CH1£ ■m<Mm In Schiedam wordt elke dag een griezelfilm vertoond C O I i 1 i I I I I 1 i I i I 1 I I I i I I i I 1 KANTTEKENINGEN Intocht van St Nicolaas in onze stad DE VERKEERS-INSPECTEUR VERTELT Voetgangers worden schijven in een schiettent Koemarkt krijgt anti-slipdek CHU-vergadering AGENDA Agenda Rotterdam Volgende week Zaterdag komt Sint op het Hoofd aan Wie heeft iets verloren Gezelligheid in huiselijke kring „Drie is te veel" voor ONA Familie-avond van „Tryfosa" Ursus-D.H.S. Excelsior ontvangt Laakkwartier S ROOKWORST BOEREN- A 0 METWORST. 100 gram HARING «g SARDINES - qq HAVERMOUT BITTERKOEKJESGRIES ANANAS schijven qq DIKKE BROKKEN ^-3. SPECULAAS 250 gram ^5# BORSTULEVELLEN ZACHTE ZEEP HUISHOUDZEEP KOFFIE THEE LEIDSE KAAS 100 gram18 LEVERWORST KABEUAUW-FILET 500 gram110 Echte Zaanse Beschuit Zelfbedieni ng 2 Donderdag 12 November 1953 Wie het woord „verkeersproblemen" in de mond neemt, denkt daarbij in de eerste plaats aan de Verenigde Staten met z'n super-autowègen, waarop zich dagelijks een stroom ver voersmiddelen beweegt, die nergens ter wereld zijn weerga vindt. Maar laten wij ons niet vergissen. Al mag Amerika dan wellicht voor de vraag staan hoe b.v. het parkeerprobleem in de steden op te lossen, in onze eigen omgeving staat men dagelijks voor de moeilijkheden die het moderne verkeer in steden, die daarop niet berekend zijn, opleveren. Tegenover een grotere frequentie weegt in de Ver. Staten ruimschoots de ruime, moderne aanleg van de nog jonge wooncentra op. In Amerika beschikt men over 526 m- weg per inwoner, in ons land is dit slechts 19 m2. Verder heeft men er het voordeel van practisch alleen autoverkeer, terwijl in ons land een mengelmoes van verkeersmiddelen aan de „slag om de weg" deelneemt. Gewapend met de kennis dat keersmiddelen en verkeersvoor- ■waarden bepalend zijn voor de ver keersproblematiek kunnen we b.v. een wandeling maken naar het cen trum van onze stad. de Koemarkt, een naar punt uit verkeersoogpunt. Trams vallen, er het eerst op, auto's ontmoeten we in allerlei soorten, van de kleinste, via bussen tot de volwassen vervoersinrichtingen. die imposante machine-onderdelen voor onze scheepswerven transporteren. Motorrijwielen daveren voorbij. Hier en daar duikt nog, bijna ais verloren, een paardenwagen op. Verder moeten we ons met spron gen redden, voor aanzwermende fietsers, waarvan elke middag tus sen vijf uur en kwart voor zes zo'n 3000 een aanslag doen op de weg- ruimte. En dan niet te vergeten ons zorgenkind, de bromfiets. Om niet te onvriendelijk te worden zullen we carriers en handwagens niet als een lastig onderdeel van het Schie- damse verkeersprobleem beschou wen. Bn wat te denken van de voetgangers? Voor degene, die de zorg voor het verkeer op zich heeft genomen, begint het probleem pas met het voldoen aan de eisen, die iedere categorie voor zichzelf stelt. De voetganger begeeft zich in ge vaar wanneer hij het veilige trot toir, verlaat. Hij wordt dan als een schijf in de schiettent op de ker mis. De schutters zijn de auto's, wielrijders en bromfietsers. Slechts zijn eigen beweeglijkheid en op lettendheid kunnen hem redden van al te veel „rozen". De wielrijders baren zorgen door htm massa, de bromfiets door zijn verwaandheid. Hij is immers meer dan een gewone fiets en meet zich dan ook prompt motorrijdersallures aan. De snelheden nemen nog steeds toe. In Italië is blijkbaar een bromfiets in productie, die een snelheid van 100 km per uur kan ontwikkelen, 't Gaat dus sterk de kant uit van wat een motorfiets kan bereiken, maar met minder remvermogen en een berijder, van wie de Wet geen enkel rijbewijs eist. De eerste verkeersvoorwaarde is. dat de weg moet passen bij het verkeer dat daarover wordt geleid. Dit vraagt aandacht voor de ver- keerssoorten en voor de aard van het verkeer, die tenslotte het ka rakter van de weg bepaalt. Deze aard wordt weer beïnvloed door de economische, sociografische en aard rijkskundige positie van het ge bied. Het is niet gemakkelijk te be palen, welke, positie Schiedam in neemt. Het is een typisch indus triële gemeente doch. heeft, door zijn ligging tussen Rotterdam, de Waterweg en het WeStland, een be langrijk: doorgaand verkeer te ver werken. Het ingewikkelde in onze stad is nu, dat we beide soorten verkeer, het locale zowel als het doorgaande, op dezelfde wegen moeten toelaten. Behalve de grote scheepswerven liggen fabrieken, distilleerderijen, vergaderruimten als verkeersaan- trekkende elementen in het cen trum van de stad. Dit centrum ver toont de grootste verkeersdichl- heid. De wegen hierin zijn niet van zodanige kwaliteit niet breed en vol bochten dat een vlotte af wikkeling van het verkeer tijdens de spitsuren steeds kan worden ge waarborgd. ïs het een bezwaar dat zoveel categorieën van de weg gebruik maken? Beslissend voor het ant woord is of deze categorieën el kaar verdragen. De vraag zal slechts ontkennend kunnen worden beant woord. De positie die de voetganger in neemt werd reeds uiteengezet. Hij is een voor de automobilist en 'wiel rijder in hoge mate lastig individu, wiens aanwezigheid maar beter niet kan worden opgemerkt. Wie de vele tamelijk onvriende lijke gesprekken over een half ge- Hei 1b een bekend feit, dat bij nat te wegen straatkeien zeer glad kun nen zijn. waardoor er in scherpe bochten vooral voor automobilisten groot slibgcvaar ontstaat. Om dit tegen te gaan, neemt men bi Schiedam proeven om dc straat keien in dergelijke bochten anti-slip te maken. Het betreft hier de bocht tond het Xoemarktplein (voor de Hema) en de afrit van de Koemarkt- brug naar de Gerrit Verboomstraat, waar de weg een zeer scherpe knik maakt. Onder zeer sterke hitte wor den in de straatkeien gleuven ge brand, waardoor deze stenen anti- slip worden. Mochten deze proeven slagen dan ligt het in de bedoeling in de toekomst op meerdere plaat- Oen de straatkeien een dergelijke be werking te doen ondergaan. De Christelijk Historische Kies vereniging „Groen vau Frinsterer" belegd Woensdag o November 's avond era 8 uur een ledenverga dering in Gebouw Irene". Het tweede kamerlid van de CH.U., de heer F- H. v. d. Wetering, zal een inleiding houden over het onder werpt „Mag een christen lid zijn van cm niet christelijke partij'" 1» d£ jongste uitgave van „De Schicdemse Gemeenschap" geeft de heer J. u. Marian, inspecteur van de uerkeerpoiitie, een be schouwing over de verkeerspro blemen in onze stad. We «inden dit onderwerp van zo'n groot belang* dat we gaarne plaats ruimte bieden voor dit artikel. opend portierraampje heeft ge hoord, welke tussen een automobi list en een wielrijder werden ge voerd over beider verkeersbeleid, kan omtrent de verdraagzaamheid van deze categorieën ten opzichte van elkaar maar heel weinig illusies koesteren. Dit ab.es zinkt in het niet bij de gevoelens die de bromfietser van andere soorten weggebruikers heeft te verwerken. Vergelijkingen van een rijwiel met hulpmotor met een overleden beest worden door de ervaren bromfietser reeds als over bekend geaccepteerd. Hij hoort ze van iedereen, van automobilist tot voetganger. Het doorgaand verkeer heeft in Schiedam slechts één belang, n.l. om 2o, spoedig mogelijk weer te verdwijnen. De snelheid is derhalve groter dan bij het locaal verkeer. Het heeft tot gevolg een stille strijd, die binnen de bebouwde kom wordt uitgevochten. Vooral tijdens de spitsuren ontstaan in de stad nare situaties om-da de wegbreedte op een zo massaal verkeer niet be rekend is. Kijk eens hoe het conglomeraat van verkeersmiddelen zich 's mid dags om kwart over vijf op de Koemarkt gedraagt. Houdt u van griezelfilms? in minder tijd dan in de bioscoop tovert een massa wiel rijders en- automobilisten op de B.K. Laan bij de oversteekplaatsen voor fietsen in hechte samenwer king u een aantal toeren voor, waar een acrobaat trots op zou zijn en waardoor uw bloeddruk hoogten bereikt die het Monster van Fran kenstein het schaamrood naar de kaken jagen. Nog een. punt is er dat moet wor den besproken, n.1. de verkeers- disciplipe. Daar is bijvoorbeeld de beruchte snelbeidsdrang. De voet ganger, de wielrijder en de auto mobilist, zU zijn er alle drie door besmet. De voetganger heeft geen tijd om te wachten tot hij volkomen veilig kan oversteken. Hij geeft een kleine demonstratie hordenlopen weg. Hij heeft haast. De wielrijder slingert vol fanta sie door gaatjes in een aaneengeslo ten füe, domweg vertrouwend op de remkwaliteiten van de automo bilist. Wachten komt hem op een halve minuut te staan. Kan. niet, heeft haast. j De automobilist jakkert door. Maximumsnelheden zijn toch opge heven. Voorrangsregels? Geen tijd, heeft haast. Wat doen we nu met al die waar nemingen? De hele binnenstad af breken, omdat de wegen er te smal zijn? Het is een oplossing, en wel licht, dat het er op den duur voor een groot deel van komt. We moe ten er rekening mee houden, dat het verkeer zich in 10 jaar tijd verdubbelt. Er zijn andere oplos singen, n.l, een ander wegen plan, wegen voor doorgaand verkeer langs de gemeente of door de bui tenwijken leggen, andere inrich ting van de wegen, waardoor iede re categorie van de verkeersmidde len zijn eigen wegdeel krijgt, ter wijl kruisingen h niveau zoveel mogelijk worden vermeden; wacht- verboden op de wegen, die een meer dan normaal verkeer moeten verwerken. Maar dan zullen we ook hier een nijpend parkeerpro bleem moeten oplossen. Van een andere oplossing zou gebruik kunnen worden gemaakt, n.l. verkeersopvoeding. In dit ver band wordt door de Vereniging voor Veilig Verkeer al bijzonder veel gedaan, Hoewel een vlot verkeer natuur lijk zeer gewenst is, gaat de po litieman een veilig verkeer het meest aan het hart. Deze beide doeleinden zijn zeer goed te ver enigen, zolang dit vlot verkeer maar geen snelverkeer wordt, .want daartegen bestaan uiteraard binnen de gemeente wel bezwaren. Bij u ook? Wat men moet weien; Apothekers-nachtdienst: Backer, St. Liduinastraat. Rellen bij ongeval: G.G. en G.D- Tuinlaan 89. Telefoon 69290, Bioscopen: Monopole, 2, 7, 9 uur: „Zonen der Sioux". Passage, 2 uur: „Mouün Rouge" Concert; Passage, 8 uur: Toonkunst-con cert door Rott. Kamer Orkest o.l.v. Piet Ketting. Solist: Her man Krebbers. VOOK HEDEN Toneel: Do Lantaren, 8 uur: R'damse Comedie met „Voor Don derdag 12 uur, Mylord." Circus; AUoy' Hal, 8 uur: Cir cus Strassburger. Cabaret: Luxor, S uur: Snip» en Snaprevue „Op en Top!" Film: Arena, 2, 7, 9,30 uur: Stalag 17; Capitol, 2, 7, 9.15 uux; Meisjes van de grote stad; Centraal, 2, 7, 9.15 uur: De twee straatjongens van Parijs; Cineac, 95.15 u: Nieuws enz.; 5.45, 8, 10 uur: Obsessie; Colosseum, 2, 7, 9.15 uur: Manina, het meisje zonder sluier; Harmonie, 2, 7, 9.15 uur: Diplomatic courier; Lutusca, 2.15, 7, 9.30 uur: Aan; Monopole, 2, 7, 9 uur: Zonen der Sioux; Passage, 2 uur: Moulin Rouge; Prinses, 2.15, 7, 9.30 uur: Geleterreur; Rex, 2, 7, 9.15 uur: Het dodende licht; 't Venster, 2. 7, 9.1.5 uur: Les crimes de l'amour; Victoria, 2, 7, 9.15 uur: Een Yankee in Ierland. Tentoonstellingen; Vm. Schieland5huis, 10—5 u: Schil derijen en tekeningen van R. Ver- spyck; Historisch Museum, 105 u: Geschiedenis van Rotterdam; Rot terdamse Kunstkring, 106 uur: Exclusieve kunstnijverheid en beeld houwwerk; 't Venster, 10—22 uur: Drukwerk en vrij werk van Wim Brusse met foto's van Eva Bntsse - Besnyö; Museum voor Land- en Volkenkunde, 10—5 uur: Melanesi- sche kunst; weven en vlechten in Afrika; Bouwcentrum, 9—5, Do. tot 10 u; Bouw v. vac.-oorden, scholen, teh. voor ouden van dagen, fabrieken, boerderijen, etc. Engelse architec tuur. Evenals vorige jaren heeft Sint Nicolaas ook nu weer een telegram aan het bestuur van de Schiedamse Middenstand Centrale gestuurd met de mededeling, dat hij Zaterdagmiddag 21 November in Schiedam bij het Hoofd zal arriveren. Na een tocht door de havens gaat de goedheilig man naar het stad huis, waar het stadsbestuur de kindervriend zal verwelkomen. Daarna maakt de goede Sint een rijtoer door de stad. Sint Nicolaas heeft zich ook voor deze intocht in Schiedam zeker ge steld van de .prachtige spido-boot „Prinsenplaat", Deze wordt gevolgd door nog twee boteïi, waarop de kin deren (een 700 tot 1000 kleintjes tus sen de 6 en 12 jaar) mogen meeva ren. De inscheping van de kinderen zal waarschijnlijk geschieden op de z.g. steiger voor de ferryboten naast werf Guste. Padvinders zullen de jongelui behulpzaam, zijn met het inschepen. Hoe laat de Sint komt is nog niet bekend. Dat vermeldde het telegram niet. Wel werd het bestuur van de Middenstand Centrale meegedeeld, dat de intocht om circa drie uur be ëindigd moest zijn. De Sint heeft op de stuurhut van zijn schip een spe ciaal platform laten bouwen, waarop hij met zijn vele Zwarte Pieten zal kunnen staan, zodat een ieder hem zal kunnen begroeten. Na in de Schïe te zijn aangekomen, zal bij de Brede Marktsteeg de Sint met zijn gevolg debarkeren en zich te voet naar het stadhuis begeven. Op het bordes spreekt de Spaanse grijsaard ik het Nederlands bet ge- meentebesffiTur toe. Dit zal' voor een ieder te horen zijn, want het gespro ken woord wordt door middel van een geluids-instailatie verspreid. Daarna stapt de Sint in een open rijtuig voor een tocht door de Schie damse wijken. Om omstreeks vijf uur hoopt het gezelschap op het Ru- benspleinte zijn gearriveerd, waar de Sint voor die dag afscheid neemt van zijn vele vriendjes en vriendinnetjes. Burgerlijke Stand Geboren: Chrsstlna C., d. v. E. van Omme en L. Rommelaar. Maria A., d. v. P. F. Landzaad en H. Harte- Ange- nieta B., d. v, J. Visser en A. B. Brou wer. Tberesia M„ d. v. W. van der Gaag en P. Kloet. Overleden: A, Zuidam» 76 j., weduwe van E. Bomhof. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie, tussen 9—12.30 uur en 26 uur. Hoofddoek, doublé oorhanger, fou- draal van parapluie, contributieboekje, ring met 2 sleutels. Te bevragen bii de vinders: Grijze sjaal, Apon. Vondel'aan 36 a: sJacé dameshandschoetl. v- d. Water, Stephensonstraat 18 c; blauw kinder wantje, J. de Boer, Van Ostadelaan 21 b; 1 paar dameshandschoenen. Go- vaart s, HuJjsmansstraat S3 a; groene sjaal. v. d. Ent, Lorcnt2laan l: bruine herenhandschoen RP. van Grootvcld. Villastraat 16; cJubdas (zwart-wit), Th. de Heer. Aleidastraat 14 b; portemon- naie, Schrlj, Iepenlaan 68 fv.m. Kethel): bedrag van S0,~Vrouwdcunt. Geert Reinderstraat 26 (na 19 uur); gouden ringetje. Storm, Stephensonstraat 18; doublé ring, Van Gulik, Keaumucstraat 13; vulpen. Timmer. 's-Gravertsande- straat 33 abruin leren knipportemon- naie, A. Huize. Parallelweg 234; plastic tasje, H. B, van Vuren, Bakkershaven 15; zakmesje. De Ligt. P. Potterstraat 42: Engels leerboek. Slavenburg. Spoor straat 10; autostep. Gloude. Slachthuis laan 22; i paar witte gymschoenen, v. d. Vlies, Groonelaan 85; autostep. Groot, v. 's-Gravensandestraat 21; zwarte Isrul- hange hond. Sterenborg. W. Franke- landscstraat 108: huissleutel, v. Walsum, Voornesestraat 14; ring met 2 sleutels. Zagwijn, Eendrachtstraat 28: paard (vos), P. Bos, Overschieseweg 141. De Commissie voor Huishoude lijke en Gezinsvoorlichting organi seerde gisteren een interessante avond voor de huisvrouwen in de Huishoud, en Industrieschool aan de Pr. Mauritsstraat, waar mevr. C. la Roo, lerares te Amsterdam, een lezing hield over tradities in het gezinsleven op feestdagen, Na ecr.i korte inleiding door de voorzitster, mevr. H. Houtzager- Kruizinga, vestigde mej. Ybis, di rectrice van de Huishoud- en In dustrieschool de aandacht op de nieuwe cursussen voor kinderver zorgster en wasbehandelïng, die in Januari 1954 aanvangen. Hierna vertelde mevr. La Roo, hoe een nauw contact in het ge zinsleven kan worden verkregen door gezelligheid in de huiselijke kring te brengen. Dit is in het geheel niet gemakkelijk, daaT in deze moderne tijd buitenshuis ook veel amusement te vinden is. Wanneer nu de huisvrouwen - zij neemt immers de belangrijkste plaats in het gezin in met een beetje fantasie zorgt voor feeste lijkheden en kleine verrassingen, krijgt men vanzelfsprekend een ge zellige sfeer, die stimulerend werkt op de kinderen. Het contact onder ling wordt hierdoor vooral op feest dagen verstevigd. Mevr. La Roo toonde nog hoe een feestelijke tafel kan worden ge maakt door van een paar appels, een servetje en lucifers een appel vrouwtje te maken en van een citroen een varkentje, zonder dat men hiervoor diep in de porte- monnaie behoefde te tasten. Na de pauze warden er enige knipdemonstraties gegeven. Tot slot kon men nog het werk bewonderen van de leerlingen voor kinderverzorgster en hulp in de huishouding van de vakklassen dat grotendeels bestond uit een gedekte feesttafel voor volwassen personen en kinderen, alsmede een taart en andere lekkernijen. Oecumenisch weekeind Op 14 en 15 November a,s. zal in Schiedam een Oecumenisch week end worden gehouden. Dit weekend, dat als ütel heeft: „Christus en. mijn leven"; is tevens een regionale voor bereiding op de tweede Assamblee van de wereldraad der kerken, die volgend jaar te Evanstone wordt ge houden. Zij die zich nog niet hebben aan gemeld, kunnen dit alsnog doen bij het secretariaat van de O.JJ5. Schiedam, Hoofdstraat 91, teL 67982. ff zult het go direct niet mefkert, maar onze stad komt al aardig in het teken te staan, van het be zoek, dat H.M. de Koningin volgende week komt bren gen. Uiterlijk lijkt alles nog rustig, maar binnenskamers wordt er hard gewerkt om het geheel een vlot verloop te doen hebben. Het is na tuurlijk onmogelijkdat de auto van onze vorstin onderweg plotseling zou moeten stoppen voor een verkeersopstopping en daar o>n is de staf van het Schiedamse politickorps druk bezig op papier maatregelen te nemen, dat H.M. de tocht naar de z.g. villa van Witfem ongestoord kan maken. Ook de Wilton-directie heeft plannen ontworpen om zoveel mogelijk een ieder in de gelegenheid te stellen de indicnststelling van de ff-Ms. Jcrutser „De Ruyterbij tc wonen. Het werk op de werf wordt stil gelegd, zodat alle arbeiders dc koningin zullen kunnen zienEr worden tribunes gebouwd bij de plaats waar de plechtigheid plaats vindt. Voor officiële geno digden en andere gasten. De kinderen van de in Rot ter dam en tti Vlaardingen woonachtige personeelsle den van Wilton mogen eveneens op de werf. De kinderen van de Schiedmn- arbeiders kunnen de stil en worden, er tal van voorbereidingen en voor zieningen genomen. U zult in de bredere kolommen van de krant in de ko mende dagen wei nadere bijzonderheden kunnen «emejwen. Schiedam per l October 75.385 zielen telde. Lang zaam maar zeker marcheert de stad op naar de hon derdduizend. BOEKEN Niet alleen de chef van het bureau bevolking geeft een minitieuze weergave van de stand van zaken; ook de bibliothecaresse van SLAPEN opklapbed een pop liggen. Toen Schiekanter dezer h^-^nSchi'pka nters de apenbare Leeszaal ver- IEen door het centrum bS^PReotómc-slaper. Wet Etrekt 2°'n Iiistie' En ook denkt u daarvan. Je gaat 's morgens naar je werk en. je gaat in de een of andere etalaj - - - dagen door het centrum van onze goede stad wan- ^kt u daarvan dolde en naar de etalage aenlct u aaarvan van een beddenmagazijn keek, zag hij daar prins- heerlijk 'in een uitgeklapt jSeTeV'bortfL <!illll!llll!ll!ll!lllilllllllll!!lilllilllllllllllll[ill!ill!ll!ill!lli!ll!l)!lll(ll!llllllllllllili!lilllllllilti!ll!ltlll!llll!ll!illlllll!tililllilllil!:3 voor; Zo heerlijk slaapt u op onze bedden. Een pracht lijstje. daar valt goed nieuws van te vertellen, omdat de lees lust onder de burgerij toe neemt. In de maand Octo ber werden 19459 boeken uitgeleend tegen 18508 in October van het vorige ,«r jaar- Ook het aantal hou- baan, voor hen, die werken d van IeBskaarlGn is vm i-i,At ïn'n hnznnripr- nar- stegen. Dit was nu 3896 te gen vorig jaar 3254. En om in de stijgende lijn te blij ven, het boekenbezit ver meerderde eveneens n.l. nu niet zo'n bijzonder aar dige bezigheid vinden. Zo kan men dus slapende zijn geld verdienen. Niemand die je op de vingers tikt. „„cubhi dat je slaapt, want het is tran R»7R^ tot 7noo7 je werk. Wanneer je wak- van 68783 tot 70227* ker wordt krijg je een re primande. Dat is me wat, beste vrienden. Slapende rijk worden. Voor luiaards om van te watertanden. REE-SERVICE Sinds enige weken zijn de letters van de stadsbus sen en van de bussen naar Vlaardingen en Kethel ge- BEVOLKING wijzigd in nummers. Dat is een hele overgang voor het - bossende publiek. Vroeger deze krant kunnen lezen, nam ie de K of de M, de dat het van het grootste p 0f '<je v en ook wanneer Dezer dagen hebt u in v i- - J belang is om het formulier, dat u al'emaal van het bu reau bevolking ontvangt, direct weer terug te stu ren. Het is een jaarlijkse controle op het inwoner- aantal van Schiedam. Dit kor geworden. De K is nu jaar dringt het te meer, nummer 39, de L is 48. de omdat er weer een nieuw m is 41. de P is 43, de R is adresboek wordt uitgege- iemand de weg vroeg, zei je heel gemakkelijk; ,.U moet dus P of V of K heb ben". Dat is allemaal moei lij ven. dat uiteraard zo vol ledig mogelijk dient te zijn. 44 en de V is 48. Om het publiek enigszins aan deze De herfst heeft zich doen gelden, de wind Is er en floep de vliegertyd is begonnen. De jeugd vermaakt zich koste- ljjk met dit zorgeloze spel van wind en papier. En «let vorstin begroeten, wanneer alleen de jeugd. Ook pappie moet er aan geloven. Hü moet Zij Haar tocht door Schie- mee „om 'm op te zetten". En als-Ie dan heel hoog staat dam maakt. Zoals bekend, en zoonlief vraagt of hy ook eens even het touw mag vast staan deze kinderen met honden, dan gromt vader: „Welnee jongen, dat touw staat vlaggetjes in hun hand Teej strak. Hij trekt ontzettend. Je Iaat 'm schieten. Dat ;,TSUfe h geen kinderwerk". En dan zucht zoontje maar, Berus- Snn? UaA- Al* h« JMPP» is' "nas 1»U vliegeren. Na- HAI 'e?r SênRe vlag- '"urHjk gaat het niet ,UU4 *0. En omdat het een .pel voor gevvee zal kunnen aan- de jeugd Is. g„t hlerba een plaatje ven zo n geronde Hol- schouwen. landse jongen die met zfon vriendje bezig is om de vlie- Zoals u. «rêt.«f men niet «er °P te l-'-n. Maar afgezien van deze nummering te laten wen- contróle is Schiekanter er nen en om de mensen niet in de verkeerde bus te la- toch wel van overtuigd, dat de boeken op de Nieuw- straat kloppen. Elke maand ten stappen, heeft de di- krijgt Schiekanter statistiek voorgeschoteld, waarin precies te lezen is, hoeveel Schiedam weer vcoruitgegran is. Helemaal „bij" is deze opgave niet, want nu ligt de opgave over de maand September het ,tf e-hntd Maar op Schiekanters tafel. Maar ?et uw eigen schuld. Maar die geeft toch een winst 'ussen twee haakjes (wat aan van 40 inwoners, zodat een service, vindt u niet?) rectie van de RET bepaald, dat naast de ingang van de bus voorlopig nog de vroe gere letter van de betref fende buslijn is vermeld. Als u nu verkeerd rijdt, Als Driekus, de stoker van de centrale verwarming van Huize Gra- vesande. zich het pakje uan huis knecht moet laten aanmeten, ope nen zich perspectieven voor een grenzenloze klucht, die het toneel gezelschap O.N.A. Woensdagavond in de grote zaal van Musis Sacrum goed heeft weten te benutten. Dit alles gebeurt in het blijspel „Drie is te veel" van Joh. Blaazer Sr. en Jr. Het leeuwendeel van de taak., die O.N.A. zich gesteld had voor deze avond, haar bezoekers eens hartelijk te laten lachen, itomt neer op de schouders van Driekus, die voor geen kleintje vervaard bleek P. Vermeulen maakte cr een koste lijke bedïendenrol van. Omo. zijn tegenspeelster (Bels van der Staay) steunde hem vakkundig. Gerouti neerd was ook het spel van p Kleys In de dubbelrol van Emiel. de (ori ginele) huisknecht, maar vooral ook als Dokter Droppie. Met B. van Wamelen als de industrieel Olden- bach en Jacques van Alphrm als zoon Fred, hebben wij de steunpunten van dit kolderstuk wel genoemd Tot besluit van deze ges'aasde O N. A.-avond was er, met medewer king van „The Rhythm Aces", een zeer geanimeerd baL In de grote zaal van Irene had de Jeugdclub Tryfosa van de C.J.V.F., Woensdag een familieavond georga niseerd. De meisjes van de vijf af delingen brachten een gevarieerd programma, dat in de volle zaal zeer werd gewaardeerd. Het bestond uit enkele toneelstukjes, het door vier meisjes gedanste menuet van Beet hoven. declamatie, zang bij een gui taar, jodelliedjes, pianomuziek en een blokfluitclubje. De avond werd geopend door voorzitster Henny Kr eft. Haar tweelingzusje Janny praatte het programma aan elkaar en Joop Taat begeleidde accuraat aan de piano. Zondag wordt aan de Havendijk d« belangrijke plaatselijke ontmoeting UrsusDHS gespeeld. 'Dit zal zeker ren spannende wedstrijd worden, daar Ursus over een hechte verdediging beschikt en tevens nog aanspraak Ja al gelden op de bovenste plaats. De geel-zwarten moeten deze plaats juist verdedigen en zuilen dan ook alles moeten geven, om dit met succes te kunnen aoen. Een voorspelling is in zuJk soort wed strijden altijd zeer moeilijk en daarom wachten wij die met de meeste spanning af. De aanvang is 2.30 uur. Het verdere DHS-programma luidt: SMV 4—DHS 4 12 uur; DHS 7—Spartaan "20 lö 12 uur; Ursus comb.—DHS comb. 12 uur. Na de daverende 5—0 zege van Zon dag j.l. op Blauw-Zwart krijgt Excel sior zondag wederom een thuiswed strijd, n.J. tegen het sterke Haagse Laakkwartier. Indien de zwart-witten ook Zondag zegevieren, dan verrekerpr» zij zich van dc 2c plaats, en dan kunnen wij zeer zeker verwachten, dat zij ook dit seizoen weer hoge ogen zullen gooien. Aangezien deze wedstrijd nagp» noeg de enige wedstrijd in onze sta«3 is, kunnen cr Zondag zeer zeker veel sportliefhebbers aan de Otidedijk ver wachten, om dit treffen tussen twee zeer sterke 3e klassers gade te slaan. Schaakclub Schiedam De uitslagen van de voor de huishou delijke competitie van de schaakclub Schiedam gespeelde wedstrijden zijn; Groep I: S. Koster—J. BijJoo O—l. W. Meijer—P. Lam 0—I. J. van Grootveld D, van IJzendoorn li. A. van Etten W. Kieviet 0—1. J. C. Droge—C. L van Troost J. Plumpers—C. Vrijland 0—I. A. Mast—P. Westerveld 'i—G. M. Groen—J Moerer '3L, de Bruun J. F. Rorije afgebr. Groep ITH. Meijer—P. v. d. Kruijt 1—0. D PostmaH. Offerman 01. J, v. d. Velden—J. Timmers 1—0. C. Siag- moolenC. v. d. Berg 10. L. van IJzen doornM. Hersbach 01. P- Campen— X. de Boer afgebr. j. C. den Boer—N. v. d. Brugge afgebr. GESLAAGD Geslaagd voor het ingenieursexamen voor eiviel-ingenieur te Delft: de heer Sanders te Schiedam. Dere prijzen gelden f/m 18 November echte Gelderse per stuk 0 In tomatensaus per blik en In prima olieblikken vlugkokend, 500 gram t met echte bitterkoekjes 150 gram merk Keith, por blik 100 gram 500 gram 4 4 2 dubbel* »tukk*n 250 gramJ, jp 100 gram -OS 100 gramJ 3 ECHTE NOORSE DIEPGEVROREN Zonder graat en vel, direct panklaar. Extra voordelig, wanneer U weef, dal 2 kilogram gefileerde vis gelijk staaf met 5 kilogram ge wone vis. Uit onze speciale diepvries-vitrine verkrijgbaar m Albert Heijn's Zelfbedienings winkel, Oraniegaleri|, Schiedam. B 0 F FI E - Kü F FI E de koffie die ledereen zo I lekker vindt, alléén verkrijgbaar bij Albert Heljn 2 grote rollen van 14 stuks 51

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1