Raad opgetogen over bouw BLO-school in Nieuwland A. Hukshorn 40 jaar onderwijzer Extra-contingent 200 huizen niet schadelijk voor het particu lier initia tief Explosie bij Vink Co De halve Gorzen leerde hij hem het aap-noot-miesr #F en Schiedamse Boys krijgen het zwaar Gemeente-begroting in de Raad SLAAP GEZOND SLAAP OP KAPOK! Openb. Verkoping Klaproosdag AGENDA Auto in brand KERKDIENSTEN I? Damclub Schiedam Besluiten Ma riast ra a l - k /acht D-treinen stoppen niet in Schiedam Ontspanningsavond Mobïlisatiekruis Rob. Crusoë Co ill Passage Simon Rijnbende NV bestaat 160 jaar Dynamo-diefjes gearresteerd Ouden van Dagen naar circus Propaganda-avond van VPRO Kruimeldiefjes SCHIEDAMS LAGER VOETBAL Zaterdag 31 October 1953 De gemeenteraad heeft zich gister. od wil voor de garage avond om de raadsagenda niet ul te i Blauwe Ster" aan de Nieuwe an „De - .-n- v»„wMathe" druk gemaakt. Binnen het kuarttrr nesserstraat een benzinepomp plaat- De daarvoor benodigde grond hamerde burgemeester mr. <L IV. Deck de onderscheidene punten Weg en toen zouden de vroede vaderen op de Grote Markt hebben gestaan ware het niet, dat de voorzitter blijkbaar heeft gedacht .AVe hebben de raad nu toch by elkaar, we zullen de dames en heren maar weer eens wat over de verdere ontwikkeling van de stad gaan vertrllen."Hecl wat raads leden, die zich een vroegertje hadden gedacht, keken sip en móesten nu gaan zitten staren naar enkele grote landkaarten. Dat tvij er niets over kunnen vertellen komt, omdat (leze besprekingen een geheim karakter droegen en men deswege in comité- generaal wenste te gaan. Wat we wel hebben mogen constateren - en dat was eigen lijk het belangrijkste van de hele agenda dat de raad unaniem wethouder H. Sabel (P. v.d. A.) een pluim op de hoed «tak voor zyn stuwende arbeid om te komen tot de bouw van een school voor bui tengewoon lager onderwijs in polder Nieuwland. De onbelangrijkheid van de agen da tekende zich op de aanwezigheid van de raadsleden af, want terwijl de voorzitter reeds met de behan deling van de zaken was begonnen, kwamen druppelsgewijze de dame en heren binnen. Alléén de stoel van de communisten bleef onbezet. Maar dat kwam, omdat eerst de geloofs brieven van de heer B. E. Collé, die de heer De Borst komt vervangen, moesten worden bekeken. Die bleken in orde te zijn, zodat ook de commu nistische fractie in de toekomst weer mee kan gaan praten. Maar dan dient men (figuurlijk gesproken) in hel vervolg toch klare wyn tc schenken, want 'de heer \V. van Schooneveld A.R.) maakte zfr terecht de opmerking dat hij het toch wel een beetje vreemd vond. dat er nu in Nieuwland 200 arbeiderswonin gen zuilen worden gebouwd, terwijl in het begin van dit jaar door de raad het principe-besluit was geno men, dat het er maar 168 zouden zijn. De heer Van Schooneveld ver heugde zich over het grotere aantal, maar vroeg zich toch met bezorgd heid af of hier geen volume bij was getrokken, dat eigenlijk bestemd was voor particuliere bouw. Wethouder mr. M. J. M, van Kinderen (K.V.P.) ontzenuwde dit. door te verklaren, dat het vorige voorstel niet geheel duidelijk was geweest. Het betroffen inderdaad 168 woningen, maar men heeft verzuimd de by de 16 winkels en 16 bedrijfsruimten behorende huizen er bij op te tellen. Doet men dit, dan komt men aan de 200. Dit aantal is een extra bouwcontigent voor 1954. hetgeen echter niet be tekent. dat hiermee de particuliere bouw in gevaar komt. De heer Van Schooneveld ver klaarde hiermee bevredigd te zyn, hetgeen naar onze mening toch niet weg neemt, dat de redactie van de raadsstukken voortaan wat begrip pelyker en duidelijker zou moeten worden gevoerd. De portieken-wee (het schijnt in de nieuwbouw in de trappenhuizen nogal gehorig te zijn i waarvoor de heer Van Schooneveld de aandacht vroeg, beloofde de wet houder met de directeur van de wo- ningdienst te zullen onderzoeken. Er was nog een raadslid, dat niet geheel gerust was en dat was de heer K. Bosch V.V.D.). Deze wilde graag weten wat voor een bedrijf de N-V. S. de Wied üjt Leeuwarden was, dat zich aan de Komiezenlaan wil gaan vestigen. Wethouder Th. J. L. v. d. Berg (C.H.U.) vertelde, dat dit een darmveredetingsbedrijf was, waar circa 200 mensen werkzaam zijn. die en dit ook in antwoord op een vraag van de heer Bosch voor een deel waarschijnlijk uit Schiedam zul len worden betrokken. Wethouder v. d. Berg stelde de heer Bosch ge rust, dat deze darmen-industrie geen stank zou mogen verspreiden, waar aan met de Hinderwet in de hand streng op zou worden gelet. Boven dien heeft de wethouder zjjn licht opgestoken by de nieuw benoemde directeur van Gemeentewerken, de heer v. d. Akker (Maandag treedt neze in dienst 1, die uit Leeuwarden komt en het bedrijf dus kent. Ten slotte werd het verlenen van een crediet van ƒ8800.om het hoofdbureau van politie inwendig een beetje op te knappen aangehou den totdat de begroting in behande ling wordt genomen. sen. Kan de Gulf huren voor 205,per jaar. Aan J, A. van Reeuwyk werd een stuk bouwterrein van 500 vier kante meter aan de dt\ Noletstraat, hoek Sonderrianckstraat voor 21,— per vierkante meter verkocht voor het bouwen van een woonhuis. Ten behoeve van particuliere bouw wor den twee percelen bouwgrond aan de Molensingcl en de Iepenlaan in Ke- thel (resp. 3466 en 3741 vierkante meter) bestemd voor de bouw van 56 vrije woonhuizen en vier garages verkocht aan vaste goederen bureau P. Dupont. Het pand Hoofdstraat 233 werd voor 5200,gekocht van de heer W. Voogt. De N.V. S. de Wied uit Leeuwarden krygt een per ceel grond van 2000 vierkante meter in erfpacht Er worden kasgeld leningen tot 12.000.000.aange gaan, alsmede een vaste geldlening van 2.500.000,De nieuwe open bare school in Nieuwland heet voor taan Thorbecke-school. Medewer king wordt verleend aan de Ver. voor Ger. Schoolonderwijs voor de aan schaffing van leermiddelen voor de Groen van Prinstex'erschool aan de Singel. De besturen van de byzon- de re kleuterscholen krijgen een extra subsidie om de jaarwedden van het personeel tc verhogen. In afwachting van het lopende onderzoek krijgt Toonkunst voorschotten uit de ge meente-kas om het muziek lyceum in stand te doen houden. Het Instituut Film en Jeugd in Den Haag krijgt voortaan een jaarlijkse subsidie van ƒ10,Voor het aanschaffen van een nieuwe schrijfmethode voor het eerste leerjaar aan de Willem Brou- werschool is een crediet van 90,— uitget-okken. Voor het treffen van ondc-noudsvoorzieningen aan het ge- B(j de aanvang van de gister avond gehouden vergadering van de gemeenteraad deelde burgemeester mr. j. tV. Peek mee. dat de ge meente-begroting voor 1954 op Vrijdagavond 20 Nov., Maandag avond 23 Nov., Dinsdagavond 24 Nov. en eventueel Woensdagavond 25 November in openbare zitting door de gemeenteraad zal worden behandeld. bouw van de v.m. keuringsdienst aan de St. An nazus ter straat wordt de kapitaalsdienst voor de begroting over 395-3 verhoogd met ƒ2950.en 1625.Dc verhoging van het reeds verleende crediet van 71.000, voor de bouw van een garage achter het hoofdbureau van politie met 4000,De pas onteigende gebou wen Schiekaae 4. Sciiiedamseweg 187 en 's-Gmveland langs de Sehie 81 moeten worden opgeknapt, het geen 6600,kost. Voor net op halen van rioleringen en het op orde brengen van de beplantingen in Tuindorp Kethel is een crediet ver leend van ƒ34.000,Definitief werd besloten tot de bouw van 200 arbeiderswoningen in Nieuwland (onderdeel van het bestaande plan). De brug over de Poldervaart bij de Halve Maan ging van het Hoog heemraadschap Delfland in gemeen te-bezit over. De heer A. Wiegel krijgt jaarlyks een pensioenvervan gende uitkering. Ten slotte werd een nieuwe verordening op de beffing en invordering van schoolgeld voor het Stedelijk Gymnasium aangenomen. (Advertentie I.M In een speciale etalage tonen wij matrassen, gevuld met prima JAVAKAFOK. Hierbij zijn ook de moderne CEL-RITS matrassen, welke vele voordelen bezitten. 3-pers. f 159.— 1-pers. 109. (kussens inbegrepen). BROERSVEST 64-66, SCHIEDAM Bij de openbare vrijwillige ver koping, die notaris P. Schaberg gisteren in de R.K. Volksbond heeft gehouden staan de volgende perce len in trekgeld: Schiedamseweg 2 en Vlaardingseweg l voor 3900, Vlaardingseweg 5 vooj- 'f 800, Vlaardingseweg 7 en 9 voor 675,—; Vlaardingseweg 11 voor ƒ900,—; Vlaardingseweg 13 voor 900.—; Vlaardingseweg 15 voor ƒ025.en Vlaardingseweg 37 voor 1150, AI deze woningen staan in v.m. Kethel. De volgende huizen m Schiedam staan in trekgeld: Kethel. straat 5 f 1200,Kethelstraat 7 en 9 voor ƒ9500,Kethelstraat 11 voor 1350.— en Verbrande Erven 14 voor ƒ375,- Medische Zondagsdienst In spoedgevallen zijn van Zater dagmiddag 1 bur tot en met Zon dagavond 12 uur de volgende art sen te raadplegen: D. Houthuysen Jr.. Swammerdamsingei 43. tel. 68516. A. Hoogendijk. Tuinlaan 74. tel. 68785 en L. H. Geerdes. Veen- lantstraat 2. tel. 63357. Geopend if apotheek Rembrandt. Rembrandtlaan 5. die ook gedu rende de volgende week de nacht dienst waarneemt. Zaterdag 14 November is 't Klap roosdag. Op die dag worden over de gehele wereld de doden herdacht, die in de twee wereldoorlogen hun leven voor onze vrijheid gaven. Ook in Nederlands bodem rusten talloze geallieerde militairen. Aan de verzorging van hun graven wordt dc grootste aandacht besteed dank 7.5j het initiatief dat het Nederlands Oorlogsgraven Comité nam. Voorts stelt dit comité zich ten doel de nabestaanden van de omgekomen militairen toch minstens eenmaal in de gelegenheid te stellen uit de vreemde te komen ten einde het graf van hun dierbare te bezoeken. Er zijn nog honderdduizenden nabe staanden, wie het financieel onmo gelijk is eon verre reis te maken. Deze mensen moeten- worden ge holpen. En dat kan alleen met de medewerking van eenieder. Daar om is er Zaterdag 14 November een collecte, waarvan de baten bestemd zijn voor het bovenomschreven doel. Collectanten kunnen zich nu reeds aanmelden bij: P. T. J. Collignon. St. Lidulnastraat 70; G. G. de Jeu, Lange Haven 65: W. Martijnse, L. Singelstraat 95, tel. 67124: J. Hage, Jan Steenstraat 37; Th. Pre in. Fa- bristraat 21 P- U. Verlinden. Fil. v. Bourgondiestraat 27; B. Hengst. W. Franke'sar.dsestraat 102 en E. Vuik, Zwartewaalsestraat 32. Apothekers-uachtdienst: ff at men moet wetanj Rembrandt-apotheek. Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: ..Robinson Crusoe en Co.". Monopole» 3, 5, 7, 9 uur: „Laatste ontmoeting". In de Gerrit Verboonstraat vloog gistermiddag door terugslag van de carburateur de motor van de per sonenauto van de heer P. \V. A. S. van het Rubensplein in brand. De chauffeur van een juist passerende RET-bus heeft het brandje met een schuimblusapparaat geblust. Kosteloze inenting Op Dinsdag 3 November 1953 des namiddags van 2 tot 3 uur bestaat gelegenheid tot kosteloze inenting tegen pokken in het gebouw van dc G.G. en G.D.. Tuinlaan 80. Trouwboekje® der ouders of ge boortebewijzen der kinderen mede brengen. Geboren: Joris z. en Hendrik Wil lem z., tweeling van J. Hersbach en H. W. Katwijk; Gerritje. d. v. J, Bats en I- van der Waal; Jerry W., z. v. G, Eijgendaal en R. M. Lutz; Jacoba, d, v. A. P. van den Akker en M. T. van der Snoek. Herv. Gem.: Grote Kerk 10 U- ds J. G. Jansen 5 u. ds J. D. Smids. Nieuwe Kerk 10 u. ds J- Gras pn 5 u. ds G. v. Leeuwen. Wester kerk 9 en jn.30 u. ds A. Hofman. 5 u- onbekend, Vredeskerk 9 en 10.45 u. dr. L. J. Cazemier en 7 u. d* J. D. Smids. Ned. Prot. Bond kerk Westvest 10 30 u. ds W. Mackenzie. Evans. Lutïi. Gem, kerk L. Nieuw st ra at io u. ds J- v. Leeuwen. Oud Kath, Kerk. kerk Dam 10 u. Hoogmis (Allerheiligeni 5 u. Vespers. Maandag 2 Nov. 9 u. Hoogmis t.g.v. Al lerzielen. Ned. Herv. Evang. zaal Tivoli 10 u- ds Stelwagen. 3.30 u. ds Vroegindewey. Chr. Ger. Kerk, kerk Warande 10 en 5 u. ds A. Zwiep. Ger. Kerk, Oosterkerk 10 u. ds W. A. Krijger, 3 u. ós G. Brinkman: Plantage- kerk 10 u. ds J. J, v. Wapeningen, 5 u, ds W. A. Krijger: Julianakerk 10 u. ds G. Brinkman. 3 u. ds J. J- v. Wagenin- gen; Kethel 9.30 u dr J. C. A. v. Loon. 2.30 u. ds W. A. Krijger. Oud Geref. Gemeente, Geref. Jeugd huis, Lange Haven; 10 en 5 uur: ds F. Lui,itjcs. Leger <Jes Heils. 10 uur: Heiligingssa menkomst; 10.30 uur: Op nluchtpredi- king aan de Gerrit Verboomstraat: 19.30 uur; Verlossingssamenkomst. Evans. Gem.. Kevkzaal Broersvest 33, 19 en uur: de heer J. Seversma. Geref. Kerk (art. 31 kerk Westvest 50, 8.30 en 4 uur: C. Vonk. Chr, Geref. GCm.. Volksgebouw Tuin laan 30; 10 cn 4 uur: ds M. J. Middel- Evangelisatie, gcb. Broersvest achter de Molen- 10 uur: ere-dienst; 4.30 uur: Dienst des Woords. Een explosief reinigingsmiddel Is gistermiddag de oorzaak geweest dat er een ontploffing, gevolgd door een begin van brand, ontstond in het kantoor van de N.V. autohandel Vink Co. aan de Stadhouderslaan. De 38-jarige boekhouder L. v. d. B. uit de Schaeperlaan werd door de luchtdruk door een ruit gedrukt, tengevolge waarvan, van een der polsen de slagader en de polspezcn werden afgesneden. Een jongste bediende kreeg brandwon den aan gezicht en handen. Het brandje werd met een schuimblusappa raat gedoofd. Zowel de boekhouder L. v. d. B. als de 24-jarige monteur A. K. uit Vlaardingcn rookten een sigaret toen laatstgenoemde bezig was met een reinigingsmiddel de vloer van het kantoor schoon te maken. Dit reinigingsmiddel bleek explosieve dampen, te verspreiden, want plot seling ontstond er een ontploffing, gevolgd door een begin van brand. Dc monteur greep een schuimtohis- apparaat waarmee het vuurtje in de* kiem werd gesmoord. Niettemin werden de kantoormeubelen zwaar geblakerd en ging een deel van de administratie in het*vuur verloren. Door de luchtdruk die de explosie ontwikkelde, werd de boekhouder v. d. B. door een ruit gesmakt. Van een van zijn polsen werden de slagader en de polspezen af ge- In een uitwedstrijd tegen VDV 2 kreeg het eerste tiental van de dam club Schiedam" tegen alle verwach tingen in haar eerste nederlaag te in casseren. Opvallend was in deze wed strijd het grote aantal remises, n.l. van De Wilde, v. Noordennen, Leve ring. Mast, Struik en Verhaal. Onink. Heuvelman, en Pranger konden het niet bolwerken tegen hun tegenstan ders en moesten in de Vlaardingers hun meerderen erkennen. Wester veld was de enige die er in slaagde zijn tegenstander op de knieën te bren gen en hierdoor de eer voor de Schie dammers te redden. Met als eind stand 128 lieten de Schiedammers twee kostbare punten in Viaardingen ichter. Schiedam: Let op Uw Saeck! Volgende week Donderdag hoopt Schiedam in een thuiswedstrijd DOS uit Rozenburg te ontmoeten. Hoewel vorig jaar met 11—9 werd gewonnen, durven weons ditmaal niet aan een voorspelling te wagen. Laten we echter hopen dat de inzinking van tijdelijke aard was. Belangstellenden zijn weer van harte welkom. Clublokaal is zaal 10 van het Volksgebouw, Tuinlaan 50. Ook de leden onderling speelden hun partijen. De uitslagen hiervan zijn: M. Coté—W. M. Pranger 0—2. J. D. KeijM. A, v. d. Kraan 20. A. StruikA. van Otterlo 20. J. C. OninkJ. Levering 11. G. Veldho ven—D. Mast 0—2. Ph. Vlug—Chr. A. Habermehl 1—1. C. W. Sleeuwen- hoekA. de Wilde 20. A. Verbeek J. Westerveld'0—2. W. van Galen J. M. Reedijk 20. D. Zonneveld F. Noordennen 0—2. De raad nam nu de volgende be sluiten: Mej. G. Bosma werd be noemd tot lerares in de Oude Talen aan het Gymnasium. Aan mevrouw wed. D- C. Kool-v. d. Star werd een stuk weiland in Kethel verhuurd voor 132,per jaar en aan G. Donker sloor stukjes grasland by de Oude- dyk voor 51.50 per jaar. De Gulf dat hij of zij achteraf is geen vrij kreeg, maar bleken, dat men daar CI>» reöacci# öehoudt «icH het reeht voor UtRernnden stukken voor rtjbriek te a^gnrtMi. Anonteme stukken run tn de orallcmandV Ik wcon 13 jaar m de Maria- straat. Wy hebben vier kinderen van resp. 13, 12, 8 en 6 jaar. Wu beschikken over een kamer met twee alkoven Daar slapen de kin deren in. Frisse lucht krijgen zij op die manier nooit, want wij wo nen bovendien in het achterste deel van het huis Reeds zeven jaar staan wij ingeschreven bij het R»r. Huisvesting. Mijn vrouw heeft minstens viermaal een wontnC „aan gebracht". Maar steeds krijgen wij geen beurt, omdat de huiseigenaren geen mensen uit de Mariastraat in hun huizen willen hebben. In hun ogen zijn wjj minderwaardig. Graag zag ik dat van gemeentewege een onderzoek wordt ingesteld of de be woners van dc Mariastraat een on gewenst deel van de Schiedams® bevolking uitmaken. Het geeft toch geen pas, dat eon huiseigenaar^zon- ind e MariastraaC"dan krijgt u van mij geen huis". Een Mariastraatbewoner. toch geen spijt van heeft gehad, want de lessen van de heer Buks- hom waren goud waard. Die mocht men niet missen. Ze kwamen je in je latere leven ten goede. Ouder commissies sneden. Per auto van het bedrijf is het slachtoffer naar het Gemeente ziekenhuis gebracht. Daar kon men hem niet direct behandelen, zodat overbrenging naar het ziekenhuis aan de Cooisingei in Rotterdam noodzakelijk was. De 17-jarige jongste bediende Th. V, uit de Branderssteeg kreeg brandwonden aan gezicht en handen, doch hij kon op eigen gelegenheid naar zijn wo ning terugkeren. In het kantoor on.tst.md een ware ravage. Er sprong een groot aantal ruiten. Omtrent de omvang van de scha de kon men nog geen mededelingen doen. Tot voor kort stopten twee maal per dag de D-treinen van en naar de Scandinavische landen in de richting Hoek van Holland aan het Schicdam- se station. Door deze onderbreking had men een directe verbinding met het oosten van het land. terwijl rei zigers uit Hoek \'an Holland voor de richting Amsterdam in Schiedam kondën overstappen en omgekeerd. Ingaande de winterdienstregeling is dit vervallen en zijn de stopplaat sen verlegd naar het station Rotter dam-Noord. Dit is zeer bezwaarlijk en daarom heeft de sectie VW van de Schiedamse Gemeenschap een schrijven gericht aan de bestuurs raad van dè S.G. met het verzoek c.q. in samenwerking met de Kamer van Koophandel, bij de Nederlandse spoorwegen te bevorderen dat de D-treinen weer in Schiedam zullen gaan stoppen. Een van Schiedams bekendste en markantste on~ derwijsfiguren, de heer A. Hukshorn, hoofd van de Klaas de Yriesschool A aan de Zwartewaalse straat, herdenkt morgen de dag, waarop hij voor veertig jaar het leger van leerkrachten aan het openbaar onderwijs in Schiedam kwam verster ken, Met recht kan er van versterken worden gesproken, want de heer Hukshorn heeft in dit tijdvak bij circa 2000 mensen het „aap-noot-mies verder ontwikkeld en hen afgeleverd als vol waardige jongelui, die met een hechte lagere school-basis alle richtingen uitkonden. Het jubi lerende schoolhoofd is een man bij wie plicht nummer één is en dat betekent, dat hij van elke leerling verwacht, dat hij of zij haar uiterste best doet. Met streng gezag heeft hij de jongelui rijp gemaakt voor het maatschappelijk leven. Juist omdat de heer Hukshorn „geen gemakkelijke" war (toch wist hij altijd de juiste soepelheid te i l t iiiKnl eers* van 1911 tot 1913 in Vlaardm- lagere school tc staan, hetgeen geen bet achten) en omdat de jubila- 1Ambacht te hebben gewerkt,sinecure was. wa ris 2ich als een kundig onder- deed de 23-jarlpe heer Hukshont op waren de school; dia Aa iporl in 1 November 1913 zijn intrede in net zo min lieverdjes als nu. Uit die wijzer ontpopte, die de le rlin Aan f>e jagCl-e school aan eerste Smgelsschool tijd bewaart de gen „wat meegaf heeft hij zich 1 - - - - vooral in de Gorzenwtjk, waar hij de grootste periode van 2 n onderwijzersloopbaan aan de scholen aan de Dwars- en Lek straat doorbracht, zeer geliefd gemaakt. Hetgeen overduidelijk blijkt uit het feit, dat talloze oud-leerlingen nu nog naar hun vroeger schoolhoofd toekomen om hem raad te vragen. Reeds als kind droomde de heer Hukshorn (geboren in Rotterdam) om net als zijn oom onderwijzer te worden. Dat was zijn pootste ideaal, hetgeen in 1910 werd verwezenlykt, toen hij op 20-jarifte leeftijd met erunstia gevolg examen deed aan de i Rtjksnörmaalschool tn Den Haag- i Direct werd hij tot tijdelijk onder- wijzer in het Haagje aangesteld. Na Van 1914—'18 tot heden is een lan ge reeks van jaren, doch de band die teen werd gelegd tussen hen, die schouder aan schouder hebben ge staan voor ons dierbaar vaderland, is niet verloren gegaan. In die moei lijke jaren hebben we elkaar leren kennen en weten te waarderen, ook nu r.og. nu deze tijd reeds lang ach ter ons ligt zien we steeds massale demonstraties bij de herdenkingen van hen die uit ons midden zijn weg gerukt. Met deze woorden opende de Vice- Voorzitter van de bond van Oud- Strijders en dragers van „Het Mobiïi- sntiekruis" gisterenavond, na het zin gen van hei Wilhelmus de contact- ontspanningsavond in het Musis-Sa- crum. Welkom werden geheten de afgevaardigden van het Hoofdbe stuur. de afdeling Rotterdam en van bevriende organisaties uit onze eigen stad. Na een ogenblik stilte in acht te hebben genomen voor die leden, die in de afgelopen jaren uit het le ven zijn weggeroepen, werd een aan vang gemaakt met het programma. Voor d«/e avond was het Schie dams Toneel uitgenodigd met het werk „De Spaanse Vlieg" een klucht van Arnold en Bach. Dit was de tweede maal dat dit gezelschap dit werk op de planken bracht, en zeker ook deze avond met een groot succes. Na afloop was er een gezellig bal. Toen de heer Hukshorn eenmaal schoolhoofd was, streefde hij er naar om contact op te nemen met de ouders van zyn leerlingen. Je kent dan de huiselijke omstandigheden en je leert door de vader of de moeder het kind beter begrijpen. Hoewel de zgn- wet Visser in 1920 de mogelijk heid tot het houden van ouderavon den mogelijk maakte, kwam daar aanvankelijk niets van terecht. Het duurde jaren voor het zover was, nadat ook de ouders het belang van oudercommissies begrepen en men Urnyir| r\r\ dp 1 liMrin tot de voorbereiding van de eerste Up UC «vUUU ouderavond van de Lekstraat-school 1 kwam. was de eerste spreker, die er Vermoedelijk heeft vannacht een het woord voerde de toenmalige bur- I opvarende yan het in de Noordvest gemecster mr. Van Haaren. die I» wnde schip ..Onon in bed liggen sprak over het hem zo bekende Su- roken, want er ontstond brand in riname. eon van de hutten van dit schip, i Groot is de ontwikkeling van de i Een bed met toebehoren, een houten I onderwijsmethoden in de voorbije schot en enkele kledingstukken ver. veertig jaren geweest. De leien zijnbrandden. De brandweer die onder schriften geworden, de griffels vul- leiding van hoofdbrandmeester D. pennen, het leesplankje en het tel- de Jager met de motorspuit en de raam aangevuld met schoolradio en materiaalwagen spoedig ter plaatse schoolfilm'. Deze laatste twee on-1 was. heeft met één straal het vuur derwljsmethoden zijn na de oorlog gedoofd, ontstaan en met veel succes past dé j heer Hukshorn ze toe. Buiten het onderwijs heeft de heer j Hukshorn in zijn vrij" tijd zijn hart verpand aan de natuur. Met bloe dend hart ziet hij hoe de bij] wordt gezet in de prachtige bomen van het 'Sterrebos. Hier past slechts berus- Ling. want het Sterrebos ia maar tijdelijk ontworpen op terrein, dat voor de industrie bestemd was. Zijn liefde voor alles wat groeit dwong hem tot een van de felste tegenstan- .n vroeger jaren j ders om in de Plantage een cultureel ande jongelieden j centrum te bouwen. Na een lange tijd van afwezigheid kan men in het Passage-theater de kennismaking gaan hernieuwen met het Amerikaanse komieken duo Stan Laurel en Oliver Hardy. In hun nieuwe rolprent ..Robinson Crusoë en Co" zyn zij dwazer dan ooit te voren. Hoe ^an het ook anders, wanneer beide heren tot dc ont dekking komen, dat hun. berooide bestaan iu het vervolg tot het' ver leden behoort, omdat zij een mil- lioenerv-erfenis tn dc schoof kregen geworpen. En daarbij behoorde o.a. een onbewoond eiland, Ondanks hun goede bedoelingen raken zowel de dikke als de dunne verward in de vreemdste en dolste intriges, niet in het minst door de aanwezigheid van dc charmante Suzy Delair. Na een orkaan van vrolijkheid komt alles toch zo terecht, zoals "de heren Lau rel en Hardy hadden verwacht. Zq kunnen van een welverdiende rust gaan genieten op hun „eigen" eiland, alleen worden zij dan nog dringend achter hun pantalons gezeten door dc fiscus... Laatste ontmoeting in Monopole Het Monopole-theater draait tot en met Maandag een aangrijpend film werk van Italiaan makelij, dat zeer treffend een stuk „leven" uitbeeldt. Een jonge gehuwde vrouw, die liefde koestert voor *n au to-coureur, wenst toch haar eigen beminnelijke echt genoot niet op te geven. Per bridf stelt zij de coureur van het een en ander in kennis en deze wordt hier door zo aangegrepen, dat hij bij de volgende auto-race verongelukt. De mecanicien, die van de verhouding afwist, begint daarna de jonge vrouw te chanteren. Hij eist geld en om alles voor haar echtgenoot te ver zwijgen zoekt de jonge vrouw een uitweg om aan geld tc komen door zich In rendez-vous-huizen op te houden, D<* echtgenoot, die achter de affaire xomt. gaat van verdriet ook zijns weegs, zoekt vertier in rendez-huizen en komt dan in een weelderig ingerichte kamer voor zijn eigen vrouw te staan. Dan valt er een schotHet zijn Alida Valll (uit de „Derde Man"). Amedeo Naz- zari en Jean Pierre Aumont die de voornaamste rollen spelen. De NV Distilleerderij Simon Ryn- bende en Zonen bestaat 160 jaar. Dit feit wordt feestelijk herdacht omdat door oorlogshandelingen het 125-jarig bestaan (1918) en 150-jarig bestaan (1943) niet konden worden gevierd. Nu geschiedt dit op Don derdag 12 November. Dan is er 's morgens om half elf een her denking in de distilleerderij aan de Noordvest 25-33. 's middags reci- pieert de directie van 3.30 tot 4.30 uur en 's avonds is et* een feest avond voor het personeel (die onder auspiciën staat van de personeels vereniging) in Corner House. Op dit jubileum hopen wij binnenkort uit voeriger terug te komen. De politie heeft gisteren, twee jongelieden, een 16-jarige leerling- drukker en een 17-jarige leerling- bankwerker gearresteerd. 2$ wor den verdacht van diefstal vars rij- wieldynamo's en rijwielonderdelen. De leden van de Schiedamse afde ling van de Algemene Bond van Ouden van Dagen kunnen naar het circus Strassburger. Kaarten hier voor kunnen op vertoon van geldig bondsboekje worden afgehaald Woensdag 4 November 's middags om twee uur in zaal Astoria aan de Kethelstraat. Op veelvuldig verzoek zal de Al- bert Schweitzerfilm, welke op_ de propaganda-avond van de VPRO is vertoond, nogmaals te zien zijn in het kerkgebouw van de Ned. Prot. Bond op Dinsdag 17 November a.s. om 8 uur. Dan wordt een tweede avond gegeven, geheel gelijk aan die van 27 October j.L. Kaarten zijn na 4 November verkrijgbaar bu de koster. Westvest 96, mevr. Akker man, Amalia van Solmsstraat 9» mevrouw Kar re man. Buys Ballot- singel 59, mevrouw Van Iperen, Lo- rentzlaan 55 c en de heer Vroon, Anth. Muysstraat 16. ïn de Hema zijn gisteren vier Vlaardingse jongetjes van 14 jaar aangehouden, omdat zij enkele snuisterijen uit dit warenhuis heb ben ontvreemd. Van tal van organisaties is de heer Hukshorn oprichter geweest of heeft I hy mede de stoot tot de totstanrl- koming ervan gegeven. De Schie- damse Onderwijzers Toneelvereni- ging en de Schiedamse Onderwijzers Muziekverenigingen (hoewel de heer j Hukshorn geen noot muziek speelt) Na een week van rust, zullen mor gen de meeste elftallen wel geladen in het veld komen. Het succes van ons nationale elftal de vorige week tegen de Belgen zal hen wellicht in spireren het voorbeeld van doorzet tingsvermogen op te volgen, tn IA zal het Vlaardingse RK WIK - i - -- t anupumii. /vim us iatm i - een „wat meegaf nceft hij zich l Singel, waar toen dc heer B. van lieer Hukshorn de eerste kenmsma- Boehove (vader i7an de tegemvoor- i king met de tegenwoordige wethou- rjic-p wethouder mr. P. van Bnchove) der Th. J. L- v. d. Berf. die toen als hoofd was. En het is ook wethouder kwekeling voor de klas stond. Van Boehove geweest, die de eerste j In 1930 verhuisde de heer Huks- Muziekverenigingen (hoewel de heer jn strijd tegen VND wel slagen woorden van Het leesplankje van de horn naar vier klassige school E 2.Hukshorn geen noot muziek speelt) on: de bovenste plaats te behouden, heer Hukshorn heeft nagezegd, een onderwijsinrichting in oprichting j zijn ontslaan op zijr initiatief. Ruim Onze stadgenoten WF, die de tweede 1 --""wit om die een paar 2» jaar is de jubilaris verbonden aan pi^ts bezetten met 10 punten uit 7 de Vereniging Schooltuinen, Eerst i wedstrijden, gaat op bezoek bij Ger- als bestuurslid en later als leider om rninal, dat met. eenzelfde aantal pun- de kinderen de liefde voor de flora ten op de derde plaats staat. Het zal b(j te brengen. Voorts heeft de film ontegenzeggelijk hier wel spannen de bijzondere aandacht van de heer Schiedam moet uitspelen tegen Wanneer de heer Hukshorn zo in in de Dwarsstraat z'n herinneringen terugduikt, dan jaar later te wisselen met de zes kan hij hoofdschuddend vertellen klassige school aan de Lekstraat, als Over de oude toestanden, die er toen 1 opvolger van de heer C. de Ruiter, op de scholen heersten. Hij was op i Sinds die tijd werd de heer Hukshorn de zgn. volwaardige school, waar een in Gorzen-kringen overbekende elke leerling 0,20 per week school- i figuur. Wie kende meester Hukshorn Hukshorn. Vandaar dat hij ruim 24 Noorderkwacticr en geven wij een geld moest belaien. Iedere Maandag niét. En de leerlingen. Ze liepen metjaar deel uitmaakt van de Plaatse-1 winstkans. Toch zal de zwart-witte moesten de onderwijzers het schooi-I hem weg. Het was een onderwijzer j lyke Commissie van Toezicht op Bio- j verdediging op moeten passen en geld onhalen en wie van de leerlingen met weinig omhaal. Je moest doen scopen. 'vooral geen risico mogen nemen. Dinsdags nog niet had betaald,wat hij zei. want anders kreeg je j 5Ve zijn ervan overtuigd, dat nog j Mocht Schiedam winner, en WF met In IB zal wel niet veel verande ring komen. De verenigingen die morgen tegen elkaar in het veld ko men verschillen niet zoveel wat de puntentelling aangaat. Wat onze stad genoten betreft maakt Singelkwartier als hekkensluitster hierop een uit zondering dat de koploper ODl thuis moet ontvangen. Wij zouden willen zeggen „sterkte", maar meer ook niet. SVDPW, dat 8 punten uit 7 wed strijden heeft, krijgt Demos op be zoek. dat één punt meer heeft. Martinit. dat slechts 4 punten uit 5 wedstrijden heeft, ontvangt in IC thuis Bloemhof met 3 punten uit 3 wedstrijden. Het krachtverschil van beidt ploegen is niet zo groot, zodat van alles verwacht kan worden. De doelpunten zullen het wel uitwijzen- In 2 A geven wij SEC. met slechts moest'fe klasuiit"^Want'op die Dins- I strafwerk!"Een middagje vrij vragen,veel meer initiatieven op het debet j Criminal gelijk speien. dan verhuist één verliespunt "uit 6 wedstrijden, dag kwam de gemeentebode de een- omdat je met je moeder naar Rot- j van de heer Hukshorn kunnen wor- Schiedam naar dc tweede plaats. Bij j een goede kans tegen Steeds Hoger. van de heer Hukshorr „Je den geschreven. Het is zo voldoende, een overwinning van één dez-er aangetoond, en 1 gingen, zsl de verliezer met Schie- j Al'he el lone kwam de heer Huks- I dexues.'op het'moment was het be- j op zijn bescheiden wijze groot werk i de kop van deze afdeiing kan het dus i hom voor de hoogste klas van de 1 roerd voor degene die het aanging, heeft verricht. morgen spannen. ten halen en dian* moesten de leer- j terdam" moest."was er niet bij. krachten er voor zorgen dat de 2aak i komt op school om te leren en metomdat overduidelijk is •K ion te cm vrij ts vragen." was zijn ijzeren dat deze Rcïternamsc s J_ ï-TT..I,„ J.,n.r V-,— U, n t h«. t flTl 7ÜT1 ho «C"h <31H Ad UMlTA In 3 A zullen de Schiedamse Boys, die nog met volle winst bovenaan, riaftii. wél 'Hiu leliën tiioéléii i'«5- sen tegen TÖGZ, dat uit 6 wedstrij den 9 punten heeft weten te behalen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1