bellen bij ongeval: G.G. cn G.D Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: .Jvanhoe" Monopole, 2, 7. 9 uur: „Gesloten jfrenzen". VOOR HEDEN Óp tl Schouwburg, 8 Néd, Opera met „La Travtata". Circuit Ahoy'-Hal, 8 uur: Cir cus Strasaburger. Cabaret: Luxer. 8 uur: Show ..Allemaal smoesjes". Lunapark: Kruiskade. Film: Arena, 2, 7. 9,30 u: Moulin Rouge; Cspltol. 2. 7. 9.15 uur: De ha- j ven der hartstcKht; Centraal, 2. 4.15. 7. 9.15 uur; De vrolijke gevangene; Cineac, 95.15 u: Nieuws enz., 5.45, 8. 10 uur: Because you 're mine: Colosseum, 2. 7. 9.15 uur: Because you 're mine; Harmonie, 2. 7. 9.15 u; Verzwegen verleden;; Lutusca, 2.15, 7, 9,30 u: Salome; Monopole, 2, 7, 9 uur: t.m. Ma.: Besloten grenzen, vanaf Dl. Harten vrouw; Passage, 2. 8 uur: Ivanhoe: Prinses, 2.15, 7. 9.30 u; Niagara: Rex, 2, 7, 9.15 u: New Mexi co; 't Venster, 2, 7. 9.15 u: Rashómon. Victoria, 2, 7, 9.15 u: Because you 're mine, TmlooDittlIlBf to: Historisch Museum, 10—5 uur: Geschiedenis van Rotterdam: Rot- lertmmM Konrtkrta,. 10-5 uur: i Hellas zijn meerdere moeïöTeï-' JfriS.**" R°*!a! Frankot; t Veosf.r, kennen. Qua snel was de wedstrijd 10 22 uur: &ukwerk en vrij i ,USi,n de heren Hellas 2 en TOS I •■■erk van Wlm Brusse met foto s van Se beste. De Hellenen speelden su- bliem, ofschoon ook het spel van _fn alle kerkprboutren fan de Ned. Herv. Gem. in Schiedam werd Zondagmorgen een oogstdlenst ge houden. De kerken bevatten een schar rau bloemen en prote hoc- fpflbrden. fru\t. dip door rit? ge meenteleden roor deze dankstond van het gewag waren bijeenge bracht. In de Grote Kerk werd deze dienst pcleid door ds J- Grasdie zijn preek had gebaseerd op Ps 24:1. Te voren tra» er in dc morgenuren een jeugd-oogsfdierwt gekauden. Na afloop van de diensten toerden de ziekenouden ran dagen en alleen staanden rerblyd met een groet van de kerk, waarop de liturgie van de dienst was afgedrukt en met bloemen of fruit. Dc expediëring hiercan u'erd door ae gemeentele den zelf verzorgd. i AMSTERDAM. Tweo Gronin. i gers, vader en zoon, die zich Za- terdagnacht in het Kleine Gari- manplantseen bemoeiden met c-t-n I relletje waarmee zij oorspronkelijk niets te maken hadden, bekochten hun opdringerigheid respectievelijk met een kogel in het dijbeen en een nacht hechtenis in een politiecel. Tientallen voorbijgangers stonden lawaai te maken bij een man en een vrouw, die een verschrikkelijke i ruzie hadden en door een agent tot l doorlopen werden gemaand toen de Groningers, aardig aangcscho- j ten. op het toneel verschenen. De agent 2.01 junior, dat hij maar be- i ter kon opschieten, wat de zoon niet nam. De agent wilde de knaap beetpakken, maar toen sprong pa pa in de fares en smeet de poli tieman op de grond. Een tweede agent schoot te hulp met getrokken pistool en bemoeide zich met net gevecht. Toen schopte Groninger Sr zo wild om zich neen. dat hij het Si stool raakte, dat prompt afging, e kogel verdween in seniors dij been. DWS heeft Zondag in Den Haag tegen Hellas in alle wedstrijden in Eva prusse - Besnyö; Museum voor Land- en Volkenkunde, 105 u: Melanesische kunst, weven en vlech ten tn Afrika; Sociëteit ^Probita»" Haringvliet 90. 125 en 79 u- Wer ken van Rotterdamse kunstenaars. Bouw rent rum, 9—5 uur: Bouw van vacantie-oorden. scholen, tehuizen voor ouden van dagen, fabrieken boerderijen, etc Engelse architec tuur. De Schiedamse afdeling van de VARA bestaat 25 jaar en ter ge legenheid daarvan recipieerde Za terdagmiddag het bestuur in de gro te zaal van Het Volksgebouw. Namens het gemeente-bestuur werd er het woord gevoerd door de wethouder mr K. J. M. van Kinderen, die een vergelijking trok tusser de toestand van heden en die van 25 jaar geleden, In die pe riode is het culturele peil met sprongen omhoog gegaan, hetgeen naar de mening van mr Van Kin deren voor ©en groot deel was toe te schrijven aan de radio-omroep verenigingen. waarvan de VARA zo'n krachtige organisatie is. De wethouder meende, dat men nu voor een nieuwe periode stond. n.!. het televisie-tijdperk. Mr-Van Kinderen rag in de toekomst naast de VARA (ais radio-omroep) de VATA (als televisie-omroep) staan. De heer H. de Vogel, voorzitter van de jubileum-commissie, bood de afdeling een televisie-toestel aan, een geschenk van de Schiedamse VARA-leden. Dit toestel zal in het Volksgebouw wonden opgesteld, waar ieder lid in de toekomst (op uitnodiging) een kijkje kan komen nemen. Ruim een uur lang meldden zich de sprekers, die waren afgevaar digd door om. het V A R A - hoofdbe stuur, afdelingsbesturen uit nabu rige steden, de moderne vak-orga nisaties en het bestuur van de Par tij van de Arbeid. Vele sprekers lieten hun woorden vergezeld gaan van bloemen of geschenken onder couvert. Een glunderende afdelings voorzitter. de heer G. Smit. dankte iedere spreker voor goede wen sen de cadeattx. Pe VAR A-leden vieren Donder dagavond feest in het Passage-thea ter. waar zij getuige kunnen zijn van een cabaret-programma, waar o.m. het kwintet van Jan Cordu- wener aan meewerkt. DWS op behoorlijk peil stond, ter- wyi de uitslag 126 niet doet ver moeden. dat Hellas zich ten voile heeft moeten geven. De ruststand was 63. Bij DWS werd J- ten Bosch in de tweede helft uit het veld gestuurd. Ook dc DWS-dames moesten te gen Hellas I het onderspit delven- Hellas was ontegenzeggelijk beter, doch de beslissingen var de scheids rechter deden veel affc uk aan het spel van de DWS-dames. Nel Robart verdedigde het DWS-docl goed. Hellas 2DWS 2 (dames) 80.. De DvVS-damcs werden volkomen over speeld door het zeer snelle en voor al effectieve spel van de Hellas dames. De verzwakte opstelling van DWS heeft hier wellicht schuld aan. Hellas 3—DWS 2 (heren). De Hellas-voorhoede speelde als van ouds weer het goede spel van hun grotere broers en DWS verloor met 165. Uitslagen jeugd: Meisjes jun.: DWS I—Roda I 3—1; DWS It—Dy namo 1—4, Opnieuw heef! "H P-SS een nederlaag ge leden. en ook rte-e keer was het niet no dig ce weertSHO was zeker niet zo'n ge weldige ploeg, maar HBS5 speelde slecht en SHO speelde iets minder slecht. Daar mede is eigenlijk alles gezegd van deze wedstrijd. Bij de rust had HBSS een. 1—0 voorsprong, welke in de tweede helft langzamerhand werd omgezet in een 1—3 achterstand, waarvan het derde doel punt in de laatste rpinuut viel. Bij HBSS had Schrffers het ongeluk ziin sleutel been te breken, waardoor de/e speler voorlopig niet ral kurnen spelen. Dnor deze nederlaag zakte HBSS weer een Dlaats.TP <u> de ranglijst en staat nu derde van ot-.rfer af SSSK en Zuid land staan onderaan, echter met 2 wedstrijden min der gespeeld. We» gaat er dus benauwd uitssen voor HBSS. Yaa de Schiedamse korfbalclubs en nop voor <fe rust verhoosde F. heeft Succes het ala verenlfin* het J- - afgelopen week-end weer het beate eraf gebracht. Dc enige verloren partij vu hrlaxi» die van Succes 2. DU is voor de blauwwitten w el een lelijke tegenvaller. Schiedam en ODJ. behaalden eveneen* over winningen. maar hier Heten, met uitsondering van de OJkL-junloren. de lagere twaalftallen het er bij ritten. De wedstrijd PhoenixSchiedam werd in «en hoog tempo ingezet. Na 10 minuien namen de roodzwar ten de leidinjr door L- v. d. Kraan, onmiddellijk r.a dc uitworp gevolgd door de gelijkmaker. ïn tweede op stelling loonde Schiedam rich het sterkst. J. Fori en D. Vermeulen brachten de stand op 13- Ook na de tweede wiseclmg domineerden onze stadgenoten. Nog voor de rust bracht H. Verschoor na een even verrassende i!s geraffineerd samen spel op weergaloze wijze de stand op 14. In de tweede helft zakte het tempo aanmerkelijk door ver- I moeidheid. Schiedam kon echter I nog eenmaal de korf vinden. J- v. d. Tuuk stelde d" eindstand hier mede op J—5. De verdedigingen beheervten verder de situatie. Schie dam heeft weliswaar meer gekre gen dan haar toekwam, maar ver diend wa» dc overwinning onge twijfeld. De roodzwarten hebben nu 8 punten uit 6 wedstrijden vergaard en staan op de derde plaat*. A.L.O. heeft de leiding tn« 11 punten utt 8 wedstrijden. Succe» heeft In een prettig ge speelde wedstrijd met 5—7 gewon nen van Charlris. Ook nu weer kwamen dc blauwwitter» aanvan kelijk moeilijk op toeren en het gevolg hiervan wg*. dat Chariots ae leiding kon nemen. Na de gelijk maker vgn H Bon» ging het ech ter aanmerkelijk beter. A. van maakte Charloi» weer gelijk. In rj«""de opstelling bleek Succes hel derkn te 71 In. S la L»« bracht met een verre worp ds stand op 3—2 A. Baas de voorsprong met een fraai doelpunt tot 4—2. De tweede helft vond opnieuw de thuisclub het eerst de korf. maar uit. een goed benutte straf worp bracht H. i Bons de stand op 5—3. Voor de tweede maal in tweede opstelling I was het nu de beurt aan A. Ruse- i Ier om door afstraffing van -een verdedigingsfout de voorsprong te i vergroten. Na 64 van Charlois zorgde F. A. Baas voor 7—4. Kort j voor tijd doorboorde de thuisclub i de korf tenslotte voor de laatste j maal. Er i? mede door de resulta- j ten van andere partijen een hevig S gedrang ontstaan in de bwen-rte resrionen. Overkantrrs, Eureka cn Succes bezetten alle r!e bovenste plaats met 9 pun;en uit wedstnj- den. Gedurende dc eerste helft had O.D.T. moeite om Maassluis in toom i te houden. D« partijen wogen prac- 1 tiiCh tegen elkaar op en ook de j doelpunten werden broederlijk ge- f deeld. Met de m?t de stand i 44. Dc tweede helf. w-as O.DJ j iets sterk er, maar mede dank zy het benutten van twee straf*or- pen werd tenslotte een 58 over- j winning behaald, Succes 2 was dlUrraal bijzonder j slecht op dreef en verloor de uit wedstrijd tegen Hu Zuiden S met 10 Schiedam 2 heeft de blauw wit reserve* geen dienri kunnen be wijzen door Het Zuiden 6 te be- dwinien. Integendeel. Met niet minder dan 15—1 zegevierden rie Rotterdammers. Succes 3 behaalde zijn «me overwinning. Op eigen terrein werd met 4—3 gewonnen van Poortu«aal 2- OD I. 3 meende een 30 voorsprong de over- Het eerste dameshav "jaielftal van W iiton-Fijenoord, ueeft op haar naaste concurrent, het Rotterdamse Actief, dat tot nu toe eveneens on geslagen. was een 5—2 overwinning behaald. Al reeds na 4 minuten nam Ac tief een 1—0 voorsprong doe* 2 min. later wist mej. Hofman de stand weer gelijk te maken. I—1. Drie min. voer rust wist mevr. Va- rewijck een voorsprong te geven, doch in de laatste min. van de eer ste helft scoorde Actief weer tegen, zodat de rust inging met een gelijk spel 2—2, Na de thee was het Wilton wat de klok sloeg en wist mej. Hofman nog drie maal te doelpunten, zodat deze met spanning tegemoet gezie ne wedstrijd in een overwinning eindigde voor de best spelende ploeg. Het eerste herenelftal wist even- De eerste competitiewedstrijd zit eens een fraaie overwinning te no- j er op, voor alle 3 E.S.S. teams. Het teren en wel tegen het Sterke Animo I eerste tiental, dat xnet 31*24» sch uit Den Haag. Reeds na 15 min. j ter stond tegen Spangen 2. haalde spelen stond Animo al met 30. uit de 4 resterende partijen niet voor. doch deze werd spoedig te- I meer dan 2l* punt. Einduitslag dus met gedaan en reeds met de rust i 55. Toch hadden de Schiedammers hadden de Wiltonheren een kleine i een kleine overwinning in de hand. maar verdiende 75 voorsprong. Na j die door minder nauwkeurig spelen der afgebroken partijen verloren ging. Ze stonden er alle vier gun stig. voor. Alleen Spruit en v. Hei ningen zagen kans. de volle winst binnen te halen. v. Eden kon niet meer bereiken dan remise, terwijl Penning na een moeilijk spel van 2 lopers aan beide kanten tenslotte moest opgeven. E.S.S. 2 speelde uit legen Slie- dreebt 1- De eerste zitting ieverde een voorlopige uitslag 43 in het voordeel der gastheren. Na bestu dering der afgebroken partijen bleek, dat de achterstand niet in te halen zou zijn: meer dan 1 remise zat er nief in. Zonder verder spelen legden de Schiedammers zich dus bij de nederlaag neer 6l;3li. Het d-rtvC tiental had éen plaatse lijke ontmoeting met W. Fi) er oord i. Dat de E.S.S.-ers het tegen deze sterke tegenstander zouden moeten afleggen, was te voorzien. Het werd een (voor!.) 6—3 nederlaag. Parijse haarmode-koning: Korte kapsels met meer ondulaties in 1954 DEN HAAG Op uitnodiging van de Ned. afdeling van de „Club Ar- tistique de Paris" he-eft de ere president van deze club, de Parijse kapper Gcorgius Zondagmorgen in Den Haag een kapdemonstratie ge geven, waarbij de nieuwe modellen voor 1954 werden getoond. Volgens de heer Georgius zullen de haren zeer kort worden gedragen, terwijl de kapsels meer ondulaties zullen vertonen. De lengte der haren zal in de hals oplopen van een tot drie centimeter, terwijl boven op het hoofd het haar ten hoogste vijf acht centimeter lang zal zijn. De getoonde kapsels lijken gemakke- >k te onderhouden, hoewel, om het haar op de vereiste lengte en in het juiste model te houden, fre quenter bezoeken aan de kapsalons nodig zal zijn. (Van een onzer verslaggever») HILVERSUM. Zonnestralen overgoten Zaterdagmorgen het sana toriumcomplex „Zonnestraal", toen de Amsterdamse wethouder van openbare gezondheid, de heer A in j 't Veld, de door de hoofdstad voor 1 Amsterdammers gebouwde pavil- I joens aan Jan van Zutphen. de j voorzitter van de vereniging, over- j droeg. Het complex biedt plaats aan j 286 patiënten. Tevoren had de heer Van Zutphen in zijn welkomstwoord bekend ge maakt, dat het bedrag van twee ton voor een recreatie- en kerkgebouw, het geschenk bij zijn negentigste ver jaardag. thans was overschreden. Namens het dagelijks bestuur van het Nederlandse Rode Kruis heeft de heer Evert Kupers Ome Jan het kruis van verdienste van deze in stelling op de borst gespeld. de rust een spannende doch soms harde «rijd en werd tr menige mooie aanval opgebouwd doch Wil- ton scheen over het meeste uithou dingsvermogen te beschikken en kre gen toch ook goed loon naar wer ken en de Hagenaars konden de terugreis aanvaarden met een 16—U nederlaag. Het derde dameselftal leed een 21 nederlaag tegen de reserve dames van Actief. Bij de rust was i de stand al recdj 20. Het enige j doelpunt voor de Wfltonplocg werd j gescoord door mej. Tebbes. i Het tweede herenelftal wist na een spannende strijd de 2 punten niet j mee naar Schiedam te brengen. Er j werd gespeeld met IÓ tnaa. De mrtrtasd. r? hier 4—3 in betvoor- i deel van Rotterdam. De heer Fon- cke was in deze ploeg wel de schut- tpr en scoorde 4 maal op prachtige s wiize. De eindstand kwam tenslotte m«u e»n 79 overwinning voor Rot- i terdam. De 24-jarige bikker P. de L. uit Vlaardingen. die met zijn vrouw en tweejarig kindje Zatercagrmddac over de Vlaardmgerdijk titisie werd. plotseling met een roetlaac over dekt. Na politieonderzoek cueek dat het roet afkomstig was van een schip, dat op stroom in de .Maas lag en daar werd schoongemaakt. Hve* wel op dit schip een roetvanger was ceplaatst dreef desondanks dc wied de zwarte ro* kwolken in de rich ting Schiedam. TF.HFR.AN. De Sjah van Perzié hecfi gisteren 12.800 hectaren land i oniTer 16(H) boeren verdeeld. De j land verdeling wordt gefinancierd i door Amerikaanse instanties tot een bedras va n 5C<UXM> dollar en dom het agrarische bureau van tie Sjah. dat 230.000 dollar bijdraagt. Dc boeren krijsen het Innd tenen be- taling van 450 rial-'-n (zestig gulden» 1 per jn»r gedurende 23 jaar. Ex-pre mier Mossadeq h.iii zich j hardnekkig teren de door de Sjah bepleite land verdeling verzet. BERLIJN. De premier van Oe*t- Dululand Grotewohl, heefi aange kondigd. dat met Ingang van van daag. de prljren der voornaamste i voedingsmiddelen tn Oost-Duitsland competitieverband te beoefenen. Annm-i- - - dingen worden gaarne Ingewacht Pp het winning binnen te hebben, maar 1 «gres: Van 0*ud<3aan 9a, Schiedam. Spirit 3 dacht er anders over. "V Vlavrdinger» wcn&en tenslotte met De Schiedamse Vnl|f>b*t Club SVC «ju cM» «ie efgeiopen week haar eers?» rnrnpeMtiewed*: rijden. De re*uUat»n doen Pet t'fïte honen voor de toekom? )f»t eerste me-vies-zestal, dit. ]»ar re» p—?r">v„i»r-). *»r!'v»r m« f tlT var» FVCH. m.t.tr *m»eSde toch «en goede wedstrijd Dat EVt'H voor deze W lat se te sterk ts en kampn>»nwand)d.ite no 1, 1» wel duideUik Het tweede meisjo- resUi wort verdiend eu onbedreigd met 4ft van Nationale. Het tweede heren- team trok tegen SHELL met 3—I aan het l»ng?tc eind. Relde reserve-team* tullen het tn hun afdeling wel redden. j zullen worden verlaagd. De verUgt"- SVC l heren speelde de?f week nog Irn bedragen van 10 tot 25 procent »!l frt, m,l,V,.wm. „r,kk,„ ,icb ,„,t nU (o| „xtl,l waren en andere consumptiegoede ren. Grote*oh 1 verklaarde, dat deze pnjs^riagingen de bevolking van \u ook reisdeviezen voor Oostenrijkse toeristen WENEN. Voor het eerst na de oorlog zal voortaan aan Oostenrijk se toeristen voor reizen naar be paalde landen een quotum van 100 dollar aan buitenlandse valuta per jaar worden toegestaan. De regeling gaat in op 1 November. Tot nu toe was buitenlandse va luta alleen beschikbaar voor zaken reizen. Wel mochten de Oostenrijkers 1.000 Oostenrijkse schillingen over de grens meenemen. ELBURG. Sedert afgelopen Dinsdag heeft de gemeente EIburg een gasprfmeur, die, blijken* de eerste ervaringen, goed voldoet. Het totaal verouderde gasnet van 1865 is verdwenen. Dit net gaf tot voor kort 30 percent gasverlies. Het nieuwe net wordt thans voorzien van propaan-iucht-gas, dat in vloei bare vorm door olieraffinaderijen wordt geleverd. Van onze mdioredacteur) De mannen ra» de TV hébben gister de wind bepaald -niet mee gehad. De kijkers trouwens ai even min. Het enige doelpunt, dat in de ze wedstrijd gescoord hebben de kij kers in bun hutskamerj niet ge zien. Dat teas niet de schuld van de regie: door een defect i« de ver binding tussen het Fegenoord-sta- dion en de zender Lopik kon het eerste deel van de wedstrijd niet li*orden uigezemden. Het pcchduiveltje heeft ook Jn het vertier* verloop van de wedstrijd no* eens een paar keer roet in het eten ge gooid en dan denken wc nog niet eens aan de grijze stip (ter grootte van de bal en daardoor misleidend), die een van de camera's vrijwel constant in het beeld produceerde. In de pauze hield Siebe van der Zee een vraaggesprek met de Belgische reporter Dleudonnc: men zag beiden praten, men hoorde hen niet. En nietg is irriterendcr dan. dat. De tijdens deze wedstrijd voor het eerst toegepaste camera-opstelling en dit heeft natuurlijk niets meer met technische storingen te maken kwam ons niet als een verbetering voor. Wel iswaar had de kijker nu vrijwel onafge broken een overzicht van het veld en werden de close-u ps tot een minimum beperkt. Het gevolg hiervan was echter, dat men zo nu en dan de neiging kreeg naar r"n veldkijker te grijpen. Iets meer aan close-ups zou naar onze me ning toch geen kvraad kunnen. Het rustige commentaar van de in het vak doorknede Ir Van Emmer.es wac voortreffelijk. Zo nu en dan - al» het beeld uttv'et moest hij op radiover slag overschakelen: een zware opgave, die lofwaardig werd volbracht. Eén op- merktnkje nog: op het beeldscherm verscheen zo nu en dan een reclame voor een bepaald jenevermerk. Zulk* reclames vindt men nu eenmaal in een stadion, Maar op TV is reclame verbo denWellicht dat mr Jan Derks hier nieuwe mogelijkheden ontdekt. Zaterdagavond is Rotterdam ver rijkt met een „goochelstudio". die ,'t Orakel" gedoopt is. De bedoeling van een dergelijke studio is twee ledig. In de eerste plaats Runnen goochelaars we denken vooral I aan amateurs hier talrijke huïp- middelen bekijken, proberen en j eventueel aanschaffen. Verder stelt de oprichter van de goochelstudio, I de heer W. Wuysman, zich voor tes- i sen aan amateurs te gaan geven. Als de zaken verlopen zoals de ini- I tiatiefnetner en enkele collega's het j zich voorstellen, kan ,,'t Orakel" een centrum van Rotterdamse magiërs i worden. De studio is gevestigd Zij- f dewindestraat 73b. Gevraagd op handels- en fabriekskantoor leeftijd ca 17—19 jaar. Kennis van machineschrijven strekt tot aanbeveling. Brieven met opgave van leeftijd, schoolopleiding, gods dienst, enz- te richten aan N.V. Maatschappij „OXYGENIUM* Buitenhavenweg; 50 - Schiedam Stoomververij VERHOEFF Fabriek Singel 142 Tel. 59929 Schiedam WU vragen tegen hoog loon bekwame Mevrouw Roelants-Haakman. Burgem. Knappertlaan 36. Schiedam, zoekt voor 3 halve dan wel 2 hele dagen p. week een nette werkster Men wordt verzocht zich «an te melden 's avonds tussen 7 en 8 uur. 5. De junioren behaalden de vol- resultaten: Schiedam A.— sperwer# A oSperwer* B— Surer* A 3—3. Eureka B—Schle- dirn b 4—h SehWIam BCharlois jC £-0. O.D.L A—O D O. B 6—0. I Burgerlijke Stand men eu P. Stuit; Pctru# j H Mt v j, M de Koning en M. T J. Meloher*. Overleden: W, W ilton. 73 j E. A. Steeg. 3 dagen. Oost-Duitsland per jaar 540 miïlioen mark zullen besparen. Intussen blijven ook na vandaag als de veria gingen zijn ingegaan, dc pryzen in Oost»Duit»land ver boven Ciié iij v» Een hter melk zat na Maandag 1.60 mark kosten. In het Westen is de prys 41 pfennig. SCHIEDAMSE Elke 5 woorden meer iJÏO Tarief tan. 15 woorden 0.65 I T» koop ooag*b. Te koop: FblHpe^graniofuon in noten salonkast. Afmetin gen 83 x 83. Rotterdamse- dijk 194 a. Ronde glasplaten, schuif puiten. glas in lood. geslepen suite-deuren, toiletspiegels, etalage-glasplaten, autorui ten enz, levert U Loopik's Glasindustrie. Boterstraat 39, Telefoon 68945. DW«n«n ij verven uw schoenen ia elke gewenste kleur. Dames schoenen 3515; herenschoe nen 3.75. Schoenrep.bedrijf „Excelsior", Dam 36, Tele foon 66874. ZRn uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste veTgrotingsinstal- latie. Schocnrep.bedryf „Ex celsior". Dam 36. teL 66874. „Alja" biedt U een costuum of een mantdcostuum vanaf 3.— per week, ..Alja", Fi- lips v. Bourgondiëstraat 49, Tel. 67416. Pe rma neat- wave vanaf 6.— de nieuwste modellen. Mai- son „Modern", Jac van Kal- ker. Hoogstraat 53, Schie dam. telefoon 69750. Beleefd verzocht vroegtijdig te be spreken. U verft niet «elf? Vraagt U derahui». Brede Marktsteeg 3. Het verplicht U tot niets enheus 't valt meel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1