25ct. Bij Rijnbende is 160-jarig bestaan feestelijk herdacht A& rm WEKKERS Rotterdams Kamerorkest in Passage-theater „Hel Vierde Prinsenkind" vraagt de aandacht Herdenkingsbijeenkomst en drukke receptie Qi m 49 ct PPSC-nieuws AGENDA Agenda Rotterdam Klaproos-collecte Spelende jongen overreden -J Vrouw viel uit H. Th. v. d. VLERK Padvindsters in Tivoli Lezing en film voor N.V.L. Spoelingvaten opgegraven Zaalhandbal door Wilton „Ouder worden en gelukkig zijn" Volop spanning in korfbal-competitie j«f% Diploma-zwemmen van S.R.B. Cursussen voor volkstuinders Lezing voor W il ton-werkers Optiek v. d. Arend in het zilver Wie heeft iets verloren CJMV-instuif AVRO-cocktail in do Rivièra-hal Overschie op zoek naar stadswachten RET rijdt met blauwe bus Adenauer: Overlijden van Stalin geen gunstige factor Vrijdag 13 November 1953 Öp waardige wijze is gisteren het 160-jarig bestaan van de N.V. Distilleerderij v/h Simon Rijnbende en Zonen herdacht. Het officiële gedeelte bestond uit een herdenkingsbijeenkomst in de distilleerderij aan de Noorivest 33 tijdens de morgen uren en een receptie eveneens in het bedrijf in de namiddag. Op het meer jubelende vlak lag de feestavond, die voor het personeel in Corner House werd gegeven. Door de Be&isrri* vertegenwoor digers rtjn do jubilerende firnia Simon Rynhende en Zn. werd. gisteren de directie <-en fraai koperen wandbord aangeboden. V.l.n.rde heren F. Smets en P- ■Smets <ui t Belpië) en A. J. Breve (directeur). (Advertentie I-M.) U hebt met al Uw huiselijke besognes Uw tijd heus wel nodig en voor Sint Nicolaas is er nog genoeg te doen. Daarom houden wij dit jaar onze verkoop van speelgoed en snoepgoed in een lelf- help-aldeling. Nu geen wachten meer tot U aan de beurt bent, neen, U helpt U zelf evenals de honderden andere huis moeders die ook vee! te doen hebben. Maar juist omdat U Uzelf helpt en onze kosten daar door aanmerkelijk lager zijn, koopt U nu voor prijzen ver beneden de normale. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze drie boeken: 'n Sint Nicolaas leesboek (normale prijs 50 ct) een prentenboek (20 ct) en een kleurboek (15 ct) en deze drie boeken met een waarde van 85 certt koopt U nu tezamen Speciaal raor de zetf-help- afdeling 2000 jongens- en meisjesboeken, 144 pagina s Normals prijs één gulden, 20.000 CHOCOLADE LETTERS! werden door onze leveran cier te veel gemaakt. Deze partij kochten wij tegen een Sterk verlaagde prijs. U profiteert daarvan, want wij verkopen nu deze 20.000 letters (2'/2 maal zo zwaar als een 20 ct reep) voor 29 cent per stuk uit WINKELCENTRUM BIHHIHWEP, T«t- SSttO Voor de herdenkingsbijeenkomst bestond zeer grote belangstelling. Ook van offtciele zijde. Het ge meentebestuur .vas vertegenwoor digd door burgemeester mr. J. W. Peek en wethouder mr. P. van Bochove. In een herdenkingsrede gaf de tegenwoordige directeur, de heer A. J. Breve, een uitvoerig overzicht over de groei van het bedrijf. .Hij belichtte de figuur van Simon Rijn bende, die in 1793 het bedrijf sticht te en gedurende 58 jaar de leiding er van heeft gehad- Een figuur zo als Schiedam er slechts weinig heeft gekend. Een man. die niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor de stad tals burgemeester! van grote betekenis is geweest. Warme hulde bracht dc heer Breve aan de nu ge delegeerde commissaris ivroeger directeur) de heer Van Moorscl. die in 1922 het bedrijf in nieuwe banen leidde en o.m. kwam tot het stich ten van filialen. Dank bracht de directeur ook aan cic president-com missaris, ir. W. li. van Leeuwen, onder wiens leiding een pensioen regeling voor het personeel was ge vormd. Voor de wederverkopers en kleinhandelaren alsmede voor de trouwe medewerkers wilde men deze dag niet ongemerkt laten voor bij gaan. De verenigingen waarin de tussen- en de kleinhandelaren zijn aangesloten kregen elk een cneque van 1000.terwijl de vaste personeelsleden een halve maand of twee weken salaris extra kregen. De heer Breve zag de toekomst voor de jenever-industrie niet roos kleurig in. In de op handen, zijnde accijnsverhoging zag hij een opoffe ring die men zich te gunste van de Belgische bierbrouwerijen moest ge- troosten. Maar „eendracht maakt macht" en de heer Breve nep de aanwezige collega's distillateurs op om in nauwe samenwerking deze dreigende toestand het hoofd te bie den. zodat onze oudste stedelijke industrie volledig kan worden ge handhaafd. tl- TT De president-directeur, ir. vv. H- v. Leeuwen, besprak de moeilijk heden. waarmee het bedrijf dikwijls te kampen heeft gelwd. Met cijfers toonde spreker aan. dat het aico- holverbruik in Nederland sterk af neemt. In 1890 werd in ons land 400.000 hl gedistilleerd voor de ac- cijnzen aangegeven. In f920 was dit I 352000 hl en in 1952 bedroeg het i totaal 230.000 hl. Wei een bewijs dus, dat, het verbruik sterk af- neemt. ..Er wordt," aldus de heer I Van Leeuwen, „wel eens gesproken over de jenever als een maatschappe- I lijk kwaad. Het verbruik van rook- i waren is veel groter. De staatsbe- groting geeft als vermoedelijke m- I komsten voor accijnzen aan yoor ge- I distilleerd 110 millioen guidon en I voor rook-artikelen 340 millioen. I Ook de heer Van Leeuwen drong I aan op een nauwe samenwerking tussen de distillateurs. Al?. feestce- i schenk voor het bedrijf bood hij een nieuw ameublement voor de direc tiekamer aan. Vervolgens bood de burgemeester, mr. J. W. Peek, in een gloedvolle rede de gelukwensen van het stads bestuur aan. De jenever-industrie is het oudste Schïedamse bedrijf. Wie Schiedam zegt. denkt jenever. ..Eeuwen lang hebben de Schiedam mers geleefd van de jenever." zo zei de burgemeester. De laatste tijd is dit aanzienlijk minder geworden omdat de scheep'sindustric meer ar beidskrachten opeist. Bij de laatst gehouden volkstelling is gebleken, dat van de hele Schiedamse burgerij nog 800 personen werkzaam in de jenever branche zijn. De burgemees ter zag gunstige perspectieven voor de toekomst, „want er zal toch heel wat moeten gebeuren voordat de Nederlander dc smaak van de oude jenever zal zijn vergeten". De heer H. A. Rolloos maakte zich de tolk van het ganse perso neel met het aanbieden van een fraaie verlichte glazen klok. ge dachtig het bedrijfsdevies ..Rijnben de heit de klok". Van de Belgische filialen mocht de directie een kope ren. wandbord in ontvangst nemen. De Groningse vertegenwoordigers hadden een fraaie ets van de Mar tini-toren meegebracht. In de middaguren gaven tal van zakenrelaties, o.ra, restaurateurs en café-houders uit het gehele land blijk van hun belangstelling tijdens de receptie. Alle festiviteiten (behoudens de avond-bijeenkomst) werden gehou den in de distilleerderij, die hier voor fraai was versierd. De uitslagen van de Zaterdag 7 No vember gespeelde wedstrijden luiden: Schevening l—PPSC 1 3—0. DVO 4 —PPSC 4 4—1. PPSC a—Zwaluwen V a2 0—2. PPSC b—SVV t>5 1—2. Het programma voor Zaterdag 14 No vember luidt: "Unicum 1—PPSC 1, 3 uur. terrein Laag Zesti co hoven. RVVH 2 PPSC 2. 3.15 uur. Ridderkerk. PPSC 3— HBSS 6. 3.15 uur. Boshoek. Hollandiaan V. a—PPSC a. 3.15 uur. Vlaardirujen. PPSC b—Excelsior '20 b4. 2 uur. Bos hoek. Wat men moet weien: Apothekers-nachtdienst: Backer, St, Liduinastraat Bellen bü ongeval: G.G, en GJT Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Bioscopen: Monopole, 2, 7, 9 uur: „De haven der hartstocht". Passage, 2 en 8 uur: .Moulin Rouge". VOOR HEREN Circus-: Ahoy' Hal, 8 uur: Cir cus Strassburger. Cabaret: Luxor, 8 uur: Snip- en Snaprevue ..Op en Top!" film: Arena, 2, 7. 9.30 uur: Strijd om het heelal: C3pitoT, 2. 7, 9.15 uur: Tarzan en de duivelin: Centraal, 2, 7. 9.35 uur: Havenwijk: Cincae, 9—5 uur: Nieuws enz.: 5-45, 8. '10 u; Het grote geheim; Colosseum, 2. 7, 9.15 uur: Het grote geheim; Harmonie. 2. 7, 9.35 u: De ellendigen; Lutnsca, 2.15, 7. 9.30 uur: Meisjes- slaapzaal; Monopole, 2, '7, 9 uur: De haven der hartstocht: Passage, 2, 8 uur: Moulin Rouge; Prinses, 2.15, 7. 9.30 uur: De schat van de gouden condor; 't Venster, 2. 7. 9.15 uur: Vuile handen: Rex, 2. 7. 9.15 uur: De trek naar het westen; Victoria, 2, 7, 9.35 uur: Het grote geheim. Tentoo nstellïngen: Vin. Schie landshuis, 10—5 u: Schil derijen en tekeningen van R. Ver- spyck; Historisch Museum, 10—5 u: Geschiedenis van Botterdam; Rot terdamse Kunstkring. 10—6 uur: 30-000 graven van geallieerde. militairen getuigen nog steeds dc prijs, welke voor onze vrijheid is betaald. Naast dc monumenten., die onze beurijding vertolken, die nen ook deze gedenktekenen in on-e sememe ui up bewaard t« blyt'eti. Met <Je zorg hiervoor heefthet Nederlands Oorlogsgraven Cömi- tê zich belast, dc middelen hier toe komen van het ganse Neder landse volk. De steun aan de jaarlijkse Kïajifaoscotiecte van a.s, Zaterdag is een nationale pHehf. waaraan wij allen naar ons vermogen dienen te zoldoen. De burgemeester van Schiedam-, mr 7. W. PEEK. V Op de h ek van de Boterstraat en de Kreupelstraat waren gister middag enkele jongens aan het stoelen. De negenjarige D. van B. uit de Nieuwe buurt kreeg een. duw, viel op straat, .juist- op het moment dat een met paard bespan nen wagen van Van Gend en Loos passeerde. De jongen kwam onder j de wi gen terecht. Het linker ach- tenviel reed over zijn borst. Met Exclusieve kunstnijverheid1 erbee ld- lnwM,lif(, kneuzingen en een ge- houwetfc VoMfcn UM» j broken linkerpols is de knaap per Drukwerk en werk tan Aim au(o van ne G G en GD mj[ h Volkenkunde, 105 uur; Meianesi- sche kunst; weven en vlechten in I Afrika: Bouwcentrum, 95 u: Bouw van vacantie-oorden. scholen, teh. j ■oor. ouden yan dagen. fabrieken, raam boerderijen, etc. tuur; - Engelse architec- fAduertenfic' IM.j ZEER SOLIDE KWALITEIT 1 jaar gaarntie RECLAMEPRIJS 6.75 KOTTEKD-DTJK 268 - TEL. 67593 Zn zijn arbeiders bezig het wegdek ra» de bochi rond het Kpemtzrkt- plei ?i. anti-slip te maken. Met extra- verhitte vlammen irorrlen groeven in de straatkeien gebrand. Donderdagavond hield de afdeling Schiedam van het Nederlands Padvind- sters Gilde haar jaarlijks berfstbal ju Ti voli. Jan dc Klerk en zfjn Music Stars zorgden voor d" n.'iziek. Pen van de hoogtepunten v,n he. feest u*as de ver kiezing van ..Miss Herfst". Met. wat ge zelschapsspelen tussen de diverse dansen door, heeft men de avond tot een succes gemaakt. Donderdagavond wordt de or de las- club Schiedam van de Nederlandse Ver eniging van Lastechniek een bijeen komst georganiseerd ijl het gebouw van de Christelijke Soc. Belangen aan de Lange Haven 73. De heer J. Disse, ïas- technikcr. spreekt over „Krimpen en Krimpvorming". Daarna wordt de film vertoond „Ret lassen van roestvrij staal". Aanvang van deze bijeenkomst is uur. Gistermorgen was de 27-jarige mevrouw G. P.de R. in de Hey- lerstraat bezig de ramen te was sen van haar woning. Zij zat hier voor in de vensterbank van baar slaapkamer op de tweede etage. Blijkbaar verloor de vrouw haar evenwicht, want plotseling sloeg zij achter over en viel van etn hoogte van tien meter in het ach tertuintje van de buren. De vrouw liep inwendige kneu zingen en een gecompliceerde on derarmbreuk op. Per ambulance- j wagen van de GG en G-J> is zij naar het gemeenteziekenhuis ver- voerd. Het slachtoffer verkeert in I levensgevaar. Zondag a.s. speten het dames- en he- i rentc.Bm van Wilton Fijenoord hun eer ste zaalhandbalwedstrijden in de Hout- I jrusthallen. te Den Haag. De dames mw ten het in de 2e klasse B opnemen tegen I Turnlust en de heren krijgen SOS als I eerste tegenstander in de 2e klasse A. De veJdhandbalcompetitie aal in de I maanden December en Januari worden 1 stilgelegd. Wilton Fijenoord is de enige t Rotterdamse vereniging die aan deze groots opgezette competitie heeft ingo- i schreven. In totaal spelen in deze corn- petitie mee 156 teams, verdeeld over 20 klassen: 53 damesteams.-22 meisjes iu- i nlorteams, 19 meisjes adsjsirantenteams. S 47 herenteams, 9 jongens juntorteams. 6 i jongens adspirantenteams. De klasse-indelingen van de beide teams waarin onze stadgenoten uitko- i men, zijn: Dames 2B: Athene 3, Donar, Hellas 2. De Jagers, Olympia. Strijdt Ridderlijck, I Turnlust. Wilton Fijenoord, Wings. 1 Heren 2A: CWP. Hellas 3, Hellas 4. SOS. Turnlust 2, VODO SC. Wilton Fijenoord. WIK. Voorspellingen kunnen wij in deze niet geven, daar zaalhandbal door Wilton Fijenoord slechts eenmaal is gespeeld «n wel in de Ahoy Hal te Rotterdam, enige Jaren terug, mcar spelen zij met net zoveel enthousiasme als veldhandbal, dan kunnen zij toch zeker wel op enige successen rekenen. Het 2e en 3e dames-elftal, waarvoor een veldwedstrijd was vastgesteld, gaat niet door. Het 2e herenelftai is vrij. Voor de Schiedamse afdeling van .de Ned.Vereniging van Huisvrouwen heeft gistermiddag in maison Westhuis dr A. J- van Leusen een zeer Interes sante lezing gehouden- Na te zijn ingeleid door de presidente, mevrouw ,A. N. Boterenbrood-Blanken. die voorts meedeelde, dat er nog «en Sinterklaasmiddag zal worden georga niseerd, vertelde dr Van Leusers, die grote bekendheid geniet door zijn radio praatjes. op uiterst boeiende wijze over zijn praktijk-ervaringen als arts. welke voordracht hij gebundeld had onder de titel „Ouder worden en gelukkig zijn". De dames toonden zich zeer enthou siast over deze bijzonder leerzame le zing. Men ziet nu reeds reikhalzend uit naar een eventuele tweede voordracht van dr Van Leusen. Er is volop spanning in de com petitie voor onze korfballende stad genoten en deze vindt in het ko mende weekend zijn hoogtepunt. In de wedstrijd Overkanters— Succes zal dan wordert uitgemaakt wie voorlopig de leiding in handen krijgt. De thuisclub heeft de beste kans. vooral nu 'de blauwwitten de -laatste weken weer zoslecht op schot 2ijn. Maar als dat maar even wil lukken, zou Overkanters wel eens- lelük op zijn neus kunnen kijken. In technisch en tactisch opzicht doet men niet veel voor elkaar onder. "Wie het grootste en thousiasme weet op te brengen en Tijdens de herstelwerkzaamheden, die men momenteel verricht aan de kade langs de Lange Haven- is men gestuit op een drietal grote ronde houten kuipen. Na onderzoek bleek. dat tnen hier te doen had mét spoe- linevaten, afkomstig van de distil-! het best zijn zenuwen weet te be- leerderü. die vroeger heeft gestaan op de plaats waar zich nu ongeveer het ..Verkooplokaal" bevindt. De houten kuipen waren volgestort met koolas. De opzichter,, die de; herstel werkzaamheden leidt, deelde ons me de. dat hij bij dè werkobjecten, die hij in de loop der-tijflen-langs -de Schiedamse havens beeft verricht al meerdere malen op dergelijke vond sten was gésttiit. 'Van historische be tekenis zijn deze spoelingvaten niet Woensdagavond gedurende het tweede clubuur van de Schiedamse Reddings brigade. hebben een aantal leden de proeven afgelegd voor de zwemdiploma's l en 2. Voor de eerste zwemnroef. di ploma 1 van de KNZB, slaagden 29 le den en voor diploma 2 (geoefend zwém- mer'i slaagden 17 leden. Op 2 na waren zij allen beneden de 16-jarige leeftijd, terwijl de Jongste deelnemer 8 jaar oud was. heersen wint dit treffen.. Ook ODI staat voor een belang rijke beslissing. Men ontvangt zijn rivaal Vriendenschaar 2. waartegen op 10 October de eerste nederlaag is geleden. Een revanche lijkt ons niet onwaarschijnlijk en als dat lukt is de strijd orri dé bovenste plaats weer geheel open. Gegadig den hiervoor ïijn dan Snel, Vrien denschaar 2 en ODI. Schiedam zal alle zeilen moeten bijzetten om de 3e plaats op oe ranglijst te behouden nud« rood zwarten op bezoek moeten bij De Raven in Den Haag. Deze- ploeg is de laatste weken goed op dreef; zelfs lijstaanvoerder ALO werd. j.l. Zondag verslagen. Gemakkelijk zal Schiedam het dus niet krijgen. Men zal al heel blij mogen zijn met een kleine overwinning. Schiedam 2. en Succes 2 spelen op eigen terrein tegen respectieve lijk Spartaan 2 en WION 4. We houden het op respectievelijk een Op een enkeling na hebben allen het celijk spel en een overwinning, zwemmen in brigadeverband geleerd, zo- j Succ»^ 3 brengt het misschien ook i tot een puntenverdeling in. de uit- rr1 ,ir„r!ctTiiA tpppn RnerwfirS 6. ODI 2 Men kan zeggen, dat hot Rotter- kunst-concert in het Passagc-Thea- dams Kamerorkest onder Piet Ket- ter na dc pauze zijn boekje te buiten ting Donderdagavond op zijn. Toon- ging. in die zin dan. dat het viool- concert van Brahms beslist niet thuis het domein van dc kamer- 1 a ngstellenden. die kwamen kijken naar wedstrijd tegen Sperw erS - de prestaties van hun kinderen of ver- moet bewijzen, dat de nederlaag op -anten. eigen terrein tegen ODO een ver- Op Vrijdag 20 November a.s. zal in dc zaal van de R.K. Volksbond dc i vertoning plaats vinden van twee films over het werk der stichting „Hef Vierde Prinsenkind". Allereerst zal worden vertoond de film „De fluiste ring der gevallenen", terwtfl eveneens, de geheel in kleuren vervaardigde 1 film „Kinderen van ons Volk" zal worden vertoond. Het R.K. Jongenskoor en „De Rietbouwers" zorgen voor de muzikale omlijsting van deze avond. Het werk van „Het Vierde Prin-1 Och. is er wel iets mooiers denk- 1 senkind" is het meer rian waard, dat] baar dan door middel van een goede een ieder, die daartoe in staat is.1 film invalide jeugd, voor een deel bovengenoemde avond vrij houdt, j verward en vermoeid door de vele l Men zal vervuld geraken van bewon- i problemen Waarmede zu worstel,, te dering voor hetgeen door enthou- 1 -1*"- siaste" medewerkers!sters) uit alle delen van het land wordt tot stand gebracht. Immers het we-k van ..Het f Vierde Prinsenkind" is van een grote i betekenis gewordpn voor de nagela- I ten betrekkingen van duizenden oor- i logsslachtoffers. Ieder jaar worden i ongeveer 400 oorlogsweesjes en en- 1 kele honderden oorlogs-invalidc kin deren uitgezonden naar de prachtige i kampen, waarover* de stichting de beschikking heeft. Sinds 1948 wordt echter ook aan honderden door de ooi'log lichamelijk getroffen kinderen van alle gezindten een onvergetelijke vacantie bereid. Een vacantie. die voor deze zwaar gehandicapte jnn- I gens en meisjes een veel diepere be- i tekenis heeft, dan een vacantie al- leen. „Het V.vrde Prinsenkind brengt nl. het oorlogsinvalide kind in een omgeving, waar het nog velen vindt, die er misschien nog erger aan toe zijn. Het vindt daar eindelijk de toepassing van een hulpbetoon/waar naar zijn ziel zo vurig verlangde. Geen medelijden, doch trots welke handicap «ok. inschakeling in het kleine maatschappijtje, dat het kamp vormt. Daar wordt iets van hen meenschappelijke plichten cti net i j,et,bcn om deze cursus te volgen, kun- I volvoeren van opdrachten .waarbij npn zich wenden tot bet ?cm*tanaat 1 ze ieder een verantwoordelijke taak Brugmanstraat 32 B. Het cursusgeld is Hiebben, '«ec» laag gesteld. zien mot een lichtend glans in ne ogen. tengevolge van de wondere mengeling van blijdschap en ontroe- rins door het plotselinge besef over geestelijke mocht over dipgen. die voor hen onbereikbaar schenen. Wij wekken U gaarne op duor mid del van fiere filmavond kennis te nemen van liet werk. der stichting. Hot bestuur van de Schiedamse VplKs- tulnders Vereniging Klcin.Rabt>eispolder heeft gemeend, nu bet werk op de tuinen 'zijn ernde nadert, het ontwikke lingswerk ter hand te moeten nemen en wel door het houden van cursussen. De bedoeling is om een algemene cursus te houden. Deze cursus bestaat ui! 12 weke- liikse lessen en js verdeeld m 3 lessen groen tenteelt. 5 fruitteelt en 4 sierteelt Bü voldoende deelname vangt de cursus aan op Donderdag 3 Decernber en ver- votgens elke Donderdag tot en met 25 Februari 1B54. De leiding dezer cursus berust bij de bekende rüksluinboi"" kundige, de heer Joh. Bergsma r muziek. Dit wordt zeker bei de tutti-eed cel ten die vol lenig be zette strijkcrsgrncpcn verlangen om er dn nu dice glans cn uitdiukkinS aap te verlenen. Daarom dan ook. kwamen de nodifie orkestrale tegen stellingen in de begeteidin; ricens zorgvuldig bleek te bereid niet geheel tot bun recht. Afbrcu.. aan de enorme prestatie die de solist Herman Krebfcers met de vertolking van de solo-partij le verde. deed deze kleine orkestbezet ting zeker niet. Men kreeg een mees terlijk vioolspel te horen, dat niet alleen technisch, doch ook artistiek een zeer hoog peil bereikte. Het eerste gedeelte van het pro gramma was gewijd aan werken van Franse corr.uonistcn. Boteldieu's ouverture ..La Fcte du Village Voi- sirt" opende dc avond op een geluk kige wÜ7.e de uitvoering ervan muntte uit door een geacheveerde en oren klank, deze snranke'.vnde mu ziek wvuwdig. De Petite Suite vr;i Debussy on Ravel's ï,e Tomhcau de Couneiin kwamen niet in alle op richten bevredigend tot klinken. In dachtig ho! spreekwoord, dat het beste uaard wel eens struikelt wil leb we enige minder geslaagde ngrnhUkkcn en vergissingen gaarne v.tc.r lief nemen; ten slntt? gaf de weergave van deze werken andei- ziids ook weer aanleiding tot veel wannier in c. Ons bezwnar echter geldt vooral de te snelle tem ui. die deze muzirken iets ongemotiveerd straks gaven en in zekere De volgende jeugdleden slaagden --- diploma 1EITy Barzeley. Jenny Booden. Elly de Bruin. Wim Clausing. Sjaantje Duimel, Diana van Grevcngoed, >lla j Groenenberg, Heieen Groenendijk, Anne Marie Grotenboer, Willy Harteveld. Ria Hoogendam. Miep Janssen. Ine de Jong. 1 Ria Kemper. Willy Leeflang. Willy van j der Lee. Hyike Melchers. Ina van Mun- sieren. José Noordhoek. Lineke Stoppel. Mirsje van Vliet. Kees Tolenaar, Jenny j Vrijhof. Jan van der Windt, Evelyn Weyganrt. Dinie Wulf. Greet} e van der Ree. Verder de dames C. Kuipers en J. J. Benen-Römer. Voor diploma geoefend zwemmer zwemmer slaagden verdér: Jan Schef- fers. Plet Meuldijk, Robbie Berkhout, Marijke Botcrmans. Lenie Collignon. Dick Gr oenewegen. Peter Harreman, Ria Houweling, Joke Kalkhoven, Elsje Ko ning, Huub Krommenhoek. Ada Mekes. Ans de Ridder, Rietje van de Roer. Dick die ové— Torenvliet. BeDpie van Toot en Koos de in voor- Vrij ér. Doordat deze jongelui nu naar een volgend clubuur worden overgeheveld, was er «en beperkte gelegenheid tot aanmelding van nieuwe jeugdleden, waarvan een zeer gretig gebruik ge maakt werd. gissing was. Voor de junioren zyn vastgesteld ODO A—Spirit A; Ons Huis A— Succes A; Schiedam B—Ons Huis B en Succes B—Rozenburg C. Gisteren bestond de optiek en fotohandel C. C. G. v, d. Arend 25 jaar, ter gelegenheid waarvan de eigenasr van het bedrijf, de heer v. d. Arend, in de middaguren re cipieerde in zijn winkel. Hoog straat 91. Sinds in November 3923 de heer v. d. Arend zich op dit adres vestigde, heeft hij verscheide ne malen zijn winkel moeten uit breiden en vernieuwen. Enkele ja ren geleden werd de winkel nog geheel gemoderniseerd. Tal van bevriende zakenrelaties gaven van hun belangstelling blijk. Er waren zeer veel bloemen. 1 het Hoofdbureau van Vanaf het prille begin van het dijkher stel na de rampnacht, bivakkeerde de Rotterdamse journalist H. J. Stuvel tussen de. dijkwerkers en de caissons. Hij schreef zijn verhalen zogezegd „heet van de 1 naald", en voor zichzelf fotografeerde en Te bevragen a filmde hij alles wat hem de moeite waard i Politie, tussen 912.30 uur en 26 uur. scheen. Boordevol indrukken en afdruk- i 1 paar werkhandschoenen, bruine kin ken van het waterfront kwam hij Donder- I derportemonnaie. dagavond naar Schiedam om ié de grote 1 Te bevragen bij dc vinders: Blauw over* zaal van Musis Sacrum voor de leden van j hemd met boord, P. Engering. W. de Zwij de afdeling Ontwikkeling en Ontspanning 1 gerlaan 50: ceintuur, M. Goos. Bosboom van Wilton Fijenoord deelgenoot te ma- laar» 10b; wit kinderwantje, mevr. Bak ken van zijn belevenissen. De belangstel- i ker. Pr. Bernhardiaan 56: 1 paar glacé ling voor deze avond was bijzonder groot, handschoenen. D. Kniepstra, Swammer- Dp voordrachten zullen worden herhaald damsingel no 51: trui en broekje. Both, op Woensdag 16 en Donderdag 19 Novem- r Leibnitzstraat 25a: leren handschoen. W. ber. Rotteveel, Broersvest 13»; gekleurds Vóór de pauze vertelde dc heer Stuvel j hoofddoek. J. de Haas. P.K.O. laari lOOa; diverse interessante wederwaardigheden, i bruine riem. Th. Martens. St. Liduina- die hij van zeer nabij had meegemaakt, straat 5b; glacé herenhand schoen, G. v. Een zeer treffende anecdote (het is nu j Kleinherenbrtnk. Vlaardingerdijk 45a; l eenmaal een goede Hollandse gewoonte. I paar oorbellen. N. v. d. Huls. Marcdni- De Jongemannenwerkcommissie van de Federatie van de Schiedamse C.J.M.V.'s is de laatste tild vele malen bijeenge komen. De opzet van het vergaderen is geweest om te komen tot de „instuif- avonden". Om het weck op te zotten was niet zo'n moeilijke opgave, maar om daarvoor beschikbare en geschikte zaal ruimte te krijgen, was wel de grootste zorg. Uiteindelijk is de commissie terechtgekomen in het WijkJokaal van de Nieuwe Kerk aait de Nieuwe Maas straat. Vele jaren achtereen zijn hier door de C.J.M.V.-afdeling in die Wijk de bekende conversatie-avonden gehouden. Na informatie werd deze ruimte graag ter beschikking gesteld voor het „jn- stuif-werk". Het is jammer dat epn meer centraal centrum niet kon worden ge vonden. Ondanks deze moeilijkheden is mén toch begonnen en heeft de geboden gelegenheid met beide handen aange grepen. „Dc ..Instuif-avonden" worden gehouden elke Zaterdagavond om 8 uur in de hierboven genoemde lokaliteit. Het is daar reuze gezellig. Hier komen niet alleen de leden van de C.J.M.V.-afdelin gen, maar alle jeugd die op Zaterdag avond doelloos rondloopt langs de stra ten van onze stad. Er is voor „elck wat wils". De jeugd kan er sjoelen, dam men. schaken, ta feiten nissen, Kortom, ontspanning is er genoeg, wanneer de doelloos lopende jeugd een fijne avond wil hebben, kan ty terecht in het Wyk- lokaal. Er heerst een gezellige sfeer. Kom eens een kijkje nemen tijdens de „Instutf-avonden". Je zult er geen. split van hebben. Burgerlijke Stand Gehuwd: C. A. M. de Bruyn, 26 J. en C, J. de Jong, 23 j. F. p. J. van Ewijk, 29 j. en M, C. J. Hod«. 23 j. M. J. van Gogh, 31 j. en A. Niëi, 25 3. a. Nijveen, 24 j. er. T. J. C. P. Lëke, 2l j. A. M, Schuurmans, 27 j. en A. A. M, W^zen- btoek, 23 j. J. Stolk, 63 3. en A. van Wieringen. 53 j. Ondertrouwd: J. H. Arts. 25 j. én G. J", Snel. 25 3, C. den Boogert, 26 j. en. H. J, J. Mulder. 26 j. J. W. B. Hoogenboom, 31 j. en C. Walsman, 24 j. M. A. H. van Laarschot, 27 j. en H. C. Kreuger, 25 j, der Moezel, 27 j. en J. C. G. Mulder, 23 j. en w, rr J., z. v. A. L. -Duks- Schop. Theodociis M. S. J. Ranke en M. T. C. Schip horst. Husbert, 7.. v. J. J. van Dokkuia en G. Bruijn. Trijntje A., d. v. L. de Bniijne en T. van Mourtk. Overleden: J. B. G, Hilkmanh, 68 j. B. Maltha. 67 j. 3. M. van der Hei- 1 K. van "den Hoek. Willem.- Geurtse Gebor< hoorn ROTTERDAM Rotterdamse AVRO-?eden en -belanpsfeUeftcfera hebben gister avond in de Riöière-hal genipt ca* de „AVRO-cocktail", éeit met zorg samengesteld muzikaal mengsel, waarvan zoetvloeiende operette- klanken, pittige zangnummers en opwekkende show de voornaamste bestanddelen waren. De basis van de cocktaü werd gevormd door het Cösmopolitain- orkest 0.1.v, .Tos Cleber, een uit rhdio-musici gevormd geheel, dat zich uitstekend weerde en dat be halve als orkest alleen ook bij zonder slagvaardig als begeleidings orkest optrad. Pit werd in de cocktail gebracht door The Tanner Sisters, twee En gelse meisjes, die met hun songs de sensatie van de avond werden. Hun succes was zo. groot, dat het pu- bliek hen niet zonder toegift liet gaan. Veel succes oogstten ook de „Baranova's". een Zwitsers mond- accordeon-ensemble. dat het vooral in het showelement zocht. Hun parodie op ee»j symphonïe-orkest veroorzaakte ware lachorkanen. Christine Spierenburg cn Jan Rietveld boekten elk afzonderlijk en als zangduo succes met operette melodieën en Henk Dorel won veler hart met zeemansliedjes. Natuurlijk ontbraken de instrumen tale solisten niet: Pierre Palla en Dick "Willebrandts als piano-solis ten en Sid Hamilton als Hammond organist gaven het bruisende ele ment aan de cocktail. Wegens 2iekte van Jan Boots trad Netty Rosenfeld als omroepster op en gaf daarmee de Rotterdammers gelegenheid haar nog eenmaal in deze functie te zien en..... te horen, De wijkraad voor Oversehie is op zoek naar stadswachters. die in hun vrije tijd z- nu en dan een wandeling in hun. wijk willen ma ken om er op te letten, dat de plantsoenen en gemeenschappelijke tuinen niet worden beschadigd. De stadswachters krijgen een legitima tie. afgestempeld door de politie. Z{j mogen echter alleen door middel van overreding optreden. De w«k Overschie telt vele ge meenschappelijke tuinen, zodat het instituut der stadswachters van gro te betekenis kan zijn. Inlichtingen verschaft de hulpsecretarie. dat de humor ondanks alle ernst nooit .*- terdam. Volketuinders houdt de Ti 1 r.üf-toüi Ö3LS vrij. 21j, die niet bij bovengenoemde Rot- melodische lijnen en de kleurrijke ontbreektJ, vonden wij het volgende: instrumentatie afbreuk deden. Zo- Men had ergens een aantal caissons ont doende kregen bovendien ook de f,ver«bl*v''" uit °°i"- soms goed geblazen solo-trekjes ook iets onpersoonlijks. Iletting. dié ove rigens weer het bewijs levei de zijn partituren te beheersen, zou er on- ze.c inziens goed aandoen over het geheel genomen zijn tempi in deze stukken te hprzlen. Het zal onge twijfeld de sympathieke- musLcepr- trant van het orkest ten goede ko- Rutger Schoute leidde dc te spe len werken met Oen korte en bevat telijke musicologische beschouwing in" H, VAN BORN. logsjaren. Dit waren natuurlijk voorwer pen. die ie allen tijde van pas konden komen. Toen bij de eigenaar een verzoek tot verkrijging van de gevaarten werd tri- gediend, om er een dijk mee te dichter», kreeg men als antwoord, dat ze wel kon den worden afgestaan, rr»aar in ieder ge val. ais alles achter de rug was, wéér moesten worden geretourneerdI Een zeer grote moeilijkheid betekende de verschil len tussen eb en vloed, die bii Kruinlngei straat S7b; bruin leren ta». S. Timmer mans. Singel 154a; zwarte v'Ulpen, L. Huige. Lekstraat 65; geruit kindertasje. Scheepmaker, Fabrlplein 24; vulpotlood. J, Ammerdorfer, Potgieterstraat I2b; verm. gouden sierspeld. Kreeft, Ds Costa- straat 13; portemonnaie. Oostrum. Da Costastraat 18a; gouden ring. K, Oranje, Hogebamveg 29h; gevlamde vulpen, Cor- nellsse, Brede Marktsteeg 1: dubbele fiets tas. D. Mol. Lange Kerkstraat 66; reserve wiel met band, Mosterd. Dorpsstraat 7; 1 pak ledige zakken, A. Kerkhof, Burg. Verveenstraat 3; rode autostep met lucht banden. Dt Ror.dc. Waranda 212; b#uir welk gedeelte de vertellerdexe avond j herenschoen (Rl. v. Grootveld. Villastraat behandelde, soms wel vijf meter bedroe- 56; huissleutel en f jetssleuteltje. C. v. Kat- gen. Een en ander werd met fraai gekïeur- j wijk. Kootditraat 245; zilveren roz.en- de lichtbeelden toegelicht. Na de pauze j krans. 0-. Mulder-, Lange Haven 60: Lips- vertoonde de heer Stuvel een interessante sleutel. Th. van Welle. Büijs Ballotsingel film over het herstellingswerk, die hij ge- U8a; huissleutel, R. Kevelaar. lepenlaan heel zelf had vervaardigd. I 41. Bij wijze van proef De R.E.T. zal gedurende enige Wéken in de normale dienst van autobuslijn 31 traject Statenweg-- prinserthoofd va*, bij wijze van proef een nieuw type autobus in dienst stellen. Deze autobus is niet in de bekende gele R.E.T.-kleur geschil derd, doch is lichtblauw en rijdt onder het Zwitserse nummer TG 107. FRANKFORT. „Ik ben van het begin af aan van mening geweest, dat het overlijden van Sialin eerder ongunstig dan gunstig is geweest voor een vermindering der interna tionale spanning", aldus de West- dultse bondskanselier, dr Adenauer, in een door hem aan een vertegen woordiger van „Stars and Stripes", het Amerikaanse legerblad in West- Duttsland, toegestaan onderhoud. „In de ogen van de Russen was Stalin een god, die het zich zou heb ben kunnen veroorloven tot een re geling met het Westen te komen- Géén Vaü zijn eventueie opvolgers echter bezit ook maar een grein van Stalin's persoonlijke gezag, dat hun zou toestaan iets weg te schen ken van Stalin's nalatenschap aan de communistische gemeenschap," zo voegde Adenauer eraan toe.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1