W Raadsleden nog niet accoord met stadliuispiannen T oul ou se-Lautrec C Is ontwerp van college wel uitvoerbaar? F Fototentoonstelling vormt sluitstuk Vacantieweek in het roezige Montmartre van 1890 Clubhuis ,,S"t Joris" gaat eerste lustrum vieren J LEERT m UIT SECTIE-RAPPORT BLIJKT: Daar gaat-ie Afscheidsreceptie van J. G. Hakker t Openbare verkoping V,rWeo qe, Schiedams lager voetbal AGENDA Agenda Rotterdam ..Boekaniers der De ..Moulin Rouge" draait in Passage-Theater zeven zeeën" Wie heeft iets verloren? Ouden van Dagen naar circus „De Spaanse Vlieg" Damclub Schiedam De jonge hengelaar Vele kleintjes maken één grote Vooral in een SP AARBUSJE! SCHIEDAM Kerkdiensten Sportwedstrijden van „Onder Ons" auto- en motorrijden W I K ïi 1,1» A II e fC\ 2 Zaterdag 7 November 1953 De plannen, die het college van B. en "W. koestert t.a.z. van de bouw van een nieuw stadhuis op het Emmaplein en waar over destijds in de, bij de begroting behorende, geleidebrief uitvoerige mededelingen werden verstrekt, zijn door de raads leden met zeer gemengde gevoelens ontvangen. Tijdens de be handeling van deze begroting voor het komende jaar in de drie secties van de gemeenteraad, hebben tal van vroede vaderen zich afgevraagd op welke ontwikkeling het college het aanwijzen van het Emmaplein als definitieve plaats voor het nieuwe raadhuis baseert De raadsleden zijn het hier blijk baar beslist nog niet mee eens, want een van de gemaakte op merkingen luidde: „Het zal nog moeten blijken of het Emma plein de geschikte plaats is". B. en W. motiveren echter hun standpunt door te verklaren, dat op 22 Augustus 1946 te dien aanzien een rooilijnbesluit is genomen. Voorts omdat de prijs vraag voor dit terrein was uitgeschreven. Waarom het college de prijsvraag als een van de argumenten aanvoert Is ons niet recht duidelijk, omdat m diezelfde geleidebnef het college verklaart de prijsvraag ais afgedaan te beschouwen, omdat deze met aan de verwachtingen heeft beantwoord. Ook tjjdens het sectie-onderzoek zyn door de raadsleden vragen gesteld of B. en. W, nu maar zonder meer {zo wel juridisch als moreel) de prijs vraag in het archief kunnen opber gen, En het antwoord luidt: „Zoals na afloop van de prijsvraag is mede gedeeld. heeft deze de stedebouw- kundige vragen niet voldoende op gelost, zodat ons college de gemeente met gebonden acht," Niettemin wordt het hele geval nu weer uit de kast gehaald om als argument te dienen om de houding van het college tegenover de gemeenteraad te sta ven. Het rooilijnbesluit is circa 2even jaar geleden genomen, toen men er nog geen flauw begrip van had, hoe Schiedam 2ich zou ontwikkelen. Men had toen ook geen idee, dat het huis- vesting-probléem zo lang een pro bleem zou blijven. Door halsstarrig vast te houden aan dit besluit en dit door dik en dun te willen verdedigen, omdat men er toen zo over heeft ge dacht. getuigt van weinig soepelheid en progressiviteit. Zelfs wanneer we het college vol gen, dan nog kunnen we geen be wondering hebben voor hun gedrags lijn, omdat B. en W. voorlopig alleen het werkgedeelte van het nieuwe raadhuis wllen laten bouwen. Later volgt het representatieve gedeelte. Ook de raadsleden schijnen voor dit plan in twee phasen eet* beetje huiverig te zjjn, gezien de vele vra gen, die er in de sectie-rapporten staan vermeld. Vragen, die als volgt luiden: ,.Is het juist alleen een werk gedeelte te stichten?", „Is het niet beter over te gaan tot de stichting van een volledig gebouw, zij het in wat bescheidener vorm en afme ting?" en „Is het geen onuitvoerbaar plan om eerst een zgn. werkgedeelte van het nieuwe stadhuis te bou wen?" B. en W.' antwoorden hierop: „Wij moeten erop wyzen, dat, wanneer wij de bouw van het werkgedeelte van een nieuw stadhuis willen laten voorafgaan aan die van het repre sentatieve gedeelte, dit niettemin be tekent, dat de plannen voor beide ge deelten tegelijkertijd als een geheel moeten worden ontworpen en vast gesteld. De uitvoering van de bouw in twee gedeelten heeft afgezien van de financiële zijde van de zaak vooral ten doel ter wille van de heersende woningnood -de be staande woonhuizen zo lang moge lijk voor bewoning te doen gebrui ken zonder dat het meest dringende belang (de voorziening in een betere huisvesting van de bureaux) op de achtergrond komt." Mocht het ooit tot de bouw van een nieuw raadhuis komen op de plaats en in die volgorde van uit voering, 2oals het college van B. en dat alles ook volgens de plannen zal W. zich nu voorstelt, dan hopen we verlopen en dat niet onze nazaten met een raadhuis komen te zitten, waaraan het representatieve ge deelte ontbreekt alsmede met enkele half afgebroken woningblokken, waardoor er een moderne ruine van Mathenesse zou zijn ontstaan OEiiUaDiMtririiEi'd^iiiirsii'^'^aaabuauiuiagui'niietnrannisraiO'aiQmEP Op initiatief van de Commissie tot Beheer van de Westerkerk heeft zich een comité gevormd, dat aan de heer J. G. Hakkert in \erband met zyn vertrek uit Schiedam een afscheidsreceptie zal aanbieden. De heer Hakkert is per 1 Decem ber a.s. benoemd tot organist bij de N.HL Kerk te Zpelmond (Betuwe-1. Voor nadere bijzonderheden om trent de receptie wende men zich tot de heer J, Son nevoid, Van Ruys- daellaan 60 TTei;'673ö3j." Notaris P. Schaberg heeft gister morgen in het openbaar verkocht Schiedamsewcg 1. V laar dinger weg 1, 5, 7. 9, 11 en 13 tezamen voor 16.050.Vlaardingcrweg 15 voor 925,en Vlaardingcrweg 17 voor 1150.-^. Kethelstraat 5, 7, 9 en 11 tezamen voor ƒ20.050,en Ver brande Erven 14 voor 700, Medische Dienst In spoedgevallen zijn van Zaterdag middag 1 uur tot en met Zondagavond 12 uur de volgende artsen te raadplegen: J. A, H. v. d. Berg, Lange Nietiwstr. 175, tel. 68881; De Maeyer, Burg, Knappert- laan 30, tel. 68163 en H. J. Orjnel. Singel 76, tel. 68250. Geopend is apotheek Backer. Sint Liduinastraat 58a, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt. (Advertentie LM.) BïtSLLEW D Dijkshoorn*-. OPTICIEN St. llOUSHAiTHAAÏ t TUEfOQW SCHIEDAM— ...Met een gevoel vim epyt heb ik de uitnodiging ontvangen om de fototentoonstelling .♦Feest in Schie dam" te komen openen," zo zei gis teravond wethouder mr. DL J. M. v. Kinderen in de aula van het Stedelijk Museum. „Een gevoel van spijt, om dat ik de kansen voorbij heb laten gaan om al die festiviteiten, die zich deze zomer In de stad hebben voor gedaan op de gevoelige plaat vast te leggen." Daarom verheugde het de wethou der, dat er nog zo vele anderen wa ren, die dit niet hadden verzuimd. En de resultaten van hun fotogra fische arbeid zijn t.m. Woensdag 11 November dagelbks in het Stedelijk Museum te zien. De expositie is aan gevuld met werk van ]eden van de Algemene Fotokring Schiedam en de teken- en schilder club „De Stu dievrienden". Voordat een van de juryleden een kort resumé gaf van de indrukken van de jury. sprak de heer M. Holl, voorzitter van de Schieclamse Ge meenschap, het orgaan, dat met de fotokring Schiedam deze fotowed strijd heeft georganiseerd, een kort begroetingswoord. De jury was zeer wel te spreken over de kwaliteit van de inzendin gen. De amateurs hebben zich vooral toegelegd op documentaire foto's. Vooral voor de beginners was het tijdens de vacantieweek geen gemak kelijke opgave om te fotograferen, omdat het fel begeerde zonnetje ?o dikwijls verstek liet gaan. Bij r'~ avondfoto's heeft men te veel ge wacht tot het donker was, terwijl men bij voorbaat tussen licht en don ker moet fotograferen. De prijswinnaars zijn: Beginnelin gen: 1, Ph. v. Oordt: 2. C. J. v Luyk en 3. S. Helleman. Extra prijzen voor mej. J. de oJng en K. v. Ravens. Ge- f vorderden: 1. A. Meulstee; 2. G. H. Wethouder mr M. J. Mv. Kin deren. bekykt de inzendingen op de fototentoonstelling „Feest in Schiedam". Links de tweede prijs winnaar by de beginnelingen, de heer C. J. uan Luyk. Het gaat dit seizoen gesmeerd met de competitie, want na morgen zui len de meeste verenigingen reeds meer dan de helft van de te spelen wedstrijden achter de rug hebben. In 1 A moet W. F. de strijd aan binden tegen V.N.D. dat j.l Zondag tegen WIK getoond heeft nog wel wat mans te zijn. De gastheren zul len de strijd dus niet te licht moe ten opnemen. Schiedam gaat op be zoek bij Dilettant en kan daar licht met beidt- winstpunten daan komen. Al bij al genomen ge loven wij niet. dat in de kop veel verandering zal komen, hoewel hier. naar mate de competie vordert, do spanning groter wordt. Wat zal in B SVDPW togen LMO doen? Het is moeilijk op deze vraag antwoord te geven, hoewel wij onze stadgenoten de meeste kans geven. Singel kwartier bengelt in deze afdeling onderaan cn zal tegen A.V.S rle tanden op elkaar moeten zetten. Mochten zij winnen, en Progress verliezen, dau zijn zij voorlopig van dc onderste plaats. Wil zullen het beste hopen D.Ii.Z. zal in de uit-n edstrijd Bloemhof er wel onder kunnen hon den. en hiermede haar plaats bo venaan handhaven. Ons Huis en Martin it ontlopen elkaar piet voel. zodat van de uitslag weinig te zeg gen valt. In 1 C verwachten wij dan Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Backer, St. Liduinastraat. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Passage, 2, 4.15. 7 en 9.15 uur: „Moulin Rouge". Mcnopole. 3, 5, 7, 9 uur: „De Boekaniers der zeven zeeen". VOOR ZATERDAG £Sf ZONDAG Toneel: Schouwburg, Za. er Zo. B u: R'dams Toneel met „Voor elke vrouw komt eens de tijd". Muziek: Ahoy' Hal, Za. 8 uur: Personeelsconcert R'dams Philhai'mo- nisch Orkest; Oude Kerk Charl. Kerksiogci, Za. 8.30 uur: Concert door dameskoor „Excelsior" e.a. ko ren; Aula Boymans, Zo. 2.30 uur: Wiener Konzerthaus Kwartet. Cabaret: Luxor, Za. 8 uur. Zo. 2 en 8 uur: Snip en Snaprevue „Op en top!" Circus Ahoy' Hal, Za. en Zo. 2 en 8 uur: Circus Strassburger. Film: Arena. 1.45. 4.15, 7, 9.30 u: Stalag 17; Capitol, 1.45, 4.15, 7, 9.15 uur: Meisjes van de grote stad; Centraal, Za. 4, 7, 9.15. Zo. 2, 4.30. 7, 9.15 uur: De twee straatjongens van Parijs; Cineac, 5.15 uur: Nieuws enz.: 5.45, 8. 10 uur: Obsessie; Colosseum, Za. 2, 7. 9.15, Zo. 2, 4.30, 7, 9.15 uur: Manina, hot meisje zon der sluier; Harmonie, Za. 3,30. 7. 9.15, Zo. 2. 4.30. 7, 9.30 uur: Diploma tic courier; Lutusca, 2.15. 7, 9.30 uur: Aan; Monopole, 3, 5. 7, 9 uur: De boekaniers der zeven zeeën; Passage, 2, 4.15. 7. 9.15 uur: Moulin Rouge; Prinses, 4.30. 7, 9.30 uur (Za. en Zo. 2 uur spec, kindervoorstelling)Gele terreur; Rex, Za. 4, 7, 9.15, Zo. 2, 4.30, 7, 9.15 uur; Het dodende licht; 't Venster, Za. 2, 7, 9.15, Zo. 1.30, 4.15. 7, 9.15 uur: Les crimes de l'amour; Victoria, 2, 4.30. 7, 9.15 uur: Een Yankee in Ierland. IpR zit voor ons, de mensen van een gestroomlijnde utereld, ieis JCs wonderlijks in de tijd van omstreeks ISD0, toen ha. uitgaansleven in de grote steden zulk een heel ander karakter droeg dan nu en de tegenstellingen tussen licht en donker, ondanks hel gaslicht, zovcet scherper gemarkeerd waren, fn het Parijse Montmartre schitterde de Moulin Rouge op het hoogste punt van zijn gloriedagen. De can-cau- danseressen bedreven er hun ondergoed-cultuur, ruaaraan niet geld smijtende burgermannetjes cn losbollen zich iti extase vergaapten en temidden van hen zat eenzaam aan een tafeltje de beroemde kunste naar Henri de Toulouse-Lautrecde mismaakt dwerg, met papier en potlood en vele flessen cognac om dit bonte leven in lijnen te betrappen. Er zit altijd iets hachelijks in hot schilderijen gebruikte te verwczenlij- „De Boekaniers der zeven zeeën" voor hen, die van stoere mannen, lieve meisjes en veel vechten houden, een technicolor om van te smullen. Het is een verhaal van twee com pagnons, die zeer invloedrijk zijn bij de Engelse koopvaardij. De een be driegt echter de ander en (het ver haal speelt zich af in de achttiende eeuw) verkoopt zijn vroegere met gezel als slaa f aan enkele Spanjaar den. Dc bedrogen compagnon weet zich te ontwik Kelen tot kaper-kapi tein, die slechts één doe) hoeft: Zijn aarts-vijand te doden. Deze haat is des te bitterder, omdat de gemene compagnon bovendien de vrouw en de dochter van zijn vroegere collega heeft ontvoerd. Het dochtertje neemt deze als zijn ctgen dochter aan. De vrouw sterft. In zijn wraak-roes weet de kaper kapitein een van zijn mannen binnen de vesting van zijn vijand te smok kelen om op die manier te trachten zijn dochter terug te krijgen. Er ont staan vele ti agedics, doch het slot van de film is, dat de Kaper-kapi tein een aanval doet op de stellingen van zijn tegenstander en daar wordt neergeschoten door zijn eigen doch ter die echter niet weer, dat zij haar werkelijke vader vermoordde. John Payne. Alene Dahl en Sir Odric Hardwieko vertolken dc voornaam ste rollen. verfilmen van de levensgeschiedenis van beroemde personen en het wordt des te hachelijker wanneer men zich moet baseren op een roman zoals ..Moulin Rouge"' van Pierre la Mure, ren roman, die zijn faam eerder dankt aan de naam en dc romantiek, die deze naam oproept, dan aan het kunstenaarsschap, waarmede hij ss ge schreven. Het is de grote verdienste van John Huston, de regisseur, die reeds bekendheid verwierf me „The African Queen", dat hij samen mot Anthony Vellcr uit die roman een scenario samengestelde, waaruit een film groeide die heel wat belangwek kender is geworden dan het boek, ook al slaagde hij er niet ten volle in er een pakkende cn boeiende rol prent van te maken. Van de verschillende elementen, die aan de Moulin Rouge sfeer ver lenen. heeft hij ongetwijfeld een zeer dankbaar gebruik gemaakt. Wij zien La Goulue en Jane Avril, de Congo- lees ..Chocolat" en de can-candanse- ressen en wij komen in aanraking met het milieu van Lautrec. langs welks bedriegelijk décor bedelaars, dieven en cocottes voortschuiven. Wanneer daarbij iemand deze film boven de middelmaat heeft getild, dan is het José Ferrer, die werd aan gewezen voor de vertolking van de kunstenaar. Zoals bekend heeft hij die rol met opgebonden onderbenen op zijn knieen moeten spelen- Hij maakte van Lautrec een creatie, die een sterke en ontroerende indruk achterlaat. En dan is er nog iets, wat deze film, het vrij tamme verhaal ten spijt, toch waardevol maakt. Dat is de kleur, Eliot Elisofon, beroemd fo tograaf van „Life's Magazine", was adviseur. Hij trachtte zoveel moge lijk de kleuren, die Lautrec in zijn Te bevragen aan het hoofdbureau van politie, tussen 9—12 30 uur en 2—6 uur. Lichte regenjas kinderwantje, glacé dameshandschoen, blauw vulpotlood, broche, sierspeld met pareltjes en me daillon portemonnaie. zwarte damestas, gummi zadeldek, zaK mesje. metalen duimstok, koperen gewicht (200 gr.), 2 sleutels Te bevragen bij de vinders: Wit kanten cb.ibot, Weveiling. Lo- ronzlaan 17, glacé damcshand^cho^n. Schot. D v. Wassenaarstraat 22a; cor sage. 'KcrsomeUcv, Rijnstraat 23b: loden jas, Dalmaner, Nieuwe Haven 157a; wu- kraagjos. Boel Wattstraat 35b; 1 paar glacé dameshandschoenen, Bijkerk, Ga- lilcistraat 3: armband, Schot, D. van Wassenaars!raat 22a; Zilveren vulpot lood, Janse, Anna van Burenstraat 21; groene kinderportemonnaie. De Rooy. Bosboomlaan 1; armband, Romein Laan i>. zwarte portefeuille met inYi v. d Toom, Voorneseslraat 20, vulpen, De Kruut. Rozenburger pi cm 6; rode kindcrportemonnaie. Mat/c, Van Swin- dcnsmgel 4 tb; htum lederen a c iet as, v. Geldcnrn, Nieuws'raai 31; groene auto- step, Meerhof, Parallelweg 144- radio toestel (eigen hmuv), Grotlaan 19/J: GodsJampje, d Pluijm. Buit cnha ven- weg 3a; gereedschap. Nater Th. a Kem- pisstraat 36; 4-dclige duimstok. Ver meulen. Boylestraat 5i>- kruisje. Roskam. Ncwtonslraat iOa; ring met 5 sleutels, Ploov. Gord nostra at 50: bril, Kleiss, Rotterd dijk 186c: zilveren rozenkrans in brutne dop. v. d. Meer, Sm gel 112 ken. Daardoor ontstonden cr scènes, waarvan wij niet anders kunnen zeg gen dan dat het juweeltjes van vak manschap zyn geworden. Overigens zijn het niet het minst de afbeel dingen van litho's cn schilderijen, die aan de film luister hebben bijgezet Dc leden van de Algemene Bond van Ouden van Dagen kunnen Maandag en Dinsdagmorgen togen betaling van 0.60 per stuk kaar ten afhalen voor het circus Strass burger bij de heer J. Dicsch, Co- pernicusstraat 1 b. Schiedams Toneel geeft Zaterdag 14 November voor ric Laselub Schiedam van de Ned. Ver. v. Las techniek een opvoering »'r.n „De Spaanse Vlieg". Verdere medewer king verleent dc N.SI.-band. Dit feest wordt georganiseerd in ver band met het tien Jarig bestaan van de Laselub Schiedam. In ecu uitermate spannende strijd heeft Schiedam" DorKVrdug 1.1. in een thuis wedstrijd tegen I) O.S. uït Rozenburg be slag op da o var winning weten te loggen. Eert groot aandeel nun dit resultaat wa len de overwinningen *«in Heuvelman, W ester veld, Struik en Verhaal. De Wilde, Levering. Mast en Pranger deelden m broederlijke eensgezindheid dc punten met hun n?sp. tegenstanders, terwijl Onmk cn v. Noordennen met een nul ge noegen moesten nemen. Met het eind resultaat van 128 handhaaft „Schie dam" zich in de kopgroep der eerste klasse. Er resten thans nog drie wedstrijden en wel tegen de s tortelen. t.w.: Constant, O N,A. en Vreewijk. Vorig jaar verloren de Schiedammers alle drie de wedstrij den, zodat elke punt nu behaalt, winst betekent. Cadeau zullen do tegenstanders het zeker niet krijgen. Ook de leden onderling speelden hun parthen. de uitslagen hiervan zijn: T. Visser3. L. öc Key 20, A. v. Otter- loo—P. v. Noordonnen 20, D. Zonne veldC. W. Sleeuwenhoek 2—O, M. A. v. d. Kraan—I. 3VT. Reedijk 1—t, I. Visser— A. Verbeek 0—2. Schiedamse dammers ontmoeten elkaar iedere Donderdagavond in het Volksge- fciouw, zaal 10, Tuinlaan 50. „De Jonge Hengelaar" heeft een 3- vceks serjcconcoirrs gehouden onder haar leden. Dc resultaten waren: 1. A, de Bruin 76 stuks 954 gram;-2. A. Som- mer 94 845. 3. F. Stckctce 70 839. 4. D. de Brum 75 763. 5. P. Grootveld 64 530. fi. H, Dpgeling 55 330. 7. J. Christen 58 290. 8. P. de Nljs 2R 285. fl. A. Konings 17 225. 10. B. van Oort 12 220. 11, J. Stecnhock 28 215. 12. H. Prein 14 185, 13. A. Sandstra 13 i60. 14. H. Adams 19 155. 15. G. Wapen an r 16 120 16. G. C. de Koster 14 90. 17. F. Suttorp li 90. 18. T. suttorp 10 90. 19. A. Jung 13 85. 20, M. Loke 11 65. 21. R. de Boer 5 25- 22. B. van Toor 4 20. Geboren: Jan E-. v. V/. ,T. J. van Z wie ten cn J. M Oers; Bcrnadette C. d. v. 3. J. Peters en C. J, Berkhout; Wil helmus, z. v. A. Krommenhoek en J, H. Esbneh Overleden: J. van "Wleringen, 57 3, D. T. van dor Hoeven. 71 j. (Advertentie l.M.) SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM Hoofdkantoor; Lange Haven 80 Op 12 Februari van het volgend jaar bestaat het clubhuis voor de ongeorganiseerde Hchiedamse jeugd in de St. Joris Docle vijf jaar. Dit lustrumfeest zal o.m. worden ge vierd met een grote tentoonstelling. Voordat hot zover is. staan or nog veel meer festiviteiten op het programma, zoals hol Sinterklaas o.n het Kerstfeest. Do mooie ,.'zo- mcise" herfstdagen zijn voor een massa bezoekers, en bezoeksters van het clubhuis aanleiding geweest hun vrije tijd cl eters door tc bren gen. Nu het woer kouder begint tc worden roept dc hoofdleider, de heer Karei Scholten, du jongelui op regelmatig het clubhuis te komen bezoeken. Het programma, dat voor dc Za terdagavonden in do komende maan den is vastgesteld klinkt als een klok. Wc nemen slechts een greep daannt cn zien voor vanavond een gcimd-sfilm. Zaterdag 14 November oen instuif met allerlei wedstrijd spelen alsmede een bonte avond met „De Haven", het clubhuis uit Delft.. Zaterdag 28 November we derom een geluidsfilm. Woensdag 2 December St. Nicolaasfocstpn, Vrijdag 4 December, feestelijke bij eenkomst i.v.m. Sinterklaas (uit sluitend voor dc werkende jeugd). Voor do ze programma's hebben zich al verschillende groepen ge vormd, die op deze avonden zul len optreden. Zo js er een mond- accrirdeonclufo en er is een groep leken spelers. Wie er wat meer over weten wil, moet maar eens in het clubhuis pum kijken. Wagenaar; 3. J. j. Eggclmeyer. Ex* ook _niet veel verandering in de Een van de voornaamste obsta kels. die een grondig slopen 'inn de HEM A-glasfabriek aan de Ha- .vendijk in de weg stond, u;as een 55 meter hoge schoorsteen, die vroeger de distilleerderij ra". Ha- sekamp heeft toebehoord. Gister middag is onder toezicht van de heer J. de Waard, specialist i?i het opTui?mn03u>erken met spring- stof, met behulp van K) kg explo- sieve stoffen het hope gevaarte omlaag gehaald. Het sloopwerk Van het gehele complex geschiedt door de firma Struyk. Er bestond voOr dit evenementgrote be langstelling. O.m. waren aanwezig de adj.-directeur van gemeente werken ir S. Maesker. de hoofd inspecteur van poli''e, de heer W, H. Klocseman. de gemeente- &rrhitect ir L. A. de Haas en de technische hoofdambtenaar tian Bouui- en Woningtoezicht, de heer C. van Oortmerssen. De politie hield het talrijke publiek op een eerbiedige afstand. tra prijs: G. Barod- Herv. Gem. Grote Kerk, ld uur ds J. G. Jansen. 5 uur ds Hietkamp; Nieuwe Kerk. 10 uur ds H W, Hemmes. 5 uur ds J. D. Smids; westerkerk 9 en 10 30 uur dr L J. Casiemicr, 5 uur ds J P. de Bruyn; Vredcskerk, 9 en 10.45 uur ds J. 1 D. Smids, 7 uur ds Chr J Gall. Ned. Prol. Bond, kerk Westvest. 10 30 uur ds J. B Schouwink. Evanc. Luth. Gom., kerk L. Nieuw- straat, 10 uur ds J. v. Leeuwen. Oud Kath. Kerk, kerk Dam. 30 uur Hoogmis, 5 uur Vespers. Woensdag 9 uur H' Nel" Hcrv. EVanf.. zaai Tlvolï, 10 u. ds Abma, 4 uur ds Stolk. G«r. Ke ds A. Ge». Kerk. Oosterkerk. 10 uur ds G. Brinkman. 5 uur ds E J. Oomkes; Plan- tagekerk. iO uur ds W. A. Krijger. 5 uur ds G. Brinkman; Julianakerk, U) uur ds E J. Oomkos. 5 uur ds w. A. Krijger: Kcthel, 9 30 uur ds J. Ribberink, 2.30 uur ds G. Brinkman. Oud Gerei. Gemeente, Geref. Jeugd huis, Lange Haven, 10 en 5 uur ds F. Luytjes. Leger des Heils, 10 uur HeiHjfings- samenkomst. 10 30 uur Openlucbtpredt- king aan de Gerrit VerbOomstraat, J9.30 uur Verlossingssamenkomst. Evang. Gem.. Kerkzaal Broersvest 53, 10 en 7 uur de heer J. Seversma. Gen-f, Kerk (art. 31), kerk westvest 80. 8.30 en 4 uur C. Vonk. Cbt. Geref, Gem„ Volksgebouw Tuin laan 50, JO en 4 u. ds M. J. Middelkoop. Evangelisatie, geb, Broers vest. achter de Moien. 10 uur ere-dienst, 4 30 uur Dienst des Woords. standen. De enige Schieclamse vereniging in 2 A is S.F.C, dat Zondag tegen A.S.B. wel alles in het werk zal stellen, om de zegetocht voort te zetten. Schiedamse Boys blijven in 3 A nog steeds de boventoon voeren en wi^ wensen hen het beste in de strijd tegen O.B.H. dft een gevaat- lijke tegenstander kan zijn De lustrumfeesten van „Onder •den gisteren voortgezet Op 4 Nov. 1Ö53 is door do arr. Rechtbank te Rotterdam in staat van faillissement verklaard Th, 11. A. Hers- bach. koopman, wonende Lange Ssngelstvaat £17 te Schiedam, met benoeming van de e.a. heer mr F. J. M. Nivard tot rechtor-commis- sans en van ondergetekende tot curator. Schiedam. Tuinlaan 100. De curator' Mr Gm. HOVINGH. WINTER PRIJZEN 4.75 per Uur. gratis halen en brengen. Nieuw lesmate riaal - Gcdipl. instructeur Erkend Bondsauto-riischool Grotnelaan 59 - Tel. 67434 Beschaafde dame. zakelijk aangelegd, R.K., 3S j., donker type, alg. ontw., zoekt SERIEUZE KENNISMAKING met sportieve heer. liefst zakenman, met gezonde le vensopvatting. tot 59 j„ ten einde event nuwcüTk aan te gaan. \Vedn. geen bezwaar. Br., liefst met foto. op ere woord retour, onder no, S 1014 aan bur. van dit blad Chr. G«r. Kerk, kerk Warande, 10 en j met sportwedstrijden. In de gym nas. tiekzaal van de R.H.B.S. werd een basketball-tournooi gehouden. Et- bestond hiervoor grote belangstel ling. De resultaten waren: jongens klasse 3. 4 en 5: eerste pi-ijs voor klasse B5: meisjes klasse 3, 4 en 5: eerste prijs voor tweede team van klasse M5: jongens klasse 1 en 2: eerste pnjs voor klasse 'i C: meisjes klasse 1 en 2: eerste prös voor klasse 2A. Op het sportterrein in het Volks- t park werd eer» mixed hockeywed strijd gespeeld tussen de H.B.S. en het Gymnasium. De H.B.S.-ers won- nen met 2—1. De voetbalwedstrijd tussen de Schiedamse H.B.S. en het Vlaardingse Groen van Prins ter er-1 lyceum werd een 42 zege voor de bezoekers. I GEVRAAG»: een nette jongen voor bestelwerk en bakkerij Te vervoegen: ALEX KKEUGER Broersvest 46 - Schiod-m De Not, A. S. H. A. Blaisse. te Schiedam, zal op Vrijda gen 20 ei^jflrRov&mbcr 1953. resp. bij®eilmg en afslag, telkens^Bjes v.m. 11 uur in hot GMRuw van de Ncd. R.K. voTksbond, Lange Ha ven 71. te Schiedam, in het openbaar verkopen: I. Een woonhuis en erve, te Schiedam. MARIA STRAAT 21, moot 1 Are 28 e.a. Ver huurd voor 5.15 per weel: 13. Een pand. bestaande uit beneden- en bovenwoning, te Schiedam, KORTLAND STRA AT 26. groot 85 Verhuurd beneden en boven elk voor 5.15 p. w. III. Een pand, bestaande uil beneden- cn twee bovemv ningen cn erve te Schiedam. NIEUWSTRAAT 29. groot 3i e.a Verhuurd beneden voor 5.15, le etage 4.85 en 2e etage voor 4p. w IV. Een pand. bestaande uit beneden- en bovenwoning en erve, te Schiedam, KORTE ACHTERWEG 19. groot &0 e.a. yerhuurd beneden voor 5.15 en bnven voor 3.45 p, w. V. Een woonhuis en erve, te Schiedam, OOSTERSTRAAT 58. groot 91 e.a. Verhuurd voor 6.90 p. w. VI. Een pand bestaande uit beneden- cn bovenwoning en erve. te Schiedam, VER BRANDE ERVEN 3. groot 52 e.a. Verhuurd boven f 3 20 p. w. en beneden met verhuurd. Inlichtingen en toegangsbe wijzen ten kantore van de Notaris, Nieuwe Haven 149. te Schiedam, tel. 68116. XE HUUK OF TE KOOP GEVRAAGD op goed punt in Schiedam met of zonder woning. Zonodig kan in ruil woning worden aangeboden. Overname inventaris geen bezwaar Brieven onder no. 1911 aan het bureau van dit blad flinke, zelfstandige Gezinsverzorgsters. Leeft, niet onder dc 23 jr. Aanm.: Dinsdagavond tus sen 39 u, bij Mevr. J. M. v. d. Griond-Linfimonl, Rubenslaan 16, Schiedam. ORANJESTRAAT 9 SCHIEDAMSE G?^5 <j&5 *&c i&ti c£& Tarief t.m. 15 woorden f 0.65 Elke 5 woorden meer 0.20 Weqgelopen Ten gerieve van onze lezers hebben wij de mogelijkheid opengesteld om onder de kleine advertenties tegen een vei goeding vaD 0.25 administratiekosten annon ces op te nemen toi een ma ximum van 20 woorden voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren De ze advertenties kunnen uit sluitend tegen contante be taling aan ons bureau wor den opgegeven. Te koop aangeb. J Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A. Leeuwen. Hoogstraat 62. te lefoon 65783. Reparaties on der garantie Bet. in overleg Heeft U een wekker nodig? H. A. Dieterieh heeft alle be kende merken. Junghan: Kienzle, Smiths, enz., reeds vanaf 7.50. Horlogemaker- Goudsmid, Fr. Kam. Onnes laan 98. „Merlin" Vulpenhouders roet gouden pen en 1 jaar gar 3.95. 5.95. f 6.95. 7.95 Kantoorboekhandel A. dc Knijff. fvlathenesserweg 141a Rotterdam. Wat ecu prachtige rooktafels mot verlichting, compleet met verchroomd rookstel in fantastisch mooie modellen, nu reeds v.a. 33 51). Wilson, Grote Visserijstraat 80101, Kolenkitten v.a. 2.35. Kolen schoppen. 50 ct. Borstels, be zems, dweilen, zeemlappen v.a. 1.59. Bokhorst. Groene- laan 30, Hoogstraat 34. Geef een verfdoos. Tevens hebben wij prachtige kleur dozen. Enfin, veel leuke za ken waar de kinderen van kunnen maken. G. Lomcn. Dam 41-43. Tel. 66192 Baby-commode 29.kin- derlcdikantje 19.50. Ton c-n andere modellen: alles ge lakt. Tussenbroek, Edison- straat 31 a, Schiedam, Te buur aangeb. Ecnv. kostganger gevr. met huiselijk verkeer. Brugman- straat 23 ben. Huur een wasmachine Atlas, Vond el la an 63 b, Schie dam, têl. 65381. Maandag en Dinsdag 2.— per 3 uur; andere dagen 1.50. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Tel. 66720 In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Radio en Gramofoons Het Radiobuis, Hoogstr. 92, tel, 68044. Philips radio's 98.-. 162.-. 210.-, 245.-. 295.-, 339.- önz. Electrische gramofoons 74.-, 82.-. Platemvisselaar 165.-. Alle soorten radio-on derdelen cn buizen. Erkende Philips service. Het Radiohuts, Hoogstr. 92. tel. 68044. Amroh radio-on derdelen. Electrische kachels 21.5034.50. Strijkijzers 9.-, 11.-. 14.25, 16.45 enz. Stofzui gers 120.-, 135.-. 155.- cn ho ger- Radio répara tie-inr Lessen ScHlCÜaJilse Muziekschool „Centraal", anno 1933. Grote Markt 4, t.o. stadhuis, tclef. 66014. Onderwijs in alle vak ken der Toonkunst door staatsgediplomeerde leraren. Studiegelegenheid. Verloren Ten gerieve van onze lezers hebben wij de mogelijkheid opengesteld om onder de kleine advertenties tegen een vergooding van f 0.25 administratiekosten annon ces op te nemen tot een ma ximum van 20 woorden voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren De ze advertenties kunnen uit- iluitend tegen contante be taling aan ons bureau wor den opgegeven. Diversen Ook prima poppenreparatie bij Bokhorst. Wij willen U niet teleurstellen, daarom deze raad, Kom niet tc laat. Groonclaan 36, Hoogstraat 34. Ook als cadeau is een inge lijste plaat of foto bijzonder op z'n plaats. Wij hebben een enorme sortering. Zie hier voor onze speciale lijsten- etalage Vlaardingcrstraat 6. G. van Loenen, Dam 41-43, Tel. 66192. Voor alles wat betreft uw dier (verzorging cn voeding) is en blijft het juiste adres: H. ,T. v. d. Steen, le Schied. Honden Badhuis, Hoogstr. 76 tel. 66017. 20 jaar ervaring. Laat Uw bedden, matrassen vakkundig repareren, bijvul len of driedelig maken Bed- dcnmakcrij H. J. van Leeu wen. Nic. Beetsstraat 58. W. (Spangen), Rotterdam, Tele foon 50946. G. Tr ij zeiaar Hzn., van Be- verenslraat 10. tel, 68424. Schoonmaken, reparatie aan haarden en kachels. Levering van haarden in betere kwa liteit. „Vanco" ledikantenfabriek. Uw matras of ledikant om bouwen tot modern tuimel* ledikant of opklapbed. Fa. Konijnenburg. Hoofdstr. 87, Schiedam, Tel. 66817. Haardplaten. Wij leveren een nieuwe plaat voor 16.Uw oude plaat als nieuw terug 4 50. ook >n kleuren. Spuit- mrichting Woermever. Sin gel 102, tel. 65789-69906. - Reparaties kunstgebitten. Ook voor spoedgevallen Rot terd am sed ijk 265, tel. 63021. Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1