I I v. m ïffMfWtliiï 16-'°J Kunstkring-leden zagen Moord bij open doek" «ft* r 198.50 1 -rf3 DE KLERK» ZN J Zondag op drie fronten Hermes tegen S.V.V. Kethelweg wordt verbeterd M ROND DE KORF Schiedam en Succes voor beslissingen H. TH. v. d. VLERK ,Limco" opent winkel in Nieuwland AUENDA Collecte voor de G.M.F. kJ Herbegrafenis van brig. j. Kerkhof Gouden huwelijk Zilveren jubilea bij N .V. Vincent Martinit ontvangt Bloemhof Spelregeltest voor junioren Wilton-handbal AANBIEDINGEN V Wie heeft iets verloren Opbrengst collecte Gemeenteraad van Schiedam heeft medewerking reeds toegezegd mËÊÈdimm Congres Huisvesters Sluitzegelactie voor t.b.c.-bestrijding Vrijdag 30 October 1953 an. 5? HET is in het Pa: wonderlijk te avond. De verton.1 tij", open doek." dooi' de HoUcvdamse Co- medie scheen in het eerste kwartier vrij stroef Ic zuilen verlopen. een beetje sneu, maar alU.-nss bleek hel nliemaul org nice te vallen en toen het dooie viel gingen de han den misschien wol vat spefileuer op elkaar, dan anders. Tocsetteven. erg duidelijk zijn we niet. maar ru-_? was het stuk evenmin, tol do laatste scène tenminste. Toch zuilen we niet Uit de doeken doen wat r.tch op het toneel on in do zaal hooft af gespeeld. we zouden hun, dit' nog naar het stuk zuilen gaan kijken, een Keer plezierige ervaring ontnemen en dat is onze bedoeling niet. Dat zeer plezierige stocks beslist niet in 'de kostelijke verrassingen, waaruit do schrijver Ingrain d'Abbcs en Fenn Sherie hun thriller t neemt u deze aanduiding vooral met een fikse korrel zout> hebben opge bouwd. Ook het spel werkt daar zeer san mee*, vooral dat van Kees Erus.se, Elly van Stekelenburg. F rits JSutse- laar en regisseur Richard Flink. Mieke "Verstraete, Marietta Flink en Jan van der Linden bleken zich eveneens in de geheimzinnige sfeer thuis te voelen. Nauwelijks beter trouwens dan de overigen: Adolf Itij- kens, Jetty van Dijk-Rieckers, Hans Polman. Leen Bakker, Ralph Osum-s, Jef de Groot en Frans v. d. Lingen. De leden van de Sehiedam.se Kunstkring zullen van deze confron tatie van. „Moord bij open doek" be- (.AcLvertentie IJ»J.J "list geen spijt hebben. Men heeft zo fop kunnen genieten van de inge- vikkolïïtc en amusante situaties en ncn moet- bewondering hebben voor iet enthousiasme, waarmee de Rot- erdamse Comeriie het geheel over iet voetlicht bracht., wanneer men veot, dat zij dit al ruim 150 maai ïebben gepresteerd. S.K.'s voorzitter, de heer K. J, Key- >oet\ sprak een kort openingswoord voor een aantal leden minder pret- iig» on kondigde aan dat cle volgen- te uitvoering oo 2ö November door iet Rotterdams* Toneel zal worden .■erzergd, wanneer dit gezelschap .Schoppenvrouw" in het Passage- heater brengt. Is een matras van H. 225.- r'n getó wel waard in ver gelijking met de talloze goed kopere matrassen die wor den aangeboden? Elke vakman dié weet ©ver welke matras bet gaat, zal Uw vraag met een drie dubbel „ja" beantwoorden. Deze binnenveermatras met een gehard-stalen interieur» afgedekt met Hygrotber- nwscbe vezelplaat waarover een dikke gecapitonneerde Jaag *an Ja va ka pok, doet U 's winters denken aan Uw oude kapokmatras. Over trokken met een matglan zende pastekJamsst, gebor duurde zijkanten en koord- bandgrepen met stalen veer* is bet een combinatie van ©«derwetse degel ijk be- i ec oxxterae techniek. Et» ook de 20 jaar garantie die op bet soepele interieur gegeven wordt maakt hem tot de meest ideale matras- wij deze matrassen bijna honderd gulden goed koper kannen verkopen dan de catalogusprijs? Omdat de fabrikant, wiens productie van deze bedden te groot bleek te zijn, wist, dat wij klanten hebben die met bard werken bun brood verdienen, juist daarom bet beste bed willen hebben dat er bestaat en een voor deel niet gauw laten lopen- :&r' k Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze twee-persoons Jumbo-Java- binnenveermatr assen 1 f 3-2/3 met twee met Java kapok gevulde kussens en twintig jaar schrif telijke ga rantie voor Ook in &er.-persooPs ie Zeveren. WfNKELC^TKt'H S'NXEffWEG, Tol. 29?S0 Zondag zullen de eerste beslissingen vallen iïi dt afdelingen van Schiedam en Succes. In lil B is o.a. vastgesteld AW)tv ION en als deze strijd in het voordeel van de bezoeker» mucin uil- vallen, zal Schiedam daar •.vel bij varen. Onze stadgenoten hebben namelijk 1 verlies punt meer dan H'ION en 3 meer dan -VLO. Zelf gaan do roodzwarten op bezoek bij hekkesluiter Om Huis. Als men met te veel risico's neemt is <ic overwinning vrijwel zeker. Succes heeft een zwaardere opgave. Ook cle blauw witten leggen ven bezoek al n.l. bg mode-leider Eureka. Wie dus wint hooit de ander voorlopig van zich afgeschud. Bovendien moet Jeider num mer 3 uixspeio.il tegen Charlois en dit treffen. kan een verrassing opleveren, zodat öe winnaar van eerstgenoemde onimocung wellicht alleen de leiding kan overnemen. Het zal dus spannen op Varken ca in. Ais Succes echter met liet nodige elan te werk gaat, is een goede ai'ioop lang niet omv,.arschijixiijk. De C-K.fck-competuieleider gaat wel wat wonderlijk te werk. Reeds nu is de rcturixwcdaïrijd OD1.Maassluis vastge steld. Dc bezoekers zullen ongetwijfeld ir uclxten do nederlaag van v fried en weck te wreken, maar we geloven, dat het terrein voordeel de doorslag zal geven en ODI een beseheiden overwin ning zal opleveren. Voor de reserve twaalftallen zijn vast gesteld; Succes 2—Eureka 2, Schiedam 2 WIOn 4, Het Zuiden 9succes 3 en Blauw Wil -OD1 2. 13e eerste reserves van Succes zullen moeten oppassen voor Eureka 2. We j-jjn benieuwd of men zich zal herstellen van de onverwachte nederlaag van j,l. Zon dag. Ook Schiedam zal het zwaar te verduren krijgen, maar de dames en lieren zullen cloor hard aanpakken toch veel kunnen bereiken. Succes 3 on ODI 2 moeien kleine overwinningen kunnen behalen. Het derde twaalftal van ODI heeft vrijaf. Het juninrprntjr.-imina voor de Schie- damntertjes luidt: Schiedam A -Dnjcum Ai Eureka ASucces A. Rozenburg B Schiedam B en Succes B—Eureka C. De ODI-ju lu er er. spelen vriendschappelijk tegen Blauw Wit. Mrh-mrnf.ïc LM.) 7 8TLEVS INCBE *M n-UAGNt YtSCK STfUK fCHTESMST oVord L«asr varllei Gedipl. uurwerkmaker ROTTERDAMSEDIJK 26 8 Telefoon 67593 Vandaag is het aantal ingebruik genomen winkels van de nieuwbouw in Polder-Nieuw!and weer met een vermeerderd. Aan de P. J. TrotO tra- laan 87 opende de firma ..Linco' een •inkel biedt een frai kan als oen aanwinst Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Goulta en Co., Groenelaan 127. Bellen by ongevalG.G. en G.D. Tuin la an 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: „Robinson Crusoë en Co.". Monopole, 2, 7, 9 uur: „Laatste ontmoeting". Agenda Rotterdam VOOR HEDEN' Toneel: Schouwburg, S uur: Gezelschap Johan Kaart met „Toon tje heeft een paard getekend". Muziek: Koninglnnekerk, 8 u: Theo van der Pas - piano, in Chopin- cydus. Circus: Ahoy' Hal, 8 uur: Circus Strassburger. Lunapark: Kruiskade. Film: Arena, 2, 7. 9.30 uur: ..Schattige vrouwtjes?" Capitol, 2. 7, 9.15 uur: De wraak van de zwarte adelaar: Centraal, 2. 7, 9.15 uur: 'n Vrouw in gevaar: Cineac, 95.15 uur: Nieuws enz.. 5.45, 8, 10 uur: Obsessie; Lutusca, 2.15, 7. 9.30 uur: Mata Hari; Monopole, 2. 7, 9 uur: Do laatste ont moeting: Passage, 2, 8 uur: Robinson Crusoe en Co.; Prinses, 2.15. 7, 9.30 UUr: Opgepast! Zakkenrollers! Rcx, 2. 7, 9.1-5 uur: Rio Grande: 't Venster, 2. 7. 9.15 uur: Les crimes de 1'amour: Victoria. 2, 7, 9.15 uur: 't Begon in Shanghai. Tentoonstellingen: Vtn. Schielandshuis, 105 uur: Schil derijen en tekeningen van R. Ver- spyck; Historische Museum, 105 u: Geschiedenis van Rotterdam; Rotter damse Kunstkring, 105 uur: Werk van Roelof Fran kot: 't Venster, 1022 uur: Drukwerk en vrij werk van Wint Brusse met foto's van Eva Brusse - BesnyÖ; Museum voor hand en Volkenkunde, 105 uur: Melane- sische kunst: weven en vlechten in Afrika: Sociëteit „Probïtas" - Haring vliet 90. 12—5 en 7—9 uur: Wer ken van Rotterdamse kunstenaars: Bouwcentrum, 95 uur: Bouw van vacaritie-oorden, scholen, tehuizen voor ouden van dagen, fabrieken, boerderijen, etc. Engelse architec tuur. J-Jet is niet mogelijk om met -* een Algemene regeling 1c voorzien ivi olie itodeu van de gezinnen van gesneuvelde of in valide militairen. Daarom is naast de door hei rijk verstrekte hulp de aanvullende steun der militaire fondsen ouo»t heerlijk. Om deze te kunnen versferken vragen de fondsen I/iu gave. Zij gaven voor U. geeft tjjj nu roor Ren. hetzij op pironvrnmc" 460388 ran de Gezamenlijke Militaire Fond seu re Amsterdam, hel zij aan de collectanten, die gij Za terdag guit ontmoeten. De bur ge mees ter van Schiedam, Mr J. IV. PEEK. Op de algemene begraafplaats vond gisteren de herbegrafenis plaats van wijlen de heer J. Kerk hof, in leven brigadier van politie. De heer Kerkhof was een van de zeven politiemannen, die tijdens de oorlogsdagen door de Duitsers zijn weggevoerd omdat zij op het hoofd bureau van politie luisterden naar de Engelse zender. Tijdens ae plechtigheid heeft wet houder H. Sabel, tevens plaatselijk voorzitter van de Stichting 1940— '45, waarderende woorden gespro ken over het belangrijke verzets werk. dat deze door laf verraad om het leven gekomen politieman heeft verricht. Voorts spraken de commissaris van politie de heer K. Rijp ma. een broer van de overlede ne, terwijl tenslotte een zoon van de ontslapene donk zegde voor de overweldigende belangstelling, voor al uit kringen van de politie. Het echtpaar J. G. Hoorman vierde gisteren zijn gou den huwelijksfeest. De bruid is 73 en de bruidegom 79 jaar en beiden genieten nog een uitstekende gezond heid. De heer Van Vlaardingen is vooral in de Gorzen een goede be kende, want van 1295 tot 1936 is hij. eerst als onderwijzer en later ais hoofdonderwijzer, verbonden ge weest aan de lagere schooi in de Dwarsstraat. De heren L. Levering en A. Mee- der herdachten gisteren de dag waarop zij voor 25 jaar in dienst traden van de N.V. Gebrs. Vincent, ijzerconstructie en stalen Na een week van bijna rust in de Competitie gaat a.s. Zondag de voet bal weer rollen. „Martinit" heeft Verleden week een vriendschappe lijke wedstrijd tegen „Schiedam 1" gespeeld, zodat zij wat men noemt in conditie zijn gebleven. Na de laatste twee wedstrijden, die Ongelukkig verloren werden, zullen df roodbaadjes a.s. Zondag de kan sen, die zij in dc vorige wedstrijden zo grandioos misten, goed moeten benutten, want anders gaat het or nog lelijk voor de Martimtters uit zien. Daar de tegenstandei van a.s. Zondag nu niet bepaald sterk wordt geschat, kunnen de spelers van het begin af flink op het doel van de tegenstanders afgaan. Doen zij dat, dan zijn wij niet bang te voorspellen dat de kostbare puntjes in Schie dam blijven. De wedstrijd begint 2.30 uur op het Volkspark. Het derde elftal ontvangt ROGA 3 thuis om 9.30 uur. Het vierde elftal ontvangt om 12 uur W.F. 4 thuis. Op Woensdag 28 October werden in de cantine van H.D.V.S. de laat ste junior testwedstrijden tussen SFC. DKZ en SVDPW gehouden. DRZ behaalde 91, SFC 80 en SVDPW 64 punten. De eindstand is nu: DRZ 91, SFC 80, HDVS 76-5>£, Schiedam 75, SW 73. HBSS* 72. PPSC 71^, TJr- sus 68 en SVDPW 64 punten. DRZ heeft voor een jaar de wis- selprijs in hun bezit. De prijsuitreiking zal. plaats vin den op 20 November. De verenigin gen zullen nog een oproep krijgen. Bij K.B. is aan mej. J. van der Most te Schiedam de e remedaiUe, verbonden aan de Orde van Oranje ming aan de Adrn. de Ruyterstraat. Nassau in zilver toegekend. i 's Hiddags nadat beide jubilarissen met hun dames in de tot feestzaal versierde tekenzaal waren gearrï- woningcomplex worden begroet. veerd. werden zij toegesproken na- Vrienden en zakenrelaties gaven in j mens directie door de heer B. J. textielhandel. De modern ingerichte j de loop van de dag van hun belang- j vim H. Deze memoreerde de aanblik en stelling blijk. Bovendien waren er j grote vorciiei dit nieuwe veel bloemen. Het eerste herenhandbaïelftal van Wilton Fijcnoord gaat Zondag naar Den Haag om daar de strijd aan te binden tegen de leider van de Dis trict 2e klasse B sportclub VODO. VKavrlinppii- Wordt door terreinafkeurïng de n,i *!iti veldn and balcompetitie afgelast, dan speelt het eerste elftal zijn eerste wedstrijd in de Zaalhandbalcompeti tie. De tegenstander wordt dan ook s.c. VODO. Deze wedstrijden worden gespeeld'in de Houtrusthallen te Den Haag. Het eerste dameselftal moet naar Delft oni het op te nemen tegen B.E.C. Willen de dames hun onge slagen record voortzetten, dan mo gen zij deze wedstrijd zeer zeker niet te licht opvatten. Ket 2e dameselftal gaat bij Vires et Celeriias in Gouda op bezoek. Gezien het spel der laatste wedstrij den, kunnen zij zeker een punt mee naar Schiedam brengen. Ket 3e dameselftal maakt de zelf de reis als het eerste en gaan ook naar Delft doch krijgt de dames van Westerkwartier 2 ajs tegenstand sters. Het 2e herenelftal krijgt in Sn el- wiek 2 riet zo'n moeilijke opgave, hier kunnen de beide puntjes wel meegebracht worden uit de Maas stad. 'diensten van beide heron i het. bedrijf. .Omdat hun werk f voor het merendeel buiten de Burgerlijke Stand (Advertentie LM.) f'fZvira a 'effen MOOUETTF TAPIJT g iya ij'slijk'ë'?' ••j§ kwaliteit-^ 100 dm. br'.-: ,1 '-•Speci'alë--' aanbiéding 1 VerTriëte'r Onze gerenommeer de dubbel gebonden WILTON KARPETTEN van zuiver wollen kam- garen, met bijzonder hoge pool, 300 x 200 WOL-MOQUETTE TAFELKLEDEN in fraaie; warme Pe»t ztschemotieven. Zware kwaliteit effer» MOQUETTE KARPETTEN van zuiver wof, hoge pool, in 8 verschil lende pastelkleuren. 200x140 8 2.50 280x200 163/5 >-4' BINNENWEG, TEL. 11.77.00 couvert aan. De dames kregen bloe men. Namens de vrienden tiit de fa briek sprak de heer A. v. Slobbe. Van.de collega's van het technisch en het administratief personeel kre gen de jubilarissen fraaie cadeaux. ------ c. - Na ue reeptie brachten de jubilaris- en deze gelegenheid is door de besturen vin de beide Scltiedamse grote gen <jag in tienie ]irjng door. voethal-mogendhedea aangegrepen om de jaarlijkse ontmoeting vast te stel- len voor Zondag 1 November. Zoals bekend, was deze wedstrijd reeds vast gesteld voor enkele weken geleden, maar kon door omstandigheden niet I doorgaan. Achteraf bezien is dit maar goed ook en wel door het volgende. GETROUWD: G. J. v. d. Viies. 26 vuu. mmmmjmm. umma i - A- Smit. 18 D, BoumaH. Si j briekscomplexen ligt (beiden zijn bij ?n ®r°uw.erf" iy 2o I de montage betrokken)noemde hij h cn J- Weijts, 24 j.; J. Lee- hen ambassadeurs voor het bedrijf. I rentveld. 24 j. en M.J. -timer. 22 3.; De heer Vincent bood zijn trouwe j J-y- v. d. Klooster, 26 j. en M. Fei nt ede werkers een geschenk onder j srim. 24 j._; j. Mak, 26 j. en J. van Voor de tweede maal in successie ligt-de voetbalcompetitie nagenoeg stil i i Beide ScMedamse eerste J-'assers zijn j na een aarzelend begin aanmerkelijk i betere prestaties gaan leveren en nemen in de competities zeer goede plaatsen jn. En het is met uitgesloten, dot één 1 ot' beide clubs dit jaar een rol van be tekenis gaan vervullen. In dit stadium kunnen enkele weken rust funest zijn en daarom alleen al is de wedstri d van Zondag a.s. van het grootste 1 ut. m beide kampen ziet men dan ook deze wedstrijd nis een serieuze oefening- In dit voetbaltijdperk, waarin men i veel over afbraak-voetbal spreekt en nog meer schrijft, mag het Scltiedamse r>ubliek zich gelukkig prijzen, dat zij 'oipnen. ha3r muren 2 clubs huisvest, die de successen zoeken in opbouwend en np techniek gebaseerd voetbal en niet trachten de tegenstander het voetbal te beletten. Het is dan ook aanbevelens waardig, dat beide clubs elkaar regel matig ontmoeten en het feit, dat én SVV ên Hermes-DVS tot de kopgroep van haar afdeling behoren, maakt de wedstrijd van Zondag dubbel interes sant en zal dan ook een groot aantal voetballiefhebbers naar de Bamlaan lokken. Aanvang 2 Het publiek kan reeds om 12.45 uur terecht, want als de weersomstandig heden en. dc toestand v;m het terrein die: te slecht zijn. krijgen we als voor- wn strijd een krachtmeting tuceeu de bJ tw-witte en rood-groene veteranen. 13 j Hermes-DVS worden o.m. aan de vergetelheid ontrukt J. Smoor. J. v. d Griend. P. Schoffers, M. Goumare. spe lers, die Hennes 25 jaar geleden in d< eerste klasse brachten. Dit treffen zal het publiek in de smaak vallen. - - ,g zijn we er nit-i. want speelt Hcrmes-DVS 2 voor competitie tegen SVV 3. Voor beide Hootclbureau uéd.iio. tussen 12.30 -enhantls'.-btJen l. wollen sjaal. kinder' asje. haak van auto, - vislijnen, bruin en een Lips- de vi tciers: kleed ie, Jwt'R 1( fla; zwarte he- elftallen is deze wedstrijd belangrijk, want de winnaar behoudt zijn plaats in de kopgroep. Zonder ons echter aan een voorspelling te wagen, zijn wij toch ge neigd de kansen van Hermes iets hoger aan te slaan. Ook voor het 3e en 4e elftal zijn com petitiewedstrijden vastgesteld. Het 2e gaat naar een bekende tegenstander, n.l. Fortuna 2 en zal zich terdege moe ten inspannen otn de successenreeks te prolongeren Ook het 4e krijgt het weer met ge makkelijk in de uitwedstrijc tegen RDM 2, maar als er wordt aangepakt is er zeker kans op succes. Al met al voor Herin es een vol pro gramma. >odat de liefhebbers Zondag niet thuis zullen blijven. De collecte, die van 12 tot 17 Oc tober ten bate van het Beatri^kin der tehuis is gehouden, heeft f 1622,70 Jn atu'ffchfïjtg van de bovic van t nieuwe stadhuis moet het gemeen tebestuur zich voorlopig mot het oude behelpen. Dit blec/c in een dermate desolate toestand £e zijn, dar een grondige resraurntie geen ooerbodtgc luxe betekende. Nadat eerst het front onder handen is genomen, is sinds enkele toeken het aannemersbedrijf J. Mak Zn. bezig dc crijkant en het dak aan een intensieve inspectie te. onderwer pen. Zoals dc foto duidelijk aan toont moet vrijwel het hele dak worden i-crnieuird f.Artrrrrcnrte LM.) KOUS MET LOODJE ragfijne linkse kous Voor-oorlogse kwaliteit Modetin ten 1.89 npcr, j. en A. v Wierin- J. G. Vcrhoeckx, ,koopje;'^an|öMze^êb^| Walsum. 26 j.: G. H. J. van Nimwe- gen. 28 j. en B. M. Kleïin. 27 j.; i. P. Groffen, 23 j. en A. Boer, 23 i,; C. J. H. van Zon, 31 j. en C. H. Vlas veld, 28 3.; W. H. van Haseten, 43 j. en C. J. Sneep. 41 j.; L. de Vogel, 27 j. en L. M. Romein, 22 j. ONDERTROUWD: C. A. M. de Bruijn. 26 j. en C. J. de Jong. 23 3.; W. de Bruijn, 26 j. en J. G. Blokland, 23 j.; J. J. Janssen, 32 j. en C. C. M- Luijten. 24 j.; J. v. d. Jeu?-! -:n j. en M. J. Schotman, 26 j.: J 1- die, 31 j. en C. A. v. idt. 31 ,i.: A. L. v. d. Mee:-. A. C- Spin dier. 24 j.: Th. W. -.oen makers, 29 j. en j. M. Tl" 21 j.; J. Stolk, 6f gen. 53 j. OVERLEDEN: 87 j. GEBOREN: Ronald C .J.. z. v. C. Vermeulen en J. C. Koppeihof; An- toni us C. M., z. v. Th. W. Groen en daal en M. A. Scbolte: Yvonne M-. d. v. G. v. d. Most en F. P. Frenaij. Aan de Rijksuniversiteit te Leiden slaagde voor het doctoraal examen Nederlands recht mej E. J. Gecrken, Schiedam. botterdam Toert de 52-jarige mevrouw \Y. J. de L. uit dc Jericholaan gisteravond om half acht op de Berkendaal liep rukte een circa 20-jarise knaao haar handtas uit haar hand. Hij rende ermee een zijpad in en was niet meer te vinden. In de tas be vonden zich een portemonnaie met f 10 ctt enkele sleutels. De kosten voor verbetering van de Ketbehveg. voor zover deze ten laste van de gemeente Vlaardingen komen, bedragen 8.500,volgens de raming. De verdere kosten zijn voor rekening van dc gemeente ücTiïeiïam en voor Ged. Staten. Aan bet desbetreffende raadsvoorstel ontlenen wc o.a. Dc directeur-hoofdingenieur van de provinciale waterstaat in Zuid-Holland deelde enige tijd geleden mede. dat ge deputeerde staten besloten de regeling tot toekenning van de extra-uitkering van f 3.WW.-— per km verbeterde theo retische j wegïengte voor verbetering van tertiaire wegen, te verlengen tot aeze door hun college zal worden inge trokken. Om voor deze extra-uitkering in aan merking te komen- moet de verbetering aan tertiaire wegen worden aangebracht, dat deze aan de eisen genoemd in de omscli rij ving van het tertiaire weg en- plan komen te voldoen. .Van de tertiaire weg nr. 30 (Kethel weg! voldoet circa 475 meter aan de ge stelde eisen voor verbetering, terwijl hel overige, in de gemeente V laar dingen liggende gedeelte, zijnde 345 meier, door het aanbrengen van 2 uitwijkplaatsen ook. aan ce gestelde eisen kan voldoen. De genoemde extra-uitkering wordt slechts da 11 verstrekt wanneer dc ver binding VlaardingenKethel in haar gehecle is verbeterd. In verband hiermede hebben B. cn W. mei dc gemeente Schiedam, welke voor een gedeelte van het onderhoud van de weg aansprakelijk is. overleg gepleegd. Naar aanleiding hiervan hcri-htte het college van burgemeester en :houders van Schiedam, dat voor de vei petering van de tertiaire weg nr. 30 door de ge meenteraad van Schiedam een crcdiet van f 09-OuO.beschikbaar is gesteld, i s.x rrfevi sr- IH fc rvilT: De rede van de heer J. v. d. Griend, die wij gister ca reeds uitvoerig heb ben weergegeven, werd na een korte onderbreking door de bespreking daarvan gevolgd. Hierbij en bij alle verdere agendapunten kwamen voor namelijk practische problemen naar voren. In de onderscheidenlijke ge meenten pakt men vaak op verschil lende wijze dezelfde soort problemen aan, voornamelijk als gevolg van een totaal andere structuur. Lof en dank werd aan Vlaardingen toegezwaaid voor de genoten gast vrijheid. De volgende bijeenkomst van de Zuidhollandse huisvesters vindt in het voorjaar, waarschijnlijk te Voor schoten. plaats. DEN HAAG. De Kerst-sluitze gelactie voor de tuberculose bestrij ding viert thans haar eerste lustrum. Hoewel iedere Nederlander verheugd en trots mag zijn op de resultaten welke de t.b.c.-bestrijding de laatste jaren heeft bereikt, de aandacht mag zeker niet verslappen en alles zal gedaan moeten worden om de toe stand te consolideren cn te verbe teren. Vooral de nazorg, waarvoor geen rijkssubsidie wordt verstrekt, baart nog vele moeilijkheden. Zo heeft men ons meegedeeld van de de centrale vereniging. ..Vnf-rtka de gehele t.b.c.- :;:l uit de opbrengst :t zege lactic er is die post verzendt inder de-se zegels in ons land is de opbrengst een klein deel van het geen nodig is, al kosten de zegels slechts drie cent. Verheugend is niettemin de stijgende lijn: irt 1919 f5600,-, in 1950 f16.800,-. in 1951 f35.000,- en verleden jaar f46.000,-. De zegels zijn 5ook dit jaar weer ontworpen door D. van Gelder. Ze zullen worden versnrejrf Hoor He pro vinciale verenigingen en via de Kruisverenigingen bij het publiek worden gebracht. zijde Worct bestrijd: van de i b.v. terwijl het aan Gedeputeerde Staten heeft verzocht, goedkeuring te willen verlenen aan het plan tot verbetering van genoemde weg. Het plan van verbetering van het bij de gemeente Vlaardingen irt onderhoud zijnde gedeelte-van de tertiaire weg nr. :if; is -..thans-voor-uitvoering gereed en heeft inmiddels cle goedkeuring van het college van .gedeputeerde stalen ver- Hel werk zal in eigen beheer worden uitgevoerd, waardoor eveneens de ver eiste goedkeuring van gedeputeerde str.tcn is verkregen. De voor de uitvoe ring van het onderhavige werk vereiste ontheffing is eveneens door genoemd college verleend. Dc kosten van het werk, voorzover deze ten laste van. de gemceneitte ko men. worden geraamd op 8500. Minister Suurhoff: Hulp aan kindernood fonds is mensen plicht DEN HAAG „Hulp aan het Kin der noodfonds van de Verenigde Naties is een eerste daad van een voudige mensenplicht".-Zo zeide mi nister J. G. Suurhoff irt een trilei- dinig tot een breed opgezette actie voor verkoop van speciale Kerst- en Nieuwjaarskaarten ten behoeve van dit fonds, de „Unicef". ..We kunnen er dankbaar voor zijn, dat vele organisaties van de V.N.. zoals het Kinder noodfonds ..Unicef" belangrijk en nu Ui.., werk doen. ..Unicef* bestrijdt een zee van huiveringwekkend kinderleed en kinderellende. Hulp bieden is hier in de eerste plaats een kwestie van men se.t plicht en menselijk mede dogen", zo zeide minister Suurhoff. ..Het kopen van de Kerst- en Nieuwjaarskaarten v*m Unicef if hierbij een der wegen." Minister Luns bij proef vaart van «..Kungsliolm'' in Zweden DEN HAAG. Dc minister zonder portefeuille, mr. J. 3VI. A. H. Luns. zal op 3 November a.s, voor enkele da gen naar Zweden vertrekken, ten einde op uitnodiging van de „Svens- ka-Amerika-Linje" de eerste proef vaart mede te maken van het te Vlis- singen bij „De Schelde" gebouwde nieuwe Zweedse mailschip ..Kungs- holm". Deze proeftocht wordt op 5, 6 en 7 November gehouden. Nederlanders nemen deel aan staking in Duitse weverij ALMELO. ln Nordhom, even over de grens, zijn gisteren 300 we vers van de fa. Povel Co. in sta king gegaan, toen een collega er» staande voet werd ontslagen. De man was door een rechtbank ver oordeeld tot een geldboete wegens mishandeling Dit achtte de directie aanleiding hem te verwijderen, uit de fabriek. De staking, waaraan vele Nederlanders deelnamen, ver liep na enig overleg, doch de stem. ming blijft geprikkeld. De kans be staat, dat ook in andere bedrijven deze stemming zal gaan heersen. De vakbondsbestuurders zeggen er niets tegen te kunnen doen. Een onbekende nian vroeg gisteren in een werkplaats aan de Noordsined een handboormachine te leen voor een halfjur. Hij zou met een karweitje bij een dokter bezig zijn. Toen men ter nog niet was- teruggebracht bieex het niét waar te zijn- De boot is gemerkt R.C.J. (Made in Denmark:,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1