^4üg c SCHIEDAMS NIEUWS V erbetering riolen in Gorzen kost een ton OMROEPTECHN1CUS: meer dan man die aan knoppen draait ÏSsmft Ketters-evangelie van Valentinus ontdekt Gsnmmsm HOLL ANDIA m Kan van der Vfist Onbewoonbare huizen ,,Amac" kampioen oriëntatieritten Ontslag leraar aan avondschool Politieke organisatie van V.N.-personeel Inbreker gepakt met buit in de tas Prins Bernhard in Addis Abeba ^fiaLLfe^ Prof. Quispel (Utrecht) bezit geschriften uit 2e eeuiu Britse conservatieven handhaven zich Kerknieuws WINKELPAND LEERT HU auto- en motorrijden ^e*} Hoihrtds ge2fi>7 draaat DE KROON WALA SPEGIAALHU1S alleen damesondergoed Adverteer regelmatig f Zaterdag 14 November 1953 De hevige regenhui, die zich op 31 Juli van dit jaar boven onze stad ontlaste, heeft vooral ïn de Gorzen veel consternatie veroorzaakt. Zowel iti de Zuidlandse-, Rhoonse-, Stryense-, Buttershoekse-, Hen Bommelse- als Sotcmelsdijksestraat kwamen öe wegdekken blank te staan, omdat de riolering het hemelwater niet kon verwerken. Dientengevolge stroomde het water de huizen langs deze straten binnen. De bewoners van de huizen hebben het gemeentebestuur om schadevergoeding gevraagd, terwijl de heer H. Kornfeld (PvdA.) het college 'Pan B. en TV7, hierover vragen heeft gesteld. Naar aanleiding van deze klachten is een onderzoek ingesteld, dat tot resultaat heeft, dat de riolering in de Gorzen en de hoofd-afvoerleidim gen worden herzien, hetgeen in totaal tjo.OOO zal kosten. Het gemeentebestuur stelt voor op, dat naar aanleiding van het ver- zoek van de be\voners van de hier boven genoemde straten aan hen geen enkele vorm van schadever goeding kan worden toegekend. Wel zullen verbeteringen *n het riolermgs-systeem worden toege past. omdat gebleken is. dat deze zowel als de huizen, zijn verzakt. Bovendien 2al een nevenriool worden aangelegd tussen de Pen ninglaan en het gemaal West Fran- keland. waardoor de afvoer capaci teit van de rioleringen in het Gor- zcnkwartier wordt verdroot Voor dit karwei is een crediet nodig van 60 000.— In de Gorzen zullen de riolerin gen worden opgehaald, verbeterd en vernieuwd. Met deze werkzaam heden is een bedrag van 50.000 gemoeid. In antwoord op een vraag van de heer Kornfeld delen B. en W. nog mee. dat in gevallen waarbij ge breken aan woningen worden ge constateerd, zoals het niet goed Door de directeur van de Gemeente lijke Woningdienst is het college van B en w. geadviseerd by de raad te bevor- deren dat de woningen Hagastraat 32 en een persoonlijk kampioenschap. to "|c. van Batenburg werd tevens indi- functionneren van een afvoerriooh de huiseigenaren worden aange schreven om voor het nodige her stel zorg te dragen. Wanneer deze aan die aan5Chnjving geen gevolg geven, kan op grond van artikel 70 der Woningwet vanwege de ge meente. doch voor rekening van de betrokken eigennaar. de herstel werkzaamheden worden verricht. Het college van B. en W. stelt uit drukkelijk vast, dat tegen abnor male regenval (zoalg op die bëwuste 31 ste Juli) praktisch geen voor zieningsmaatregelen zijn te nemen. De voorgestelde werken zullen echter voor de Gorzen een belang rijke verbetering betekenen. AMERSFOORT. Haar eerst thans officieel is bekend gemaakt, is het team van de Amersfoortse motor en automobielclub „Amac".. bestaan de uit C. van Batenburg, G. van de Ridder en B. g. van Ommen kam pioen van Nederland geworden 111 de provinciale en landelijke kam pioenschap oriëntatieritten, georga niseerd door de KNMV. die 31 Octo ber te Barneveld zijn gehouden en waaraan werd deelgenomen door de elf provinciale kampioenen. Er werd gereden om een tcamkampioenschaD De gemeenteraad wordt voorge steld accoord te gaan met het ver zoek van de heer C. Verbiest hem eervol ontslag te verlenen als leraar aan de Gemeentelijke Nijverheids avondschool. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. In de Tweede Ka mer heeft minister Luns Donderdag middag geantwoord op vragen van de fractieleider van de P. v. d. A., rar. Burger, over de voornemens van de secretaris-generaal van de V.N. Hammerskjoeld betreffende de politieke uitingsmogelijkheden van leden van het UNO-secretariaat. Met name wilde mr Burger weten of de voorstellen van de secretaris-gene raal er o.m. toe zouden leiden, dat het secretariaatspersoneel met meer bij een politieke organisatie van zijn eigen land aangesloten zou kunnen zijn. De minister erkende dat er voor do ongerustheid van mr. Bur ger aanleiding bestond. Reeds had hij de Nederlandse delegatie bij de V.N. opdracht gegeven hot bewuste onderdeel van de voorstellen te be strijden. Overigens acht de minister het rapport voortreffelijk. vidueel kampioen. ALMELO. De Almelose recher che heeft de 25-jarige B. van der O. uit Ommen gearresteerd, omdat hij wordt verdacht van een sei'ie inbra ken, die de laatste maanden te Al melo, Hengelo en Zwolle zijn ge pleegd. Hij werd gegrepen toen hij uit een trein stapte, uit Hengelo (O.) waar hij juist de zoveelste inbraak had gepleegd. Hij had een bood schappentas bfj zich, waarin zich een geldkistje en een gouden armband bevonden. Op het politiebureau bekende Van der o. vijf inbraken te Almelo te hebben gepleegd, vier te Zwolle en twee te Hengelo. ADDIS ABEBA Prins Bern hard is Vrijdagmiddag om een uur plaatselijke tijd op het vliegveld van Addis Abeba aangekomen. Op het vliegveld, dat met Nederlandse en Ethiopische vlaggen was getooid werd de prins ontvangen door de kroonprins en verschillende autori teiten. beurt dit slechts bij hoge uitzon dering. Er is uitdrukkelijke toe stemming voor nodig van de lei ding van de technische dienst van de Nederlandse Radio Unie, waar- y, j onder alle technici ressorteren. r\ E programma-medewerkers fi j i. ^7 Dat 1? jammer. Neem een repor- van ae omroep verheugen jgge als over dwnting van zich doorgaans in een grote po- het laatste gat bij Omverkerk. „D e 7- Ale reportage van na de oorlog*', zeg- pulanteit. Een populariteit die gen ze in Hilversum. Naar onzo vaak verdiend mag heten maar smaak niet ten onrechte De re- a* porters hebben voortreffelijk werx die even vaak met in de juute verricht_ Maar het werk van de verhouding staat tot de door hen technici, die onder moeilijke om- gelorde prestaties Waarmee** be! niets onaardigs willen zeggen van iangrjjk. Vaak worden kiankbeel- wie dan ook. Wie zo in alle huiskamers tim mert als een radio-artist krijgt de volksgunst a.h,w. in de schoot ge worpen. Met alle prettige en min der prettige consequenties van den uitgezonden, die het resultaat zijn van urenlang monteren in de registratiekamer. Deze program ma's kunnen door de registratie- technicus gemaakt en gebroken worden. We kennen voorbeelden van jonge regisseurs, die naast de wier taak niet dien. Als daar zijn lieve brieven band-apparatuur op een stoel gin- van bewonderende luisteraarsters £en zitten en tot de technicus zei- en gratis publiciteit over allerlei den: „Beoordeelt u maar, hoe het aspecten van het familieleven, die moet worden. Ik heb daar ophoudt bij het draaien aan knoppen en het opzet ten van platen. met het optreden voor de micro foon niets uitstaande hebben. Er is echter een andere, grote groep van omroepmedewerkers, die evenveel in bepaalde gevallen zelfs meer tot het welslagen moet worden, geen kijk op U)E onrust onder de omroep- technici, die zelfs ernstig heb ben overwogen het werk op een Zaterdagavond een uur neer te van de uitzendingen bijdragen ais leggen, zodat zowel het KRO- de producers, regisseurs en radio sterren wier namen en foto's we kelijks in de programmabladen compareren, We bedoelen de tech nici in de regel- en opnamekamers. Zij bepalen de opstelling van de microfoons, zij zorgen dat de pla ten op het juiste moment in- er» uitge„faded" worden. En menig programma-medewerker is de tech nicus, met wie hij samenwerkt, dankbaar voor zijn waardevolle adviezen, die dikwijls de vrucht zijn van een zeer lange ervaring \X Ij hebben de indruk, dat de vv technici in de K'lversumse studio's niet altijd het volle pond krijgen. Beluistert men belangrij ke programma's van buitenlandse radiostations, dan hoort men in de afkondiging behalve de namen van acteurs, regisseurs en musici ook vaak die van mensen, verantwoor delijk voor re gelkamer- en opna me-techniek, noemen. Bij ons ge- het VARA-programma mu uitval len, heeft met de kwestie van het namen-noemen niets te maken. Zij »heeft andere, en naar het ons voor komt niet geheel en al onjuiste, oorzaken. Die echter ook een mis kenning inhouden van wat door de technici dag in dag uit aan belang rijk werk wordt verricht. Het ge beurt, dat bij de technische dienst nieuwe medewerkers worden aan gesteld in een hogere salarisklasse dan oudere collega's, enkel en al leen omdat ze over b.v. een MTS- diploma beschikken, terwijl de ouderen het van hun ervaring en zelfstudie moeten hebben. Hierdoor worden ook de promotiekansen, die toch al niet zo groot zijn, aan zienlijk geringer. De radio-omroep is een semi- artistiefc bedrijf, wggrvoor een te strak de hand houden aan bureau cratische normen funest kan zijn. Dit geldt óók voor de technici, IETS zo gevaarlijk voor een radio-programma alshetscha- bloon, het strak vasthouden aan een eenmaal gekozen vorm. Dit zouden We de heer Wim Sonne- veld, die als cabaretier grote kwa liteiten heeft, willen voorhouden. Van z'n radio-debuut als Willem Een technicus in de regeZJcamer van een der Hilverstcmse studio's tijdens de uitzending van een con cert. Aan de lange staaf links de commando-microfoon, waarmee hij contact kan houden met de musici. Parel hebben we veel plezier be leefd. Maar iedere week (op de Showboat) kan te veel van het goede worden. Sonneveld zal toch zelf best weten, dat de gein niet alleen van het spreken met 'n Amsterdams accent of wat daarvoor moet doorgaan kan komen. Z'n orgeldraaier gaan we zo langzamerhand een vrij ver velend ventje vinden en we heb ben al enkele malen de knop van ons toestel omgedraaid met een: „Voor ons is 't~ ïou poepelemeine, wait u dót". GER (zonder naam) de Roos heeft uit Brussel een bijzon dere opname van de Amerikaanse bandleader-componist Leroy An derson mee naar Hilversum geno men. „The typewriter" heet de compositie, die bestaat uit mu ziek en schrijfmachmegp ratel met, precies in de maat, gerinkel van het waarschuwingsbelletje als de regel bijna vol is. Of deze „Type writer" in Nederland even popu lair zal worden als in de VS? We weten het niet. Maar dat andere „Ding" kwam ook uit Amerika, weet U nog. CECIL MCGIVERN en Imlay New Viggin, twee kopstukken van de Britse TV vertrekken vol gende week uit Londen voor een reis door Frankrijk, Be-gie, West- Duitsland en Nederland. 2e zullen besprekingen voeren over de in ternationale uitwisseling van TV- programma's waarmee in Junt 1954 een begin gemaakt zal worden. Van die heren kun je natuurlijk niet verwachten, dat ze hun komst uitstellen tot minister Cats einde lijk z'n TV-nota heeft ingediend Er liggen overigens ai plannen klaar voor een net van TV-zenders, dat (draadloze) uitzendingen over heel West-Europa (van Rome tot Abo in Finland, en van Munchen tot Londen) mogelijk zal maken. TN Frankrijk gaat de &chool-TV waarmee de machtige BBC nog maar voorzichtig experimen teert een steeds groteie omvang aannemen, Er worden nu al drie school-uitzendlngen per weck ver-' zorgd en 115 plattel andsscholen be schikken over TV-apparaten. Naar onze mening zal men zien ook in Nederland zo spoedig mogelijk op de educatieve mogelijkheden van TV moeten gaan bezinnen. Voor het maken van plannen is het nooit te laat Er openen zich hier zeer wyde perspectieven: denkt U ai- leen maar eens aan de mogelijk heid om plattelandskindcren, die weinig gelegenheid h»bben tot museumbezoek, door middel van het beeldscherm mee te nemen op een rondleiding door onze grote musea. P) NZE tips voor de komende week: Zondag, H. II, 15.10 „Het uur der zangkunst", Leo Rie- mens over „Beroemde ncgerzan- gers"; Maandag, H. I, 23 40, Weens Philharmonisch Orkest (grmet Kathleen Ferrier; Dinsdag, H. I, 23.15, „La Faluche" 1 uitnemend Frans stud enten koor) Woensdag, H. II, 21.05, ,,'s-Gravenhage", een klankbeeld door Arie KIeyw<°gt (het programma over deze zender staat de hele Woensdag in het te ken van Den Jïaag); Zaterdag, H. II, 17.30, „Jam Session" 'vrije im provisaties door vermaarde instru mentalisten, samenstelling Pete Felleman Jr.). UTRECHT. Prof- dr, G. Quispel, hoogleraar in de geschiedenis der Oude Kerk aan de Rijks-Universi- teit te Utrecht is verleden jaar m 't bezit gekomen van een Koptisch handschrift (codex) van 100 blad zijden, bevattend een viertal onbe kende gnostische geschriften uit de 2e eeuw na Christus. Deze codex is in 1946 door Egyptische boeren (fel lahs) in de landstreek Nag-Hammadi gevonden, ongeveer 50 km ten Noor den van Luxor (Roven-Egypte), in een grot aan de Oostzijde van de Nijl aan de voet van een berg. In een kruik of pot van aardewerk bevonden zich dertien codiees (bun dels), waarvan de tekst op papyrus was geschreven. Een uitermate be langrijke ontdekking omdat de co diees zich jn uitstekende toestand bevonden, fraai geschreven en voor 't merendeel beschermd door lederen banden. De inhoud bestond in totaal uit 48 gnostische geschriften (w.o. 4 duplicaten), waarvan het overgrote deel tot nu toe onbekend of slechts fragmentarisch bekend was. Zij zijn geschreven in het Koptisch, een taal die door de tot het Christendom be- 1 keerde Egyptenaren werd gesproken, maar waren, zoals is komen vast te staan, uit het Grieks vertaald. De manier, waarop prof. Quispel in bezit van deze handschriften is gekomen is op zichzelf een heel ver haal, waarbij zowel de „Bollington Foundation" te New York, prof, dr. C, G. Jung, de beroemde psycho loog in Zurich, dr. C. A. Meier, eveneens te Zurich, zijn betrokken, terwijl George H, Page te Wal- lisellen een bedrag van 35.000 Zwit serse francs voor aankoop beschik baar heeft gesteld. Deze aankoop had plaats op 10 Mei 1953, terwijl prof. Quispel al in '48 de eerste vage aanduidingen kreeg. Op verzoek van de eigenaar moest de bekendmaking van de koop nog ïbi jaar op zich laten wachten. Onder de vier geschriften, welke deze bundel bevat is het voornaam ste wel het „Evangelie der Waar heid", een ketters evangelie uit de school van Valentinus. ongeveer 150 jaar na Chr. geschreven. Voorts het „Apokryphe boek van Jacobus", een brief aan Rheginos over de op standing en een lange uiteenzetting van de Valentijnse leer. De gnostici waren denkers uit de 2e eeuw na Chr., die hun aanhan gers de kennis beloofden van datgene wat in het Christendom werkelijke Waarheid was. Men heeft hier nog te doen met een in werking van heidense mysteriën, wat men tot dusver van deze ket terse stroming wist was hoofdza kelijk bekend uit geschriften van hun kerkelijke bestrijders. Door de vondst van dit authentieke ge schrift zal men waarschijnlijk tot een betere beoordeling kunnen ko men. zowel van de gnosis als van de kerkgeschiedenis der 2e eeuw. ORMSK1KK. Een te Ormskirk. in Noord-West-Engeland, gehouden tussentijdse verkiezing, is door de conservatieve candidaat gewonnen. Hij verenigde 17.984 stemmen op zich, tegen de candidate der socialisten 9,512 £Odat de conservatieve meer derheid 8,472 stemmen bedroeg, te gen 13,821 bij de algemene verkie zingen van 1951. Posities KXM-vliegtuigen AMSTERDAM. Thuisreis: TH-TDO (Maastricht! werd vanmorgen 10 uur m Rome verwacht PH-TDN (VJaardmgen) werd vanochtend kwart over elf in Ro me verwacht. PH-TDP (Rotterdam) moest vanmiddag 12 uur uit Tokio naar Bangkok vertrekken PH-TFE (Utrecht) is vannacht half drie uit Bangkok naar Rangoon vertrokken. Uitreis: PH-TES fSoerabaya) van nacht twee uur uit Bangkok naar Singa pore vertrokken. PH-TET (Tilburg) is vanochend half zes in Rangoon aange komen. PH-TFD (Arnhem» werd van morgen kwart over negen ui Beiroet verwacht. Ned. Herv. Kerk Beroepen te Pesse, A van Ginkel, cand. te Ederveen. Aangenomen de ben als voorganger van de Ver. van Vrijzinnig Herv, ta Sneek, R. K. de Jong, cand. te Heilo. die bedankte voor 't Zandt (toez.) Bedankt voor Vmkeveen, A. Wisser» hog te Oldebroek. Bedankt voor Eem» nes-Bulten, C. J v.d. Graaf te Nu kerk. SCHIEDAM GEVESTIGD: logopaediste Behandeling van spraak- en stemgebreken Burg. Knappertl. 335 a Tel. 670S1 De Not. A. S. H. A. Blaisse, te Schiedam, zal op Vrijda gen 20 en 27 November 1953. resp. bij veiling en afslag, telkens des v.m. 11 uur m het Gebouw van de Ned. R.K. Volksbond, Lange Ha ven 71. te Schiedam, in het openbaar verkopenj I. Een woonhuis en erve, te Schiedam, MARIA STRAAT 21, groot 1 Are 26 c.a. Ver huurd voor 5.15 per week II. Een pand, bestaande uit beneden- en bovenwoning, te Schiedam, KORTLAND STRAAT 26, groot 85 c.a. Verhuurd beneden en boven elk voor 5.15 p. w. III. Een pand, beslaande uit beneden- en twee bovenwo-, rungen en erve te Schiedam. NIEUWSTRAAT 29, groot 81 c.a. Verhuurd beneden voor 5.15, le etage 4 85*00 2e etage voor 4.p. w IV. Een pand. bestaande uit beneden- en bovenwoning en erve, tc Schiedam, KORTE ACHTERWEG 19, groot 60 c.a. Verhuurd beneden voor 5.15 en boven voor 3 45 p. w. V. Een woonhuis en erve. te Schiedam, OOSTERSTRAAT 53. groot 91 ca. Verhuurd voor 6.90 p v. VI. Een panrl bestaande uit beneden- en bovenwoning en erve, te Schiedam. VER BRANDE ERVEN 3, groot 52 c.a. Verhuurd boven voor 3.20 p. w. en beneden niet verhuurd. Aanvaarding en betaling 28 December 1953. Inlichtingen en toegangsbe wijzen ten kantore van de Notaris, Nieuwe Haven 149, te Schiedam, tel. 68116. N.V. Frits M. Beukers Ver- warmingsmij, Lange Haven 39, Schiedam, vraagt voor onmiddellijke indiensttre ding voor cantine werkzaam heden NET MEISJE Persoonlijke aanmelding aan bovenstaand adres. een Wij zoeken op druk punt in Schiedam TE HUUR OF TE KOOP Wij kunnen zonodig een woning in huur aanbieden. Eventueel kan inventaris worden overgenomen. Aanbiedingen onder no. 1942 bureau van dit blad Te huur acxngeb. Te huur aangeb. voor dame b.b.h.h.: 2 kamers met kook- en stookgelegenheid. Br, 110, S 1025 bur. van dit blad. WlNTERPRIJZEN 4.75 per uur. gratis halen en brengen. Nieuw lesmate riaal - Gedipl. instructeur. Erkend Bondsauto-rijschool Groenelaan 59 - Tel. 67434 O. DE BRUIN schiepamse dè> cf&s gï^ Tarief t,m. 15 ivoorden f 0.65 Elke 5 woorden meer 0.2O Succes Agenda's 1954: Aar dige mappen en dozen luxe- post v.a. 0.75. Foto-albums, boekomslagen, zakagenda's. Kantoorboekhandel Modern. Boerhavelaan 124, Tel. 6S415. Te koop qevrangd Te koop grevr.; ouderwetse ronde mahonie tafels; stoe len: toilettafels; scnruïtafels; mahonie oude meubeltjes. Beschadigd geen bezwaar- Br, no. S 1024 bur. v. d. bi. j Te koop aangeb. Te koop: een verenbed, 3- delig, nieuw. Te bevragen: le Tuinsingel 22 a. Het Poppenhuis brengt U steeds iets nieuws en origi neels op speelgoedgebied uit alle speelgoed-centra- Singel 165, telefoon 66282. KunstschtldersartikeTen Tekenbenodigdheden, Wij zijn volledig gesorteerd in tube olieverf, waterverf, kleurpapier. aquarelpapier, kleurpotloden enz. G. van Loenen, Dam 41—43, Tele foon 66192. Baby-commode 29.km- derlcdikantie 19 50. Ton en andere modellen; alles ge lakt. Tussenbroek, Edison- straat 31A, Schiedam. Prachtige legpuzzle's, v groot en klem, boetseer (Talens), plak- cn prskmop- pen, kinderleesboekjes, mo- nopoly-spellen enz. Kantoor boekhandel „Modern", Boer havelaan 124, Tel. 68415. Vulpenhouders met gouden pen, 1 ji\ garantie, reeds van af 3.95; 2- en 3-kïeuren ballpennen. vulpotloden, 3-, 4- en 6-kleurenpotloden. Kantoorboekhandel Modern, Boerhavelaan 124. Tel. 68415. Wat een prachtige rooktafels met verlichting, compleet m. verchroomd rookstel in fan tastisch mooie modellen, nu reeds vanaf 33.50. Wilson, Grote Visserijstraat 80101. Naaimachines koopt U bij de 'akman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen, Hoogstraat 62. te lefoon 65783. Reparaties on der garantie. Bet. in overleg. „Merlin" Vulpenhouders met louden pen en 1 jaar gar 3.95, 5.95, 6.95, f 7.95. Kantoorboekhandel A. de Knijff, Math enesserweg 1413 Rotterdam. Pracht sortering KOE- KOEKBLOKKEN met gega randeerd uurwerk v.a. 28.50. Betaalbaar vanaf 2p. w. H. A. Dieterich, horlogema ker. goudsmid, Prof. Kam. Onneulaaii 98. Te huur gevraagd A.s. echtpaar zoekt gedeelte woning. Kunt U ons helpen? Br. no. S 1023 bur- v. d. bi. Huur een wasmachine bij Atlas, Vondellaan 61b, Schie dam, tel. 65381. Maandag en Dinsdag 2.— per 3 uur Andere dagen 1.50. Lessen Schiedamse Muziekschool „Centraal", anno 1933. Grote Markt 4. t.o. stadhuis, ielef. 66014. Onderwijs in alle vak ken der Toonkunst door staatsgediplomeerde leraren. St udtegelegenheid Bondsautoryschool D. van Kossum rijdt met nieuwe Vauxhall 1953. Rotterdamse- dijk 164, tel. 69990. U wordt gehaald cn gebracht. Radio en Gramofoons Het Radiohuis. Hoogstr. 92. Tel. 68044. Philips Radio 98. 162.-, 198.-, 210.-, 268.-, 295. 338.- enz. Alle soorten radio buizen voorradig. Radio re paratie inrichting. Het Radiohuis, Hoogstr. Tel. 68044. Philips scheerap- paraten 39,75—49.75. Electr. soldeerbouten 6.75. Infraphil 37.50. Philips Hoogtezon. Ul- traphil 76.50. Electr. strijk ijzers 9.-, 14.25, 16.45. enz. Ru ton en Holland Electro stofzuigers. fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, Tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Auto's Motoren Rijwielen Motorcarrier .Batavus' J.L.O. 145 cc, m prima staat. Des kundig onderzoek toegestaan. Oude Sluis 7. Schiedam, Te lefoon 66393. Laat Uw bedden, matrassen vakkundig repareren, bijvul len of driedelig maken. Bed denmakerij H. J. van Leeu wen, Nic. Beetsstraat 58. W. (Spangen), Rotterdam, Tele foon 50946. ondergóèd van de bovenste plank Hollandia herenondergoed, met korte of lange pantalon, hemden en shirts met en zonder mouw. Het enige ondergoed, waar een man - groot of klein - zich behaaglijk in voelt. Vooral door die gemakkelijke J-sIuitmg. Botany serie, hemd met mouw (zie afb.) vanaf t O 38 korte pantalon (zie afb.j vanaf g 50 Gentiaan, het heerlijk, soepele interlock is er in vele varianten. Broekjes met pijp en slipjes. Extra sterk door het sadelkruis. In alle maten, hemdje vanaf QC 1 Ook voor moeder hebber wij bet Gentiaan Hollandia ondergoed: hemdje vanaf 60 Eén van de 3 nieuwe Hollandia creaties m knmpvnje wol' Morellen- bloesem m de kleuren zalm, jaeger en hagelwit. Reeds vanaf fd 75 bijpasssend broekje f 4.55 U vindt bij ons de complete, rijk gevarieerde HOLLANDIA collectie. Doe er uw keuze uit •V«V#V»Vf %%*4 Schiedamseweg 25 Plefnweg 1 Beijeriandselaan 59 Zwart janstraat 14 nu ook Goudserijweg 8 an Kleiweg IOC Noordsingel 39 Oordtselaan 112 Schiedam; Oranjegaierlj 17 „Vanco" lcdikantenfabriek. Uw matras of ledikant om bouwen tot modern tuimei- ledikant of opklapbed. Fa. Konijnenburg. Hoofdstr 87, Schiedam, Tel. 86817. Voor alles wat betreft uw dier (verzorging en voeding) is en blijft bet juiste adres; H. J. v. d. Steen, le Schied. Honden Badhuis, Hoogstr. 76 teL 66017. 20 jaar ervaring. Haardplaten. Wij leveren een nieuwe plaat voor 16.Uw oude plaat als nieuw terug 4.50, ook in kleuren. Spuit- inrlchting Woermeyer, Sin gel 102, tel. 657S9-69906. Reparaties kunstgebitten. Ook voor spoedgevallen, Rot- terdamsedijk 265, tel. 63021, Schiedam. G. Trijselaar Hzti., van Be verenstraat 10. Tel. 68424. Schoonmaken, reparatie aan haarden en kachels. Levering van haarden in betere kwa liteit. Inlijsten van platen. Wij lijs ten ook Uw platen en foto's vakkundig in. Wy hebben daarvoor een mooie sortering staaf- en ornamentlysten. G. v. Loenen, Dam. 4143 Tel. 66192, Het is toch beroerd wan- lecr U een kledingstuk bezit dat niet goed-past. Kom naar jns toe.en wjj maken het .•oor U weer goed passend' Kleermakerij W. Meyer, Boerhavelaan 67, Tel. 66564. Wees "n heer.draagt kle ding naar maatmaal laat dan «kleermaker W. Meyer de maker zijn! Bekijk onze mooie etalage's. pracht stoffen en niet duur. Ook voor stoppage. verandering, reparatie; Kleermakerij W. Meyer, Boerhavelaan 67, Te lefoon 66564. Brand; Mot- en slijtgaten worden door ons geheel on zichtbaar gestopt. Ook ver- zekeringswerk. Kleermakerij W. Meyer. Boerhavelaan 67. Telefoon 66564. Verloren Ten gerieve van onze iczefj hebben wij de mogelijkheid, opengesteld om onder ne kleine advertenties tegen een vergoeding van 1 0.25 administratiekosten annon ces op te nemen tot een ma ximum van 20 woorden voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren De ze advertenties kunnen u**" sluitend tegen contante be taling aan ons bureau wor den opgegeven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 3