Sffiïnw Lustrumfeesten „Onder Ons" met zwemwedstrijden gestart Wat voeren Schiedammers in hun vrije tijd uit? Zilveren VARA sticht televisie-club Koekoekklokken Eerste paal nieuwbouw Dr Noletstichting GOED NIEUWS! Korfballers op de helft van het programma Met waterpolo wonnen jongeren met 5-2 van de oudjes Vlaggen uit oetgangster slak onvoorzichtig over mm aanbieding DE KLERKeZN vvordl gymnasium inwonend H. Th. v. d. VLERK Nieuwe Maasstraaten B.B.-singel beter bestraat Pompstation-fontein wordt gesloopt GTB was in een feeststemming Volkstelling in Schiedam Jubilaris bij A-I-bank PPSC-nieuws Jubilarissen bij Gasfabriek Wilton-handbal DWS-programma A(»R1NDA Agenda Rotterdam KftoES%m^ Christus en mijn leven „Huiselijke feesten in het gezin" Open-deur-dienst in Grote Kerk 2 Vrijdag 6 November 1953 (A dvrrtentie l.M.) De lustrumfeesten van cle gouden Schiedamse H.B.S.-ver- eniging „Onder Ons" zijn gistermiddag gestart met zwemwed strijden voor leerlingen uit alle klassen in het Sportfondsen- bad. Groot was de belangstelling, zowel van de zijde der leraren als van de leerlingen, die dit eerste sportieve treffen niet wilden missen. Het is een bijzonder geslaagde middag geworden (dank zij de voortreffelijke organisatie van de gym- nasliek-leraar, de heer C. A. Bos) waardoor er ondanks de felle strijd, die in het water werd geleverd, die sportieve geest merkbaar was, die „Onder Ons" kenmerkt en voor welk doel (een hechte band tussen de leerlingen te kweken) de vereni ging ook is opgericht. Wanneer vannacht het stroomga t bij Ou werker k wordt gedicht, zal morgen in het gehele land van alle openbare gc-bouwen de nationale driekleur wapperen Het Schiedaxr.se gemeentebestuur wekt de bevolking op dit goede voorbeeld te volgen en eveneens de vlag uit te steken. De 22-jarige mevrouw S. v. d. G. V. uit de Seringenhof stak gister middag onvoorzichtig de oversteek plaats bij de brug in de Oranjestraat over. Zij werd door een personen auto bestuurd door de 41-jarige monteur J, M uit de Alb. Thym- straat, aangereden en tegen de straat gesmakt. Per auto van de G<i en GD is het slachtoffer dat een hersenschudding opliep, naar de Dr Noletstichiing gebracht. De directeur van de R.H.B.S.. dr. J. Oort. heeft in een kort begroe tingswoord de aanwezigen, onder wie rich vele leraren met hun da mes. de oud-leraar r. W. J. Volie- wens (ere-voorzilter van de lus trum-commissie i en diens echtge note. alsmede een aantal ouders van de leerlingen bevonden, hartelijk welkom geheten en daarmee de lustrumfeesten officieel voor ..aan gevangen" verklaard. Aangemoedigd door een grote schare klasgenoten, die de balcon- tribune volledig bezetten, deden de jongens en meisjes in het water hun plicht om de eer van zijn of haar klas hoog te houden. Door enkele zwemsters en zwemmers werden opmerkelijk goede prestaties gele verd. Doch daaraan is hun lidmaat schap van S.Z.C. wellicht niet vreemd. Misschien was het aan te bevelen geweest, wanneer er nog onderscheid was gemaakt tussen ge trainde wed strijdz wemnter? sters 1 en de z.g. .,Zondag"-zwemmers(sters). Irt ieder geval waren deze wedstrij- den een goede propaganda voer de zwemsport. Een bijzonder aardige afwisseling van het programma was het show- zwemmen, een nieuwigheid, dat de i laatste tijd in de zwemsport veel I opgang maakt. Een negental meisjes lieten ..The Dancing Balls" i zien, figuurzwemir.eu mot grote strandballen. Na het hindernis/, wem- j men, dat bestond uit het zwemmen van een afstand van 2"> meter, waar bij de deelnemers een brandende kaars moesten overbrengen, werden de aanwezigen vergast op een \va- terpolo-wedstrijd tussen oud-leer- lingen cn leerlingen van de H.B.S. De jougelui zegevierden met 52 j over de oudjes De gedetailleerde uitslagen zijn*, j 25 m schoolslag meisjes tot 16 jaar: 1. Janny Krcbcr 20.7 sec.; 2. Klaske j Steen sin a 21.3 sec.; idem jongens: l. Jan v. d. Meer 18.7 *ce.: 25 m vrije slag meisjes tot iG jaar: 1. "Janny. v. d. Meer 16 sec.: idem jongens: Jan v. d. Meer 13.9 sec.; 50 m vrije i slag meisjes 1G jaar en ouder; 1. Trudy de Bruin 36.3 sec.; idem j jongens: 1. Nak Perquin 32.8 sec.; i 50 m rugslag meisjes 16 jaar en i ouder: 1. Trudy de Bruyn 48.1 sec.; 1 idem jongens 1. Nak Perquin 40.3 sec.; klasse-estafette 8 maal 25 m vrije stag: A.' tussen de klassen 1 en 2 jongens." 1. klasse 2 b in 2 min. 28.6 sec.; B> tussen klasse 3 j t.m. 5 jongens: 1 klasse 3 a in 2 min. j 17 sec.; klasse-estafette 4 maal 25 m vrije slag meisjes: A> klasse 3 t.m. 5: I 1. Klasse M5 in 1 tnin. 11,7 sec.; B> klasse 1 len 2: 1. klasse 2a. b en M2 in 1 min. 14.4 sec.: hinder niszwem- men meisjes; 1. Mi a van Leeuwen 35.4 sec.; 2. A li Gei-rits ma 37.5 sec.; idem jongens: 1. Jan Aarnoudse 43 sec. Enige tijd geleden hebben we melding gemaakt, dat het college van B. en W. van plan is een onderzoek te laten instel len „hoe men in Schiedam zijn vrije tijd doorbrengt". In een meer gedetailleerde uiteenzetting verklaart het college, dat moet worden nagegaan, wat de stad Schiedam als totaliteit voor de Schiedamse jeugd betekent. van uitzonderlijk goede kwaliteit. Haarvelours, het ideale huiskamerkarpet, in nieuwe kleurrijke dessins. Een stuk karpet voor lage Prijs. QA 50 280x200 "4. (Advertentie l.M.) Ui tientallen aanbiedingen hebben wij U aangetoond en duizenden Rotterdammers Hebben Hel telkens opnieuw ondervonden hoe lage prijzen c* een uitgebreide sortermg band 'm Hand gaan- Hoe dat kan 7 Géén extra kosten voor im porteurs ee grossiers, neen, eigen grote importen art de enorme collecties van welk land ook maken prijzen mo gelijk die 30 tot 40% lager zijn dan normaal. Gevoerde heren Nappa Handschoenen, gemaakt van een eerste keus soepele kwa- ktert Real Nappa, ruime modellen met heerlijk warme voering en drukknoopsluiting, zouden wij toch onmogelijk to goedkoop kunnen aan bieden als wij ze niet recht streeks bij duizenden paren importeerd e- Zaterdag is het de dag voor »{|e vaders en verloofden van onze klanten, want dan begint om 9 uur de verkoop van deze gevoerde Nappa heren handschoenen in de kleuren bruin en tan in de maten 7% t/m 9% per paar voor WlHhUCENIBUM BlNNENWtü, Tel. Ï91B0 Het was voor de directeur ran de dr J. Oor;. teel ccn bij zonder lucht ipe icrnxiianiiïking. toen hij de teerlingen rau cijü school eens iv pen andere dan ren hottere ouderirijs-iiiriehiiiifl onf mocïte BINNENWEG BEIJERLANDSELAAN De afdeling Schiedam van de VARA zal overgaan, tot het stichten van een Vara-televisieclub en een Vara-Kunstkring. Dat werd Donderdagavond bekend gemaakt op de grote feestavond in het Passage-theater ter gelegen heid van het v(jf en twintig-jarig bestaan van de afdeling. De artisten Lizzy Valesco en Kenny Fontaine, cabaretières, Adrie van Aerschot met Imitaties, Dolf Eikhuis als ïanger van het Napolitaanse lied. Rudi West in sketches, Justus Jesayes aan de vleugel en het sfeervolle orkest van Jan Corduwener verleenden hun medewerking aan de feestviering! Op 24 October j.I. was tijdens een receptie in symbolische vorm een jubileumcadeau aan het afdelings bestuur aangeboden. Dit bestond uit een model van een televisietoe stel. Thans kwam, ten aanschouwe van een tot op de laatste plaats be zet Passage-theater, het origineel voor de dag. De voorzitter van de jubileum-commissie, de heer H. J. de Vogel, overhandigde onder dave rend applatss het fraaie geschenk. De bedoeling van dit cadeau is zeer vooruitstrevend. Men wil „kijkclitbs" gaan vormen in de stad. om belangstelling en liefde te kweken voor de jongste technische spruit: de televisie. Wat betreft de VARA-kunstkring. dit is een gedachte om het de leden financieel gemakkelijker te maken, de beide jaarlijkse kunst avonden te bezoeken. Voorzitter G. J. Smit heette in zijn openingswoord o.m. vertegen woordigers van de Schiedamse Ge meenschap. het Hoofdbestuur van de VARA en bestuursleden van af delingen uit de omliggende plaatsen welkom. Na de overhandiging van het televisietoestel kreeg de heer J, W Lebon. secretaris-penningmeester van de VARA, het woord. Deze gaf een kort overzicht van het ontstaan van de arbeiders omroep vereniging in de moeilijke, maar strijd volle jaren. Hij vergeleek de kosten der uitzendingen van toen en nu. die vanzelfsprekend frap pante 'verschillen aanduidden. Als men volgend jaar met de uitbouw van de studio zal beginnen. Hoopt men het gestelde doel: drie hon derd vijf en twintig duizend leden, te hebben bereikt. Thans staat men op 310.000. Schiedam draagt haar steentje bij met bijna vier duizend leden en zal tot 4200 moeten komen, wil onze stad verhoudingsgewijs niet achterop komen. Vanzelfspre kend wekte de heer Lebon de Het gebouw, waarin thans het gymnasium is gehuisvest, beant woordt niet meer aan de te stellen eisen. T.z.t. zal hierin voorzieningen moeten worden getroffen. Het is moeilijk op korte termijn een be slissing tp riemen, omdat het niet helemaal verantwoord is voor een schoolinrichtjng, die 100 leerlingen telt, een monumentaal bouwwerk op te richten. Dit kan echter al leen, wanneer men zich tevoren heeft vergewist of het dringend noodzakelijk is, dat het gymnasiaal onderwijs in een apart gebouw moet worden gegeven en het b.v. niet in het te stichten lyceum-ge bouw kan worden ondergebracht. (Advertentie l.M.) Schiedammers op, de schouders er nog eens flink onder te zetten. Vervolgens richtte spreker zich tot de heer en mevrouw K. J. de Vogel. De mannelijke helft van dit echtpaar heeft vijf en twintig jaar j lang zijn beste krachten aan de af- j deling geven, waarvan vele jaren als voorzitter. De heer De Vogel kreeg een bijzondere onderschei ding toegekend, namelijk het insig ne van verdienste. Mevrouw De Vogel werd in de dank betrokken en kreeg als stoffelijke blijk van waardering een fraaie bonbonnière met het VAR A-embleem. Het programma voor deze avond stond op een zeer goed peil. Adrie van Aerschot met zijn zuivere imi taties van bekende artisten en radiosprekers vonden wij een van de uitblinkers. De beschaafde stijl van Jan Corduwener is onverbe- met koekoek en slagwerk, reeds vanaf 23.50, 1 jaar garantie. ROTTEKD.DIJK 268 - TEL. 67593 j Onder jeugd zowel te verstaan de I scholier, de H.B.S.-er. het kantoor- l meisje als het fabrieksmeisje, enz. Hiervoor is zowel een psychologisch als een sociologisch onderzoek oood- I zakelijk, waarbij er van moet wor- den uitgegaan, dat zowel de ver- schillende gemeentediensten als or- ganisaties uit de burgerij hun mede- 1 werking moeten verlenen. Na de I verwerking van het psychologisch en sociologisch materiaal kan het gemeentebestuur worden geadvi- seerd op welke wijze maatregelen moeten worden genomen om de ..jeugdsituatie" te verbeteren, voor- ai ook met het oog op eventuele voorzieningen in de toekomst. De duur van het onderzoek zal circa j anderhalf jaar bedragen. De leiding hiervan zal berusten bij prof. dr. M. J. Lange veld en prof. dr. J, P. i Kruyt. Het z.g. ..bronnenboek" van prof. Langeveld zal wel in zijn algemeen- I heid enige richting geven aan het i onderzoek, maar door de locale ge- aardheid van Schiedam moeten ge- heel andere wegen worden bewan- i deld om richtlijnen te kunnen geven voor de oplossing van het Schie- j damse probleem. Het onderzoek, dat met medewer- i king van studenten van de Utrecht- se universiteit zal worden gedaan, j behoeft niet rover te kosten, dan i circa 15.000,Bij deze kosten is j geen rekening gehouden met het I eventueel uitgeven in boekvorm van j de resultaten van het onderzoek. De nieuwe Maasstraat en de Buys Ballotsingel zijn twee openbare wegen, die op de lijst staan van straten, die in aanmerking komen om binnenkort te worden verbe terd. Met de werkzaamheden aan de Buys Ballotsingel is men reeds bcgonr.cn. Het open terrein voor de Finse scholen aan het Lorcnt2plein is een doorn in het oog van een aantal raadsleden. Op hun vragen hebben B. en W. meegedeeld, dat wordt uitgezien naar een meer be vredigende oplossing. Ook zal de bestrating tussen Singel en de spoorwegovergang bij de Over- schiesestraat binnenkort worden verbeterd. Tijdens het sectie-onderzoek van de gemeentebegroting hebben een aantal raadsleden de opmerking gemaakt, datde fontein aan het Pompstation aan de zijde van bet Boerhaveplein wel eens hersteld mocht worden. Het college van B. en W. is echter een geheel andere mening toegedaan, want ons dage lijks stadsbestuur stelt voor de fontein maar te slopen. De terra cotta bekleding van het Pompsta tion verkeert in een zeer slechte toestand en vernieuwing daarvan brengt veel te hoge kosten met zich. Ook het waterreservoir zou moeter. worden vernieuwd. En om dat ook het hek vrijwel verroest is, heeft men plannen opgevat het hek te verwijderen, de waterpartij te slopen en het geheel in e^n fleu rig plantsoen te herschapen- Op de Rotterdamsedijk worden, dan tege lijkertijd enkele zitbanken ge plaatst. terlijk. Een voortreffelijk karakter stukje mét een fris décor was de kermisscène. Justus Jesayes bege leidde met intellect. In Musis Sacrum vierde de per soneelsvereniging van de Gemeente Technische Bedrijven haar achtjarig bestaan. De zaa] was geheel gevuld, toen voorzitter A. Kooyman zijn welkomstwoord sprak. De toneel - j groep GTB, onder leiding van J. van der Meer. de balletgroep o.l.v. mevrouw W, Vcndeloo-Clements, Hakkert's band en de twee volie j neven als gasten, zorgden voor een góed geslaagd feest. Na afioup van het programma was er een gezeilig samenzijn met de Hakkert Bond en een geschenk voor de artisten van i deze avond. Op Zaterdag 5 December zal er met, de kinderen van de GTB-ers een Sint Nicolaasfeest worden ge- I viei'd in de bovenzaal van Musis. Mr. A, F. A. van Velzen toonde zich gistermorgen een vol leerde heibaas, toen hij in zijn functie van voorzitter van het bestuur van het R.K. ziekenhuis Dr. Noletstichting, de eerste van een grote serie betonpalen in de grond dreef, waarop de nieuwe Westelijke vleugel van dit ziekenhuis moet komen te rusten. Na drt officiële eerste-paal-slaan richtte mr Van Velzen het woord tot de talrijke aanwezigen, onder wie zich wethouder mr M. v. Kin deren. dr A. L. J. Kunze. genees heer-directeur van de Dr Nolet stichting. deken Rcyncn. rector Van Houten, moeder-overste zuster Scho lastic. verplegend personeel van het ziekenhuis en een groot aantal ge nodigden bevonden en zei, dat hü met vreugde deze handeling ver- j richtte, omdat men nu aan de voor- j avond staat van de verwezenlijking I van een zo lang gekoesterde wens. Reeds geruime tijd tobt men in de Dr Nolets'mhting met ruimtegebrek. Wanneer ze vleugel klaar is, heeft men de beschikking over 200 bedden meer. Bovendien houdt deze nieuwbouw in. dat de hoofd-ingang van het ziekenhuis wordt verplaatst van de dr Noletstraat naar de Stad houderslaan. Over anderhalf jaar hoopt men met do bouw gereed te Geassisteerd aoar een hetbcaa laat zijn. Het werk Wordt naar een ont- j mr A. F. A, van Velzen de si oom- werp van het architectenbureau ir j hamer dansen op de kop ran de E. H. en H. M. Kraayvanger uitge- eerste paal. die uister en voor de voord dear hel bouwbedrijf Struyc- meuirboiftu reu de tlr NoictsticJt- ken on Co. uit Tilburg. ting werd gestagen. In Schiedam wordt thans een volkstelling gehouden, waarbij om een opgave wordt gevraagd van be roep en/of betrekking. Van de ge gevens over deze beroepen wordt mede' gebruik gemaakt, om een nieuw adresboek van Schiedam sa men te stellen. Het is daarom van het grootste belang, ook van het eigen belang deze gegevens zo nauwkeurig mogelijk ter beschik king te stellen. Morgen herdenkt de heer S. Cor net isscn. assistent-kassier bij de Amsterdamsche-Incasso Bank t® Schiedam de dag, waarop hij voor 25 jaar bij deze bankinstelling in dienst trad. De resultaten van de op Zater dag 31 October gespeelde wedstrij den waren: Die Haghe 1PPSC 1 1—0. PPSC 2DVO 2 2—1. De Na tionale 2—PPSC 4 0—3- SW bö— PPSC b 0—7. Programma Zaterdag 7 Novem ber; Scheveningen 1PPSC 1. 3.15 uur, Den, Haag. DVO '32 4—PPSC 4. 3.15 uur, Vlaardingen. PPSC a— Zwaluwen V. a2. 3.30 uur. Bos- hock. PPSC bSVV b5, 2.15 uur, Boshoek. Supporters, die getuige wensen te zijn van de wedstrijd tegen de hui dige koploper Scheveningen, kun nen met de bus de reis meemaken. Vertrek 2 uur van het postkantoor. GEMEENTE BBS SCHIEDAM j OFFICIEEL NIBUWjjQ Afsluiting Buitenhavenweg Ter kennis wordt gebracht, dat de Buitenhavenweg op Zaterdag 7 November a.s. vanaf 13 uur voor doorgaand verkeer zal zijn afgeslo ten. in verband met werkzaamheden aan dc gasleiding ter hoogte van het Nieuw sticht. Benoeming bestuurslid Nieuw]andse Polder In de plaats van de afgetreden wet houder. de heer H. van der Kraan, is tot lid van het Bestuur van de Nieuwlandse Polder benoemd de heer Th. J. L. van den Berg, wethouder der gemeente Schiedam. De heren A, v. d. Hoeven en P, v. Es herdachten gisteren het feit. dat zij 25 jaar in dienst waren als gasfitter eerste klas van de Gem. Techn. Bedrijven. De belde jubilarissen zijn 's morgens met hun dames per auto van hun woning gehaald. In de directiekamer werden zij aanwezigheid van wethouder mr M. J. v. Kinderen, toegesproken door de di recteur. ir D. J. Adriaanse er, leden van de jubileum-commissie. De directeur schetste de goede hoedanSgheden van de belde heren, die hij omdat zij veelal aan de openbare weg werken ambassa deurs voor bet bedrijf noemde. Beide ju bilarissen kregen een geschenk onder couvert. Van het gezamenlijke personeel mochten zij geschenken in ontvangst ne men. De verdere dag brachten de jubi larissen in huiselijke kring door. Als het weer Zondag geen spel breker is. kan er op het gezellige handbalterrein van Boshoek weer volop genoten worden van. de hand balsport. Het begint al om 11.uur. dan speelt het 3e dameselftal tegen de koploper van de 2e klasse afd. Rotterdam de Schutters. Om 12,uur krjjgt Wilton Fije- noord 2 c«unes Snel wiek 2 op be zoek, gezien de onderste plaats van de gasten, moet hier voor Wilton de zege wel ecu feit worden. Weer een uur later, dus om één uur, moet het eerste dameseïftal het opnemen tegen de uit de Districts 2e klasse gedegradeerde ploeg van Snelwiek. Gezien de goede prestaties van de Wiltondames in deze compe titie. mogen zij ook Zondag weer geen fout maken. Om 14.30 uur wordt in de Districts 2e klasse B de wedstrijd gespeeld tussen de eerste elftallen van Wilton Fijenoord en Excelsior heren. Daar de heide koplopers in deze klasse afge lopen Zondag gelijk speelden, zit hier voor de Wiltonheren weer eens kans in. Er zal dan ook Zondag fel ge streden moeten worden om de kop lopers bij te houden. Op één punt mogen we toch zeker wel rekenen. Het 2e herenelftal gaat bij de kop loper in de le klasse afd. Rotterdam Wester kwartier 1 in Delft op bezoek. Laten wij ook hier rekenen op één punt. DV?S 1 (heren) gaat Zondag te Den Haag handballen tegen Olympia. Olympia bezet in de le klasse West B de laatste plaats en zal dus alles op alles zetten om zo dicht mogelijk bij DWS te komen., Thuis won DWS maar net met 12II, zodat een span nende wedstrijd te verwachten is, waarin DWS echter, gezien de wed strijd van Zondag j.I. tegen Fhoenix. de beste kansen heeft. Olympia 2DWS 2 (heren). De opstelling van DWS 2 is belangrijk gewijzigd en derhalve mag verwacht w-orden, dat DWS 2 nu eens de twee punten binnenhaalt. DWS 3 (heren) ontvangt aan de Oude Dijk de Schutters, en zal de overwinning wel aan dezen moeten laten. DWS 2 (dames) brengt een bezoek aan Athene 5 te Den Haag. Hier is een gelijk spel voor DWS mogelijk. De wedstrijd Athene-DWS (dames) is op verzoek van DWS uitgesteld. Jeugdprogramma: Zaterdag: Adsp. meisjes JRR 2 DWS. Zondag: Jun. meisjes: De Meeuwen DWS; Jun. jongens: De Schutters DWS. Burgerlijke Stand Gehuwd: J. A. Blokland, 20 j. en J. Segers, 24 J. W. F. de Haan. 26 j. en M. M. B. van der Linde. 23 j. F. J. Krüter, 25 j. en G. P. van der Pol, 24 j. J. Lagendijk. 28 j, en G. H, Geurtsen, 31 j. J. J. Lemsoti, 23 j. en J. H. Roetman, 22 j. H. H. van der Linden, 24 j. en A. M. Hogenboom, 20 j. A. van der Most. 27 j. en F. M. Hoekstra. 25 j. L. Oosterman, 19 j. en G. P. Bleecke. 17 j. J. Ouwens. 21 j. en C. Reine. 19 j. J. A. Penning, 43 en J. D. Sprado, 48 j, J. Ulven. 42 j. cn C. T. Hersbach, 28 J. J. B. J. Verschuren, 2S j. en J. Kapoen, 23 j. A. P, de Vree, 47 j. en A. van Gorkum, 47 j. J. H. van Waas, 26 j. en A. M. den Hartog. 23 j. C. J. de Winter. 25 j. en W, A. Vreden- bregt. 24 j. Ondertrouwd: G. van der Horst. 2! j. en C. M. Bos. 20 j. J. Kant, 28 j. en S. Visser, 25 j. I. B. K. Marschall, 22 j. en C. L. Phillppi, 21 j. P. van Rijswijk. 24 j. en H, F. Koevermans. 26 j. T. G. Volk, 28 j. en A. P. Scltolte. 23 j. Geboren: Egbertus J. M„ z. v. J. W. A. M. Mulder en J. M. Mulder. Marijke K. K., d, v. S. Splinter en F. R. M. Enoch. Levenloos kind van J. Zoun en J. C. Key. Overleden: C. S. Zonneveld, 9 j. Wat men moet weten: Apothekers-naehtdi enst Rem brand t-apolheek. Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: :>Xouhn Rouge". Monopole, 2. 7. 9 uur: „De Boe kaniers der zeven zeeën". VOOR HEDEN Muziek: Schouwburg, 8 uur: R'dams Philh. Orkest en Frans Jo sef Hirt - piano. Rivièrahal, 8 uur: Operaconcert door R'dams Opera Koor. Circus: Ahoy" Hal, 8 uur: CiK- cus Strassburger. Cabaret: Luxor, 8 uur; Snip- en Snaprevue .,Op en Top!" Film: Arena, 2. 7, 9.30 uur; Stalag 17; Capitol, 2, 7, 9.15 uur: Meisjes van de grote stad; Centraal, 2. 7. 9.15 uur: De twee straatjongens van Parijs; Cineac, 95.15 u: Niemvs enz.; 5.45. 8. 10 'uur: Obsessie; Colosseum, 2, 7, 9.15 uur: Manina. het meisje zonder sluier; Harmonie, 2, 7, 9.15 uur: Diplomatic courier: Lutusca, 2.15. 7. 9.30 uur: Aan; Monopole, 2. 7, 9 uur: De boekaniers der zeven zeeën: Passage, 2. 8 uur: Moulin Rouge: Prinses, 2.15. 7. 9.30 uur: Gele terreur: Rex, 2. 7. 9.15 uur: Het dodende licht; 't Venster, 2, 7. 9.15 uur: Les crimes de l'amour; Victoria, 2, 7, 9.15 uur: Een Yankee in Ierland. Tentoonstellingen: Vm. Sch!elandshuis, 10—5 uur: Schil derijen en tekeningen van R. Ver- spyck: Historisch Museum, 105 u: Geschiedenis van R'dam: 't Venster, 10—22 u: Drukwerk en Vrü werk v. V?ïm Brusse met foto's van Eva Brusse - Besnyö; Museum voor Land en Volkenkunde, 10—5 uur: Melane- sische kunst: weven en vlechten in Afrika: Bouwcentrum, 95 u: Bouw van vacantie-oorden. scholen, tea. voor ouden van dagen, fabrieken, boerderijen, etc. Engelse architec tuur. A dvertentie LM. I Dc bekende EPEDA-fabriek brengt thans een matras, die uitmunt door de prima ve ring (10 jaar gar.), afdek king met witte watten en fraaie damast-overtrek voor een populaire prijs: O LYiVÏFI A-ma tras; 80/190 f 7ö-50 90/190 f 93.50 120/190 .V..S 120.— 130/190 ƒ131.— (bijp. kapokkussen 9.50) Ook nu weer; zij die wat goéds wensen voor schappelijke prijs, gaan naar; BROERSVEST 64-86. SCHIEDAM Over bovenstaande thema zal gespro ken worden op het najaarsweekeind van. de Oecumenische Jeugdraad Schiedam er» de Oecumenische Jongerenkring Vlaar dingen, dat op 14 cn 15 November in Schiedam gehouden zal worden. Het programma vermeldt voor de Za terdagavond een z.g. pancl-discusste: en kele jongeren zullen gedurende 10 min. spreken over hun christen zijn in de prak tijk van het leven cn werken. Na afloop van dtt gespr* k volgt in de Lutherse kerk het Av«. .gebed, dat voor iedere be langstellende vrij toegankelijk is. Op Zondagmorgen wordt de Dienst in de Oud-Katholieke Kerk meegemaakt. Zon dagmiddag spreekt Wika G. Hagenaar uit Spijkcnisse over het onderwerp van dit weekend. Opgave voor deelname cn het onder brengen van gasten bij de secr. van de O.J.R. Schiedam: mej. G. Mak, Hoofd straat 91, tel. 67.982. Ieder die belangstelling heeft voor het werk der Oecumene, wekken we op deel te nemen aan dit weckend cn zo mee te beleven de Eenheid, die ons in Jezus Christus is gegeven. De commissie voor huishoudelijke en gezins voorlichting organiseert Woensdag 11 November 's avonds om 3 uur in de Huishoudschool aan de Prins Mauritsstraat 9 een lezing. Mevrouw La Roo zal spreken over „Huiselijke feesten en tradities in het gezin". Toegangskaarten ad ƒ0.15 zijn verkrijgbaar bij de Huishoud school. Belangstellenden gelieve die avond een schaar mee te brengen. Tijdens de Zondagavond om zeven uur- te houden open deur-dienst in de Grote Kerk zal de Amsterdamse predikant dr J. C, Koningsberger, spreken over het onderwerp: „De grote nodiging". Het korfbalprogramma van het komende weekend besluit practisch de eerste helft van de competitie. Dit gebeurt op een tijdstip, dat zelden voor komt. Voor de 9e maal in successie zal als de weergoeden weer hun medewerking verlenen een volledig programma worden afgewerkt. Er valt eer te behalen voor de Schiedamse ciubs in deze nagenoeg laatste ronde. Succes heeft, mits de blauwwitten geen risico nemen, de overwinning voor het grijpen nu op eigen terrein tegen hekkesluiter Poortugaal gestreden moet worden. Van de uitslag van de wedstrijd Overkanters—Eureka kan Succes slechts profijt 1-ebben. Schiedam en ODI staan voor lastiger opgaven. Eerstgenoemde ontvangt nieuweling Fams, die opmerkelijke resultaten heeft weten te bereiken. De Hage naars hebben een snelle ploeg, die het nog slechts ontbreekt aan de nodige routine. De grotere ervaring zal Schiedam een bescheiden over winning kunnen opleveren, maar daar zal dan ook voor gewerkt moe ten worden. ODI gaat op bezoek bij Snel te Dordrecht. Er resteert dan nog slechts de ontmoeting tegen PKC uit de eerste ronde. Onze stadgeno ten zullen zich heel sterk moeten inspannen om de kop te blijven be houden; Snel zal ongetwijfeld zijn kansen tot het uiterste verdedigen. We zijn dan ook geneigd de thuis club de beste papieren toe te wijzen. Succes 2 begint aan zijn eerste re turn wedstrijd door op bezoek te gaan bij Spartaan 2. De thuiswed strijd heeft een duidelijke overwin ning opgeleverd; deze ontmoeting levert dus waarschijnlijk weer een Schiedamse zege op. Schiedam 2 en Succes 3 komen ditmaal niet binnen de lijnen. ODI 2 ontvangt Spirit 2. eveneens een return wedstrijd. Ook hier zien we onze stadgenoten de volle buit binnenhalen. ODI 3 moet op bezoek bij Oranje Nassau 3, maar krijgt waarschijnlijk de kous op de .kop. Het is slechts zaak de huid zo duur mogelijk te verkopen. De ODI-junioren hebben vrijaf. Voor de overige Schiedamse junior- twaalftallen zijn vastgesteld Spangen ASchiedam A, Succes A—Rozen burg A, Schiedam BHet Zuiden E en Rozenburg CSucces B.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1