IfrHilHiHNiB Nieuwe Wilton-dok behoeft 187 millioen k.g. beton DWS is op de goede weg Uitvoerders houden rekening met tweede bouwdok AGENDA Agenda Rotterdam DHS won geflatteerd DRZ slaat Bloemhof Martini t wint van Ons Huis Dankstond voor het gewas NW-cabaret in Musis Wilton-handbal Herman Krebbers op Toonkunst-concert SVC-voIIeybal HBSS 2 verloor Goede dag voor Demos Begrafenis van W. Giesselbach Protestbrief aan gem een tebestuur Schoorsteenbrand Fiets gestolen Esperanto wint veld Esperanto-agendo Zwemfestijn van „Start" „Libra" vierde „St. Hubertus" GTB-nieuws SCHIEDAM IEDERE WOENSDAG SPECIALE GEHAKTDAG SCHIEDAMSE 2 Dinsdag 10 November 1953 Het nieuwe bouwdok, dat de Dok en Werf Maatschappij „iVilton- Fijenoord" in het Sterrebos laat bou wen is behalve van groot belang voor de werf een bezienswaardigheid voor de Schiedamse hevolking. AI geruime tijd is men met. de bouw hiervan bezig. Bijzonderheden over dit enorme bouwdok vernamen wij beton, zodat zq bij temperatuurs verschillen en de daardoor veroor zaakte inkrimping en uitzetting van de secties onderling kunnen bewegen en eventuele lekkage voorkomen. Tgdens de wandeling in de bouw put en er omheen, blijkt het, dat af standen en hoeveelheden hier een rol spelen en onze zegsman vertelde ons - - - uit het voortvetteiyk geredigeerde dus ook een en ander over de „beton- - cus Strassburgex. en verzorgde person eels-orgaan van fabriek", die vlak by de haven en' Cabaret:) Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Backer, St. Liduinastraat. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290, Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: „Moulin Rouge", Mo no pole, 2, 7, 9 uur: „Zonen der Sioux". VOOR HEDEN Toneel: Schouwburg, 8 uur: Toneelver. met „Wat is de waar heid". Muziek: Nwe Zuiderkerk, 8 uur: Leon Fleisher - piano. Circus: Ahoy' Hal, 8 uur: Cir- Wiiton-Fijenoofd, die wij gaarne hierbij doorgeven. „Het gehele dok bestaat uit it sec ties, die stuk voor stuk worden op gebouwd. De ene zijde van het ge weldige dok (211 meter lang en 31.5 meter breed) bestaat uit een nor male dokwand (westzijde), terwijl de oostzijde een dubbele dokwand is. Deze dubbele wand is erop berekend om mede te kunnen dienen als wand voor een tweede dok, dat eventueel ter zyner tgd naast het in aanbouw zijnde zal worden geprojecteerd. Daar het talud naast deze dubbele dokwand niet wordt aangevuld met grond, moet deze wand in staat zijn om bij een vol met water gelopen dok de waterdruk alleen te weerstaan. De gehele bouw en samenstelling is erop gericht om deze enonne druk dan ook te kunnen „verwerken". Deze wand bestaat uit 9 secties en de pompkamer. De 9 secties worden afzonderlijk opgebouwd en zijn onderverdeeld in elk 3 cellen. De ontstane ruimten in de cellen worden opgevuld met grond (er is m de nabijheid een grond- depötl). zodat het geheel in staat is om de bekende zödehngse druk (zon der steun aan de buitenzijde) te weerstaan. De bodem van deze wand is 80 cm beton, waardoor verticale eternieten buizen lopen, die straks aan het grondwater vrtfe toegang geven tot aan een bepaalde hoogte. In dokvloer en dubbele dokwand zor gen voegplaten, dat het grondwater niet kan doordringen in het dok. Deze platen, zjjn 40 cm breed en slui ten in horizontale en verticale rich ting alle ruimten tussen de secties (in dokvloer en wanden) waterdicht Deze platen bestaan uit een yzeren kern met bitumen lagen aan weers zoden. Zij worden één geheel met het In een van beide zyden slecht gespeelde wedstrijd is DHS er ook nu weer in geslaagd de overwinning te behalen. Belvedere werd met 2—0 geklopt. "Wel zijn de geel-zwarten iets meer aanvallend geweest, doch het plaat sen was deze keer slecht verzorgd en de Beïvedere-achterhoede was er zo goed in, dat zich geen sco ringskansen voordeden. Eenmaal moesf. G* Kerssemeijer bij een Rot terdamse aanval de bal zelfs uit het door v. d. Spoel verlaten doel kop pen. Met de rust was de stand nog steeds dubbel blank en daarna ging het op dezelfde voet voort. Toen iedereen al genoegen had genomen met een ^gelijk spel, was het Jac. Kerssemeijer, die oen hoge voorzet beheerst afwerkte (10). Nog geen minuut later kogelde v. d. Windt no. 2 in het net en zo behaalde DHS een enigszins geflatteerde over- winning. De verdere uitslagen luiden: DHS 3—-FsV Pretoria 8—0; Germinal 2 —DHS 4 4—4: St. Volharden 4— DHS 5 1—1; DHS 6—Flakkee 4 2—3; Noorderkwartier 3—DHS 7 6—1. De eerste helft van de competitie heeft DKZ besloten met een klin kende overwinning op Bloemhof. Slechts twee verliespunten uit de wedstrijd Oud-Beyerland-DRZ heeft onze stadgenoot tot nu toe. Voor waar een prachtig resultaat. Tegen Bloemhoff zette DRZ reeds direct een serie aanvallen op. Het was echter Bloemhof dat er via een uit val m slaagde het eerst te scoren. Dit was tegen de verhouding in en R. van Bik en vlak daarna P. Colle deden tien minuten voor de rust de balans voor DRZ in gunstige zin omslaan. Vlak na rust duwde Bloem hof de Schiedammers nog even m de verdediging. DRZ speelde zich echter vrij en Molendijk slaagde er "in tot tweemaal toe fraai te scoren. De Blocmhofdoclvcrdcdigcr kreeg veel werk en in de 25e minuut slaagde hii er niet in een hard schot van R. van Eik te keren. De zege was nu voor de Roode Zonners ze- ker. In de laatste minuut maakte R. van Eik ep r.og 61 voor DRZ van. DRZ 2 speelde gelijk 11 te gen Martmit 2. Vlak na rust slaagde Aitorf erin te scoren en twintig minuten hierna kreeg C. Heukels de bal zo ongelukkig op zijn schoen, dat hij in eigen doel schoot. DRZ 4 was sterker dan VNd 4 en won door doelpunten van L. Paauw <2> en A. Zwanenburg (2) met 42. Ook DRZ 5 was de meerdere van haar tegenstander. Germinal 5 werd verslagen met 4-—Q door doelpunten van Jac. van Henten (2). W. Kune- man en Vr. Mackay. DRZ A verloot ongelukkig van het sterke Hollao- diaan f3—0) en DEZ C was te sterk voor TSB. Het werd een 71 over winning. Martinit heeft de twee kostbare puntjes weer eens mee naar huis genomen, want het won verdiend van Ons-Huis met 3l. Reeds na een kwartier kon linksbuiten de Wijs met een hard schot Martinit de leiding geven 0-1 en tot de rust is de stand zo gebleven niettegen staande Martinit even voor de rust door het oog van een naald kroop toen de Ons-Huis-hnksbmnen bui ten bereik van keeper Troost te gen de lat kogelde. Na de thee golfde het spel op en neer, totdat middenvoor Godelyn de bal op pikte en er mede naar buiten zwenkte en met zijn linkerbeen een kogel afvuurde die onhoudbaar voor de Ons-Huis-doelman in het net belande 02. Ongeveer 30 mi nuten voor het einde kon Wolthuis de stand op 0—3 brengen. Even voor het einde wist door een mis verstand in de Martinit-achterhoe- de Ons-Huis de eer te redden l3, Overige uitslagen zijn: PRZ H— Martinit II 11', Hellevoetsluis III —Martinit III 3—1; LMO IV— Martinit IV 20 aan het begin van de bouwput is ge bouwd. Luxor, 8 uur: Snip- Snaprevue „Op en Top!' dokvloer is T.60 meter en de bodem j Rtaiaa 'lV 'cnïtri' 2 7 f 13 uuh Aan beton sal ongeveer 8hM0 CapHok 2.^7, ^uur. worden verwerkt en wie van astro nomische getallen houdt, kan bere kenen, dat dit ongeveer 187.000.000 kg is- Met een transportband wordt het beton van voor tot achter vervoerd en de samenstelling geschiedt even eens geheel mechanisch. De aanvoer - - ,.ljr van cement geschiedt vanuit de sche- aêr Sióux' ïavsim 2 eri 8 uur" pen per mechanische cementtrans-der -■ x' rassiuïC' 1 uur. portgoot (wormas) naar de beton- fabneK. Ook het afgraven van plm. 465-000 m3 losse grond kan met op de ouder wetse manier met kruiwagens en schop gebeuren: draglines, graafma chines en auto's 2ijn dag in, dag uit bezig en maken de laak uitvoerbaar. Om het gehele werk in het droge uit te kunnen voeren zijn m het ter- 7, 9.15 uur: De twee straatjongens van Parijs: Cineac, 95.15 u: Nieuws enz.; 5.45, 8, 10 uur: Obcessie; Colosseum, 2. 7, 9.15 uur: Manma, het meisje zonder sluier; Harmonie, 2, 7, 9.15 uur: Diplomatic courier: Latusca, 2.15, 7, 9.30 uur: Aan; Monopole, 2, 7, 9 uur: Zonen Moulin Rouge; Prinses, 2.15, 7, 9.30 uur: Gele terreur: Rex, 2, 7, 9.15 uur: Het dodende licht: 't Venster, 2, 7, 9.15 uur: Les crimes de l'amour: Victoria, 2. 7, S.15 uur: Een Yankee in Ierland. Tentoonstellingen: Vul. Schielandshuis, 105 u: Schil derijen en tekeningen van R. Ver- spyck, Historisch Museum, 105 u. uJb l." -m-IUlC" "WCieii iilJH IJl JieL I.CI- -ï- in rein om de bouwput bronbemalmgen Geschiedenis van Rotterdam, Rót- opgesteld. die zorgen, dat het over- tcdamse Kunstkring, 10-6 uur: tolhge grondwater verdwijnt. I Exclusieve kunstnijverheid en beeld- Zo werkt en zwoegt daar *n leger- bouwwerk,, t Venster, 10—22 uur. tje mensen, die mot allerlei moeilijk heden hebben te kampen, waai'van er vele vooruit moeten worden ge zien, opdat men straks niet zal staan voor narigheden, welke niet -of alleen met ontzaglijke moeite en kos ten zouden verholpen moeten Worden. Hier regeert de techniek en regeren is ook hier vooruit zien. Hier strijdt de kleine mens tegen de grote natuurkrachten en bouwt zijn scheppingen, die evenals buiten de aarde, astronomische ge tallen te zien geven. Wij noemden u reeds het gewicht van de beton- massa. die straks zal rusten op de grond van het voormalige Sterrebos. Voor de liefhebbers is hier nog zo'n getai. Er is voor de bewa-pening nodig zt»'n slordige 2.000.000 kg star- ijzer. De lengte van al deze staven zal zo ongeveer bedragen 1500 km, dtis van hier tot Rome. De dikte van de i zal straks komen te liggen op 9 m- R.P. (laagwaterstand) of 13 nieter beneden het maaiveld. Tenslotte deelde de heer Esse'oag- gers ons nog iets mede over de in gangssectie van 't eventuele tweede aok. Deze sectie wordt ook nu reeds gebouwd. Er zou nl. bij latere bouw een situatie ontstaan, waarin de bouw van deze sectie enorme moei lijkheden zou kunnen veroorzaken, omdat men dan direct naast het in bedrijf 2ijnde dok zou moeten werken op grote diepte. Deze werkzaamheden zouden moei lijk en gevaarlijk kunnen zijn en men is daarom dus overgegaan om nu Drukwerk en vrii werk van Wim Brusse met foto's van Eva Brusse - Besnyo: Museum voor Land- en Volkenkunde, 105 uur: Melanesi- sche kunst: weven en vlechten m Afrika; Bouwcentrum. 95. Di. tot 10 u: Bouw v vac.-oorden, scholen, teh. voor ouden van dasen, fabrieken, boerderijen, etc Engelse architec tuur. Op Woensdag 11 November des avonds om half acht houdt de Chris telijk Gereformeerde Gemeente m het gebouw Tuinlaan 50 een dank stond voor het gewas. Voorganger in deze dienst is ds M. J. Middelkoop. Danr list de heistelhnp, die gis termorgen bij de nieuwbouw van de dr NoletsBchftnp omviel. AU geknapte lucifers liggen de eens zo stevig lyfcende masten over de stoomketel en de bouwkeet. Door deze tegenslag toordt het slaan der palen met een week vertraagd. In samenwerking met de N.V.V.- Bestuurdersbond beleggen de N.V.V.- bonden „Centrale Bond v. Transport arbeiders" en de „Ned. Ver. v. Ver- vnerspersoneel" Maandagavond 16 November een cabaretavond in Mu sis Sacrum. Medewerking verlenen o.a. „De Spelbrekers", de bekende radio- chansonniers; Jetty Gitari, de char mante zangeres van radio Brussel; EUv de Latt. contorsioniste ofwei slangenmens genaamd: The Lucky Stars, een showorkest; de 2 Jantons. accordeon-duo: The Two Rodgers, plastische acrobatiek; Nicholls. de sneltekenende clown, die deze 2omer met veel succes in Zwitserland werkte. Aangezien slechts een beperkt aantal kaarten niet door bovenge noemde Bonden verkocht zijn. is het thans voor leden van andere bi] het N.V.V. aangesloten Bonden nog mo gelijk kaarten te bemachtigen 'bij B. Kersscn. Willemshofje 1 en W. Brug- mans. Fabriplem 24. Op de avond zelve, zal de bezoe kers nog een prachtig met foto's uit gevoerd programma gratis worden aangeboden, met als bijvoegsel de tekst van enkele aardige liedjes. Het eerste dameshandbalelftal van Wilton Fijenoord heeft zijn eerste nederlaag geleden in deze competitie, en wel tegen het Rot terdamse Snelwiek. Na enige mm. nam Sneiwiek al de leiding en daar de Rotterdamse dames met meer inzicht - speelden stonden zij dan .ook na' ongeveer v 15 min. al met reeds deze ingang-ssectie mede op te 30 voor. Wilton bouwde vele aan bouwen. Hier geldt dus wel dubbel vallen mooj op. doch door slecht het gezegde: Éen volk, dat leeft, afwerken kon erniet worden ge- bouwt aan zijn toekomst 1" Op het tweede Toonkunst-concert in het Passage-theater op Donderdag 12 November 1953 zal het vioolcon cert van Brahms gespeeld worden door Herman Krebbers m plaats van door ap Nde de Klyn Deze is plotse ling verhinderd. Leden van vakverenigingen kun nen hun kaarten ook aan de cassa van het Passage-theater verkrijgen op vertoon van hun bewijs van lid maatschap. Deze kaarten zijn, zoals bekend verkrijgbaar tegen de gere duceerde prijs van f l,-. doelpunt. 3 min. voor de rust wist mej. De Keyzer met een prachtig schot tegen te scoren, ook Snelwiek doelpuntte nog eenmaal, zodat de rust inging met een 14 voorsprong voor de gasten. In de tweede helft speelden de Wilton-dames iets beter, doch het bleef ver onder de verwachtingen. Snelwiek zette haar doelpunten- reeks voort en maakte er spoedig 15 van. toen veer een mooie aan val van Wilton en weer was het mej. De Keyzer die deze aanval met een hard en zuiver doelpunt afsloot. 25. De Wilton-dames zet ten alles op alles en mej. Dg Raav maakte er spoedig 3>5 van. doch het tempo kwam te laat. en zo ping Snelwiek met een verdiende 35 overwinning naar de Maasstad te rug. De DWS-heren hebben eindelijk de goede smaak te pakken en bon den Zondag In Den Haag Olytnpia met 13>7 aan hun zegekar. Het spel dat DWS thans demonstreert is een klasse beter dan in het begin van de competitie. Het duurde echter nu emge tijd eer DWS tot dit spel kwam. wat op een 2—0 achterstand kwam te staan. Toen direct daarop Henny Wessel met een juweel van een doelpunt de achterstand verkleinde, bracht dit gelijk de ommekeer. Luuk Scholten scoorde de gelijkmaker en toen was het hek van de dam. Door B. Goedhart en Jaap ten Bosch werd het 4—2; het laatste doelpunt door een 13 m.-worp- Hit een prachtige aanval scoorde Jan v. d. Wart het 5e doelpunt, waarna Luuk Scholten nog voor de rust 3e stand op 62 bracht. Kort na de rust scoorden J. v. d. Wart en L. Scholten 132> Een goede Olympia-aanval werd tot cor ner gewerkt, die niets opleverde door goed ingrijpen van G. Voogt. Opnieuw scoorde L. Scholt.cn (9—2) Olympia kwam even m het offen sief en bracht de stand op 94. Het laatste met behulp van een misver stand In de DWS-verdediging. J. ten Bosch en l Scholten wis ten echter de bakens te verzetten en scoorden ierier een 2ocd doel punt CU4). Toch kwam Olympia terug en scoorde nog een tecenpunt (115'. met direct daarop een prachtkans, namelijk een 13 m. worp. De DWS-keeper Aad Sig- mond stoote deze echter op fan tastische wijze. Direct daarop voorkwam AadSig- mond tweemaal uit dezelfde aanval een doelpunt. Door wisselende kan sen voor beide doelen werd de eindstand 137 voor DWS DWS 2 (dames) bracht het in Den Haag tegen Athene niet tol een overwinning ondanks dat door C. Koorn de leiding werd genomen. 01. Het spel vlotte niet zo en de voorhoede kon de aanvallen niet behoorlijk afwerken Voor de rust kreeg Athene een ",7 m. worp du- goed door de DWS-kcePSter werd gehouden Toch wist Athene geluk te maken. II Kort voor de rust namen zij zelfs de leiding en waa hef met de thee 2-j Na He rust konden beide partijen ni?~ meer doelpunten en kwam het einde met dezelfde stand DWS 3 i heren) wist rindelnk weer een* tot een overwinning te komen De start was als gebruike- lijk zenuwachtig en zij hadden di- j reet een achterstand, Door P. Reur- I ling, C. v, Dommele en G, van Geene brak de rust aan met een 53 voorsprong voor Olympia 2 Na de rust was bet Spelpeil veei beter, wat ook resulteerde in goe de aanvallen en mooie doelpunten. Hiervan waren de makers: C. van Dommele (3x). J v Weelio (2x> en F. Mcydam (lx). Door goed keepen in de 2e helft van J. de Biex kon Olympia slechte 2x het net vinden. Eindstand 7—9 voor DWS. DWS 3 (heren) hadden de pech in de competitie te moeten starten tegen De Schutters. Deze ploeg ts voor deze afdeling werkelijk te sterk. Dit mag wel blijken uit de deelcijfers: 14S voor en 25 tegen uit 6 wedstrijden. Het was niet verwonderlijk dat DWts met 204 verloor. Gezien het spel van deze nieuwe DWS-ploeg mogen in de toekomst zeker successen venvacht worden. Uitslagen jeugd. Adsp. meisjes: JRR 2DWS 16. meisjes: De Meeu wenDWS06: jongens: De Schut tersDWS 2—1; meisjes: DWS- comb.Zuidwijk 62, Voor de competitie Van de Ne derlandse Volleybal Bond leed SVC heren I zyn eerste nederlaag en wel met 31 tegen de Rotterdamse Mariniers, die 't we] bijzonder trof fen met de zeer zwakke leiding van de scheidsrechter, die zelfs 4 maal spelen en duidelijk dubbelslag liet gaan. waardoor de technische meer- der he id en het betere a an valss pel van SVC niet tot zyn recht kwa men. Een onverdiende nederlaag. SVC-meisjes I leed daarentegen een verdiende 40 nederlaag tegen Unicum. Hoewel technisch en qua veldspel beter dan de Unicum-da mes. misten de SVC-speelsters het doorzettingsvermogen en de strijd lust om de2e wedstrijd in haar voordeel te beslissen. Door 't klei ne zaaltje en de nodige tegenslag gingen de eerste 2 games met 't kleinste verschil verloren- 1614 en 15—13, waarna de Schiedamse meis jes de tegenstand opgaven: 151(1 en 155 voor de laatste games Het tweede heren-team speelde met 2—2 gelijk tegen DOS: een aardige wedstrijd tussen twee ge lijkwaardige teams Het tweede meisjes-zestal kwam deze week gemakkelijk aan beide punten, wegens niet opkomen van de tegenpartij. Heren I behaalde een ruime 2ege op het Haagse Excelsior. Wilton was op alle linies de meerdere en Excelsior heeft aan zijn doelman te danken dat de nederlaag nog niet groter was. Hij hield vele harde en gevaarlijke schoten van de Wil ton voorhoede er meesterlijk uit. De rust ging in met een veilige 93 voorsprong voor Wilton. Na de thee was het alleen Wilton die handbal speelde, en nog tien maal wist deze voorhoede de doel- mond te vinden waartegen Excel sior nog slechts eenmaal wist te doelpunten. Het einde kwam met een verdiende 194 overwinning in een matig gespeelde wedstrijd. Dames 2 stond met de rust al met 4—1 voor tegen het zwakke Snelwiek 2. Met vele aardige aan vallen werd dit dan ook een 121 overwinning voor de reserves-da mes van Wilton-Fijenoord. Dames 3 had bezoek van het nog ongeslagen le elftal van de Schut ters uit Rotterdam. Deze dames zet ten hun ongeslagen record voort en de Wilton-dames leden een met on verdienstelijke 05 nederlaag, de ruststand was hier 02. Het 2e hercnelftal heeft zijn oude vorm nog steeds niet kunnen terug- vindon, thans werd weer verloren van Westerkwartier 1 uit Delft. Voor de rust een gelyk opgaande strijd, ruststand 55. Na de rust speelden de Wilton-heren slecht sa men en bij Westerkwartier vlotte alles veel beter. Dit bhjkt wel uit de eindstand. Wilton scoorde nog slechte eenmaal, waartegen Wester kwartier nog achtmaal het doel wist te doorboren. Eindstand 136. De voor HBSS 2 zo belangrijke wedstrijd tegen Zwaluwen V. 2 is geëindigd in een 30 overwinning voor de Vlaardingers. Het was een sportieve wedstrijd, die op middel matig peil stond. De 30 zege is wel wit geflatteerd, want vooral in de eerste helft had HBSS het heft volkomen in handen. Maar na de rust waren de rollen omge draaid en is het toch wel juist te zeggen, dat de punten verdiend bij Zwal. V. 2 terecht zijn gekomen. Een 21 uitslag zou de verhou ding misschien iets beter hebben weergegeven, maar het staat vast, dat Zwaluwen V. 2 een beter elf tal heeft dan de Schiedammers. Ongetwijfeld zal Zwal. 2 een goe de kans maken om dit seizoen als eerste over de eindstreep te gaan. Met 15 punten uit 8 wedstrijden staat zi) ongeslagen aan de kop. Demos heeft een lastige klip om zeild door van Hellevoetsluis met 41 te winnen. Direct na de af trap nam Demos de teugels in handen, en door een grove fout van Hellevoetsluis-keeper wist de middenvoor er 10 van te maken. Het veldspel van Demos bleef echter zeer goed. De rechts binnen wist met een strak schot er daarna 20 van te maken. Dit was te veel voor Hellevoetsluis en het ging de zaken iets anders aan pakken. Hellevoetsluis ging zeer fors spelen. Toch bleef tot de rust de stand 20 voor Demos. Na de thee werd er tegen wind in ge speeld, hetgeen Demos ten goede kwam, want het spel werd er beter door, maar omdat de verdediging van Hellevoetsluis niet meer wist wat ze doen moest. En zo kon de linksbinnen met een fraai schot de stand op 3G brengen. Direct daarna maakte de midvoor er 4—0 van. Toch wist Kellevoetsluis de eer te redden omdat er even ge faald werd in de verdediging, die de midvoor afstrafte (41). Ook het tweede elftal won van Sartur- nus 2 met 20. Het derde elftal gaf Oud Beijerland 3 geen kans en won met 2—1. De heer W. Giesselbach, een oud stadgenoot, die in 1946 naar de Ver enigde Glasfabrieken te Delft werd overgeplaatst, is na 30 jaren trouwe dienst bij deze onderneming plotse ling overleden. Maandag vond de begrafenis plaats in Delft Voor de fabriek werd 5 mi nuten stilgehouden, waar het gehele personeel, staande voor het kantoor, dat in rouw gedompeld was, hun trouwe makker een laatste groet bracht. Op de begraafplaats werd in de overvolle aula een dienst gehouden. De directeur der Verenigde Glasfa brieken memoreerde in een korte rede de capaciteiten van deze man en grote vriend. „Zyn plaats," zo zei spreker, „is bijna niet in te nemen. Er is een gat in ons personeel gesla gen en het zal moeilijk zyn dit te vullen." Vervolgens sprak het hoofd van de Genestetschool. de heer Bontebal. namens het schooleomité, waarin, de overledene zo'n grote plaats innam. Een zwager, de heer A. v. d. Hoek. leidde de rouwdienst, waarna de overledene door zijn zeven zoon's en drie broers ten grave werd gedragen. Aan de groeve sprak de heer van Wingerden namens de Bazenbond. die z'n verscheiden collega als een stoere en harde werker eerde Een zoon. de heer R. Giesse'bach. dankte de vele aanwezigen voor de helangstelling. De bewoners van het blok huizen aan de Singel, dat moet worden af gebroken ten behoeve van de bouw van een nieuw raadhuis hebben het volgende protestschrijven aan het gemeentebestuur gericht: ..Dat Schiedam een nieuw stadhuis behoeft is voor elk weldenkend mens wei duidelijk. De plaats echter die uw college zich voor dat nieuwe stadhuis heeft gedacht, kan bij velen maar weinig waardering vinden. Ten eerste is die plaats veel te ex centrisch gelegen, practisch op de grens van Rotterdam, terwijl de stad zelf zich steeds meer in de richting Nieuwland ontwikkelt. Bovendien zijn er in de oude bin nenstad nog zoveel krotwoningen die hoognodig opgeruimd moeten worden voor we panden gaan slo pen die nog zeker 50 jaar meekun nen. want zelfs als „Den Haag" een extra bouwcontingent zou toestaan, zou dat beter gebruikt kunnen wor den om de ten hemel schreiende krottenboel uit de wereld te helpen. Waarschijnlijk zou daardoor een zeer geschikte ruimte vrykomen voor de bouw van ons nieuwe stad huis. Wy hopen, mijne heren, dat u met deze mening, die de mening is van een groot deel onzer burgerij, rekening zult willen houden." Gistermorgen ontstond een schoor steenbrand in de wonmg van J. H. H. aan de West Frankelandsestraat 57. De brandweer heeft met behulp van een ramoneur het vuur gedoofd. GESLAAGD Op 5 Nevember j 1. slaagden in het Gemeente-Ziekenhuis voor het diploma Ziekenverpleging-A dc verpleegsters B. P. Bakker. A. de Bruin. J. R C. Dijkshoorn. G- van der Schoor. F. Visser. J. J. Visser en broeder H. Boogaard. De heer A. R. uit de Boerhave- laan heeft by de politie aangifte ge daan. dat uit een fietsenstalling aan de Swammerdamsingel zijn rijwiel i5 ontvreemd. OPBRENGST COLLECTE De opbrengst van de Collecte voor ..Gezamenlijke Militaire Fondsen" go- houden op 31 October 1953. bedroeg f 1158 11. Burgerlijke Stand Geboren Eddy. z. v. A. de Koningh en J Feben- Adriana M.. d v. A. Flaisi0r en A. Verllnde; Johanna H. L.. d. v A. Bonte en S, A van de Klundert; Laila JVX-, d. v. M. Jansen en A. M. van de Zuid wind; Aimable E d v W. F. Raatgever en E. Kuiler: Bertha M. d. v- B M. de Rooij en A. B Molendijk. Overleden: C. van den Hoek.. 74 j vr van N. von Beers: J. van Kouteren. 74 j: D. Post. 37 j, vr van A. C. Bekkers. Levensmiddelenbedrijf bestaat 40 jaar Op 20 November bestaat het le vensmiddelenbedrijf van D. Lems aan de Christiaan Huygensstraat 2. veertig jaar. Ter gelegenheid hier van is er Woensdag 18 November van 4 tot 6 uur een receptie in „Musis Sacrum". In het in Japan verschijnend weten schappelijk tijdschrift „Journal of Phy sics of the Earth" verscheen een artikel in het Esperanto met een resume in het Engels over de geografische schade aan gericht speciaal door de aardbeving m Nankay in December 1946. In „the Ginmy Jouraal of Medicinal Sciences eveneens in Japan verschij nend. stond een dissertatie in het Espe ranto van de hand van S. Nishi, erme- ritus professor van de Toko-umversi- teit van 19 bladzijden over „muskolano- malïof ce Japanog" (spierontwikkeiing bij Japanners). Voorts verschenen uit treksels van dissertaties hi Esperanto in een drietal andere Japanse wetenschap pelijke bladen. Merkredon, la llan de nov: Komuna le gado de „La blanka malsano" ce famflio v. Gmk Ploegstrait 19. Ge kamaradoj, venu en nia rondo por ke v» ekzereu la paroladon de ma ka ra hngvo. Maandagavond doken zeven en \ryftig jongens en meisjes in het koele nat van het Sportfondsen- bad, ter verkrijging van 'n zwem diploma. Het waren allen leden van de R.K. Zwemvereniging Start, die dit afzwemfeest organiseerde. Twee en dertig legden met succes de zwemproef af en vijf en twin tig behaalden er het diploma ge oefend zwemmen. Alles natuurliik onder het toeziend oog van hun ouders en een official van de KN ZB. Tot besluit van dit natte Start festijn was er een uitgebreid pro gramma van onderlinge wedstrij den, waarbij zeer fel om de ere plaatsen werd gevochten. De uitslagen waren: 25 m. schoolslag dames: 1. Joke Schuurmans 30 sec.; idem meisies tot 12 jaar: 1. Jeanette Brunik 23.7 sec.; idem jongens: 1. Henk Aben 21.5 sec.; 3 maal 25 m pers. wissel slag dames: 1. Anny Zjjtveld 1 9.9: 25 m rugslag .jongens 13 tm. 15 jaar: 1. A. Buckers 21.3 sec.; idem meisjes: 1. Virginia Lokker bol, 22 sec.; 3 maal 25 meter pers. wissel slag heren: 1. Aad Parent 1.0.6; 50 m. schoolslag dames 16 jaar en ouder: 1. L. de Leede 45.3 sec.; idem heren: 1. Jan Folst 39.6 sec.; 25 m rugslag meisjes tot 12 jaar; 1. C. v. d. Endt 26.7 sec.; idem jongens: 1. Henk Aben 23 sec.; 50 m. vrije slag dames 16 jaar en ouder: 1. Ria de Rouw 40.1 sec.; idem heren: 1. Wim Bruggeling 32.9 sec.; 25 m schoolslag meisïes 13 t.m. 15 jaar: 1. Toos Janse 23.5 sec.; 25 m. schoolslag iongens J3 t.m. 15 jaar: 1. Adri Buckers 19.8 sec.; 50 meter rugslag dames 16 jaar en -ouder; 1. N. Schoots 46 sec.; idem heren: 1. Piet Aben 40.9 sec.; 3 maal 25 m. wisselslag esta fette dames: 1. C. de Groot, C. Akkerman en R. de Rouw in i.l.L: idem heren: 1. P. Aben, J. Folst en W. Bruggeling in 53.1 sec.^ De Vlaardingse Limburgers en Brabanders verenigd in „Libra" vierde Zondag het feest van hun schutspatroon „St. Hubertus". Na een H. Mis en een ontbijt in het R.K. Verenigingsgebouw, werd de avond gevuld met een toneelstuk, dat werd opgevoerd door 't Schie damse R.K. toneelgezelschap „De Gouden Korenaar". Opgevoerd werd Hans Nesna's klucht in drie bedrijven „Een baby van 1000 we ken". Onder regie van de heer P. de Kaper werd een goede uitvoe ring gegeven, waarvoor het talrij ke publiek met een enhousiast ap plaus dankte. Na afloop bleef men geruime tijd gezellig bijeen. Schiedamse Limburgers en Bra banders kunnen zich aansluiten bij „Libra". Secretariaat: K. Luyten, Afrol 9. Vlaardingen. Na een harde doch sportieve wed strijd hebben G.T.B 2 en Zwaluwen V4 de punten gedeeld. Aanvankelijk nam Zwaluwen de leiding, maar het gelukte G.T.B. toch nog voor de rust gelyk te maken. Na de rust zette G.T.B. een paar goede aanvallen op en uit één daarvan ontstond een mooi (Advertentie J.M.l Het vorige jaar verkochten wij nog duizenden borduur- dozen aan de lopende band voor f 1.75. Bord uurdozen met alles erin om kleedjes te borduren, onder andere kleedjes, bor- duurzijde, wol, naaiden, centi meter en kaartjes zijde, kort om alles wat de jonge dochters graag hebben en waar ze dagen zoet mee zijn. Maar dit jaar koopt U deze doos in onze Zelfhelp-afde- llng Speelgoed en Snoep goed, waar U zichzelf helpt en daardoor onze kosten dus danig vermindert, dat nu zo'n zelfde doos verkocht kan wor den voor nog geen gulden. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze borduurdozen, comnleet met afies wat erbij hoort. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel. 28180 doelpunt. 2l dus voor G.T.B. Het leek er inderdaad op, dat G.T.B. deze wedstrijd ging winnen, doch Zwalu wen dacht er anders over en bracht de score en tevens de eindstand op 22. G.TB. 3 kon het tegen RWH 3 niet bolwerken en ging met 3—0 ten onder. het beste puur vlees gehakt voor 1.38 per 500 gram Boordevol voedzame krachtige lever is onze leverworst, 40 cent per 250 gram. Haal beter gehakt en fijnere worst bij de favorietslagers: Slagerij Abma RUBENSFLEIN S - TEL. 67303 Slagerij Poot BROERSVELD 159 - TEL. 68327 Slagerij Vijbel hk. Cartesiusstr. I - Tel. 67904 Slagerij v. d. Meer HOOFDSTRAAT 141 - TEL. 67787 TARIEF TOT EN MET 15 WOORDEN t 0.65 Elke vyf woorden meer t 0.20 j Te koop auïigeb. In poppen hebben wij een grote sortering. Komt en ziet en overtuigt u zelf. Bok horst, Groenelaan 36, Hoog straat 34, Meubelkoopjes: Pracht serie verstelbare Liberty-fauteuils. compleet met dubbel veren de kussens, nu 55.Wil son, Grote Visserijstr. 30— 101. Te bereiken met lijn 8, halte Wattierstraat. Schoongemaakt? Dan ook een nieuwe sehoorsteenkïok met slagwerk vanaf 51. Bet. in overleg. H. A. Dieterich. Prof. Kam. Onneslaan 98. Lessen Schiedamse Muziekschool „Centraal", anno 1933. Grote Markt 4, t.o.'stadhuis, telef. 66014. Onderwijs in alle vak ken der Toonkunst door staatsgediplomeerde ieraren. Studiegelegenheid. Personeel aevr. Nette werkster gevraagd voor 2 halve dagen per week. Aanm. na 7 uur mevr. Hers- bach. Meidoornlaan 4, Ke- thel-Tuindorp, tel. 68996. Woningruil j Woningrnil; Aangeb. Am sterdam, Rotterdam, Breda, Hengelo, Kampen en Vlissm- gen voor een huis in Schie dam. C. A, van Bijnen, Kerk- gracht 39, Dert Helder. Tel. 3768. Diversen „Vanco" ledikantenfabriek, Üw matras of ledikant om bouwen tot modern tuimel- ledikant of opklapbed. Fa. Konijnenburg, Hoofdstr. 87, Schiedam, Tel. 66817. Haardplaten. Wij leveren een nieuwe plaat voor 16. Uw oude plaat als nieuw te rug 4.50. Ook in kleuren, Spuit-inrichting "Woermeyer, Singel 102. tei. 65789—69906. Verloren Ten gerieve van onze lezers hebben wij de mogelijkheid opengesteld om onder de kleine advertenties tegen een vergoeding van f 025 administratiekosten annon ces op te nemen tot een ma ximum van 20 woorden voor verloren vuor werpen en weggelopen huisdieren De ze advertenties kunnen uit sluitend tegen contante be taling aan ons bureau wor den opgegeven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1