Overvloed en honger m m Mi Extra Sowjet-troepen naar Oost-Duitsland grootste gevaar nu in Italiaanse overstromingsgebieden geweken Voorts JA attenvwpg Ja.7 /s een Bidault spoort de Fransen aan tot steun aan E.D.G. Eis wegens diefstal van 91 cent aan zegels: 1 maand YN eisen van Nederland rapport over de West KLi I NO iZUN Jacht op verzetsgroepen neemt grote afmetingen aan Vijl' minuten rouw in Oostenrijk Amerikaans vlieger verbetert wereld snelheidsrecord NESB-Ieiders voor lopig op vrije voeten 11000.- Belgische hindernis voor EDG uit de weg geruimd HOMME'S TERUG- TOCHT Regering handhaaft belastingvoorstellen Bij niet aanvaarding van Europees Leger treedt MRP uit kahinel-I.aniel Noor omgekomen bij gevecht met twee Nederlanders Aan versterking van Po-dij ken wordt onvermoeid gewerkt Koningin betuigt deelneming met Italiaanse ramp Mj Vrijdag 30 October 1953 LONDEN. Drieduizend Russische soldaten zyn naar Oost-Duitsland gezonden voor de onderdrukking van groepen partisanen, die sinds enige weken in de gehele Sow jet-zone van Duitsland opereren tegen de com munisten. Aldus heeft een officiële Britse woordvoerder Donderdag be kend gemaakt. De Britse inlichtingendienst beschikt over bewijzen, dat verscheidene duizenden anti-communisten op het ogenblik georganiseerd optreden tegen de autoriteiten In Oost-Duitsland. De partisanen concentreren hun aanvallen op spoorwegen en andere verbindingslijnen in Oost-Duitsland Zij zijn vooral actief bij de Poolse grens. Aldus de Britse woordvoerder. Ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben bevestigd, dat ongeveer 1500 Oostduitse militairen en politieman nen reeds twee weken bezig zijn „fuiken" op de grote Autobahnen neer te zetten. Deze jacht begon toen veertien dagen geleden een kleine groep Tsjechen bij Cotibus vier com munistische politieofficieren neer schoot. De Oostduitse politie heeft Zater dag een cordon getrokken langs Oost-Berlijn. De jacht begint lang zamerhand het karakter aan te ne men van een militaire operatic. Van officiële Amerikaanse zijde staat men echter sceptisch tegenover berichten, als zouden deserteurs uit (Advertentie LM.) MEENK'S POEDERS speciaaf fegeo KQORF5 KIESPIJN. HOOPDPUN en PERIODIEKE PIJNEN Boete voor landbomver [Wantoestand op een „kampeerboerderij APELDOORN. De kantonrech ter te Apeldoorn heeft de land bouwer P. A. uit Beekbergen ver oordeeld tot een boete van 25,—, subs, tien dagen hechtenis wegens het verlenen van logies tegen be taling op zijn „kampeerboerderij", zonder dat de vereiste vergunning daarvoor was gegeven. A. heeft ruim twintig jaar alle hoeken en gaten van zijn boerderij togen billijke prijs beschikbaar ge steld voor trekkers. Toen de over heid een controle kwam instellen, bleek, dat er op dat moment 81 gasten waren, die het moesten doen met een pomp en een toilet. Bovendien bestond er voor de gas ten, die in de stallen en op de hooizolders sliepen, geen enkele mogelijkheid zich bij een eventuele brand in veiligheid te stellen Hoewel hem werd aangezegd eerst alles in orde te brengen, alvorens de vereiste vergunning kon worden verstrekt, ging A. toch op dezelfde voet verder. het Rode Leger zich bij de anti communistische partisanen hebben aangesloten. WENEN. De Weense dagbladen zullen vandaag ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de verkla ring van Moskou, waarin het bezette land zijn vrijheid beloofd werd, met grote rouwranden om hun frontpagi- i's verschijnen. Ruim 2.0G0.00Ö arbeiders hebben in de loop van de ochtend het werk vijf minuten stilgelegd als teken van rouw over het feit, dat de vier grote mogendheden hun belofte om van Oostenrijk weer een „vrij en onaf hankelijk land" té maken, niet ge stand gedaan hebben. LOS ANGELES. De Ameri kaanse luitenant-kolonel Everest heeft Donderdag met een North- American super sabre'-straaljager een nieuw wereldsnelheidsrecord gevestigd. Hij vloog over een afstand van vijftien kilometer met wind mee met een snelheid van 1.234 kilo meter per uur en tegen wind in met een snelheid van 1.195 kilometer. Zijn gemiddelde was dus 1.215 kilo meter per uur. VERVOLG HOlPD ARTIKEL en minister Mansbolt zegt tot zijn Amerikaanse collega Ezra Taft Ben son: als gij ze op de markt werpt, krijgt ge de crisis, die ge juist wilt tegenhouden. F ISSCHIEjN dat sommige I lezers zich afvragen wat er, gezien deze overvloed, eigen lijk juist is van de verklaring van de internationale voedseSorganïsatie, dat een groot deel van de wereldbevol king nog altijd dicht aan de grens van de honger leeft en opvoering van de landbouwproductie bij voort during een van de dringendste pro blemen is. En hier komen wij toch nog weer terug bij het vrouwtje van Stavoren, dat misschien bij de heiligen in- plaats van hij de rampzaligen had behoord, indien zij bet graan belan geloos en met royale band onder de armen bad uitgedeeld. Waarom spij zigt men de hongerenden niet met de grote Amerikaanse voorraden? Minister Mansbolt, voorstander van tandbouwïntegratie op grote schaal, heeft ongetwijfeld het inter- nationale probleem hier achter wel gevoeld Hij ordent tu Nederland, iiij zou Wi.«n ordenen in Europa en waarschijnlijk voelt hij er het meest voor, de bestemming van de Ameri kaanse voorraden in een sfeer van ordening op te lossen. Want belang rijker dan het verschaffen geduren de enige tijd van maaltijden van Amerikaanse herkomst aan de hon gerenden (hoe waardevol op zichzelf) is het wegnemen van wanverhoudin gen over de ganse wereld, opdat He eep geep armoede lijdt temidden van overvloed en de ander geen honger lijdt omdat hij aan deze overvloed geen deel heeft. AMSTERDAM. De twee N,E.S.B.-leiders Paul van Tie nen en mr J. Wolthuis zijn gistermiddag door het Amster dams gerechtshof na een be slissing in raadkamer in vrij heid gesteld. Beiden werden op 14 October door de Amsterdamse rechtbank wegens deelneming aan een verbo den partij ieder tot gevangenisstraf van 2 maanden met aftrek van de preventieve hechtenis veroordeeld. Zij waren op 22 Augustus gearres teerd en bevinden zich dus thans reeds meer dan 2 maanden in ar rest. Na bun vonnis tekenden zij echter beiden hoger beroep aan. zo dat ook het Amsterdams gerechts hof deze zaak nog zal behandelen. Het hof heeft nu gistermiddag het verzoek van hun verdedigers om de NESB-leiders hun voorlopige vrij heid terug te geven ingewilligd. Militaire chauffeur dacht niet aan verkeer van rechts: 5 gewonden NOORDWIJK. Donderdagmor gen vond te Noordwijk een ernstige aanrijding plaats tussen een militaire vrachtwagen en een personenauto, bestuurd door de heer K. S.. een in Keulen wonende Nederlander. De militaire vrachtauto schijnt geen re kening te hebben gehouden met het van rechts komende verkeer. Dit had tot gevolg, dat de personen auto door do militaire wagen werd aangereden en over de weg werd geschoven. De bestuurder van de personenauto werd aan het hoofd gewond, terwijl vier werklieden, die in de laadbak van de militaire autc zaten, verschillende verwondingen opliepen. Nederlandse Ouderraad bestaat 30 jaar DEN HAAG. Zaterdag zal in het gebouw van Kunsten en Weten schappen te Utrecht de ledenraads vergadering worden gehouden van Doe mee en verdien KM VLIEGENDE non. Avltti 18-tO-Si WIELRENNEN START EAMGAREN B0LBEBT C0STUUM: ertenu« BRUSSEL. De Belgische Ka mer heeft een aanbeveling tot wij ziging van de Belgische grondwet gedaan, die de grondwettelijke be zwaren tegen België's deelneming aan dc Europese Defensie Gemeen schap uit de weg moet ruimen. Pogingen van de oppositie om de aanbeveling uit te breiden tot an dere delen van de grondwet faal den wegens het hardnekkige verzet van de Christelijke Volkspartij, die de meerderheid in do Kamer heeft. Zo werd een socialistisch voorstei om bepaalde artikelen over sociale rechten op arbeid en op een mini mum-levensstandaard in de grondwet te doen opnemen, ver worpen. Een van Waalse zijde on dernomen poging, om een eventuele federale structuur van België in discussie te brengen, onderging het zelfde lot. Vervolif van paj*. I lijk voor een vrijere loonvorming uitspraken en dus te dien aanzien dichter bij prof. Romme stonden. Maar zelfs de oppositieleider Oud vond de motie eigenlijk te gedetail leerd en meende dat men de Stich ting van de Arbeid haar kans moest gunnen. Dat hij er toch voor bad willen stemmen, en niet met een eigen motie kwam. was alleen omdat hij de indruk wilde voorkomen, dat hij tussen de regeringspartners be middelde. Hij drong dan ook op handhaving van de motie aan. De heer Til anus (CHXJ) echter kon zich er best mee verenigen, dat de motie zou worden aangehouden.. Ook dr Schouten (AH) wac daai- niet tegen. Maar liever had de AR-fractieleider een andere motie gezien: één, waarin slechts in alge mene zin voor een vrijere loonvor ming zou worden gepleit. Hij vond de motie-Romme te gedetailleerd. Intussen ging dr Schouten er toch niet toe over om die andere motie zelf in te dienen. Hij bleef voorzich tig als steeds. Er was een tweede punt, waarop Prof. Romme gistermiddag in de Tweede Kamer moeite had met de terugtocht. Hij had in eerste instan tie gepleit voor een franchise aan de voet van de vereveningsheffing, met de bedoeling speciaal aan kleine ondernemers in verband met de a.s. huurverhoging enig soulaas te bren gen. Deze gedachte had de regering afgewezen. Zij was. zoals bekend, met enige andere concessies gekomen ten aan zien van de investeringsaftrek, de liquidatie winstbelasting en de co mmissarissenbe lasting van f 23 mill. Op zichzelf keurde prof Rom me dat niet af. Maar hij had toch liever de franchise gehad, die de schatkist ongeveer evenveel zou hebben gekost. De verzachting van de commissarissenbelasting kon hij nl moeilijk zien als een tegemoet koming aan kleine ondernemers. Over dit twistpunt was voor de aanvang der openbare vergadering nog tussen de regering en de ka mercommissie gesproken. Maar dit overleg had niet tot een bepaald resultaat geleid omdat de regering volhield, dat haar voorstellen de kleine ondernemers toch meer zou den helpen dan de franchise. Zij had slechts nadere gegevens over de positie van de kleine onderne mer toegezegd. In het openbare de bat werd er nog eens over ge sproken waarbij prof. Romme vol hield. dat de franchise grotendeels aan kleine ondernemers ten goede zou komen, terwijl de heer Hofstra (PvdA) meende, dat dit slechts voor 10 tot 20 het geval zou zijn. Deze verwonderde zich er ook over, dat de KVP nu weer ontevreden was met concessies, waarvoor haar woordvoerder, dr Lucas, nb. zelf had gepleit! (Advertentie l. M.) En hoevee! je er ook van rookt, iedere ROXY Is steeds weer even lekker en heerlijk zacht voor je keel. ROXY is verreweg de beste Amerikaan! Geen wonder dat iedereen zegt: (Van onze Farijse redactie) PARIJS. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Bidault, heeft gisteren, tot groot genoegen van vele voorstanders van „Euro pa", in de Senaat een uiteenzetting gehouden over de achtergronden, de mogelijkheden en de feiten be treffende de E.D.G., die een duide lijke propaganda waren voor de defensie-gemeenschap. Voor een sterk verdeelde Senaat, waarin slechts de communisten duidelijk hun houding tegenover de - w - - - - E.D.G. bepaald hebben, deed de de Nederlandse ouderraad voor het heer Bidault in een twee uur lange openbaar onderwijs-Noroló. 'r Middags zal een feestelijke bij eenkomst worden gehouden ter ge legenheid van het 30-jarige bestaan van de Noroio. Onder meer zal het Scapinoballet optreden. Op 1 Januari 1932 waren bij de Noroio aangesloten 91 ouderraden en 10 oudercommissies. Op 1 Januari 1953 waren er 95 ouderraden en 13 oudercomissies. speech zijn uiterste best de grote vrees van vele Fransen weg te nemen, dat West-Duitsland in deze gemeenschap een overheersende rol zou gaan spelen er. dat Engeland zich niets van de E.D.G. aan zou trekken. .De minister Verzekerde de Senatoren bovendien, dat de ver vuiling van twee andere voorwaar den, die premier Laniel namens Frankrijk heeft gesteld oplossing van de Saarkwestie en ratificatie door de vijf overige lauden van de E.D.G. niet lang meer op zich zou laten wachten. De vrees van sommigen hier in Frankrijk, dat Amerika een sterke pressie zou uit oefenen op de snelle totstandko ming van de gemeenschap, noemde de minister geheel ongegrond. Aan het einde van zijn rede con stateerde de heer Bidault; die zich voor het eerst in het publiek zo krachtig voor te Europese kwestie uitliet: „Wij móeten ons in gedach ten brengen, dat een gemeenschap voor kolen en staal al is gemaakt, nu komt de defensie aan de beurt en daarna de politieke gemeenschap. Eens zal het grote huis van Euro pese broederschap verrijzen." De Republikeinse Volkspartij (MJ5.P.), de grootste partij in de coalitieregering van Laniel. heeft meegedeeld dat zjj zich uit het ka binet zal terugtrekken als het E.D.G.-verdrag door het parlement wordt verworpen. OSLO. Een gevecht tussen twee Nederlanders en twee Noren heeft Donderdagavond in Oslo een Noor het leven gekost. De twee Nederlanders, technici uit Den Haag, die voor een firma in Zuid» Noorwegen hebben gewerkt en weer op weg naar huis waren, vroe gen aan de twee Noren de wegnaar hun hotel. De Noren, die naar het schijnt beiden enigszins dronken waren, uitten de veronderstelling, dat de vreemdelingen Duitsers waren. Het kwam tot een gevecht. Hierbij kwam een der Noren zo ongelukkig te vallen, dat hij overleed. De twee Nederlanders trachtten zich snel uit de voeten te maken, maar werden gearresteerd. Het zijn de 35-jarige S. van R. en de 37-ja rige D. B. Zij zijn op 21 October in opdracht van een Haagse firma naar Noorwegen vertrokken. FRANK SINATRA GAAT WEER SCHEIDEN HOLLYWOOD. De liedjeszanger Frank Sinatra cn de actrice Ava Gardner hebben besloten uit elkaar te gaan. Ava zal de eis tot echtschei ding indienen. Hét echtpaar verklaart, dat het ondanks wederzijdse pogingen om tot een verzoening to komen geen en kele geldige reden tot voortzetting van hét huwelijk heeft kunnen vin den. Niettemin waarderen zij elkaar zeer. Op 7 November zullen zij twee jaar getrouwd zijn. Beiden zijn reeds eerder getrouwd geweest. (Van onze correspondent) AMSTERDAM. „Het is ondenkbaar, dat een ander dan hij de diefstal heeft gepleegd," zeide de procureur-generaal bij het Amsterdamse gerechts hof gistermorgen over de 45-jarige PTT-bestelier VP. K. „Het is ondenk baar, dat hü de diefstal heeft gepleegd," zei mr Ed. Emmering, zijn advo caat, „Ik ben onschuldig," zei K. zelf. Maar de procureur-generaal bleef bij zijn standpunt en eiste bevestiging van de straf, die de rechtbank in eerste instantie heeft opgelegd: een maand. Het gaat om een bedrag van één en negentig cent. (Advertentie LM.) GROOTSTE SORTERING ACCORDGONS - van geheelNedérland". Fantastisch--voordelig. Zeer gemakkelijke betaling; A. J, 0E VRENG ZNS 'Nieuwendijk 124 pAmsterdam; Adrri. de Ruyferweg 36, Rotterdam K. kreeg in Januari van dit jaar een brief mee van zijn vrouw om die van postzegels te voorzien en te verzenden naar Indonesië. Op het kantoor liet hij de brief wegen, hij vroeg hoeveel porto er op moest. Postzegels had hij niet nodig, zei hij. Korte tijd later vond men de brief, gestempeld, op een tafel lig gen, met zegels er op ter waarde van 91 cent. Er moest 90 cent op. Het waren al gestempelde post zegels, waarover nieuwe stempels waren gezet. En van een aantal kaarten van postpakketten ontbraken, de gestempelde postzegels. Die had den er wel op gezeten. Ze waren er afgehaald of afgevallen, en op de brief van K. geplakt. Door wie? „Niet door mij", zei K. „Boor wie 'bi i: de nresideut, nar. J. Spreïj. „Daar kan ik net zo min als u antwoord op geven" antwoord de K. Maar K. is de enige, die bij een dergelijke manipulatie voordeel kon hebben. Negentig cent voordeel. En dat pleitte tegen hem. Maar hji hïeid vol: „Ik heb de brief onge- frankeerd op de tafel gelegd". Mr. Emmering verklaarde in zijn pleidooi: „Aangenomen dat mijn cliënt de gestempelde zegels op de brief heeft geplakt, dan moet nog worden bewezen dat zij van de kaarten zijn afgehaald, en niet ge vallen, en dat hij ze van de kaar ten heeft afgehaald. Als ze er afgevallen zijn kan men K. nooit van diefstal betichten, want die losse zegels zouden aan niemand toebehoren cn dus ook niet gestolen kunnen worden". Uitspraak 12 November. MILAAN. De waterstand in de Noord-Italiaanse rivieren en be ken, die te. gevolge van de aan houdende regenval buiten hun oevers getreden zijn, is Donderdag niet verder gestegen, zodat de vrees VO r een grote overstromings ramp verminder j Is. Vrijwilligers zijn nnvermoeiba.tr bezig de dijken van de Po met Landzakken te ver sterken, maar degene, die dit werk leidt zegt, dat „de situatie op het ogenblik niet alarmerend is". Torquato Rossini, hoofdingenieur van het grote irrigatiestelsel lar.gs de Po. zegt, dat de rivier op en kele punten nog stijgt, maar dat de waterstand ver beneden het peil van 1951 blijft. Toen verwoestte de rivier duizenden hectaren land en eiste zij 94 mensenlevens. Ook net peil van de Adige in het Noorden van het Po-dal vertoonde Donderdag tekenen van een da lende waterstand. Een aantal dor pen en de buitenwijken van Vero na staan echter nog blank. Meer naar het Noorden deed de regen verschillende rivieren cn be ken buitor. hun oevers treden, waardoor enige schade aan boeren hoeven aangericht werd en tiental len wegen onder water kwamen te staan. In het plaatsje Farina Dolmo wordt een groep huizen door een aardverschuiving bedreigd. In de provincie Sesia zijn wegen en electrische leidingen door an dere aardverschuivingen verbroken. Uit de meeste andere provincies in het Noorder. komen berichten over soortgelijke schade, maar nieuwe slachtoffers zijn. er niet te betreuren. NEW YORK. Nederland is Donderdag verzocht de Ver Na- tics te bijiven inlichten over de gang van zaken in het Caraïbïsche gebied, totdat de Algemene Ver gadering zegt, dat het hiermede kan ophouden. Nederland had ver klaard. dat het verstrekken van inlichtingen niet langer noodzake lijk was, omdat het Suriname en de Nederlandse Antillen als gebie den met een volledige zelfbestuur beschouwt. In de Behecrschup-commissie van de V.N. keerde de stemming zich ROME. Koningin Juliana en de Nederlandse regering hebben Donderdag de Italiaanse regering een blijk van medeleven met de overstromingen doen toekomen. De Nederlandse regering hoeft Italië ook doen weten dat zij wenst deel te nemen aan het hulpver- leningswerk in het getroffen go- bied en dat het Nederlandse Rode Kruis in verbinding is getreden met het Italiaanse Rode Kruis om hulp aan te bieden. echter tegen Nederland. Me^ 30 te gen 13 stemmen werd besloten dat Nederland inlichtingen zal moeten blijven geven. Tegen dit besluit stemden de Ver. Stater, het Britse Gemenebest en andere koloniale mogendheden. Tot do voorstanders behoorden vele Zuid-Amerikaanse, Arabische en Aziatische landen. Het Russische blok onthield zich van. de stemming, vermoedelijk om dat in de definitieve formulering van dc resolutie vorderingen die Suriname en de Nederlandse Antillen met betrekking tot het verkrijgen van zelfbestuur behaald hebben", geprezen ".verden. In de resolutie werd echter ver klaard, dat de nieuwe status van de koloniën alleen gewaardeerd kon worden, als de onderhandelingen met het moederland voltooid zijn. Uiting werd gegeven aan het ver trouwen, dat zij als gevolg van die onderhandelingen „de volle mate van zelfbestuur zullen krijgen", waarnaar in het handvest der Ver. Naties gestreefd wordt. Nederland werd verder verzocht aan de Ver. Naties rapport over het resultaat van de besprekingen uit te brengen. Bevoegde V.N.-waarnemers be schouwden de resolutie als een mil de berisping van Nederland. (Advertentie LM.) UW FALCON HANGT BIJ ONS KLAAK! SUCCES" ^'CltWe Binnenweg 3ÜÏ Wanneet men Ons stijf en strak voorhield, dat het hoofddeksel ran nevenstaande lieve juffrouw hon derd gulóen kostte en het aller nieuwste betekende op het gebied van hoedenmndezouden we het grif geloven. Waarom nier? De mo de maakt hoeden van lampekappen, trechtersvergieten en doedelzak kencius ook van rieten mandjes als er maar een Ontwerper opdaagt, die er gek genoeg voor is. Gelukkig zet te de mannequin Deirdre MacKense uit mandje alleen maar voor de grap eventjes onderstboven op haar donkere hoofd-je. Ztj deed hel op een show van Frederick Stark in Londen. Maar Frederick bedoelde het anders, ze moest het ia de hand houden. Toch, menen te ij, staat haar het geval nog niets eens zo vreemd. Wellicht put Stark cr inspiratie uit en zien tee straks hoeden als brood- mandjes. wasmanden o.f stofdoe- kemnandjes, want, geloof ons. mak kers ats Frederick staan voor niets! Ir de kraaminrichting van Middles brough (Eng.» was het gisteren een drukke nering. De ooievaar dronte twee drielingen, de een bestond lilt drie jon gens. de andere drieling werd gevormd door twee meisjes en een jongenMoe der en kinderen maken het uitstekend. B. en W. van Maastricht hebben de raad voorgesteld een erediet van 3000 te voteren om Franse conversatielessen »an 60 gemeenteambtenaren te bekosti gen. Omdat de stad meer en meer In ternationaal georiënteerd wordt. Ijjkt "t nuttig de ambtenaren m staat te stel len ook ir.et vreemdelingen makke tijk contact te doen o one men. Later vol gen misschien Duitse en Engelse taal lessen. Dezer dagen vroeg men Andrei Wi sh inky over het Amerikaanse voetbat: „En bent u nu voor de Dodgers of voor de Yankees?" „Vraag dal niet", zei de Rus, „ik kan me tnv'n niet mengen in de binnenlandse politiek van een be vriende mogendheid?" ïn Z.-Afrika maakt men zich grote zorgen over de talrijke zwermen we vervogels (quelea-vinkem die zeer schadelijk zijn voor het te velde staan- ?«t *raan De v°*ets zijn zelfs schade lijker dan de zwermen sprinkhanen, meent men. Maar dat de Zuid-Afrikanen plots zon last van die vogeltjes hebben is aan de mensen te danken. Zij legden irn ga bewerken aan. die de wever vogels overvioedig water verschaffen en zaaien zomer- en wintergraan. De bloet van ae queieavmkenstain is dus geen won der. vereniging" is'het 'aan tafba n k roof ge vad- v**' r*S°n laaf steeds toe- Vorig .'aar waren het er 137. in 51 maar .101. Het geldverlies steeg 'dollar1168*0 }aar Van 640 000 tot LMQ.0CO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2