Zet nieuwe raadhuis Hermes-terrein op EL* C 3 ^zezijner wsrndm AlBERTHEIJN'5 B0TERS" Zevende lustrum van Vivezza wordt 27 November gevierd 'Men kan direct starten zonder woningverües iliiigi1' 1 af eltennisclubs zijn op de goede weg ROOMBOTER Bn AM&mElEN Arbeiders van „Baronie" stalen voor f 30.000 Problemen rond stadhuisbou w Wiily Vervoort was bij „Santos" Collecte voor de rheumabestrij ding AGENDA Agenda Rotterdam échte èf13- par stuk SZC klopt Merwede 2 na spannend duel Zijn dirigente, mevrouw Y erhoef f- Torn, is veertig jaar muzieklerares Zonder rijbewijs op motorfiets Veertig jaren „Achter de wolken" CHÏEBAM ,W<at e?n vcordelige prijzen ƒ0.37 ƒ0.50 ƒ0.40 DES Schiedam M AGAIIJNRUSiVSTE, SCHIEDAMSE KOERIERSTERS 2 Woensdag 4 November 1953 De mededeling, die kortgeleden is gepubliceerd, dat het. ge meentebestuur ernstig overweegt het nieuwe stadhuis te laten verrijzen op een plein, dat is geprojecteerd, waar nu circa 115 woningen staan, heeft begrijpelijkerwijze bij de bewoners van deze huizen nog al wat stof doen opwaaien. In deze tijd van wonmgschaarste worden daar zo maar een goede honderd duurzame woningen geofferd voor het representatiefste ge bouw van de stad. Bekijkt men het door een gemeenschaps- bril, dan moet men zich bij dit besluit neerleggen. En dat zou men wellicht ook doen, als er niet een andere oplossing voor het stadhuis-vraagstuk te vinden was. Nu menen wij een sug gestie te moeten laten horen, die wellicht meer bevrediging in de ogen van- de Schiedamse burgerij zal vinden en welke suggestie wij gaarne het gemeentebestuur in overweging wil len geven, n.l.: Bouw het nieuwe stadhuis op het tegenwoor dige voetbalterrein van Hermes-D.V.S. We zyit er van overtuigd, dat wij hiermee beslist niet de wijsheid van een koning Salomo spreken of dat we het ei van Columbus hebben ge vonden. Maar we hebben genoeg" argumenten om ons standpunt te motiveren. In de eerste plaats is het natuur lijk absurd om m deze tijd zo maar 315 woningen te gaan slopen. Waar moeten deze bewoners heen? Een nieuwbouw-woning Wie zegt. dat deze mensen zo'n. hoge huur kunnen betalen? Het is volkomen begrijpe lijk dat zich actie-comité's voxinen, zowel van huiseigenaren als van de bewoners, die zich tegen dit wrede plan verzetten. De hiuzen, die nu langs de Singel, Eerste en Tweede Tuinsingel, Lange Singel straat en Laurens Costerstraat staan kunnen naar bouwkundigen ons verze kerden nog wel vijftig jaar mee, want deze huizen zyn geen krot woningen die zo hoog nodig moeten worden gesaneerd. En wat denkt het gemeentebe stuur van het circulatieplein voor tram- en bushaltes? Dat heeft men -toch ook op die plaats-gedacht, al thans waar de v.m. Algemene Be- fraafplaats is geweest.. Wanneer et stadhuis op dat geprojecteerde Emmaplein zou staan., kan men er toch moeilijk een tramstation en ronkende stadsbussen voor de deur zetten, te meer, daar de stedebouw- kundige er naar moet streven om het nieuwe stadhuis in een fraaie groengarnering te ontwerpen. Wan neer deze stadhuïsplannen door gaan, komt er van het circulatie- plein niets terecht. En om dit plein zit Schiedam toch ook dringend Verlegen. Bekijken we de ligging van de ge projecteerde plaats, 'aan moeten we constateren, dat het nieuwe stad huis volkomen excentrisch komt te liggen. Schiedam bevatte in 1945 ruim 16.000 woningen. Na de oor log heeft men een uitbreidingsplan - opgesteld, dat circa 9000 woningen omvat, die voor het overgrote deel - in de Nieuwland-polder (richting v.rn. Kethel) worden gebouwd. In totaal 25.000 huizen met gemiddeld 4 personen; een eenvoudig reken sommetje geeft dan aan, dat Schie dam 100.000 inwoners gaat tellen. In dit niéuwe stadsbèstel ligt de Grote Markt vrijwel precies in het centrum, waaruit men dus moet concluderen, 'dat daar het huis der gemeente zal moeten worden ge- plaatst. Dit staat er al, maar het is •veel te klein. Een oplossing om uit te breiden is te vinden om langs die zijde van de Grote Markt, waai' nu een posthuis van de politie is ge vestigd (het vroegere Hoofdbureau) een nieuw stadhuis te bouwen. Bo vendien zou dan het oude (tegen woordige) stadhuis ook in gebruik kunnen biyven, want met een tunnel zou men een goede verbinding tus sen de beide raadhuizen kunnen waarborgen. Maar dan moeten er toch ook een aantal woningen, n.l. *t blok begrensd door Grote Markt, -Kieuwstraat, Korte Kerkstraat en Hoogstraat worden afgebroken. -Hoewel dit lang niet zo'n groot aan tal is als men nu voorstaat, blyft het een feit, dat er <voningen moe ten worden gesloopt en daarom wil len we deze suggestie niet laten prevaleren boven" een andere oplos sing' En die is naar onze mening het huidige Hermes-terrein aan de Damïaan. -Te meer, omdat bet ge meentebestuur zich toch wenst te "dïstanciëren van de destijds gehou den stadhuisbouw-pi'iisvraag. Wanneer we de kaart zien „hoe de stad worden gaat", dan. blijkt, dat er vanaf de Vlaardingerdijk (hij -de molen) een grote verkeersweg naar westelijke richting wordt ge leid op de plaats, waar nu de Laan ons Genoegen ligt. De hebouwmg rechts daarvan (een smederij, enkele boerderijen en de woonblokken langs de Daxnlaan) worden geliqui deerd en vervangen door passende nieuwbouw. De Vellevest, die met zijn stinkende wat^r als een soort blindedarm tegen de reeds genoem de molen, blubbert., krijgt langs de westelijke zijde een mooi gras gazon (zoals "b.v. in de Stadhouderslaan) en zal in de toekomst wat schoner water gaan bevatten. De Damiaan blijft als secondaire weg bestaan. Op het tegenwoordige Hermes- terrein zijn in een fraaie groen- omgeving openbare gebouwen ge projecteerd, Dit terrein, bestemd dus voor openbare geboxtwen, te be reiken op korte afstand van een toe komstige hoofdverkeersweg, kan met een handomdraai tot bouwter rein voor het nieuwe stadhuis wor den verheven. Bovendxen behoeft men er geen onteigeningsprocedure voor te gaan vormen, zoals men nu twee jaar heeft uitgetrokken om de bewoners by de Singel hun huizen te ontfutselen, want de krotwonin gen, die achter het Hermes-terrein zijn gelegen, zyn reeds gemeente eigendom. Er zouden bezwai'en kun nen worden aangevoerd, dat men aan de noordelijke zyde stuit op in dustrie o.a, van een distilleerderij. Doch die is mei een hoge groen garnering aan het oog te ontrek kenWelk een fraai geheel men kan ontwerpen, toont het Marconiplein. waar het rioolgemaal zelfs nog een waardig gebouw is gewordend De Vlaardingerdyk snijdt in de toekomst de stad in twee helften. Of het raadhuis nu aan de ene zjjrie daarvan (Grote Markt) of aan de andere (Hermes-terrein) komt te liggen, dat maakt toch heel weinig uit. We menen aan het Hermes- terrein nog meer de voorkeur te moeten geven, omdat dit terrein over enige tjjd toch door Hermes- D.V.S, moet worden ontruimd en omdat er vrywel geen woningen (be houdens het rijtje, dat op instorten staat, achter de overdekte tribune van Her mes) behoeven te worden opgeofferd. En dat rijtje woningen moet toch worden gesaneerd. Bo vendien kan men er zo snel gaan beginnen als men wilt want het nieuwe speelterrein van Hermes na bij de Poldervaart is men reeds aan het gereed maken. IVe menen in het belang van Schiedam, in het belang \'an de huisvesting en in het belang van de bewonei's m het „Singelblok" het gemeentebestuur deze suggestie érnstig in overweging te moeten geven. Onze stadsbestuurders kun nen nn nog alle lichtingen uit Uitsluitend bereid met „De groeten van m'n tante" De Schiedamse tafel tennisclubs hebben het in de afgelopen iveek niet slecht gedaan. Alleen het eerste team van S.C.Ir- kreeg een neder laag (de eerste) te slikken. Daaren tegen herstelde Wilton 1 zich door S.B.V. 2 niet 73 te kloppen. In de eerste klasse, was het zeer ma gertjes, want Schiedams enige eerste klasser T.C.K, was vrij. In de tweede klasse werd louter wmst geboekt. N.O.A.D. maakte in Corner House met Allan korte met ten en sloeg de Rotterdammers met 82. In deze ontmoeting verloor J. Zuidgeest zijn eerste wedstrijd, doch daarentegen bleven J. Vis en C. Margnen ongeslagen. De overige tweede klasse uitslagen zijn: S.V.A. 2N.O.A-D. 2 3—7 en Wifra 6T.C.K. 2 4—6. Ook in de derde klasse werden niets dan lauweren geoogst. Wil ton 1 kwam zijn grote nederlaag van de week te voren weer te bo ven. -hetgeen S.B.V. 2 met 73 moest bezuren. Ready 1 ging bij In- sul in de 2 op visite, doch keerde met 28 zegevierend naar huis terug. Laf amo i ging eveneens op de goede weg voort. Nu werd het bezoekende Overschie 2 met 73 het kind van de rekening. De verdere uitslagen in deze klasse zyn: Ready 2Pak- huismeesteren 19; H.F.V, 2 Ready 3 82; Nationale 2 N.Q.A.P. 3 2—5; Wilton 2—H.P.V. 1 2—8. In de eerste klas afdeling Rotter dam kreeg P.T.T.S. bezoek van Xerxes 8. De postmannen behoefden zich niet bijzonder in te spannen- Het werd een vlotte 82 zege. Voorts werden gespeeld: Justitia 2 N-O.A.D. 4 82; Insulinde 3 T.C.K. 3 10—0; Laf amo 2Ervea 2 28; Ready 4Dreadnought 2 7—3; Germanal 2—S.C.F. 8—2. 2e klasse afdeling Rotterdam: Germanal 3—T.C.K. 4 0—10: T.C.K, 5Energie 4 6—4; N.O.A.D. 5 Telefoon 5 46; Wilton 3Robur 19; Allan 3Ready 5 46 err P.T.T.S. 2Robaver 3 64. Het programma voor deze week luidt: T.C.K. 2Feyenoord 2; I.R.O. 2Lafamo; RobaverWil- ton 2; HageroReady 2; Ready 3 Allan 2. Wilton krijgt op 5 November in de cantme op de Viaardingerdiik bezoek van Insulinde 2. Voorts Te lefoon 1Ready 1. Op 5 November S.C.F.Contact 2 in de can tine van Schied. Cart. Fabriek. In de schuil kelder van het postkantoor aan Plein Eendragt 3 Nov. P.T.T.S. Pakhuismeesteren 2- Voorts Lafa mo 2—Insulinde 3, 21Up—T.C.K. 3, R.Z.—Ready 4, G.M.T.T.C.— N.O.A.D. 5, Mul Ier co 3—P.T.T.S. 2, Feyenoord 5—T.C.K. 5: T.C.K. 4— P.V.H. 2, Shell 7—Wilton 3 en Ready 5—T.W.N. Alom is de strijd aangebonden met een ziekte, die de levens- en arbeidsvreugde van zo velen ont neemt of bedreigt: de rheuma. Ook in Schiedam! Met financiële steun van de Rotterdamse Vereniging tot Steun aan de Rheumabestrijding wordt gestreefd naar verwezen lijking van het plan hier ter stede een bestrijdingscentrum te vormen. Onder auspiciiën van genoemde vereniging wordt Zaterdag. 7 No vember, een straatcoilecte gehouden. Uw warme belangstelling wordt hiervoor gevraagd. Collectanten worden verzocht de bussen Vrijdag tussen 7 en 9 uur n.m. af te halen aan het Roode Kruisgebouw, Lange Nieuwstr. 197. Aanmelding als collectant wordt al daar ook gaarne ingewacht. Apothekers-nachtdienst: Wat men moet weten: Rembrandt-apotheek, Rembrandtlaan Bellen by ongeval: G-G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: ..Robinson Crusoe en Co.". Monopole, 2. 7 en 9 uur: „Wol ven huilen in Alaska". VOOR HEDEN Circus: Ahoy' Hal, 8 uur: Circus Strassburger. Cabaret: Luxor, 8 uur: Snip- en Snaprevue ..Op en Top!" Film: Arena, 2, 7, 9.30 uur: ..Schattige vrouwtjes?" Capitol, 2. 7, 9.15 uur: De wraak van de zwarte adelaar, Centraal, 2, 7. 9.15 uur: 'n Vrouw in gevaar; Cineac, 9—5.15 uur: Nieuws enz., 5.45, 8. 10 uur: Obsessie; Colosseum, 2, 7, 9.15 uur: *n Vrouw gevaar; Harmonie, 2, 7, 9-15 uur: Meneer Haiot met vacantie, •utusca, 2.15, 7. 9.30 uur: Mata Han; Monopole, 2. 7, 9 uur: Wolven vtill MI„ WJiS huilen ro Alaska en Gevleugelde Willy Ver voort Dinsdagavond in de acrobaten; Passage, 2, 8 u: Robinson grote zaai van Musis Sacrum, en de Prinses, 2.15, 7, ^9.30 i gehele zaal zong uit volle borst mee, 1 Het was voor een zeer goed doel, want het batig saldo zal ten goede komen aan de tuberculosebestrijding. De feestavond was op touw gezet door de afdeling Schiedam van de R.K. Middenstandsbond S.A.N.T.O.S. (Steun Aan Nederlandse Tuberculose Onbemiddelde Standgenoten). Voor zitter J. Levens zegde in zijn ope ningswoord dank aan allen, die de avond hadden mogelijk gemaakt. Het gezelschap van Willy- Vervoort muntte uit in variatie. De opening van Vervoort met enkele dwaze moppen bracht al direct de vereiste feeststemming. De twee Cavelli's be speelden hun accordeons op gevoe lige wijze. Tonny (bloem van Su matra) Boucher stond in het pro gramma kortweg vermeld als de charmantste cabaretière van Neder land. Het gebruikelijke korreltje zout kan hier achterwege blijven. Wij ver zekeren het u. Haar liedjes sloegen in. Eddy Schuyer is niet meer vin gervlug te noemen. Wat deze illu sionist presteert grenst aan het won derbaarlijke. Sigaretten, vingerhoe den. zeepbellen, eieren en lucifers verdwijnen en verschijnen aan de lopende band. doorgeknipte kranten, fietsbanden en touwtjes zijn- plotse ling weer heel. maar het mooist van alles, de truc met de melkfles, moet men beslist eens zelf gezien hebben. Een zeer langdurig applaus kreeg ook de geestige imitator Jan Oradi I voor zijn treffende nabootsingen van bekende radiofiguren. Willy Ver voort plus guitaar hadden al bij voor baat de sympathie van de stampvolle zaal. De groeten van z'n tante na tuurlijk (voor we het vergeten), ver der Jezebel" en een schat van on mogelijke invallen en gezegdes. Voor de pauze sprak de heer C. Homan, gedelegeerde van het hoofd bestuur, uit 's-Gravenhage, een kort propagandistisch woord. Spr. gaf een fikse aanmoediging voor de verkoop van de tombola-loten (voor het goe de doel!), een tombola, zo uitgebreid als we er nog nooit een gezien heb ben! Na afloop van dit goed verzorgde feestprogramma, danste Santos tot ver na mldderriacht op de muziek van Jack Wilson's band. (Advertentie l. M.) t uur: Opgepast! Zakkenrollers! Rex, 2, 7, 9.15 uur: jRïo Grande; *t Venster, 7. 9.15 uur: Las crimes de l'amour; Victoria, 2, 7, 9.15 uur: 't Begon irj Shanghai. Tentoonstellingen: Vm. ScMelandshuis. 10—5 uur: Schil derijen en tekeningen van R. Ver- spyck: Historisch Museum, 105 u: Geschiedenis van R'dam; 't Venster, 1022 u: Drukwerk en Vrij werk v. Wim Brusse met foto's van Eva Brusse - Besnyö: Museum voor Land en Volkenkunde, 105 uur: Melane- sische kunst; weven en vlechten in Afrika; Bouwcentrum, 95 u„ Wo. 8 u. pop. rondl.: Bouw v. vac.-oorden, scholen, teh. v. o. v. dagen, fabrieken, boerderijen, etc. Engelse architec tuur, Meer spannend dan fraai was de strijd, die de herentcams van SZC en Merwede 2 m het Sportfondsen - bad leverden. De schotvaardiger Schiedammers behaalden een ver diende doch geflatteerde 3—0 zege. Verkaik doelpuntte voor de pauze voor SZC toen de Dordtenaren bij een vrije worp de dekking ver waarloosden. Nadat Paquin de voor sprong had vergroot (20) werd Merwede veel sterker, mede door dat D. v d. Kuil het water werd uitgezonden. SZC trok zich geheel in de verdediging terug, waai-door de bezoekers het met verre wor pen moesten pro-beren, die bijna alle naast of over het doel gingen. M. Boer brak tenslotte de span ning. Bijna bij zijn eigen doel lig gend, wierp hij de bal keihard langs de verraste Merwede-doel- man. Op Vrijdag, 6 November 1953 des namiddags van 2 tot 3 uur bestaat gelegenheid tot kosteloze inenting tegen diphtherie of tegen diphthe- rie en kinkhoest gecombineerd voor niet schoolgaande kinderen van 1 jaar éh ouder "in hét gebouw van de G.p. en G.D.. Tuinlaan 80, De recherche heeft dezer dagen definitief een einde gemaakt aan een reeks diefstallen van chocolade-deeg en cacao-boter, die gedurende drie jaren bij de N.V, Cacao- en Chocoladefabriek „Baronie" aan de warande werden gepleegd. In totaal werd voor een bedrag van 30.000 aan grond stoffen ontvreemd. Acht personen, verdacht van diefstal (allen arbeiders) en vier helers zyn aangehouden en voor de Officier van Justitie te Rot terdam geleid. Hoewel men bij ..Baronie" niets van de diefstallen merkte was er voor de politie aanleiding het per soneel ven het chocoladebedrijf jj Zonder rijbewijs reed de Schie damse mevrouw J. M. G.-B. op 26 Juli met de motorfiets van haar man de Vijfsluizenbrug op in haar woon plaats. Ze haalde twee fietsers in, maar kwant daarbij zo ver op het linker gedeelte van de weg terecht dat de uit tegenover gestelde rich ting komende wielrijdster R. H.-M. door haar werd aangereden. Zes we ken lang moest deze vrouw in het ziekenhuis verblijven met een gebro ken enkel en oen hersenschudding. Gistermorgen verscheen Ge motor- rijdster voor de Verke-«M"Rkaroev van de Rotterdamse rechtbank. Ze ver- klaarde dat de voor haar rijdende wielrijders zo ver uit elkaar reden, dat er geen ruimte overbleef om nog in te kunnen halen zonder dat de tegenligger geraakt werd. Haar man, die achterop zat toen het ongeval plaats vond, verklaarde, dat hij wel iswaar nog getracht had in te grij pen. Door zijn onverwachte bewe ging echter raakte zijn vrouw de macht over het stuur fcwyt, De raads man. Van verdachte vroeg zjch af. of het slachtoffer wel voldoende rechts had gehouden. De eis van de Officier van Justitie luidde een boete van vijftig gulden of vijf en twintig dagen. f EEP mannen meer aanwezig- Pou dan doen wij, vrouwenhet zonder hen! Z.o ongeveer keuvelden in de winter van igi6-'iy de (toen nog ongehuwde) dames Boerdam, v. d. Kerkhof f, v. Krim pen en Torn. IVant zingen wilden ze. Als het niet tezamen met de heren kondan maar alleen. Z.o ontstond in Februari igiy het da meskoor Vivezza, dat op sy dezer zijn uitgestelde jubi'leumuit- voering in de Stadsgehoorzaal geeft. Met deze Je lustrum-herden king viert de dirigente mevrouw Verhoeff-Torn tegelijk haar veertig jarig jubileum als tnuziek-ovdentijzeres en tevens haar zestigste ver jaardag. Drie aparte feesten zou teveel van het goede worden. Daar om wordt het drie in één", maar dan ook een reuze festijn, waar voor reeds gcruimte tijd de voorbereidingen in volle, gang zijn. Het resultaat van die langdurige, serieuze voorbereidingen kan men dus op 27 dezer in de Stadsgehoor zaal aanschouwen. Het zou niet leuk zijn nu reeds daarover te vertellen. Wel willen we dit doen over het „oorlogskindje". dat nooit tekenen heeft vertoond, dat het een „achter blijvertje" was Integendeel. Vivezza was het eersle' datnes- koor, dat °P een concours ver scheen. pat was al betrekkelijk kort nadat de kanonnen (uit de eerste wereldoorlog! zwegen. Als eersteen enig koor werd nl. op 14 Augustus 1919 deelgenomen aan het muziek concours te Bergr-Ambacht. Hel succes was overweldigend: de eerste prijs, de eerste erc-prys en boven dien nog de directeurs-prys. Nadat Vivezza het ijs had gebro ken. verschenen ook andere dames koren op concoursen. Van „niet bijzonder aantrekkelijk" werden dameskoren „gaarna geziene gasten" Ook in Vlaardingen heeft Vivezza zich steeds in een (linke publieke belangstelling en medewerking kun nen verheugen. Al van het begin af, toen het Zeemanshuis de plaats was van de baby, die btjzonder snel volwassen werd. Inderdaad, verba zend snel, want de nu ondertussen reeds 36-jarige zit al een kleine 25 jaar in de ere-afdeling, d.w.z, dat in pf»n decennium Vivezza van de 4e afdeling naar de ere-afdeling is op geklommen. En zich daarin met pre heeft gehandhaafd. Vivezza is daarin Dok gevreesd. Om zijn gunstige re putatie wel te verstaan: daoe hedde die wieve weer om d'eerste pries te kaope... De vereniging telde in het ver leden steeds om en nabij de 40 leden Een paar meer. zou men er nog wel willen hehben, mits ze kunnen... zin gee. Anders mogen ze gerust wegbliiven In de loop der jaren heeft Vivezza vele en mooie successen behaald Zo kwam m de Oude Doelenzaal tn Rotterdam op een PTT-con cours een uit 7 personen bestaand» jury eens het gebeurde op 26 April 1924 met algemene stemmen tot de con clusie: eerste prijs voor Vivezza en bovendien de directeursprijs. Een andere hoogtijdag beleefde men in de Nutszaal te Rotterdam, toen de jury maar een kras over het pun- tenblad gaf: zo hoog reikten de cijfers niet Het koor kon nvrn ook *nke'e malen voor de radio (NCRV) be luisteren. Verleden jaar werd de jubileum uitvoering uitgesteld, omdat geen subsidie kon worden verstrekt. Wat dit betreft, is Vivezza nog niet veet verder gekomen, want een desbe treffende aanvraag werd dezer da gen opnieuw afgewezen. Maar des ondanks gaat de jubileumuitvoering dit seizoen toch door. Op 27 Nov. Mevrouw Verhoeff-Torn zal dan te gelijker tijd'n. de bloemetjes wor den gezet, niet alleen omdat zij 35 jaar lang lief en leed (meer lief dan leed) met Vivezza heeft ge deeld, doch ook, omdat zij dit jaar 40 jaar „onderwijzeres" is. Alleen de omstandigheid, dat zij zich zulk een lang© tyd heeft gehandhaafd, is er reeds een bewijs voor, dat haar loopbaan als muzieklerares succesrijk is geweest. Zy heeft ook veel leerlingen gehad, die onder tussen grote bekendheid gemeten, o.a. de bekende Rotterdammer Piet v. d. Kerkhoff, die op zesjarige leef tyd bii haar reeds orgellessen kwam halen. Voorts o.m, de heer Polderman, thans organist in" de Ger Kerk. Jo Mulder, de dirigente van Vivn Melodia, de muziek onder wijze res Jo Brouwer, etc Mevrouw Verhoeff-Torn heeft ook operettes geschreven, waarvoor zij niet alleen de tekst schreef, maar ook dc muziek componeerde. ..Het lied der Zee" beleefde ui Nederland een veertigtal opvoeringen. Ook ds jeugd-operette „Wally" was een succes. Momenteel leidt zij: Vivezza. daarnaast Jong Levers (apart kin- der- meisjes- en jeugdkoor), het Vlaardmgs Jongenskoor,, het Chr gemengd koor Eltheto te Schiedam, de kinderzangvereniging Lenteklan ken te Schiedam en het Hri'vormd Kerkkoor te Maassluis. Aan deze verenigingen is zij vast verbonden. Als vexwangster dirigeert zü tijde lijk nog enkele verenigingen. Zij doet het nog steeds gaarne en opgewekt, haar leeftijd ten spijt. Pas is zij Zestig geworden: daarmede gaarne, mevrouw, har telijk gefeliciteerd en nog vele ja ren in goede gezondheid, niet in de laatste plaats om nog voortref felijke diensten aan het culturele leven te kunnen bewijzen nauwlettender gade te slaan. Toen op een dag de erbetders de fabriek verlieten en de 23-jarige chocolade maker R. B. uit Rotterdam weer als een haas het eerst de fabriek s- poort uit wilde glippen, tikte een rechercheur hem op de schouder, In het bedrijfskantoor moest de man zich ontkleden, waarbij bleek dat hij een plast ia vest droeg dat geheel gevuld was met chocolade deeg. In ziin sokken had B. enkele pakjes cacaoboter verborgen. Met de arrestatie van B. legde de re cherche tevens de hand op de voor naamste dieven. Bij het verdere onderzoek bleek dat meerdere per sonen van de chocolade-malerij bij dergelijke die/stallen betrokken wa ren. Zo werden nog gearresteerd de 41-jarige M. G. uit Rotterdam, de 23-jarige P. C. W. uit Rotterdam en de 56-jafige G. V. uit Schiedam. Deze laatste stond in het bedrijf goed aangeschreven, want hij was voorzitter van de fabriekskern. Tijdens de verhoren is de politie gebleken dat de contróle bij „Baro nie" heel zwak was. Ook de chef van de malerij had niets van de diefstallen gemerkt. Wel vond deze het vreemd dat zijn personeelsleden ieder© dag tegen het eindigen van de werktijd naar het toilet gingen. Nu is hem ook duidelijker geworden waarom zij de ruiten van de "WC hebben wit geverfd, omdat zy daar de plastic-vesten met chocolade deeg aantrokken. De 23-jarige VV. verklaarde, dat hij destijds via de huistelefoon de bedrijfsleiding heeft gewaarschuwd dat er door personeel van de male rij grote hoeveelheden chocolade- dèeg werden gestolen. Hij wenste daarbij zijn naam tegenover zijn sunerieur niet te noemen. De be drijfsleiding hepft toen deze waar schuwing genegeerd. W. wilde aan vankelijk niet aan de diefstallen meedoen, doch door aandringen en onder bedreigingen van ziin colle ga's is hij er toch maar toe over gegaan. Na de arrestatie van de dieyen kwam uiteraard ook aan het licht wat zij met de grondstoffen deden. Het bleek dat. zij er thuis blokken chocolade van maakten en deze voor f 1,8(1 ner kilogram in de handel brachten. Bli B. thuis werden diens moeder, de 50-iarige J. K H. (om dat. zij geld, afkomstig van de ver koop van deze choroladeblokken heeft aangofmmpn!. 7'ün 55-jarige stiefvader H. de G. 'die in de keu ken in de rhocnladepot stond te roeren en blokken klaarmaakte) en R.'r 23-iarice verloofde mejuffrouw B. H. dp K,. die geschenken heeft aangenomen. gearresteerd- Allen worden verdacht van heling. B. zelf heeft zich goed m de spullen gezet Hij kocht o.m. een duur radiotoestel, cm groot aantal eramofoonplaten. notshorlocep enz. Tenslotte werd de 39-iaviae M. E- K. ïiit Rotterdam in arrest gesteld omdat hii blokken chocolade aan derden heeft verkocht. In het Volksgebouw hield de Alge mene Nederlandse Metaal Bedrijfs Bond Dinsdag een propagandistische filmavond voor haar leden. Vertoond werd de film „Achter dc wolken", het. bekende Zwitserse v/erk over hpt vluchtelingen-probleem Ou heer J. Blazer sprak vooraf enige propagan distische woorden. Hy wekte dc aan wezigen op tot werving van nieuwe leden ter uitbreiding en versterking van de Bond. Burgerlijke Stand Geboren: Apollonia .d van J. van der Waai en A. de Winter; Maria N., d. van C. G. Meulöiik en K. Maan; Paula C„ d van P Stehouwer en A. C. Ver berk; Maria A., d van E S wi el erski on A, C. J. van der Stap; Peter A. J. z. van J. M. de Groot en E. C. Sneepels. Overleden: M. J. Groenhorst, 55 j. vr. van J. D. Osterholt. n. BrurioH, luweher en hortoger, opent S November zyn nieuwe zaak op de boek van Binnenweg en Karei Doormanstraat. BH IEDER PAKJE „COoP. THEE 250 gram SPECULAAS van 0,35 voor ƒ0.23 an 1,20 voor ƒ1.02 CAKEMEEL groot pak (VITTE BONEN per \z Kilo 0.43 van f a.o8 14 Kilo RIJST PZ1 cru fles BEvSSENSAP CALJTORNïSCHE ROZIJNEN 250 gram van 0.43 HUISHOUDZEEP Ifl ]Q groot dubbel stuk van /0.23 voor lange SPRITS uit eigen bakkxnj 250 gram DROPTOFFEES 150 gram van/ 0.38 voor WINTERTIPS, Grleppastilles 3 rol van 0 FONDANT BORSTPLrtATJES 200 gram ANANAS, extra goedkoop per blik SARDINES IN TOMATENSAUS per blik MAKREEL IN TOMATENSAUS per blik HARING IN TOMATENSAUS X. rt f9 per blik 035 1 0.82 J V-M SCHOUDERHAM 100 gram f 0,54 voor ROOK WORST HOY 200 grim X n 7G 1 0,96 voor J Ü.F 7 EXTRA BELEGEN KAAS 100 gram OUDE MEIKAAS 100 gram RUNDVET pak, 250 gram Banketftlialers Hoogstraat 12 en Vondellaan 64 VRIJDAG 6 en ZATERDAG 7 NOV VRIJDAG 13 en ZATERDAG 14 NOV SPOORBANKET 200 gram TOMPOÜCEK stuks 30 0,6(1 3^,VASTE KORTING op KRUIDENIERSWAREN •1% V ASTE KORTING op SUIKER Groothandel in metalen zoekt voor haar bedrftf TE KOOP OF TE HUUR EVENTUEEL MET KANTOOR Brieven met aanbiedingen aan „S1METAUX" METALEN Schiekade 108, Rotterdam. Telefoon no. 852825 Te koop aangeb. „Hef Poppenhuis" heeft mooie poppen, grote poppen, gummi-poppen en schildpad- poppen. Anjopoppen. kleder dracht-poppen. nikker-pop pen. Wij repareren poppen. Singel 163, tel- 66232. „Merlin" Vulpenhouders met gouden pen en 1 jaar gar. 3.95, 5.95, 6.95. 7.95. Kantoorboekhandel A. de Kmjff. Mathenesserweg 141a Rotterdam. Dames,... „Alja" biedt U japonnen, rokken, blouses en jumpers v.a. ƒ1.— per week. „Alja", Filips van Bourgon- diëstraat 49. Tel. 67416. Te koop: grijze kinderwagen e.a.b.; zwarte manl?l 25.— (nieuw), maat 52. Mevrouw Hardjono, Rlariastraat 14 a. Te huur aangeb. Huur een wasmachine bij Atlas. Vondellaan 61b,-Schie dam, tel 65381. Maandag en Dinsdag 2.— per 3 uur. Andere dagen 1.50. Fotografie Voor pasfoto's naar K. vsn Vuuren, Hoogstraat 106. Tel. 66720 In spoedgeval desge wenst in l uur klaar Diversen Peparaties kunstgebitten, Ook voor spoedgevallen. Rot- terdaiusediik 265, tel. 68021, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1