dieptepunt heen Schiedam over van huisvesting-probleem KANTTEKENINGEN Hermes-DVS zware staat taak voor SVV-Sparta vraagt Zondag aller aandacht X Er zijn nog 900 crepeer- en 1300 noodgevallen Woonwagenkamp geen electrisch licht THOR gaat jubileren Beursgebouw geen jenever-museum Straatnaambord met verklarende tekst AHENDA Agenda Rotterdam Welke winkels komen in Nieuwland Vijfsluizen-brug is een bottle-neck" Aula begraafplaats onveranderd DHS ontmoet Zondag Belvedère „ExceIsior"-concert ïn Grote Kerk GTB-nieuws „En Jacob diende" „Zwijntjesjager" snel in de cel Schaakkampioen '54 van Schiedam Geen verdachte, maar getuige Judo-ploeg in Emporium? Schotland en Wales spelen gelijk (3-3) Betere riolering in de Gorzen blijft ffg 55?r3F SSSVS: Comfoor dicht bij stoel: grote schade Drieduizend gulden schade bij brand in droogoven Zaterdag weer markt aan Maashaven Donderdag 5 November 1953 In de memorie van antwoord op het verslag van het onder zoek van. de gemeentebegroting 1954 in de drie secties van de gemeenteraad deelt het college van B. en W. mee, dat uit de cijfers over het tweede halfjaar van 1953 zal blijken, dat Schiedam het dieptepunt van het huisvesting-probleem is ge passeerd. Bij een regelmatig doorbouwen van nieuwe huizen zal geleidelijk een verbetering in de overigens nog steeds zeer moeilijke omstandigheden intreden. Onze stad telt o.m. nog 900 „crepeer"- en circa 1300 noodgevallen. Het aanbrengen van electrische verlichting voor hot Woonwagen kamp zou circa ƒ12.500.— kosten aan kabels, palen, armaturen enz. ongeacht het plaatsen van emge lantaarns aan de Oude Diik, waar mee circa ƒ3.000,— zou' zijn ge moeid. Wanneer elektrische verlichting Wordt aangebracht, kan worden aangenomen, dat ook een aantal woonwagenbewoners aansluiting zal vragen; de spanning- zal echter op deze uitloper veel te wensen over laten (vervorming van geluidgeving der radio's, dansend licht), zodat aan deze oplossing grote bezwaren kleven. De totale jaarlijkse kosten, die de gemeente moet dragen aan rente en afschrijving van de a&n- legkosten en stroomverbruik zullen, tegen inkoopsprijs berekend, circa ƒ1.200,zyn. Gelet op de vrij hoge kosten meent het college van B. en W. voorshands niet tot het aan brengen van genoemde verlichting te moeten overgaan. - Uit het kortgeleden gepubliceerde rapport van de chef van het bureau huisvesting is duidelijk gebleken, dat er per maand gemiddeld 100 De oplossing van de crepeer- en noodgevallen, die dringend nood zakelijk ie, wordt bemoeitykt, om dat belanghebbenden de huur van een nieuwe woning niet kunnen be talen en alleen door het vrij maken van goedkopere woningen kunnen worden geholpen. De vrijkomende oude woningen zijn in de regel par ticulier eigendom en bjj' de eige naren is er niet veel animo om vele van deze candidaten te accepteren. In Hotel Meyersbergen lucid „THOR" de Jaarvergadering onder leiding van de heer Th. van Woerkom. Spreker memoreerde in zijn openings woord de verschillende gebeurtenissen In het afgelopen tyd\ak. en de bedoeling waarom deze Jaarvergadering zo laat in het Jaar gehouden was. Om de leden Het college van B. en W. is met voornemens het gerestaureerde Beursgebouw te bestemmen tot ge distilleerd-museum, omdat hiervóór bg de distillateurs geen interesse bestaat. Het gebouw voorziet in tentoonstellingsruimte en kan e.v. als tafeltenniscentrum worden ge bruikt. Besprekingen hierover zijn nog gaande. In antwoord op vragen van raads leden delen B. en W. mee» dat het in de bedoeling ligt straatnaam borden te plaatsen bij de nieuwe bruikt. Besprekingen hierover zjjn straten, waarop een verklarende tekst wordt vermeld. Op die manier kan het publiek begrijpen waarom die straat naar -een bepaalde per soon is genoemd. Het ligt in de*be doeling deze borden te plaatsen in Nieuw)and. in afwachting daarvan zijn tijdelijk de straatnamen op hou ten borden aangegeven. nieuv. e gevallen by het bureau wor- kennis tc stelten tan de plannen van het den ingeschreven. Vanzelfsprekend 50-jang bestaan der vereniging. zrjn ait niet alle noodgevallen, maar r,~u-4 het is toch wel zo, dat van de over 3953 te verwachten nieuwe inschrij vingen van ten minste 1200, bezien naar de normale omstandigheden, de helft op korte termijn moet wor den geholpen. Bovendien moet niet uit het oog worden verloren, dat over het gehele jaar 1953 in ge bruik zijn genomen; in Nieuwland 392 huizen, ïn de Dr. Zamenhof- straat 40 en aan de Prins Bemhard- la&n 8. in totaal dus 440 nieuwe wo ningen. in dit jaar moeten 30 wo ningen aan hun bestemming wor den onttrokken. Resteert dus een winst van 410 woningen. Bierbrj1 komen dan nog 24 „Gusto"-wonin- gen, zodat Schiedam aan nieuwe woningen dit jaar 434 huizen is ver meerderd. Wanneer men weet, dat aan 1C1 gezinnen, komende van buiten Schiedam een zelfstandige woning is toegewezen, dan blijkt hieruit duidelijk, dat op dit ogenblik ter nauwernood van een verbetering kan worden gesproken. Het aantal woningen, vrijgekomen door vertrek van gezinnen naar buiten Schiedam, wordt zeker overtroffen door het aantal woningen, dat wordt betrok ken door gezinnen, die tot nu toe inwonend waren tn woningen, waar tengevolge van allerlei omstandig heden. nieuwe inwoning niet meer mogelijk is. erenigmg bestaat uit ruim S0B le den en adspiranten verdeeld over 37 af delingen. Op het ogenblik staat men voor de deelname aan de verrmgmgskampjoen- schappen van het KS.G.V. as. Zondag te Amsterdam. Laten wij hopen dat de dames aldaar succes zuilen hebben In het bestuur zijn herkozen de her C. J. van 't Hof, A, Hlsseeuw, Jac. van Oudheusden en mevr. C. Meyer-Pranse. Bij het agendapunt „50-jarlg bestaan" werd uitvoerig van gedachten gewisseld. Er zal volgend jaar op 30 Januari begon nen worden met een feestavond m „Cor ner House", vooraf gegaan door een re ceptie. Op. 11 Februari is de gala-uitvoe ring m het Passage-Theater. Daarna volgt nog een feestmiddag voor de kin deren. Getracht zal worden een open lucht-uitvoering voor de adspiranten te geven m de schulp m de Plantage. De uitvoering in het Passage-theater staa' onder leiding van de heer G. J. W. Brand, die daarover een uitvoerig ver slag gaf. Het programma ivordt m reviie- vorm uitgevoerd. Hij wekte daarom de leden ook op. m welke vorm dan ook medewerking daaraan willen te ver lenen. Burgerlijke Stand GEBOREN: Sylvia M. N. W. dochter van A. Wend rich en W. C, van Kooten: Teuntje, dochter van W. Hoogendam en A. M. van den Berg: Johannes, zoon van J, W. Hoogerwerf en P- C. van "Wijngaarden. OVERLEDEN: P. Wilton. 82 jaar. we duwe van C. van Tol; J. K. Houdijk. 70 jaar; K. F. Al, Klapdaor, 24 jaar. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Rem brand t-apotli eek. Rembrandtlaan 5. Bellen by ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen; Passage, 2 uur: „Robinson Crusoe en Co.". hïonopole, 2. 7 en 8 uur: „Wol ven huilen in Alaska". Variété: Passage; 8 uur: Prop.-feestavond VARA (25-jang lustrum). VOOR HEDEN Toneel: Schouwburg-, 8 uur: „Circus Knie". Muziek: Aula Boymans, 8 u: Kamermuziekavond Indig-kwartet; Kivièrahal, 8 uur: Operaccncert R'datns Opera Koor. Circus: Ahoy' Hal, S uur: Circus Strassburger, Cabaret: Luxor, 8 uur: Snip- en Snaprevue „Op en Top!" Film: Arena, 2. 7. 9.30 uur: „Schattige vrouwtjes?" Capitol, 2, 7, 9.15 uur: De wraak van de zwarte adelaar: Centraal, 2, 7, 9.15 uur: 'n Vrouw in gevaar; Cineac, 9—5.15 uur: Nieuws enz,, 5.45. S, 10 uur: Obsessie; Colosseum, 2, 7. 9.15 uur: 'n Vrouw in gevaar; Harmonie, 2, 7, 9.15 uur: Meneer Halot met vacantie, Lutusca, 2.15. 7. 9.30 uur: Mata Hari; Monopole, 2, 7, 9 uur: Wolven huilen in Alaska en Gevleugelde acrobaten; Passage, 8 uur: Robinson Crusoë en Co.; Prinses, 2.15, 7, Ö.30 uur: Opgepast! Zakkenrollers! Rex, 2, 7, 9,15 uur: Rio Grande; 't Venster, 2. 7, 9.15 uur: Les crimes de l'amour; Victoria, 2, 7, 9.15 uur: 't Begon in Shanghai Tentoonstellingen: Vu. Schielandshuïs, 105 uur: Schil derijen en tekeningen van R. Ver- spyck: Historisch Museum, 10—5 u: Geschiedenis van R'dam; 't Venster, 1022 u: Drukwerk en Vrij werk v. Wim Brusse met foto's van Eva Brusse - Besnyö; Museum voor Land en Volkenkunde, 10—5 uur: Melane- sische kunst; weven en vlechten in Afrika: Bouwcentrum, 95, Do. tot 10 u: Bouw v. vac.-oorden. scholen, teh. voor ouden van dagen, fabrieken, boerderijen, etc. Engelse architec tuur. Alle aandacht van de Schiedamse voetballiefhebbers wordt Zondag opge ëist voor dc zeer belangrijke ontmoeting in onze stad tussen S.V.V. en Sparta. Deze halve derby is die grote belangstelling alleszins waard, omdat beide ploegen op het ogenblik aardig draaien en er vooral voor S.V.V. veel van afhangt of het na deze wedstrijd nog mee blyft doen in de kopgroep. De thuiswedstrijd van verleden jaar tussen beide clubs ligt nog vers in het geheugen en bestonden de Spartanen het toen om na een 2—0 achterstand met de rust. uiteindelijk zal zijn om de duizenden binnen een half uur door de toegangen te ver werken. Het 2e elftal van S.V.V. zal. om niet verder in het moeras te geraken, in nog met een 42 zege naar huis te 1 - or dr echt van DFC 2 moeten winnen, gaan. Was dit voor S.V.V. toen een bittere pil, voor Sparta betekende het 't begin van het succes en uitein delijk hel afdelingskampioenschap. Uit de aard der zaak is het nu weer een open strijd en is het met geen zekerheid te zeggen wie als overwin naar uit het strijdperk zal treden. Wel is bekend, dat de Spartanen tot de tanden gewapend naar de buur stad komen en met veel élan de strijd op zullen nemen. Om doelpunten te maken tegen liet gouden blok zal niet meevallen en de S.V.V.-ers zullen dan ook heel erg hun best moeten doen om het tot een overwinning te brengen. Gezien de puike stemming aan de Bosrand en de bereidheid om alles te geven, is in ieder geval een prima wedstrijd verzekerd. Ten overvloede wordt aan de be zoekers verzocht om vroegtijdig aan wezig te zijn ,daar het niet mogelijk Ter afwisseling: van de vrye Zondagen (15 November ligt de competitie wederom stil) gaat HermesD.V.S. Zondag aa. naar Eindhoven- Er staan grote belangen op het spel, daar en Eindhoven en HermesD.V-S-, 2 pun ten op de leiders Excelsior en E.B.O.H. achter staan. De strijd van Zondag zal dus uitwijzen, welk elftal aansluiting behondt by de koplopers en welke ploeg naar de middenmoot verbuist. De winkels, die momenteel in Nieuwland worden of zijn gebouwd hebben of krijgen de volgende be stemming. Van de 9 winkels aan de P. J. Troelstralaart zijn er 2 nog niet uitgegeven. In de overige komen (of zjjn) een brood- en ban ketbakker, een groentehandelaar, een sigarenhandelaar, een melkhan delaar, een kapper, een drogist en een mamifacturier. De winkelgalerij, die rechts van de Troelstralaan in aanbouw is, krijgt de volgende be drijven te huisvesten; een filiaal van D.E.S., een apotheek, een filiaal van een groentezaak, een slagerij, eert zaak in elaa-aardewerk-porcelein en huishoudelijke artikelen, een zaak in parfumerieën, cosmetica en foto- artikelen, een filiaal van v. d Meer en Schoep, van de Gruyter (2 win kels) en Jamin. Zes winkel van de zestien ztjn nog niet toegewezen. Enkele aanvragen heeft men nog in behandeling. Ten aanzien van de brug over de Vtff:sluizen, die een „bottle neck" m de Vlaardlngerdijk vormt, hebben enkele raadsleden het college van B. en W. gevraagd of hierin niet spoedig een voorziening is tc tref fen. Het college heeft geantwoord, dat er verschillende maatregelen worden overwogen. ..Een oplossing Van het vraagstuk' vormen deze maatregelen echter met. omdat de onderhandelingen met Vlaardingen tot op heden geen resultaat hebben gehad. Het zou het college aange naam zgn geweest wanneer de be sprekingen met het Vlaardingse ge meentebestuur een dermate ^'rucht- baar karakter zouden hebben ge dragen, dat daardoor de belangen van beide gemeenten zouden zijn gediend. Eindhoven, vorig jaar kampioen van haar afdeling, behoort weder om tot de sterkste ploegen van de eerste klasse P„ en het zal ons met verwonderen sis ook dit seizoen deze club weer de langste adem zal hebben. Het wordt dus voor de Schiedammers een zeer zware taak om het tot 1 of 2 winstpunten te bregen. En toch zijn onze stad genoten niet geheel kansloos. Wij herinneren ons de thuiswedstrijd tegen Eindhoven van het vorige seizoen. Eindhoven was zwaar m de running, terwijl Hennes daar entegen nu niet direct op dende rende prestaties kon bogen Toen verraste Hermes vriend en vijand door de Eindhovenaren met 3—1 te kloppen na een uitstekend gespeel de wedstrijd, voor de zoveelste maal bewijzend, dat Hermes tegen gerenommeerde tegenstanders haar beste wedstrijden pleegt te spelen "Waarmede wij eenter niet willen beweren, dat Jan van Buytenen c.s. de overwinning reeds in hun 2ak hebben. Technisch zijn de Schiedammers niet de mindere van Eindhoven, maar het gaat om het tempo en de verovering van het middenveld. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan en daarbij een extra oogje wordt gehouden op de verdediging. dan zit er een kans in. Men be weert, dat Hermes het gevaarlijkst is uit haar verdediging en dit lijkt ons voor Zondag inderdaad de best 5 tactiek. Het tweede elftal bereikte door de overwinning van Zondag j.l. op SVV 3 de tweede plaats in haar afdeling. Nu staat de uitwedstrijd tegen Xerxes 3 op liet programma, welke wedstrijd natuurlijk gewon nen moet worden om deze tweede plaats te behouden. Aanvang 12 uur. Ondanks het feit dat men met Hermes-DVS 2 nooit weet. waar men aan toe is, houden wij het op een overwinning. Het derde elftal verloor tot op heden slechts 1 punt erv gaat aan het hoofd van haar afdeling. Zon dag soelen zij om 10 uur thuis te gen DHZ 2 en oppassen is hier de boodschap. Ook het vierde team van Hermes is nog ongeslagen, doch twee pun ten gingen door gelijke spelen ver loren. Ook dit elftal speelt Zondag thuis, om 12 uur. en wel tegen DJS 2, welk elftal nog geen enke1 punt veroverde. Hier durven wij een overwinning voor Hermes 4 te voorspellen, al doen de jongens er goed aan te donken aan de be roemde kat in het nauw. Zondag gaan de geel-zwarten in het „Volkspark" om 2 uur de stryd aanbinden tegen het Rotterdamse Belvedere. Dit is een onbekende tegenstan der en hoewel zij momenteel de voorjaatste plaats op de ranglijst innemen, moet er toch altgd waak zaam gebleven worden. Want juist de laagst geplaatste elftallen strij den voor elke punt en beschouwen het als een grote eer om de ploeg, die aan de kop gaat, een nederlaag toe te brengen. De D.H.S.-ers tonen echter de laatste weken in een goede vorm te steken en als de voorhoede dezelfde productiviteit kan ontwikkelen, zul len er zeker weer twee punten aan het totaal toegevoegd kunnen worden. Het verdere D.H.S.-programroa luidt: D.H.S. 3—F.S.V. Pretoria 3 9.30 uur: Germinal 2D.H.S. 4 11 uur; St. Volharden 4—D.H.S. 5 12 uur; D.H.S. 6Flakkee 4 2 uur; Noorderkwartier 3D.H.S. 7 12 uur. Dc Arbeiders Gemengde Zangver eniging „Excelsior" gal Woensdag avond in de Grote Kerk een uit voering van het Oratorium „Judas Maccabaus" een. der grote werken van Handel, ook wel bekend als het feestoratorium Handel compo neerde het werk in 1746, in niet meer dan 35 dagen tfjds. Thomas Morell schreef de tekst. Het symphonie-orkest van Rot terdamse musici en het meisjeskoor „Feijenoord" verleenden hun mede werking aan deze avond. De so listen waren de tenor Reinhard van Randwijk, die zich vol overgave van zijn omvangrijke taak als Ju das Maccabaus heeft gekweten, An- tin Eldering, bas. mevr. Sophie Both-Haas, sopraan en Riek van Veen, alt, Herman van Rhoon be geleidde aan de vleugel. Excelsior is onder de bezielende leiding van Piet 't Hart tot een diepgaande vertolking gekomen. Het fraaie koor beleefde hier een van haar hoogtepunten. A.s. Zaterdag is G.T.B. I vrij. G.T.B. 2 ontvangt aan cie Haven- dijk de leider van haar afdeling Zwaluwen VI. 4. Voorspellingen zijn altijd erg moeilijk en op papier in Zwaluwen ontegenzeggelijk de bes te. En toch durven We G.i'B. 2 een puntje te geven; zij hebben wel eens meer voor verrassingen ge zorgd, De wedstrijd wordt geleid door de heer v. Dongen Te zelfder tijd heeft op Laan Ons Genoegen de ontmoeting G.T.B. III R.VV.H. III plaats, o.l.v. de heer Kalkhoven. Wil G.T.B. III nog een woordje meespreken, dan dient er hard voor de punten gevochten te worden. Negen en veertig jaar bestaat nu de Christelijke Bedrijfsgroepen Cen trale in Nederland, afdeling Schie dam Daarom was er een bijeen komst Woensdagavond In de grote zaal van Irene, Schiedams Toneel zorgde voor gepaste vrolijkheid met het stuk „En Jacob diende", maar alvorens zg met hun spel konden beginnen waren er enige feestrede voeringen. Voorzitter K. Landheer sprak een openingswoord en heette o.m. in het bijzonder welkom de afgevaar digden van de afdelingen Delft en Vlaardingen. De voorzitter van de Christelijke Besturenbond, de heer P. J. Stam, wekte op tot verhoging van het ledental en animeerde de aanwezigen de pro pagan da-vergade ring op 25 November a.s. te bezoe ken. De heer J. van der Herik bracht namens het hoofdbestuur der CNV, de overkoepelende orga nisatie, felicitaties over en speldde de heer H. J. Knipscheer het gou den jubileuminsigne op de borst. De vrouw van de jubilaris deelde in de hulde. J. van der Toor zorgde voor een gezellig stukje muziek tussen de bedrijven door. De opbrengst van de tombola kwam ten goede aan het bonds va can tieoord in Drieber gen. Er ging tevens een oproep uit ter ondersteuning van het werk van de heren Fuikschot en De Boer, die door de bond zijn uitgestuurd, res pectievelijk naar Canada en Nieuw Guinea, ter verbreiding van het werk van de vakbeweging volgens Christelijke beginselen. (Van een mzer verslaggevers) De achttienjarige J, C. uit Schie dam, die Zaterdag irv Den Haag een fiets ontvreemdde is wel bij zonder snel tegen de lamp gelopen. Hij nam in de Joh. Camphuysstraat een fiets weg en probeerde die een paar stralen verder weer te ver kopen. Hij belde zonder te weten wie er woonde, ergens aan en vroeg aan de vrouw, die open deed of zij een fiets wilde kopen. „Hij kost vijftien gulden" zei C. De vrouw gaf hem vijf gulden, waarop de fiets van eigenaar verwisselde. Toen C. Maandag terugkwam werd de politie gewaarschuwd die de man meenam naar het bureau. De echtgenoot van de koopster had het zaakje niet vertrouwd en de re cherche in kennis gesteld. Aan de voorwedstrijden om hei schaakkampioenschap van Schiedam georganiseerd door dc gezamenlijke Schiedamse Schaakverenigingen, waarvan de Schaakclub Schiedam met de uitvoering is belast, wordt door 48 spelers van de diverse ver enigingen deelgenomen. De wedstrijden beginnen op 9 No vember en zullen door de medewer king van de Aid. Schaken van de personeelsvereniging Wiiton-Fyen- oord in haar clublokaal gespeeld worden. In ons bericht van gisteravond over de diefstal van grondstoffen b ijde Baronie ter waarde van 30.000 is vermeld, dat de 23-jarige mejuffrouw B. H. de K. wordt ver dacht van heling. De politie veraoekt ons mede te willen delen, dat deze juffrouw als getuige bij de zaak is betrokken. Het aantal gearresteerden is dus niet acht, maar zeven personen. Van hen is inmiddels de S0-jarige huis vrouw J. C. H. door de rechter commissaris in vrijheid gesteld. Door de onverwachte prestaties van ons judo-team tijdens de Euro pese kampioenschappen te Londen gehouden, is de judo-sport plotse ling m de belangstelling van vole sportliefhebbers gekomen. De jiu jitsu- en judo club „De Maasstad" wil het ijzer smeden zo Jang het heet is en brengt op 11 November m het gebouw „Emporium" een aan trekkelijk programma. De grote at tractie is het optreden van Jan Rapmund uil Den Haag hij scoor de in Engeland de meeste punten en zal op deze avond zijn kunnen tonen m een competitie-speciaal te gen niet minder dan tien judo-ers. Voorts worden er onderhandelingen gevoerd om de gehele Nederlandse ploeg op de mat te krijgen. GLASGOW. In een wedstrijd van de voorronden voor het wereld kampioenschap (groep 3> hebben Schotland en Wales in Hampden Park gelijk gespeeld: 3—3. De rust stand was 2—0 voor Schotland. De ontmoeting werd, wat het ge halte van het spel aangaat, een te leurstelling. Voor rust wa-en de Schotten op het stuk van techniek en van teamwerk superieur, wat tot uitmg kwam in twee doelpunten, ïn de tweede helft kwam Wales sterk opzetten, en het was hoofdzakelijk: aan de strijdlust van de bezoekers te danken dat zij het tenslotte tot een gelijk spel konden brongen. De gelijkmaker werd twee minuten voor het einde gescoord door de Welse mid voor John Charles In deze groep leidt Schotland thans met 3 punten uit twee wed strijden, voor Engeland 2 uit een, Wales 1 uit twee cn Noord Ierland uit een wedstrijd. Coppi-Filippi winnen Trofée Baracchï MILAAN. Het Italiaanse wieier- seizoen is besloten met de ten bate van een liefdadigheidsinstelling ge organiseerde „Trofee Baracchï", een ploegwedstrijö welke uit drie onder delen bestond: een wegwedstrijd over 10S kilometer tegen het uurwerk van Bergamo naar Milaan, een ronde met vliegende start op de Vigorelli baan en een Australische achtervolging over vier kilometer. Eerste in het eindklassement wer den CoppiFilippi (It.) met 82 put., voor Anquetil-Rolland (Fr.) 73 pnt, AstruaDe Filippis (It.) 59 pnt., en Mïignï—Aureggi (It.) 46 pnt. Het Ne derlandse koppel Van EstWagtmans werd 8e met 20 pnt. Binnenkort is een voorstel te ver- wa.ch.ten, waarin het college van B. en IV. de gemeenteraad om een cre- diet zal verzoeken ten einde de eerste voorzieningen te treffen om te komen tot een betere riolering in de Gorzen. ROTTERDAM toch tip losse centen. Hoe hy houden tatie doet geen goed «iter- (iard. Als je de deur bin nen komt. tit je bij ieder een al op de korrel en Voor de bouw van een aula op de algemene begraafplaats is op de be groting voor 1954 geen crediet uit getrokken. Om financiële redenen is dit verschoven naar het volgende jaar. Men dient zich voorlopig dus nog te behelpen met het bestaande houten gebouwtje. Gemeentereiniging krijgt veeg-zuigmachine Op vragen van raadsleden hebben 3, en W. geantwoord, dat binnen kort een voorstel te venvachten is voor de aankoop van eert zuigveeg- m ach ine ten behoeve van de ge meente reinigingsdienst. ONZE Lieve Heer heeft rare kostgangers zeg gen ze wel eens. waarmee dan niets uteuws tcordt uer£e kondigd. want het is zo. Een paar mensen in nu'jn - buurt hotten het gisteren gezelhge prater en een over de „grootste too ie •t™*""-'"1- pawner", dte hen ooit een sigaar had afgezet, een man, die van het klaplopen dermate een techniek maakte, dat dc lui. die hem kennen, al machteloos be ginnen te kijken als Ju; op daagt. Persoonlijk vind ik het nog niet zo'n kunst om langs slinkse toepen van 'n ander een rokertje of ean glaasje bier machtig te worde". Meestal lukt dat wel. Maar oucr hem gaan verhalen, dat hij complete diners i« dc macht sleept zonder een cent te betalen on. h(j de hardnekkigheid van een terrier bezit als hij op het spoor komt van iemand waarvan hij bij voorbeeld ccu lift kan krij gen. Hij zal de persoon in kwestie een avond fanp trouw ooipen tot hij nier kt, dni het tijd voor opstappen is en dan slaat hij met een virtuoze smoes toe, over dondert zijn slachtoffer, profiteert van hem en laat hem in de steek als er niets meer te halen valt. Een an dere historie vjil, dat er een gezellig heel pe- cellig avondje de reke ning werd opgemaakt waar bii bleekdat iedereen een nota moest voldoen van omstreeks tien gulden, behalve een meneer. Dat was alweer onze „rooie pernner". wiens schade niet meer bedroeg dan vijf en Door een te donkere bril mag zien. RHEUMABESTRIJDING Met dit natte weer heb ber. wellicht vele lezers van deze smalle kolomme tjes weer die akelige kna gende pijn in hun armen of benen gevoeld, welke •RTT nu- PBFMT als gemeengoed „rheuma- Bij DE BREW I tiek» worclt genoemd. Deze lapt e» hoe het hem lumd op de portentonnaie. -pe n heden toont rheuma dreigt een volks- 1 iiïfIce»i me> een. Tinnrnm ums het. nnlntinx de ¥.Q v ...r_jj_ blijft gelukken is me een Daarom toas het on la rips de idsel. Men schuwt hem zoveel men kan al is hij wellicht een ziekte te worden van de eerste rang, beste vrienden, en daarom kan er niet doodeerlijk mens irt zaken man achter de tap keek oj lang trouwlustigen strijden. Daarvoor is de en een werker waarvoor je hij water zag branden en „.3, het'huls der gemeente oprichting van een rheu- de pet mop afnemen. Jam- schonk onthutst het pilsje eereden, weigerde mabestrljdïngscentrum ook mer toch. 20 n kostganger, in. Maar door de macht der h Want een dergelijke repu- gewoonte zette hij de prijs 3» Br nearest gistermorgen toen het op in Schiedam van het groot ste belang. Maar dat 15 een A»,,»**,' Air, W uieiiMV". uu vcisicviKi»*»- kostbare geschiedenis. nenSr»»nf T het end band lioP van het achter- Daarom wil Scbiekanter geoffreerd. In het café pra ten zc er nog over' wiel, zodat het houten spa- kenstclsel heel vlotjes een dringend beroep op de burgerij doen Zaterdag, elkaar zakte. Naar Schie- wanneer de offerbus onder kanter ten politie-burele "W neus wordt gestopt. eens extra diep in de beurs te tasten, want ook in Schiedam moet de rheum a- daadwerkelijk vernam deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De chef van de stal- houder ij verscheen na het bestrijding gebeuren direct met een 4"~ 1 grote Amerikaanse slee ter plaatse, zodat de weliswaar geschrokken maar niette min onbeschadigde passa- a'e'"-S M«M<£rft$LS5nde *etU'gC "°e f°™ S* ter hand worden genomen. HAVEN-BAD Een van Schiekanters sp'onnen was gisteravond Grote Markt arriveerden. De heer A. v. M.. Schie kanters dichter in buiten gewone dienst, rijmelde o.m. het volgende: Het weer was wel niet zo best Ik „pakte" toch nog een Broersvest Daar zag ik 'n bruidspaarvigilant Met gebroken wiel aan de ach terkant De paarden had men weggeleid Die ston den op non-activiteit Een dienaar van het gezag bouwde man plotseling een duik in de Nieuwe Haven nam. Een andere heer vond dit blykbaar een ziekelijk verschijnsel en sprong eveneens gekleed de duike laar na. Toen het tweetal weer (nu druipend) op de kant stond, kon de redder nog een pak slaag van de drenkeling op de koop toe krijgen. „Die man is dron- Haalde zijn boekje voor de ken." beweerden omstan- dag En stond het_ geval ders. maar dat heeft Scbio- noteren Da., is ne kanters spion niet kunnen plicht van deze heren Ik voelde enige tegenzin Want dit was geen bemoe digend begin Maar ik hoop dat ik het misschien onderzoeken, want politie mannen van de motorbri gade stopten de badgast in het zijspan en reden met hem henen Een electrisch comfoor dat te dicht bjj een fauteuil was ge plaatst, heeft de heer N. A. van Laart in de Joost van Geelst raat gistermiddag een schade van 1400 berokkend. De stoel raakte in brand en stak op zijn beurt weer andere meubelstukken aanDe be woners begonnen de blussing met behulp van een schuimapparaat van de buren. Ze werden later ge assisteerd door brandweerpersoneel van gereedschapswagen 3 en blus- eenhèden 41 en 40. Brandmeester G. Oord had de leiding. Een brand in de bakkery Steens aan de Hoekxestraat heeft gister middag voor ongeveer drieduizend gulden schade aangericht. Het vuur woedde in 'n broodoven, waar acht tienhonderd broden lagen. Dit oude brood werd gedroogd om tc kunnen worden verwerkt tot paneermeel. De brand is ontstaan doordat enkele houten rekken zijn omge vallen tegen de elcctrische elemen ten van de oven. De vlammen sloegen weldra naar buiten en er was ook nogal wat rookontwikke ling. Hoofdman H. van der Burg bad de leiding van de blussing, die ge schiedde met enkele co 2 apparaten en een straal op de waterleiding. Bluseenhcid 21 arriveerde het eerst bij de brand. Daarna kwamen nog autospuit 12, bluseenheden 26 en 22. autospuit 7, bluseenheid 101 en een gereedschapswagen. De schade wordt door verzekering gedekt. PTT-man frankeerde met gebruikte zegels Dc procureur-generaal bij het Gerechtshof te 's-Gravenhagc heeft bevestiging van het vonnis van de rechtbank te Dordrecht gerequi- reerd. welk vonnis inhield dat de 53-jarige inmiddels ontslagen PTT- kantoorhouder J. H. van de G. uit Aib lasser dam een gevangenisstraf van vgf maanden zou moeten on dergaan. Van de G. werd ervan beschul digd dat hij gebruikte postzegels die hij van een kennis, de post- zegelhandelaar B. uit Krimpen aan de Lek, ontving, opnieuw ter fran kering had gebruikt. De postzegels waren afkomstig van de Kijswijkse postzegelhandeïaar E., die de stem pels ervan veiWijderae. E, die thans in het Huis van Bewaring is voor dit delict, kocht de zegels van de PTT-veilingen, de zogenaamde „Kilowaar". De postzegelhandelaar uit Krim pen aan de Lek, die 25 jaar gele- Touniooi „Trofeo Italia" in 1957 naar Zagreb? ZAGREB, In Zuidslavië, het land dat in Augustus van dit jaar te Nijmegen het internationaal wa- terpolo-tournooi om de Trofeo Italia won. bestaan plannen om het eerst volgende tournooi in Zagreb te houden. E)e afdeling Kroatië van de Zuid-Slavische Zwembond heeft een dei-gclyk voorstel aan zijn top organisatie gedaan De afdeling Kroatië zou voor dit tournooi het jaar 1957 willen kiezen. Hierover zal de Europese Zwemliga (LEN> echter nog nader moeten beslissen. Voorts heeft de afdeling Kroatië aan de Zuid-Slavische Zwembond voorgesteld, dat het land zich can- didaat zou stellen voor de organi satie van de Europese zwemkam- pioenschappen in 1958. Met ingang van a.s„ Zaterdag zal er weer markt worden gehouden aan de Maashaven. Het Afrikaan- derplein wordt na ruim zeven maanden verlaten. De kooplieden steken hun vreug de over de terugkeer naar de oude vertrouwde plaats niet onder stoe len of banken. Velen hebben een extra mooi partijtje goederen voor deze gelegenheid bewaard. Ook zul len de kramen Zaterdag een een voudige versiering krijgen. Vijf en twintig jaar melkbezorger De heer F. A. van Wijk, die van daag een kwart eeuw melkbezorger is bij de R.M.I., ontving vanmorgen een paar dingen waar" hij erg blij mee was. De directrice overhan digde hom op het hoofdkantoor een enveloppe met inhoud, van de Ver eniging voor Nijverheid en Handel kwam de toezegging voor een in signe en een vererend getuigschrift en de collega's van de R.M.L droe gen een fraai geschenk aan. Collectanten gevraagd Klaproos-collede Ieder jaar willen méér verwanten van aan ons volk toevertrouwde gesneuvelden hun doden komen be zoeken. De graven worden verzorgd door vaderlanders, die deze graven heb ben geadopteerd, alle dertigduizend. Maar zonder hulp van ons Neder lands oorlogsgrcn Comité kunnen de familieleden rastal niet naar Nederland komt', om die graven te bezoeken. Daarom: Geeft u op als collcc- tant(e) voor de Klaprooscollecte op Zaterdag 14 November a.s. Meldt u per briefkaart (Het Rot- Icrdamsch Parool. Schiedamse Vest 42of telefonisch onder no. 25430 (7 lijnen 1. Wij zullen uw aanmel dingen toezenden aan de organisa toren van dc collecte. tn de havcu a-ijn twee Deense tor- pedobootjagers aangekomen, de „Huif- fcldt" en de ..Wi]]emoes". Dc schepen, die ligplaats hebben gekozen Ban de Parkkade, zullen tot 8 November a.s. m Rotterdam blijven. De commandanten van de torpedoja gers. kapitein-ter-?ea V- V/urtz en ka pitein-lui tenon t-ter-zeè E. Wolfhagen, hebben vanmorgen hun opwachting ge maakt ten stadhuize. Nog in de loop van de morgen bracht burgemeester Van Walsum een tegenbezoek aan de Deense schepen. den bij van G. hulpbesteller was geweest, was vrijgesproken omdat de rechtbank er met van overtuigd geweest was dat deze had geweten dat de zegels vervalst waren-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1