u Klokgelui verkondigt komst van Koningin Juliana Iedereen betaalt voortaan watergeld Vijfsluizeii-brugbottle-neck KONINKLIJK BEZOEK AAN SCHIEDAM Indienststelling „De Ruyter' gevolgd door afvuren van 35 saluutschoten Gemeentewerken vierde feest J. K. Dominions t DEMONSTRATIE „BeDee" oliehaardkachel AGENDA Schiedams lager ..WANNEER DE RAAD JA" ZEGT Huiseigenaren moeten daarvoor woninghuur reduceren voetbal I Fa G. TRIJSELAAR HZN. Onteigening en koop van woningen iliïtfj &V* i"cv .■mi Zware wedstrijd voor Ursus Kinderpostzegels Caltex en de olie GEB-toonzaal wordt bijkantoor Jubileumfeest van H-DVS Kei'kdiensten Sint Nicolaas in het het Volksgebouw Extra erediet voor restauratie aula Schoolforum van Comeniusschool B „De haven der hartstocht" Vergadering van „D.W.E.W." Damclub Schiedam W. C. de Vries hoofd Thoi'beeke-school 2 Zaterdag 14 November 1953 Burgemeester mr. J Peek heeft nadere bijzonderheden bekend gemaakt over het werkbezoek, dat H.M. Koningin Juliana volgende week Woensdag aan Schiedam brengt, ten einde de kruiser „De Ruyter" bij de werf „Wilton-Fijcnoord" in dienst te stellen. Dit bezoek zal geen enkel feestelijk karak ter dragen, omdat het hier een niet officieel bezoek betreft. Niettemin heeft H.M. er in toegestemd de tocht, vanaf de grens der gemeente naar de z.g. villa van Wilton in het Ster- rebus, in een sterk verminderd tempo te ryden, zodat een ieder in de gelegenheid is de vorstin te begroeten. H.M. arri- veert om circa 12 uur in onze stad en verlaat Schiedam om circa drie uur. Z.K.IL Prins Bernhard zal niet Mj dit bezoek aanwezig zijn. Om half twaalf komen vla deMarine, vicc-adniiraal H. C. W. Ro tterdamsedyk de eerste leden van Moorman, die direct daarop de oor- net koninklijk gevolg, n.l. de vice- i logsbodem overgeeft aan de marine, admiraal N. A. Rost van Tonnin- Wanneer de koningin het schip offi ce n en de adjudant van HM, de cieel in dienst stelt en het 3chip dus kapitein-luitenant tor zee J. G. Ste- -- - - geman. in Schiedam aan. Êen half uur daarna wordt H.M. Koningin Juliana aan de gemeentegrens (eveneens Rotterdamsedijk) ver wacht. De vorstin zal worden ver gezeld van haar particuliere secre taris W. J. baron van Heeckcren van Molecaten en haar hofdame mevr. Desmeth. De koningin zal worden begroet door burgemeester Mr. J. W. Peek, terwijl vier school kinderen H.M. een bouquet bloemen zullen aanbieden. Voorafgegaan door de Schie- damse motorbrigade, een auto waarin de commissaris van politie, de heer K. Rijpma. en een auto waann de burgemeester zal zijn ge zeten, zet de koninklijke stoet zich in beweging. Er wordt zo langzaam wordt genaamd Hr. Ms. kruiser „De Ruyter" moet dit n.l. reeds in handen zijn van de marine-autori teiten. Deze indienststeLüng ge schiedt om circa half twee. Hiertoe moet het koninklijk gezelschap zich via de openbare weg toegang tot de werf verschaffen. Derhalve vertrekt om kwart over één uit de villa van Wilton in het Sterrebos de eerste formatie van het koninklijke gevolg. Hierin bevinden zich o.m. de minis ter van Oorlog en Marine, de com missaris der koningin, dc burge meester en de directie van Wilton- Feijenoord. vergezeld van de presi dent-commissaris van „Wilton- Feijenoord". Dit gezelschap maakt de volgende tocht: Admiraal de Ruyterstraat, Ary Prinslaan tot aan het Tehuis voor Ouden van Dagen, mogelijk gereden, zodat een ieder claar links af naar de Burgemeester de vorstin zal kunnen begroeten. Tijdens haar tocht door de stad zul len van alle kerken de Wokken worden geluid. De route, die wordt gereden, is als volgt: Rotterdamse dijk, Koemarktplem, Gerrit Ver boon straat. Oranjestraat, Nieuwe Knappertlaan, Vlaardmgerdijk, gang werf Wilton-Fe\jenoord. Thee ajh ..De Ruyter' Om hajf twee begeeft de "koningin, - - vergezeld door 2.E. minister Star en Haven. Burgemeester Knappert- de heer S. van West zich aan boord laan. Ary Prinslaan, Admiraal dc van de kruiser. Tegenover de lig- Ruyterstraat naar de villa van plaats van deze kruiser wordt een Wilton. Vanaf de Ary Prinslaan grote tribune gebouwd, waarop de (Tehuis van Ouden van Dagen) totoverige leden van het koninklijk ge- aan de oprijlaan naar de villa zal j volg, alsmede de genodigden, o.w. er een erehaag worden gevormd j de wethouders van Schiedam, plaats door 10.000 schoolkinderen, die allen j nemen. De toespraken, die aan een vlaggetje m hun hand hebben, boord van „De Ruyter" worden ge- Hieraan nemen deel kinderen van houden, zullen door middel van ge- de lagere school, M.U.L.O en1 luidsinstallaties worden verspreid. B.L.O. Zij gaan in schoolverband j werfpersoneel (het werk ligt naar de route. Behalve deze onder-gedurende het koninklijk bezoek breking, waarvoor de lessen om stilen de kinderen van de in Rot- de wegen, die z(f volgt voor alle verkeer zijn afgesloten. De politie raadt automobilisten aan zich niet utsscn half twaalf en half één en van kwart over één tot half vier in het stadscentrum te begeven, om dat men anders het risico loopt, voor eventuele wegafzettingen lange tijd te moeten wachten. Bovendien worden autobezitters, die langs de door H.M. te volgen routes wonen, verzocht, op die tijd hun auto niet voor hun woning te willen parkeren. Hoewel dit koninklijk bezoek geen enkel officieel karakter draagt, wordt de gehele burgerij verzocht volgende weck Woensdag de vlag tut te steken De jaarlijkse feestavond van de personeelsvereniging van Gemeen- werken werd geopend door de Voor zitter, de heer ir S. Moesker. die de aanwezigen hartelijk welkom toe riep en de hoop uitsprak, dat deze avond weer zoals gewoonlijk een mijlpaal zou zijn m het bestaan der verenigmg. Een mylpaai hadden bovendien bereikt de heer H. de Bruyn, die veertig jaar de gemeente heeft ge diend, en voor welk werk hij als waardering een fraai radiotafeltje mocht ontvangen, de heer J. Lips, die vijf en twintig jaar opzichter is en een schilderij mee naar huis kreeg en de heer W. J. v. d. Stap, die de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt en een arm bandhorloge kreeg voor zyn trou we werk. De dames van deze he ren werden mot vergeten Zij keer den beladen met bloemen huis waarts. Voor de aanvang van het toneelstuk zona het mannenkoor o.I.v. de heer C. P. Vredebregt en kele koorwer" o a van Verdi, Neumann en Fr. Lehar. Op het to neel volgde hierna het toneelspel „Het Witte Legioen" van Maarten van Vucftt, gespeeld door leden van de personeelsvereniging. De regie was in handen van de heer J. W. Linkels. Na afloop was er een ge zellig bal. circa half elf worden beëindigd, is er die dag verder normaal school. Achter de schooljeugd zullen de putaties van verenigingen met hun vlaggen worden opgesteld Aanmel dingen hiervoor kunnen _geschleden terdam en Vlaardingen wonende personeelsleden zullen van dichtbij de plechtigheden kunnen gadeslaan. Na dc thee te hebben genuttigd m de hut van de commandant van de (dan) Hr. Ma. kruiser „De Ruy- het gebouw van de Schiedamse j ter", kapitein ter zee Propper, be- Gemeenschap aan de Gerrit Ver- geeft de koningin zich tussen half boonstraat. Het publiek zal langs j drie cn diie uur weer aan de wal. de gehele route (dus ook waar de Tot aan de uitgang van de werf kinderen staan opgesteld) plaats wordt zij begeleid door dc burge- kunnen nemen. meester van Schiedam en de heer J S. van West. Dan gaat het kon in k- Ko f fie-maaltijd j lilke gezelschap in snelle vaart via BK-laan, Nieuwe Haven, Oranje- In de villa van Wilton, zal H.M.,straat, Gerrit Verboonstraat, Koe- nadat eerst de directie van de werf marktplein, Broersvest, Singel, „Wilton-Feijenoord" aan haar .is Overs chie se we gin de richting Delft, voorgesteld, een eenvoudige koffis-1 Tijdens haar afscheid zullen vanaf maaltijd gebruiken. Hierbij zitten j de kruiser met tussenpozen van aan: rechts van H.M., de president- i 7 seconden 35 saluutschoten worden commissaris van „Wilton-Feije- I afgevuurd Na het vertrek van de noord". Mr. Jac. Dutilh. Links van koningin is er op Hr. Ms. kruiser de koningin is de Minister van Oor- „De Ruyter" een receptie. Burgerlijke Stand Geboren: Willem P. Az. v. W. Roe zen en P. A. Hille. Arend, z. v. L. van Wolfswinkel en M. van Wolfswinkel Ka- rel z. V. F. Horn en G. van Veld huizen. Ronaldus A. B. M., z. v. A. H. M Osterholt en L M. P. v. d Berg Kees J., z. v. C. M. van Tongeren en M. C. v d Bok. Levenloos kind van K. van Hekke en G. A H. Mook. Overleden: J. Robberecht. 76 j. J Kootje, 77 j. C P. Over dc Vest, 58 j.. vr. van L. van Duun. P. A. Hille, 30 j., vrouw van W. Roozen. log en Marine, Ir. C. Staf, gezeten. "Verder zitten aan de ovalé tafel: de heer C. van Daalen, dir. „Wd- ton-Fcijenoord", vice-adnnraal N. A. Rost van Tonmngen. burgemees ter Mr. J. W. Peek, schout bij nacht C. W. Heringa. Ir. J. E. Woltjes. dir. „Wilton-Feijenoorci". staats secretaris vice-admiraal H. C. W. Moorman, de heer S. van West. dir. „Wilton-Feïjenoord", Mr. L. A. Kcs- per. commissaris van de Koningin jn Zuid-Holland, B. Wilton, dir. „Wilton-Feijcnoord". W. J- baron van Heeckeren van Molecaten, part. seer, van H.M., Kap.-luit. t. z. J. G. Stegeman, adjudant van H.M., vice- admiraal A. de Booy. bevelhebber der zeestrijd krachten en hofdame mevrouw Desmeth. j I ndienstst filing 's Morgens om elf uur heeft de j directie van „Wilton-Feijenoord" de 1 kruiser ,,De Ruyter" reeds overge- dragen aan de staats-secretaris van l Op 83-jarige leeftijd is dezer dagen overleden de heer J. K. Donunicus, cud-tuinarchitccl der gemeente Schiedam De heer Dommicus werd op i Aug. 1870 te Wemeldinge als zoon van een boomkweker geboren. Na de HBS te Goes doorlopen te hebben heeft hij zich op verschillende plaatsen be kwaamd voor zijn vak. O-a nam hu aan pnjsviagcn op het gebied van tuinarchitectuur deel. Op 15 Febr. 1898 trad hu m dienst der gemeente Schiedam ais opzichter der plantsoenen De scheldnaam „zwart Nazareth" die de stad toen droeg, wist hij uit te wissen cn door zijn grote werkkracht en deskundig heid is Schiedam geworden de stad van het groen Naar zun ontwerp cn onder zijn leiding werden aangelegd het Sterrebos, het Volkspark, het Ju- hanapark. de Alg. Begraafplaats cn vele plantsoenen. In dit opzicht zal zijn naam onverbrekelijk aan Schie dam verbonden blijven. Hiernaast legde de heer Dominicus zich m het bijzonder en met veel lief de toe op de teelt van Dahlia's. Na veel selectie werk bracht hu een nieu we variëteit uit, de zg. Mignon-Dahln een laaggroeiende Dahlia die zich uitstekend leent voor perkbeolanttng. Ze sieren thans niet alleen de Schie damse parken, maar die over de ge hele wereld. Tot aan zijn pensionnering in 1935 bleef hij in dienst der Gemeente Schiedam. In de latere oorlogsjaren is hij op 70-jange leeftijd nog enige tijd in actieve dienst teruggekomen, toen een beroep op hem werd ge daan. De overledene was een stijlvol man van het stoere calvinistische type De beai afenis is vastgesteld op Maandag 16 November 's middags om half twèe op de Algemene Begraaf plaats. Poli tie-maat regelen Advertentie l M.) om U in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de enorme voordelen van het stoken met een zoals zuinig, schoon, reukloos en geen kolenopslag, nodigen wij U uit een demonstratie bij tc wonen in TOONKUNST, LANGE HAVEN 103, De demonstraties zullen plaats vin den van 16 t.m. 21 Nov. van 912. 25 en van 710 uur (Zat. tot 5 uur) OFF. DEALER: Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Evers. Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G en G.D Tuinlaan 89 Telefoon 69290. Bioscopen: Mono po le, 3, 5, 7, 9 u: „De haven der hartstocht". Fassagc, 2, 4.15, 7, 9.15 u: „Moulin Rouge". Agenda Rotterdam VOOR ZATERDAG EN ZONDAG T o o n e e 1 Schouwburg, Za. en Zo. 8 uur: R'dams Toneel met „Voor elke vrouw komt eens de tijd". Muziek: Schouwburg, Zo. 2.30 uur: R'dams Philh. Orkest en Lola Bobesco - viool. Circus: Ahoy' Hal, Za, en Zo, 2 en 8 uur: Circus Strassburger. Cabaret: Luxor, Za. 8 en Zo. 2 en 8 uur: Snip en Snaprevue „Op en topl". Film: Arena, 1.45, 4.15, 7, 9.30 u: Strijd om het heelal; Capitol, 1.45, 4.15, 7, 9.15 u: Tarzan en de duivelin; Centraal. Za. 4. 7. 9.15, Zo. 2. 4.30. 7, 9,15 u: Havenwijk; Cineac, 5 u: Nieuws enz.; 5-30, 7.45. 10 uur: Het grote geheim; Colosseum, Za. 2, 7. 9.15, Zo. 2. 4.30, 7, 9.15 u: Het grote geheim: Harmonie, Za. 3.30, 7. 9.15, Zo. 2, 4.30, 7, 9.30 u: De ellendigen; Lutusca, 2, 4,30, 7, 9.30 u: Meisjes slaapzaal; Monopole, 3. 5, 7, 9 u; De haven der hartstocht: Passage, 2, 4.15, 7, 9.15 u: Moulin Rouge; Prinses, 4.30, 7, 9.3Ö uur (Za. en Zo. 2 uur spec, kindervoorstelling): De schat van de gouden condor; Rcx, Za. 4, 7. 9.15, Zo. 2, 4.30, 7, 9.15 u: De trek naar hefc westen; 't Venster, Za. 2, 7, 9.15, Zo. 1.30, 4.15, 7, 9.15 uur: Vuile handen; Victoria, 2. 4.30, 7, 9.15 uur: Het grote geheim. Tentoonstellingen: Vm. Schielandshuis, 105, Zo 114 u: Schilderijen en tekeningen van R. Verspyck; Historisch Museum, 105. Zo. 115 u: Geschiedenis van Rot terdam: Rotterdamse Kunstkring, 106. Zo. 2—5 u: Exclusieve kunst nijverheid en beeldhouwwerk; 't Venster, 1022 u: Drukwerk en vrij werk van Wim Brusse met foto's van Eva Brusse - Besnyö; Museum voor Land- en Volkenkun de, 105 uur: Melanesische kunst; weven en vlechten in Afrika. waterleiding van de gemeente Schie dam (Gemeenteblad 1938, no. 24, zo als dit sedertdien is gewijzigd) de betalingsphcht van de huiseigenaar naar de verbruiker te worden ver legd. Totnogtoe ivordt, zoals bekend is, de rekening voor waterverbruik door het G.T.B. gezonden aan de huiseigenaar, die gerechtigd is de kosten van het o verver li ruik op dc huurders te verhalen- Volgens een rech-: ierlijke uitspraak van 17 Augustus 1948 worden, indien de levering aan meer gezinnen over één meter heeft plaats gehad, laatstgenoemde kosten zo verdeeld, dat ieder gezin een geljjk aandeel betaalt. Jn de practijk levert de Inning echter grote moeilijkheden op, daar betrokkenen in het algemeen de verantwoordelijkheid voor het oververbrulk toeschrijven aan de mede bewoner (s) en bijgevolg betaling weigeren. Gezien de kleine bedragen, waarover het gaat, vergt de inning een onevenredige hoeveelheid werk, terwijl de kosten uiteraard niet achterwege blijven. Van de züde van de bouwverenigingen is het college van B, en W. hierop gewezen en is de me dewerking van het stadsbestuur ingeroepen om in deze een wijziging aan te brengen. Het is maar een kort programma, dat morgen in de afdeling moet worden afgewerkt. In 1 A is de wedstrijd Schiedam Hurricanes uitgesteld, zodat ln deze afdeling slechts twee ontmoetingen plaats vinden. Mocht Dilettant erin sla gen om van Noorderkwartier te winnen, waar veel kans voor is, dan zal Schie dam op de ranglys met Dilettant van plaats moeten wisselen. De mannen van de Techn. Dienst Rot terdam geven wij niet vee) kans tegen Hekelingen, zodat deze verenigmg Schie dam op de hielen kan komen. 1 B heeft in haar geheel rust. terwijl in X C Marti nit het wel zal klaren tegen Roga. dat uit 7 wedstrijden pas 2 winst punten heeft behaald. Winnen onze stad genoten, dan komen zij op de vijfde plaats te staan. Martimt zal dus op haar tellen moeten passen, want mochten zu verliezen, dan zouden zij onderaan de lijst ROGA ge zelschap moeten gaan houden. Alles bij alles wel een klein maar een interessant programma. Per gezin wordt vanaf 1 Januari 1954 in rekening gebracht hetgeen volgens het geldende tarief voor het door de meter aangewezen totale verbruik is verschuldigd, gedeeld door het aantal gezinnen, dat over deze meter van water wordt voor zien. De huiseigenaar trekt het ver schuldigde abonnementsgeld en de meterhuur af van de woninghuur. De watermeters worden per kwar taal opgenomen, hetgeen met het oog op lekkage moet worden be stendigd. Het per gezin voor water levering verschuldigde zal op de maandkwitantie, die reeds voor gas en/of electriciteit wordt gepresen teerd, worden bijgeboekt. zodat het jaarlijkse bedrag in 8 gelijke ter mijnen wordt betaald. Gezien het feit. dat bet gemid delde waterverbruik per gezin 80 rr.a per jaar bedraagt is gemiddeld van 1 Januari 1954 af voor gezinnen met aparte meter verschuldigd ƒ32,80 20 m-1 a 18 ets. -r ƒ4,meterhuur, totaal derhalve 20,40. Uit het feit dat het gemiddelde verbruik 80 m:t p. j. js en een aantal gezinnen minder verbruikt, moet worden afgeleid dat er ook gezin nen zijp met een hoger verbruik. Het verdient aanbeveling per jaar bij een totale afrekening een bedrag te kunnen restitueren, waartoe het Door onteigening is de gemeente m het bezit gekomen van de woningen Darnlaan 43 klein 1 en klein 3, 40 klem 9. Singel 199 a en b, Broersvest 132 en een. fabriek, loods met erf aan de Noord- vestsingel 141 Door koop is de gemeen te in het bezit gekomen van het pand Raam 20 a. In afwachting van de uit voering van tie plannen, waarvoor de onteigening resp de koop werd onderna men. worden de woningen en de fabriek aan de tegenwoordige huurders tegen dezelfde prijs verhuurd. Door aankoop kwam de gemeente voorts in het bezit van de panden Kethelstraat 5 t/m 11 Hiervoor werd gefourneerd 20 050 Ook deze wonin- i v «ip.iiii. i gen kunnen in afwachting van de sane- Germrende de tocht, cue de ko- j ringsplannen aan de tegenwoordige Uingin door de stad maakt, zullen V. BEUERENSTR. 10-A. TEL. 68424 huurders worden verhuurd. Zondag wordt aan de Havendyk de plaatselijke ontmoeting gespeeld tussen Ursus en DHS. Hoewel iedere wedstrijd moeilijk te beoordelen is, valt het bij deze wedstrijd wel erg moeiluk een voorspelling te doen. Gezien de stand op de ranglijst, kan men DHS de meeste kans geven, daar zij tot nu ongeslagen is, terwul Ursus al verschillende punten verspeelde. Bekijkt men echter het doelgemiddel- de dan ia men geneigt de achterhoed* van Ursus iets sterker aan te slaan. In ieder geval zijn béide partijen ge brand op een overwinning en zullen zich tot het uiterste geven. Dit is voor het Schiedamse publiek een goede gelegenheid om haar enige twee vierde klasshrs aan het werk te 2ien nu er geen le klas voetbal is. De wedstrijd begint om 2.30 uur. toegangs prijs 0 25. kinderen 0.11) Het tweede elftal Is vrij, terwul het derde naar ScSuebroek 2 gaat, 12 uur. Het vierde gaat naar HION 4 om 10 uur. AJs voorwedstrijd wordt om 12 uur aan de Havendyk een wedstrijd gespeeld tussen een Ursus comb, cn een DHS comb. Zoals elk jaar te doen gebruikelijk, zal ook nu weer een stand worden ingericht in de hal van het post kantoor, waar weldadigheidspostze gels en prentbriefkaarten „Voor het kind" te koop zijn. Het doel, waar voor de baten bestemd zijn, behoeft o.i. geen nadere aanduiding, omdat die genoegzaam bekend is. Vanaf Maandag 23 November worden U daar de bekende kinderpostzegels te koop aangeboden. Het propaganda- comité, dat de verkoop van deze ze gels ten zeerste aanbeveelt, is samen gesteld uit de volgende dames en heren; mcj. S. C. Bok, mevr. M. Blaisse-v. d. Vijver, mcj. N. v. Buy- sen, mej. E. Homkes, rr.ej. J. H. Meyer, mcj. C Plooy, mevr. W. Scha berg-Wester dijk, mevr. A. Sthee- man Hesse-Wisboom, mevr. S- T. Visser-Holsbergen, Th. Everard, A. de Groot, W. Hoekstra, M. Holl, mr H. A. M. Roelants, J. Ritsema van Eek. wenselijk is het termynbedrag op ƒ3,te stellen, zodat over 8 ter mijnen ƒ24,wordt betaald. Alleen bij oververbruik van meer dan 40 m3 per gezin per jaar behoeft dan te worden bijbetaald. Bij grote verbruikers kan het bedrag nog hoger worden gesteld, zodat geen bübetaling behoeft plaats te vinden. Uiteraard zijn er een aantal ge vallen. b.v. winkels, kleinambacht en industrie, waarbij de hoeveelheid per verbruiker aanzienlijk groter is en een bijzondere regeling moet worden getroffen. Nagegaan is of een en ander prac tised uitvoerbaar is. Het is geble ken. dat dit zonder hoge extra- kosten het geval is. In gevallen, waar het voor water verbruik verschuldigde in de huur was verdisconteerd, zullen de ver bruikers door een mededeling op de kwitantie er op attent worden ge maakt, dat in het vervolg het voor water verschuldigde door de Tech nische Bedrijven in 8 gelijke ter mijnen zal worden getnd met even tuele restitutie of bijbetaling een maal per jaar en dat zij van de huiseigenaar een reductie op de woninghuur moeten ontvangen. Met de Commissie voor de Tech nische Bedrijven is het college van B. en W. van mening, dat boven omschreven regeling alleszins aan vaardbaar 15, weshalve het daarop ook de instemming van de gemeen teraad vraagt. Om het watergeld rechtstreeks bij de verbruiker te kunnen innen dient in de verordening betreffende de levering van het water der drink- Op uitnodiging van de Caltex wa ren gisteravond de Dealers en hun personeel tezamen gekomen om in Corner House te komen luisteren naar een wetenschappelijke verhandeling over Olie, een product, dat iedere automobilist nodig heeft. De avond werd geopend doör een welkomst woord van de Hoofdvertegenwoor diger de heer B. Waisvisz, die een korte uiteenzetting gaf van de be doeling van deze avond. Hierna gaf hij het woord aan de heer J. Brand, cue bij de film een toelichting gaf. In deze technische beschouwingen kwam duidelijk naar voren wat de Caltex als grootste doelstelling hul digt n.l. niet het jagen naar grote winsten ten koste van de clientèle, doch het volkomen ten dienste staan van hen, die gebruik maken an de producten. Na de pauze werd een verhande ling gegeven van de wijze waarop men z'n klanten moet bedienen. De avond werd besloten met een na tuurfilm over het mooie gebied in Arizona. Onder dc aanwezigen wa ren de Amerikaanse Directeur van de Caltex, de heer R. J- Kirchhofer, de heer R- M. Pickett, de leider van de Service stations en de heer C. Oeien, Sales manager voor Neder land. Degene die deze zeer interessante avond hebben bijgewoond zijn niet met ledige handen naar huis ge gaan, want allen ontvingen een zeer fraaie wandtegel. De Toonzaal der G.E.B. aan de Broersvest beantwoordt niet geheel aan haar doelstelling. Daarom heb ben B. en W. overwogen deze toon zaal op te heffen. De directeur van het G.E.B wenst deze toonzaal nog een andere functie te geven, nl. die van bijkantoor. Het kantoor van het G.E.B. in de Dwarsstraat ligt te veel excentrisch. Het is daarom gewenst ten gerieve van het publiek in het stadscentrum een bijkantoor te stich ten. Personeelsuitbreiding brengt dit niet met zich mee, omdat door de ontlasting van de loketten in de Dwarsstraat een ambtenaar naar de Broes vest kan worden overgeplaatst. Men zal in dit nieuwe bijkantoor voor het doen van alle betalingen, alsmede voor het verkrijgen van inlichtingen terecht kunnen. Boven dien komt de toonzaal dan meer in de aandacht van het publiek. Om de publieke belangstelling nog meer te stimuleren overweegt men weke lijks kookdemonstraties met even tueel filmvoorstellingen te geven. Volgend jaar bestaat Hermes-Dvs 70 jaar. Ter gelegenheid daarvan zyn plannen in voorbereiding, die zullen leiden tot het organiseren van een grote cabaretavond met bal op Za terdag 1 Mei in zaal „Lommerrijk" te Rotterdam, alsmede tot het hou den van sportwedstrijden. Om. stelt men zich voor seriewedstrijden te organiseren, een jubiieumwedstrijd tegen een buitenlandse voetbalclub, een adspirantentournooi cn een cric ket-ontmoeting bij de leden. Voorts is er een jubileum-comité gevormd, dat gelden wjl inzamelen om de vereniging een waardig ge schenk aan te bieden. Pt (Van onze Vlaardingse redactie) nieuwe brug, waarvan Gedeputeerde is wat nu precies Schiedam is en Êen week geleden werd door het Staten bereid zijn 507» te vergoeden, wat Vlaardingen, is nabij de Vijfslui» antwoord van het Schiedamse college tenminste als deze brug niet breder zen-brug overigens wel een hele wordt dan 30 m. puzzle. Tïa serieuze bestudering heeft Natuurlijk zou ook Vlaardineen van B. en W. de indruk gewekt, dat de weinig soepele houding van Vlaar- dingen de oorzaak zou zijn van het Vlaardingen gemeend nlotin de kos- nno cipfrfs thö» nrtirtccimr lm. ten van een nieuwe brug in ae pro- rjieïS never zien, aan aai er een aan nog steeds niet tot een oplossing ko rren van dc verkeers-obstacle aan de Schiedams-Vlaardingcnse grens vinciale weg te kunnen participièren. merkelijke verkeersverbetering nabij Het had hiervoor allerlei klemmende de Vijfslulzen-brug spoedig tot stand Inderdaad, zo vernemen wij. heeft reden, verband houdende met zijn zou fcop-jen doch het wordt als een het gemeentebestuur van Schiedam eigen gemeentelijk budget. Doch wel 2 5" f J aan Vlaardingen gevraagd om een heel zx^aar woog, dat de Vijfsluizen- PhCht van ocniedam geacht hier* bijdrage in de bouwkosten van een brug geheel Schiedams grondgebied voor te zorgen. Herv. Gem.: Grote kerk. 10 uur ds •H W. Hemmes, 5 uur ds J. G. Jansen; Nieuwe Kerk: 10 uur dr L. Cazemier, 5 uur ds J. Gras; Weslerkerk: 9 en 10.30 uur rs J. D. Smids 5 uur ds v d Wal: Vredcskerk: 9 en 10 45 uur ds J Gras, 7 uur dr L. u. Cazemjcr. Ned. Prot. Bond: kerk Wesvest 10.30 uur ds P. J Barn ouW. Evanpf. Luth. Gem.: kerk L. Nieuw st rant 10 uur ds J. van Leeuwen. Oud Kalft, Kerk; Dam, 10 uur Hoop. mis. Dinsdagavond 8 uur. Kerkcon- cert. Ned. Herv. Evang.: zaal Irene 10 uur ds v. d. Wal, Cftr, Ger. Kerk: kerk Warande 10 en 5 uur ds A. Zwiep. Ger. Kerk; Oostcrkerk 10 uur ds E. j. Cambers, 5 uur ds J J. van Wa- genmgen. Julianakerk: 10 uudr s J. J, Wagenmgen, 5 uur ds G Brinkman, plantagckerk: 10 uur ds G. Brinkman, 5 uur ds E J. Oomkas, Kethel 9 30 uur ds J. Rittermk, 2 30 uur ds D. Groenendijk Oud Geref. Gem.: Geref Jfeugd- nuis, Lange 'Haven; 10 en 5 uur ds F. Lu ut j es. Leger des Hcils: 10 uur; Heiligms- samenkomst; 10 30 uur Opentucht- nrcdikmg aan tie Gerrit Verboomstr.. 1930 uur Verlossingssamenkomst. Pvang. Gem. Kerkzaal Broersvest 53. 10 en 7 uur de heer J. Scversma Gercf. Kerk (art 31): kerk West- vest 80 8 30 en 4 uur c Vonk Chr, Geref. Gem,: Volksgebouw Tumlaan 50; 10 en 4 uur ds M. J. Mid delkoop. Evangelisatie: geb. Broersvest achter de Molen 10 uur ere-dienst; 4 30 uur Dienst des Woords. Kerk van Jems Christus van de Hej- llcm der Laatste Dagen: Lange Ha ven 59. 5 uur Godsdienstoefening Gem. Gods Pinkstergemeente: geb -\storla, Kethelstraat 45, 10 uur dé heer L Danial, Den Haag. Kruislecer; geb Tuinlaan 50. 1030 uur \VftdiTig5dSenst; s uur Samenkomst o.l v. adjudant T. Suzers Ook dit jaar komt de goede Sint mot zijn knecht weer naar het Volks- cebouw en wel op Woensdag 2 De cember a s. voor de kinderen van 4 t m. 10 jaar, wier ouders lid zijn van de Partij van de Arbeid of lid van een der aangesloten organisaties bij de N.V.V.-Bestuurdersbond. Toegangskaartjes a 20 cent per kind kunnen worden afgehaald tegen over legging van Lidmaatschapsskaart of Bondsboekje aan het Volksgebouw op: Woensdag 18 November 's mid dags van 2—4 uur; Vrijdag 20 Nov. 's avonds van 79 uur; Zaterdag 21 November 's middags van 24 uur. De bewoners uit Kethel kunnen kaartjes afhalen ten huize van mevr, Ondcrdelmden, Rozenlaan 13, op Dinsdag 17 November, 's middags van 24 uur. Ouden v. Dagen-flat Brands tofvei-hoging is huurverhoging Met ingang van 1 Januari 1954 zal de vergoeding, die de bewoners van de „Koningin Emma Flat" cn de „Nieuwland Flat" voor brandstoffen moeten betalen met fO,25 per week worden verhoogd. Dit, omdat de prijs voor cokes is gestegen. Sedert 1 November 1951 betalen dc nieuwe bewoners van deze flats f 4,10 brandstoffenvergoeding per week en de oude bewoners £2,55 per week. Voor de twee afzonderlijke wonin gen was f 6,30 per week verschuldigd. B. en W. stellen de raad voor deze prijzen nu vast te stellen op resp. f4,35, f2,80 cn f6,55 per week per woning. Tijdens de restauratie van de por tiek van de aula het v.m. St. Jacobs Gasthuis aan du Hoogstraat heeft Monumentenzorg, ond^r welks bescherming dit gebouw vnlt. de wens te-Rennen gegeven, dat cfe ra men van de aula in overeenstem ming dienen te worden gebracht'mefc die van de gerestaureerde rechter vleugel, waarin nu het museum xis ondergebracht. Een cn ander brengt een kostenverhoging van f 17.600 mee. Van het destijds ten behoeve van de restauratie verleende erediet is nog f 6100 beschikbaar, zodat een extra erediet van f 11.500.- nodig is. Aan de minister van O. K. cn W. en aan Gedeputeerde Staten zal het gebrui kelijk rijks- en provinciaal subsidie van resp. 50 en 15% worden aange vraagd. Bij wijziging blyft een be drag van f4025,- voor rekening van de gemeente. Medische Zondagsdienst In spoedgevallen zullen van Zater- daemirtdag ë<»n uur fnt ?r« nwt Zon dagavond 12 uur de volgende artsen kunnen worden geraadpleegd. C. Duvster-Jamln. B K -laan 156 telef 69791: F. Jungcrlus, Vonde11aan 2. tel 67355; A, L. J Kunre, Nieuwe Haven 115. tel 67760. Geopend is apotheek Evers. Lange Haven 81, die ook ge durende de volgende week de nacht dienst waarneemt. Tijdens de op Maandag 23 November in Musis Sacrum te houden ouderavond van de Comeniusschool B 2al een schoolforum worden gehouden. Ouders van de leerlingen van de school zullen vragen op onderwusgebied kunnen stel len. Het forum bestaat uit mcj. M. H. v d. Kamp. maatschappelijk werkster bu het onderwijs en de heren K. Rup- ma, commissaris van politie, M. Holl, gemeentelijk inspecteur bij het openbaar onderwijs, W. Hoekstra, zenuwarts, A. M. Sonderman, ass. districtscommissaris Ned. Padvinders en J. Bijloo, hoofd Comeniusschool B. Voorzitter is de heer M. Holl. „De haven der hartstocht" is een sensationele technicolor, die tot en met Maandagavond in het Monopole- theater draait. Het is het verhaal van twee gedemobiliseerde jongemannen, die met olieboringen in een kleine vissershaven veel geld willen gaan verdienen. Na heel veel moeilijkhe den en tegenwerking van de vissers brengen zij het toch tot een goed resultaat, met alleen, zij huwen ieder een dochter van deze vissers. Het zijn James Stewart, Joanne Dru, Dan Duryea en Marcia Henderson, die de voornaamste rollen vervullen. De S.V.V.-supportersvereniging „Door Weer en Wind" hield dezer dagen de jaarvergadering. Nadat de verslagen van penningmeester en secretaris waren goedgekeurd, volg de de bestuursverkiezing. Dit is nu als volgt samengesteld: J.t Vorsten- bos, voorzitter. N. Zag wijn, secr. penn., Eendrechtstraat 28b, C. v. d. Putten, 2e penn. cn Th. ColÜgnon, alg. secr. Na een uitwedstrud tegen Constant 2 uit Rotterdam moesten de Schiedam mers helaas met lege handen huiswaarts keren. Er werd afgebroken met de voor lopige stand van 12—6. De gedetailleerde uitslagen luiden: A. M. OlsenJ. C. Ornnk 1—1. W. de Jong J. de Wilde 2—0. J. Moilenkamp—P. van Noordennen 20. H. VisserJ. Le vering 1—1. M. J. Jansen—W. C. Heu velman 2—(I. A. van Herk—D. Mast 1—1. J. AkkermanJ. Westerveld 11. P- de Regt—A. Struik 0—2. H. v. d. Berg— W. A. Verhaal 2—0. De partij G. N. StanekeW. M. Pran ger moest vanwege het late uur worden afgebroken; de meningen over de uit slag hiervan zijn verdeeld. Volgende week Donderdag hoont „Schiedam" in een thuiswedstrijd ONA uit IJsselmonde te ontmoeten. ONA be hoort tot de koplopers, zodat de Schie dammers alle krachten zullen moeten inspannen om althans een eervol resul taat te bereiken. B. en W. stellen de raad voor de heer W. C. de Vries te benoemen tot hoofd van de Thorbeckeschool in Nieuwland. De heer De Vries was reeds hoofd van de Theo Thijssen- school en is tijdelijk gedetacheerd aan de Thorbeckeschool. Oecumenisch avondgebed Eén var. dc programmapunten var. het Oecumenisch "Weekend dat heden in Schiedam wordt gehouden, is een gebedsdienst hedenavond om 21.30 u in de Lutherse Kerk. De dienst zal worden geleid door dr H. J. Jaanug, Evang. Luth. predikant te Rotter dam. Dit Avondgebed is voor iede" vrij toegankelijk!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1