I Puntenstelsel bij verdeling woongelegenheid aanbevolen pijler Referaat van de heer J. vd. GriendSchiedam C KANTTEKENINGEN Diaconessen-arbeid55 viert 40-jarig bestaan SCHILTE's Zelfbescherming is de B.B. op rust Goed getrainde bevolking g loopt minder gevaar waar AGENDA Twee jonge Schiedammers naar de gevangenis VOLKSHUISVESTERS IN JAARVERGADERING BIJEEN yerschillende gevallen Moeilijk Veroordeeld wegens indringing en diefstal Sehool-schaken Schiedams bedrijf naar Oyerschie Koninklijke onderscheiding voor mej. A. v. d. Most GROTE UITGAVEN? ZORGEN? wlrëlhspaahoa»! Ouderavond van de W. de Zwijger-school Jongen viel in Lange Haven KOFHE en iHEl: «net waardebonnen Propaganda voor „Zonnegloren" Schooltuinfilm DHS naar Woerden Agenda Rotterdam P.P.S.C. -nieuws Heren pad afgesloten Tamelijk milde straffen voor lal rijke diefstallen met braak Donderdag 29 October 1933 „DE BETEKENIS VAN HET PUNTENSTELSEL BIJ DE VERDELING VAN WOONGELEGENHEID". Over dit onder werp refereerde vanmorgen de heer J. v. d. Griend, Chef Bureau Huisvesting te Schiedam, op de in De Harmonie ge houden jaarvergadering van de Provinciale Contact-Commis sie Zuid-Holland inzake het voemruimtevraagstuk. De inleider bleek een warm voorstander te zyn van het „puntensysteem", hetwelk z.L verre boven alle andere systemen valt te prefe reren. Tijdens zijn uiteenzetting viel het op, dat hij vurig het door hem geprefereerde systeem aanbeval en het niet zijn taak achtte de feilen van andere systemen in het daglicht te stellen. Alvorens de referent aan de moti-morele indicatie wil noemen, maakt Vering van zyn standpunt toe was, [seen verschil: nadat ons hart heeft heeft hij een uitgebreide inleiding gesproken, zpn deze feiten m cijfers gehouden. Daaruit - tekenden wij o.m. het volgende op. De heer y. d. Griend was destijds ïn het Zuid-Hollands comité een éénling geweest, die wel grote waar dering en bewondering had voor het werk van „Delft", doch iets miste, n.L de „piek", waar vergelijking mo ge! nk was van gevallen "met ver schillende factoren, zonder al te subjectief te zun. Men zou de vraag kunnen opperen, of het nog zin heeft over dit onderwerp te spreken. Naar het oordeel van de referent wel, •want naar de mening van deskun digen. zal de woningnood zeker niet vóór 1960 zijn opgelost en een Ïieriode van tenminste 7 jaar is be- angrijk genoeg om eventueel hier voor een bepaald systeem te aan vaarden. De referent ging vervolgens de handelingen na, die een „patiënt" moet doen. wil zijn woongelegen- heid-aanvraag in behandeling ko men. Uiteindelijk werden bureau ambtenaren gaconfvonteord met het probleem. Hoe staat dit geval ten opzichte van de reeds eerder inge schrevene' Is het, hoe wei pas inge komen, urgenter dan vorige en zo ja, hoevéél urgenter? Waar moeten zij het jn een bepaalde volgorde zetten Immers, daarover zullen wij het wel eens zijn. de datum van inschrijving mag met de beslissende factor zijn. Wèl bii op hetzelfde vlak liggende gevallen, doch zeker niet by ver schillende. In de practijk blijkt ook, dat de vastgelegd. Vrijwel allo factoren zyn in pun ten tc verwerken, doch men moet dit in een logische verhouding doen. Onder meer kan in punten wor den gewaardeerd: 1. de duur van de inschrijving: 2. de grootte van de woning, in verband met het aantal personen, de leeftijden, dus het tekort aan woon- en slaapruimle; 3. de toestand van de woning, slecht tot krotwoning toe: 4. het samenwonen van 2 of meer gezinnen en de duur ervan; 5. het in verband hiermede ont breken van voldoende W.C.'s, was gelegenheden. keukenruimte, berg ruimte enz.; 6. of er zieken of invaliden zijn, waarvoor i-f afzonderlyke slaapge legenheid is, of een benedenwoning en dit in verschillende graden; 7. of men gerepatrieerd is of ge demobiliseerd; 8. of er een kind verwacht wordt; 9. het werken m cominu-bedrij ven van verschillende gezinsleden, i of erger nog van de inwonende; ook het geval van continu werkers, die aan een drukke verkeersweg wonen en daardoor onvoldoende rust kun nen genieten; 10. of een of meer gej'nsleden on der toezicht van Pro Juventute, re classering of dergelijke instellingen staan; H. of een gezin b.v. tengevolge van de grotere kinderen zich heeft één zich spoediger laat inschrijven uitgewerktboven de minder pret- dan de ander. Ambtenaren zullen zich moeten afvragen of er bepaalde factoren zijn, waardoor het geval onder een bepaalde rubriek kan worden ondergebracht. Met tal van voorbeelden illustreerde de heer v. d. Gnend dit. Met als conclusie, dat het vrijwel onmogelijk is om te rubriceren, omdat vele bijzondere aanleidingen samen vallen. Daarom was referent zelf naar het punten- stel&ei overgeschakeld. Ook de cau serie van een bestuurder van een Londense stad, waar ook een be paald puntensysteem bij de verde ling van woonruimte werd toege past, had hiertoe bygedragen. De normale verhoudingen tussen de verschillende gevallen, het aan tal personen, het aantal woonver trekken, de hoedanigheid van. de woning, de datum van inschrijving; déze omstandigheden moeten nuch ter worden bezien en kunnen heel eenvoudig met puntc worden £e- waardeerd. Deze eerste vergelijk- g brengt vele gevallen op hetzelfde vlak. Daar boven komen dus, de bijzondere om standigheden, welke de doorslag moeten gaan geven. De algemene zun: ziekten, samenwoning, gerepa trieerde", gedemobiliseerde". ver wachting van een kind enz. Ook dit zijn gevallen, die nog wel zonder enige angst voor conflict met het medegevoel kunnen worden ge waardeerd met punten. Doch dan komen cte nog méér per soonlijke omstandigheden, welke op de spreekuren worden aangevoerd met de bedoeling tranen m de ogen van de ambtenaar tc doen krijsen. i Daar zijn de ruzies, de werkelijke i ruzies dan, tersrhil tonde gezui"- leden hebben verschillende continu- j diensten, de grootouders bemoeien zich op niet te tolereren wijze met I de klemkinderen, de geprikkeldheid tussen samenwoners, de hoofdbe-1 woner voelt zich zeer aangetrokken tot de inwonende vtouw enz, enz. Zij znn de werkelijk subjectieve elementen. Maar deze geval'en zijn toch ook bóven de nuchter vastgestelde pun tenwaardering ian de normale fac toren, in punten tot uitdrukking te brengen en of ir.en dit sociale of tige omgeving; 12. of het gezin nog gescheiden leeft; 13. ruzies, in verschillende gra den en andere minder prettige om standigheden 14. ontruiming tengevolge van vonnis of van bouwvalligheid; 15. afstand tussen woon-en kerk gemeente; 16. belangrijkheid voor het be drijf; 17. zelfs ook of aanvrager door te gaan samenwonen met b.v. zieke lijke of behoeftige ouders 2 wonin gen vrijlaat, als één iets grotere wordt toegewezen. En .tenslotte dan de zgn. morele of sociale indicatie. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk om een puntenstelsel te ontwerpen, dat voor alle gemeenten, grote en kleine, bruikbaar is. Toch zijn er wel vele factoren aan te wijzen, welke in elke gemeente gelijkelijk kunnen worden gewaar deerd. En daarom heeft de inleider zich er aan gewaagd, niet om een „systeem" uit te werken, doch om een schema samen te stellen, met toepassing waarvan eventuele „be keerlingen" zelf een voor hun ge meente geschikt systeem kunnen ontwerpen. Tot zes maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, veroor deelde do Rotterdamse rechtbank vanmorgen de 50-jarige L. S. De man had zich schuldig gemaakt aan diefstal van een horloge. De eis van de Officier luidde eveneens een half jaar. Voor de indringing in een wo ning aan de Claes de Vrieselaan in Augustus van dit jaar, die hem eveneens ten laste was gelégd, ver oordeelde de rechtbank de man tot een gevangenisstraf van twee maan- den voorwaardelijk met een proef tijd van drie jaar onder toezicht- stelling van het bureau voor alco holisme. De poging tot diefstal. ■aarvoor 14 dagen geleden een straf van negen maanden was geëist, werd niet bewezen geacht. Voor dit feit werd de man vrijgesproken. De Scftiedamse Scholen gaan weer aan hun schaakcompetitie beginnen om de wisseïprijs uitgeloofd door de Schiedamse Gemeenschap. Deze winter spelen 9 teams, te eten: HBS A en B, Gymnasium A n B: Pr. Ireneschool. Rehoboth School. Technische School. W. de Zwijger Schoot (bekerhouder). Ge combineerde RK—ULO. Ie ronde; Gymnasium A—Techni sche School, HBS BW. de Zwy- gerschool; ï^r. Irene SchoolGe combineerde RK—ULO. Gymnasium BRehoboth School. 2e ronde: Prinses Ireneschool Rehoboth School HBS AGym sium B, HBS „BGymnasium Technische SchoolGec. UK—ULO, Het Scbiedamse vleeswarenbedryf Ber Janse, gevestigd aan de Lange Haven 118 heeft het vroeger fa briekspand van „De Combinatie" aan de Delftweg te Overschie aan gekocht. ten einde daar het bedrijf te vestigen. Het ligt in de bedoe ling het bedrijfspand officieel in gebruik te nemen. laatste dap van de 'mand October is IV'e- rekfspaardag. Ömdaf" dit jaar deze laatste October op een. Zoterdag valtheeft men de Vrijdag daaraan voorafgaande cr ook maar bü genomen, zodat 1953 dus twee Wereldspaardagen telt. TVie iaat bewaart, heeft wat. Zo luidt een heel oitd gezegde. En wat moet Schie /canter daar nop aan toe voegen. Niets. Het is een waarheid als een koe. Maar Schiekanter hoart drom men van Jnensera al roe pen: „We hebben niets om te bemaren". Eerlijk vrien den, dat kan Schiekanter niet geloven. Er ts altijd wel wekelijks een dubbel tje of een kwartje oyer te houden e» dat weg te leg gen voor wanneer men dringend om geld verleqen zitEn dat betueert Schie kanter niet zo maar. Hij heeft zijn licht eens oppe- stoken bij drs K. W. van Houten, de directeur van Spaarbank Anno 1S20 'aan de Lange Haven, die hem aan de ha7id nan tal die manier het zuinig-zijn (en dus het sparen) met de paplepel wordt ingege ven. Óp alle mogelijke ma nieren propageren de Ne derlandse Spaarbanken (en dus ook de Schiedamse) het jeugdsparen. Op de scholen morden interessan te boekjes en leuke plaat jes uitgegeven, die tocqe- licht door de leerkrachten (zonder deze hulp is de jcugd-actie niet mogelijk) een nog feller licht op de spaarzin werpen. Schiekan ter behoeft slechts enkele cijferste noemen om zijn beweringen te staven. In ken wordt pedaan „hoe men het meest uit een gul den kan halen". Vfereldspaardag is niet zo maar een dag. Het is een dag om zich er nog eens dubbel te bezinnen, dat sparen zo'n belangrijke bcrt'stvaeantie <2, 3 en 4 November) de Schiedamse jeugd tot en met 15 jaar 's morgens van 9 tot 11 uur tegen de gereduceerde prijs van een kwartje in deze machtige zweminrichting mag komen zwemmen. TONEEL Het U.K. Toneelgezel- van dat hek, dat zo-n slor- schap „Brederode" geeft dige 1800 gulder; moet kos- zondagavond 8 November ten. Van deze astronomi- jn grote zaal van de RK *ers zijn B. en w. Volksbond een opvoering blijkbaar zelf achteraf nog van irDe Fluwelen Hand geschrokken, want het schoen". De regie is in han- yoorstel is nu van de agen- den v£m Karel Tubbing. da afgevoerd. Het zal nog aangelegenheid is. Morgen eens nader worden beke- is het zover. Loop even bij ken. Men heeft wellicht de Spaarbank langs. KALENDER Het is een goede gewoon te van de Spaarbank, dat zo omstreeks de Wereld- spaar dag de kalender voor het nieuwe jaar verschijnt. Schiekanter is reeds in het goedkopere prikkeldraad leverancier in het vizier. HERMES—SW VERLICHTING De heer A, v. M. is een van de velen, die trouw zijn op- of aanmerkingen in Schiekanfers brievenbus deponeert. Het was deze keer prozaïsch poëtische ontboezeming, die hierbij de eerste negen maanden gelukkige bezit daarvan. Het is een bijzonder fraai uitgevoerde kalender met 15200 spaarzegels verkocht kleurentekeningen van Dick de Wilde. Een sieraad aan de wand. Hoe u zo'n ka lender kunt krijgen? Moet doe£ echter nog meer. Ieder u eens bij de Spaarbank gezin, waarin een baby gaan informeren. van 1952 werden aan de Schiedamse lieverdjes en over een zelfde periode van dit jaar mim 23700. Dc Spaarbanfc-dirccfie wordt geboren wordt in de gelegenheid gesteld een spaarbankboekje te komen halen met een inleg van f-2.50. Voor verloofde jon gelui is een boekje samen- ruïne van Mathenesse. waar gesteld, waarin. pan statistische gegevens meest efficiënte op de wijze aantoonde, dat er wel de- wordt uiteengezet, wat men. gelijk en heel veel met een met zim spaardttifjes kan mende dubbeltje en een fc taartje per ipeefc wordt gespaard. In hoofdzaak geschiedt dit door de schooljeugd, die op doen. Er u'orden noorlich- had het college een voor- tingsavonden voor huis- stel ingediend en de raads- vrouwev georganiseerd, leden uitgenodigd accoord waar haarfijn uit de doe- te gaan met de reparatie De sportminnende lezers van deze smalle kolommen zullen reeds op de raam biljetten hebben gelezen, dat Zondagmiddag om 2 uur Hermes en SVV elkaar afgedrukt, aan de Damlaan vriend- „De drie eeuwen nabij, schappelijk te lijf gaan. staan de straatlantaarns in Voordat het puikje van de de rij. Daarvoor waren des Schiedamse voetballerij de avonds de straten donker, arena betreedt, krijgt men vooral zonder sterrenge- eerst een demonstratie te flonker. Tot dat eindelijk zien van voetbal uit vroe- verscheen, de olielamp ger dagen. De veteranen naar ik meen. Later ver van beide verenigingen lichting door het gas, wat gaan dan fiks eikaars krach- een verbetering was. Tot- ten meten. Naar verluidt dat het „electrisch" kwam. deze rubriek een foto kun- zulten vele prominente oud- dat het gas zijn kroon ont- nen zien van de befaamde gedïenden van de partij nam. Nu ziet men onder *t ruïne van Math enesse. waar zijn. Het kan dus interes- gaan, twee rijen lantaarns zo'n slordig hek omstaat, sant worden. staan. Maar wat geeft die ZWEMMEN rivaliteit .wanneer de helft maar licht verspreidt? Is En om even in de sport- het soms bezuinïgingsrecla- sfeer te blijven. Van de di- me, zo'n ontkroonde ijzeren rectie van het Sportfond- dame? Alleen Centrum en senbad is bericht ontvan- Singelkwartier, missen zulk gen, dat gedurende de n bloedneusleverancier". RUINE-HEK Vorige week hebt u dat nodig gerepareerd moest worden. Voor de ko~ raadsvergadering 95' Op plechtige wijze heeft gisteren de stichting „Diaconessen- arbeid" van. de Ned. Herv. Gem. in Schiedam haar veertig jarig bestaan gevierd. Reeds tijdens de zeer druk bezochte receptie kwam tot uiting welk een warme plaats dit werk in de harten van de Schiedammers r omt. Hoogtepunt "aT" de dag was ongetwijfeld het moment, a.it burgemeester nu. J. W. Peek mededeling deed, dat het H.M. de Koningin heeft be haagd mejuffrouw A. v. d. Most, een van de trouwste mede werkers van „Diaconessen-arbeid", te begiftigen met de zilve ren ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Tot degenen die het bestuurvan de jubilerende stichting Diaco nessen-arbeidkwamen, compli menteren be h oord t o.m. wethou der Th. J. L. t>. d. Berg. (Advertentie f. MJ (Advertentie l.M.i Jaap Kouwen. de i~> j faire doel man van SVV is het hmvluk gexredeti mt't naj W. C. Vos-Ver scheidene clubgenoten kwamen hem Tia de trouwplechtigheid feli citeren. Leg regelmatig ival geid opzij: dat is de enige weg Begin cr morgen mee, op SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM Hoofdkantoor: Langehaven 80 Gisteravond werd in de bovenzaal van Musis Sacrum een jaarvergade ring, gevolgd door een ouderavond voor de ouders van de leerlingen van de openbare ULO-school. de „Wil lem de Zwijger school" (hoofd de heer M. P. Heyboer) gehouden. Omdat hun kinderen de school hebben ver laten, moesten de penningmeesteres- se, mevr, Vermaas-Tekenbroek, en de bestuursleden, de heren Diele- mans en Verlinde, aftreden. In hun plaatsen werden resp. gekozen me vrouw C. J. T. Mak-Barnhoorn en de heren J. H. Post en J. VI. v. d. Stolpe. Nadat de jaarverslagen van de secretaresse en de penningmees- teresse waren goedgekeurd stoot het schoolhoofd, de heer Heyboer. de vergadering. Daarna was de ouder avond. De aanwezigen, die tot de laatste plaats de bovenzaal bezetten, hebben genoten van. een film. die was opgenomen tijdens de laatste schoolreis. Nadat de heer Heyboer nog enkele „schoolproblemen" had besproken, bestond voor de ouders gelegenheid met het onderwijzend personeel van gedachten te wisseltn. Toen gistermiddag de zes-jarige F. P. 5. op d trappetjes langs de Lange Haven bij de Vismar± t aan het spe len was. gleed htj uit en viel in het water. De juist op haar fiets passe rende 23-jarige mevr. Bezemer uit de Nic. Beetsstraat bedacht zich geen moment en sprong de knaap na. Met behulp van een onbekend gebleven heer slaagde zij erin de jongen op het droge te brengen. Uit eigener beweging kon de drenkeling naar zijn woning aan de Anth. Muysstraat terugkeren. „Beter een B.B. zonder oorlog, dat een oorlog ronder zo zei gisteravond de h. -r K. Rrjpma, commissaris van politie, in een voordrecht, die by, in het kader van de wervings-actie voor vrijwilligers voor de Bescherming Bevolking, hield voor wijk 7 'de Gorzen-wijkvan deze organisatie in het wijk- gebuutv aan de Nieuwe Maasstraat. In een krachtig en helder betoog heeft de causeur de talrijke aanwezigen ongetwijfeld overtuigd van het nut van zelfbescherming voor het geval ons land onverhoopt in gevaarlijke omstandigheden komt te ge raken. Zelfbescherming is de pijler waar de B.B. op rust. Ds hel, ïïB staat op een basis, die i ervaren, hoe bij een goede zetïbe- drie pur.i*.-n omvat, n 1. het goede scherming het aantal slachtoffers, moreel \;m de bevolking, de zelfbe- van wie er velen het leven verloren, scherming en de overheidsorgamsa- aanzienlyk verminderd had kunnen tip. Pu-* '>n spreekt voor zich. Wan- worden. Mensen, die in pamscne u - neer m u'-n des go vaars het moreel angst de straat maar opvluchten, om- .intensief uitdragen van de Bö.-ge- var. dc l>. iVme met sterk is, dan dat men «ecu juiste afweermethode dachte. omdat vooral m de Gorzen IV vl.a ook invloed op het moreel wist en dan op straat werden getrof- dc aanmeldingvan vrijvwlli eisi met van de BB Dc zelfbescherming is i fcn. Daarom is het van het grootste zo bUzond— :,t; vwrrwdihMf onderdeel, waarop belang, dat iedere burg er zien zeit zijn: A-A. de heer Rypma, niet genoeg dc na-1 kan beschermen. „Men ztet in de BB- >M._de \ries. Poortug a atóestr a at j. 1 fc druk kon leggen. Als inspecteur van daarover niet meer te spreken. Vol komen begrnpeljjk. maar het is nu eenmaal zo, dat d.iorover wel gespro- ktn moet worden, omdat bv. alle branden heel Kit in beginnen. En dan j is het o zo prettig, wanneer men een i emmertje met water of een bakje met zand by de hand heeft. Dat is op dat moment van veel meer waarde, dan de grootste brandbïusapparaten wanneer het hele huis of de hele stadswijk in lichter laaie staat," aldus betoogde de heer Rijpma. In dit ver band noemde spreker Rotterdam en Den Haag als voorbeelden, waar dc schade voor het merendeel door brand is aangericht. De B B. behelst eenvoudige brandbecchermmg. een voudig reddingswerk en eenvoudige EHBO-verlening. Men dient getraind te zyn. wanneer rb» nood aan de man is Wanneer de rood er eenmaal is, dan heeft aanmelding als B B.-vrij- villiger (dan komt men bij honder den) geen zin meer. „Beter 10 ge oefende B.B.-ers, dan 100 vrijwilli gers, die elkaar maar xn de weg lo- peo," zo besloot de heer Rijpma zijn causerie. Nadat de aanwezigen waren ver gast op enkele filmpjes heeft da bc<?r Rijpma vragen beantwoord ilei wykhoofd, de heer A. A. Mulde:, die do spreker inleidde drong aan op h^t Op deze receptie gaven vele Schiedamse huisartsen en tal van predikanten van hun belangstelling blijk, waarmee dubbel en dwars werd onderstreept, dat het diaco- nessemverk, niet alleen in de ker kelijke maar vooral in de medische wereld hooglijk wordt gewaar deerd. Na de receptie was er 's avonds in de Grote Kerk een herdenkings dienst. De voorzitter van ..Dtaconessen- arbeid". dr L. J. Cazemier heette, nadat het kerkkoor o l.v. Jacq. P. Bekkers Gez. J3S de verzen 1, 2 en 3 had gezongen, de vertegen- I mmdjger van het gemeentebe-1 -.tuur. gemeentesecretaris mr N. J. j i Post rn ds Smets, voorzitter van 'de Bond voor Prot. Chr. Wijk- f verpleging m Schiedam, hartelijk i welkom. Voorts gaf dr Cazemier j eon overzicht over het ontstaan van het diaconessen-arbeid in i in Schiedam. De betekenis van het kruiswerk, werd hierna belicht door dr Joh v. d. Spek. landelijk voorzitter van „Het Oranje-Groene Kruis", waar- b'i „Diaconessen-arbeid" is aange sloten. Na een kort dankgebed sloot het gemenqd koor met gez. 211 deze kerkelijke viering, .Dommee J. Gras opende Woens dagavond in de grote zaal van Irene dc propagandaavond van het sana torium ..Zonnegloren" onder het motto „Dc sterken voor de zwak ken". Spreker doelde hiermee op het nuttige werk. dat men verricht te. door avonden als deze bij te wo nen. De gehele opbrengst van de kaartverkoop komt namelijk di rect ten goede aan het sanatorium. Na deze korte inleiding hebben de vele aanwezigen genoten van het frisse spel van Schiedam's To neel. dat zijn medewerking verteen. de met het vrolijke stuk „En Jacob diende" Een propaganda-avond van de af deling Schiedam, die de vereniging Zonnegloren zeker ten beste zal go- men. De jongelui, die Zaterdagmiddag in de Volksbond de film gaan zien van de schoolwerktuinen, worden verzocht zich om half drie te ver zamelen op de Lange Haven bij de leider van de schoolwerktuinen. Zondag as. gaat het eerste elftal van DHS naar Woerden, om daar tegen de club van die naam een vriendschappelijke wedstrijd te gaan spelen. Daar ook deze ploeg uit de 5 gespeelde wedstrijden het maxi mum aantal punten heeft behaald, belooft het een zeer goede oefen- partij voor beide verenigingen te worden. De reis zal worden gemaakt per bus en zij, die mee wensen te gaan. worden verzocht, zich voor Vrijdag avond op te geven by G. Kersae- meijer. Manastraat no. 3. Het verdere programma luidt: Overmaas 5DHS 3, 9.30 uur; Zui derster 3—DHS 5, 12 uur; Progress 4^DHS 6 2 uur; SMV 6—DHS 7, 2.30 uur Burgerlijke Stand Geboren: Fianciscus J.. z. v, J. G. v. d. Tuijn en M. J. Bakker; le venloos kind van H A. v. Noorden nen en S. Groene wegen. Overleden: J. van Dt-unmelen, 6i j. W. G. F. Terlaak, 69 j. Wat men moet weten; Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co„ Groenelaan 127. Bellen by ongeval: G.G. en G^D( Tuin! aan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Passage, 2 uur: „Ivanhoe". Monopoïe, 2, 7, 9 uur: „Harten vrouw". Toneel: Passage. 8 uur: .Moord bij open doek" voor leden van Schied. Kunstkring. VOOR HEDEN Toneel: Schouwburg, 8 nurx Gezelschap Johan Kaart met „Toon tje heeft een paard getekend". Circus: Ahoy'-Hal, 8 uur: Cir cus Strassburger. Lunapark: Kruiskade. Film: Arena, 2, 7, 9.30 u: Moulin Rouge; CapltoL 2, 7, 9.15 uur: De ha ven der hartstocht; Centraal, 2, 4.15. 1, 9.15 uun De vrolijke gevangene; Cineac, 95.15 u: Nieuws enzu. 5".45, 8, 10 uur: Because you 're mine; CDlossetun, 2, 7, 9,15 uur: Because you 're mine; Harmonie, 2, 7, 9.15 u: Verzwegen verleden; Lutnsca, 2.15, 7, 9.30 u: Salome; Monopoïe, 2, 7, 9 uur: Hartenvrouw; Passage, 2 u: Ivanhoe; Prinses, 2.15, 7, 9-30 m Niagara; Rex, 2, 7, 9.15 u: New Mexi co; 't Venster, 2, 7, 9.X5 u: Rashómon; Victoria, 2, 7, 9.15 u: Because you 'rc mine. Tentoonstellingen} Vm. Schielandshuis, 10—5 u: Schilde rijen en tekeningen van R. Verspyck; Historisch Museum, 106 uur: Geschiedenis van Rotterdam; Kot. terdaznse Kunstkring. 10—5 uur: Werk van Roelof Frankot; 't Venster, 1022 uur: Drukwerk en vrij werk van Wim Brusse met foto's van Eva Brusse - Besnyö; Museum voor Land- en Volkenkunde, 105 u: Melanesisehe kunst; weven en vlech ten in Afrika; Sociëteit „Probitaa", Haringvliet 90, 125 en 7—9 u: Wer ken van Rotterdamse kunstenaars; Bouwcentrum, 9—5 u.r Do. tot 10 u: Bouw v. vac.-oorden, scholen, teh, voor ouden van dagen, fabrieken boerderijen, etc. Engelse architec tuur. De uitslagen van de op Zaterdag 24 October j-L gespeelde wedstrij den luiden. PP SC 1—TOGR 1 1—2, Zwaluwen V. 3PPSC 2 n.d.; Red Stars 2— PPSC 4 14—3 Zwaluwen V. a2— PPSC a 4—1. Zaterdag 31 October gaat de strijd tegen Die Haghe in Den Haag. Sup porters, die de reis wensen mede te maken, kunnen per bus naar Den. Haag. Vertrek van het postkantoor 2.15 n.m, Een fltnk aantal aanhan gers zal de spelers in deze lastige uitwedstrijd een steun zijn. Verdere programma: PPSC 2— HVO 2 3.30 uur, terrein Boshoek; De Nationale 2—PPSC 4, 3.30 uur, Rotterdam; Junioren: SW b5— PPSC b. 2.30 uur. Tijdens de jubileum-feestavond, die volgende week Donderdagavond in het Passage-theater wordt gehou den zal het woord worden gevoerd door de secretaris-penningmeester van het hoofdbestuur, de heer J. W, Lebon. Voor deze feestavond zyn bij de bekende adressen enkele kaarten verkrijgbaar. Plaatsbespre ken is Zaterdag 31 October van 4 tot 6 uur in Het Volksgebouw en verder op de dag van de uitvoering aan de zaal. Sind« eniRe dagen is het Heren- tijdelijk voor alle ujverkoer af- loten. De auto's die morsen tn de weekmarKt m het Broers- tie luchtbescherming voor de provin cies Noord-Holland en Utrecht tij dens de jaren '49—'45 heeft spreker MüJöer. NL. Maasstraat 8 s. Poonugaalsestraat 21 b m ld moeten zij". man nog .ti-ed. d. m«n. dio komt J COTu. HoofdslrsM 135. ,11e blok- van uitzondcnnB vertellen over de bak met zand en 'hoofden cn telefonisch bij - e een- veriaten yia aa - j— d« TOMt M water die oc eolder traaipost van de B3. onder nummer ten dan linksaf naar de Koemarkt „Deze jongens moeten een kans moeten staan. Eo dan wenst men 166 190. («den. I krijgen", had tevoren de Offreer Twee jeugdige Schiedammers ver schenen vanmorgen voor de Rot terdamse rechtbank, omdat ze zich ln het voorjaar van 1853 schuldig hadden gemaakt aan het plegen van talrijke diefstallen met braak. De rechtbank, die onmiddellijk uit spraak deed, veroordeelde de jong ste van de twee, de 19-jarige los- ar bel der J. W. tot een gevangenis straf van een jaar, door te brengen in de Jeugdgevangenis in Zutphen. De zes jaar oudere G. v d Z werd vproorddMwJd tot Stvr.nr- msslraf van tien maanden met af- uRcn bij wijze trek van voorarrest, waarvan vier het Broersvelri maanden voorwaardelijk met een verlaten via de Hoogstraat cn moe* proeftijd van drie jaar. van Justitie in zijn requisitoir opge merkt. Daarom eiste hu tegen vsr- dachte W. een gevangenisstraf van 15 maanden roet aftrek van voqr- arrest. Deze straf zou hij dan in de Jeugdgevangenis in Zutphert uit moeten zitten, v. d. Z. hoorde een straf van tien maanden met aftrek waarvan drie maanden voorwaar delijk en een proeftijd van drie jaar tegen zich eisen. De verdediger van de oudste ver dachte vroeg ztch echter af of een zun jeugdige cliënt een kans te ge ven. Hij drong aan op onmiddel lijke mvrijheidssteHing. De rechtbank, in raadkamer bij een. achtte hiervoor echter geen termen aanwezig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1