Algemene tevredenheid over beleid van minister Witte GEKNIPT EN GESCHOREN" 1 Geheime bespreking over Triest r af Fin se politie arresteert geheimzinnige spionnen Mémoires veroorzaken val van Oostenrijkse minister Voorts. Rollade Vier paar ambtelijke benen gooiden al hun kracht op een sloombrommer VOLKSHUISVESTINGIN TWEEDE KAMER Stapelkamp (ar): Rem openbare bouw voor woningbouw IVOROL landen Wit adem Fris Leider van complot is kleermaker, die door Russen werd vrijgelaten Ongeluk „Autobahn" Aanklacht tegen chauffeur thans ingediend Opperrechter Clark volgt voorbeeld van Truman Grubcr beschuldigde katholieke leiders van geheim overleg met communisten naar Australië Vóór-conferentie van technici in ernstige overweging Voor f 6000 kisten bij veiling gestolen Laniel wijkt voor IS' Gaullisten AKKERTJE Beperkt accoord in Korea Wat is redelijke krachtsinspanning gedurende langere tijd? Zaterdag 14 November 1953 3 (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Minister Witte heeft, na één jaar aan het bewind te zijn geweest, nog niets ingeboet van het vertrouwen, dat de Tweede Kamer hem by zijn optreden heeft geschonken. Op de hoofdlijnen'van zijn beleid waarop de begroting van Wederopbouw en Volkshuisvesting is geba seerd werd gistermiddag amper critiek geuit. Integendeel men zwaaide hem lof toe. Zjjn geestverwant v. Vliet (KVP) deert dat nog licel ge matigd door op te merken, dat de bewindsman zyn vertrouwen niet had beschaamd, al had deze dan z.i. nog niet zijn persoonlijk stempel op het gehele terrein van de wederopbouw gedrukt. De socialist Ten Hagen sloot zicli echter ook bij het beleid van de minister aan. Ondanks accentver schillen meende hij, dat deze het beleid van zijn (socialistische) voorganger In *t Veld in grote lijnen had voortgezet. Veel van wat hy tot stand heeft gebracht, werd immers nog door mr In 't Veld voorbereid. Kortom, de woordvoerder van de PvdA, noemde het een legende, dat het beleid „om" zou zijn. Wie rekende nu naar zich toe? Een dergelijke algemene tevre denheid kan welhaast niet duur zaam znn. temeer waar do me ningsverschil ten in de Kamer be treffende de woningbouw bepaald niet verdoezeld voorden. Doch zo vlak na het debat over do nieuwe Huurwet speelde mem and op scherp en kreeg de discussie een haast academisch aanzien, Men verdiepte zich m de gerechtvaar digdheid van dc ministeriele ver wachting, dat de woningnood omstreeks I960 kan zijn opge lost. Wat dat be treft lieten de beide woordvoer ders van -de CHU, de heren v. d. Feltz en Beer- mnk. een uitgespioken pessimistisch geluid horen. De laatstgenoemde haalde zelfs becijferingen aan, die op nog 15 jaren woningnood wezen. Dc anti-i'evolutionnair Stapelkamp vroeg zich daarentegen af of men nog wel echt bewogen wordt door het leed. dat voor tal van jonge mensen verscholen ligt achter1 een woning nood van nog zeven jaar. Hi) er kende echter, dat het moeilijkheden zou geven om de woningproductie tot 75.000 per jaar op te voeren, gelet op dc krappe arbeidsmarkt. Blaar toch meende hij, dat er iets bereikt zou kunnen worden als de openbare bouw (stadhuizen, schouw burgen e.d. met uitzondering van scholen en kerken) zou worden af geremd ten behoeve van de woning en industriebouw. Bij een omslag van de conjunctuur zal het trou wens ook wenselijk zijn dergelijke projecten achter de hand te heb ben. ter ondersteuning van de werkgelegenheid. De gedachten van zijn geestverwant Bicwengs gingen m dezelfde richting, evenals die van dc woordvoerder var, de KVP, v. Vliet, zij het dan, dat deze de afremming voornamelijk m dc ge meentelijke sfeer zocht cn er cigenlnk geen hogere productie doch vermin de- ring van de spanning op de arbeids- bouwd, al erkende hij, dat allengs wat meer grotere woningen ge bouwd zouden kunnen worden. Doch in een huis met drie slaap kamers zag hy toch nog wel een standaardtype. Ook over het zg. eigen woningbezit dacht men ver schillend. „Huizen zijn kruisen" zei mr Ten Hagen Doch de heer Van Vliet was maar wat blij mei de instelling van de werkgroep „Eigen womngbezit". Indrukwekkend is de aanblik, die deze ucrhchie Oceaanrrus bij nacht biedt in het dak Eigen- li/k zouden we Oceaan „reuzin" moeten zeggen, want voor de Engelsen is een schip met on zijdig maar erouwelijk ..Zij" ts de Queen. Mary'' the op het ne/enblik in het droogdok te Southampton word .geknipt en geschoren", crelrjk dat in zee manstaal heet. CAiRO In de voorronden van het wereldkampioenschap voetbal (groep 9) heeft Italië van Cairo met 2lvan Egypte gewonnen. Advertentie l M TWEEDE KAMER maikt Vriti verwachtte, welke op zich i 70lf al genoeg hoofdbrekens, haart. Ook c5e socialist Bom me r stipte het pinbkem even aan door te berekenen, dat hlndj beam 1932 maandelijks met S500 wonm- j gen wordt begonnen; een janr later j komen daarvan echter telkens 1000 mm- der screed Om dit vei schil te ver Ma- ren met een beroep op ..het weer" en f dergelijke faetoien vond hij beslist met indrukwekkend on ook met helemaal geruststellend. Voor de cli-ci Van der Feltz bestond j er maar con oplossing bevotdcring van I dc particuliere bouw. Dc achterstelling 1 daarvan by dc woningvvetbouvv vond j hy beslist ntct hill'jk Hij diong der- j halve non op financiële gelijkstelling Ook de kvp-ci Van Vliel deed de mi- nistcr een (wat ingewikkelde) suggestie I aan dc hand om daartoe te geraken Dc socialist Ten Hagen stelde daar tegen over. dal dit nu wel allemaal sympa thiek klonk, doch dat dc grote vraag was ot dc jiarticulicrc bouw - dwz ptoductic voor de woningmarkt - wel aan dc gedifferentieerde woningbehoef ten zou voldoen En met name dc volks woningbouw, welke voor de oorlog schromelijk werd verwaarloosd, wel ter hand zou nemen. Mr Ten Hagen was daar beslist niet gerust op. Zo vielen nog meer meningsver schillen. met name tussen de KVP fVan onze correspondent) KOPENHAGEN. Een spionnagc- j affaire houdt sinds enige tijd de ge moederen van het Finse volk bc7.ig en bijna iedere dag hoort men van i nieuwe arrestaties. De aangelegen heid wordt cehtcr door dc Finse po litie met de grootste cliserctic behan deld. zodat men nog steeds niet weet of de spionnen in dienst stonden van Wcstelykc dan wel Oostelijke mo gendheden. Tot dusver zijn zes per sonen in hechtenis genomen, waar onder zich dc 44-jarige vroegere luitenant-kolonel van de Finse lucht macht LuuKkanen bevindt, die giste ren werd gearresteerd. Deze heeft zowel in het winter offensief van 19391940 als m de tweede wereldoorlog een voorname de PvdA te signaleren. Zo was i rol gespeeld bij het Finse luchtvva- mr Ten Hagen 't b.v. ook niet met pen cn werd met de hoogste onder- de heer Van Vliet eens, dat er te scheiding voor moed cn dapperheid, veel kleine woningen Varen gc- het Man ncrheim -kiuls, onderschei- (Advertentie l M.) COBLEXZ. De aanklacht tegen de 24.-jarige*1 Nederlander De B„ die met zijn vrachtauto op 24 October een ernstig verkeersongeluk op de Wiedbachtalbrug heeft veroorzaakt, is thans bij de rechtbank te Cctbienz ingediend. Het Openbaar Ministerie beschuldigt De B- ervan, verschil lende overtredingen te hebben be gaan, de dood van zes mensen ver oorzaakt te hebben en zeven anderen letsel te hebben toegebracht. Het proces zal waarschijnlijk nog voor Kerstmis worden gevoerd. De B. wordt onder meer ten laste gelegd, dat hij zich niet van de toe stand van dc remmen van zijn voer tuig heeft vergewist en pas tijdens de afdaling naar do brug heeft over geschakeld. Technisch onderzoek zou verder uitgewezen hebben, dat het lucht- druk-aggrégaat van De E.'s wagen sterk verroest was, waardoor de rem men niet tegen hun taak opgewassen waren. (Advertentie t.M.) ASTHMA ONMIDDELLIJK VERLICHT Tienduizenden asthmalijders uit alle delen van de wereld hebben reeds hun tevredenheid over dc wonder baarlijke uitwerking van de Adozo- tabletten betuigd. Geen wonder, want dc Adozo-tablcttcn zijn zo sa mengesteld dat één tablet m 30 se conden een aanval afsnijdt cn dc ge wone. rustige ademhaling in een kwartier tijds geheel herstelt. Eén tablet, voor net slapen genomen, verzekert IJ een goede ongestoorde nachtrust. Adozo slaagt, waar vele andere middelen hebben gefaald. Het is dus Uw belang zonder dralen een proef met de Adozo-tabletten te nemen. Dat kunt U nu zonder enige kosten doen. Stuur slechts een brief kaart aan N.V*. Agjla, afd„ IJmuiden. U ontvangt dan omgaande, zonder enige kosten, de Adozo proeftablct- ten. Doe het nu. U zult dankbaar zijn dit uitstekende product gevon den te hebben. Indien U op dit ogen blik aan asthma lijdt, wacht dan niet, haal direct een flesje Adozo- tabletten bij Uw apotheker of drogist. WASHINGTON De techier van het Amerikaanse Opperste Gerechts hof. Clark heeft gisteren geweigerd, te voldoen aan een dagvaarding om voor de commissie voor on-Ameri kaanse activiteit van het Huis le ge tuigen in de zaak-White Clark bood echter aan eventuele schriftolnk aan hem gerichte vragen van de rcm.rms- 5>i« „ernstig te besiudeien" In een brief aar de commissie ba- "5-n*do Cl-T-k zijn wei germ e op de prir... <-n. dat hot -JtVidiFche dit' den. In 1948 had Luukkanen. die drie jaar later, in 1931. wegens dronken schap uit dc dienst ontslagen werd. van de reeds vroeger in hechtenis genomen vlieger kapitein Salo lucht foto's gekocht, Leider van het spionuagccomplot was een kleermaker, zekere Keltu- ncn, die sedert zijn terugkeer uit Russische krijgsgevangenschap m 1945 spi onna ge-age nt geweest is Deze spionnage-affane you op een merkwaardige wijze aan het licht zijn gekomen. Twee jongetjes zouden de politie namelijk op het spoor ge bracht hebben Enige tijd geleden vonden zij in dc omgeving van Hel sinki een metalen voorwerp, dat een cylinder voor micro-foto's bevatte cn een brief. De jongens gaven hun vondst op het politiebureau af en de politie volgde het spoor, dat naar genoemde kapitein Salo leidde, die hoofd geweest is van de fotografische afdeling der Finse luchtmacht. De cylinder hebben de spionnen waar schijnlijk als brievenbus gebruikt. De politie staat echter sceptisch tegen over deze veronderstelling. Ür Plasman voorspelt: Met atoomvliegtuigen j w ENEN. De Oostenrijkse mi- malig kanseher. nistcr van Buitenlandse Zaken, dr i do huidige kan- 1 r~ msivr van «mienianase /.axen, ar i seller, .Julius Raab. er van, met de over 10 mar nonstop ,Karl Gruber, heeft zyn ontslag bij Oostenrijkse communistische leiders J l kanselier Julius Raab ingediend, te hehhen nndechünrfr»lH anhim- rit. kanselier Julius Raab ingediend, te hebben onderhandeld, achter de Gruber zal in functie blijven, totdat lug van dc coalitiegenoten, de een opvolger is benoemd. GRONINGEN. Binnen vyftten Giubci's aftreden volgt op her jaar 7,ullen de gevaren, die nu nog haalde aanvallen, die leden van zijn aan de toepassing van atoomener gie kleven, rijn overwonnen. Dan zullen atoomvliegtuigen voor pas sagiersvervoer worden ingezet, die een snelheid van meer dan 12211 km per uur kunnen bereiken. Het ligt in de bedoeling dan met vlieg tuigen met atoomkracht een super- net over de gehele wereld te pro jecteren, waarbij bv. een non-stop- dïenst za! worden onderhouden tus sen Amsterdam en Sydney. Dit toekomstbeeld ontvouwde Vrijdag dr A. Plesman, tydens een bijeenkomst van de Groninger commerciële club. Volgens hem zul len die vliegtuigen der toekomst zeker 180 passagiers kunnen ver voeren. Zijn plan voor internationale sa menwerking komt neer op een zeer intensieve samenwerking tussen de landen, die verbonden zijn in de International Council. Deze zal moeten bepalen hoeveel ieder land financieel moet bijdra gen. partij, de Katholieke Volkspartij, op hem hebben gedaan, sedert dc publi catie van znn mémoires, getiteld „Tussen Bevrijding en Vrijheid'Ta dit bock beschuldigt hij zijn collega's m de Volkspartij Leopold Figl. voor- BELGRADO. De ambassadeurs van de Ver. Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk hebben gisteravond In het diepste geheim met de Joego slavische minister van Buitenlandse Zaken, Popovitsj geconfereerd over de mogelijkheden van een regeling van het geschil over Triest. De omstan digheden zijn zo delicaat en dc kansen op nieuwe gewelddaden zijn zo groot, dat de deelnemers aan de conferentie er zelfs voor terugschrokken om te verklaren, of er vorderingen gemaakt waren ten aanzien van de voor gestelde vijf-Iandcn-eonfc ren ti e. ;.fh- D.t i i In.1 itiirjan "o.jwr verschijnen. Hoewel er officieel dus niets te vernemen was, wordt er officieus sterk rekening gehouden met de mogelijkheid, dat de Westelijke mogendheden ee n J o ego -S lavi s ch voorste] in overweging hebben, ge nomen om eerst een inleidende conferentie van technische deskun digen van de westelijke fine, Joe- go-Slavié en Italië te houden. Als inleiding tot de grote con ferentie van dc vijf betrokken lan den zou een dergelijke bespreking enige steun in Italië kunnen krij gen, omdat dat land zich daarop niet voor een definitieve regeling zou behoeven tc binden. Indien de technische inleidende conferentie gehouden wordt, zal deze vermoedelijk het moeii]kc~ cn vermoedelijk tijdrovende probleem te behandelen krijgen van het trekken van een voorlopige grens lijn tussen zones A on B Verder zoti gesproken moeten worden over de uitwisseling van de bevol- kmgsminderheden en het voorbe reiden van een volksstemming, waarmede de nerm«menie bevol king van Triest zou kunnen kiezen tussen Jocgo-Slavïe, Italië cn internationalisatie. In Belgrado heelt de mndische adviseur van het Jaego-Slavische departement van Buitenlandse ZaT ken, prof. Milan Bar tos. voorge steld, de stad Triest een interna tionaal hestuur te geven, bestaan- hl- 'iil een regeringsraad met ver- i 'egenwcioidigeis van drie landen een boce commissaris van de Ver- emgdp Netjes en een mimiationaie i navenraati Bu dc/e oplossing zou dc stad tezelfdertijd onder Itn- BEVERWIJK. De politie is een grote diefstal van kisten, voor een waarde van ea. 6000 gld. uit de l emballage-afdeling van de veiling „Kennemerland" op bet spoor ge komen. De lusUncester der veiling, J, D. uit Beverwijk, is in verband hiermede gearresteerd en heeft in middels tegenover de politic een bekentenis afgelegd. De groente handelaar P, de V- uit Heemskerk en dc expediteur B. uit Hciloo, die verdacht worden van medeplichtig heid, hebben eveneens hekend. Er werd zeer geraffineerd te werk gegaan De fustmeester. die verantwootdclyk was voor een zg. blok van 4500 kisten, had deze ver zegeld door om dit blok een aantal latten aan ie brengen. Het blok was echter uitgehold. De binnenste kis ten waren verdwenen. De mede plichtigen zorgden voor het weg halen der kisten, die zij dan later bij de veiling inleverden en daar voor het z.g. fustgeld ontvingen. aan Op Bermuda en in Den Haag geen verbintenissen listen om. Dtt zou in 1947 zijn go- bem d. In een mededeling van dc Volks partij wordt thans gezegd, dat Om ber op een bijeenkomst van een spe ciale commissie vevfclaaid heeft, >n zijn bock met de bedoeling le heb ben gehad, aan do leiders van dc Volkspartij onvaderlandslievende motieven toe te schrijven. Aan be paalde passages was duor de pers eon ---rkeerde betekenis toegekend Gru- r had zijn verontschuldigingen aangeboden voor het geval men uit zijn wooiden het tegengestelde zou kunnen afleiden Hij was het ei mee eens, dat het beter zou zijn geweest, indien hij de gewraakte passages had weggelaten. liaanse souvereiniteit kunnen wor den geplaatst. De regeringsraad zou, zo stelt Bar tos voor. moeten bestaan uit een vertegenwoordiger van Jocgo-Slavié. een van Italië en een van Oostenrijk. Westelijke waarnemers hebben gezegd, dat dit het eerste concre te plan van een vooraanstaand Joego-Slaaf is voor internationa lisering van Triest. PARIJS. De Franse premier Laniel is gisteravond tot een accoord met dc Gaullisten gekomen, waar door hij een dreigende kabinetscrisis over dc komende Bermutla-confcren- tic heeft «afgewend. De vijf Gaullisti sche ministers in 7.ijn kabinet ver klaarden zich bereid aan le blijven, nadat Laniel beloofd hart, dat hij zuh op geen enkele wijze 7al binden op Bermuda of op de conferentie van de 7.es Europese landen, die 26 Novem ber in Den Haag wordt gehouden. In de derde week van December wordt een presidentsverkiezing ge houden en df* regering-Lamel treedt automatisch af, wanneer de nieuwe president in functie treedt. Door La- niel's belofte aan de Gaullisten is de bezorgdheid weggenomen over moge lijke beloften betreffende het EDG- verdrag, die dc volgende regering met zou kunnen nakomen. f A dVfft entte l M.) Oaiu<?$! Vooral nvt Hamea-Gelei voor Uw handen Voorkom motsahado. Koop uitsluitend wol on vtolgacd voorzien van hot MlTIN.etiket L f Advrtcntie I Af Spit in de tug? Rheumotiek Lendenpijn? PANMOENDJON. Geallieer den en communisten hebben o\ er- eenstemming bereikt over de agen da voor de voorbereidende bespre kingen voor de Koreaanse politieke conferentie. Bijna drie weken geleden liepen de besprekingen vast Dc afgevaar digden zijn thans overeengekomen dat tijd. plaats en samenstelling van de politieke conferentie gelijktydig in twee subcommissies zullen wor den besproken. De afgevaardigden zullen Maan dag bijeenkomen ter regeling van de vergaderingen van de sub-com- missies. OP dc diamanten bruiloft van jut)n oom cn tante fcuiam ook p cv ou dp man fc Heit arm, die vroe ger yarpfllnvr) dc farnidc^taacr was (icu-ccst. Hij broei?' ccv donsje wrr, u-aar>v pcv veirelubge rollade bleek tc zitten, die vele verlekker de bukken tnl zich trnk. .Deze ts mals hoor." za ha met ecv k'iiponrj vaar rir jTibtlai-tc. die breed "n fnont/flit'efijfc lachte Later, tijdens de feestcovvarsa- tic. heb ik die knipoog weer ge opendooi terug tc kunnen blikken op cpfi stukje historie, waaruit de bruidegom als een granieten stand beeld oprees. Mi} tras toen Zi/n kinderen acht op een rijtje warcu. nog klein en vulden het fjrofr. statige huis i" de hoofd straat met het geluid ran snelle porten en vrolijke stemmen. Maar aan to fel zwegen zc. Dat wilde vader zo. En wat vader wilde stond kaarsrecht overeind, want Juj was. ondanks de lichte zelfspot waar mee hij zijn eigen ttjpc wat over dreef. een man van gezag, wiens strenge, koele blik zwakkere na turen gemakkelijk atv het stotte ren bracht Vooral onder dc leve ranciers zaten er heel wat dir rtjn zwarte ogen bnna slaafs dienden. Aan ren gord gesitueerd gezin, waar dagclnks f man If personen ta felden. rirl trouwens wel wat te verdienen De slager speelde dc ritewstbara rol firf slechtst. Hy had namelijk zélf een kloek karakter, dat het vloeien van znn service wat be moeilijkt. Om zijn stoïcijnse^ aard te illustreren, vertelde men in het stadje, dat hij, torn hij op een drukke ochtend bezig was naast zijn knechts d" bestellingen gereed tc maken, eens een aanmerkelijk stuk van zijn duim af jaapte. Ge ïrriteerd door dir storing, nam hij ccn touwtje, bond het losgeraakte ragmen t procisorfscb aan de rest vast cn vervolgde zijn arbeid, roc- pejidc: ..Vooruit jongens. Opschie ten.'"' Vmi deze Wagneriaanse vleeshouwer was mijn, oom de beste klant. Op een middag zat hef gezin aan tafel. De dienst maagd bracht de rollade voor lumec dagen binnen een machtige homp rund. icaarin rader, krachtens gebruik uan het huis, met enige plechtigheid het mes zette. Maar het ging niet so soepel als anders. Na een pnnr plakken wet moeite te hebben af- gesneden, nam hit ccn hapje en proefde aandachtigToen schreed hi.) naar dc telefoon. H-e.t gezin wachtte geduldig en hoorde vaders koele stem reggen: „Is dat, weneer Vcencman'* ..Ja zeker,"' antwoordde de sla ger. i ..Uw rollade is taai," sprak mijn I oom, j „Dat kan nietzet dc heer Vee- i ar ma u pertinent, j ..Komt k dan onmiddellijk hier,* klonk het, j „Ik ga zélf tiet aan tafel" sprak j de slager. „Als it mi niet komt. hoeft u i nóóit inrer tc komen." zei oom en belde af. I Zwijgend bleef het gezin rond de tafel zitten, waaroji dc rollade als cc» indrttkicekkende corpus delicti op uitkomst en bewijs stond ie wachten. Tien" minuten verstreken. Toen kwam dc slager binnen. Hij u-as niet in het wit maar in trandclkleding. een ver stoorde Hercules, met een strijd bare blik. „Goeden avond meneer Veene- man". zei oom. „Hier staat uw taaie rollade Dc slager sneed pcn stukje af en kauwde geruime tijd ..Dete rollade is vict taai." sprak hij nuT uittartcnie blik. „Deze rol- lade is prima". „Als dut dan uw menittg is, me neer Vrenemail," sprak mijn oom afgemeten, „dan veemt u 'm maar j mee naar de keuken en dan eet u "m daar zelf maar op." „En deed u het?" vroeg ik, op dc bruiloft aan de onde wan. „Ik moest wel." zei hij met een lachje. „En taai dal-ie was'. Ik heb er uier notie «ren over gegeten." KRONKEL DER HAAG. Via paai amb telijke benen hebben op last van dc mtuidn van Vei ken hui Liachftn op cm bi omfiets moeten beproeven om vnit ie slellenol het diml een dnnmbrommnoj een „\nclbiommcj" ii Zoals men weet. is een aantal voorwaai den gesteld om een brom fiets naar het rijwielpad te kunnen verwijzen cn dus als „sloombrom mer" tc waarmerken. Het ding moet fiets, die aan alle voorwaarden voor een „sloombrommer" voldoet. m«iar die, naar zijn smaak te zwaar loopt als gewone fiets. Bovendien kan hij om op een fiets lijken, als zodanig er een goede vijftig kilometer snci- voort te bewegen zipi en een cyJin- ht-id mee toeien. Dus rees de ge- der inhoud van hoogstens 50 kubieke öachte om voor zijn brommer ccn centimeter hebben Als omschrijving kentekenbewijs als motorrijwiel aan van het als „normaal rijwiel voort te te vragen Daarom wendde hij zich kunnen boweacn gekit dat men er lot dc rijksdienst isii hel wogver- .mcl mirhjkr krachtsinspanning cc- koer Maar „eenmaal sloom brom me t durende lanceie ti|d" op moet kuri- altnd sloom brom mei*", meende deze nep fmtj-en. dienst Nu bezit een Hagenaar ccn brom- Dc Hagenaar tekende beroep tegen die beslissing aan. Daarna werden vier ambtenaren aangewezen om een brommer van het aanhangige merk op trap baarheid „met redelijke krachtsinspanning en gedurende lan gere tijd" te beproeven. Dc ambtelijke inspanning bleek binnen redelijke grenzen te bin ven Daarom werd een brief aan de naai snel brommen hunkerende Hagenaar verzonden met de uitslag van de vier man sterke beproeving en de mede deling. dat zijn vehikel een sloom brommer blijft. De Haagse sloombrommer staat nu waarschijn lijk slechts een weg naai dc grote weg open. namelijk hel monteren van een motortje met een cj-hndninhoud boven cie >0 kubieke eenlimotei. Of nadien, vanwege het L>pe fiets, nieuwe moeilijkheden vooi een kentekenbewijs rijzen, moet wei den Afgewacht. Wellicht moeten dc vier amhtcnaien dan gaan ipmcf- snel-i brommen. Dn pohne n> E Tinnen heeft si i/ris korre tfjci dc (jesdtiHing'oeer een rijdend bureautje. U'ruu moij 'i'en deze door rip leden va,i ae plaatselijke b ra r, d u*ec r c r b e a u d Volks leugen bes rei au to wel nonnen. Bchalup lal urm geru""Jukauoen on anlotechnisch gebied neemt de wa gen ook rcrlichlintissp,>llen rnerom bij nachtelijke vcrkcrr',n>i(jelvh'.rn de plaats ran het ongeluk te mar keren in de magen sraat een op klapbaar tajeItje inet 'irpe stce'tjpv waaraan desgewenst een verhoor kan tcorden afgenomen en tui het dak torst deze Volkswanen een schijnwerper on een lange mast, ei'1 bij donker Ji«»t onderzoek naar de toedracht va» een rerkeprsonncral en de hulp aan even'uele. slachtof fers gemakkelijk maakt. Dc bran card ts voor de pohtu'-arts als hy meegaat. Niet om on te liggen, maar voor zijn patiënten. Of... Voor lieden cite ecu mrmsteiije bloed moeten afstaan als zij er pan «•or den rerdachr met een Iwije te hoog octaangehalte achtp.r her stuur Die te hebben gezeten. hoe dic-xt'ii n\ toll r nee» Ut uii mo met bink- Ze luidden elkatir. por ee icinseli erv en. het g.iat /e goed Mcjutfinuv, c v Moorwiaar be. heerster \o» het dicrcn-asvj to Hilver sum. heeft 20 po<vebco-ter "he over compleet waren met wit-.es op Schim- wop-Duivelarid aan een nDnisje Behol pen Als 'l hele eiland droog is, gaat /ii opnieuw, wam katten njn daar wel kom, in Ts'e: tm sergeant v.m een Mp\;ca,an;=e militaire kapel hoorde harde noten kra ken toen hn by een plecht-sliejd nor ooien van het volkslied verkeerd blies .Ta. wij moeten er helaas hn noteren, dat de man er om is ontslagen Dc Valkenburgse k.ihe'b.nn. die tlil laar m-t werd geopend wegers een nn. deugdelijke constructie vn-nt n« af. gebouwd door ccn Duitse iirm.i Met rascn '51 zal cr wel gek a held kunnen lu Suaubinc (Beiereni Mgarctlen UI» ren r ach'nut Dat vx as Donderdag Vrij das cubeur houden /o volgende een Veilig Verkeerswrek. i punsje geleden «as geen «aard Men noteerde gedu rende de bewuste 7 dagen, een stijging der ongevallen op de weg van 50G- Een jongen van 11 jaar te Salt Lake Cilv onderging een operatie toen oocerts mi hm twc.'king stopte 2B bange mi- nu ten bleef hef hart Ifwi«eleprj ytij. «•taan gedurende lange po/rn en dan. klopte het opeens weer Na 21 rlectti- ■whe whnlïken hernam hel rnn functie. Vrijdag ts nel venlie blakend van ge zondheid timp, gekomen. En t s dit raar op rie hand eindigen Donderdag vond een oud vrouw tie. dat hom sprokkelde \n dc Kmrt vin Dresden, een paddestoel van •■>0 pond m het bos.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2