Prettig griezelen met PAL: Mars valt aan Ir van Traa ziet voltooiing kernplan snel naderen Toen ging je dood in het paars BBC verbond drie steden van de toekomst diwmwmmmmrn1 Mrm H ARTIE STAD Adspirant-emigrant krijgt weldra eerder uitsluitsel ROTTERDAMSE BIOSCOPEN Vuile Handen": weinig Sartre Gala-concert in I TRIOMFANTELIJK ROTTERDAMS GELUID: Rivièra-Hal r Hoe Gedenken ~r Zaterdag 14 November 1953 5 WIE nog griezelen kan, die griezele mee, met de Amerikanen in hun bloedige verdediging tegen de dood en verderf zaaiende wezens van Mars. H, G Wells* macabere toekomstfantasie „The war of the worlds" is aangepast aan de eisen van de moderne tijd verfilmd met alle atoom snufjes, gammastralen en vooral de geraffineerde trucage, waarover de cineasten van de quasi-wetenschappelijke actie-producten thans beschik ken. De maker van „Strijd om het heelal" is voor het Nederlandse publiek geen onbekende. George Pal produceerde destijds voor Philips een reeks technische filmfantasieên, die zeer de aandacht trokken. In Amerika ontwikkelde hij deze speciale aanleg verder en enkele jaren terug zagen we dan hier zijn eerste grote film in moderne Jules verne-stijl „Per raket naar de maan". In hetzelfde vlak ligt nu deze „Strijd om het heelal", waarin de aarde geteisterd wordt door uit het heelal neerdalende „vliegende scho tels", als men de lugubere ruimte- projectielen tenminste zo mag noe men. De Mars-mensen zelf blijven onzichtbaar; zij manifesteren zich door doorzichtig-groenachtige stol pen, waaruit als een wiegende cobra- kop een observatie-apparaat te voor schijn komt. Dit tastende oor-en-oog spuwt met alleen de verschrikkelijk ste hitte-stralen. die gehele tankre gimenten en luchteskaders vernieti gen. maar zendt tevens een angstaan jagend getinkel uit, dat u het eerste kwartier werkelijk de rillingen be zorgt. Maar alles went, ook deze massa - gruwel, waaraan de hele wereld in luttele dagen te gronde dreigt te gaan. Als het pandemonium van brandende steden, stervende mensen en verkolende bossen zijn climax heeft bereikt, zakken de Mars-mon sters zieltogend ineen. Zij hadden na melijk één zwak punt: tegen de bac teriën. waarvoor de mensen immuun zyn. blijken ze niet bestand. Pal heeft aan de technische kitsch van deze wereld-nachtmerrie wel al zijn raffinement besteed, maar met het mensenmateriaal wist hij kenne lijk geen raad. Dan wordt de fanta sie ernst en dus ronduit lachwek kend. De film in technicolor is in ARENA te zien. 't Venster „Vuile handen" (Les mains sales) van Jean Paul Sartre is door zijn probleem stelling een opmerkelijk toneelstuk, waarvan het was te voorzien, dat het eenmaal voor de film zou worden be werkt. De film heeft mogelijkheden, die het toneel niet heeft; er staat tegen over. dat de film, anders dan het tonee'. een bepaalde vervlakking in de hand werkt en met sneer zuiver de bedoelin gen van de auteur weergeeft. Ook hier doet zich dit voor. De motie ven van het menselijke handelen, waar in Sartre zijn kracht zoekt, hebben ui de film duidelijk moeten wijken voor de politieke stryd en de dramatische ontwikkeling daarvan Daarbij valt het met te ontkennen, dat die strijd op Zichzelf al belangwekkend genoeg is ep volstrekt niet denkbeeldig. Situaties als hier voorgesteld, waar de taktiek zulk een grote rol speelt, zullen zich blyven herhalen zolang de wereld bestaat cn zolang mensen gedwongen zyn om af te wegen, wat by bepaalde gebeurte nissen het meeste voordeel oplevert Het zijn heus met alleen de communisten, die zich zullen ergeren, omdat dit alle maal zo onverbloemd wordt gezegd. Hoeder er, de leider met inzicht van de Proletarische partij, moet geliqui deerd worden, omdat hij volgens zijn partijgenoten verraad pleegt aan de goe de zaak door samenwerking te zoeken met de regeringspartij, die steeds met de vijand heeft gecollaboreerd. Hugo, het verwende bourgois-zoontje. die de kant van het volk heeft gekozen, krijgt opdracht de partijleider uit de weg te ruimen Hij raakt echter onder de ban van Hoederer en hij zou zijn daad ver moedelijk nooit volvoerd hebben, wan neer hij met zyn vrouw in diens armen bad aangetroffen. Als hij na twee inar uit de gevangenis komt. moet hu echter ervaren, dat de partijlijn is veranderd Hoederer's taktiek blykt juist te zyn geweest; de party leider is voor mets ge storven Dit is dan in het kort de probleem stelling, waarbij de menselyke conflict situatie, die op het toneel overheerst, in de film naar de achtergrond is gedron gen Er zyn voortreffelijke rollen van Pierre Brasseur als Hoederer en Daniel Gelin als het bourgeoiszoontjc. Lutusca Jcan Marais, die men vrijwel steeds ln tragische, romantische en vooral vage In „VUILE HANDEN" (naar Sar tre's tOTieeistukj Daniel Gelin de fanatieke Hugo, een jongeman uit „bourgeois" milieu, die op bc- ttei van de partij de leider Hoe derer neerschiet. ('t VENSTER) Nine Christine Jónsson sneeft een hoojdrol in de Zweedse film HA VENWIJKdie deze week in Cen traal wordt vertoond. fantasierollen ziet optreden, verschijnt in .Meisjesslaapzaa!' nu eens als een joviale, jongensachtige polltie-mspec- teur. die de netelige opdracht ontvangt de moord op een pens ion n,ure van een deftig meisjesinternaat op te lossen. Hg ondervindt daarbij van alle zyden de grootste tegenwerking, van de hoog hartige directrice, die slechts beducht is voor ds dure nnam van haar lucratief bedrijf: van de zeventien koppige bak vissen, die aanvankelijk zwijgen, omdat ze het nen en ander tc verbergen heb ben; van de leraressen, waarvan twee danig gecompromitteerd zyn. Op dg achtergrond van deze puzzle staan dan nog wat dubieuze bijfiguren, o m. een raar pornofotograaf je. Onder de kostschoolmeisjes is er na tuurlijk wel eentje, die haar sympathie voor de aardige detective moeityk ver bergen kan en zo krygt deze de draad van het drama te pakken. Erg dramatisch is deze film van Henri Decom overigens niet: een beetje pi kanterie. wat humor en onnodige, wat perverse uitweidingen, hierop berust het verhaal, dat eigenlijk op twee benen hinkt- het wil een originele detective film zyn, maar legelykertyd onthullen wat achter de schijn-reputatie van zo'n deftig, gerenommeerd internaat aan on gerecht! gs kan geschieden liet resul taat is dan ook wat ondmdelnk en oe ontmaskering van de schuldige brengt geen climax. Er zijn echter tal van fraaie typen te bewonderen en Jean ■ais maakt iets aardig van deze in specteur. die door zyn verliefde tip- gcefster (Francoise Arnoul) met enige nadruk op de meer persoonlijke moge lijkheden van hun contact gewezen •ordt. Een pikante opdracht heeft Jean Marais in „MEISJESSLAAP ZAAL" uit tc voeren: de oplos sing wan een moord in een deftig meisjespensionaat, achter welks gevel heel wat dingen blijken te gebeuren, die het daglicht niet kunnen velen. (LUTUSCA) Capitol En toch... En toch zijn die Tarzan- films soms de moeite Wdard. Het ver haaltje is wel eens wat tè fantastisch, de avonturen van de spelers tè ver ge zocht. maar de films hebben êcn groot voordeel ze boeien van de eerste tot en met de laatste meter celluloid. Het geeft een zonderling gevoel Lex Barker zo „natuurlijk" bezig te zien op het witte doek; de zelfde man die een paar weken geleden rustig logeerde m keu rige, sty f-nette Nederlandse hotels hangt nu weer de aapmens uit, en met eens onverdienstelijk. Jane, de schone Joyce McKenzie. en de chimpansee Che- ta assisteren hem op de gebruikelijke manier. Ook dit keer weer prachtige opnamen uit het oerwoud en immens boeiende van een grote kudde olifanten, die dwars door rivieren, moerassen en negerdorpen galoppeert. Prinses Edison Marshali's spannende avontu renroman „De schat van de Gouden Condor" is niet ontkomen aan Holly- xvood's speurneuzen, en dat is in dit ge val een heuglijk feit. De gelijknamige film die eruit is voortgekomen, staat op een aanzienlijk hoger peil dan de door snee avonturenfilm. Jean-Paul, een schijnbaar onwettige zoon van Paul. markies van St. Malo, wordt na het overly den van zijn vader onder de bijzonder onherderhjke hoede van zijn oom Edouard genomen Edouard heeft titel en fortuin van Jean-Paul m de wacht gesleept en doet eerlijk zyn best om hem van zyn rechten onkundig te laten. Na een vernederende periode als horige trekt Jean-Paul als jongeman naar Gustamala. waar luj samen met een vaderlijke $chot door het vinden van een tempelfortum nik en dus mach tig wordt. Na m Frankrijk nog even een Een groot en feestelijk gestemd auditorium vulde Vrijdagavond de Rivièra-Hal, om het Gala-concert, gegeven ter gelegenheid van het achtste lustrum van de Nederland- sche Economische Hoogeschool bij te wonen. Nadat de Rector Magnificus, de vele genodigden o.w, de com missaris der koningin, mr. L. H. Kesper, burgemeester mr. G. E. van Walsum en vele andere autoriteiten, welkom had geheten, was het woord aan het Philharmomsch Orkest, dat onder Fhpse het programma opende met het Wilhelmus en het Gaudea- mus Igitur. De orkestwerken die deze avond tot uitvoering kwamen behoren tot het vaste repertoire en zy liggen orkest on dirigent opperbest. Het waren Weber's ouverture „Euryan- the", de tweede symphonie van Saint-Saens, voor de muzikale fijn proevers een kostelijk stuk muziek en Chabrier's bruisende Espana- Rhapsodie. Het hartelijke applaus bewees, dat men voor dit knappe musiceren dankbaar gestemd was. Ditmaal verleend niet zoals men wellicht zou hebben verwacht, de oud-student van de Hogeschool Henk Lagendaal solistische mede werking, doch Cor de Groot. Het vijfde pianoconcert van Beethoven bevat voor Dc Groot geen enkel geheim meer en men kreeg dan ook een grandioze vertolking van dit magistrale werk tehoren. Het heeft de meester-pianist begrijpelijkerwijs niet aan langdurige bijval ontbro ken. Bloemen bezegelden het succes. H. v. B. Ei'liiHill 'HMJi'WWiiin.Tfi! ':i bliü.i.iliiii' i E !i Is'jiil ill en ander te hebben rechtgezet, keert hij terug naar Guatamala, waar hem een zeer preferabele schone in de armen snelt. Bijzonder imposant zyn de natuur opnamen. gemaakt m het oerwoud van Guatamala. De beelden van een tropi sche rivier tussen twee hoge muren van groen, en van een waterval, van duize lingwekkende hoogte neerstortend, ver goeden ruimschoots de misgreep van de suikergoedkleurtjes, waarmee alles js overgoten. Ook spanning is er in ruime mate. Jammer alleen, dat de film op tal van plaatsen opvallend hinderlijk is ge coupeerd. Rex Toen er in 1B65 een einde kwam aan de Amerikaanse burgeroorlog, waren er. behalve een groot aantal gedemobiliseer de soldaten, voor wie werk moest wor den gezocht in het toen nog betrekkelijk onontwikkelde Westen, grote hoeveel heden overbodig geworden wapens Een handige meneer bedacht, dat cr met die geweren best een handeltje met de In dianen op te zetten zou zyn, en zo kwam hef. dat de naar het Westen trekkende blanken door hun eigen materiaal wer den bedreigd. Gelukkig waren er m die dagen nog mannen als Buffalo Bill Wat hg deed om een einde te maken aan de handel in wapens, die aan dui zenden blanken het leven kostte, kunt ii zien in dc oudere, maar nog steeds spannende film „Trek naar het Westen", van Cecil B. de Mille, met Gary Cooper als de zichzelf opofferende Buffalo BilJ. REPRISES HARMONIE brengt Victor Hugo's .,De ellendigen1' terug, in REX is een be proefde western te zien, waarin Gary Cooper een glansrol had: „De trek naar het Westen", geregisseerd door Cecil B. de Mille. Drie kwartier lang heeft gisteravond de B.B.C. de aandacht van luisteraars in Midden- en West-Engeland gevestigd op „three cities of the future", drie steden van de toekomst, te weten Coventry, Plymouth en Rotterdam. Alle drie even zwaar getroffen door Duits geweld, alle drie hard aan het werk een nieuwe stad te scheppen. In elke stad zat een groepje prominenten rond de microfoon om de partners in de uitzending te vertellen: „Wat hebben wij gedaan". Een van de Rotterdammers, ir. C. van Traa liet zich zeer optimistisch uit. Volgens hem nadert snel de voltooiing van het kernplan van Rotterdams herbouw en is het kritieke stadium voorbij. Hij durfde zelfs in verband met die naderende voltooiing triomfantelijk spreken over: binnen enkele jaren. Het was een man van gezag die dat de Britse luisteraars meedeelde, want ir. Van Traa is directeur van de Dienst van Stadsontwikkeling en Wederopbouw. De andere spre kers uit de Maasstad waren mr. M, Rooy. hoofdredacteur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, en mr, H. Willemse, raadslid en direc teur van een scheepvaartmaatschap pij. Hun samenspraak werd geleid door Rienk Idenburg, een Neder landse medewerker van de B.B C., onder enthousiaste supervisie van Michael Barsley. de producer. Vijf meter naast het water van de Nieuwe Maas, in het gebouw van de Koninklijke Roei- en Zeilvereni ging „De Maas"', was voor deze uit zending een studiootje geïmprovi seerd. Kapitein A. J. Marcus van L. Smits „IJsselmonde" hielp de uit zending aan „locale kleur" door een paar keren aan het touw van zijn stoomfluit te rukken dat gebeur de op signalen van Michael Barsley, het open- en dichttrekken van een gordijn Op de groei Mr. Willemse belichtte de scheep- aartkant van het onderwerp „Rot terdam". Met hartige zakelijkheid herinnerde hij aan de vastbesloten heid tot wederopbouw, aan de nood zaak eerst de haven te herstellen, aan het glorieuze eind van dat her stel, Ahoy', en aan de wijze waarop het scheepvaartleven groeide en nog steeds groeit. „Een groot venster uit het cen trum dat uitziet op de haven!" zo noemde ir. Van Traa het nieuwe stadsbeeld, dat binnen enkele jaren zal zijn voltooid. Hij sprak over het stelsel van ruime wegen dat Rot terdam aanlegt en vergeleek het bouwen vóór en na de oorlog: vroe ger het werk van particulieren, op kleine schaal, nu de grote aanpak, met de handen in één geslagen. Zijn voorbeelden waren natuurlijk het Groothandelsgebouw en de Lijnbaan. Nog even stipte hij de noodzaak aan van het beschikbaar hebben van open plekken in de stad. ..De stad moet immers kunnen groeien in de nieuwe vorm die zy krijgt," zo zei de heer Van Traa. Over de geestelijke en culturele zijde van het Rotterdam der toe komst sprak mr. Rooy. Hij betrok de beelden, van Erasmus en van „De verwoeste stad" in zijn betoog. Met een welgemeend „Cheers" voor Ply mouth cn Coventry besloten de Rot terdammers de uitzending. Thomas Sharp, een Brits deskundige op het gebied van .stadsplanning, trok de conclusies uit wat de heren in de drie steden hadden verteld. Produ cer Barsley toonde zyn genoegen over de gang van zaken tijdens de directe uitzending door veelzeggen de duim-ge baren Dit concrete klankbeeld over de her bouw vorderingen van drie ste den werd uitgezonden op de 13e No vember. dat is de vooravond der dertiende verjaardag van Coventry's eerste en ergste bombardement. Het ging de lucht in op de Home Ser vices van Midden- en West-Enge land. maar zal binnenkort ook te horen zijn via Hilversum. De BBC ts namelijk van plan een opname aan te bieden aan de Nederlandse omroep. Uit de opmerkingen van de spre kers in Coventry, zowel als Ply mouth en Rotterdam bleek overdui delijk dat men nergens het besluit nam de oude, verwoeste stad dom weg weer uit de grond te stampen. Neen, men zag overal voor ogenj steden van de toekomst! De mannen die spraken namens Rotterdam, links op de voorgrond de heer Van Traa, achter hem Rienk Idenburg, verder van links vaar rechts de heren Barsley (producer), Willemse en Rooy. Centraal Als door gedegen camerawerk alléén een goede film kon ontstaan, zouden de Zu eden met „Havenwijk" beslist geen slecht figuur slaan. De opnamen van Gunnar Fisclier getuigen van vakman schap en een originele kyk op de din gen. Hetzelfde ban helaas niet gezegd wor den van de auteur. Olie Lansberg Het verhaal, dat aan de film ten grondslag ligt, is nogal goedkoop. Het behelst de lotgevallen van een meisje dal door om standigheden. zoals dat heet, op het slechte pad is heiand, maar nog net op tijd in de veilige armen van een ronde zeeman wordt opgevangen. Regisseur Ingmar Bergman heelt zich al eerder aan dit genre gewaagd. Hij slaagt er ook nu in een behoorlijke mi lieuschildering te geven ln dat milieu echter gebeurt eigenlijk, maar weinig boeiends. Het meisje en de zeeman worden voor gesteld door Nine-Christine Jonsson en Bengt Eklund Geen Hollywood-glans- figuren, maar door hun alledaagsheid misschien wel zo overtuigend In het voorprogramma een poëtisch tekenfilmpje van Paul Grimault, waar aan men weer eens kan zien dat Di3ney c.s. met het monopolie bezitten. Cineac, Colosseum en Victoria De A-bompaddestoel cn de brandende raten van Hiroshima kunt u zien m e film. die „Het grote geheim" van de tweede wereldoorlog in beeld brengt. De film is knap gemaakt en geeft (somsj op aannemelijke wyze de innerlijke strijd weer. die de uitvoerders van de geheimzinnige opdracht „Silverplate" beroeit. De laatste ogenblikken voor het afwerpen van de bom behoren tot de beste gedeelten van de film. Maken be paalde gedeelten van de film de in druk, dal de Amerikanen zich min of meer willen verontschuldigen voor de noodzaak de bom te hebben moeten erpen, het einde geeft een ander beeld Want na de helaas onvermijdelijke ramp et de atoomhom wisselen Robert Tay- Eleanor Parker een filmzoentje. fpVEN de stroom van eigen herinneringen, onderbreken voor wat an ders. Je ondervindt tel kens weer zcldzaavi-lievc ontroerende dingen. Hartje Stad zal er maar eens teat van vertellen, »n de hoop dat Jtij het ge loof in het hartelijke van mens-tot-mens levend kan helpen houden, zo niet: leven der kan doen worden. Het zijn doodge wone Rotterdamse ver haaltjes: mijn collega van het Dagboek zal het wel goedvinden dat Hartje Stad r'u serie „Toen" fioe ■en 77?et de bioscopen van vroeger bezig) even onderbreekt om deze twee verhaaltjeszo maar, vers van de lever af, te ver tellen. Het ene geldt een eer zaam, kundig kleermaker die onder de oorlog Hartje Stad's kleren voor de der de maai ..zo goed als on zichtbaar keerde"; bij een van die gelegenheden is een costuum verdwenen zoals er m die ellendige dagen zoveel verdween; tegenwoordig, nu de we reld weer rustig en be schaafd heet, spreekt men niet van „verdwenen", doch van „gestolen". Als nu dat costuum („ruimzit- tend met olifants-achter- >te") in die afschuwelijke dagen meegewerkt heeft om een verzets-man van rare proporties (adonissen vond-je alleen bij Hitler, Goering, Himmler, Goeb- bels en huns gelijken) een camouflerende dekking te verschaffen dan heelt de verdwijning haar met op geleverd. Tien jaar lang hebben wij met meer aan dat cos- ;uum gedacht, want er waren belangrijker dingen 3ie onze aandacht even vroegen. J^/^AAr nu gisteravond: ttS'lii11.» ikDi"a i li.LS. ken: 'k heb prachtige En- Vroeger: theedrinken bij Van Veen, In dat blanke hoek- gclse stoffen op de kop huis, even rechts van het midden, hoek Van Hogen- kunnen tikken kiest u dorpspleinPaamvcnstecg. maar wat uit en dan kost het u alleen het maakloon! over heen: ,,'n fyne vent!" Wat doe-je dan? „Maar nou die winkel m die hoek ook alweer? je keek er U1t op de Cool- Je zegt: „Kom binnen, tandenborstels. kammen, singel, de bloemenmarkt ga zitten, steek een sigaar enz. daar op de hoek van op en laat ons nog ens de Vissersdijk en hoe heet 'er oude tijden praten, die steeg ook alweer: Mo- want ik vind dit zo duiveld fijn en zakelyk- zuiver van je". Nou goed met je kmeen vol sta len en met je neusgaten vol walm van een knette rend Sumatra-dekblad zit je dan met je oude kleer- maker oude Rotterdamse weet-je lenst eeg', Nieuwsteen „Was het niet vlak bij dc kaaskcider van Van Zwet?" ,.Ja en bij De Bay, waar die scholen met bit terballen „En of'. nog! En die dingen op te halen, die dingen die helemaal Hogcndorp en het oude Boy mans: Hogcn- dorpsplein, hoek Paau- wensteeg?En Van Gend en Loos had-]e er vlak naast"Was het nou nog Paauwensteeg of met, daar?" EN weet-je nog het gro te ziekenhuis?, die nachtzuster die Bet heet te?: overdag was ze werk- Mr ir Haveman terug uit Z.-Afrika (Van een onzer \'erslaggevers) DEN HAAG, „Mensen, die naar Zuid-Afrika willen emigreren zullen in de naaste toekomst spoediger uitsluitsel krijgen of zij dat land al of niet binnen mogen komen." Dit deelde mr ir B. TV. H a v e m a n, de com missaris voor de emigratie, Vrijdag mede als een der resultaten van zyn reis naar de Zuidafrikaanse Unie en Rhodesia. Nu duurt het soms wel negen maanden voor adspirant-emigranten zekerheid hebben. Dat zal tot ten hoogste vier maanden worden beperkt. Deze verkorting za! naar ge hoopt wordt de animo voor emigratie naar Zuid-Afrika sterk vergroten. Langzamerhand komt er ook tneer bekendheid aan de mogelijkheid om zonder tverkgevcrsverklaring naar Zuid-Afrika te gaan. Tot dit doei is ongeveer een jaar geleden een Zuidafrikaans garantiefonds gevormd, dat nu zijn vruchten begint af te werpen. Nederland en Zuid-Afrika zullen voortaan hun wederzijdse voorlichting in nauwe samenwerking gaan voeren. Van Nederlandse zijde, zo zei de heer Haveman, zal dit zakelijker dan voorheen moeten geschieden en minder traditioneel en sentimenteel. Nog te voel. zo zei hij. donken Ne derlanders. dia daarheen gaan, dat zy naar een ander soort Nederland gaan. Maar het is eigenlijk een vreemd land. De aanpassing voor Nederlanders is er zeker zo moei lijk als in Australië. Het is nood zakelijk dat men Engels leert, ook al komt men in een gebied, waar Afrikaans wordt gespróken. Tussen haakjes, zij die Afrikaans spreken vinden dit als regel een mooiere taal dan Nederlands Dat is iets waarmee Nederlanders als regel to weinig rekening houden, waardoor vaak onnodige verkoelingen ont staan. De Nederlanders mogen ook niet vergeten, dat dc vakkennis er op een hoog peil staat Automon teurs, dip met het Bovag-diploma 1 en 2 in hun zak hebben, zo zei de heer Haveman, moeten liefst maar met naar Zuid-Afrika gaan en de metaalbewerkers daar heb ben toch allen wel wat hij noemde het „Stork-peil" bereikt. Het ts dan ook niet goed als er Nederlanders m Zuid-Afrika aankomen met de houding van „wij zullen wel eens even laten zien wat goed werken Het huisvestingsprobleem voor de immigranten rs er veel minder groot Biaak!, zo'n Blaak krijgen we nooit weer terug!" „Ik sier en 's nachts zat ze kan Ze nog wei dromen, *?y de mensen die toch do winkels". ..Om op die S'fS'm on dan rei ze met goed zijn mens want 3e maar week vj beetje wolk: wie belt daar bij ons aan?...: onze kleermaker van de oorlogsjaren. „Me neer Hartje Stad." zei hij en Hartje Stad kreeg een Piet Paaltjes-snok in z'n keel, „dat gestolen cos tuum van 10 jaar geleden, dat zit me nog dwars. U hebt mei gezeurd, gedreigd o£ om schaaj vergoeding gevraagd. U hebt alleen maar uw schouders op getrokken en „zozo, nou, och ja!" gezeid en u bont weggegaan. Eindelijk ben ik in staat, om dat inspecteur borstel winkel terug te ko men: daai wat en twee meisjes. allebei nogal slank. vriendinnen van Mane van Eysden—Vmk. en, nou, die was nogal rond in haar beste jaren, en die drie waren vrien din met mekaar, 'n Mooi gezicht zoals ze, Mane in de midden, met z'n drieen een Blakie gingen pikken, net een pendule met cou pe's. de klok middenin en klets-jc je kaarsenhouders ïmks en 'n rechts"' „Hahaha. en dan wel maar theedrinken bij Loy- aard." „Waar die voor schoot-man harde water- heette die broodjes stond te schaven" hoohncester ook „Lo^a.iid, Luj-auid... je alweer die er de wind on- bedoelt do ar tussen het der had, dat je..." „Vel- Zuid on Weintnal in. ja lenga". „En die andere die ja. ...maar ook nog schoolopziener of ook wele ogen. En alles door elkaar, vreemde moet het koeterwaals lijken: voor een wordt er a en een achtei >1 J- schc „Kom hier, 'k zal je je paarse mussie nog 'ris op- blaze, zo ken-je met naar onze Lieve Heer!" ..Ik zie ze nog zitten voor de ra men aan de Van Olden- bai nevelt straatals Bet er 's ochtends van door ging met al de ontbijten die toch met meer ver orberd zouden worden, dan schoof ze die ouetjes voor dc ramen met de goedige woorden „Zwaai nog maai aeris naar het Leven, morgen ken-je 't misschien met meer doen, want dan leg-je op je stijve rugge tje". en dan zaten ze daar met d'r do je ogen!" En v% e gin^t'ii nog uren door. twee oue Rotterdam mers, die de tijd 'oetreur- trokken den, dat je in Rotterdam naar van een ruim paarsjak aan- geweest Veen-boven. daar op de kreeg en een paarse koks- En met deze happy-endmg vergaloppeert verlies weer goed te ma- „Kreiken". En prompt er hoek, drommels hoe heette muts, als je tóch doodging. ppJJ geloofde wel in C t j-* -1 maar hij dacht tior Hem," zegt de scherpzitim ivat ironische Engelse sc Somerset Maugham van eo zijn hoofdfiguren. Hy raakt een bekend verschijnsel aan. L „er tn God ts," we geloven h*< wel. Maar wat u'ij met dat ge loof moeien beginnen, weten u?e met Wig denkt t»r eigenlijk aan God? Enkele beroeps-ge Zompen? Maar toy. die vertegenwoordigd worden door de gewone man, de man i«. de straat? Behalue dan op enkele hoogtepunten (of diep tepunten) in het Ieren Als je eigen kind geboren wordt of -als ie vader s'erfl Een ambtenaar uttii het Binnenlands Best uur m het oude In die fctoam ran een dienstreis thuis op zijn afgele gen standplaats "t dc rimboe. Die dag was zijn vrouw gestor ven. Zijn bediende uiildc een graf graven. „Dat die ik zei/" zei hy. Clït det klimaat moet. np de ster/dag begraven worden). Maar toen h?j haar in lakens ge huld. in het graf had gelegd, kon hy a iet verder „O God. als py er fijt, hela mij dan". Op het zelfde ogenblik roer er kracht in hem >r><v h>j ir"t foj v„0p-, en kon doen Sindsdien dacht hy aan God £71 hy "chaamde zich er Tiiet voor. Geloven is ook: ge denken. F. OBERMAN dan bijvoorbeeld in Australië en daardoor zijn andere bezwaren aan emigratie verbonden vooral ook voor de vrouwen veel gemakkelij ker te overwinnen. Mr ir Haveman noemde de positie van de Neder landse emigranten (er gingen erna de oorlog 15 000 heen) op een ge ring aantal uitzonderingen na gun stig tot zeer gunstig. De meesten voelen er zich na twee oi drie jaar volkomen thuis. Voor een soepele aanpassing aar. het leven aldaar is het gunstiger dat men zich in een middelgrote stad vestigt waar men spoediger thuis is dan in een mon- sterstad als Johannesburg. Ook acht de heer Haveman het van groot belang, dat de emigranten in een. plaats komen waar mensen wonen met gelijkgerichte levensopvatting, omdat men daar nog zeer homoge ne bevolkingsgroepen aantreft. In Zuid-Afrika bestaat eon eco nomisch zeer gunstig klimaat voor de vestiging van nieuwe onderne mingen. Van Zuidafrikaanse zijde is veiklaard. dat men zeer gaarne uit breiding van dc Nederlandse econo mische activiteit zal zien. Verba zingwekkend is de ontwikkeling in de nieuwe goudgebieden m Trans vaal en een nieuw industriegebied langs de Waalrivier. A]s voorbeeld noemde hy daar de plaats Welkom, die in 1946 nog maar enige honder den inwoners telde cn waarvoor nu een stadsplan is ontwikkeld, dat op een over enige jaren te bererken inwonertal van ÖQ 000 is berekend. Reeds voor explosie gassen ontdekt in Belgische mijn SSEL. Het m het Italiaans 11 schijnende blad „Sole d'Italia", dat speciaal wordt uitgegeven voor de Italiaanse kolonie in Belgie. heeft onthuld, dat in de Belgische kolen- rmm ..Many" reeds lang mnngassen waren ontdekt, voordat de explosie geschiedde, ten gevolge waarvan veertien Italiaanse mijnwerkers om hot loven zijn gekomen „Een van de mijnwerkers, die dc ramp overleefde, heeft het volgende verteld," aldus het blad. „Negen van ons waren nog m leven, maar we za ten ingesloten in gang 17. als gevolg van oen instorting in de hoofdgang. We hebben ons een weg gebaand door de brokstukken, omdat aan de andere zijde de gang eveneens was ingestort Dit was reeds een paar weken eerder gebeurd, maar er was nog niets opgeruimd." ..Een andere mijnwerker, die en kele maanden m gang 18 gewerkt heeft, vertelde, dat hy alleen door de gang kon lopen, wanneer hij zijn hoofd naar beneden hield. Zodra hij 1 rechtop gmg staan, kreeg hij een ge- voel of hy in slaap viel."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 4